OK
http://www.anonymizer.ru
Mali
Country
Network
July 29, 2018, 01:16 AM UTC
Date & Time
Websites
Websites
Runtime: 14.3s
On July 29, 2018, 01:16 AM UTC, http://www.anonymizer.ru was accessible when tested on AS30985 in Mali.

Failures

HTTP Experiment
null
DNS Experiment
null
Control
null

DNS Queries

Resolver:
41.73.96.51
Query:
IN A www.anonymizer.ru
Engine:
Name
Class
TTL
Type
DATA
@
IN
TTL
A
83.69.224.215

TCP Connections

Connection to 83.69.224.215:80 succeeded.

HTTP Requests

URL
GET http://www.anonymizer.ru
Response Headers
Date:
Sun, 29 Jul 2018 01:16:32 GMT
content-encoding:
X-Powered-By:
PHP/5.2.17
Content-Type:
text/html
Server:
Apache/1.3.39 (Unix) PHP/5.2.17
Response Body
<html>
<head>
<title>Anonymizer.Ru - ïåðâûé ðóññêèé àíîíèìàéçåð äëÿ áåçîïàñíîãî ñåðôèíãà</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251">
<style type="text/css">
<!--
.toolbar { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 9pt; font-style: normal; font-weight: bold; text-transform: capitalize; color: #000000}
.register { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 9pt; font-style: normal; font-weight: bold; color: #C70836}
.ptext { font-size: 10pt; font-style: normal; color: #000000; text-align: justify;}
.ntext { font-size: 9pt; font-style: normal; color: #000000; font-weight: bold; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif}
a:active { color: #000000; text-decoration: underline}
a:link {  color: #000000; text-decoration: underline}
a:visited { color: #000000; text-decoration: underline}
a:hover { color: #990000; text-decoration: underline}
-->
</style>
<script>
function view () {
document.forms[0].submit();
}
</script>


<!-- AdGravity TopLine code START-->
<script language="javascript" type="text/javascript"><!--
if(typeof(ar_cn)=="undefined") var ar_cn=1;
var ar_Tail='unknown'; if (document.referrer) ar_Tail = escape(document.referrer);var ar_link="http://ad.adriver.ru/cgi-bin/erle.cgi?sid=40130&bt=43&target=blank&tail256=" + ar_Tail;function ar_getDoc(t,n,l){var doc;
if(t<100){if(document.all && !window.opera){doc = window.frames['ar_container_'+n].document;}
else if(document.getElementById){doc=document.getElementById('ar_container_'+n).contentDocument;}
if(!doc){setTimeout('ar_getDoc('+(++t)+','+n+',"'+l+'")', 100);}
else {var RndNum4NoCash = Math.round(Math.random() * 1000000000);
doc.write ('<sc'+'ript>var ar_bnum='+n+';</sc'+'ript>');
doc.write ('<sc'+'ript src="'+l+'&rnd='+RndNum4NoCash+'"></sc'+'ript>');}}}
function ar_putContainer(n){document.write('<div style="visibility:hidden; height:0px;"></div>');}
function ar_putDiv(n, f){document.write('<div id="ad_ph_'+n+'" style="'+(f?'position:absolute;':'')+'display:none"></div>');}
ar_putContainer(ar_cn);ar_putDiv(ar_cn,0);ar_getDoc(0,ar_cn++,ar_link);
//--></script>
<!-- AdGravity TopLine code END -->

</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0">
 
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" class="toolbar">
 <tr> 
	 <td colspan="2" class="ntext"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
		 <tr><form action="/cgi-bin/webproxy" method="get">
			<td width="222" nowrap><img src="/images/logobig.gif" width="222" height="60" border="0" alt="Anonymizer - ñòåðèëüíî"></td>
			
	 <td width=99% align="center">
		<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="90%">
		 <tr> 
			<td width="49%" align="right" nowrap><img src="/images/http.gif" width="21" height="21" hspace=2 border="0"></td>
			<td valign="middle" align="center" width="1%"> 
			 <input type="hidden" name="session" value="demo">
			 <input type="hidden" name="form" value="header">
			 <input type="text" name="url" value="http://" size="35" style="font-size: 9pt;">
			</td>
			<td width="49%" align="left" nowrap>
			 <a href="javascript:document.forms[0].submit();"><img src="/images/view.gif" hspace=2 width="85" height="21" border="0" alt="Show" name="view"></a>
			</td>
		 </tr>
		</table>
	  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
		 <tr>
			<td align=center><image alt="Navigator: Random, don't use for Javascript - Demo version!" src="/calendar.php3?session=demo&rand=1037006317" border="0"> <image alt="Cookies: Disabled, Java Scripts:Off, Java Applets: Off" src="/capeldar1.php3?session=demo&rand=2063544376" border="0"></td>
		 </tr>
		</table>
	 </td>
	</form>
		 </tr>
		</table>


</td>
	</tr>
 <tr bgcolor="#EEEEEE"> 
	<td colspan="2" class="toolbar"> 
	 <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
		 <tr> 
			<td align="left" class="toolbar">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Äîìàøíÿÿ</td>
			
		 <td align="right" class="toolbar">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="register.php3">Ðåãèñòðàöèÿ</a> 
			| <a href="http://forum.anonymizer.ru">Ôîðóì</a> 
			| <a href="about.php3">Î ïðîåêòå</a> | 
			<a href="help.php3">Ïîìîùü</a> | <a href="contacts.php3">Êîíòàêòû</a> | <a href="adv.php">Ðàçìåùåíèå ðåêëàìû</a> | <a href="statii.php">Ñòàòüè</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
		 </td>
		 </tr>
		</table>
	 </td>
	</tr>
<tr> 
	<td colspan="2" bgcolor="#FFCC00" class="toolbar"> </td>
</tr>

 </table>
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr> 
	<td width="25%" align="center" valign="top" bgcolor="#F9F9F9"> 
	 <table width="100%" border="0" cellspacing="5" cellpadding="0">
		<tr> 
		 <td> 
			<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="2">
			 <tr align="center" bgcolor="#FFCC00"> 
				<td class="ntext">Ïàðàäíûé âõîä<br>
				 <img src="/images/spacer.gif" width="153" height="1" border="0"></td>
			 </tr>
			</table>
			<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="1" bgcolor="#FFCC00">
			 <tr align="center"> 
				<td> 
				 <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" bgcolor="#FFFFFF">
					<tr> 
					 <td> 
						<form method="post" action="check.php3">
						 <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
							<tr> 
							 <td align="center" class="register" colspan="2"></td>
							</tr>
							<tr> 
							 <td class="register" align="right">Ëîãèí&nbsp;:&nbsp; 
							 </td>
							 <td> 
								<input type="text" name="login" size=12 style="font-size:9pt;">
							 </td>
							</tr>
							<tr> 
							 <td class="register" align="right">Ïàðîëü&nbsp;:&nbsp; 
							 </td>
							 <td> 
								<input type="password" name="password" size=12 style="font-size:9pt;">
							 </td>
							</tr>
							 <tr>
							 <td class="register" align="right">&nbsp;</td>
							 <td class="ptext"> 
								<input type="checkbox" name="ssl" value="on">
								Áåçîïàñíî </td>
							</tr> 
							<tr align="center"> 
							 <td colspan="2"> 
								<input type="image" value="Submit" width="61" height="21" alt="Âîéòè" name="Enter" border=0 src="/images/comein.gif">
								<input type="image" name="Foget" value="Çàáûë" alt="Çàáûë" width="62" height="21" border=0 src="/images/foget.gif">
							 </td>
							</tr>
						 </table>
						</form>
					 </td>
					</tr>
				 </table>
				</td>
			 </tr>
			</table>
		 </td>
		</tr>
	 </table>
	<table border=0 cellpadding=1 align=center><tr><td>

<!-- ExAccess code BEGIN -->
<script language="JavaScript" src="http://dynamic.exaccess.ru/asp/dynamic_script.asp?id_d=28901"></script>
<!-- ExAccess code END -->

</td></tr></table>	 <table width="100%" border="0" cellspacing="5" cellpadding="0">
		<tr> 
		 <td> 
			<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="2">
			 <tr align="center" bgcolor="#FFCC00"> 
				<td class="ntext">Äåìîíñòðàöèîííûé ðåæèì<br>
				 <img src="/images/spacer.gif" width="153" height="1" border="0"></td>
			 </tr>
			</table>
			<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="1" bgcolor="#FFCC00">
			 <tr align="center"> 
				<td> 
				 <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" bgcolor="#FFFFFF">
					<tr> 
					 <td class="ptext">Âû ìîæåòå ïîëüçîâàòüñÿ íàøèì ñåðâèñîì 
						<u>àáñîëþòíî àíîíèìíî</u>, íå ïðîõîäÿ ïðîöåäóðó ðåãèñòðàöèè â 
						ñèñòåìå. Îäíàêî, â ñèëó òåõíîëîãè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé, 
						â ýòîì ñëó÷àå ó Âàñ íåò âîçìîæíîñòè óïðàâëÿòü ïàðàìåòðàìè 
						ñåðôèíãà, îíè óñòàâëèâàþòñÿ àâòîìàòè÷åñêè, îáåñïå÷èâàÿ 
						ìàêñèìàëüíûé óðîâåíü áåçîïàñíîñòè. </td>
					</tr>
				 </table>
				</td>
			 </tr>
			</table>

<br>		 </td>
		</tr>
	 </table>
	<table border=0 cellpadding=1 align=center><tr><td>
<!-- ExAccess code BEGIN -->
<script language="JavaScript" src="http://dynamic.exaccess.ru/asp/dynamic_script.asp?id_d=28905"></script>
<!-- ExAccess code END -->
</td></tr></table>	 <table width="100%" border="0" cellspacing="5" cellpadding="0">
		<tr> 
		 <td> 
			<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="2">
			 <tr align="center" bgcolor="#FFCC00"> 
				<td class="ntext">Ñòàòèñòèêà<br>
				 <img src="/images/spacer.gif" width="153" height="1" border="0"></td>
			 </tr>
			</table>
			<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="1" bgcolor="#FFCC00">
			 <tr align="center"> 
				<td> 
				 <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" bgcolor="#FFFFFF">
					<tr> 
					 <td class="ptext"> 
						<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
						 <tr> 
							<td class="ptext" bgcolor="#CCCCCC"><img src="/images/spacer.gif" width="3" height="1"></td>
							<td class="ptext" bgcolor="#CCCCCC"><b>Ñåãîäíÿ:</b></td>
							<td class="ptext" bgcolor="#CCCCCC">&nbsp;</td>
						 </tr>
						 <tr> 
							<td class="ptext">&nbsp;</td>
							<td class="ptext">Íîâûõ ïîëüçîâàòåëåé:</td>
							<td class="ptext">1</td>
						 </tr>
						 <tr> 
							<td class="ptext" bgcolor="#EEEEEE">&nbsp;</td>
							<td class="ptext" bgcolor="#EEEEEE">Ïîëüçîâàòåëåé îíëàéí:</td>
							<td class="ptext" bgcolor="#EEEEEE">0</td>
						 </tr>
						 <tr> 
							<td class="ptext">&nbsp;</td>
							<td class="ptext">Ïðîñìîòðåíî ñòðàíèö:</td>
							<td class="ptext">21</td>
						 </tr>
						 <tr> 
							<td class="ptext" bgcolor="#EEEEEE">&nbsp;</td>
							<td class="ptext" bgcolor="#EEEEEE">Ïðîñìîòðåíî ñàéòîâ:</td>
							<td class="ptext" bgcolor="#EEEEEE">6</td>
						 </tr>
						 <tr> 
							<td class="ptext">&nbsp;</td>
							<td class="ptext">&nbsp;</td>
							<td class="ptext">&nbsp;</td>
						 </tr>
						 <tr> 
							<td class="ptext" bgcolor="#CCCCCC">&nbsp;</td>
							<td class="ptext" bgcolor="#CCCCCC"><b>Âñåãî:</b></td>
							<td class="ptext" bgcolor="#CCCCCC">&nbsp;</td>
						 </tr>
						 <tr> 
							<td class="ptext">&nbsp;</td>
							<td class="ptext">Ïîëüçîâàòåëåé:</td>
							<td class="ptext">126868</td>
						 </tr>
						 <tr bgcolor="#EEEEEE"> 
							<td class="ptext">&nbsp;</td>
							<td class="ptext">Ïðîñìîòðåíî ñòðàíèö:</td>
							<td class="ptext">103106883</td>
						 </tr>
						 <tr> 
							<td class="ptext">&nbsp;</td>
							<td class="ptext">Ïðîñìîòðåíî ñàéòîâ:</td>
							<td class="ptext">937778</td>
						 </tr>
						</table>
					 </td>
					</tr>
				 </table>
				</td>
			 </tr>
			</table>
		 </td>
		</tr>
	 </table>

	 <table width="100%" border="0" cellspacing="5" cellpadding="0">
		<tr> 
		 <td> 
			<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="2">
			 <tr align="center" bgcolor="#FFCC00"> 
				<td class="ntext">Î íàñ ïèøóò<br>
				 <img src="/images/spacer.gif" width="153" height="1" border="0"></td>
			 </tr>
			</table>
			<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="1" bgcolor="#FFCC00">
			 <tr align="center"> 
				<td> 
				 <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" bgcolor="#FFFFFF">
					<tr> 
					 <td class="ptext">
&#171;<b>Âåäîìîñòè</b>&#187;:<br>
<font style="font-family: MS Sans Serif; font-size: 15px;"><a href="http://www.anonymizer.ru/press/vedomosti_25_11_02.php" target="_blank">Îáåçëè÷èâàòåëü</a><br>
Íå ñåêðåò, ÷òî, ïóòåøåñòâóþ ïî Âñåìèðíîé ïàóòèíå èëè îáùàÿñü â ÷àòå, ìû îñòàâëÿåì çà ñîáîé ìàññó ñëåäîâ...</font> [ <a href="http://www.anonymizer.ru/press/vedomosti_25_11_02.php" target="_blank">äàëåå</a> ]

						</td>
					</tr>
				 </table>
				</td>
			 </tr>
			</table>
		
		 </td>
		</tr>
	 </table>
	</td>
	<td valign="top"> 
	 <table width="100%" border="0" cellspacing="5" cellpadding="0">
		<tr> 
		 <td> 
			<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="2">
			 <tr align="center" bgcolor="#FFCC00"> 
				<td class="ntext">Íîâîñòè<br>
				 <img src="/images/spacer.gif" width="153" height="1" border="0"></td>
			 </tr>
			</table>
			<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" bgcolor="#FFFFFF">
			 <tr> 
				<td class="ptext"><br>

<b>Ðàáîòàåò íàø ñåðâèñ áûñòðûõ è êà÷åñòâåííûõ 
<a href="http://www.ruproxy.ru">ïðîêñè-ñåðâåðîâ ñ ðóññêèì IP-àäðåñàìè</a> äëÿ ñêà÷èâàíèÿ ôàéëîâ 
ñ ñàéòîâ "òîëüêî äëÿ ïîëüçîâàòåëåé èç Ðîññèè". Ðåãèñòðèðóéòåñü, ïîëüçóéòåñü &mdash;
<a href="http://www.ruproxy.ru">http://www.rurpoxy.ru</a>.</b> 
(ïîñëå ðåãèñòðàöèè 5 ìåãàáàéò òðàôèêà äëÿ òåñòèðîâàíèÿ ñåðâèñà - áåñïëàòíî!)
<br><br>

				</td>
			 </tr>
			</table>

 <table width="100%" border="0" cellspacing="5" cellpadding="0">
	<tr> 
	 <td> 
		<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="1" bgcolor="#FFCC00">
		 <tr align="center"> 
			<td> 
			 <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" bgcolor="#FFFFFF" style="text-align: center;">
			<tr><td class="ntext" style="font-weight: normal;"><script type="text/javascript">
<!--
var _acic={dataProvider:10};(function(){var e=document.createElement("script");e.type="text/javascript";e.async=true;e.src="//www.acint.net/aci.js";var t=document.getElementsByTagName("script")[0];t.parentNode.insertBefore(e,t)})()
//-->
</script></td></tr>
			 </table>
			</td>
		 </tr>
		 <tr align="center"> 
			<td> 
			 <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" bgcolor="#FFFFFF" style="text-align: center;">
			<tr><td class="ntext" style="font-weight: normal;"></td></tr>
			 </table>
			</td>
		 </tr>
		 <tr align="center"> 
			<td> 
			 <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" bgcolor="#FFFFFF" style="text-align: center;">
			<tr><td class="ntext" style="font-weight: normal;"></td></tr>
			 </table>
			</td>
		 </tr>

		</table>
	 </td>
	</tr>
 </table>

		 </td>
		</tr>
	 </table>
	 <table width="100%" border="0" cellspacing="5" cellpadding="0">
		<tr> 
		 <td> 
			<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="2">
			 <tr align="center" bgcolor="#FFCC00"> 
				<td class="ntext">Íåñêîëüêî âñòóïèòåëüíûõ ñëîâ<br>
				 <img src="/images/spacer.gif" width="153" height="1" border="0"></td>
			 </tr>
			</table>
			<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" bgcolor="#FFFFFF">
			 <tr> 
				<td class="ptext"> 
				 <div align="right"><b>"Ñòàðøèé áðàò ñìîòðèò íà òåáÿ"</b><br>
					Äæîðäæ Îðóýëë. 1984</div>
				 <p><b>Ïî÷åìó íàäî èñïîëüçîâàòü <font color="#990000">Anonymizer.Ru</font>?</b><br>
					&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;À 
					çíàåòå ëè Âû, ÷òî â íåçàâèñèìîñòè îò âàøåãî æåëàíèÿ èëè îòñóòñòâèÿ 
					îíîãî, êàæäûé Âàø øàã â Èíòåðíåòå, áóäü òî ÷òåíèå ëþáèìîé 
					åæåäíåâíîé ãàçåòû, èëè ïîêóïêà â îíëàéíîâîì ìàãàçèíå, è äàæå 
					ïðîñòî áåççàáîòíûé òð¸ï â îäíîì èç ÷àòîâ îñòàâëÿåò íåèçãëàäèìûå 
					ñëåäû â ðåãèñòðàöèîííûõ æóðíàëàõ Èíòåðíåò-ñåðâåðîâ. Áóêâàëüíî 
					âñå, âêëþ÷àÿ ïðîâàéäåðîâ, ðåêëàìîäàòåëåé è êîíå÷íûõ ñàéòîâ 
					ïûòàþòñÿ óçíàòü: êòî Âû, îòêóäà Âû ïðèøëè, ñêîëüêî Âàì ëåò 
					è ãäå Âû ðàáîòàåòå, êàêîâî âàøå áëàãîñîñòîÿíèå, åñòü ëè ó 
					Âàñ äåòè è ò.ä. Âû äóìàåòå, ÷òî ýòî íåâîçìîæíî -<b> <u>îíè 
					òàê íå äóìàþò</u>.</b></p>
				 <p><b>Êàê ýòî ïðîèñõîäèò?</b><br>
					&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Âû 
					çàïóñêàåòå óñòàíîâëåííûé íà âàøåì êîìïüþòåðå áðàóçåð è íà÷èíàåòå 
					ïåðåõîäèòü ñ îäíîé ñòðàíèöû íà äðóãóþ, è âàø âåðíûé äðóã è 
					ïîìîùíèê, íè÷óòü íå ñîìíåâàÿñü, äîáðîâîëüíî ñîîáùàåò âñåì, 
					êòî ó íåãî òîëüêî ïîïðîñèò, IP-àäðåñ ïîä êîòîðûì Âû ðàáîòàåòå 
					(â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ, <u><b>ýòî îòêðûòàÿ äâåðü â Âàø êîìïüþòåð</b></u>, 
					íóæíî òîëüêî ïðàâèëüíî ïîäîáðàòü êëþ÷è), âûäà¸ò èíôîðìàöèþ 
					î ñâîé ñîáñòâåííîé âåðñèè, òèïå îïåðàöèîííîé ñèñòåìû, è ìíîãî 
					äðóãîé áåñïîëåçíîé, êàçàëîñü áû, íà âàø âçãëÿä èíôîðìàöèè, 
					à âåäü ïî íåé ìîæíî óçíàòü òå ñâåäåíèÿ, êîòîðûå Âû õîòåëè 
					áû ñîõðàíèòü â òàéíå. Áîëåå òîãî, íà ñòðàíèöàõ ìíîãèõ ïîïóëÿðíûõ 
					ñàéòîâ çàïóñêàþòñÿ Java è JavaScript ïðèëîæåíèÿ, ïûòàþùèåñÿ 
					óçíàòü òî, ÷òî íå óñïåë åù¸ ñîîáùèòü áðàóçåð.</p>
				 <p><b>Íàøè çàäà÷è.</b><br>
					&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Çàäà÷à 
					äàííîãî ñåðâèñà, êàê íàâåðíîå, è âñåõ åìó ïîäîáíûõ ñîõðàíèòü 
					âàøó ëè÷íóþ íåïðèêîñíîâåííîñòü. Âàì íå ïîòðåáóåòñÿ óñòàíàâëèâàòü 
					äîïîëíèòåëüíîå ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå, ïðîñòî çàéäèòå íà 
					íàø ñàéò, ñ ëþáîãî êîìïüþòåðà, äîìà èëè íà ðàáîòå, â ãîñòÿõ 
					èëè â Èíòåðíåò-êàôå, òàì ãäå âàì áóäåò óäîáíî. Ìû ïîïûòàåìñÿ 
					ñäåëàòü âñ¸, ÷òîáû î Âàñ áûëî èçâåñòíî ðîâíî òî, ÷òî Âû ñàìè 
					ïîæåëàåòå, íå äóìàéòå î Cookies, Java, Javascript - ýòî íàøà 
					çàáîòà. </p>
				</td>
			 </tr>
			</table>
		 </td>
		</tr>
	 </table>
	 <table width="100%" border="0" cellspacing="5" cellpadding="0">
		<tr> 
		 <td> 
			<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="2">
			 <tr align="center" bgcolor="#FFCC00"> 
				<td class="ntext">Ðåãèñòðàöèÿ<br>
				 <img src="/images/spacer.gif" width="153" height="1" border="0"></td>
			 </tr>
			</table>
			<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" bgcolor="#FFFFFF">
			 <tr> 
				<td class="ptext"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Íà äàííûé ìîìåíò ðåãèñòðàöèÿ 
				 íà <font color="#990000"><b>Anonymizer.Ru</b></font> ïîëíîñòüþ 
				 áåñïëàòíàÿ è íå íàêëàäûâàåò íà Âàñ íèêàêèõ îáÿçàòåëüñòâ. Âû 
				 ìîæåòå âîñïîëüçîâàòüñÿ íàøåé ñèñòåìîé è áåç íå¸, íî íàëè÷èå 
				 ðåãèñòðàöè äàñò Âàì äîïîëíèòåëüíûå âîçìîæíîñòè ïî îáðàáîòêå 
				 Cookies, JavaScript, Java, óïðàâëåíèþ Èíòåðíåò-ïðîòîêîëàìè, 
				 è ìíîãîå äðóãîå...<br>
				 <div align="right"><a href="register.php3" class="ntext">Ðåãèñòðàöèÿ >>></a></div>
				</td>
			 </tr>
			</table>
		 </td>
		</tr>
	 </table>
	</td>
	<td width="25%" align="center" valign="top" bgcolor="F9F9F9">
	 <table width="100%" border="0" cellspacing="5" cellpadding="0">
		<tr> 
		 <td class="ptext"> 
			<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="2">
			 <tr align="center" bgcolor="#FFCC00"> 
				<td class="ntext">Ïîääåðæèòå íàñ<br>
				 <img src="/images/spacer.gif" width="153" height="1" border="0"></td>
			 </tr>
			</table>
				 <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="1" bgcolor="#FFCC00">
			 <tr align="center"> 
				<td> 
				 <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" bgcolor="#FFFFFF">
					<tr> 
					 		<td class="ptext">
<script language="JavaScript">
function gen_code(banner) {
banner_form.banner_code.value='<a href="http://www.anonymizer.ru"><img src="' + banner.src + '" width="88" height="31" border="0" alt="Anonymizer.Ru"></a>';
}
</script>
Ðàçìåñòèâ íà ñâîåì âåáñàéòå áàííåð-êíîïêó ñî ññûëêîé íà ñàéò
<b>Anonymizer.Ru</b>, Âû ñìîæåòå ïîìî÷ü íàì â äàëüíåéøåì ðàçâèòèè è ïðåäîñòàâèòü
Âàøèì ïîñåòèòåëÿì èíôîðìàöèþ îá î÷åíü ïîëåçíîì è ïðàêòè÷íîì Èíòåðíåò-ñåðâèñå.
<br><div style="FONT-FAMILY: MS Sans Serif; FONT-SIZE: 11px; text-align: center;">(êëèêíèòå ïî ïîíðàâèâøåéñÿ êíîïêå è ñêîïèðóéòå êîä)</div>
<div align=center><nobr><img src="http://www.anonymizer.ru/banners/banner_88_31_1.gif" width=88 height=31 onmouseover="this.style.cursor='hand';" alt="Anonymizer.Ru" id="ban1" onclick="gen_code(this)"> <img src="http://www.anonymizer.ru/banners/banner_88_31_2_1.gif" width=88 height=31 onmouseover="this.style.cursor='hand';" alt="Anonymizer.Ru" id="ban2" onclick="gen_code(this)"></nobr><br>
<nobr><img src="http://www.anonymizer.ru/banners/banner_88_31_2_2.gif" width=88 height=31 onmouseover="this.style.cursor='hand';" alt="Anonymizer.Ru" id="ban3" onclick="gen_code(this)"> <img src="http://www.anonymizer.ru/banners/banner_88_31_2_3.gif" width=88 height=31 onmouseover="this.style.cursor='hand';" alt="Anonymizer.Ru" id="ban4" onclick="gen_code(this)"></nobr></div>
<form name="banner_form" style="margin: 0 0 0 0; text-align: center;">
<textarea rows=4 cols=30 name="banner_code" style="BACKGROUND-COLOR: #D8E1E5; COLOR: #2076A4; FONT-FAMILY: MS Sans Serif; FONT-SIZE: 11px;" align=center><a href="http://www.anonymizer.ru"><img src="http://www.anonymizer.ru/banners/banner_88_31_2_1.gif" width="88" height="31" border="0" alt="Anonymizer.Ru"></a></textarea></form>
						</td>
					</tr>
				 </table>
				</td>
			 </tr>
			</table>
		</td>
	 </tr>
	</table>


	 <table width="100%" border="0" cellspacing="5" cellpadding="0">
		<tr> 
		 <td> 
			<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="2">
			 <tr align="center" bgcolor="#FFCC00"> 
				<td class="ntext">Íà ïðàâàõ ðåêëàìû<br>
				 <img src="/images/spacer.gif" width="153" height="1" border="0"></td>
			 </tr>
			</table>
			<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="1" bgcolor="#FFCC00">
			 <tr align="center"> 
				<td> 
				 <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" bgcolor="#FFFFFF">
					<tr> 
					 <td class="ptext" style="text-align: center; padding: 8px;">

<a href="http://www.vizitov.net/?utm_source=anonymizer.ru&utm_medium=banner&utm_campaign=240x400" target="_blank"><img src="/banners/vizitov_net_240x400.gif" width="240" height="400" border="0"></a>


						</td>
					</tr>
				 </table>
				</td>
			 </tr>
			</table>
		 </td>
		</tr>
	 </table>


		 <table width="100%" border="0" cellspacing="5" cellpadding="0">
		<tr> 
		 <td class="ptext"> 

		<br>

<div align=center></div>

<br>
				</td>
			 </tr>
			</table>
	</td>
 </tr>
</table>
<!-- AdGravity Javascript code START-->
<script language="javascript" type="text/javascript"><!--
var RndNum4NoCash = Math.round(Math.random() * 1000000000);
var ar_Tail='unknown'; if (document.referrer) ar_Tail = escape(document.referrer);
document.write('<sc' + 'ript language="JavaScript" src="http://ad.adriver.ru/cgi-bin/erle.cgi?sid=40130&bt=16&target=blank&tail256="' + ar_Tail + '"></sc' + 'ript>');
//--></script>
<!-- AdGravity Javascript code END -->


<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">
 <tr valign="middle"> 
	<td colspan="6" align="left" bgcolor="#FFCC00"><img src="spacer.gif" width="1" height="5"></td>
 </tr>
 <tr valign="middle" align="center"> 
	<td colspan="6"> 
	 <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
		<tr align="center"> 
		 <td> 
	

<table border="0" cellspacing="5" cellpadding="0">
 <tr> 
	<td align="center" valign="middle">
<!-- RLE code START -->  
 
<script language="JavaScript">
// <!--
var RndNum4NoCash = Math.round(Math.random() * 1000000000);
document.write(
'') 
// -->
</script>
<noscript>
 
</noscript>
   
<!-- RLE code END -->
</td>
				<td align="center" valign="middle">
<!-- ExAccess code BEGIN -->
<script language="JavaScript" src="http://dynamic.exaccess.ru/asp/dynamic_script.asp?id_d=20006"></script>
<!-- ExAccess code END -->

 
</td>
				<td align="center" valign="middle">
<!-- RLE code START -->  
 
<script language="JavaScript">
// <!--
var RndNum4NoCash = Math.round(Math.random() * 1000000000);
document.write(
'') 
// -->
</script>
<noscript>
 
</noscript>
   
<!-- RLE code END -->
 
</td>
			 </tr>
			</table>		 </td>
		</tr>
	 </table>
	</td>
 </tr>
<tr valign="middle" bgcolor="#ffcc00"> 
	<td colspan="6" align="center"><img src="spacer.gif" width="1" height="1"></td>
 </tr>
<script language="JavaScript">
var email='<a href="mai'+'lto:mai';
email+='n@';
email+='anony'+'mizer.ru">m';
email+='ain@';
email+='anonym'+'izer.ru</a>';
</script>
 <tr valign="middle"> 
	<td colspan="6" align="center"> 
	 <table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
		<tr> 
		 <td valign="top">
			<font size="-2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">Copyright &copy; 2000-2018 Anonymizer.Ru</font></td>
		 <td align="center" valign="top"> 
			<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
			 <tr> 
				<td>
<!--Rating@Mail.ru COUNTER--><script language="JavaScript"><!--
d=document;a='';a+=';r='+escape(d.referrer)
js=10//--></script><script language="JavaScript1.1"><!--
a+=';j='+navigator.javaEnabled()
js=11//--></script><script language="JavaScript1.2"><!--
s=screen;a+=';s='+s.width+'*'+s.height
a+=';d='+(s.colorDepth?s.colorDepth:s.pixelDepth)
js=12//--></script><script language="JavaScript1.3"><!--
js=13//--></script><script language="JavaScript"><!--
d.write('<a href="http://top.mail.ru/jump?from=432377"'+
' target=_top><img src="http://top.list.ru/counter'+
'?id=432377;t=55;js='+js+a+';rand='+Math.random()+
'" alt="Ðåéòèíã@Mail.ru"'+' border=0 height=31 width=88></a>')
if(js>11)d.write('<'+'!-- ')//--></script><noscript><a
target=_top href="http://top.mail.ru/jump?from=432377"><img
src="http://top.list.ru/counter?js=na;id=432377;t=55"
border=0 height=31 width=88
alt="Ðåéòèíã@Mail.ru"></a></noscript><script language="JavaScript"><!--
if(js>11)d.write('--'+'>')//--></script><!--/COUNTER-->
</td>
				<td align="center">

<!-- HotLog -->
<script language="javascript">
hotlog_js="1.0";
hotlog_r=""+Math.random()+"&s=64938&im=119&r="+escape(document.referrer)+"&pg="+
escape(window.location.href);
document.cookie="hotlog=1; path=/"; hotlog_r+="&c="+(document.cookie?"Y":"N");
</script><script language="javascript1.1">
hotlog_js="1.1";hotlog_r+="&j="+(navigator.javaEnabled()?"Y":"N")</script>
<script language="javascript1.2">
hotlog_js="1.2";
hotlog_r+="&wh="+screen.width+'x'+screen.height+"&px="+
(((navigator.appName.substring(0,3)=="Mic"))?
screen.colorDepth:screen.pixelDepth)</script>
<script language="javascript1.3">hotlog_js="1.3"</script>
<script language="javascript">hotlog_r+="&js="+hotlog_js;
document.write("<a href='http://click.hotlog.ru/?64938' target='_top'><img "+
" src='http://hit4.hotlog.ru/cgi-bin/hotlog/count?"+
hotlog_r+"&' border=0 width=88 height=31 alt=HotLog></a>")</script>
<noscript><a href=http://click.hotlog.ru/?64938 target=_top><img
src="http://hit4.hotlog.ru/cgi-bin/hotlog/count?s=64938&im=119" border=0 
width="88" height="31" alt="HotLog"></a></noscript>
<!-- /HotLog -->


				</td>
				<td align="right">
			</td>
			 </tr>
			</table>
			
		 </td>
		 <td align="right" valign="top"><font size="-2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">Èäåÿ: 
			<a href="mailto:vsukhin@virtuososoft.com">Âëàäèñëàâ Ñóõèí</a><br>
			Âîçðîæäåíèå ïðîåêòà: 01.11.2002
			<br>
			</font></td>
		</tr>
	 </table>
	</td>
 </tr>
 <tr valign="middle"> 
	<td colspan="6" align="center" style="font: 11px Arial; color: gray;"> 


	</td>
 </tr></table> 
</body>
</html>
Report ID
20180729T010021Z_AS30985_sl9bNrOpPONSv1NkOz4JXlpjcCN6klmRrglMviBKLj7O8X5Dcv
Platform
lepidopter
Software Name
ooniprobe (2.3.0)
Measurement Engine
Unavailable

Raw Measurement Data

Loading