Anomaly
http://www.womenonweb.org/
HTTP blocking (a blockpage might be served)
South Korea
Country
Network
August 21, 2019, 02:39 AM UTC
Date & Time
Websites
Websites
Runtime: 1.7s

On August 21, 2019, 02:39 AM UTC, http://www.womenonweb.org/ presented signs of HTTP blocking (a blockpage might be served) on AS4766 in South Korea.

This might mean that http://www.womenonweb.org/ was blocked, but false positives can occur.

Please explore the network measurement data below.

Failures

HTTP Experiment
null
DNS Experiment
null
Control
null

DNS Queries

Resolver:
121.138.224.1
Query:
IN A www.womenonweb.org
Engine:
Name
Class
TTL
Type
DATA
@
IN
TTL
CNAME
womenonweb.org
@
IN
TTL
A
67.213.76.19

TCP Connections

Connection to 67.213.76.19:80 succeeded.

HTTP Requests

URL
GET http://warning.or.kr/i6.html
Response Headers
content-encoding:
Accept-Ranges:
bytes
Server:
Apache
Last-Modified:
Mon, 09 Jul 2018 02:30:20 GMT
ETag:
"981022-3230-57087cb80cc4a"
Date:
Wed, 21 Aug 2019 02:52:35 GMT
Content-Type:
text/html
Response Body
ÿþ

<html>

 <head>

 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=euc-kr">

 <meta name="kcsc" content="blocking" />

 <title>ˆ½•¼· ÇtÕÈô¼¬ÀtǸÒÐÅ ³\Õ (Ìè² HÅ´°</title>

 <style type="text/css">

	body { margin-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: "˳ÀÆ"; }

	.h1 { font-family: "Arial"; font-size: 60px; font-weight: bold; color: #D2DEF4; text-align: center; letter-spacing:1px; }

	.h2 { font-size: 25px; font-weight: bold; color: #FF640A; text-align: center; letter-spacing:-2px; }

	.h3 { font-size: 16px; font-weight: bold; color: #ffffff; text-align: center; line-height:150%; }

	.h4 { font-size: 16px; font-weight: bold; color: #5169D2; text-align: left; }

	.lnk { font-size: 18px; font-weight: bold; color: #777777; text-decoration:none; }

	.tb { font-size: 14px; color: #666666; border-color: #E6E6E6; border-collapse: collapse; text-align: center; }

	.tb th { font-size: 14px; font-weight: bold; color: #0066CC; background-color: #F4F5F9; }

	.tb1 {

		background: #0b205e; /* Old browsers */

		background: -moz-linear-gradient(top, #0b205e 0%, #3075b9 100%); /* FF3.6-15 */

		background: -webkit-linear-gradient(top, #0b205e 0%,#3075b9 100%); /* Chrome10-25,Safari5.1-6 */

		background: linear-gradient(to bottom, #0b205e 0%,#3075b9 100%); /* W3C, IE10+, FF16+, Chrome26+, Opera12+, Safari7+ */

		filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#0b205e', endColorstr='#3075b9',GradientType=0 ); /* IE6-9 */

	}

	.tb2 {

		background: #3489d1; /* Old browsers */

		background: -moz-linear-gradient(top, #3489d1 1%, #3da2d7 100%); /* FF3.6-15 */

		background: -webkit-linear-gradient(top, #3489d1 1%,#3da2d7 100%); /* Chrome10-25,Safari5.1-6 */

		background: linear-gradient(to bottom, #3489d1 1%,#3da2d7 100%); /* W3C, IE10+, FF16+, Chrome26+, Opera12+, Safari7+ */

		filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#3489d1', endColorstr='#3da2d7',GradientType=0 ); /* IE6-9 */

	}

 </style>

 <script language="JavaScript">

	function click() { if (event.button != 1) { } }

	document.onmousedown=click;

 </script>

 </head> <body onContextmenu="return false" onContextmenu="return event.crtlKey">

 <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">

	 <tr> 

	 <td height="200" align="center" valign="top" class="tb1">

		<table width="800" border="0">

		 <tr height="20"><td colspan=3></td></tr>

		 <tr>

			<td width="20%" align="center" rowspan=2><img src="img/kcsc.png" border="0" alt=")¼¡ÁµÑàÂìÂXÇÇÐƌÖ"></td>

			<td width="60%" align="center" class="h1">Warning</td>

			<td width="20%" align="center" rowspan=2><img src="img/police.png" border="0" alt="½¬0Ì­Ì"></td>

		 </tr>

		 <tr height="40">

			<td class="h2">ˆ½•¼· ÇtÕ Èô¼(¬ÀtǸÒ)ÐÅ ³\Õ (Ìè² HÅ´°</td>

		 </tr>

		 <tr height="65">

			<td class="h3" colspan=3>ÀÉ® ȍÁXÕ$¸à¬ XՔ² Èô¼(¬ÀtǸÒ)ÐÅÁ <font style="background-color:#000000;">ˆ½•¼ Ý·XÇ}ÅˆÔ ­(¸ Èô¼¬ Èõ¬´à¬ ˆÇ´Å

			 <br>tÇÐÅ ³\Õ ȍÁtÇ (Ìè²´ÈÅLÇ</font>DÇ LÅ$¸Ü´½¹È²ä².</td>

		 </tr>

		 <tr height="75">

			<td class="h3" colspan=3>tÕù² Èô¼(¬ÀtǸÒ)”² )¼¡ÁµÑàÂìÂXÇÇÐƌÖXÇ ìÂXÇ|¹ p¬ÐÌ 

			 <br>0)¼¡ÁµÑàÂÇÐƌÖXÇ $ÁXÎ ¼ ´ÆÆÐÅ ­\Õ •¼`¹
0ÐÅ 0µ|· <font style="background-color:#000000;">ȕ¼XՌ¬ (Ìè²</font>´ ƒ¬tÇ$ÆȲ

			 <br>tÇÐÅ ­\Õ 8»XǬÀmÕtÇ ˆÇ<ÇÜÂtº DŘ·XÇ ô²ù²0®­<Ç\¸ 8»XÇXÕìÅ üÈÜÂ0® ¼·È²ä².</td>

		 </tr>

		</table>

	 </td>

	 </tr>

	 <tr> 

	 <td height="40" class="tb2">&nbsp;</td>

	 </tr>

	 <tr>

	 <td height="25">&nbsp;</td>

	 </tr>	 <tr>

	 <td align="center" style="font-size: 14px; font-weight: bold;">; (Ìè²HÅ´°˜ÓtÇÀÉ(warning.or.kr)|¹ ij©Æ\Õ Ó
¼¬ÀtǸҬ ¼¬¬´´Å ¬Ä¼\Õ üÈXǬ DՔÆiÕȲä².</td>

   </tr>

	 <tr>

	 <td align="center" style="font-size: 14px; font-weight: bold; color: #FF640A;">((Ìè²HÅ´°˜ÓtÇÀɔ² ¬xÇÈô¼|¹ ”Æl­XÕp¬˜° Õ\¸ø­¨· $ÁXÎ|¹ ÇijXÕÀÉ JŵÂȲä².)</td>

   </tr>

	 <tr>

	 <td height="25">&nbsp;</td>

	 </tr>	 <tr>

	 <td align="center">

		<table width="800" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" class="tb" summary="(Ìè² ¬ÀtÇ¸Ò „½|Åļ ô²ù²0®­, ÈTֈ¼8Ö ÖiÖ">

		 <tr>

		  <th width="38%">¬ÀtǸ҄½|Å</td>

		  <th width="37%">ô²ù²0®­</td>

		  <th width="25%">ÈTֈ¼8Ö</td>

		 </tr>

		 <tr>

			<td>ˆ½•¼ XÇ}ÅˆÔ Óä¹</td>

			<td>݈ÔXÇ}ňÔHÅÈ˜Ì ¬ÀtDŽ¼pȬÀè²</td>

			<td>(043)719-1921</td>

		 </tr>

		 <tr>

			<td>ˆ½•¼ XÇ}ÅxÆˆÔ Óä¹ ¼ ÈÕÇü¬³­à¬</td>

			<td>݈ÔXÇ}ňÔHÅÈ˜Ì ¬ÀtDŽ¼pȬÀè²</td>

			<td>(043)719-1921</td>

		 </tr>

		 <tr>

			<td>ˆ½•¼ ÝÂˆÔ Óä¹ ¼ ÈÕÇü¬³­à¬</td>

			<td>݈ÔXÇ}ňÔHÅÈ˜Ì ¬ÀtDŽ¼pȬÀè²</td>

			<td>(043)719-1914</td>

		 </tr>

		 <tr>

			<td>ˆ½•¼ t¬¬0®¥²ÝÂˆÔ Óä¹ ¼ ÈÕÇü¬³­à¬ </td>

			<td>݈ÔXÇ}ňÔHÅÈ˜Ì ¬ÀtDŽ¼pȬÀè²</td>

			<td>(043)719-1914</td>

		 </tr>

		 <tr>

			<td>ˆ½•¼ TÖ¥ÇˆÔ Óä¹ ¼ ÈÕÇü¬³­à¬</td>

			<td>݈ÔXÇ}ňÔHÅÈ˜Ì ¬ÀtDŽ¼pȬÀè²</td>

			<td>(043)719-1906</td>

		 </tr>

		 <tr>

			<td>ˆ½•¼ XÇ̸0®0® Óä¹</td>

			<td>݈ÔXÇ}ňÔHÅÈ˜Ì ¬ÀtDŽ¼pȬÀè²</td>

			<td>(043)719-1906</td>

		 </tr>

		 <tr>

			<td>ˆ½•¼ ȹ}ÅX¹ ä¹ä¹</td>

			<td>݈ÔXÇ}ňÔHÅÈ˜Ì È¹}ÅÈEÌü¬</td>

			<td>(043)719-2806</td>

		 </tr>

		</table>

	 </td>

	 </tr>

	 <tr>

	 <td align="center">

		<table width="800" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tb">

		 <tr><td height="50" valign="bottom" class="h4" colspan=2>Î% ´ÆÆÇ tÇXÇàÂ­Ì HÅ´°</td></tr>

		 <tr><td height="10" width="30%"><hr color="#5169D2"></td><td><hr color="#F4F5F9"></td></tr>

		 <tr><td height="30" align="left" colspan=2><b>¬ÀtÇ¸Ò ´ÆƐÇ</b>”² ÜÂȔÆl­|¹ ¼@Ç  °\¸€½0Ñ 15|Ç tÇ´°ÐÅ )¼¡ÁµÑàÂìÂXÇÇÐƌÖÐÅ tÇXÇàÂ­Ì `Õ  ˆÇà¬,</td></tr>

		 <tr><td height="30" align="left" colspan=2>0‰ÕÈìÂӕ¼
0, 0‰ÕȌÁ¡Á•¼
0 ñ´ ­(¸ •¼Ü­ÐÅ 0µ|· ‰ÕÈìÂÓ ¼ ‰ÕȌÁ¡ÁDÇ È0®`Õ  ˆÇµÂȲä².</td></tr>

		 <tr><td height="30" align="left" colspan=2>(Ì責À Ç ¼ tÇXÇàÂ­Ì ­(¸ 8»XǬÀmÕtÇ ˆÇ<ÇÜÂtº Èô¼´°©ÆÐÅ 0µ|· DŘ·XÇ ÈTֈ¼8Ö\¸ 8»XÇXÕìÅ üÈÜÂ0® ¼·È²ä².</td></tr>

		</table>

	 </td>

	 </tr>

	 <tr>

	 <td height="5">&nbsp;</td>

	 </tr>

	 <tr>

	 <td align="center">

		<table width="800" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" class="tb" summary="tÇXÇàÂ­Ì ­(¸ ô²ù²€½Á ÈTֈ¼8Ö ÖiÖ">

		 <tr>

		  <th width="50%">ô²ù²€½Á</td>

		  <th>ÈTֈ¼8Ö</td>

		 </tr>

		 <tr>

			<td>¬ÀŒÖ•¼uÇô¼8ÖÓ(XÇ}ňÔ, T֥LjÔ, ȹ}ÅX¹)</td>

			<td>(02)3219-5143</td>

		 </tr>

		 <tr>

			<td>¬ÀŒÖ•¼uÇô¼8ÖÓ(݈Ô, XÇ̸0®0®)</td>

			<td>(02)3219-5145</td>

		 </tr>

		</table>

	 </td>

	 </tr>

	 <tr>

	 <td height="25">&nbsp;</td>

	 </tr>

	 <tr> 

	 <td height="46" align="center" valign="center" style="background-color:#DDDDDD;">

		<table width="800" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">

		 <tr>

			<td align="left"><span class="lnk" onclick="location.href='http://www.kocsc.or.kr';">)¼¡ÁµÑàÂìÂXÇÇÐƌÖ</span></td>

			<td>&nbsp;</td>

			<td align="right"><span class="lnk" onclick="location.href='http://www.police.go.kr';">½¬0Ì­Ì</span></td>

		 </tr>

		</table>

	 </td>

	 </tr>

 </table>

 </body>

</html>
URL
GET http://www.womenonweb.org/
Response Headers
Location:
http://warning.or.kr/i6.html
Response Body

Empty body

Report ID
20190821T015612Z_AS4766_3TARaozQtQWlOevwdk5oNoGVuFolzLf2dcQshJFzijVGjg2Hng
Platform
lepidopter
Software Name
ooniprobe (2.3.0)
Measurement Engine
Unavailable

Raw Measurement Data

Loading