OK
http://kadivar.maktuob.net/
Canada
Country
AS577
Network
January 13, 2020, 11:24 PM UTC
Date & Time
Websites
Websites
Web Connectivity Test
Runtime: 1.9s

On January 13, 2020, 11:24 PM UTC, http://kadivar.maktuob.net/ was accessible when tested on AS577 in Canada.

Failures

HTTP Experiment
null
DNS Experiment
null
Control
null

DNS Queries

Resolver:
198.235.211.142
Query:
IN A kadivar.maktuob.net
Engine:
system
Name
Class
TTL
Type
DATA
@
IN
CNAME
kadivar.maktuob.net
@
IN
A
96.31.86.118

TCP Connections

Connection to 96.31.86.118:80 succeeded.

HTTP Requests

URL
GET http://kadivar.maktuob.net/
Response Headers
Date:
Mon, 13 Jan 2020 23:59:13 GMT
Transfer-Encoding:
chunked
Content-Type:
text/html; charset=utf-8
Vary:
Accept-Encoding,User-Agent
Server:
Apache
Response Body
<html>

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>M A K T U O B | Kadivar | Diary</title>
<link rel="stylesheet" href="http://mohajerani.maktuob.net/styles-site.css" type="text/css" />
<link rel="shortcut icon" href="http://maktuob.net/favicon.ico" type="image/x-icon" /> 
<link rel="alternate" type="application/atom+xml" title="Atom" href="http://kadivar.maktuob.net/atom.xml" />
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="RSS 1.0" href="http://kadivar.maktuob.net/index.rdf" />
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="RSS 2.0" href="http://kadivar.maktuob.net/index.xml" />
<link rel="EditURI" type="application/rsd+xml" title="RSD" href="http://kadivar.maktuob.net/rsd.xml" /></head>

<body topmargin="0" leftmargin="0" rightmargin="0" bottommargin="0" bgcolor="#E1AB8A">

<div align="center">
	
	<!-- Header --->
		<table border="0" width="760" cellspacing="0" cellpadding="0" id="table1">
		<tr>
			<td width="18" height="105" valign="top" rowspan="4">
			<img src="http://maktuob.net/images/banner/header_01.jpg" ></td>
			<td width="183" valign="top" height="16">
			<img src="http://maktuob.net/images/banner/header_02.jpg"></td>
			<td width="536" valign="top" height="16">
			<img src="http://maktuob.net/images/banner/header_03.jpg"></td>
			<td width="23" height="105" rowspan="4" valign="top">
			<img src="http://maktuob.net/images/banner/header_04.jpg"></td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="783" valign="top" height="49" rowspan="2">
			<a href="http://maktuob.net/"><img border=0 src="http://maktuob.net/images/banner/header_05.jpg"></a></td>
			<td width="536" valign="top" height="26"><img src="http://maktuob.net/images/banner/header_06.jpg" width="79" height="26" alt=""><a href="http://kadivar.maktuob.net/memory/"><img border=0 src="http://maktuob.net/images/banner/header_07.jpg"></a><a href="http://kadivar.maktuob.net/bio/"><img border=0 src="http://maktuob.net/images/banner/header_08.jpg"></a><a href="http://kadivar.maktuob.net/gallery/"><img border=0 src="http://maktuob.net/images/banner/header_09.jpg"></a><a href="http://kadivar.maktuob.net/interview/"><img border=0 src="http://maktuob.net/images/banner/header_10.jpg"></a><a href="http://maktuob.net/news/kadivar/"><img border=0 src="http://maktuob.net/images/banner/header_11.jpg"></a><a href="http://kadivar.maktuob.net/"><img border=0 src="http://maktuob.net/images/banner/header_12.jpg"></a><img src="http://maktuob.net/images/banner/header_13.jpg"></td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="536" valign="top" height="23"><img src="http://maktuob.net/images/banner/header_14.jpg"><img src="http://maktuob.net/images/banner/header_15.jpg"><img src="http://maktuob.net/images/banner/header_16.jpg"><img src="http://maktuob.net/images/banner/header_17.jpg"></td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="183" valign="top" height="40">
			<a href="/"><img border=0 src="http://maktuob.net/images/banner/header_18_1.jpg" width="183" height="40" alt=""></a></td>
			<td width="536" valign="top" height="40" style="background-image: url('http://maktuob.net/images/bg.jpg'); background-repeat: repeat; background-position: left top">&nbsp;</td>
		</tr>
	</table>	<!-- Header --->

	<!-- main body --->
	<table border="0" width="760" cellspacing="0" cellpadding="0" height="100%" style="background-image: url('http://maktuob.net/images/bg.jpg'); background-repeat: repeat; background-position: left top">
		<tr>
			<td width="18" valign="top" class=leftbar>&nbsp;</td>
			<td width="539" valign="top">
	
			<!-- blog table -->
						
			<table border="0" width="539" cellspacing="0" cellpadding="0">
				<tr>
					<td width="25" valign="top" class=date>

													<img src="http://maktuob.net/jpgraph/text/text.php?text=%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B7++%DB%B5++%DB%B2%DB%B0" >
						


					</td>
					<td width="514" valign="top" class=bg>
						<div class=mttitle>
							ملاحظاتی پیرامون احزاب سیاسی زنان
						</div>
						<div class=mtbody>
							<p><br />
احزاب در شکل ایده آل خود از جمله نهادهای مهم جامعه مدنی و حلقه واسط میان مردم و حکومت اند. نهادهایی که از یک سو خواسته های مردم را به حکومت ها منتقل می کنند، بر عملکرد نهادهای قدرت نظارت و نقد می کنند، با نظارت نقادانه خود، مفاسد احتمالی حکومت ها را تقلیل می دهند و از سوی دیگر برای کسب و دستیابی به نهادهای قدرت در سطوح مختلف تلاش و مبارزه می کنند. از همین رو اگر احزاب نقش نقادانه و نظارتی خود را در کنار ایفای نقش جهت دستیابی به نهادهای قدرت بدرستی ایفا کنند، می توانند در توسعه کشور و نهادینه کردن دمکراسی در کنار رسانه های آزاد، نقش عمده ای ایفا کنند. در کنار آنچه برشمرده شد، جایگاه زنان در احزاب سیاسی نیز نیازمند توجه و مطالعه جدیست.</p>

<p> سوای این مهم که زنان به نسبت مردان توجه و اشتیاق کمتری به سیاست بطور عام و تحزب بطور خاص نشان می دهند، و این مهم متاثر از هزینه های زیاد فعالیت های سیاسی در کنار مشکلات و مجدودیت های خانوادگی زنان است که طرح آن مجال دیگری برای بحث و بررسی می طلبد و در این نوشتار نمی گنجد، موضوع این نوشتار صرفا مختص احزاب سیاسی زنانه است.</p>

<p>وقتی در مورد نسبت فعالیت زنان و احزاب سیاسی صحبت می شود، موضوع را می توان از دو زاویه مورد توجه قرار داد: اول حضور زنان در احزاب سیاسی فراگیر که شامل زنان و مردان می شود. احزابی که اهدافی ورای موضوع زنان دارند، هر چند معمولا شاخه هایی خاص زنان هم در این احزاب شکل می گیرند، ولی نگاه آنها عام و معطوف به کسب قدرت بشکل گسترده و همه جانبه در سطوح مختلف است، نه موضوع زنان به شکل خاص. این احزاب معمولا درصدی مشخص را بسته به نگاهشان به مقوله زن، در هیات موسس خود به زنان اختصاص می دهند. این احزاب و فعالیت زنان در آنها موضوع ین نوشتار نیست. دوم احزابی که مختص به زنان است و نام زنان را در بخشی از عنوان خود یدک می کشند و با هدف تحقق و پی گیری حقوق زنان شکل می گیرند و برنامه و اساسنامه و مرامنامه آنها حول موضوع زنان تهیه و تنظیم می شوند. در این نوشتار مختصرا به ملاحظاتی پیرامون این موضوع می پردازم.</p>

<p>واقعیت اینست که برغم حضور کثیری از زنان مجرب و تحصیلکرده و قدرتمند بعد از انقلاب که تعدادی از آنها در احزاب در هر کدام از دو شکل فوق هم حضور داشته اند، ولی نتیجه نهایی و برونداد این احزاب جهت دسترسی زنان در سراسر کشور به قدرت سیاسی به معنی خاص آن یعنی حضور در نهادهای قدرت و تحقق حقوق زنان بشکل عام آن محدود بوده است. </p>

<p>مهمترین احزاب سیاسی زنان بعد از انقلاب که مجوز فعالیت از وزارت کشور بعنوان حزب داشته و فعالیتی نسبتا فراگیرتر و موثرتر از بسیاری از تشکل های سیاسی دیگر دارند، شامل جامعه زنان انقلاب اسلامی ایران، جمعیت زنان جمهوری اسلامی، جامعه زینب (س)، مجمع اسلامی بانوان، انجمن روزنامه‌نگاران زن ایران، مجمع زنان اصلاح طلب، جمعیت زنان مسلمان نواندیش، و جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان هستند. مهمترین ضعف این تشکل ها که در آنها زنانی توانمند با سابقه فعالیت های سیاسی بعد از انقلاب (و برخی قبل از انقلاب) حضور دارند، از یک سو محدود بودن به تعداد معدودی از زنان فعال مرکزنشین است، به گونه ای که شاید نتوان آنها را در قالب حزب های مرسوم طبقه بندی کرد. مرکز محور بودن و نداشتن یا کم بودن ارتباط آنها با نقاط مختلف در سراسر کشور و نهایتا شخص محور بودن آنها از جمله مشکلات اصلی این تشکل هاست. تشکل هایی که عمدتا مبتنی بر شخصیت فرد یا افراد موسس است، به گونه ای که در غیاب آن نفر یا نفرات، فعالیت کل مجموعه متاثر و محدود خواهد شد. نمونه مشخص آن کمرنگ تر شدن فعالیت های تشکل جامعه زینب پس از فوت مرحوم مریم بهروزی، از زنان توانمند و فعال اصولگرا. </p>

<p>بنابراین از جمله مشکلات اصلی تشکل های زنان آنست که سوای دبیرکل یا هیات موسس یا شورای مرکزی که از افراد شناخته شده اند، تلاش عمده ای برای کادرسازی و ارتباط حزب با بدنه اجتماعی زنان در سطوح مختلف جامعه شکل نگرفته است. به همین دلیل این احزاب نسبت به بسیاری از مسایل اصلی زنان در جامعه بی اطلاع، منفعل یا غایب هستند و عملا برای موج سازی یا ایجاد تحول در هر سطحی از جامعه قدرت ابتکار عمل و مشارکت و حضور فعالانه ندارند. حداکثر تلاش این احزاب به صدور اعلامیه به مناسبت هایی مشخص یا حضور در برخی شبکه های اجتماعی است، که در بعضی موارد حتی این اعلام حضورحداقلی نیز موجود نیست. ضعف این تشکل ها اگر فکر اساسی برایشان نشود، موجب در حاشیه قرار گرفتن بیشتر آنها و محور و مرجع شدن زنانی با دغدغه هایی سطحی برای تحت الشعاع قرار دادن خواست های اساسی زنان جهت رفع تبعیض و تحقق عدالت جنسیتی خواهد بود.</p>

<p>البته نباید از مشکل اساسی تشکل های زنانه یعنی مشکل اقتصادی و عدم دسترسی به منابع مستقل مالی برای توسعه فعالیت های آنها در سراسر کشور بی توجه ماند. فعالیت در چارچوب یک حزب سراسری و کادرسازی، سوای داشتن راس قدرتمند و برنامه مدون و مشخص برای مسایل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، نیازمند سرمایه کافی است تا بتواند حوزه نفوذ خود را به نقاطی دیگر ورای مرکز و پایتخت تسری و توسعه دهد، و این موضوع یکی از حلقه های مفقوده اصلی تشکل های زنان است. قطعا اگر این تشکل های زنانه قدرت و سرمایه لازم برای سازماندهی و بسیج بدنه اجتماعی زنان را داشتند و توانسته بودند ارتباطی قوی با زنان در سطوح مختلف اجتماعی تعریف و ایجاد کنند، قادر بودند حضور زنان را در رده های مختلف قدرت در جامعه سیاسی و جامعه مدنی بیش از پیش تحکیم و تقویت کنند.</p>

<p>یکی از مباحث قابل توجه دیگر در مورد تشکل های سیاسی زنان این است که به جای آنکه این تشکل ها به حیث تشکل سیاسی، محور تحولات و جریان ساز باشند، افراد به حیث فردی و نه شاکله حزبی، در مرکزیت اخبار و تحولات قرار می گیرند. اگر بخواهم عینی تر و ملموس تر سخن بگویم مثلا خانم اعظم طالقانی دبیرکل جامعه زنان انقلاب اسلامی با طرح ریاست جمهوری زنان در سال ۱۳۷۶ و پس از آن در ادوار مختلف، جهت روشن کردن تکلیف کلمه رجل سیاسی حرکتی بسیار مهم، شجاعانه و جریان ساز را شروع کرده و عملا گفتمان غالب مردسالار را در بالاترین سطح کشور یک تنه به چالش کشید. ولی سوال این است که اگر حرکت فردی و مقتدرانه ایشان بعنوان یک زن توانمند متکی به حمایت و پشتیبانی حزب یا احزابی قوی بود، بطور قطع تا امروز تکلیف رجل سیاسی حل نشده بود؟ </p>

<p>در سال ۸۸ اقدامی مثبت و مهم در تاریخ تشکل های زنان رخ داد به گونه ای که برای نخستین بار پس از پیروزی انقلاب، به همت همفکری و همدلی تشکل های اصلاح طلب و اصولگرا و سکولار موضوع زنان و حقوق مغفول مانده آنها در تبلیغات انتخاباتی توسط تشکل های مختلف تبیین و به اطلاع کاندیداهای ریاست جمهوری رسانده شد و متقابلا برای نخستین بار توسط کاندیداها (سوای احمدی نژاد) برنامه هایی مشخص در رابطه با زنان عنوان شد. و شاید متاثر از همین همدلی و فضای همگرایانه بود که بعدا احمدی نژاد سوار موج مطالبات زنان برای نخستین بار به معرفی وزیر زن به مجلس اهتمام کرد. این اقدام جمعی و حزبی موثر نشان از تاثیر قابل توجه حرکت های حزبی زنان در آن مقطع بود.</p>

<p>سوای آنچه گفته شد، به نظرم ضروریست احزاب مرتبط با زنان نگاهی نقادانه به خود، برنامه ها و عملکردشان داشته باشند. شرایط ایران متفاوت از گذشته است و این تفاوت و تغییرات، مستلزم تمهیدات و برنامه های جدید تشکل های زنان برای مواجهه با مطالبات متنوع زنان و دختران است. با طرح این سوال ها می پرسم کدام یک از تشکل های موجود نگاهی نقادانه به خود داشته اند؟ کدام یک برنامه های خود را متناسب با تحولات جدید بروز می کنند؟ کدام یک به شناسایی معضلات اصلی و درحال تغییر زنان اهتمام کرده یا متوجه حل بخشی ازمشکلات مربوط به زنان شده است؟ یا از پتانسیل و توانایی های بالقوه یا بالفعل زنان در پیشبرد اهداف خود جهت تحقق حقوق آنان استفاده کرده است؟ یا کدام یک بصورت موضع حزبی در مقابل امواج اعتراضی اخیر طیفی از زنان و دختران پیرامون قانون حجاب اجباری، سوای اظهارنظرهای شخصی در پاسخ به رسانه ها یا یادداشت های موردی برخی خانم ها، توانستند و یا خواستند مواضع خود را بصورت مستدل و رسمی تبیین کنند و بعنوان تشکل و نه فرد، بتوانند منعکس کننده خواسته های زنان و دختران اعم از موافق یا مخالف پیرامون حجاب اختیاری یا اجباری باشند؟ جواب این سوال و سوال های دیگر خیلی امیدوارکننده نیست.</p>

<p>گذشته از انفعال یا ضعف در مورد موضوعات خاص زنان که برخی را در بالا در قالب سوال برشمردم، متاسفانه موضعگیری یا حضور فعال این احزاب در شکل دهی یا تحلیل انتقادی از مسایل کلان مملکتی نیز در این تشکل ها کم و در بسیاری موارد نزدیک به صفر است! در اینجا هم اظهار نظرهای شخصی در پاسخ به رسانه ها یا نوشتن مقاله یا فعالیت در شبکه های اجتماعی تعداد انگشت شماری از این خانم ها مد نظرم نیست. منظورم اقدام در قالب و چارچوب حزب و تشکلی است که عنوان حزبی زنانه را یدک می کشد و انتظار جامعه این است که برای موضوعات و مشکلات اصلی کشور که متاسفانه کم هم نیستند برنامه، تحلیل و راه حل ارایه دهند و رویکردی متفاوت از گفتمان خشن، فاسد و بی کفایت غالب ارایه کنند. اگر تشکل های زنان برای سازماندهی و کادرسازی در سراسر کشور، نیازمند سرمایه و منابع مالی مستقل اند، داشتن تحلیل و برنامه و موضعگیری حزبی در مورد مسایل مهم کشور، مستلزم داشتن اطلاعات کافی و بروز و قدرت تحلیل بالاست. هرچند دسترسی به منابع اطلاعات یکی از ابزارهای اصلی قدرت مردان است، ولی به یمن شبکه های متعدد مجازی، کسب اطلاع از موضوعات مهم بسیار آسانتر از گذشته است و اگر در قبل می شد نبود دسترسی به منابع اطلاعات را بعنوان توجیهی برای بی موضعی دانست، امروز بهانه قابل قبول و موجهی نیست.</p>

<p>هدف از آنچه در این نوشتار کوتاه برشمرده شد، این بود که توجه کنیم که احزاب زنان برای آنکه جدی گرفته شوند، نیازمند بازنگری و تغییرات جدی اند. والا نه فقط در مناسبات و معادلات قدرت که در بین زنان نیز جایگاهی مناسب و درخور نخواهند داشت.<br />
***</p>

<p>پیام آینده<br />
</p>			
						</div>
    	  		<div class=mtmore>
							
		      		</div>
	      		<div class=mtbyline>
		      		جمیله کدیور | <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2018/08/11/2337.php">لینک ثابت</a> 
	      			<span id=byline>										| <a href="http://www.maktuob.net/cgi-bin/mt/mt-cmnt.cgi?entry_id=2337" onclick="OpenComments(this.href); return false">
								نظر (0)</a>
								</span>
									      			
								<br><div class="addthis_sharing_toolbox" style="margin-top:5px"></div>
	      		</div>	
					</td>
				</tr>
			</table>
			<br>
			
						
			<table border="0" width="539" cellspacing="0" cellpadding="0">
				<tr>
					<td width="25" valign="top" class=date>

													<img src="http://maktuob.net/jpgraph/text/text.php?text=%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B7++%DB%B4++%DB%B2%DB%B3" >
						


					</td>
					<td width="514" valign="top" class=bg>
						<div class=mttitle>
							در سوگ ناهید خانم عزیز و آقا ابراهیم گرامی
						</div>
						<div class=mtbody>
							<p>برای من که کمتر خبرهای حوادث را دنبال می کنم، ناگهان خبری بر سرت آوار می شود. ظاهرا فکر می کنیم همیشه حوادث آن سوترها برای دیگران رخ می دهد.<br />
 چند روز قبل وقتی عزیزی که از طریق آشنایان فقط از بخشی از ماجرا باخبر شده بود و نه از بخش فاجعه بار دیگر، خبر حمله و سرقت مسلحانه مرتبط به دو دبیر بازنشسته بندرعباسی را به من گفت، و از من خواست که ببینم موضوع از چه قرار است، حتی تصورش هم نمی کردم موضوع این فاجعه دلخراش مربوط به ناهید خانم عزیز، دخترعمه دوست داشتنی و همیشه خندان و همسر خونگرم و بامحبتش آقا ابراهیم باشد. زوجی که به حسن خلق و همه جور ارزش خوب و مثبتی که بشود در انسانها دید، در این دنیای بی اخلاق متصف بودند. و من که هنوز به عمق فاجعه پی نبرده بودم، با دیدن متن خبر، ناگهان در زیر خبری چند سطری آوار شدم و جستجو پشت جستجو تا جزییات بیشتری پیدا کنم. دریغ ... <br />
و هنوز بعد از گذشت چند روز، خبر در همان حد چند سطر است و من که هنوز نمی توانم خبر را باور کنم و چهره این دو دبیر خدوم در مقابل چشمانم. <br />
این چند روز برای خواندن خبری جدید و یافتن اطلاعاتی بیشتر خبرها را زیر و رو کردم، ولی خبرها محدود به همان چند سطر خبر محدود به قتل دو دبیر بازنشسته خوشنام بندرعباسی است و نه بیشتر. <br />
تسلیت به جامعه فرهنگی کشور، چهار فرزند نخبه این دو عزیز مظلوم، خواهران و برادران آن دو مرحوم و سایر اعضای خانواده نصیرزاده، ذاکری، کدیور.<br />
 برای بازماندگان آرزوی صبر دارم و برای آن دو مرحوم رحمت و مغفرت. <br />
یادشان گرامی و روحشان شاد</p>			
						</div>
    	  		<div class=mtmore>
							
		      		</div>
	      		<div class=mtbyline>
		      		جمیله کدیور | <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2018/07/14/2332.php">لینک ثابت</a> 
	      			<span id=byline>										| <a href="http://www.maktuob.net/cgi-bin/mt/mt-cmnt.cgi?entry_id=2332" onclick="OpenComments(this.href); return false">
								نظر (0)</a>
								</span>
									      			
								<br><div class="addthis_sharing_toolbox" style="margin-top:5px"></div>
	      		</div>	
					</td>
				</tr>
			</table>
			<br>
			
						
			<table border="0" width="539" cellspacing="0" cellpadding="0">
				<tr>
					<td width="25" valign="top" class=date>

													<img src="http://maktuob.net/jpgraph/text/text.php?text=%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B7++%DB%B4++%DB%B1%DB%B0" >
						


					</td>
					<td width="514" valign="top" class=bg>
						<div class=mttitle>
							سخنی با برادر حسین
						</div>
						<div class=mtbody>
							<p>سید امیرعلی مهاجرانی</p>

<p>عطف به یادداشت روزنامه کیهان مورخ ۹ تیر ۹۷ تحت عنوان کارچاق کنی روزنامه اطلاعات برای وزیر فراری که در آن مجددا به مقوله تحصیل بنده پرداختید، آن هم بدون آنکه مطلقا اشاره ای به جوابیه ارائه شده بنده به کیهان و تعدادی از رسانه ها و اشخاص همسو نمایید، تصمیم گرفتم که پاسخ خود را در قالب این یادداشت ارائه کنم. لازم به ذکر است به منظور تسریع در رسیدن به درکی مشترک، تلاش کردم این یادداشت کوتاه را مبتنی بر ادبیات آشنا و گفتمان وزینی که در چند دهه اخیر مورد استفاده قرار داده اید بنویسم.</p>

<p></p>

<p>همانطور که میدانید در میان دانشگاهیان رسم است هر از چندی اساتید که در دانشگاه محل خدمت به واسطه گرفتاریهای اداری و تدریس و غیره شاید از پژوهش و مطالعه کافی باز مانده باشند، به کشوری دیگر رفته و با استفاده از فرصت مطالعاتی مجددا دانش خود را به روز نمایند. </p>

<p></p>

<p>جناب شریعتمداری، سوال من - به عنوان یک شهروند که در رابطه با بیت المال حق پرسشگری دارد - از شما اینست که چرا بازنشسته نمیشوید یا حداقل به یک دوره استراحت و فرصت مطالعاتی نمی روید؟ آیا در کل این سالها نتوانسته اید فردی که بتواند جایگزین مناسب شما در روزنامه باشد تربیت کنید؟</p>

<p></p>

<p>در سن و سال حضرتعالی معمولا افراد به فکر میراثی که از خود به جای میگذارند هستند. در وضعیت کنونی، مهمترین میراث حضرتعالی روزنامه ایست که آنطور که میگویند شاخص ترین ویژگی و وجه تمایزش مرغوبیت آن برای پاک کردن شیشه و استفاده در نظافت منازل و صد البته مهمتر از همه پیچیدن انواع سبزی است. </p>

<p></p>

<p>روزنامه ای متعلق به بیت المال که پیش از شما اگر مهمترین روزنامه کشور نبوده باشد، همواره جز بهترینها بوده است، تحت مدیریت شما به وضعیتی رسیده است که حمایت و تمجیدش از یک فرد باعث سقوط او، و در مقابل توهین و برچسب زدن های شما باعث افزایش مقبولیت و عزت فرد میشود. چرا اینگونه است؟ </p>

<p></p>

<p>وضعیت روزنامه تان آنقدر فاجعه بار است که فارغ از مطالب کذب و تهمت ها و افتراهایی که تقریبا در هر شماره روزنامه شما به کرّات دیده میشود، گاف های متعدد و ضعف محتوای مطالبتان به حدَی رسیده است که حتی من هم که از دوران نوجوانی و خصوصا روزهایی که برق میرفت با مطالعه داستانها و تئوری های توطئه تان سرگرم میشدم، الان ترجیح دهم به فانتزی های به مراتب سرگرم کننده تر و نوآورانه تر مشرق و فارس بپردازم!</p>

<p></p>

<p>این یادداشت را با ذکر یک خاطره به پایان میبرم. در دوران پس از انتخابات ۸۸، هنگام بازگشت به ایران مانند بسیاری دیگر، پاسپورت و مدارک بنده هم برای مدتی توقیف شد و در آن مدت چند جلسه ای را خدمت سایر برادران بازجویتان بودم. در یکی از جلسات و زمانی که بازجوی گرامی پاسپورتم را ورق میزد و در رابطه با موضوع پایان نامه و ویزاهای دانشجویی در پاسپورتم سوال میکرد،‌ به وی اعتراض کردم که شما که انواع ویزاهای دانشجویی و غیره را در گذرنامه من می بینید، چطور به حسین شریعتمداری و امثالهم اعتراض نمیکنید که انقدر راحت و بی پروا در رسانه ملی (رجوع به مناظره شما و کواکبیان) و روزنامه اش دروغ میگوید و توهین میکند و از پناهنده شدن خانواده ما در انگلستان صحبت میکند؟!‌ بازجوی گرامی خندید و توضیح داد تندرَوی های کیهان و شریعتمداری در بسیاری موارد نه فقط مطلقا مورد تایید نظام نیست، بلکه با منافع آن هم در تعارض است و نتیجه عکس دارد (رجوع به فایل صدای ضبط شده جلسه دوم). نکته مهم آنکه آن بازجوی محترم در وزارت اطلاعات دوران دکتر احمدی نژاد مشغول به کار بود، همان اعجوبه محبوب و دوست داشتنیتان که در این سالها از معجزه هزاره سوم تغییر کاربری داده و به نظر میرسد این بار در قامت ارّه در نقاطی که انگار به مذاق حضرتعالی چندان خوش نمی آید حضوری پررنگ دارد.</p>			
						</div>
    	  		<div class=mtmore>
							
		      		</div>
	      		<div class=mtbyline>
		      		جمیله کدیور | <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2018/07/01/2323.php">لینک ثابت</a> 
	      			<span id=byline>										| <a href="http://www.maktuob.net/cgi-bin/mt/mt-cmnt.cgi?entry_id=2323" onclick="OpenComments(this.href); return false">
								نظر (0)</a>
								</span>
									      			
								<br><div class="addthis_sharing_toolbox" style="margin-top:5px"></div>
	      		</div>	
					</td>
				</tr>
			</table>
			<br>
			
			
			<!-- blog table -->
<div style="visibility:hidden" align="center">
</div>
			</td>

			<td width="180" valign="top">
			
				<!-- side bar --->
					<div class=sidebar>
<div class=stamp>
<img src="http://maktuob.net/images/stampk.jpg">
</div>

<div>
<div class=sidetitle>
تماس</div>
<div class=sidebody><img src="http://maktuob.net/images/kemail.jpg" border=0></div>
</div>
<!--div>
<div class=sidetitle>
کلام</div>
<div class=sidebody>
<div class=booktitle><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="#">استیضاح - قسمت اول</a></div>
</div>
</div-->
<div>
<div class=sidetitle>
کتاب		
</div>
<div class=sidebody>
<div class=booktitle><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://maktuob.net/book/kadivar/504.php">رویاهای زنانه در دنیای مردانه</a></div>
<div class=bookbody>
</div>
<div class=booktitle><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://maktuob.net/book/kadivar/190.php">رویارویی؛ انقلاب اسلامی ایران و آمریکا</a></div>
<div class=bookbody>
</div>
<div class=booktitle><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://maktuob.net/book/kadivar/191.php">انتفاضه؛ حماسه‌‌ی مقاومت فلسطین</a></div>
<div class=bookbody>
</div>
<div class=booktitle><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://maktuob.net/book/kadivar/193.php">پشت پرده‌ی صلح</a></div>
<div class=bookbody>
</div>
<div class=booktitle><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://maktuob.net/book/kadivar/192.php">مصر از زاویه‌ای دیگر</a></div>
<div class=bookbody>
</div>
<div class=booktitle><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://maktuob.net/book/kadivar/194.php">زن</a></div>
<div class=bookbody>
</div>
<div class=booktitle><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://maktuob.net/book/kadivar/195.php">تحول گفتمان سیاسی شیعه در ایران</a></div>
<div class=bookbody>
</div>
<div class=booktitle><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://maktuob.net/book/kadivar/196.php">توهم توطئه، از چشم شرقی</a></div>
<div class=bookbody>
</div>
<div class=booktitle><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://maktuob.net/book/kadivar/197.php">کمیسیون اصل نود (سه جلد)</a></div>
<div class=bookbody>
</div>

</div>
</div>
<div>
<div class=sidetitle>
لینک‌ها			
</div>
<div class=sidebody>
<font color="#e2abba">●</font> <a href="http://mohajerani.maktuob.net/">روزنوشت مهاجرانی</a>
<br>
<font color="#e2abba">●</font> <a href="http://amirali.maktuob.net/">روزنوشت امیرعلی</a>
</div>

</div>				

					
					<div>
						<div class=sidetitle>
							بایگانی
						</div>
<div class=sidebody>

<b><a href="#" id='2018' class="handledates" >2018</a></b><br />


<div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2018' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2018/08/">August 2018</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2018' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2018/07/">July 2018</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2018' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2018/06/">June 2018</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2018' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2018/05/">May 2018</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2018' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2018/03/">March 2018</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2018' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2018/01/">January 2018</a></div>

<b><a href="#" id='2017' class="handledates" >2017</a></b><br />


<div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2017' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2017/12/">December 2017</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2017' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2017/11/">November 2017</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2017' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2017/09/">September 2017</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2017' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2017/07/">July 2017</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2017' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2017/05/">May 2017</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2017' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2017/04/">April 2017</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2017' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2017/03/">March 2017</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2017' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2017/02/">February 2017</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2017' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2017/01/">January 2017</a></div>

<b><a href="#" id='2016' class="handledates" >2016</a></b><br />


<div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2016' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2016/12/">December 2016</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2016' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2016/10/">October 2016</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2016' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2016/08/">August 2016</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2016' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2016/06/">June 2016</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2016' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2016/05/">May 2016</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2016' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2016/04/">April 2016</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2016' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2016/03/">March 2016</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2016' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2016/02/">February 2016</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2016' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2016/01/">January 2016</a></div>

<b><a href="#" id='2015' class="handledates" >2015</a></b><br />


<div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2015' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2015/12/">December 2015</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2015' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2015/11/">November 2015</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2015' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2015/09/">September 2015</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2015' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2015/08/">August 2015</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2015' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2015/07/">July 2015</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2015' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2015/06/">June 2015</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2015' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2015/05/">May 2015</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2015' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2015/04/">April 2015</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2015' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2015/03/">March 2015</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2015' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2015/02/">February 2015</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2015' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2015/01/">January 2015</a></div>

<b><a href="#" id='2014' class="handledates" >2014</a></b><br />


<div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2014' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2014/12/">December 2014</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2014' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2014/11/">November 2014</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2014' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2014/10/">October 2014</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2014' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2014/09/">September 2014</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2014' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2014/08/">August 2014</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2014' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2014/07/">July 2014</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2014' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2014/06/">June 2014</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2014' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2014/05/">May 2014</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2014' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2014/03/">March 2014</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2014' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2014/02/">February 2014</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2014' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2014/01/">January 2014</a></div>

<b><a href="#" id='2013' class="handledates" >2013</a></b><br />


<div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2013' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2013/12/">December 2013</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2013' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2013/11/">November 2013</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2013' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2013/10/">October 2013</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2013' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2013/09/">September 2013</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2013' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2013/08/">August 2013</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2013' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2013/07/">July 2013</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2013' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2013/06/">June 2013</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2013' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2013/05/">May 2013</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2013' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2013/04/">April 2013</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2013' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2013/03/">March 2013</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2013' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2013/02/">February 2013</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2013' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2013/01/">January 2013</a></div>

<b><a href="#" id='2012' class="handledates" >2012</a></b><br />


<div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2012' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2012/12/">December 2012</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2012' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2012/11/">November 2012</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2012' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2012/10/">October 2012</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2012' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2012/09/">September 2012</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2012' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2012/08/">August 2012</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2012' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2012/07/">July 2012</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2012' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2012/06/">June 2012</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2012' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2012/05/">May 2012</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2012' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2012/04/">April 2012</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2012' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2012/02/">February 2012</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2012' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2012/01/">January 2012</a></div>

<b><a href="#" id='2011' class="handledates" >2011</a></b><br />


<div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2011' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2011/12/">December 2011</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2011' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2011/11/">November 2011</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2011' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2011/03/">March 2011</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2011' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2011/02/">February 2011</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2011' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2011/01/">January 2011</a></div>

<b><a href="#" id='2010' class="handledates" >2010</a></b><br />


<div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2010' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2010/12/">December 2010</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2010' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2010/08/">August 2010</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2010' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2010/07/">July 2010</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2010' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2010/06/">June 2010</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2010' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2010/05/">May 2010</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2010' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2010/03/">March 2010</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2010' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2010/02/">February 2010</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2010' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2010/01/">January 2010</a></div>

<b><a href="#" id='2009' class="handledates" >2009</a></b><br />


<div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2009' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2009/12/">December 2009</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2009' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2009/10/">October 2009</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2009' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2009/09/">September 2009</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2009' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2009/08/">August 2009</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2009' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2009/07/">July 2009</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2009' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2009/06/">June 2009</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2009' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2009/05/">May 2009</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2009' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2009/04/">April 2009</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2009' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2009/03/">March 2009</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2009' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2009/02/">February 2009</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2009' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2009/01/">January 2009</a></div>

<b><a href="#" id='2008' class="handledates" >2008</a></b><br />


<div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2008' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2008/12/">December 2008</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2008' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2008/11/">November 2008</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2008' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2008/10/">October 2008</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2008' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2008/09/">September 2008</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2008' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2008/08/">August 2008</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2008' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2008/07/">July 2008</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2008' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2008/06/">June 2008</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2008' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2008/05/">May 2008</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2008' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2008/04/">April 2008</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2008' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2008/03/">March 2008</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2008' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2008/02/">February 2008</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2008' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2008/01/">January 2008</a></div>

<b><a href="#" id='2007' class="handledates" >2007</a></b><br />


<div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2007' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2007/12/">December 2007</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2007' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2007/11/">November 2007</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2007' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2007/10/">October 2007</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2007' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2007/09/">September 2007</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2007' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2007/08/">August 2007</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2007' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2007/07/">July 2007</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2007' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2007/06/">June 2007</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2007' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2007/05/">May 2007</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2007' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2007/04/">April 2007</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2007' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2007/03/">March 2007</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2007' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2007/02/">February 2007</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2007' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2007/01/">January 2007</a></div>

<b><a href="#" id='2006' class="handledates" >2006</a></b><br />


<div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2006' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2006/12/">December 2006</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2006' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2006/11/">November 2006</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2006' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2006/10/">October 2006</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2006' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2006/09/">September 2006</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2006' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2006/08/">August 2006</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2006' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2006/07/">July 2006</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2006' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2006/06/">June 2006</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2006' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2006/05/">May 2006</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2006' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2006/04/">April 2006</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2006' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2006/03/">March 2006</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2006' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2006/02/">February 2006</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2006' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2006/01/">January 2006</a></div>

<b><a href="#" id='2005' class="handledates" >2005</a></b><br />


<div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2005' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2005/12/">December 2005</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2005' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2005/11/">November 2005</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2005' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2005/10/">October 2005</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2005' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2005/09/">September 2005</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2005' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2005/08/">August 2005</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2005' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2005/07/">July 2005</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2005' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2005/06/">June 2005</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2005' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2005/05/">May 2005</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2005' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2005/04/">April 2005</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2005' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2005/03/">March 2005</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2005' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2005/02/">February 2005</a></div><div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2005' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2005/01/">January 2005</a></div>

<b><a href="#" id='2004' class="handledates" >2004</a></b><br />


<div style="margin-bottom:2px;display:none" class='2004' ><font color="#E2ABBA">●</font> <a href="http://kadivar.maktuob.net/archives/2004/12/">December 2004</a></div>

</div>
					</div>
<br>		
				<div align=center>

</div>	
				</div>

<script type="text/javascript" src="/jq.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){

$('.handledates').click(function(e){
e.preventDefault()
var idname = '.' + $(this).attr('id')
$(idname).toggle()
return false
})


})

</script>
<script type="text/javascript" src="//s7.addthis.com/js/300/addthis_widget.js#pubid=ra-4f8e733a2b3e6a5a"></script>
<img src="http://gardoon.net/?1578959953" width="0" height="0" style="visibility:hidden;display:none" />  <img src="http://xslt.alexa.com/site_stats/js/s/a?url=gardoon.net" width="0" height="0" style="display: none;visibility: hidden" />
				<!-- /side bar --->				

			</td>
			<td width="23" valign="top" class=rightbar>&nbsp;</td>
		</tr>
	</table>
	<!-- main body --->

</div>
</body>

</html>

Report ID

20200113T232417Z_AS577_JZoBZCfObPmU7bxkEKUImuWl40VEb00Q8ZYcifQj3MgchgjOVd

Platform

android

OONI Probe version

2.1.0

Measurement Kit version

0.10.4

Raw Measurement Data