OK
http://www.alnhaar.com
Jordan
Country
AS48832
Network
December 31, 2019, 09:22 AM UTC
Date & Time
Websites
Websites
Web Connectivity Test
Runtime: 4.3s

On December 31, 2019, 09:22 AM UTC, http://www.alnhaar.com was accessible when tested on AS48832 in Jordan.

Failures

HTTP Experiment
null
DNS Experiment
null
Control
null

DNS Queries

Resolver:
87.238.135.1
Query:
IN A www.alnhaar.com
Engine:
Name
Class
TTL
Type
DATA
@
IN
TTL
A
185.240.25.98

TCP Connections

Connection to 185.240.25.98:80 succeeded.

HTTP Requests

URL
GET http://www.alnhaar.com
Response Headers
content-encoding:
Set-Cookie:
ZDEDebuggerPresent=php,phtml,php3; path=/
X-Powered-By:
PHP/5.4.45
Server:
Microsoft-IIS/7.5
Date:
Tue, 31 Dec 2019 09:45:03 GMT
Content-Type:
text/html
Response Body
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
.
<script type="text/javascript" src="http://www.alnhaar.com/images/js.js"></script><head>
<title>Ò»¼¶a×öë¼Æ¬_Ãâ·ÑÒ»¼¶ÌػƴóƬ_ÈÕ±¾Ò»¼¶ÌػƴóƬ</title>
<meta name="keywords" content="Ò»¼¶a×öë¼Æ¬_Ãâ·ÑÒ»¼¶ÌػƴóƬ_ÈÕ±¾Ò»¼¶ÌػƴóƬ" />
  <meta name="description" content="www.alnhaar.comæÃæö¡Ò»¼¶a×öë¼Æ¬_Ãâ·ÑÒ»¼¶ÌػƴóƬ_ÈÕ±¾Ò»¼¶ÌػƴóƬÏãÎåÔ»¨,רҵµÄ¾«Æ·×ÊÔ´·ÖÏíÍøÕ¾,¾«Ñ¡¹úÄÚÍâÓÅÖÊÊÓƵ,ÌṩÔÚÏßæÃæö¡ÏãÎåÔÂÒ»¼¶a×öë¼Æ¬_Ãâ·ÑÒ»¼¶ÌػƴóƬ_ÈÕ±¾Ò»¼¶ÌػƴóƬ»¨¹Û¿´ºÍÏÂÔصȷþÎñ¡£" />
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="images/base.css" />
.
<link href="css_pirobox/css_page.css" media="screen" rel="stylesheet" type="text/css" />
<link href="images/style.css" media="screen" title="shadow" rel="stylesheet" type="text/css" />
.
.
.
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0">

<div id="top">
	<ul>
  	<li class="logo"><img src="images/index_02.jpg" width="410" height="101" alt=""></li>
    <li class="menu"><img src="images/menu1.jpg" alt="" width="550" height="101" usemap="#Map" border="0" />
     <map name="Map" id="Map">
      <area shape="rect" coords="33,42,104,74" href="index.asp" />
      <area shape="rect" coords="116,43,191,78" href="about.asp" />
      <area shape="rect" coords="201,41,274,76" href="product.asp" />
      <area shape="rect" coords="283,44,354,77" href="news.asp" />
      <area shape="rect" coords="360,39,443,77" href="message.asp" />
      <area shape="rect" coords="452,39,525,79" href="contact.asp" />
      <area shape="rect" coords="438,6,485,26" href="index.asp" />
      <area shape="rect" coords="489,6,546,27" href="eindex.asp" />
     </map>
    </li>
  </ul>
  <div style="clear:both;"></div>
</div>

<div id="banner">
	<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" id="scriptmain" name="scriptmain" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/
flash/swflash.cab#version=6,0,29,0" width="1423" height="317">
		  <param name="movie" value="bcastr.swf?bcastr_xml_url= bcastr.xml" />
		  <param name="quality" value="high" />
		  <param name="scale" value="noscale" />
		  <param name="LOOP" value="false" />
		  <param name="menu" value="false" />
		  <param name="wmode" value="transparent" />
		  <embed src="images/bcastr.swf" width="1423" height="317" loop="False" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" salign="T" name="scriptmain" menu="false" wmode="transparent"></embed>
 </object>
</div>

<div id="main">
	<div class="main_top">
  <div class="main_ab"><img src="images/in1.jpg" /><br />
   &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;´ÈϪÊИËücÎľßÓÐÏÞ¹«¶¡ÏãÎåÔÂæÃæóÉÈË˾×Ô1995ÄꄓÁ¢ÖÁ½ñ£¬±ü³Ð&ldquo;ÒÔÙ|Á¿ÇóÉú´æ£¬¶¡ÏãÎåÔÂæÃæóÉÈËÒÔÕ\ÐÅÇó°lÕ¹&rdquo;µÄ½› IÀíÄ²»Ò»¼¶a×öë¼Æ¬_Ãâ·ÑÒ»¼¶ÌػƴóƬ_ÈÕ±¾Ò»¼¶ÌػƴóƬ¬FÒѳÉéLžéÒ»¼Ò¼¯®aÆ·ÔOӋ¡¢Ñаl¡¢Éú®aÅcäNÊ۞éÒ»ówµÄŒ£˜IÎľ߹«Ë¾¡£<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;±¾¹«Ë¾×¢ƒÔÉ̘Ë&ldquo;˜Ëüc&rdquo;£¬Ö÷ÒªÉú®a˜Ëüc£¬¶¡ÏãÎåÔÂæÃæóÉÈËÈfÐãÅƵÈÞk¹«¡¢ŒWÉúÓùPÒÔ¼°¶YÆ·¹P¡£¹«Ë¾½¨Öþ
Ãæ·e6000ƽ·½Ã×£¬Ç°Éížé´ÈϪÊÐÕ¹×uÖƹPS¡£¶¡ÏãÎåÔÂæÃæóÉÈËÒ»¼¶a×öë¼Æ¬_Ãâ·ÑÒ»¼¶ÌػƴóƬ_ÈÕ±¾Ò»¼¶ÌػƴóƬÃû¸ß¼‰¼¼¹¤£¬6ÃûÙYÉ³ÌŽŸ¡£Î҂ƒÔÚ±£×CÙ|Á¿µÄͬ•r×¢ÖØ®aÆ·¸üГQ´ú£¬¶¡ÏãÎåÔÂæÃæóÉÈ˲»”àÑаl³öзfµÄ¿îʽ¡£Î҂ƒµÄ®aƷ߀ßhäNšWÖÞ£¬ÃÀÖÞ£¬–|Äρ†µÈ‡ø¼Ò¡£ <br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="/49641/57917/2019-12-31"><strong style="text-decoration:underline;">Á˽â¸ü¶à &gt;&gt;</strong></a></div>
  <img src="images/cf.jpg" />
  </div>
 <div class="main_banner"><img src="images/dotright.png" style="margin:80px 5px 0px 10px; float:left;" />
 <div id="jsweb8_cn_right" style="overflow:hidden;width:885px; margin-top:15px; margin-left:5px; float:left;">
		
		<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
		
			<tr><td id="jsweb8_cn_right1" valign="top" align="center">
			
			<table cellpadding="2" cellspacing="0" border="0">
			
			<tr align="center">
			
			
			<td style="padding-right:5px;"><a href="/81550/51736/2019-12-31" title="<span style=font-size:18px;color:#fff;>ÐÍ̖£º</span><br />" class=""><img src="images/bd-30.jpg" width="160"></a></td>
			
			<td style="padding-right:5px;"><a href="/93407/35011/2019-12-31" title="<span style=font-size:18px;color:#fff;>ÐÍ̖£º</span><br />" class=""><img src="images/bd-27.jpg" width="160"></a></td>
			
			<td style="padding-right:5px;"><a href="/42093/81328/2019-12-31" title="<span style=font-size:18px;color:#fff;>ÐÍ̖£º</span><br />" class=""><img src="images/bd-24.jpg" width="160"></a></td>
			
			<td style="padding-right:5px;"><a href="/70754/34193/2019-12-31" title="<span style=font-size:18px;color:#fff;>ÐÍ̖£º</span><br />" class=""><img src="images/bd-23.jpg" width="160"></a></td>
			
			<td style="padding-right:5px;"><a href="/49942/75500/2019-12-31" title="<span style=font-size:18px;color:#fff;>ÐÍ̖£º</span><br />" class=""><img src="images/bd-20.jpg" width="160"></a></td>
			
			<td style="padding-right:5px;"><a href="/41471/42756/2019-12-31" title="<span style=font-size:18px;color:#fff;>ÐÍ̖£º</span><br />" class=""><img src="images/bd-18.jpg" width="160"></a></td>
			
			<td style="padding-right:5px;"><a href="/28260/49412/2019-12-31" title="<span style=font-size:18px;color:#fff;>ÐÍ̖£º</span><br />" class=""><img src="images/bd-16.jpg" width="160"></a></td>
			
			<td style="padding-right:5px;"><a href="/86660/48225/2019-12-31" title="<span style=font-size:18px;color:#fff;>ÐÍ̖£º</span><br />" class=""><img src="images/bd-15.jpg" width="160"></a></td>
			
			<td style="padding-right:5px;"><a href="/34728/88832/2019-12-31" title="<span style=font-size:18px;color:#fff;>ÐÍ̖£º</span><br />" class=""><img src="images/bd-12.jpg" width="160"></a></td>
			
			<td style="padding-right:5px;"><a href="/28009/82011/2019-12-31" title="<span style=font-size:18px;color:#fff;>ÐÍ̖£º</span><br />" class=""><img src="images/bd-08.jpg" width="160"></a></td>
			
			<td style="padding-right:5px;"><a href="/27782/62484/2019-12-31" title="<span style=font-size:18px;color:#fff;>ÐÍ̖£º</span><br />" class=""><img src="images/bd-06.jpg" width="160"></a></td>
			
			<td style="padding-right:5px;"><a href="/16696/35053/2019-12-31" title="<span style=font-size:18px;color:#fff;>ÐÍ̖£º</span><br />" class=""><img src="images/bd-02.jpg" width="160"></a></td>
			
			<td style="padding-right:5px;"><a href="/64097/98425/2019-12-31" title="<span style=font-size:18px;color:#fff;>ÐÍ̖£º</span><br />" class=""><img src="images/bd-01.jpg" width="160"></a></td>
			
			
			</tr>
			
			</table>
			
			</td>
			
			<td id="jsweb8_cn_right2" valign="top"></td>
			
			</tr>
			
		</table>
		
		</div>
 .
    <img src="images/dotleft.png" style="margin:80px 10px 0px 5px; float:left;" />
    </div>
  <div class="main_news">
  	<ul>
  	 <a href="/36102/95026/2019-12-31"><img src="images/more.jpg" style="float:right;" /></a><img src="images/in2.jpg" /><br />
    
				<li><a href="/93917/30207/2019-12-31" title="‚÷½yÎľßÊЈöÊܵ½Æ·ÅÆÎľߘO´ó›_“ô">&nbsp;&nbsp;&#8226;&nbsp;Ò»¼¶a×öë¼Æ¬_Ãâ·ÑÒ»¼¶ÌػƴóƬ_ÈÕ±¾Ò»¼¶ÌػƴóƬ</a></li>
					
				<li><a href="/62933/42008/2019-12-31" title="3Ö§‡ø®a¹PÖоÍÓÐ1Ö§ŒŽ²¨Ôì">&nbsp;&nbsp;&#8226;&nbsp;3Ö§‡ø®a¹PÖоÍÓÐ1Ö§ŒŽ²¨Ôì</a></li>
					
				<li><a href="/63402/64213/2019-12-31" title="2010-2015ÄêÖЇøÎľßÊЈö·ÖÎö¼°îAœy">&nbsp;&nbsp;&#8226;&nbsp;Ò»¼¶a×öë¼Æ¬_Ãâ·ÑÒ»¼¶ÌػƴóƬ_ÈÕ±¾Ò»¼¶ÌػƴóƬÈË</a></li>
					
	</ul>
</div>
  <div class="main_online"><img src="images/in3.jpg" /></div>
  <div class="main_contact"><img src="images/in4.jpg" /></div>
  
  <div style="clear:both;"></div>
</div>

<div id="footer">
	<div class="bottom"><img src="images/bottom1.jpg" />
   <strong><a href="/59822/34521/2019-12-31">¾WÕ¾Ê×í“</a> |  <a href="/11093/30341/2019-12-31">êPÓÚÎ҂ƒ</a> |  <a href="/45231/90834/2019-12-31">®aƷչʾ</a> |  <a href="/20472/47698/2019-12-31">ЄÖÐÐÄ</a> |  <a href="/20442/23988/2019-12-31">ÔÚ¾€×Éԃ</a> |  <a href="/40940/84512/2019-12-31">“ϵÎ҂ƒ</a></strong><br />
	°æ™àËùÓÐ &copy; 2014 Ò»¼¶a×öë¼Æ¬_Ãâ·ÑÒ»¼¶ÌػƴóƬ_ÈÕ±¾Ò»¼¶ÌػƴóƬ &mdash; All Right Reserved.   ¼¼ÐgÖ§³Ö£ºäJÖǾW½j<br /> | <a href="/78183/50480/2019-12-31">´ÈϪ¿ÕÕ{¾SÐÞ</a> | <a href="http://www.alnhaar.com/sitemap.html">ÍøÕ¾µØͼ</a>
	ëŠÔ’£º0574-63665889 ‚÷Õ棺0574-63672800 Ê֙C£º13606743250 µØÖ·£º´ÈÒ»¼¶a×öë¼Æ¬_Ãâ·ÑÒ»¼¶ÌػƴóƬ_ÈÕ±¾Ò»¼¶ÌػƴóƬ
  </div><div style="clear:both;"></div>
</div>
</body>
</html>

Report ID

20191231T092206Z_AS48832_08YDNMmVhOaCTvADiERDgJ0piBnWnrPYSmxtZzZT2LL6phaiN6

Platform

linux

OONI Probe version

2.1.0

Measurement Kit version

none

Raw Measurement Data