OK
http://www.pravda.info/
Russia
Country
AS21378
Network
July 31, 2020, 05:39 PM UTC
Date & Time
Websites
Websites
Web Connectivity Test
Runtime: 967ms

On July 31, 2020, 05:39 PM UTC, http://www.pravda.info/ was accessible when tested on AS21378 in Russia.

Failures

HTTP Experiment
null
DNS Experiment
null
Control
null

DNS Queries

Resolver:
74.125.112.8
Query:
IN A www.pravda.info
Engine:
system
Name
Class
TTL
Type
DATA
@
IN
CNAME
www.pravda.info
@
IN
A
46.4.81.110

TCP Connections

Connection to 46.4.81.110:80 succeeded.

HTTP Requests

URL
GET http://www.pravda.info/
Response Headers
Transfer-Encoding:
chunked
Vary:
Accept-Encoding
Server:
nginx
Connection:
keep-alive
Pragma:
no-cache
Cache-Control:
no-cache
Date:
Fri, 31 Jul 2020 17:41:25 GMT
Content-Type:
text/html;charset=koi8-r
Response Body
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<HTML><HEAD><TITLE>ðòá÷äá.info</TITLE>
<META content="" name=description>
<META content=", " name=keywords>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1251">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="RSS" href="http://www.pravda.info/export/rss.html" />
<STYLE type=text/css>
BODY, TABLE {
	FONT-SIZE: 12px;FONT-FAMILY: Verdana,Tahoma,Arial, Helvetica, sans-serif;
}

#l {font-size : 11px; font-family : verdana; color: #ff2200; line-height : 14px;}
#l:a { text-decoration:underline;}
#l:hover {text-decoration:none;color:#000080}
a {text-decoration:underline;color:#000080}
a:hover {text-decoration:none;color:#D16802}
#title {font-size:12px;font-weight:bold;}
#title:hover {color:#000080}
#note {color:#000;text-decoration:none;}
#copy {font-size:10px}
#r {font-size:12px;color:#000;font-weight:bold;}
#r a {color:#000;}
</STYLE>

</HEAD>
<BODY vLink=#0000ff aLink=#0000ff leftMargin=0 topMargin=0>

<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="80%" border=0 align=center>
 <TBODY>
 <TR>
  <TD vAlign=top width=229 height=70>
	<A href="/"><IMG height=68 alt="" src="/i/site/logo_pravda.gif" width=229 border=0></A>
	</TD>
  <TD style="padding-left:30px">
	<table>
	<tr><td><span id=l><b>Pravda.Info:</b></span></td>
		<td><img src="/i/site/li.gif">&nbsp;<a href="/">çÌÁ×ÎÁÑ</a> 
		<img src="/i/site/li.gif">&nbsp;<a href="/news/">îÏ×ÏÓÔÉ</a> 
		<img src="/i/site/li.gif">&nbsp;<a href="http://forum-msk.org" style="color:red;">æÏÒÕÍ</a>
		<img src="/i/site/li.gif">&nbsp;<a href="/links/">óÓÙÌËÉ</a> 
		<img src="/i/site/li.gif">&nbsp;<a href="/gazeta/" style="color:red;">âÕÍÁÖÎÁÑ ×ÅÒÓÉÑ</a>
		<img src="/i/site/li.gif">&nbsp;<a href="/about/">ëÏÎÔÁËÔÙ</a> 
		<img src="/i/site/li.gif">&nbsp;<a href="/aboutus/">ï ÎÁÓ</a> 

		</td></tr><tr><td>&nbsp;</td><td>
		<img src="/i/site/li.gif">&nbsp;<a href="/protest/">ðÒÏÔÅÓÔÎÏÅ Ä×ÉÖÅÎÉÅ</a></li> 
		<img src="/i/site/li.gif">&nbsp;<a href="/politics/">ðÏÌÉÔÉËÁ</a></li> 
		<img src="/i/site/li.gif">&nbsp;<a href="/economics/">üËÏÎÏÍÉËÁ</a> 
		<img src="/i/site/li.gif">&nbsp;<a href="/society/">ïÂÝÅÓÔ×Ï</a> 
		<img src="/i/site/li.gif">&nbsp;<a href="/kompromat/">ëÏÍÐÒÏÍÁÔ</a> 
		<img src="/i/site/li.gif">&nbsp;<a href="/region/">òÅÇÉÏÎÙ</a>
	</td></tr>
     <tr><td>&nbsp;</td><td>
		<img src="/i/site/li.gif">&nbsp;<a href="/national_news/" id=l>îÁÒÏÄÎÙÅ ÎÏ×ÏÓÔÉ</a> 
		<img src="/i/site/li.gif">&nbsp;<a href="/add_news/" id=l>ðÒÉÓÌÁÔØ ÎÏ×ÏÓÔØ</a> 
     </td></tr>

</table>
</TD></TR></TABLE>

<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="80%" border=0 align=center style="border-top:1px solid #5A5E85;padding-top:2px;">
<tr><td align=center>
</td></tr></table>

   <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="80%" border=0 align=center><TBODY>
    <TR>
     <TD vAlign=top>


<table width=100%><tr><td height=19 bgcolor=#dededf style="border-top:1px solid #5A5E85;">
<li type=square><span id=r>ï ÇÌÁ×ÎÏÍ</span></li></td></tr></table>

	<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0>
	<TR><TD width="100%" style="text-align:justify">
	<a href="/politics/166900.html" id=title>òÏÂËÁÑ ÑÒÏÓÔØ</a><br><br>
	<A href="/politics/166900.html" id=note>
	<img src="/images/2014/04/02/1396403892_34305.100x100.jpg" width="100" height="100" alt="òÏÂËÁÑ ÑÒÏÓÔØ" border=0 align=left hspace="6">

	<p>÷ ÃÅÎÔÒÅ íÏÓË×Ù &laquo;×ÉÎÔÉÌÉ&raquo; É &laquo;ÐÁËÏ×ÁÌÉ&raquo; × Á×ÔÏÚÁËÉ ÎÅÒÁ×ÎÏÄÕÛÎÙÈ ÇÒÁÖÄÁÎ, ÐÒÉÛÅÄÛÉÈ Ë ÚÄÁÎÉÀ çÅÎÅÒÁÌØÎÏÊ ðÒÏËÕÒÁÔÕÒÙ òæ (Ñ ÂÙ ÕÔÏÞÎÉÌ, ÉÍÅÎÎÏ òæ, ÄÁÖÅ ÎÅ òÏÓÓÉÉ), ÞÔÏÂÙ ÐÅÒÅÄÁÔØ Ó×ÏÉ ÔÒÅÂÏ×ÁÎÉÑ Ï ÐÒÅËÒÁÝÅÎÉÉ ÒÅÐÒÅÓÓÉ×ÎÏÇÏ ÄÁ×ÌÅÎÉÑ × ÏÔÎÏÛÅÎÉÉ ÐÒÅÄÓÔÁ×ÉÔÅÌÅÊ ÏÐÐÏÚÉÃÉÉ É ÏÓ×ÏÂÏÖÄÅÎÉÉ ÐÏÌÉÔÚÁËÌÀÞ£ÎÎÙÈ, Ï ÐÒÏ×ÅÒËÅ ÚÁËÏÎÎÏÓÔÉ ÇÒÏÍËÉÈ ÕÇÏÌÏ×ÎÙÈ, ÁÄÍÉÎÉÓÔÒÁÔÉ×ÎÙÈ É ÇÒÁÖÄÁÎÓËÉÈ ÄÅÌ ÐÏÓÌÅÄÎÅÇÏ ×ÒÅÍÅÎÉ (× ÞÁÓÔÎÏÓÔÉ &mdash; ÓÉÔÕÁÃÉÑ × èÁÂÁÒÏ×ÓËÅ, ÒÅÊÄÅÒÓËÁÑ ÁÔÁËÁ ÎÁ óÏ×ÈÏÚ ÉÍÅÎÉ ìÅÎÉÎÁ, ÁÒÅÓÔ îÉËÏÌÁÑ ðÌÁÔÏÛËÉÎÁ, ÄÅÌÏ ÁËÔÉ×ÉÓÔÏ× &laquo;äÒÕÇÏÊ òÏÓÓÉÉ&raquo; × þÅÌÑÂÉÎÓËÅ, ÚÁÄÅÒÖÁÎÉÑ ÇÒÁÖÄÁÎÓËÉÈ ÁËÔÉ×ÉÓÔÏ× ÎÁ ÐÉËÅÔÁÈ É ÎÁÒÏÄÎÙÈ ÓÏÂÒÁÎÉÑÈ), Á ÔÁËÖÅ Ï ÓÎÑÔÉÉ ÉÓËÕÓÓÔ×ÅÎÎÏÇÏ ÚÁÐÒÅÔÁ ÎÁ ÐÒÏ×ÅÄÅÎÉÅ ÍÁÓÓÏ×ÙÈ ÁËÃÉÊ, ËÏÔÏÒÙÊ ÐÒÏ×ÏÃÉÒÕÅÔ ËÏÎÆÒÏÎÔÁÃÉÀ ÇÒÁÖÄÁÎ É ×ÌÁÓÔÉ. úÁÄÅÒÖÉ×ÁÌÉ (ÂÏÌÅÅ, ÞÅÍ, ÍÑÇËÏ ×ÙÒÁÖÁÑÓØ) ÌÀÄÅÊ ×ÎÅ ×ÓÑËÉÈ ÚÁËÏÎÎÙÈ ÏÓÎÏ×ÁÎÉÊ. éÂÏ Ó×ÑÔÏÅ ÐÒÁ×Ï ËÁÖÄÏÇÏ &ndash; ÐÏÄÁÔØ ÖÁÌÏÂÕ × ÎÁÄÚÏÒÎÙÊ ÏÒÇÁÎ (× Ô.Þ. É ×ÙÓÛÕÀ ÉÎÓÔÁÎÃÉÀ ÏÎÏÇÏ).</p></A>
	<TD></TR></TBODY></TABLE><br>
	<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0>
	<TR><TD width="100%" style="text-align:justify">
	<a href="/society/166854.html" id=title>óÏÂÑÎÉÎ É ÷ÏÒÏÂØÅ× Ó×ÏÒÏ×ÁÌÉ ÓÏ×ÅÔÓËÏÅ ÐÒÏÔÉ×ÏÜÐÉÄÅÍÉÞÅÓËÏÅ ÎÁÓÌÅÄÓÔ×Ï Õ ÍÉÌÌÉÏÎÏ× (Þ.2)</a><br><br>
	<A href="/society/166854.html" id=note>
	<img src="/images/2010/11/24/1290623108_09913.100x100.jpg" width="100" height="100" alt="óÏÂÑÎÉÎ É ÷ÏÒÏÂØÅ× Ó×ÏÒÏ×ÁÌÉ ÓÏ×ÅÔÓËÏÅ ÐÒÏÔÉ×ÏÜÐÉÄÅÍÉÞÅÓËÏÅ ÎÁÓÌÅÄÓÔ×Ï Õ ÍÉÌÌÉÏÎÏ× (Þ.2)" border=0 align=left hspace="6">

	<p>ëÁË ×ÉÄÉÍ, ÍÅÄÉÃÉÎÓËÉÊ É ×ÏÄÎÏ-ÌÅÓÏÐÁÒËÏ×ÙÊ ÒÕÂÅÖÉ ÐÒÏÔÉ×ÏÜÐÉÄÅÍÉÞÅÓËÏÊ ÏÂÏÒÏÎÙ íÏÓË×Ù ÎÁ ÓÅÇÏÄÎÑÛÎÉÊ ÄÅÎØ, ÐÏ ÆÁËÔÕ, ÔÒÅÝÁÔ ÐÏ Û×ÁÍ ÐÏÄ ÎÁÐÏÒÏÍ "ÜÆÆÅËÔÉ×ÎÙÈ ÍÅÎÅÄÖÅÒÏ×" ÓÏÂÑÎÉÎÓËÏ-×ÏÒÏÂØ£×ÓËÏÇÏ ÒÁÚÌÉ×Á É ÕÖÅ ÂÌÉÚËÉ Ë ÓÏÓÔÏÑÎÉÀ ÐÏÌÎÏÇÏ ËÏÌÌÁÐÓÁ. ðÒÉÛÌÁ ÐÏÒÁ ×ÚÇÌÑÎÕÔØ ÎÁ Å£ ÐÏÓÌÅÄÎÉÊ ÏÂÏÒÏÎÉÔÅÌØÎÙÊ ÒÕÂÅÖ - ÇÒÁÄÏÓÔÒÏÉÔÅÌØÎÏ-ËÏÍÍÕÎÁÌØÎÙÊ É, ÐÏÄÏÂÎÏ ÆÅÌØÄÍÁÒÛÁÌÕ ëÕÔÕÚÏ×Õ × 1812 ÇÏÄÕ ÉÌÉ ÍÁÒÛÁÌÕ öÕËÏ×Õ × 1941-Í, ÔÁË ÖÅ ÔÒÅÚ×Ï É ÎÅÐÒÅÄ×ÚÑÔÏ ÏÃÅÎÉÔØ ÅÇÏ ÒÅÁÌØÎÏÅ ÓÏÓÔÏÑÎÉÅ.</p></A>
	<TD></TR></TBODY></TABLE><br>

<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0 align=center>
<TR><TD vAlign=top width="100%">
<table width=100%><tr><td height=19 style="border-top:1px solid #5A5E85">
<li type=square><span id=r><a href="/protest/">ðÒÏÔÅÓÔÎÏÅ Ä×ÉÖÅÎÉÅ</td></tr></table>
		<span style="font-size:10px;">2020.07.28

</span>
		<a href="/protest/166877.html">úÁÂÁÓÔÏ×ËÁ ÉÎÄÉÊÓËÉÈ Û×ÅÊ ÐÒÏÄÏÌÖÁÅÔÓÑ ÐÏÞÔÉ Ä×Á ÍÅÓÑÃÁ</a><br>
		<span style="font-size:10px;">2020.07.18

</span>
		<a href="/protest/166721.html">ðÏÄ ÓÔÏ ÔÙÓÑÞ ÈÁÂÁÒÏ×ÞÁÎ ÐÒÉÛÌÉ ÎÁ ÓÅÄØÍÏÊ ÍÉÔÉÎÇ (×ÉÄÅÏ)</a><br>
		<span style="font-size:10px;">2020.07.15

</span>
		<a href="/protest/166682.html">õ ÐÏÓÏÌØÓÔ×Á ëÁÚÁÈÓÔÁÎÁ ÐÒÏÊÄ£Ô ÎÏ×ÙÊ ÐÉËÅÔ ÓÏÌÉÄÁÒÎÏÓÔÉ Ó ÒÁÂÏÞÉÍÉ ÒÅÓÐÕÂÌÉËÉ</a><br>
		<span style="font-size:10px;">2020.07.12

</span>
		<a href="/protest/166652.html">îÅÓÏÇÌÁÓÏ×ÁÎÎÙÅ ÁËÃÉÉ × ÐÏÄÄÅÒÖËÕ æÕÒÇÁÌÁ ÏÒÇÁÎÉÚÏ×ÁÌÁ ÅÇÏ ËÏÍÁÎÄÁ, Õ×ÅÒÅÎÙ ÐÏÌÉÃÁÉ</a><br>
</TD></TR></TABLE>
<BR />


<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0 align=center>
<TR><TD vAlign=top width="100%">
<table width=100%><tr><td height=19 style="border-top:1px solid #5A5E85">
<li type=square><span id=r><a href="/politics/">ðÏÌÉÔÉËÁ</td></tr></table>
		<span style="font-size:10px;">2020.07.30

</span>
		<a href="/politics/166900.html">òÏÂËÁÑ ÑÒÏÓÔØ</a><br>
		<span style="font-size:10px;">2020.07.25

</span>
		<a href="/politics/166833.html">üËÏ×ÁÈÔÁ "ÕÛÌÁ" ÍÜÒÁ áÎÁÐÙ ÚÁ ÔÏ, ÞÔÏ óÏÂÑÎÉÎ Ô×ÏÒÉÔ ÂÅÚÎÁËÁÚÁÎÎÏ É × ÂÏÌØÛÉÈ ÍÁÓÛÔÁÂÁÈ</a><br>
		<span style="font-size:10px;">2020.07.20

</span>
		<a href="/politics/166741.html">ôÙÓÑÞÁÍ ÈÁÂÁÒÏ×ÞÁÎ × ÏÔ×ÅÔ ÎÁ ÐÒÏÔÅÓÔÙ ÃÁÒØ ÄÁÒÏ×ÁÌ ÄÕÍÁËÁ</a><br>
		<span style="font-size:10px;">2020.07.18

</span>
		<a href="/politics/166724.html">òÅ×ÏÌÀÃÉÏÎÎÁÑ ÓÉÔÕÁÃÉÑ × èÁÂÁÒÏ×ÓËÅ?</a><br>
</TD></TR></TABLE>
<BR />


<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0 align=center>
<TR><TD vAlign=top width="100%">
<table width=100%><tr><td height=19 style="border-top:1px solid #5A5E85">
<li type=square><span id=r><a href="/economics/">üËÏÎÏÍÉËÁ</td></tr></table>
		<span style="font-size:10px;">2020.07.28

</span>
		<a href="/economics/166870.html">äÅÎØÇÉ É "ÞÕÍÁ". ëÒÉÚÉÓ ÐÅÒÅÐÒÏÉÚ×ÏÄÓÔ×Á É ËÏÒÏÎÁ×ÉÒÕÓ</a><br>
		<span style="font-size:10px;">2020.07.04

</span>
		<a href="/economics/166523.html">ðÅÒÅÓÔÒÏÊËÁ &#8212; ÜÔÏ ÇÌÕÐÏÓÔØ, ÓÔÁ×ÛÁÑ ÐÒÅÄÁÔÅÌØÓÔ×ÏÍ</a><br>
		<span style="font-size:10px;">2020.06.25

</span>
		<a href="/economics/166409.html">îÁ õËÒÁÉÎÅ ËÌÉÍÁÔÉÞÅÓËÉÅ ËÁÐÉÔÁÌÉÓÔÉÞÅÓËÉÅ ÉÚÍÅÎÅÎÉÑ</a><br>
		<span style="font-size:10px;">2020.06.17

</span>
		<a href="/economics/166277.html">ôÒÉÄÃÁÔØ ÌÅÔ ÂÅÚ óóóò: ËÁË ÎÁÓ ÒÁÚÄÅÌÉÌÉ ÎÁ ÂÏÇÁÔÙÈ É ÂÅÄÎÙÈ</a><br>
</TD></TR></TABLE>
<BR />


<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0 align=center>
<TR><TD vAlign=top width="100%">
<table width=100%><tr><td height=19 style="border-top:1px solid #5A5E85">
<li type=square><span id=r><a href="/society/">ïÂÝÅÓÔ×Ï</td></tr></table>
		<span style="font-size:10px;">2020.07.28

</span>
		<a href="/society/166854.html">óÏÂÑÎÉÎ É ÷ÏÒÏÂØÅ× Ó×ÏÒÏ×ÁÌÉ ÓÏ×ÅÔÓËÏÅ ÐÒÏÔÉ×ÏÜÐÉÄÅÍÉÞÅÓËÏÅ ÎÁÓÌÅÄÓÔ×Ï Õ ÍÉÌÌÉÏÎÏ× (Þ.2)</a><br>
		<span style="font-size:10px;">2020.07.22

</span>
		<a href="/society/166783.html">óÏÂÑÎÉÎ É ÷ÏÒÏÂØÅ× Ó×ÏÒÏ×ÁÌÉ ÓÏ×ÅÔÓËÏÅ ÐÒÏÔÉ×ÏÜÐÉÄÅÍÉÞÅÓËÏÅ ÎÁÓÌÅÄÓÔ×Ï Õ ÍÉÌÌÉÏÎÏ×</a><br>
		<span style="font-size:10px;">2020.07.18

</span>
		<a href="/society/166713.html">âÏÊÔÅÓØ ÎÅÚÁ×ÅÒÛÅÎÎÙÈ ÒÅ×ÏÌÀÃÉÊ</a><br>
		<span style="font-size:10px;">2020.07.09

</span>
		<a href="/society/166616.html">ä×ÏÒÃÏ×ÙÈ ÐÅÒÅ×ÏÒÏÔÏ× Õ ÓÉÌÏ×ÉÇÁÒÈÉÉ ÎÅ ÎÁÍÅÞÁÅÔÓÑ</a><br>
</TD></TR></TABLE>
<BR />


<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0 align=center>
<TR><TD vAlign=top width="100%">
<table width=100%><tr><td height=19 style="border-top:1px solid #5A5E85">
<li type=square><span id=r><a href="/kompromat/">ëÏÍÐÒÏÍÁÔ</td></tr></table>
		<span style="font-size:10px;">2020.07.28

</span>
		<a href="/kompromat/166850.html">"íÏÎÁÓÔÙÒØ ÏÓÏÂÏÇÏ ÎÁÚÎÁÞÅÎÉÑ": ÓÏÃÉÁÌØÎÙÊ ÒÅÇÒÅÓÓ, ÉÔÏÇ ÌÉÂÅÒÁÌØÎÙÈ ÒÅÆÏÒÍ</a><br>
		<span style="font-size:10px;">2020.07.22

</span>
		<a href="/kompromat/166791.html">óÉÌÏ×ÉÇÁÒÈÉÑ ÕÓÔÁÍÉ ìÅÏÎÔØÅ×Á ÐÒÏÇÏ×ÏÒÉÌÁÓØ, ÞÔÏ ÎÅ ÈÏÞÅÔ ÔÅÒÑÔØ ×ÌÁÓÔØ ÐÏ ×ÏÌÅ ÍÏÌÏÄ£ÖÉ (×ÉÄÅÏ)</a><br>
		<span style="font-size:10px;">2020.07.18

</span>
		<a href="/kompromat/166728.html">ëÁË üÌ×ÉÓ "ëÏÒÏÌØ" ðÒÅÓÌÉ ÎÁ "âÉÔÌÏ×" îÉËÓÏÎÕ ÎÁÓÔÕÞÁÌ (ÆÏÔÏ)</a><br>
		<span style="font-size:10px;">2020.07.07

</span>
		<a href="/kompromat/166569.html">"áÛÁÒÛÙÌÙË": ËÔÏ É ÚÁÞÅÍ ÕÓÔÒÁÉ×ÁÅÔ ÐÌÑÓËÉ ÎÁ ËÏÓÔÑÈ ÐÏÇÉÂÛÉÈ ×Ï ×ÒÅÍÑ ÇÏÌÏÄÁ É ÒÅÁÂÉÌÉÔÉÒÕÅÔ ÎÁÃÉÓÔÏ× × ëÁÚÁÈÓÔÁÎÅ</a><br>
</TD></TR></TABLE>
<BR />


<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0 align=center>
<TR><TD vAlign=top width="100%">
<table width=100%><tr><td height=19 style="border-top:1px solid #5A5E85">
<li type=square><span id=r><a href="/region/">òÅÇÉÏÎÙ</td></tr></table>
		<span style="font-size:10px;">2020.07.31

</span>
		<a href="/region/166914.html">úÁÄÅÒÖÁÎÎÙÅ × ÓÁÎÁÔÏÒÉÉ ÐÏÄ íÉÎÓËÏÍ ÓÉÌÁÍÉ ëçâ ×ÁÇÎÅÒ-Ï×ÃÙ ÉÍÀÔ × Ó×ÏÉÈ ÒÑÄÁÈ É ÓÎÁÊÐÅÒÁ</a><br>
		<span style="font-size:10px;">2020.07.29

</span>
		<a href="/region/166881.html">îÁÊÍÉÔÏ× ÓÉÌÏ×ÉÇÁÒÈÉÉ, ×ÁÇÎÅÒ-Ï×Åà ×ÙÌÏ×ÉÌÉ × âÅÌÏÒÕÓÓÉÉ ÐÒÉ ÐÏÐÙÔËÅ ÄÅÓÔÁÂÉÌÉÚÁÃÉÉ (×ÉÄÅÏ)</a><br>
		<span style="font-size:10px;">2020.07.28

</span>
		<a href="/region/166862.html">èÁÂÁÒÏ×ÞÁÎÅ ÓÏÂÉÒÁÌÉÓØ ÐÒÉÚ×ÁÔØ òÕÓØ Ë ÔÏÐÏÒÕ, ÎÏ äÅÇÔÑÒ£× ÏÐÅÒÁÔÉ×ÎÏ ÉÚßÑÌ ÏÒÕÖÉÅ</a><br>
		<span style="font-size:10px;">2020.07.27

</span>
		<a href="/region/166846.html">÷ÙÌÏ×É×ÛÉÈ ÆÜÓÂÁ × èÁÂÁÒÏ×ÓËÅ ÐÙÔÁÌÉÓØ ÞÁÓÔÉÞÎÏ ÐÏÊÍÁÔØ ÇÏÓÐÏÄÁ × ÛÔÁÔÓËÏÍ (×ÉÄÅÏ)</a><br>
</TD></TR></TABLE>
<BR />
<!-- LEFT  -->
	</TD><TD width=10>&nbsp;</TD>
	<TD width=40% valign=top>

<table width=100%><tr><td height=19 bgcolor=#dededf style="border-top:1px solid #5A5E85">
<li type=square><span id=r><a href="/news/">îÏ×ÏÓÔÉ</a></span></td></tr></table>
<table width=100% cellpadding=0>
	<tr><td style="font-size:10px">2020.07.31

</td></tr>
	<tr><td><a href="/news/166914.html">úÁÄÅÒÖÁÎÎÙÅ × ÓÁÎÁÔÏÒÉÉ ÐÏÄ íÉÎÓËÏÍ ÓÉÌÁÍÉ ëçâ ×ÁÇÎÅÒ-Ï×ÃÙ ÉÍÀÔ × Ó×ÏÉÈ ÒÑÄÁÈ É ÓÎÁÊÐÅÒÁ</a></td></tr>
	<tr><td style="font-size:10px">2020.07.31

</td></tr>
	<tr><td><a href="/news/166911.html">ôÅÄÒÏÓ çÅÂÒÅÊÅÓÕÓ ÏÂ×ÉÎÉÌ ÂÅÓÐÅÞÎÕÀ ÍÏÌÏÄ£ÖØ × ÒÁÓÐÒÏÓÔÒÁÎÅÎÉÉ ËÏÒÏÎÁ×ÉÒÕÓÁ</a></td></tr>
	<tr><td style="font-size:10px">2020.07.30

</td></tr>
	<tr><td><a href="/news/166908.html">ðÒÉÒÏÓÔ ÚÁÂÏÌÅ×ÁÅÍÏÓÔÉ ËÏÒÏÎÁ×ÉÒÕÓÏÍ ÂÏÌØÛÅ ÓÎÉÖÁÔØÓÑ ÎÅ ÂÕÄÅÔ, ÐÒÅÄÕÐÒÅÄÉÌ óÏÂÑÎÉÎ</a></td></tr>
	<tr><td style="font-size:10px">2020.07.30

</td></tr>
	<tr><td><a href="/news/166905.html">ðÒÉÇÏ×ÏÒ ÒÏÓÔÏ×ÓËÉÍ ÓÔÕÄÅÎÔÁÍ, ÏÓÕÖÄÅÎÎÙÍ ÐÏ "ÄÅÌÕ ×ÅÌÉËÏÊ ÒÅ×ÏÌÀÃÉÉ íÁÌØÃÅ×Á", ÓÍÑÇÞÉÌ ÷ó</a></td></tr>
	<tr><td style="font-size:10px">2020.07.30

</td></tr>
	<tr><td><a href="/news/166897.html">÷ íéä âÅÌÏÒÕÓÓÉÉ ÐÏÓÌÅ ÐÏÉÍËÉ ×ÁÇÎÅÒ-Ï×Åà ×ÙÚ×ÁÎÙ ÐÏÓÌÙ òæ É õËÒÁÉÎÙ</a></td></tr>
	<tr><td style="font-size:10px">2020.07.30

</td></tr>
	<tr><td><a href="/news/166894.html">÷ ÓÔÏÌÉÃÅ ÎÅ ÐÌÁÎÉÒÕÀÔ ÍÁÓÓÏ×ÙÈ ÍÅÒÏÐÒÉÑÔÉÊ ÄÏ ËÏÎÃÁ Á×ÇÕÓÔÁ, Á "ÐÌÅÂÉÓÃÉÔ" ÔÁËÏ×ÙÍ ÎÅ ÓÞÉÔÁÌÓÑ...</a></td></tr>
	<tr><td style="font-size:10px">2020.07.29

</td></tr>
	<tr><td><a href="/news/166891.html">÷ ìÅÎÉÎÇÒÁÄÅ ÌÉË×ÉÄÉÒÏ×ÁÎÁ ÉÇÉÌÏ×ÓËÁÑ ÑÞÅÊËÁ (×ÉÄÅÏ)</a></td></tr>
	<tr><td style="font-size:10px">2020.07.29

</td></tr>
	<tr><td><a href="/news/166888.html">óûá ×Ù×ÏÄÑÔ ÉÚ çÅÒÍÁÎÉÉ Ä×ÅÎÁÄÃÁÔØ ÔÙÓÑÞ ×ÏÅÎÎÙÈ</a></td></tr>
	<tr><td style="font-size:10px">2020.07.29

</td></tr>
	<tr><td><a href="/news/166885.html">ïÂÎÁÒÕÖÅΠͣÒÔ×ÙÍ ÁÄ×ÏËÁÔ, ÚÁÝÉÝÁ×ÛÉÊ ÆÉÇÕÒÁÎÔÁ ÄÅÌÁ "îÏ×ÏÇÏ ×ÅÌÉÞÉÑ" òÅÂÒÏ×ÓËÏÇÏ</a></td></tr>
	<tr><td style="font-size:10px">2020.07.29

</td></tr>
	<tr><td><a href="/news/166881.html">îÁÊÍÉÔÏ× ÓÉÌÏ×ÉÇÁÒÈÉÉ, ×ÁÇÎÅÒ-Ï×Åà ×ÙÌÏ×ÉÌÉ × âÅÌÏÒÕÓÓÉÉ ÐÒÉ ÐÏÐÙÔËÅ ÄÅÓÔÁÂÉÌÉÚÁÃÉÉ (×ÉÄÅÏ)</a></td></tr>
	<tr><td style="font-size:10px">2020.07.28

</td></tr>
	<tr><td><a href="/news/166874.html">âÏÒÉÓ äÖÏÎÓÏÎ ÚÁÑ×ÉÌ Ï ÎÁÞÁÌÅ ×ÔÏÒÏÊ ×ÏÌÎÙ ËÏÒÏÎÁ×ÉÒÕÓÁ × å×ÒÏÐÅ</a></td></tr>
	<tr><td style="font-size:10px">2020.07.28

</td></tr>
	<tr><td><a href="/news/166867.html">æÜÓÂÙ ÐÒÅÄÌÁÇÁÌÉ óÁÆÒÏÎÏ×Õ ÓÄÅÌÏÞËÕ, ÎÏ ÏÎ ÎÁ ÎÅ£ ÎÅ ÐÏÛ£Ì</a></td></tr>
	<tr><td style="font-size:10px">2020.07.28

</td></tr>
	<tr><td><a href="/news/166862.html">èÁÂÁÒÏ×ÞÁÎÅ ÓÏÂÉÒÁÌÉÓØ ÐÒÉÚ×ÁÔØ òÕÓØ Ë ÔÏÐÏÒÕ, ÎÏ äÅÇÔÑÒ£× ÏÐÅÒÁÔÉ×ÎÏ ÉÚßÑÌ ÏÒÕÖÉÅ</a></td></tr>
	<tr><td style="font-size:10px">2020.07.28

</td></tr>
	<tr><td><a href="/news/166859.html">îÅÚÁËÏÎÎÏ ÐÏÌÕÞÅÎÎÙÅ ÄÏÈÏÄÙ íÉÎÆÉÎ ÐÒÅÄÌÏÖÉÌ ÐÅÒÅÞÉÓÌÑÔØ ÓÒÁÚÕ × ðÅÎÓÉÏÎÎÙÊ ÆÏÎÄ</a></td></tr>
	<tr><td style="font-size:10px">2020.07.27

</td></tr>
	<tr><td><a href="/news/166846.html">÷ÙÌÏ×É×ÛÉÈ ÆÜÓÂÁ × èÁÂÁÒÏ×ÓËÅ ÐÙÔÁÌÉÓØ ÞÁÓÔÉÞÎÏ ÐÏÊÍÁÔØ ÇÏÓÐÏÄÁ × ÛÔÁÔÓËÏÍ (×ÉÄÅÏ)</a></td></tr>
</table>
<br>


<noindex>
<div align="center">
<a href="http://forum-msk.org/"><img src="http://forum-msk.org/images/banner/bun_150x80.gif" border="0" width="150" height="80"></a>
</div>

<table width=100% align=center>
<tr>
<td align=right>
&nbsp;
</td>
<td align=center>
<a href="http://mossovet.tv/"><img src="/i/banner/sovet.png" border="0" width="100" height="100"></a>
</td>
</tr>

<br />
<div align=center>

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align=center>

<tr>
<td valign=top align="center">
<a href="http://radreal.su/" target=_blank><img src="http://forum-msk.org/i/banner/radreal.gif" border=0 width=88 height=31></a>
</td>
<td valign=top align="center">
&nbsp;<a href="http://www.krasnoe.tv/"><img src="/i/banner/ktv1.gif" width="88" height="31" border="0"></a>
</td>
</tr>
</table>
</div>
<div align="center">
</div>
</noindex>

<table width=100%><tr><td height=19 bgcolor=#dededf style="border-top:1px solid #5A5E85">
<li type=square><span id=r>óÔÁÔÉÓÔÉËÁ</span></td></tr></table>
<table align=center><tr><td>

		        <!--Rating@Mail.ru COUNTER-->
        <script language="JavaScript" type="text/javascript"><!--
d=document;var a='';a+=';r='+escape(d.referrer)
js=10//--></script>
        <script language="JavaScript1.1" type="text/javascript"><!--
a+=';j='+navigator.javaEnabled()
js=11//--></script>
        <script language="JavaScript1.2" type="text/javascript"><!--
s=screen;a+=';s='+s.width+'*'+s.height
a+=';d='+(s.colorDepth?s.colorDepth:s.pixelDepth)
js=12//--></script>
        <script language="JavaScript1.3" type="text/javascript"><!--
js=13//--></script>
        <script language="JavaScript" type="text/javascript"><!--
d.write('<a href="http://top.mail.ru/jump?from=677141"'+
' target=_top><img src="http://top.list.ru/counter'+
'?id=677141;t=59;js='+js+a+';rand='+Math.random()+
'" alt="òÅÊÔÉÎÇ@Mail.ru"'+' border=0 height=31 width=88/><\/a>')
if(11<js)d.write('<'+'!-- ')//--></script>
        <noscript><a
target=_top href="http://top.mail.ru/jump?from=677141"><img
src="http://top.list.ru/counter?js=na;id=677141;t=59"
border=0 height=31 width=88
alt="òÅÊÔÉÎÇ@Mail.ru"/></a></noscript> 
        <script language="JavaScript" type="text/javascript"><!--
if(11<js)d.write('--'+'>')//--></script>
        <!--/COUNTER-->

&nbsp;&nbsp;
        <!--begin of Top100 logo-->
        <a href="http://top100.rambler.ru/top100/"> <img src="http://top100-images.rambler.ru/top100/banner-88x31-rambler-darkblue2.gif" alt="Rambler's Top100" width=88 height=31 border=0></a> 
        <!--end of Top100 logo -->
		
<br>
<!--LiveInternet counter--><script type="text/javascript">document.write("<a href='http://www.liveinternet.ru/click' target=_blank><img src='http://counter.yadro.ru/hit?t11.6;r" + escape(document.referrer) + ((typeof(screen)=="undefined")?"":";s"+screen.width+"*"+screen.height+"*"+(screen.colorDepth?screen.colorDepth:screen.pixelDepth)) + ";u" + escape(document.URL) + ";" + Math.random() + "' border=0 width=88 height=31 alt='' title='LiveInternet: ÐÏËÁÚÁÎÏ ÞÉÓÌÏ ÐÒÏÓÍÏÔÒÏ× ÚÁ 24 ÞÁÓÁ, ÐÏÓÅÔÉÔÅÌÅÊ ÚÁ 24 ÞÁÓÁ É ÚÁ ÓÅÇÏÄÎÑ'><\/a>")</script><!--/LiveInternet-->

&nbsp;&nbsp;

<!-- SpyLOG f:0211 -->
<script language="javascript"><!--
Mu="u5571.27.spylog.com";Md=document;Mnv=navigator;Mp=0;
Md.cookie="b=b";Mc=0;if(Md.cookie)Mc=1;Mrn=Math.random();
Mn=(Mnv.appName.substring(0,2)=="Mi")?0:1;Mt=(new Date()).getTimezoneOffset();
Mz="p="+Mp+"&rn="+Mrn+"&c="+Mc+"&t="+Mt;
if(self!=top){Mfr=1;}else{Mfr=0;}Msl="1.0";
//--></script><script language="javascript1.1"><!--
Mpl="";Msl="1.1";Mj = (Mnv.javaEnabled()?"Y":"N");Mz+='&j='+Mj;
//--></script><script language="javascript1.2"><!-- 
Msl="1.2";Ms=screen;Mpx=(Mn==0)?Ms.colorDepth:Ms.pixelDepth;
Mz+="&wh="+Ms.width+'x'+Ms.height+"&px="+Mpx;
//--></script><script language="javascript1.3"><!--
Msl="1.3";//--></script><script language="javascript"><!--
My="";My+="<a href='http://"+Mu+"/cnt?cid=557127&f=3&p="+Mp+"&rn="+Mrn+"' target='_blank'>";
My+="<img src='http://"+Mu+"/cnt?cid=557127&"+Mz+"&sl="+Msl+"&r="+escape(Md.referrer)+"&fr="+Mfr+"&pg="+escape(window.location.href);
My+="' border=0 width=88 height=31 alt='SpyLOG'>";
My+="</a>";Md.write(My);//--></script><noscript>
<a href="http://u5571.27.spylog.com/cnt?cid=557127&f=3&p=0" target="_blank">
<img src="http://u5571.27.spylog.com/cnt?cid=557127&p=0" alt='SpyLOG' border='0' width=88 height=31 >
</a></noscript>
<!-- SpyLOG --><!-- Yandex.Metrika counter --> <script type="text/javascript"> (function (d, w, c) { (w[c] = w[c] || []).push(function() { try { w.yaCounter38732020 = new Ya.Metrika({ id:38732020, clickmap:true, trackLinks:true, accurateTrackBounce:true }); } catch(e) { } }); var n = d.getElementsByTagName("script")[0], s = d.createElement("script"), f = function () { n.parentNode.insertBefore(s, n); }; s.type = "text/javascript"; s.async = true; s.src = "https://mc.yandex.ru/metrika/watch.js"; if (w.opera == "[object Opera]") { d.addEventListener("DOMContentLoaded", f, false); } else { f(); } })(document, window, "yandex_metrika_callbacks"); </script> <noscript><div><img src="https://mc.yandex.ru/watch/38732020" style="position:absolute; left:-9999px;" alt="" /></div></noscript> <!-- /Yandex.Metrika counter -->


</td></tr></table>


<table width=100%><tr><td height=19 bgcolor=#dededf style="border-top:1px solid #5A5E85">
<li type=square><span id=r><a href="/national_news/">îÁÒÏÄÎÙÅ ÎÏ×ÏÓÔÉ</a></span></td></tr></table>
<table width=100% cellpadding=0>
	<tr><td style="font-size:10px">2019.02.12

</td></tr>
	<tr><td><a href="/national_news/160105.html">ìÅÎÉÎÇÒÁÄËÕ ÏÛÔÒÁÆÏ×ÁÌÉ ÎÁ 250 ÔÙÓÑÞ ÒÕÂÌÅÊ ÚÁ ÕÞÁÓÔÉÅ × "íÁÒÛÅ ÍÁÔÅÒÉÎÓËÏÇÏ ÇÎÅ×Á" </a></td></tr>
	<tr><td style="font-size:10px">2017.11.19

</td></tr>
	<tr><td><a href="/national_news/154903.html">ðÏÑ×ÉÌÓÑ ÍÏÓËÏ×ÓËÉÊ "äÏÍÉË ÄÌÑ ÍÁÍ"</a></td></tr>
	<tr><td style="font-size:10px">2016.06.18

</td></tr>
	<tr><td><a href="/national_news/149125.html">óÔÁÌÉÎÇÒÁÄÓËÉÊ ÔÒÁËÔÏÒÎÙÊ (ÉÓÔÏÒÉÑ É Å£ ËÏÎÅÃ)</a></td></tr>
	<tr><td style="font-size:10px">2016.05.03

</td></tr>
	<tr><td><a href="/national_news/148635.html">ëÁË ÐÏÍÏÞØ ÏÐÏÌÞÅÎÉÀ × äîò ÓÅÇÏÄÎÑ</a></td></tr>
	<tr><td style="font-size:10px">2013.04.25

</td></tr>
	<tr><td><a href="/national_news/112612.html">á×ÔÏÂÕÓ Ó íÁÎÎÅÒÇÅÊÍÏÍ</a></td></tr>

</table>
<br>

</TD></TR></TABLE>
<!-- END LEFT -->


<br><TABLE width=70% align=center>
 <TR>
  <TD align=center height=19 style="border-bottom:1px dotted #5A5E85;border-top:1px solid #5A5E85">
	<A href="/" id=l>îÁ ÇÌÁ×ÎÕÀ</a>&nbsp;&nbsp;
	<a href="/protest/" id=l>ðÒÏÔÅÓÔÎÏÅ Ä×ÉÖÅÎÉÅ</a>&nbsp;&nbsp;
	<A href="/news/" id=l>îÏ×ÏÓÔÉ</a>&nbsp;&nbsp;
	<A href="/politics/" id=l>ðÏÌÉÔÉËÁ</a>&nbsp;&nbsp;
	<A href="/economics/" id=l>üËÏÎÏÍÉËÁ</a>&nbsp;&nbsp;
	<A href="/society/" id=l>ïÂÝÅÓÔ×Ï</a>&nbsp;&nbsp;
	<A href="/kompromat/" id=l>ëÏÍÐÒÏÍÁÔ</a>&nbsp;&nbsp;
	<A href="/region/" id=l>òÅÇÉÏÎÙ</a>&nbsp;&nbsp;
	<A href="http://forum-msk.org/" id=l>æÏÒÕÍ</a>
</TD></TR></TABLE>


<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="80%" border=0 align=center>
 <TBODY>
 <TR>
A  <TD Align=center id=copy><br>ÒÁÚÒÁÂÏÔËÁ <a href="mailto:gurets@gmail.com">Maxim Gurets</a> | Copyright &copy; 2016 <a href="/">PRAVDA.INFO</a></TD>
</TR></TBODY></TABLE><br><br>

<!--584349547516-->

</BODY></HTML>

Report ID

20200731T173928Z_AS21378_WfWi1oYSrMOI0pRFTulOFPWbEhRpn5MLWhar1GieBtvfht4oYO

Platform

android

OONI Probe version

2.5.2

Measurement Kit version

0.10.12

Raw Measurement Data