OK
https://virtualbrest.by
Belarus
Country
AS25106
Network
August 22, 2020, 03:16 PM UTC
Date & Time
Websites
Websites
Runtime: 2.5s
On August 22, 2020, 03:16 PM UTC, https://virtualbrest.by was accessible when tested on AS25106 in Belarus.

Failures

HTTP Experiment
null
DNS Experiment
null
Control
null

DNS Queries

Resolver:
172.217.33.130
Query:
IN A virtualbrest.by
Engine:
system
Name
Class
TTL
Type
DATA
@
IN
CNAME
virtualbrest.by
@
IN
A
104.28.13.146
@
IN
A
104.28.12.146
@
IN
A
172.67.189.61

TCP Connections

Connection to 104.28.13.146:443 succeeded.
Connection to 104.28.12.146:443 succeeded.
Connection to 172.67.189.61:443 succeeded.

HTTP Requests

URL
GET https://virtualbrest.by/
Response Headers
Expect-CT:
max-age=604800, report-uri="https://report-uri.cloudflare.com/cdn-cgi/beacon/expect-ct"
Expires:
Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
Transfer-Encoding:
chunked
Set-Cookie:
Cookie_glavn=1; expires=Wed, 18-Jul-2029 05:49:51 GMT; Max-Age=280938732
CF-Cache-Status:
DYNAMIC
Strict-Transport-Security:
max-age=31536000;
Vary:
Accept-Encoding
cf-request-id:
04b8583c5b0000f28c611a0200000001
Server:
cloudflare
Connection:
keep-alive
X-XSS-Protection:
1
Pragma:
no-cache
Cache-Control:
no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Date:
Sat, 22 Aug 2020 15:17:39 GMT
CF-RAY:
5c6d8fda28ccf28c-WAW
alt-svc:
h3-27=":443"; ma=86400, h3-28=":443"; ma=86400, h3-29=":443"; ma=86400
Content-Type:
text/html; charset=windows-1251
Response Body
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "https://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html>
<head>
<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1251" />
<meta http-equiv="Content-Language" content="ru" />
<meta name=keywords content="Áðåñò Ãîðîä Brest VirtualBrest Âèðòóàëüíûé Áðåñò Âèðòóàëêà ãîðîä íîâîñòè ðåêëàìà ïîäàðêè èíôîðìàöèÿ ÷àò ôîðóì õîñòèíã Àíäðåé Êóõàð÷èê ïîðòàë íîâèíêè èíòåðíåò ìàãàçèí êîìïüþòåð" />
<meta name=description content="Èíôîðìàöèîííûé ïîðòàë ãîðîäà Áðåñòà: åæåäíåâíûå íîâîñòè, ñîáûòèÿ, ïðîèñøåñòâèÿ è ïîëåçíàÿ èíôîðìàöèÿ, êîììåíòàðèè." />
<meta http-equiv="x-dns-prefetch-control" content="on">
<link rel="dns-prefetch" href="https://gravatar.com">
<link rel="dns-prefetch" href="https://site.yandex.net">
<link rel="dns-prefetch" href="https://an.yandex.net">
<link rel="dns-prefetch" href="https://platform.twitter.com">
<link rel="dns-prefetch" href="https://pp.userapi.com">
<link rel="dns-prefetch" href="https://img.virtualbrest.by/">
<link rel="subresource" href="https://virtualbrest.ru/js/jquery1-8-3.min.js">
<link rel="subresource" href="https://virtualbrest.ru/js/scriptall.js">
<link rel="subresource" href="https://virtualbrest.ru/js/lib.min.js">
<META NAME="RESOURCE-TYPE" CONTENT="Document" />
<META NAME="AUTHOR" CONTENT="Âèðòóàëüíûé Áðåñò" />
<META NAME="COPYRIGHT" CONTENT="Copyright (c) 2001-2020 by Âèðòóàëüíûé Áðåñò" />
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Íîâîñòè Áðåñòà" href="https://virtualbrest.ru/rss/news.php" />
<link rel="canonical" href="https://virtualbrest.by/" />
<link rel="amphtml" href="https://amp.virtualbrest.by/" />
<meta name="verify-v1" content="/4MjXGkLcmK6fPVEkptGzN71wvbMqketlLUtdO0bCL0=" />
<meta name="yandex-verification" content="535c6d3c9b87c723" />
<meta name="google-site-verification" content="av1zFkifBpAVQ95VyRRxGP5MyUBYE5hxw3wK4BKzEKs" />
<meta name="google-site-verification" content="Q23cJQJdSEAP9pwud5DY7UZJ55Muy2Hllc9Bydj9W2M" />
<meta property="fb:admins" content="100001431620181" />
<meta property="fb:app_id" content="324267594338047">
<title>Âèðòóàëüíûé Áðåñò - íîâîñòè, èíôîðìàöèÿ, ñîáûòèÿ, áèçíåñ: ïîðòàë ãîðîäà Áðåñòà!</title>
<style>

.usu8068902gggu6933752u { position:relative; height:60px; width:936px; }
.tyi7682091feff8666559h { background: #ffffff; padding-left: 0px; text-align: right; width: 1257px; padding-left: 0px; }
.otr2785941gdsr7475537uyi { list-style-type: none; background: #ffffff; padding: 0px; margin: 0 0 5px 0; }
.ghj3087321ggjf9234829w { display:inline-block; text-align:left; vertical-align:top; border: #660033 1px solid; margin-right:11px; position: relative; }
.hkj8366181ior9454324z { width:936px; position:absolute; right:0; top:0; }
.kkk4613416ggg7035183w { margin: 0 auto; width:1257px; text-align: center; }

</style>
<link href=https://virtualbrest.ru/css/_din.php?id=vnw9425701geo5212476w&css=43 rel=stylesheet type=text/css />
<link rel="apple-touch-icon-precomposed" href='https://virtualbrest.ru/img/new/vb_logo_apple.png'>
<meta name="msapplication-TileImage" content='https://virtualbrest.ru/img/new/vb_logo_apple.png' />
<link rel="apple-touch-icon" sizes="57x57" href="https://virtualbrest.ru/img/new/apple-touch-icon-57x57.png">
<link rel="apple-touch-icon" sizes="114x114" href="https://virtualbrest.ru/img/new/apple-touch-icon-114x114.png">
<link rel="apple-touch-icon" sizes="72x72" href="https://virtualbrest.ru/img/new/apple-touch-icon-72x72.png">
<link rel="apple-touch-icon" sizes="144x144" href="https://virtualbrest.ru/img/new/apple-touch-icon-144x144.png">
<link rel="apple-touch-icon" sizes="60x60" href="https://virtualbrest.ru/img/new/apple-touch-icon-60x60.png">
<link rel="apple-touch-icon" sizes="120x120" href="https://virtualbrest.ru/img/new/apple-touch-icon-120x120.png">
<link rel="apple-touch-icon" sizes="76x76" href="https://virtualbrest.ru/img/new/apple-touch-icon-76x76.png">
<link rel="apple-touch-icon" sizes="152x152" href="https://virtualbrest.ru/img/new/apple-touch-icon-152x152.png">
<meta name="msapplication-TileColor" content="#2b5797" />
<meta name="msapplication-TileImage" content="https://virtualbrest.ru/img/new/mstile-144x144.png" />
<meta property="og:type" content="website" />
<meta property="og:site_name" content="Âèðòóàëüíûé Áðåñò" />
<meta property="og:title" content="Âèðòóàëüíûé Áðåñò - íîâîñòè, èíôîðìàöèÿ, ñîáûòèÿ, áèçíåñ: ïîðòàë ãîðîäà Áðåñòà!" />
<meta property="og:type" content="article" />
<meta property="og:locale" content="ru_RU">
<meta property="og:url" content="https:https://virtualbrest.ru/" />
<meta property="og:description" content="Èíôîðìàöèîííûé ïîðòàë ãîðîäà Áðåñòà: åæåäíåâíûå íîâîñòè, ñîáûòèÿ, ïðîèñøåñòâèÿ è ïîëåçíàÿ èíôîðìàöèÿ, êîììåíòàðèè." />
<meta property="og:image" content="<?=DOM?>/img/virtualbrest.jpg" />
<meta property="og:image:secure_url" content="<?=DOM?>/img/virtualbrest.jpg" />
<meta property="vk:image" content="<?=DOM?>/img/virtualbrest.jpg" />

<meta name="twitter:card" content="summary_large_image" />
<meta name="twitter:site" content="@VirtualBrest" />
<meta name="twitter:creator" content="@VirtualBrest" />
<meta name="twitter:url" content="https://virtualbrest.ru/" />
<meta name="twitter:title" content="Âèðòóàëüíûé Áðåñò - íîâîñòè, èíôîðìàöèÿ, ñîáûòèÿ, áèçíåñ: ïîðòàë ãîðîäà Áðåñòà!" />
<meta name="twitter:description" content="Èíôîðìàöèîííûé ïîðòàë ãîðîäà Áðåñòà: åæåäíåâíûå íîâîñòè, ñîáûòèÿ, ïðîèñøåñòâèÿ è ïîëåçíàÿ èíôîðìàöèÿ, êîììåíòàðèè." />
<meta name="twitter:image" content="<?=DOM?>/img/virtualbrest.jpg" />

<meta property="mywidget:title" content="Âèðòóàëüíûé Áðåñò - íîâîñòè, èíôîðìàöèÿ, ñîáûòèÿ, áèçíåñ: ïîðòàë ãîðîäà Áðåñòà!" />
<meta property="mywidget:description" content="Èíôîðìàöèîííûé ïîðòàë ãîðîäà Áðåñòà: åæåäíåâíûå íîâîñòè, ñîáûòèÿ, ïðîèñøåñòâèÿ è ïîëåçíàÿ èíôîðìàöèÿ, êîììåíòàðèè." />
<meta property="mywidget:image" content="<?=DOM?>/img/virtualbrest.jpg" />
<meta name="relap-image" content="<?=DOM?>/img/virtualbrest.jpg" />
<meta name="referrer" content="origin" />
<link rel="shortcut icon" href='https://virtualbrest.ru/favicon.ico' />
</head>
<body leftmargin=0 rightmargin=0 topmargin=0>
<div class="main-block" id="kkk4613416ggg7035183w">
<div class="header">
<a class="logo" href=https://virtualbrest.ru/> <img src=https://virtualbrest.ru/img/r_01.jpg alt="Âèðòóàëüíûé ãîðîä Áðåñò" /></a>
<div class="hkj8366181ior9454324z">
<div class="header-right-top">
<a href=https://virtualbrest.ru class="header-right-top-left" title="Ïîðòàë Âèðòóàëüíûé Áðåñò">Ðåãèîíàëüíûé ïîðòàë Âèðòóàëüíûé Áðåñò</a>
</div>
<div class='usu8068902gggu6933752u'>
<a rel="nofollow" href="https://skoda-brest.by/specials/aktsii-po-avtomobilyam/kodiaq_style-s-vygodoy-2000-byn/">
<img src="https://virtualbrest.ru/img/www1.jpg" width=936 height=60 border=0 /></a>
</div>
<div class="header-right-bottom-menu">
<img class="logo-plus" src=https://virtualbrest.ru/img/r_04.jpg>
<div id="centeredmenu">
<ul>
<li><a href=https://virtualbrest.ru title="Ãëàâíàÿ"><img src="https://virtualbrest.ru/img/ico/home.png" alt="Ãëàâíàÿ" /></a></li>
<li><a href="https://virtualbrest.ru/allnews.php" title="Âñå íîâîñòè Áðåñòà" class="activefor">Âñå íîâîñòè</a></li>
<li><a href="https://virtualbrest.ru/afisha.php" title="Àôèøà Áðåñòà">Àôèøà è Ìåðîïðèÿòèÿ</a></li>
<li><a href="https://virtualbrest.ru/apteka.php" title="Ìåäèöèíñêèå óñëóãè, ïîèñê ïî àïåòêàìè">Àïòåêè</a></li>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/komment.php title="Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè íà ñàéòå">Êîììåíòàðèè</a></li>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/like.php title="Ìàòåðèàëû ïî ïðîñìîòðàì">Ïîïóëÿðíîå</a></li>
<li><a title="Ìîáèëüíûé Âèðòóàëüíûé Áðåñò" href="https://virtualbrest.ru/pda.php?pdauser=yes">Ìîáèëüíàÿ âåðñèÿ</a></li>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/old.php title="Àðõèâ ìàòåðèàëîâ">Àðõèâ ñàéòà</a></li>
<li><a title="Êàðòà ñàéòà" href=https://virtualbrest.ru/maps.php>Êàðòà</a></li>
<li><a title="Êîíòàêòû" href=https://virtualbrest.ru/contakt.php title="Êîíòàêòû">Êîíòàêòû</a></li>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/reg_vhod.php>[<strong>Âõîä</strong>]</a></li>
</ul>
</div>
</div> </div>
</div>
<div class='vnw9425701geo5212476w'>
<ul>
<li>
<form class="form-wrapper cf" action='https://virtualbrest.ru/poisk.php' />
<button type="submit">Èñêàòü</button>
<a title='Íàæìèòå äëÿ ïåðåõîäà íà ñòðàíèöó ïîèñêà!' href="https://virtualbrest.ru/poisk.php">
<span><strong>Ïîèñê ïî ñàéòó : </strong></span></a>
</form>
</li>
<li>
<form class='search-choice' method='POST' action='https://virtualbrest.ru/pilot.php' />
<select size='1' name='typep'>
<option value='2'>Àïòåêè</option>
<option value='3'>Ìåäó÷ðåæäåíèÿ</option>
<option value='4'>Ëåêàðñòâà</option>
<option selected value='6'>Ïî ñàéòó</option>
</select>
<input class='part-serach' type='text' name='strpoisk' placeholder='Ïîèñê ïî ñëîâó' required />
<input class='search-bt' type='image' name='sa' src='https://virtualbrest.ru/img/ico/poisk.gif' />
</form>
</li>
<li class='ttyyuu'>
<a href='https://virtualbrest.ru/site/24.php' id='button155' class='buttonText'>Ðåêëàìîäàòåëþ - èíôîðìàöèÿ</a>
</li> <li><form id='null' action='https://virtualbrest.ru/reg.php' method='POST' title='Àâòîðèçàöèÿ íà ñàéòå' />
<input style='width: 150px;' type='submit' name='sa' value='Âõîä / Ðåãèñòðàöèÿ' class='user-authorize-button' />
</form></li>
</ul>
<div class="socials">
<a target=_blank rel='nofollow' title='Ïî÷òà Âèðòóàëüíîãî Áðåñòà - admin@virtualbrest.com' href="/cdn-cgi/l/email-protection#3a5b5e5753547a4c53484e4f5b5658485f494e14595557"><img width=20 src='https://virtualbrest.ru/img/mail.png' /></a>
<a target=_blank title='Ìîáèëüíûé Âèðòóàëüíûé Áðåñò' href=https://virtualbrest.ru/pda.php?pdauser=yes /><img class='exclude' border=0 src='https://virtualbrest.ru/images/icons/mobilka.gif' /></a>
<a target=_blank rel='nofollow' title='Facebook Âèðòóàëüíûé Áðåñò - virtualbrest' href='https://www.facebook.com/groups/virtualbrest/' /><img src='https://virtualbrest.ru/img/facebook.png' /></a>
<a target=_blank rel='nofollow' title='ÂÊîíòàêòå Âèðòóàëüíûé Áðåñò - ãðóïïà' href='https://vk.com/virtualbrestby' /><img width=20 src='https://virtualbrest.ru/img/ico/vkontakte.png' /></a>
<a target=_blank rel='nofollow' title='Twitter Âèðòóàëüíîãî Áðåñòà - virtualbrest' href='https://twitter.com/virtualbrest' /><img width=20 src='https://virtualbrest.ru/img/twitter.png' alt='Twitter Âèðòóàëüíîãî Áðåñòà' /></a>
<a target=_blank rel='nofollow' title='Ãðóïïà â îäíîêëàññíèêàõ' href='https://ok.ru/virtual.brest' /><img width=20 src='https://virtualbrest.ru/img/ico/22-09.png' alt='Ãðóïïà â îäíîêëàññíèêàõ' /></a>
<a target=_blank rel='nofollow' title='Instagram Âèðòóàëüíûé Áðåñò' href='https://www.instagram.com/virtualbrest/' /><img width=20 src='https://virtualbrest.ru/img/ico/200px-Instagram_logo_2016.svg.png' /></a>
<a target=_blank rel='nofollow' title='' href='https://t.me/brestcomment' /><img width=20 src='https://virtualbrest.ru/img/ico/telegram1.jpg' /></a>
</div>
</div><div class='tyi7682091feff8666559h'>
<ul class='otr2785941gdsr7475537uyi'>

<li class='ghj3087321ggjf9234829w'><noindex><div style='height: 90px;'><a rel="external nofollow" href="https://my-baby.by/"><img src="https://virtualbrest.ru/img/2/34535.jpg" width=230 height=90></a> </div></noindex></li>
<li class='ghj3087321ggjf9234829w'><noindex><div style='height: 90px;'><a target=_blank rel="external nofollow" href="https://àâòîíîìèÿ.áåë/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81?utm_source=virtualbrest&utm_medium=banner&utm_campaign=2020_08&utm_content=nadezhnyj_servis"><img src="https://sun9-73.userapi.com/rAW2zEZJeayS6kSl35ZnmluLmldz9F5eAoQPSQ/6ybUg7umWiU.jpg" width=230 height=90></a> </div></noindex></li>
<li class='ghj3087321ggjf9234829w'><noindex><div style='height: 90px;'><a target=_blank rel="external nofollow" href="https://www.kris.by/"><img src="https://virtualbrest.ru/img/2/111111.jpg" width=230 height=90></a> </div></noindex></li>
<li class='ghj3087321ggjf9234829w'><noindex><div style='height: 90px;'><a target=_blank rel="external nofollow" href="https://belarusbank.by/ru/fizicheskim_licam/33357/vklady"><img src="https://virtualbrest.ru/img/2/vklady_belarusbank.jpg" width=230 height=90></a> </div></noindex></li>
<li class='ghj3087321ggjf9234829w'><noindex><div style='height: 90px;'><a target=_blank rel="external nofollow" href="http://artintour.com "><img src="https://virtualbrest.ru/img/2/1312412341234.jpg" width=230 height=90></a> </div></noindex></li>
</ul>
</div> 
<div id='container'>
<div class="central-block">
<table style='width: 1237px; margin: 0; padding: 0;' cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"><tr valign=top>
<td><div class="sidebar-left">
<span class=zagolovok>&nbsp;Ìåíþ ñàéòà</span>
<center>
<a href="https://virtualbrest.by/news82270.php">
<img style='margin-top: 0px;' src="https://sun9-40.userapi.com/c206716/v206716314/17ef34/QtDSUt3gN7Y.jpg" width=200 /></a></center>
<div id="tabbed_box_1" class="tabbed_box">
<div class="tabbed_area">
<ul class="tabsmenuverch">
<li title='Îñíîíîå ìåíþ' alt="contentmenuverch_1" class="tab active">Ãëàâíîå</li>
<li title='Ðàçäåëû ñàéòà' alt="contentmenuverch_2" class="tab">Ðàçäåëû</li>
<li title='Áèçíåñ-èíôîðìàöèÿ' alt="contentmenuverch_3" class="tab">Áèçíåñ</li>
</ul>
<div id="contentmenuverch_1" class="contentmenuverch">
<ul>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/allnews.php><strong>Íîâîñòè Áðåñòà</strong></a></li>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/site/93.php>Twitter & Viber Áðåñòà</a></li>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/inform.php>Áðåñòñêèå ñàéòû</a></li>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/karta.php>Êàðòû ãîðîäà Áðåñòà</a></li>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/narod.php>Íàðîä ïèøåò îáî âñåì</a></li>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/site/32.php>Ôîòîôàêò</a></li>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/usersite.php>Ñòðàíèöû ïîëüçîâàòåëåé</a></li>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/site/47.php>Èñòîðèÿ ãîðîäà Áðåñòà</a></li>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/site/51.php><strong>Áðåñòñêàÿ îáëàñòü</strong></a></li>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/site/56.php>Áëàãîòâîðèòåëüíîñòü</a></li>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/site/79.php>Áðåñò - âåëîñèïåäíûé</a></li>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/site/86.php>Ðàçíîå: îáî âñ¸ì ïîíåìíîãó</a></li>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/like.php>Ëó÷øåå íà ñàéòå çà íåäåëþ</a></li>
<li style="background: #FFE3C7"><a style="color: #FF0033;" href=https://virtualbrest.ru/site/117.php><strong>Ïðàâèëà ñàéòà è ïîëüçîâàòåëüñêîå ñîãëàøåíèå</strong></a></li>
</ul>
</div>
<div id="contentmenuverch_2" class="contentmenuverch">
<ul>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/site/77.php>Âèðòóàëüíàÿ ýêñêóðñèÿ</a> </li>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/site/27.php>Êèíî, òåàòð, âûñòàâêè</a></li>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/afisha.php>Àôèøà Áðåñòà</a></li>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/site/29.php>Áðåñòñêàÿ êðåïîñòü</a></li>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/site/30.php>Áåëîâåæñêàÿ ïóùà</a></li>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/site/42.php>Ïîëèòèêà, âëàñòü, îïïîçèöèÿ</a></li>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/site/44.php>Êðèìèíàë, ïðîèñøåñòâèÿ</a></li>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/site/78.php>Ñòèõèÿ, ïðèðîäà, æèâîòíûå</a></li>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/site/45.php>Ìåäèöèíà, çäîðîâüå</a></li>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/site/36.php><strong>Àâòî, ÃÀÈ, äîðîãè, êàìåðû</strong></a></li>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/site/37.php>Ãîñòèíèöû, îòäûõ, òóðèçì</a></li>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/site/38.php><strong>Ãðàíèöà, òàìîæíÿ ÐÁ</strong></a></li>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/site/39.php>Ìóçûêà, èñêóññòâî, êóëüòóðà</a></li>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/site/95.php>Ðàñïèñàíèå àâòîáóñîâ Áðåñòà</a></li>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/site/41.php>Ïðàçäíèêè, ñîáûòèÿ</a></li>
</ul>
</div>
<div id="contentmenuverch_3" class="contentmenuverch">
<ul>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/inetshop.php>Èíòåðíåò-ìàãàçèíû ñ äîñòàâêîé ïî Áðåñòó</a></li>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/site/71.php>Òàéíûé ïîêóïàòåëü</a></li>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/site/1.php>Íåäâèæèìîñòü â Áðåñòå</a> </li>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/apteka.php>Àïòåêè, ïîèñê ëåêàðñòâ ïî Áðåñòó è ðàéîíó</a></li>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/site/34.php>Áèçíåñ, ýêîíîìèêà, àíàëèòèêà</a></li>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/site/76.php>Ñòðîèòåëüñòâî, óñëóãè, ìàòåðèàëû</a></li>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/site/34.php><b>Êóðñû âàëþò â îáìåííèêàõ</b></a></li>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/site/102.php>Êóðñû: USD, EUR, PLN</a></li>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/site/24.php>Ïðàéñ ðåêëàìû íà ñàéòå</a></li>
<li style="background: #FFE3C7; margin: 10px;">
<a style="color: #FF0033" href=https://virtualbrest.ru/site/140.php><strong>Ðåêëàìà â íîâîñòÿõ ñàéòà</strong></a><br> <br>
<a style="color: #FF0033" href=https://virtualbrest.ru/site/148.php><strong>Ýêñêëþçèâíàÿ ðåêëàìà</strong></a>
</li>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/allpress.php>Ïðåññ-ðåëèçû êëèåíòîâ ñàéòà</a></li>
</ul><br />
</div>
</div>
</div>
<a href="https://virtualbrest.by/contakt.php"><img src="https://virtualbrest.by/img/news.jpg" width=200 /></a>
<span class=zagolovok>&nbsp;Âàæíûå ðàçäåëû ñàéòà:</span>
<div style='margin 5px 0 5px 5px;'>
<a style='text-decoration: none;' href="https://virtualbrest.ru/allnews.php"><h3>Âñå íîâîñòè Áðåñòà</h3></a>
<a style='text-decoration: none;' href="https://virtualbrest.ru/like.php"><h3>Ëó÷øèå ìàòåðèàëû Áðåñòà</h3></a>

<a style='text-decoration: none;' href="https://virtualbrest.ru/site/38.php"><h3>Ãðàíèöà, Web-êàìåðû, òàìîæíÿ</h3></a>
<a style='text-decoration: none;' href="https://virtualbrest.ru/afisha.php"><h3>Àôèøà è ñîáûòèÿ</h3></a>
</div>
<div class="weather">
<span class=zagolovok>&nbsp;Ïîãîäà â Áðåñòå:</span>
<div align=center style='padding-top: 3px;'>
<a rel="nofollow" href="https://clck.yandex.ru/redir/dtype=stred/pid=7/cid=1228/*https://yandex.by/pogoda/153" target="_blank">
<img src="https://info.weather.yandex.net/153/2.ru.png?domain=ua" border="0" alt="ßíäåêñ.Ïîãîäà" />
<img width="1" height="1" src="https://clck.yandex.ru/click/dtype=stred/pid=7/cid=1227/*https://img.yandex.ru/i/pix.gif" alt="" border="0" /></a>
</div>
<center><a target=_blank rel="external nofollow" style='text-decoration: none;' href="https://yandex.by/pogoda/brest/maps/nowcast?from=main_maps_widget_bottom&lat=52.072715&lon=23.750025&le_Lightning=1"><h3>Êàðòà äîæäÿ âîêðóã Áðåñòà</h3></a></center>
</div>
<div class="statistics">
<span class="zagolovok2">&nbsp;Êòî ñåé÷àñ íà ñàéòå:</span>
<p title='Ñåé÷àñ íà ñàéòå çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè' align='center'>Barkan; indmar73; ztn3t1; Aivengo; Misterbin; Kostia; poplavok; </p><p title='Âûâîäèòñÿ èíôîðìàöèÿ ïî ñîñòîÿíèþ íà ïîñëåäíèå 5 ìèíóò, óêàçàíî ñêîëè÷åñòâî óíèêàëüíûõ ïîñåòèòåëåé çà ýòî âðåìÿ' align='center'><nobr><b>Ãîñòåé çà ïîñëåäíèå 5 ìèí.: &nbsp;<font color=#990000><big>1088</big></font></b></nobr></p><p align=center style="color: #BBBBBB">Ìàêñèìóì ñåãîäíÿ - 2118 â 16:12<br>Êîììåíòàðèåâ â÷åðà 314, ñåãîäíÿ: 192</p></div>

<div class="yandex" align=center><div style='width: 213px;' id="yandex_rtb_R-A-59186-7"></div></div>


</div></td>
<td style='width: 821px;'>
<div class="left-block">

<div class="central-top-events">
<span class="zagolovok">&nbsp;Èíôîðìàöèÿ äëÿ ãîðîäà Áðåñòà:</span>
<center>
<a href="https://virtualbrest.ru/site/73.php"><img width=310 src="https://virtualbrest.ru/img/1/000161_637853.jpg" title="Âûáîðû è ïîëèòèêà â Áåëàðóñè"></a></center>
<table cellspacing=0 cellpadding=3><tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 680'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82366.php /><img src='/imgmini.php?date_ot=2020-08-22&user=admin&type=2&f=https://www.belta.by/images/storage/news/with_archive/2020/000019_1598100194_403782_big.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82366.php#commentitstart />8</a> </td><td><a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82366.php />Ëóêàøåíêî: ñ ïîíåäåëüíèêà ïóñòü íå îáèæàþòñÿ, âëàñòü äîëæíà áûòü âëàñòüþ</a></td></tr><tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 1421'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82360.php /><img src='/imgmini.php?date_ot=2020-08-22&user=admin&type=2&f=https://tutby.gcdn.co/n/regiony/0f/0/brest_miting_batka_2020_4.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82360.php#commentitstart />23</a><img class="ico" src="https://virtualbrest.ru/img/ico/photo.png"> </td><td><a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82360.php />Ãóáåðíàòîð, áèçíåñìåí è ãðàæäàíêà Ìàäàãàñêàðà. Êàê â Áðåñòñêîé êðåïîñòè ïðîøåë ìàñøòàáíûé ìèòèíã «çà Áàòüêó»</a></td></tr><tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 1445'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82330.php /><img src='/imgmini.php?date_ot=2020-08-21&user=admin&type=2&f=https://www.belta.by/images/storage/news/with_archive/2020/000019_1598006524_403655_big.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82330.php#commentitstart />12</a> </td><td><a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82330.php />Ëóêàøåíêî: íàì ãîòîâèëè ýòó çàâàðóøêó, ïëàíèðóþò ýòî è íàïðàâëÿþò ÑØÀ</a></td></tr><tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 6351'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82298.php /><img src='/imgmini.php?date_ot=2020-08-20&user=admin&type=2&f=https://dh.img.tyt.by/720x720s/n/regiony/05/1/miting_za_lukashenko_gomel18.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82298.php#commentitstart />26</a> </td><td><a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82298.php />«Êòî íå ñîãëàñåí — çàÿâëåíèå íà ñòîë». Êàê â Áðåñòå ñîçûâàþò íà ïðîâëàñòíûé ìèòèíã</a></td></tr><tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 3234'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82293.php /><img src='/imgmini.php?date_ot=2020-08-20&user=admin&type=2&f=https://img.tyt.by/n/afisha/02/d/yuriy_stylskiy_day_dorogu_2020.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82293.php#commentitstart />8</a> </td><td><a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82293.php />Ëèäåðà ãðóïïû «Äàé Äàðîãó!» Þðèÿ Ñòûëüñêîãî çàäåðæàëè. Âòîðîé ðàç çà ïÿòü äíåé</a></td></tr><tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 4142'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82288.php /><img src='/imgmini.php?date_ot=2020-08-20&user=admin&type=2&f=https://www.dw.com/image/54628216_303.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82288.php#commentitstart />4</a> </td><td><a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82288.php />Êàê ðåàãèðóþò â Áðåñòå íà ñìåðòü ìåñòíîãî æèòåëÿ ïîñëå àêöèè ïðîòåñòà</a></td></tr><tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 3755'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82266.php /><img src='/imgmini.php?date_ot=2020-08-20&user=admin&type=2&f=https://dh.img.tyt.by/720x720s/n/regiony/10/b/brest_gefest_protest_2020_7.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82266.php#commentitstart />6</a> </td><td><a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82266.php />Ðàáîòíèêè «Áðåñòãàçîàïïàðàòà» ïðîøëè â êîëîííå ñ äåìîíñòðàíòàìè ïî öåíòðó Áðåñòà</a></td></tr></table> </div>
<div>

<a href=https://virtualbrest.ru/site/51.php><img border=0 src=https://virtualbrest.by/img/ico/bres_flag2.jpg hspace=0 vspace=0></a>
<table cellspacing=0 cellpadding=5><tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 613'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82361.php /><img src='/imgmini.php?date_ot=2020-08-22&user=admin&type=2&f=https://sun9-21.userapi.com/hF2bNYNEcMY2tYE7z-tdtT3NDhkjk38nhcR_7A/fn3_38PPpEQ.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'><img class="iconn" src="https://virtualbrest.ru/img/ico/alert.png"> </td><td>
<a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82361.php /> Áàðàíîâè÷àõ ìóæ÷èíà ïðîïàë, óø¸ë èç òðàâìïóíêòà äîìîé è èñ÷åç ïî äîðîãå </a></td></tr>
<tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 539'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82343.php /><img src='/imgmini.php?date_ot=2020-08-21&user=admin&type=2&f=https://www.belta.by/images/storage/news/with_archive/2020/000023_1598016258_403688_big.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'> </td><td>
<a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82343.php />Èç òîðãîâëè â Áðåñòñêîé îáëàñòè èçúÿëè îïàñíûå ïîãðåìóøêè</a></td></tr>
<tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 603'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82338.php /><img src='/imgmini.php?date_ot=2020-08-21&user=admin&type=2&f=https://zarya.by/assets/img/news/olimpfor-5.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'><img class="iconn" src="https://virtualbrest.ru/img/ico/photo.png"> </td><td>
<a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82338.php />Áðåñò÷èíà ïîêàçàëà âûñîêèé ðåçóëüòàò íà ôîðóìå ðàáîòàþùåé ìîëîäåæè</a></td></tr>
<tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 438'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82336.php /><img src='/imgmini.php?date_ot=2020-08-21&user=admin&type=2&f=https://www.belta.by/images/storage/news/with_archive/2020/000023_1598011942_403670_big.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'> </td><td>
<a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82336.php />Õîçÿéñòâà Áðåñòñêîé îáëàñòè íà÷àëè óáîðêó êóêóðóçû</a></td></tr>
<tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 343'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82315.php /><img src='/imgmini.php?date_ot=2020-08-21&user=admin&type=2&f=https://www.intex-press.by/wp-content/uploads/2020/08/DTP-na-perekrestke-50-let-VLKSM-i-50-let-BSSR_16-1200x560.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'><img class="iconn" src="https://virtualbrest.ru/img/ico/photo.png"> </td><td>
<a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82315.php />Chrysler è Kia ñòîëêíóëèñü â Áàðàíîâè÷àõ, îäíîãî âîäèòåëÿ óâåçëà ñêîðàÿ </a></td></tr>
<tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 1130'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82311.php /><img src='/imgmini.php?date_ot=2020-08-21&user=admin&type=2&f=https://media-polesye.by/wp-content/uploads/2020/08/za-lukashenko-1.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82311.php#commentitstart />5</a><br><br><img class="iconn" src="https://virtualbrest.ru/img/ico/photo.png"> </td><td>
<a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82311.php />Íà ìèòèíãå â ïîääåðæêó Ëóêàøåíêî â Ïèíñêå ëþäåé ïóãàëè âîéíîé è ðàçâàëîì ñòðàíû</a></td></tr>
</table> </div>
<div>
</div>
<a href="https://virtualbrest.by/site/32.php" target=_blank>
<img width=314 src="https://virtualbrest.by/img/1/2.png" alt=""></a>
<table cellspacing=0 cellpadding=5><tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 1642'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82346.php /><img src='/imgmini.php?date_ot=2020-08-21&user=admin&type=2&f=https://sun9-42.userapi.com/74XxkMPN34gqlnQsfZBeq_1YcSRiqSITGyw4qg/BI1pw_VVcpk.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82346.php#commentitstart />5</a><br><br><img class="iconn" src="https://virtualbrest.ru/img/ico/photo.png"><img class="iconn" src="https://virtualbrest.ru/img/ico/video.png"> </td><td>
<a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82346.php />Âåðòîë¸ò ñ ôëàãîì ïðîëåòàë íàä ïë. Ëåíèíà, ãäå â ýòî âðåìÿ ñîáðàëèñü ñòîðîííèêè Á×Á-ñèìâîëèêè</a></td></tr>
<tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 610'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82341.php /><img src='/imgmini.php?date_ot=2020-08-21&user=admin&type=2&f=https://sun9-43.userapi.com/SL8KZE_02IfqmpTRrDRcOr4VhvWHNromTIcgHw/kr5lCXdhilM.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'> </td><td>
<a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82341.php />Ïåðâûé ýòàï ðåñïóáëèêàíñêîé àêöèè «Â öåíòðå âíèìàíèÿ - äåòè!» â ã. Áðåñò!</a></td></tr>
<tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 595'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82339.php /><img src='/imgmini.php?date_ot=2020-08-21&user=admin&type=2&f=https://sun9-5.userapi.com/CsfnEYZKo9XsF3tIdASh_KxHoecRAKxdKmRS0A/6p4Fed1TP3U.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'> </td><td>
<a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82339.php />Ïëàíèðóåìûå ìåñòà óñòàíîâêè äàò÷èêîâ êîíòðîëÿ ñêîðîñòè ñ 23 ïî 27 àâãóñòà</a></td></tr>
<tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 718'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82337.php /><img src='/imgmini.php?date_ot=2020-08-21&user=admin&type=2&f=https://tutby.gcdn.co/720x720s/n/it/08/2/provoda.png' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82337.php#commentitstart />2</a><br><br> </td><td>
<a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82337.php /> Áåëàðóñè îãðàíè÷èëè äîñòóï ê ñàéòàì ïëàòôîðì «Ãîëîñ» è Zubr</a></td></tr>
<tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 315'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82278.php /><img src='/imgmini.php?date_ot=2020-08-20&user=admin&type=2&f=https://www.belta.by/images/storage/news/with_archive/2020/000022_1597915346_403487_big.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'> </td><td>
<a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82278.php />"Áåëàâèà" ïðîäëèëà ïðèîñòàíîâêó ðåéñîâ â Ãðóçèþ äî êîíöà ñåíòÿáðÿ</a></td></tr>
<tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 3837'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82257.php /><img src='/imgmini.php?date_ot=2020-08-19&user=admin&type=2&f=https://sun9-53.userapi.com/Ie83BcLoNkDd3IAtG0DIaAoVOp63vaU_2Llnew/oLc61sFB4kU.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82257.php#commentitstart />19</a><br><br><img class="iconn" src="https://virtualbrest.ru/img/ico/photo.png"> </td><td>
<a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82257.php />Îáñòàíîâêà â ãîðîäå (ôîòîôàêòîì èç ðàçíûõ ìåñò, íî áîëüøå âñåãî Ãåôåñòà)</a></td></tr>
<tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 746'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82253.php /><img src='/imgmini.php?date_ot=2020-08-19&user=admin&type=2&f=https://sun9-45.userapi.com/60c0ENNUHfJN9gCHUZ3_GQvZfBw87FFuAT1tDQ/u0QLishNZS8.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82253.php#commentitstart />1</a><br><br> </td><td>
<a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82253.php />Æèòåëü àãðîãîðîäêà Áîëüøèå Ìîòûêàëû ïðèí¸ñ â îáìåííèê ôàëüøèâóþ êóïþðó â 100 äîëëàðîâ</a></td></tr>
<tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 1153'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82250.php /><img src='/imgmini.php?date_ot=2020-08-19&user=admin&type=2&f=https://sun9-27.userapi.com/A7Al9TJ-TVKpOONUHx52toV_1K58MIA6608YEg/Bj2CMagHbdw.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82250.php#commentitstart />1</a><br><br><img class="iconn" src="https://virtualbrest.ru/img/ico/photo.png"><img class="iconn" src="https://virtualbrest.ru/img/ico/video.png"> </td><td>
<a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82250.php /> Áåð¸çîâñêîì ðàéîíå ñåðü¸çíîå ÄÒÏ íà òðàññå, ïîõîæå, ïðè ðàçâîðîòå </a></td></tr>
<tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 543'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82248.php /><img src='/imgmini.php?date_ot=2020-08-19&user=admin&type=2&f=https://tutby.gcdn.co/720x720s/n/it/03/0/viber_mova_3.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'> </td><td>
<a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82248.php />Viber ðàññêàçàë, êàê áóäåò áîðîòüñÿ ñî ñïàìîì</a></td></tr>
</table>
</div>
<div class="right-block">
<div class="central-top-events" style='width: 500px;'>
<span class="zagolovok">&nbsp;×òî ÷èòàþò, îáñóæäàþò ïîëüçîâàòåëè ñàéòà:</span>
<div style='width: 500px; height-min: 200px;' id="yandex_rtb_R-A-464977-2"></div>
<script data-cfasync="false" src="/cdn-cgi/scripts/5c5dd728/cloudflare-static/email-decode.min.js"></script><script type="text/javascript">
  (function(w, d, n, s, t) {
    w[n] = w[n] || [];
    w[n].push(function() {
      Ya.Context.AdvManager.render({
        blockId: "R-A-464977-2",
        renderTo: "yandex_rtb_R-A-464977-2",
        async: true
      });
    });
    t = d.getElementsByTagName("script")[0];
    s = d.createElement("script");
    s.type = "text/javascript";
    s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js";
    s.async = true;
    t.parentNode.insertBefore(s, t);
  })(this, this.document, "yandexContextAsyncCallbacks");
</script>
<div class="section1">
<ul class="tabs">
<li title='Ñàìûå ïîñåùàåìûå ìàòåðèàëû ñàéòà çà ïîñëåäíèå òðè äíÿ, âêëþ÷àÿ òåêóùèé' class="current"> ×èòàþò </li>
<li title='Ïîñëåäíèå äîáàâëåííûå êîììåíòàðèè íà ñàéò'> Îáñóæäàþò </li>
<li title='Ðàçäåë Ðàçíîå'> Ðàçíîå </li>
<li title='×òî, ãäå, êîãäà: ñîáûòèÿ è àôèøà ãîðîäà Áðåñòà!'> Àôèøà </li>
</ul>
<div class="box visible"><div class="superday">
<ul>
<li title='Ïîêàçîâ: 11065'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82331.php#commentitstart />45</a><img class="ico" src="https://virtualbrest.ru/img/ico/photo.png">
<a class='header-description' href=https://virtualbrest.ru/news82331.php />Íà Áðåñò "èä¸ò" êîëîííà àâòîáóñîâ áàðàíîâè÷ñêîãî àâòîïàðêà.  îñíîâíîì òàì ïîæèëûå ëþäè</a><dl><dt><a href=https://virtualbrest.ru/news82331.php><img src='/imgmini.php?date_ot=2020-08-21&user=admin&type=2&f=https://sun9-45.userapi.com/_pVLG4Nq7YPFGzSGSk7b-ov-qkav5SgScqCCEA/KTz588p_mqs.jpg' width='100' /></a></dt> <dd>Ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî òî âåçóò ëþäåé íà ìèòèíã â êðåïîñòü. Îí êàê ðàç ñîñòîèòñÿ ñåãîäíÿ, 21 àâãóñòà â 18.00. À ìîæåò áûòü è íåò, ýòî íàì òî÷íî íåèçâåñòíî. Óâèäèòå, êóäà îíè ïîåõàëè, äàéòå çíàòü. Åäó...</dd></dl></li><li title='Ïîêàçîâ: 7318'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82270.php#commentitstart />48</a><img class="ico" src="https://virtualbrest.ru/img/ico/alert.png">
<a class='header-description' href=https://virtualbrest.ru/news82270.php />Âèðòóàëüíûé Áðåñò îïÿòü áóäåò äîñòóïåí òîëüêî ïî VPN èëè â îïåðà-ìèíè</a><dl><dt><a href=https://virtualbrest.ru/news82270.php><img src='/imgmini.php?date_ot=2020-08-20&user=admin&type=2&f=https://sun9-22.userapi.com/XkAYNEw0RHNUEGlJK6No7kUnA3sE24toU7dJdQ/uA2WWIZotPo.jpg' width='100' /></a></dt> <dd>Âàæíàÿ èíôîðìàöèÿ äëÿ ÷èòàòåëåé! Ñ 9 àâãóñòà 2020 ãîäà ñàéò áëîêèðóåòñÿ, òî÷íåå, &quot;ðåæåòñÿ&quot; çàùèù¸ííûé ïðîòîêîë, íà êîòîðîì ðàáîòàåò ñàéò. Ìîæíî â ïðèíöèïå ïåðåéòè íà íåçàøèôðîâàííûé ïðîòîêîë...</dd></dl></li><li title='Ïîêàçîâ: 6351'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82298.php#commentitstart />26</a>
<a class='header-description' href=https://virtualbrest.ru/news82298.php />«Êòî íå ñîãëàñåí — çàÿâëåíèå íà ñòîë». Êàê â Áðåñòå ñîçûâàþò íà ïðîâëàñòíûé ìèòèíã</a><dl><dt><a href=https://virtualbrest.ru/news82298.php><img src='/imgmini.php?date_ot=2020-08-20&user=admin&type=2&f=https://dh.img.tyt.by/720x720s/n/regiony/05/1/miting_za_lukashenko_gomel18.jpg' width='100' /></a></dt> <dd>Ñîòðóäíèêè îäíîãî èç áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé Áðåñòà ãîâîðÿò, ÷òî èõ çàñòàâëÿþò èäòè íà ïðîâëàñòíûé ìèòèíã ïîä ñòðàõîì óâîëüíåíèÿ.  ðåäàêöèè TUT.BY åñòü àóäèîçàïèñü, íà êîòîðîé æåíùèíà ïî èìåíè Ëþáîâü Íè...</dd></dl></li><li title='Ïîêàçîâ: 5951'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82277.php#commentitstart />54</a>
<a class='header-description' href=https://virtualbrest.ru/news82277.php /> Áðåñòñêîé êðåïîñòè ñîñòîèòñÿ ìèòèíã â ïîääåðæêó Ëóêàøåíêî</a><dl><dt><a href=https://virtualbrest.ru/news82277.php><img src='/imgmini.php?date_ot=2020-08-20&user=admin&type=2&f=https://sun9-49.userapi.com/5-bCglpnFmg0nm94fhewqKQckgpY-0aTVY67Xw/U2i55tI_0Mo.jpg' width='100' /></a></dt> <dd>Ìèòèíãè òåïåðü ïðîõîäÿò íå òîëüêî ó ïðîòèâíèêîâ, íî è ó ñòîðîííèêîâ Ëóêàøåíêî. Îáðàòèòå âíèìàíèå, ýòî çàâòðà, 21 àâãóñòà 2020 ãîäà, â Áðåñòñêîé êðåïîñòè. Ïî èíèöèàòèâå ãðàæäàí è ïðåäñòàâèòåëåé ðÿäà î...</dd></dl></li><li title='Ïîêàçîâ: 5820'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82347.php#commentitstart />43</a><img class="ico" src="https://virtualbrest.ru/img/ico/photo.png">
<a class='header-description' href=https://virtualbrest.ru/news82347.php />ÂàñüêàÏèëîò ãîíÿëñÿ çà âåðòîë¸òîì è ïîïóòíî íàñíèìàë íàì ìèòèíã â êðåïîñòè ñâåðõó</a><dl><dt><a href=https://virtualbrest.ru/news82347.php><img src='/imgmini.php?date_ot=2020-08-21&user=admin&type=2&f=https://sun9-7.userapi.com/8k7Yz8rbP4ZUQfpbSCTKvdmmEmu2O_fhHcBG-w/CeZTx76aaLs.jpg' width='100' /></a></dt> <dd>Ñìîòðèòå êàäðû ñ âûñîòû, íå òàê óæ è ñëîæíî îöåíèòü ìàñøòàá ñîáûòèé. Ñíèçó, êñòàòè, êàçàëîñü, ÷òî ëþäåé áîëüøå ÷åì íà 9 ìàÿ, íî ñâåðõó... Íåò, âñ¸ æå íå áîëüøå. ...</dd></dl></li><li title='Ïîêàçîâ: 5676'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82294.php#commentitstart />16</a>
<a class='header-description' href=https://virtualbrest.ru/news82294.php /> Áðåñòå çàäåðæàíû àêòèâíûå ó÷àñòíèêè ìàññîâûõ áåñïîðÿäêîâ</a><dl><dt><a href=https://virtualbrest.ru/news82294.php><img src='/imgmini.php?date_ot=2020-08-20&user=admin&type=2&f=https://virtualbrest.by/userfiles/image/_photo/2020/08/16/1/i26.jpg' width='100' /></a></dt> <dd>ÓÑÊ ïî Áðåñòñêîé îáëàñòè âîçáóæäåíû óãîëîâíûå äåëà ïî ôàêòàì ìàññîâûõ áåñïîðÿäêîâ, õóëèãàíñòâà, ïðèìåíåíèÿ è óãðîçû ïðèìåíåíèÿ íàñèëèÿ â îòíîøåíèè ñîòðóäíèêîâ îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë. Ñîòðóäíèêàìè 6-ã...</dd></dl></li><li title='Ïîêàçîâ: 5025'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82342.php#commentitstart />63</a><img class="ico" src="https://virtualbrest.ru/img/ico/photo.png">
<a class='header-description' href=https://virtualbrest.ru/news82342.php />Íàñ íå 3%, à 4,6 ìëí...  Áðåñòñêîé êðåïîñòè ïðîâåëè ìèòèíã "Çà ñòàáèëüíîñòü" è "Çà áàöüêó"</a><dl><dt><a href=https://virtualbrest.ru/news82342.php><img src='/imgmini.php?date_ot=2020-08-21&user=admin&type=2&f=https://sun9-24.userapi.com/BA36mnVEFb8uLhBy0imNoPYhNFckIoup35h8iQ/dwGoMerhr9Y.jpg' width='100' /></a></dt> <dd>Ñåãîäíÿ, 21 àâãóñòà 2020 ãîäà, ìíîãîòûñÿ÷íûé ìèòèíã ñîñòîÿëñÿ â Áðåñòñêîé êðåïîñòè â ïîääåðæêó ïðåçèäåíòà Ëóêàøåíêî. Óæå íà ïîäõîäàõ áûëî ÿñíî - ëþäåé ìíîãî. Âñ¸ âîêðóã êðåïîñòè óñòàâëåíî àâòîìîáèëÿì...</dd></dl></li><li title='Ïîêàçîâ: 4642'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82292.php#commentitstart />11</a>
<a class='header-description' href=https://virtualbrest.ru/news82292.php />ÑÊ ïðîâåðÿåò èíôîðìàöèþ èç èíòåðíåò-ðåñóðñîâ îá èçíàñèëîâàíèè æåíùèí â ÑÈÇÎ</a><dl><dt><a href=https://virtualbrest.ru/news82292.php><img src='/imgmini.php?date_ot=2020-08-20&user=admin&type=2&f=https://virtualbrest.by/userfiles/image/_photo/2020/08/16/1/i38.jpg' width='100' /></a></dt> <dd>Ñëåäñòâåííûì êîìèòåòîì ïðîâåðÿåòñÿ èíôîðìàöèÿ èç èíòåðíåò-ðåñóðñîâ îá èçíàñèëîâàíèè æåíùèí â ìåñòàõ âðåìåííîãî ñîäåðæàíèÿ Íà ðàçëè÷íûõ ñàè&#774;òàõ â ñåòè Èíòåðíåò ïîÿâèëàñü èíôîðìàöèÿ î òîì, ÷òî â á...</dd></dl></li><li title='Ïîêàçîâ: 4142'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82288.php#commentitstart />4</a>
<a class='header-description' href=https://virtualbrest.ru/news82288.php />Êàê ðåàãèðóþò â Áðåñòå íà ñìåðòü ìåñòíîãî æèòåëÿ ïîñëå àêöèè ïðîòåñòà</a><dl><dt><a href=https://virtualbrest.ru/news82288.php><img src='/imgmini.php?date_ot=2020-08-20&user=admin&type=2&f=https://www.dw.com/image/54628216_303.jpg' width='100' /></a></dt> <dd>19 àâãóñòà ñòàëî èçâåñòíî, ÷òî â âîåííîì ãîñïèòàëå óìåð áðåñò÷àíèí Ãåííàäèé Øóòîâ, ïîëó÷èâøèé îãíåñòðåëüíîå ðàíåíèå â ãîëîâó. Åãî ðîäñòâåííèêè íå âåðÿò, ÷òî ìóæ÷èíà îêàçûâàë ñîïðîòèâëåíèå ìèëèöèè. Íà...</dd></dl></li><li title='Ïîêàçîâ: 3985'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82269.php#commentitstart />4</a>
<a class='header-description' href=https://virtualbrest.ru/news82269.php />Äà÷êà Ãåíàäçÿ Øóòàâà: ìîé áàöüêà íå ç òûõ, õòî ïîéäçå ç êàâàëêàì ìåòàëà íà ëþäçåé ê³äàööà</a><dl><dt><a href=https://virtualbrest.ru/news82269.php><img src='/imgmini.php?date_ot=2020-08-20&user=admin&type=2&f=https://sun9-35.userapi.com/be1FxFYLIw4bB8OCSphuMoohyRj-S6cK9R3paQ/UYWvWHMqf-Y.jpg' width='100' /></a></dt> <dd>Òàê ñêàçàëà äà÷êà áåðàñöåéöà Ãåíàäçÿ Øóòàâà Íàñòàññÿ Áàðàí÷óê ó àäêàç íà àô³öûéíóþ âåðñ³þ àáñòàâ³í ñìÿðîòíàãà ðàíåííÿ åéíàãà áàöüê³. ßíà ïðûåõàëà íà ìåñöà çäàðýííÿ äà 20-ö³ ïàâÿðõîâ³êࢠíà ïåðàêðûæàâ...</dd></dl></li><li title='Ïîêàçîâ: 3827'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82289.php#commentitstart />5</a><img class="ico" src="https://virtualbrest.ru/img/ico/photo.png">
<a class='header-description' href=https://virtualbrest.ru/news82289.php />Âëàñòè âíåçàïíî çàêðûëè ëåâûé ïîâîðîò ê ïðîåçäó óë. Êàòèí Áîð ÑÝÇ "Áðåñò". È êàê åçäèòü?</a><dl><dt><a href=https://virtualbrest.ru/news82289.php><img src='/imgmini.php?date_ot=2020-08-20&user=admin&type=2&f=https://sun9-53.userapi.com/axqbAcYUSa2QHj8BgnqNqRoOqMc1lppmB1DaCA/787gFMYdZ2U.jpg' width='100' /></a></dt> <dd>Ñëîæèëàñü íåïðîñòàÿ ñèòóàöèÿ íà ïðîåçäå ê ðÿäó êðóïíûõ ïðåäïðèÿòèé, ðàñïîëîæåííûõ â ÑÝÇ &quot;Áðåñò&quot; ïî óë. Êàòèí Áîð. 02.07.2020 ïðîòîêîëîì îáëàñòíîé êîìèññèè ïî áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ...</dd></dl></li><li title='Ïîêàçîâ: 3755'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82266.php#commentitstart />6</a>
<a class='header-description' href=https://virtualbrest.ru/news82266.php />Ðàáîòíèêè «Áðåñòãàçîàïïàðàòà» ïðîøëè â êîëîííå ñ äåìîíñòðàíòàìè ïî öåíòðó Áðåñòà</a><dl><dt><a href=https://virtualbrest.ru/news82266.php><img src='/imgmini.php?date_ot=2020-08-20&user=admin&type=2&f=https://dh.img.tyt.by/720x720s/n/regiony/10/b/brest_gefest_protest_2020_7.jpg' width='100' /></a></dt> <dd>19 àâãóñòà ðàáîòíèêè Áðåñòãàçîàïïàðàòà ïðîøëè â êîëîííå ñ äåìîíñòðàíòàìè ïî öåíòðàëüíûì óëèöàì ãîðîäà îò ãîëîâíîãî ïðåäïðèÿòèÿ äî ïëîùàäè Ëåíèíà. Øåñòâèå íà÷àëîñü îêîëî 17.00 ñ óëèöû Îðäæîíèêèäçå. Ê ...</dd></dl></li><li title='Ïîêàçîâ: 3474'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82281.php#commentitstart />19</a>
<a class='header-description' href=https://virtualbrest.ru/news82281.php />Ìàêåé îáðàòèëñÿ ê äèïëîìàòàì: Çà ñëåçû ìîåãî îäèííàäöàòèëåòíåãî ñûíà ÿ ãîòîâ ïåðåãðûçòü ãîðëî</a><dl><dt><a href=https://virtualbrest.ru/news82281.php><img src='/imgmini.php?date_ot=2020-08-20&user=admin&type=2&f=https://dh.img.tyt.by/720x720s/n/zamirovskiy/05/2/14_makey_vishneveckiy_26062020_zam_tutby_phsl.jpg' width='100' /></a></dt> <dd>Ãëàâà ÌÈÄ Âëàäèìèð Ìàêåé âûñòóïèë ñ îòêðûòûì îáðàùåíèåì ê ñîòðóäíèêàì ñèñòåìû äèïëîìàòè÷åñêîé ñëóæáû Áåëàðóñè. Ìàêåé çàÿâèë, ÷òî âñåãäà ãîðäèëñÿ è áóäåò ãîðäèòüñÿ êîëëåêòèâîì Ìèíèñòåðñòâà èíîñòðàííûõ ...</dd></dl></li><li title='Ïîêàçîâ: 3237'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82282.php#commentitstart />5</a>
<a class='header-description' href=https://virtualbrest.ru/news82282.php />Ïîëüøà âñëåä çà Ëèòâîé ñîáèðàåòñÿ óïðîñòèòü âúåçä äëÿ áåëîðóñîâ</a><dl><dt><a href=https://virtualbrest.ru/news82282.php><img src='/imgmini.php?date_ot=2020-08-20&user=admin&type=2&f=https://dh.img.tyt.by/720x720s/n/reuters/0b/7/rtr42k2l_poland_flag.jpg' width='100' /></a></dt> <dd>Ïðåìüåð-ìèíèñòð Ïîëüøè Ìàòåóø Ìîðàâåöêèé ðàññêàçàë î íàìåðåíèè óïðîñòèòü äëÿ áåëîðóñîâ âúåçä â ñòðàíó. Òàêæå îí ïîäòâåðäèë, ÷òî ïðàâèòåëüñòâî ïðîäîëæèò òåêóùóþ âèçîâóþ ïîëèòèêó â îòíîøåíèè ãðàæäàí Áåë...</dd></dl></li><li title='Ïîêàçîâ: 3234'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82293.php#commentitstart />8</a>
<a class='header-description' href=https://virtualbrest.ru/news82293.php />Ëèäåðà ãðóïïû «Äàé Äàðîãó!» Þðèÿ Ñòûëüñêîãî çàäåðæàëè. Âòîðîé ðàç çà ïÿòü äíåé</a><dl><dt><a href=https://virtualbrest.ru/news82293.php><img src='/imgmini.php?date_ot=2020-08-20&user=admin&type=2&f=https://img.tyt.by/n/afisha/02/d/yuriy_stylskiy_day_dorogu_2020.jpg' width='100' /></a></dt> <dd>Ëèäåðà ãðóïïû &laquo;Äàé Äàðîãó!&raquo; Þðèÿ Ñòûëüñêîãî çàäåðæàëè â Áðåñòå. Îá ýòîì TUT.BY ñîîáùèë îäèí èç î÷åâèäöåâ. Þðèé Ñòûëüñêèé. Ôîòî: instagram.com/stylskii Ñòûëüñêîãî çàäåðæàëè îêîëî 15 ÷àñîâ ...</dd></dl></li></ul></div></div>
<div class="box"><div id=text style="width: 490; border: 0;"><table><tr><td><a class="cloud-count" title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' href=https://virtualbrest.ru/news82366.php#commentitstart>8</a>
</td><td><h3><a style='font-size: 110%; text-decoration: none;' class='post' href=https://virtualbrest.ru/news82366.php>Ëóêàøåíêî: ñ ïîíåäåëüíèêà ïóñòü íå îáèæàþòñÿ, âëàñòü äîëæíà áûòü âëàñòüþ</a></h3></td></tr></table><div class='commglav'><a style='font-size: 100%; text-decoration: none; color: #AAAAAA;' href=https://virtualbrest.ru/news82366.php#commentit-1508984>À ÷òî â ïîíåäåëüíèê .ÎÍÈ íàïàäóò? ×òî çà çàãàäêè ïîñòîÿííûå?</a></div><table><tr><td><a class="cloud-count" title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' href=https://virtualbrest.ru/news82358.php#commentitstart>5</a>
</td><td><h3><a style='font-size: 110%; text-decoration: none;' class='post' href=https://virtualbrest.ru/news82358.php>Ìàñøòàáíûé ôåñòèâàëü àâèàöèè, ôëîòà è ñïîðòà ïðîéäåò ïîä Áðåñòîì</a></h3></td></tr></table><div class='commglav'><a style='font-size: 100%; text-decoration: none; color: #AAAAAA;' href=https://virtualbrest.ru/news82358.php#commentit-1508983>Ýòî òèïè÷íûé ïðåäñòàâèòåëü âå÷íî íåäîâîëüíûõ è çàâèäóþùèõ. Êòî-òî ìîæåò è õî÷åò, à îí íå ìîæåò è íå õî÷åò. Òîëüêî íîåò. Ýòî íîðìàëüíî. Áåç òàêèõ ñêó÷íî.</a></div><table><tr><td><a class="cloud-count" title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' href=https://virtualbrest.ru/news82360.php#commentitstart>23</a>
</td><td><h3><a style='font-size: 110%; text-decoration: none;' class='post' href=https://virtualbrest.ru/news82360.php>Ãóáåðíàòîð, áèçíåñìåí è ãðàæäàíêà Ìàäàãàñêàðà. Êàê â Áðåñòñêîé êðåïîñòè ïðîøåë ìàñøòàáíûé ìèòèíã «çà Áàòüêó»</a></h3></td></tr></table><div class='commglav'><a style='font-size: 100%; text-decoration: none; color: #AAAAAA;' href=https://virtualbrest.ru/news82360.php#commentit-1508982>Îò êóäà òàì 25 òûñÿ÷? Íó è ñ÷åòîâîäû)))</a></div><table><tr><td><a class="cloud-count" title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' href=https://virtualbrest.ru/news82365.php#commentitstart>3</a>
</td><td><h3><a style='font-size: 110%; text-decoration: none;' class='post' href=https://virtualbrest.ru/news82365.php>Ëóêàøåíêî - ãðàæäàíàì î ìèëèöèè: ýòî âàøè ëþäè, äàæå åñëè îíè ãäå-òî îøèáëèñü, ïðîñòèòå èì</a></h3></td></tr></table><div class='commglav'><a style='font-size: 100%; text-decoration: none; color: #AAAAAA;' href=https://virtualbrest.ru/news82365.php#commentit-1508981>Êàê ìîæíî âñ¸ ýòî ïðîñòèòü?</a></div><table><tr><td><a class="cloud-count" title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' href=https://virtualbrest.ru/news82364.php#commentitstart>8</a>
</td><td><h3><a style='font-size: 110%; text-decoration: none;' class='post' href=https://virtualbrest.ru/news82364.php>Ìàðø ñóïðàöü çàáîéñòâࢠ³ ãâàëòó ¢ Áåðàñüö³. ÑÒÐÛÌ ÑÂÀÁÎÄÛ</a></h3></td></tr></table><div class='commglav'><a style='font-size: 100%; text-decoration: none; color: #AAAAAA;' href=https://virtualbrest.ru/news82364.php#commentit-1508979>Âû, ïðàâû íî íå õî÷ó ãîâîðèòü îá ýòîì! ×ÅÑÒÍÎ!</a></div><table><tr><td><a class="cloud-count" title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' href=https://virtualbrest.ru/news82342.php#commentitstart>63</a>
</td><td><h3><a style='font-size: 110%; text-decoration: none;' class='post' href=https://virtualbrest.ru/news82342.php>Íàñ íå 3%, à 4,6 ìëí...  Áðåñòñêîé êðåïîñòè ïðîâåëè ìèòèíã "Çà ñòàáèëüíîñòü" è "Çà áàöüêó"</a></h3></td></tr></table><div class='commglav'><a style='font-size: 100%; text-decoration: none; color: #AAAAAA;' href=https://virtualbrest.ru/news82342.php#commentit-1508978> Ëüþòñÿ òîëüêî íà òàêèõ êàê Ìàðòà. À èìåííî æåëàþùèõ ðàçâàëà ñòðàíû. Ïîëèòè÷åñêè íåðàçâèòàÿ!</a></div><table><tr><td><a class="cloud-count" title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' href=https://virtualbrest.ru/news82367.php#commentitstart>2</a>
</td><td><h3><a style='font-size: 110%; text-decoration: none;' class='post' href=https://virtualbrest.ru/news82367.php>Ñ 1 ñåíòÿáðÿ ãðàæäàíå Óêðàèíû áóäóò âúåçæàòü â Áåëàðóñü ïî-íîâîìó</a></h3></td></tr></table><div class='commglav'><a style='font-size: 100%; text-decoration: none; color: #AAAAAA;' href=https://virtualbrest.ru/news82367.php#commentit-1508971>×åãî äîæèëèñü,âñå íîðì</a></div><table><tr><td><a class="cloud-count" title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' href=https://virtualbrest.ru/news82363.php#commentitstart>25</a>
</td><td><h3><a style='font-size: 110%; text-decoration: none;' class='post' href=https://virtualbrest.ru/news82363.php>Ëóêàøåíêî: âïåðâûå çà ÷åòâåðòü âåêà ïðèøëîñü ïðèíèìàòü ñàìîå ñåðüåçíîå ðåøåíèå</a></h3></td></tr></table><div class='commglav'><a style='font-size: 100%; text-decoration: none; color: #AAAAAA;' href=https://virtualbrest.ru/news82363.php#commentit-1508968>Íåò, ìû æä¸ì ïðèíÿòèÿ ñàìîãî âàæíîãî ðåøåíèÿ çà ÷åòâåðòü âåêà!</a></div><table><tr><td><a class="cloud-count" title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' href=https://virtualbrest.ru/news82362.php#commentitstart>13</a>
</td><td><h3><a style='font-size: 110%; text-decoration: none;' class='post' href=https://virtualbrest.ru/news82362.php>Íîâûì ãóáåðíàòîðîì Ãðîäíåíñêîé îáëàñòè ñòàë ýêñ-ãëàâà Ìèíçäðàâà Âëàäèìèð Êàðàíèê</a></h3></td></tr></table><div class='commglav'><a style='font-size: 100%; text-decoration: none; color: #AAAAAA;' href=https://virtualbrest.ru/news82362.php#commentit-1508962>Îñòàëîñü ñàíèòàðà èç ïñèõëå÷åáíèöû íàçíà÷èòü ìèíèñòðîì çäðàâîîõðàíåíèÿ, ñòðàæà äÿäþ Âàñþ ñ ñîáàêîé ìèíèñòðîì ÌÂÄ, à ãëàâáóõà èç êîëõîçà "26 ëåò áåç óðîæàÿ" ìèíèñòðîì ôèíàíñîâ. Õîòÿ ïîäîæäèòå, óíàñ òàê è íàçíà÷àþò.</a></div><table><tr><td><a class="cloud-count" title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' href=https://virtualbrest.ru/news82355.php#commentitstart>42</a>
</td><td><h3><a style='font-size: 110%; text-decoration: none;' class='post' href=https://virtualbrest.ru/news82355.php> Áåëàðóñè îãðàíè÷èëè äîñòóï ê ðÿäó ñàéòîâ. Ñïèñîê (Âèðòóàëüíûé Áðåñò òàì òîæå åñòü)</a></h3></td></tr></table><div class='commglav'><a style='font-size: 100%; text-decoration: none; color: #AAAAAA;' href=https://virtualbrest.ru/news82355.php#commentit-1508956>ññûëêà</a></div><table><tr><td><a class="cloud-count" title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' href=https://virtualbrest.ru/news82359.php#commentitstart>6</a>
</td><td><h3><a style='font-size: 110%; text-decoration: none;' class='post' href=https://virtualbrest.ru/news82359.php>Ëóêàøåíêî: êàê ìû è ïðåäïîëàãàëè, âñå èäåò ïî ïëàíó öâåòíûõ ðåâîëþöèé, íî ñ èñïîëüçîâàíèåì âíåøíåãî ôàêòîðà</a></h3></td></tr></table><div class='commglav'><a style='font-size: 100%; text-decoration: none; color: #AAAAAA;' href=https://virtualbrest.ru/news82359.php#commentit-1508949>È îïÿòü æå, à ÷òî äåëàòü åñëè ñ âîñòîêà "âàãíåðîâöû"ïîäòÿíóòñÿ?! Òûëû òî èç ñåáÿ ïîëíóþ çà...öó,ïðè÷¸ì ãîëóþ ïðåäñòàâëÿþò!!! Ïðîìûøëåííîñòü åù¸ ïîñëå âûáîðîâ íå î÷íóëàñü!!!</a></div><table><tr><td><a class="cloud-count" title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' href=https://virtualbrest.ru/news82356.php#commentitstart>8</a>
</td><td><h3><a style='font-size: 110%; text-decoration: none;' class='post' href=https://virtualbrest.ru/news82356.php>Âåðíóëèñü î÷åðåäè ó îáìåííèêîâ? Ýòî Áåëàðóñáàíê íà Ñìèðíîâà â 9:55</a></h3></td></tr></table><div class='commglav'><a style='font-size: 100%; text-decoration: none; color: #AAAAAA;' href=https://virtualbrest.ru/news82356.php#commentit-1508944>Îé äà ëàäíî, òèïà ó íàñåëåíèÿ âäðóã êó÷à ëèøíèõ äåíåã ïîÿâèëàñü. Ëåòî - ïîðà òðàò, à íå íàêîïëåíèé. Ðåìîíòû, îáíîâêè. Áàêñû áîëüøå ñäàþòñÿ, ÷åì ïîêóïàþòñÿ.</a></div><table><tr><td><a class="cloud-count" title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' href=https://virtualbrest.ru/news82347.php#commentitstart>43</a>
</td><td><h3><a style='font-size: 110%; text-decoration: none;' class='post' href=https://virtualbrest.ru/news82347.php>ÂàñüêàÏèëîò ãîíÿëñÿ çà âåðòîë¸òîì è ïîïóòíî íàñíèìàë íàì ìèòèíã â êðåïîñòè ñâåðõó</a></h3></td></tr></table><div class='commglav'><a style='font-size: 100%; text-decoration: none; color: #AAAAAA;' href=https://virtualbrest.ru/news82347.php#commentit-1508943> Çàáàâíàÿ... Çíàë îäíó.. Æèëà íå äîëãî</a></div><table><tr><td><a class="cloud-count" title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' href=https://virtualbrest.ru/news80409.php#commentitstart>36</a>
</td><td><h3><a style='font-size: 110%; text-decoration: none;' class='post' href=https://virtualbrest.ru/news80409.php>Áðåñò÷àíêà âïåðâûå ïîêàçàëà âîåííûé äíåâíèê äåäà-ïàðòèçàíà ñ Ïîëåñüÿ</a></h3></td></tr></table><div class='commglav'><a style='font-size: 100%; text-decoration: none; color: #AAAAAA;' href=https://virtualbrest.ru/news80409.php#commentit-1508942>ïîðà áà çíàòü äîðîãèå áðåñò÷àíå äî íåìàíà òóò ãîâîðèëè íå êàê â ìåíñêó</a></div><table><tr><td><a class="cloud-count" title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' href=https://virtualbrest.ru/news82270.php#commentitstart>48</a>
</td><td><h3><a style='font-size: 110%; text-decoration: none;' class='post' href=https://virtualbrest.ru/news82270.php>Âèðòóàëüíûé Áðåñò îïÿòü áóäåò äîñòóïåí òîëüêî ïî VPN èëè â îïåðà-ìèíè</a></h3></td></tr></table><div class='commglav'><a style='font-size: 100%; text-decoration: none; color: #AAAAAA;' href=https://virtualbrest.ru/news82270.php#commentit-1508936> Æåëàíèå ó÷èòü æèçíè äðóãèõ, îòâå÷àÿ íà íåçàäàííûå âîïðîñû, - ýòî ïðîÿâëåíèå ãîðäûíè (âûñîêîìåðèÿ), îäíîãî èç ãðåõîâ â õðèñòèàíñòâå. :)</a></div></div>
<div class='superlipodp'><a href="https://virtualbrest.ru/komment.php">Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè êî âñåì ìàòåðèàëàì</a></div></div>
<div class="box"><br><table cellspacing=0 cellpadding=5><tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 218'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82365.php /><img src='/imgmini.php?date_ot=2020-08-22&user=admin&type=2&f=https://www.belta.by/images/storage/news/with_archive/2020/000019_1598103705_403784_big.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82365.php#commentitstart />3</a><br><br> </td><td>
<a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82365.php />Ëóêàøåíêî - ãðàæäàíàì î ìèëèöèè: ýòî âàøè ëþäè, äàæå åñëè îíè ãäå-òî îøèáëèñü, ïðîñòèòå èì</a></td></tr>
<tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 1075'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82363.php /><img src='/imgmini.php?date_ot=2020-08-22&user=admin&type=2&f=https://www.belta.by/images/storage/news/with_archive/2020/000019_1598091403_403766_big.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82363.php#commentitstart />25</a><br><br> </td><td>
<a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82363.php />Ëóêàøåíêî: âïåðâûå çà ÷åòâåðòü âåêà ïðèøëîñü ïðèíèìàòü ñàìîå ñåðüåçíîå ðåøåíèå</a></td></tr>
<tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 905'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82362.php /><img src='/imgmini.php?date_ot=2020-08-22&user=admin&type=2&f=https://www.belta.by/images/storage/news/with_archive/2020/000019_1598095542_403774_big.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82362.php#commentitstart />13</a><br><br> </td><td>
<a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82362.php />Íîâûì ãóáåðíàòîðîì Ãðîäíåíñêîé îáëàñòè ñòàë ýêñ-ãëàâà Ìèíçäðàâà Âëàäèìèð Êàðàíèê</a></td></tr>
<tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 703'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82359.php /><img src='/imgmini.php?date_ot=2020-08-22&user=admin&type=2&f=https://www.belta.by/images/storage/news/with_archive/2020/000019_1598083879_403755_big.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82359.php#commentitstart />6</a><br><br> </td><td>
<a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82359.php />Ëóêàøåíêî: êàê ìû è ïðåäïîëàãàëè, âñå èäåò ïî ïëàíó öâåòíûõ ðåâîëþöèé, íî ñ èñïîëüçîâàíèåì âíåøíåãî ôàêòîðà</a></td></tr>
<tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 680'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82357.php /><img src='/imgmini.php?date_ot=2020-08-22&user=admin&type=2&f=https://content.onliner.by/news/970x485/2c6cc3fffa7141fdf73d9f1fe6583db4.jpeg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'> </td><td>
<a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82357.php />«Áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå îá ýâàêóàöèè îôèñà». Ãëàâà Viber ïðî áèçíåñ â Áåëàðóñè â ïåðèîä ïðîòåñòîâ</a></td></tr>
<tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 687'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82353.php /><img src='/imgmini.php?date_ot=2020-08-21&user=admin&type=2&f=https://www.belta.by/images/storage/news/with_archive/2020/000028_1598037675_403735_big.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82353.php#commentitstart />1</a><br><br> </td><td>
<a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82353.php />Áðåñòñêîå "Äèíàìî" óñòóïèëî "Áåëøèíå" â ìàò÷å ôóòáîëüíîãî ÷åìïèîíàòà Áåëàðóñè</a></td></tr>
<tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 1499'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82352.php /><img src='/imgmini.php?date_ot=2020-08-21&user=admin&type=2&f=https://tutby.gcdn.co/720x720s/n/finansy/0c/6/001_20200521_kvita_dengi_19_.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'> </td><td>
<a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82352.php />Ïî÷åìó äîðîæàåò âàëþòà è êîãäà ìîæåò îñòàíîâèòüñÿ ðîñò êóðñîâ åâðî è äîëëàðà</a></td></tr>
<tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 1958'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82351.php /><img src='/imgmini.php?date_ot=2020-08-21&user=admin&type=2&f=https://dh.img.tyt.by/720x720s/n/zamirovskiy/03/9/01_khrenin_ministr_oborony_20200613_zam_tutby_phsl.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82351.php#commentitstart />13</a><br><br> </td><td>
<a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82351.php />«Ïðåñòóïíûé îí, íå ïðåñòóïíûé». Ìèíèñòð îáîðîíû ðàññóæäàë î ïðèêàçàõ, àóäèîçàïèñü ïîïàëà â ÑÌÈ</a></td></tr>
<tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 480'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82344.php /><img src='/imgmini.php?date_ot=2020-08-21&user=admin&type=2&f=https://www.belta.by/images/storage/news/with_archive/2020/000023_1598015866_403685_big.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'> </td><td>
<a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82344.php />Â Áðåñòñêîé îáëàñòè ñîõðàíÿåòñÿ çàïðåò íà êóïàíèå â îäíîé çîíå îòäûõà</a></td></tr>
<tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 1117'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82340.php /><img src='/imgmini.php?date_ot=2020-08-21&user=admin&type=2&f=https://www.belta.by/images/storage/news/with_archive/2020/000021_1598006201_403651_big.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82340.php#commentitstart />2</a><br><br> </td><td>
<a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82340.php />Ïðàâèòåëüñòâî íå ñîáèðàåòñÿ çàìîðîçèòü âàëþòíûå îïåðàöèè èëè ââåñòè çàïðåò íà ñíÿòèå âêëàäîâ</a></td></tr>
<tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 2747'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82335.php /><img src='/imgmini.php?date_ot=2020-08-21&user=admin&type=2&f=https://s9.stc.all.kpcdn.net/share/i/12/11550374/wx720.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82335.php#commentitstart />14</a><br><br> </td><td>
<a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82335.php />«Ìíå ãîâîðèëè, ÷òî ÿ ïîãàíûé àíòèôàøèñò, ïàðíþ ðÿäîì îòðåçàëè âîëîñû»: êàê â Áðåñòå çàäåðæèâàëè íåñîâåðøåííîëåòíèõ</a></td></tr>
<tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 608'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82334.php /><img src='/imgmini.php?date_ot=2020-08-21&user=admin&type=2&f=https://tutby.gcdn.co/720x720s/n/balay/0c/7/nadya_20160129_tutby_bas_phsl_dsc2356.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'> </td><td>
<a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82334.php />«Ìíîãî ïîòåðÿëè». Êàê îòñóòñòâèå èíòåðíåòà ïîñëå âûáîðîâ ïîâëèÿëî íà ðàáîòó â ðàçíûõ ñôåðàõ</a></td></tr>
<tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 2128'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82333.php /><img src='/imgmini.php?date_ot=2020-08-21&user=admin&type=2&f=https://tutby.gcdn.co/720x720s/n/shukaylo/0a/b/lukashenko_20191004_shuk_tutby_phsl_1517.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82333.php#commentitstart />11</a><br><br> </td><td>
<a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82333.php />Ëóêàøåíêî: Çàìåñòèòåëþ ðóêîâîäèòåëÿ ïðèñëàëè ÑÌÑ: ê âå÷åðó íå ñäàøüñÿ, çàáåðåì äî÷êó</a></td></tr>
<tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 951'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82332.php /><img src='/imgmini.php?date_ot=2020-08-21&user=admin&type=2&f=https://www.belta.by/images/storage/news/with_archive/2020/000019_1598008898_403662_big.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82332.php#commentitstart />3</a><br><br> </td><td>
<a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82332.php />Ëóêàøåíêî î ñèòóàöèè âîêðóã Êóïàëîâñêîãî òåàòðà: áóäåò ïîëíàÿ ñâîáîäà è ðûíî÷íûå îòíîøåíèÿ</a></td></tr>
<tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 728'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82329.php /><img src='/imgmini.php?date_ot=2020-08-21&user=admin&type=2&f=https://www.belta.by/images/storage/news/with_archive/2020/000019_1598009992_403658_big.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82329.php#commentitstart />1</a><br><br> </td><td>
<a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82329.php />"Îò Àìåðèêè äî Âàðøàâû" - Ëóêàøåíêî çàÿâèë, ÷òî ïðîòèâ Áåëàðóñè äåéñòâóþò íåñêîëüêî öåíòðîâ ñèë</a></td></tr>
<tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 1378'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82328.php /><img src='/imgmini.php?date_ot=2020-08-21&user=admin&type=2&f=https://www.belta.by/images/storage/news/with_archive/2020/000019_1598010545_403666_big.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82328.php#commentitstart />3</a><br><br> </td><td>
<a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82328.php />Ëóêàøåíêî ïðîêîììåíòèðîâàë ïðèåçä â Áåëòåëåðàäèîêîìïàíèþ æóðíàëèñòîâ èç Ðîññèè</a></td></tr>
<tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 447'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82324.php /><img src='/imgmini.php?date_ot=2020-08-21&user=admin&type=2&f=https://www.belta.by/images/storage/news/with_archive/2020/000027_1597988998_403588_big.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'> </td><td>
<a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82324.php />Ãàðñåò, êàïòóð è ðåçíûå ïðÿëêè - â Áðåñòå ïðåçåíòóþò âûñòàâêó "Ïî ñëåäàì ìóçåéíûõ ýêñïåäèöèé"</a></td></tr>
<tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 1305'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82320.php /><img src='/imgmini.php?date_ot=2020-08-21&user=admin&type=2&f=https://tutby.gcdn.co/720x720s/n/shukaylo/0f/b/svetlana_tikhanovskaya_20200717_shuk_tutby_phsl_4998.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82320.php#commentitstart />7</a><br><br> </td><td>
<a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82320.php />Ó Òèõàíîâñêîé ñïðîñèëè, áóäåò ëè îíà âûäèãàòüñÿ íà ïîñò ïðåçèäåíòà â ñëó÷àå íîâûõ âûáîðîâ. Îíà óøëà îò îòâåòà</a></td></tr>
<tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 900'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82319.php /><img src='/imgmini.php?date_ot=2020-08-21&user=admin&type=2&f=https://abw-by.turbopages.org/turbo/avatars/get-turbo/3581624/rth5bd64ef3dc3f151373e722b79406e728/max_g480_c12_r4x3_pd10' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82319.php#commentitstart />1</a><br><br> </td><td>
<a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82319.php />ÊîÀÏ âñåìó ãîëîâà. Ïî÷åìó èíñïåêòîðû íå ìîãóò ëèøàòü "ïðàâ" çà ïîäà÷ó çâóêîâîãî ñèãíàëà</a></td></tr>
<tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 309'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82318.php /><img src='/imgmini.php?date_ot=2020-08-21&user=admin&type=2&f=https://www.belta.by/images/storage/news/with_archive/2020/000022_1597999135_403623_big.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'> </td><td>
<a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82318.php />Ìèíñïîðò ïðåäëàãàåò âíåñòè èçìåíåíèÿ â àòòåñòàöèþ ýêñêóðñîâîäîâ</a></td></tr>
<tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 471'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82317.php /><img src='/imgmini.php?date_ot=2020-08-21&user=admin&type=2&f=https://pravo-leed.ru/images/obshesvennye_raboty.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82317.php#commentitstart />1</a><br><br> </td><td>
<a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82317.php />Ãåíïðîêóðàòóðà ïðåäëàãàåò ââåñòè â ÊîÀÏ íàêàçàíèå â âèäå îáùåñòâåííûõ ðàáîò</a></td></tr>
<tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 1276'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82316.php /><img src='/imgmini.php?date_ot=2020-08-21&user=admin&type=2&f=https://tutby.gcdn.co/720x720s/n/shukaylo/00/0/miting_soligorsk_20200818_shuk_tutby_phsl_0202.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82316.php#commentitstart />7</a><br><br> </td><td>
<a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82316.php />Ñòà÷êîì «Áåëàðóñüêàëèÿ» ñîîáùàåò, ÷òî ïðîïàâøèé çàáàñòîâùèê íàøåëñÿ — ñáåæàë èç ÊÃÁ ÷åðåç ôîðòî÷êó</a></td></tr>
<tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 1748'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82314.php /><img src='/imgmini.php?date_ot=2020-08-21&user=admin&type=2&f=https://tutby.gcdn.co/720x720s/n/shukaylo/0c/a/natalya_kochanova_bassei_n_volat_20191106_shuk_tutby_phsl_4071.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82314.php#commentitstart />4</a><br><br> </td><td>
<a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82314.php />Êî÷àíîâà è Àíäðåé÷åíêî íàïðàâèëè îáðàùåíèÿ â àäðåñ ðóêîâîäèòåëåé ïàðëàìåíòîâ ÅÑ: «Íàäî ðàçîáðàòüñÿ»</a></td></tr>
</table></div>
<div class="box">
<center><img width=490 src="https://virtualbrest.by/img/1/unnamed.jpg" alt=""></center>
<p align=center><a target='_blank' rel='nofollow' href='https://sun9-22.userapi.com/c856028/v856028061/254f3c/jLgpleT0iO4.jpg'><img width=125 src='https://virtualbrest.ru/imgmini.php?q=50&date_ot=10&type=2&f=https://sun9-22.userapi.com/c856028/v856028061/254f3c/jLgpleT0iO4.jpg' /></a>
<a target='_blank' rel='nofollow' href='https://vk.com/virtual.brest?w=wall-24693405_254145'><img width=125 src='https://virtualbrest.ru/imgmini.php?q=50&date_ot=10&type=2&f=https://sun9-47.userapi.com/c857128/v857128781/1f5682/MmLJnDt6mw4.jpg' /></a>
<a target='_blank' rel='nofollow' href='https://sun9-37.userapi.com/r3Xu851Gf5mVnl8hGk6o4smbbrcwLObFOAGYrw/guUw2rbijJ0.jpg'><img width=125 src='https://virtualbrest.ru/imgmini.php?q=50&date_ot=10&type=2&f=https://sun9-37.userapi.com/r3Xu851Gf5mVnl8hGk6o4smbbrcwLObFOAGYrw/guUw2rbijJ0.jpg' /></a>
<a target='_blank' rel='nofollow' href='https://sun9-23.userapi.com/c857432/v857432418/2191e8/TnRqJXMfxmE.jpg'><img width=125 src='https://virtualbrest.ru/imgmini.php?q=50&date_ot=10&type=2&f=https://sun9-23.userapi.com/c857432/v857432418/2191e8/TnRqJXMfxmE.jpg' /></a>
<a target='_blank' rel='nofollow' href='https://sun9-44.userapi.com/c858524/v858524744/1b7c34/A9IQp4qKF6Q.jpg'><img width=125 src='https://virtualbrest.ru/imgmini.php?q=50&date_ot=10&type=2&f=https://sun9-44.userapi.com/c858524/v858524744/1b7c34/A9IQp4qKF6Q.jpg' /></a>
<a target='_blank' rel='nofollow' href='https://sun9-68.userapi.com/c854424/v854424959/23ba9a/Bk0QwgL4HMo.jpg'><img width=125 src='https://virtualbrest.ru/imgmini.php?q=50&date_ot=10&type=2&f=https://sun9-68.userapi.com/c854424/v854424959/23ba9a/Bk0QwgL4HMo.jpg' /></a>
<a target='_blank' rel='nofollow' href='https://sun9-32.userapi.com/c856028/v856028096/227de4/v3iNPNIXP90.jpg'><img width=125 src='https://virtualbrest.ru/imgmini.php?q=50&date_ot=10&type=2&f=https://sun9-32.userapi.com/c856028/v856028096/227de4/v3iNPNIXP90.jpg' /></a>
<a target='_blank' rel='nofollow' href='https://sun2.beltelecom-by-minsk.userapi.com/c858216/v858216915/20c694/Smd-lL_bVUk.jpg'><img width=125 src='https://virtualbrest.ru/imgmini.php?q=50&date_ot=10&type=2&f=https://sun2.beltelecom-by-minsk.userapi.com/c858216/v858216915/20c694/Smd-lL_bVUk.jpg' /></a>
<a target='_blank' rel='nofollow' href='https://sun9-15.userapi.com/x5q5k1iaGixKqU0mjsVjU0COc0Udy6DOU5WoHA/xQjlGtTTXGY.jpg'><img width=125 src='https://virtualbrest.ru/imgmini.php?q=50&date_ot=10&type=2&f=https://sun9-15.userapi.com/x5q5k1iaGixKqU0mjsVjU0COc0Udy6DOU5WoHA/xQjlGtTTXGY.jpg' /></a>
<a target='_blank' rel='nofollow' href='https://sun9-40.userapi.com/c858224/v858224416/1f85d9/_gDVmeKnWKU.jpg'><img width=125 src='https://virtualbrest.ru/imgmini.php?q=50&date_ot=10&type=2&f=https://sun9-40.userapi.com/c858224/v858224416/1f85d9/_gDVmeKnWKU.jpg' /></a>
<a target='_blank' rel='nofollow' href='https://sun9-69.userapi.com/c857136/v857136095/1f1907/ALfvKUz48wE.jpg'><img width=125 src='https://virtualbrest.ru/imgmini.php?q=50&date_ot=10&type=2&f=https://sun9-69.userapi.com/c857136/v857136095/1f1907/ALfvKUz48wE.jpg' /></a>
<a target='_blank' rel='nofollow' href='https://sun9-42.userapi.com/c858224/v858224416/1f85e3/CPjDZXFApGM.jpg'><img width=125 src='https://virtualbrest.ru/imgmini.php?q=50&date_ot=10&type=2&f=https://sun9-42.userapi.com/c858224/v858224416/1f85e3/CPjDZXFApGM.jpg' /></a>
<a target='_blank' rel='nofollow' href='https://vk.com/virtual.brest?w=wall-24693405_241567'><img width=125 src='https://virtualbrest.ru/imgmini.php?q=50&date_ot=10&type=2&f=https://sun9-56.userapi.com/c856028/v856028474/21f07d/oQCYCKxa_Kc.jpg' /></a>
<a target='_blank' rel='nofollow' href='https://vk.com/virtual.brest?w=wall-24693405_243445'><img width=125 src='https://virtualbrest.ru/imgmini.php?q=50&date_ot=10&type=2&f=https://sun9-55.userapi.com/c858424/v858424072/1fac2b/VjN_QJrLIZE.jpg' /></a>
<a target='_blank' rel='nofollow' href='https://sun9-3.userapi.com/c858224/v858224416/1f85ed/lYhRwV5T19A.jpg'><img width=125 src='https://virtualbrest.ru/imgmini.php?q=50&date_ot=10&type=2&f=https://sun9-3.userapi.com/c858224/v858224416/1f85ed/lYhRwV5T19A.jpg' /></a>
<a target='_blank' rel='nofollow' href='https://sun1.beltelecom-by-minsk.userapi.com/3WGh1B_Ip0sqQvzzZVglW_1ZhDjdFbi0YdNOqw/xN3mMZ0K3L8.jpg'><img width=125 src='https://virtualbrest.ru/imgmini.php?q=50&date_ot=10&type=2&f=https://sun1.beltelecom-by-minsk.userapi.com/3WGh1B_Ip0sqQvzzZVglW_1ZhDjdFbi0YdNOqw/xN3mMZ0K3L8.jpg' /></a>
<a target='_blank' rel='nofollow' href='https://sun9-11.userapi.com/c206820/v206820361/c881a/lD4KpcXdHEU.jpg'><img width=125 src='https://virtualbrest.ru/imgmini.php?q=50&date_ot=10&type=2&f=https://sun9-11.userapi.com/c206820/v206820361/c881a/lD4KpcXdHEU.jpg' /></a>
<a target='_blank' rel='nofollow' href='https://sun9-51.userapi.com/c858216/v858216915/20c68a/VxTPk637oag.jpg'><img width=125 src='https://virtualbrest.ru/imgmini.php?q=50&date_ot=10&type=2&f=https://sun9-51.userapi.com/c858216/v858216915/20c68a/VxTPk637oag.jpg' /></a>
<a target='_blank' rel='nofollow' href='https://sun9-41.userapi.com/c853516/v853516987/2422a4/nLvJ5-XME-s.jpg'><img width=125 src='https://virtualbrest.ru/imgmini.php?q=50&date_ot=10&type=2&f=https://sun9-41.userapi.com/c853516/v853516987/2422a4/nLvJ5-XME-s.jpg' /></a>
<a target='_blank' rel='nofollow' href='https://virtualbrest.by/news74051.php'><img width=125 src='https://virtualbrest.ru/imgmini.php?q=50&date_ot=10&type=2&f=https://sun9-16.userapi.com/c204820/v204820729/511e5/qtrY5I6BSR0.jpg' /></a>
<a target='_blank' rel='nofollow' href='https://sun9-28.userapi.com/c857628/v857628087/1f8f42/XAWvCbbQiGw.jpg'><img width=125 src='https://virtualbrest.ru/imgmini.php?q=50&date_ot=10&type=2&f=https://sun9-28.userapi.com/c857628/v857628087/1f8f42/XAWvCbbQiGw.jpg' /></a>
</p>


</div>
</div>
</div>
</div>
</td>
<td style='width: 200px;'>
<div class="sidebar-right">
<span class="zagolovok">&nbsp;Íîâîñòè ãîðîäà Áðåñòà:</span>
<dl class="right-sidebar-headers">
<a href=https://virtualbrest.ru/allnews.php><img style='margin: -10px 0 3px 0;' width=200 title="Ïîëíàÿ ëåíòà íîâîñòåé Áðåñòà" src="https://virtualbrest.ru/img/1/news.jpg"></a>
<dt><a href='https://virtualbrest.ru/date/2020-08-22.php'>Ñåãîäíÿ: </a></dt>
<dd class='ccommon'><a title='Ïîêàçîâ: 462
Êîììåíòàðèåâ: 2' href='https://virtualbrest.ru/news82367.php'>Ñ 1 ñåíòÿáðÿ ãðàæäàíå Óêðàèíû áóäóò âúåçæàòü â Áåëàðóñü ïî-íîâîìó</a></dd>
<dd class='ccommon'><a title='Ïîêàçîâ: 680
Êîììåíòàðèåâ: 8' href='https://virtualbrest.ru/news82366.php'>Ëóêàøåíêî: ñ ïîíåäåëüíèêà ïóñòü íå îáèæàþòñÿ, âëàñòü äîëæíà áûòü âëàñòüþ</a></dd>
<dd class='video imp'><a title='Ïîêàçîâ: 715
Êîììåíòàðèåâ: 8' href='https://virtualbrest.ru/news82364.php'>Ìàðø ñóïðàöü çàáîéñòâࢠ³ ãâàëòó ¢ Áåðàñüö³. ÑÒÐÛÌ ÑÂÀÁÎÄÛ</a></dd>
<dd class='photo'><a title='Ïîêàçîâ: 1421
Êîììåíòàðèåâ: 23' href='https://virtualbrest.ru/news82360.php'>Ãóáåðíàòîð, áèçíåñìåí è ãðàæäàíêà Ìàäàãàñêàðà. Êàê â Áðåñòñêîé êðåïîñòè ïðîøåë ìàñøòàáíûé ìèòèíã «çà Áàòüêó»</a></dd>
<dd class='ccommon'><a title='Ïîêàçîâ: 775
Êîììåíòàðèåâ: 5' href='https://virtualbrest.ru/news82358.php'>Ìàñøòàáíûé ôåñòèâàëü àâèàöèè, ôëîòà è ñïîðòà ïðîéäåò ïîä Áðåñòîì</a></dd>
<dd class='ccommon'><a title='Ïîêàçîâ: 2900
Êîììåíòàðèåâ: 42' href='https://virtualbrest.ru/news82355.php'> Áåëàðóñè îãðàíè÷èëè äîñòóï ê ðÿäó ñàéòîâ. Ñïèñîê (Âèðòóàëüíûé Áðåñò òàì òîæå åñòü)</a></dd><dt><a href='https://virtualbrest.ru/date/2020-08-21.php'>Â÷åðà: </a></dt>
<dd class='alert'><a title='Ïîêàçîâ: 1676
Êîììåíòàðèåâ: 2' href='https://virtualbrest.ru/news82354.php'>Ñåìüÿ ïîãèáøåãî Ãåííàäèÿ Øóòîâà ïðîñèò îòêëèêíóòüñÿ î÷åâèäöåâ ñîáûòèé âå÷åðà 11 àâãóñòà</a></dd>
<dd class='ccommon'><a title='Ïîêàçîâ: 1397
Êîììåíòàðèåâ: 9' href='https://virtualbrest.ru/news82350.php'>Ïèí÷àíèí ñíà÷àëà îñêîðáèë ñîòðóäíèêà ìèëèöèè â Telegram, à ïîòîì èçâèíèëñÿ â ðåàëüíîñòè</a></dd>
<dd class='video'><a title='Ïîêàçîâ: 1930
Êîììåíòàðèåâ: 1' href='https://virtualbrest.ru/news82349.php'>Íå ïëîäèòå ñëóõè... Â ÌÂÄ ïîñòóïèëè ñîòíè îáðàùåíèé î "ïðîïàâøèõ" ëþäÿõ</a></dd>
<dd class='photo'><a title='Ïîêàçîâ: 5820
Êîììåíòàðèåâ: 43' href='https://virtualbrest.ru/news82347.php'>ÂàñüêàÏèëîò ãîíÿëñÿ çà âåðòîë¸òîì è ïîïóòíî íàñíèìàë íàì ìèòèíã â êðåïîñòè ñâåðõó</a></dd>
<dd class='photo'><a title='Ïîêàçîâ: 1125
Êîììåíòàðèåâ: 1' href='https://virtualbrest.ru/news82348.php'>Â Áåðåçîâñêîì ðàéîíå â ðåçóëüòàòå ïîïóòíîãî ñòîëêíîâåíèÿ ïîãèáëà æåíùèíà</a></dd>
<dd class='photo imp'><a title='Ïîêàçîâ: 5025
Êîììåíòàðèåâ: 63' href='https://virtualbrest.ru/news82342.php'>Íàñ íå 3%, à 4,6 ìëí... Â Áðåñòñêîé êðåïîñòè ïðîâåëè ìèòèíã "Çà ñòàáèëüíîñòü" è "Çà áàöüêó"</a></dd>
<dd class='ccommon'><a title='Ïîêàçîâ: 1483
Êîììåíòàðèåâ: 1' href='https://virtualbrest.ru/news82345.php'>«Òðåáóåòñÿ ïðåäâàðèòåëüíûé çàêàç çà 10 ðàáî÷èõ äíåé». Êàê ñíÿòü âàëþòó ñ êàðòî÷êè èëè âêëàäà</a></dd>
<dd class='photo'><a title='Ïîêàçîâ: 11065
Êîììåíòàðèåâ: 45' href='https://virtualbrest.ru/news82331.php'>Íà Áðåñò "èä¸ò" êîëîííà àâòîáóñîâ áàðàíîâè÷ñêîãî àâòîïàðêà.  îñíîâíîì òàì ïîæèëûå ëþäè</a></dd>
<dd class='ccommon'><a title='Ïîêàçîâ: 1445
Êîììåíòàðèåâ: 12' href='https://virtualbrest.ru/news82330.php'>Ëóêàøåíêî: íàì ãîòîâèëè ýòó çàâàðóøêó, ïëàíèðóþò ýòî è íàïðàâëÿþò ÑØÀ</a></dd>
<dd class='photo'><a title='Ïîêàçîâ: 1333
Êîììåíòàðèåâ: 3' href='https://virtualbrest.ru/news82327.php'>«Êàïñóëó âðåìåíè» çàëîæèëè â îñíîâàíèå ôóíäàìåíòà çäàíèÿ Áåëãàçïðîìáàíêà</a></dd>
<dd class='ccommon'><a title='Ïîêàçîâ: 1169' href='https://virtualbrest.ru/news82325.php'>Íà ñòàíöèîíàðíîì ëå÷åíèè â Áðåñòå íàõîäèòñÿ 186 ïàöèåíòîâ ñ ïíåâìîíèÿìè</a></dd>
<dd class='ccommon'><a title='Ïîêàçîâ: 2704
Êîììåíòàðèåâ: 6' href='https://virtualbrest.ru/news82323.php'>ÑÊ: çà òàê íàçûâàåìûå «ïðîáêè ñîëèäàðíîñòè» âîäèòåëÿì ïðèä¸òñÿ îòâåòèòü. Àâòîìîáèëü ìîãóò èçúÿòü</a></dd>
<dd class='ccommon'><a title='Ïîêàçîâ: 1350
Êîììåíòàðèåâ: 6' href='https://virtualbrest.ru/news82322.php'>Æèòåëü Ãàíöåâè÷ îáðóãàë ñîòðóäíèêà ìèëèöèè â ìåññåíäæåðå - ñóä äàë øòðàô 100 áàçîâûõ</a></dd>
<dd class='ccommon'><a title='Ïîêàçîâ: 1408
Êîììåíòàðèåâ: 7' href='https://virtualbrest.ru/news82321.php'>Åâðî ïðåâûñèë 3,1 ðóáëÿ, à äîëëàð — 2,6 ðóáëÿ.  îáìåííèêàõ çàìåòíî âûðîñëè êóðñû âàëþò</a></dd>
<dd class='ccommon'><a title='Ïîêàçîâ: 731' href='https://virtualbrest.ru/news82313.php'>Â Áåëàðóñè íà 21 àâãóñòà âûçäîðîâåëè è âûïèñàíû 68 òûñ. 256 ïàöèåíòîâ ñ COVID-19</a></dd>
<dd class='alert'><a title='Ïîêàçîâ: 7318
Êîììåíòàðèåâ: 48' href='https://virtualbrest.ru/news82270.php'>Âèðòóàëüíûé Áðåñò îïÿòü áóäåò äîñòóïåí òîëüêî ïî VPN èëè â îïåðà-ìèíè</a></dd>
<dd class='ccommon'><a title='Ïîêàçîâ: 1382' href='https://virtualbrest.ru/news82310.php'>Ðîäíûì çàñòðåëåííîãî ñèëîâèêàìè â Áðåñòå ìóæ÷èíû ñíîâà íå îòäàëè åãî òåëî äëÿ çàõîðîíåíèÿ</a></dd>
<dd class='ccommon'><a title='Ïîêàçîâ: 1271' href='https://virtualbrest.ru/news82307.php'>Äâå ãðóïïû áðàêîíüåðîâ ïîïàëè â îáúåêòèâû ôîòîëîâóøåê â Áðåñòñêîé îáëàñòè</a></dd>
<dd class='ccommon'><a title='Ïîêàçîâ: 2833
Êîììåíòàðèåâ: 7' href='https://virtualbrest.ru/news82305.php'>Ñòîìàòîëîã â Áðåñòå ñ áàëêîíà ïîïðîñèëà ñèëîâèêîâ íå áèòü äåâóøêó — è ïîëó÷èëà ïóëþ â æèâîò</a></dd>
<dd class='photo'><a title='Ïîêàçîâ: 2395
Êîììåíòàðèåâ: 3' href='https://virtualbrest.ru/news82304.php'>Íà ðîäèíå ïîãèáøåãî Ãåííàäèÿ Øóòîâà â Æàáèíêå ïðîøåë âå÷åð ñêîðáè. Îò âëàñòåé — íèêîãî</a></dd><dt><a href='https://virtualbrest.ru/date/2020-08-20.php'>20 Àâãóñòà</a></dt>
<dd class='ccommon'><a title='Ïîêàçîâ: 6351
Êîììåíòàðèåâ: 26' href='https://virtualbrest.ru/news82298.php'>«Êòî íå ñîãëàñåí — çàÿâëåíèå íà ñòîë». Êàê â Áðåñòå ñîçûâàþò íà ïðîâëàñòíûé ìèòèíã</a></dd>
<dd class='ccommon'><a title='Ïîêàçîâ: 2826
Êîììåíòàðèåâ: 3' href='https://virtualbrest.ru/news82297.php'>«Ïðèâåçëè â êîìå ñ óëèöû». Äî÷ü ïîãèáøåãî è æåíà âòîðîãî «íàïàäàâøåãî» — î âûñòðåëå â ãîëîâó ñèëîâèêàìè</a></dd>
<dd class='ccommon'><a title='Ïîêàçîâ: 2797
Êîììåíòàðèåâ: 7' href='https://virtualbrest.ru/news82296.php'>Ðàáîòíèêè êîììóíàëüíûõ ñëóæá ãîðîäà ïðîñÿò íå òàê ñèëüíî ìóñîðèòü è íå ðèñîâàòü íà ïëèòêå ìåëîì</a></dd>
<dd class='ccommon'><a title='Ïîêàçîâ: 1756
Êîììåíòàðèåâ: 8' href='https://virtualbrest.ru/news82295.php'>Ïîãðàíêîìèòåò Áåëàðóñè óñèëèë îõðàíó ãðàíèöû íà çàïàäíîì íàïðàâëåíèè</a></dd>
<dd class='ccommon'><a title='Ïîêàçîâ: 5676
Êîììåíòàðèåâ: 16' href='https://virtualbrest.ru/news82294.php'> Áðåñòå çàäåðæàíû àêòèâíûå ó÷àñòíèêè ìàññîâûõ áåñïîðÿäêîâ</a></dd>
<dd class='ccommon'><a title='Ïîêàçîâ: 3234
Êîììåíòàðèåâ: 8' href='https://virtualbrest.ru/news82293.php'>Ëèäåðà ãðóïïû «Äàé Äàðîãó!» Þðèÿ Ñòûëüñêîãî çàäåðæàëè. Âòîðîé ðàç çà ïÿòü äíåé</a></dd>
<dd class='ccommon'><a title='Ïîêàçîâ: 4642
Êîììåíòàðèåâ: 11' href='https://virtualbrest.ru/news82292.php'>ÑÊ ïðîâåðÿåò èíôîðìàöèþ èç èíòåðíåò-ðåñóðñîâ îá èçíàñèëîâàíèè æåíùèí â ÑÈÇÎ</a></dd>
<dd class='photo'><a title='Ïîêàçîâ: 3827
Êîììåíòàðèåâ: 5' href='https://virtualbrest.ru/news82289.php'>Âëàñòè âíåçàïíî çàêðûëè ëåâûé ïîâîðîò ê ïðîåçäó óë. Êàòèí Áîð ÑÝÇ "Áðåñò". È êàê åçäèòü?</a></dd>
</dl>
<div id="fixblock2">
<a title='Ïîäïèñàòüñÿ íà íîâîñòè Áðåñòà' href="https://virtualbrest.ru/rss/news.php" target="Ïîäïèñàòüñÿ íà íîâîñòè ïî êàíàëó RSS"><img src="https://virtualbrest.ru/img/ico/403.png" title="Ïîäïèñàòüñÿ íà íîâîñòè Áðåñòà" width="32" height="28" border="0" /></a>
<a title='Äîáàâèòü èíôîðìàöèþ íà ñàéò áåç ðåãèñòðàöèè!' rel="nofollow" href=https://virtualbrest.ru/contakt.php><img src="https://virtualbrest.ru/img/ico/plus.png" border=0 width="32" height="32" title="Äîáàâèòü èíôîðìàöèþ íà ñàéò áåç ðåãèñòðàöèè!" /></a>
<a title='Ïîñìîòðåòü âñå íîâîñòè Áðåñòà' href=https://virtualbrest.ru/allnews.php rel="nofollow"><img src="https://virtualbrest.ru/img/ico/news.png" border=0 width="32" title="Ïîñìîòðåòü âñå íîâîñòè" /></a>
<a title='Ïîñìîòðåòü àðõèâ èíôîðìàöèè' href=https://virtualbrest.ru/acrnews.php><img src="https://virtualbrest.ru/img/win.jpg" border=0 width="32" height="27" title="Ïîñìîòðåòü àðõèâ" /></a>
<a title='Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè ìàòåðèàëîâ' href=https://virtualbrest.ru/komment.php><img src="https://virtualbrest.ru/img/comment.png" border=0 width="32" height="32" title="Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè ìàòåðèàëîâ" /></a>
</div>
</div>
<div class='otpr_news'><a target=_blank title='Äîáàâèòü èíôîðìàöèþ íà ñàéò áåç ðåãèñòðàöèè!' rel="external nofollow" href=https://virtualbrest.by/contakt.php><b><font color="#FFFFFF">Îòïðàâèòü ñâîþ íîâîñòü</font></b></a></div>
<div class='otpr_newsstr'>
<a href=https://virtualbrest.ru/like.php><b><font color="#808080">Ëó÷øåå çà íåäåëþ</font></b></a><br />
<a href=https://virtualbrest.ru/allnews.php><b><font color="#808080">Âñå íîâîñòè</font></b></a>
<a rel="nofollow" style="display: block; margin-top: 0.5em;" href="https://www.yandex.ru?add=13323">
<img src="https://img.yandex.net/i/service/wdgt/yand-add-b.png" border="0" alt="Äîáàâèòü íîâîñòè Áðåñòà íà ßíäåêñ" /></a>
</div>
</td>
</tr></table>
<div class="footer">
<ul>
<li id='text_4'><a href="#" onClick="scroll(0,0); return false" title="Âåðíóòüñÿ íà âåðõ ñòðàíèöû"><img alt="Âèðòóàëüíûé Áðåñò" border=0 src=https://virtualbrest.ru/img/vb_logo.png border=0></a></li>
<li>
<p>&copy; Âèðòóàëüíûé Áðåñò 2001 - 2020 -----
<a title="Âèðòóàëüíûé Áðåñò: Àíäðåé Êóõàð÷èê" href="contakt.php">Êîíòàêò ñ ðåäàêöèåé</a>
--- <a href="#" onclick="if(window.__lxG__consent__ !== undefined) {window.__lxG__consent__.showConsent()} else {alert('This function only for users from European Economic Area (EEA)')}; return false">
Change privacy settings
</a>
<br />
<a href="https://virtualbrest.by/contakt.php" target="_blank">Èñïîëüçîâàíèå ìàòåðèàëîâ ðàçðåøåíî òîëüêî ïðè óêàçàíèè ïðÿìîé ññûëêè</a> íà ñàéò <a href="https://virtualbrest.ru">Âèðòóàëüíûé Áðåñò</a>!
</p>
</li> <li id='text_1'>
<b>Íàø ñ÷åò÷èê -></b>
</li>
<li>
<a rel="external nofollow" target=_blank href="https://top.mail.ru/dynamics?ids=1492028&period=Today&what=Visitors&x=9&y=9&#sids=&percent=0"><img title="Ìàëåíüêàÿ öèôðà - óíèêàëüíûå ïîñåòèòåëè ñåãîäíÿ, ñðåäíÿÿ - îòêðûòî ñòðàíèö ñåãîäíÿ, áîëüøàÿ - âñåãî çà âñå âðåìÿ ñóùåñòâîâàíèÿ!" SRC="https://top-fwz1.mail.ru/counter?id=1492028;t=138;l=1" border=0 height=40 width=88 alt="Ðåéòèíã@Mail.ru" /></a>
</li>
<li id='text_3'><a rel="external nofollow" target=_blank href="https://www.yandex.ru/cy?base=0&host=virtualbrest.by">
<img src="https://www.yandex.ru/cycounter?virtualbrest.by" width=88 height=31 alt="ßíäåêñ öèòèðîâàíèÿ" border=0></a></li>
<li>Äèçàéí<br><img src=https://virtualbrest.ru/images/pg_logo.png border=0></li>
</ul>
</div>
</div></div></div>
<script src="https://virtualbrest.ru/js/jquery1-8-3.min.js" /></script>
<script src="https://virtualbrest.ru/js/scriptall.js" /></script>
<script type="text/javascript">
  (function(w, d, n, s, t) {
    w[n] = w[n] || [];
    w[n].push(function() {
      Ya.Context.AdvManager.render({
        blockId: "R-A-59186-7",
        renderTo: "yandex_rtb_R-A-59186-7",
        async: true
      });
    });
    t = d.getElementsByTagName("script")[0];
    s = d.createElement("script");
    s.type = "text/javascript";
    s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js";
    s.async = true;
    t.parentNode.insertBefore(s, t);
  })(this, this.document, "yandexContextAsyncCallbacks");
</script>
<script defer src="https://virtualbrest.ru/js/tabs_click-to-activate1.js" /></script>

<script type="text/javascript">
var _tmr = window._tmr || (window._tmr = []);
_tmr.push({id: "1492028", type: "pageView", start: (new Date()).getTime()});
(function (d, w, id) {
 if (d.getElementById(id)) return;
 var ts = d.createElement("script"); ts.type = "text/javascript"; ts.async = true; ts.id = id;
 ts.src = (d.location.protocol == "https:" ? "https:" : "http:") + "//top-fwz1.mail.ru/js/code-fb.js";
 var f = function () {var s = d.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(ts, s);};
 if (w.opera == "[object Opera]") { d.addEventListener("DOMContentLoaded", f, false); } else { f(); }
})(document, window, "topmailru-code");
</script><noscript><div>
<img src="https://top-fwz1.mail.ru/counter?id=1492028;js=na" style="border:0;position:absolute;left:-9999px;" alt="" />
</div></noscript>

<script type="text/javascript">
// <!-- Yandex.Metrika counter -->
  (function (d, w, c) {
    (w[c] = w[c] || []).push(function() {
      try {
        w.yaCounter3236503 = new Ya.Metrika({
          id:3236503,
          clickmap:true,
          trackLinks:true,
          accurateTrackBounce:true
        });
      } catch(e) { }
    });

    var n = d.getElementsByTagName("script")[0],
      s = d.createElement("script"),
      f = function () { n.parentNode.insertBefore(s, n); };
    s.type = "text/javascript";
    s.async = true;
    s.src = "https://mc.yandex.ru/metrika/watch.js";

    if (w.opera == "[object Opera]") {
      d.addEventListener("DOMContentLoaded", f, false);
    } else { f(); }
  })(document, window, "yandex_metrika_callbacks");

</script><noscript><div><img src="https://mc.yandex.ru/watch/3236503" style="position:absolute; left:-9999px;" alt="" /></div></noscript>
</body></html>
Report ID
20200822T151703Z_AS25106_t3xEO61oL8XyPFqjszIeZKfUo8Zc9oSJUFbc6BSdqUFzWkhdQS
Platform
android
Software Name
ooniprobe-android (2.5.2)
Measurement Engine
libmeasurement_kit (0.10.12)

Raw Measurement Data

Loading