OK
https://virtualbrest.by
Belarus
Country
AS25106
Network
August 30, 2020, 08:28 AM UTC
Date & Time
Websites
Websites
Runtime: 1.6s
On August 30, 2020, 08:28 AM UTC, https://virtualbrest.by was accessible when tested on AS25106 in Belarus.

Failures

HTTP Experiment
null
DNS Experiment
null
Control
null

DNS Queries

Resolver:
162.158.101.36
Query:
IN A virtualbrest.by
Engine:
system
Name
Class
TTL
Type
DATA
@
IN
CNAME
virtualbrest.by
@
IN
A
104.28.13.146
@
IN
A
104.28.12.146
@
IN
A
172.67.189.61

TCP Connections

Connection to 104.28.12.146:443 succeeded.
Connection to 104.28.13.146:443 succeeded.
Connection to 172.67.189.61:443 succeeded.

HTTP Requests

URL
GET https://virtualbrest.ru/
Response Headers
Expect-CT:
max-age=604800, report-uri="https://report-uri.cloudflare.com/cdn-cgi/beacon/expect-ct"
Expires:
Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
X-Content-Type-Options:
nosniff
Transfer-Encoding:
chunked
Set-Cookie:
Cookie_glavn=1; expires=Wed, 18-Jul-2029 05:49:51 GMT; Max-Age=280272074
CF-Cache-Status:
DYNAMIC
Strict-Transport-Security:
max-age=2592000; preload
Vary:
Accept-Encoding
cf-request-id:
04e014a2b30000cc93f925d200000001
Server:
cloudflare
Connection:
keep-alive
X-XSS-Protection:
1
Pragma:
no-cache
Cache-Control:
no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Date:
Sun, 30 Aug 2020 08:28:38 GMT
CF-RAY:
5cad23b118e4cc93-WAW
Content-Type:
text/html; charset=windows-1251
Response Body
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "https://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html>
<head>
<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1251" />
<meta http-equiv="Content-Language" content="ru" />
<meta name=keywords content="Áðåñò Ãîðîä Brest VirtualBrest Âèðòóàëüíûé Áðåñò Âèðòóàëêà ãîðîä íîâîñòè ðåêëàìà ïîäàðêè èíôîðìàöèÿ ÷àò ôîðóì õîñòèíã Àíäðåé Êóõàð÷èê ïîðòàë íîâèíêè èíòåðíåò ìàãàçèí êîìïüþòåð" />
<meta name=description content="Èíôîðìàöèîííûé ïîðòàë ãîðîäà Áðåñòà: åæåäíåâíûå íîâîñòè, ñîáûòèÿ, ïðîèñøåñòâèÿ è ïîëåçíàÿ èíôîðìàöèÿ, êîììåíòàðèè." />
<meta http-equiv="x-dns-prefetch-control" content="on">
<link rel="dns-prefetch" href="https://gravatar.com">
<link rel="dns-prefetch" href="https://site.yandex.net">
<link rel="dns-prefetch" href="https://an.yandex.net">
<link rel="dns-prefetch" href="https://platform.twitter.com">
<link rel="dns-prefetch" href="https://pp.userapi.com">
<link rel="dns-prefetch" href="https://img.virtualbrest.by/">
<link rel="subresource" href="https://virtualbrest.ru/js/jquery1-8-3.min.js">
<link rel="subresource" href="https://virtualbrest.ru/js/scriptall.js">
<link rel="subresource" href="https://virtualbrest.ru/js/lib.min.js">
<META NAME="RESOURCE-TYPE" CONTENT="Document" />
<META NAME="AUTHOR" CONTENT="Âèðòóàëüíûé Áðåñò" />
<META NAME="COPYRIGHT" CONTENT="Copyright (c) 2001-2020 by Âèðòóàëüíûé Áðåñò" />
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Íîâîñòè Áðåñòà" href="https://virtualbrest.ru/rss/news.php" />
<link rel="canonical" href="https://virtualbrest.ru/" />
<link rel="amphtml" href="https://amp.virtualbrest.by/" />
<meta name="verify-v1" content="/4MjXGkLcmK6fPVEkptGzN71wvbMqketlLUtdO0bCL0=" />
<meta name="yandex-verification" content="535c6d3c9b87c723" />
<meta name="yandex-verification" content="acb9adca03b34b20" />
<meta name="google-site-verification" content="av1zFkifBpAVQ95VyRRxGP5MyUBYE5hxw3wK4BKzEKs" />
<meta name="google-site-verification" content="Q23cJQJdSEAP9pwud5DY7UZJ55Muy2Hllc9Bydj9W2M" />
<meta property="fb:admins" content="100001431620181" />
<meta property="fb:app_id" content="324267594338047">
<title>Âèðòóàëüíûé Áðåñò - íîâîñòè, èíôîðìàöèÿ, ñîáûòèÿ, áèçíåñ: ïîðòàë ãîðîäà Áðåñòà!</title>
<style>

.usu2875110gggu3004085u { position:relative; height:60px; width:936px; }
.tyi3932417feff6137163h { background: #ffffff; padding-left: 0px; text-align: right; width: 1257px; padding-left: 0px; }
.otr5369214gdsr9459385uyi { list-style-type: none; background: #ffffff; padding: 0px; margin: 0 0 5px 0; }
.ghj3001810ggjf8196226w { display:inline-block; text-align:left; vertical-align:top; border: #660033 1px solid; margin-right:11px; position: relative; }
.hkj4083443ior3721890z { width:936px; position:absolute; right:0; top:0; }
.kkk1334631ggg5250563w { margin: 0 auto; width:1257px; text-align: center; }

</style>
<link href=https://virtualbrest.ru/css/_din.php?id=vnw2178075geo4540033w&css=43 rel=stylesheet type=text/css />
<link rel="apple-touch-icon-precomposed" href='https://virtualbrest.ru/img/new/vb_logo_apple.png'>
<meta name="msapplication-TileImage" content='https://virtualbrest.ru/img/new/vb_logo_apple.png' />
<link rel="apple-touch-icon" sizes="57x57" href="https://virtualbrest.ru/img/new/apple-touch-icon-57x57.png">
<link rel="apple-touch-icon" sizes="114x114" href="https://virtualbrest.ru/img/new/apple-touch-icon-114x114.png">
<link rel="apple-touch-icon" sizes="72x72" href="https://virtualbrest.ru/img/new/apple-touch-icon-72x72.png">
<link rel="apple-touch-icon" sizes="144x144" href="https://virtualbrest.ru/img/new/apple-touch-icon-144x144.png">
<link rel="apple-touch-icon" sizes="60x60" href="https://virtualbrest.ru/img/new/apple-touch-icon-60x60.png">
<link rel="apple-touch-icon" sizes="120x120" href="https://virtualbrest.ru/img/new/apple-touch-icon-120x120.png">
<link rel="apple-touch-icon" sizes="76x76" href="https://virtualbrest.ru/img/new/apple-touch-icon-76x76.png">
<link rel="apple-touch-icon" sizes="152x152" href="https://virtualbrest.ru/img/new/apple-touch-icon-152x152.png">
<meta name="msapplication-TileColor" content="#2b5797" />
<meta name="msapplication-TileImage" content="https://virtualbrest.ru/img/new/mstile-144x144.png" />
<meta property="og:type" content="website" />
<meta property="og:site_name" content="Âèðòóàëüíûé Áðåñò" />
<meta property="og:title" content="Âèðòóàëüíûé Áðåñò - íîâîñòè, èíôîðìàöèÿ, ñîáûòèÿ, áèçíåñ: ïîðòàë ãîðîäà Áðåñòà!" />
<meta property="og:type" content="article" />
<meta property="og:locale" content="ru_RU">
<meta property="og:url" content="https:https://virtualbrest.ru/" />
<meta property="og:description" content="Èíôîðìàöèîííûé ïîðòàë ãîðîäà Áðåñòà: åæåäíåâíûå íîâîñòè, ñîáûòèÿ, ïðîèñøåñòâèÿ è ïîëåçíàÿ èíôîðìàöèÿ, êîììåíòàðèè." />
<meta property="og:image" content="https://virtualbrest.ru/img/virtualbrest.jpg" />
<meta property="og:image:secure_url" content="https://virtualbrest.ru/img/virtualbrest.jpg" />
<meta property="vk:image" content="https://virtualbrest.ru/img/virtualbrest.jpg" />

<meta name="twitter:card" content="summary_large_image" />
<meta name="twitter:site" content="@VirtualBrest" />
<meta name="twitter:creator" content="@VirtualBrest" />
<meta name="twitter:url" content="https://virtualbrest.ru/" />
<meta name="twitter:title" content="Âèðòóàëüíûé Áðåñò - íîâîñòè, èíôîðìàöèÿ, ñîáûòèÿ, áèçíåñ: ïîðòàë ãîðîäà Áðåñòà!" />
<meta name="twitter:description" content="Èíôîðìàöèîííûé ïîðòàë ãîðîäà Áðåñòà: åæåäíåâíûå íîâîñòè, ñîáûòèÿ, ïðîèñøåñòâèÿ è ïîëåçíàÿ èíôîðìàöèÿ, êîììåíòàðèè." />
<meta name="twitter:image" content="https://virtualbrest.ru/img/virtualbrest.jpg" />

<meta property="mywidget:title" content="Âèðòóàëüíûé Áðåñò - íîâîñòè, èíôîðìàöèÿ, ñîáûòèÿ, áèçíåñ: ïîðòàë ãîðîäà Áðåñòà!" />
<meta property="mywidget:description" content="Èíôîðìàöèîííûé ïîðòàë ãîðîäà Áðåñòà: åæåäíåâíûå íîâîñòè, ñîáûòèÿ, ïðîèñøåñòâèÿ è ïîëåçíàÿ èíôîðìàöèÿ, êîììåíòàðèè." />
<meta property="mywidget:image" content="https://virtualbrest.ru/img/virtualbrest.jpg" />
<meta name="relap-image" content="https://virtualbrest.ru/img/virtualbrest.jpg" />
<meta name="referrer" content="origin" />
<link rel="shortcut icon" href='https://virtualbrest.ru/favicon.ico' />
</head>
<body leftmargin=0 rightmargin=0 topmargin=0>
<div class="main-block" id="kkk1334631ggg5250563w">
<div class="header">
<a class="logo" href=https://virtualbrest.ru/> <img src=https://virtualbrest.ru/img/r_01.jpg alt="Âèðòóàëüíûé ãîðîä Áðåñò" /></a>
<div class="hkj4083443ior3721890z">
<div class="header-right-top">
<a href=https://virtualbrest.ru class="header-right-top-left" title="Ïîðòàë Âèðòóàëüíûé Áðåñò">Ðåãèîíàëüíûé ïîðòàë Âèðòóàëüíûé Áðåñò</a>
</div>
<div class='usu2875110gggu3004085u'>
<a rel="nofollow" href="https://skoda-brest.by/specials/aktsii-po-avtomobilyam/kodiaq_style-s-vygodoy-2000-byn/">
<img src="https://virtualbrest.ru/img/www1.jpg" width=936 height=60 border=0 /></a>
</div>
<div class="header-right-bottom-menu">
<img class="logo-plus" src=https://virtualbrest.ru/img/r_04.jpg>
<div id="centeredmenu">
<ul>
<li><a href=https://virtualbrest.ru title="Ãëàâíàÿ"><img src="https://virtualbrest.ru/img/ico/home.png" alt="Ãëàâíàÿ" /></a></li>
<li><a href="https://virtualbrest.ru/allnews.php" title="Âñå íîâîñòè Áðåñòà" class="activefor">Âñå íîâîñòè</a></li>
<li><a href="https://virtualbrest.ru/afisha.php" title="Àôèøà Áðåñòà">Àôèøà è Ìåðîïðèÿòèÿ</a></li>
<li><a href="https://virtualbrest.ru/apteka.php" title="Ìåäèöèíñêèå óñëóãè, ïîèñê ïî àïåòêàìè">Àïòåêè</a></li>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/komment.php title="Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè íà ñàéòå">Êîììåíòàðèè</a></li>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/like.php title="Ìàòåðèàëû ïî ïðîñìîòðàì">Ïîïóëÿðíîå</a></li>
<li><a title="Ìîáèëüíûé Âèðòóàëüíûé Áðåñò" href="https://virtualbrest.ru/pda.php?pdauser=yes">Ìîáèëüíàÿ âåðñèÿ</a></li>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/old.php title="Àðõèâ ìàòåðèàëîâ">Àðõèâ ñàéòà</a></li>
<li><a title="Êàðòà ñàéòà" href=https://virtualbrest.ru/maps.php>Êàðòà</a></li>
<li><a title="Êîíòàêòû" href=https://virtualbrest.ru/contakt.php title="Êîíòàêòû">Êîíòàêòû</a></li>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/reg_vhod.php>[<strong>Âõîä</strong>]</a></li>
</ul>
</div>
</div> </div>
</div>
<div class='vnw2178075geo4540033w'>
<ul>
<li>
<form class="form-wrapper cf" action='https://virtualbrest.ru/poisk.php' />
<button type="submit">Èñêàòü</button>
<a title='Íàæìèòå äëÿ ïåðåõîäà íà ñòðàíèöó ïîèñêà!' href="https://virtualbrest.ru/poisk.php">
<span><strong>Ïîèñê ïî ñàéòó : </strong></span></a>
</form>
</li>
<li>
<form class='search-choice' method='POST' action='https://virtualbrest.ru/pilot.php' />
<select size='1' name='typep'>
<option value='2'>Àïòåêè</option>
<option value='3'>Ìåäó÷ðåæäåíèÿ</option>
<option value='4'>Ëåêàðñòâà</option>
<option selected value='6'>Ïî ñàéòó</option>
</select>
<input class='part-serach' type='text' name='strpoisk' placeholder='Ïîèñê ïî ñëîâó' required />
<input class='search-bt' type='image' name='sa' src='https://virtualbrest.ru/img/ico/poisk.gif' />
</form>
</li>
<li class='ttyyuu'>
<a href='https://virtualbrest.ru/site/24.php' id='button155' class='buttonText'>Ðåêëàìîäàòåëþ - èíôîðìàöèÿ</a>
</li> <li><form id='null' action='https://virtualbrest.ru/reg.php' method='POST' title='Àâòîðèçàöèÿ íà ñàéòå' />
<input style='width: 150px;' type='submit' name='sa' value='Âõîä / Ðåãèñòðàöèÿ' class='user-authorize-button' />
</form></li>
</ul>
<div class="socials">
<a target=_blank rel='nofollow' title='Ïî÷òà Âèðòóàëüíîãî Áðåñòà - admin@virtualbrest.com' href="/cdn-cgi/l/email-protection#4322272e2a2d03352a313736222f21312630376d202c2e"><img width=20 src='https://virtualbrest.ru/img/mail.png' /></a>
<a target=_blank title='Ìîáèëüíûé Âèðòóàëüíûé Áðåñò' href=https://virtualbrest.ru/pda.php?pdauser=yes /><img class='exclude' border=0 src='https://virtualbrest.ru/images/icons/mobilka.gif' /></a>
<a target=_blank rel='nofollow' title='Facebook Âèðòóàëüíûé Áðåñò - virtualbrest' href='https://www.facebook.com/groups/virtualbrest/' /><img src='https://virtualbrest.ru/img/facebook.png' /></a>
<a target=_blank rel='nofollow' title='ÂÊîíòàêòå Âèðòóàëüíûé Áðåñò - ãðóïïà' href='https://vk.com/virtualbrestby' /><img width=20 src='https://virtualbrest.ru/img/ico/vkontakte.png' /></a>
<a target=_blank rel='nofollow' title='Twitter Âèðòóàëüíîãî Áðåñòà - virtualbrest' href='https://twitter.com/virtualbrest' /><img width=20 src='https://virtualbrest.ru/img/twitter.png' alt='Twitter Âèðòóàëüíîãî Áðåñòà' /></a>
<a target=_blank rel='nofollow' title='Ãðóïïà â îäíîêëàññíèêàõ' href='https://ok.ru/virtual.brest' /><img width=20 src='https://virtualbrest.ru/img/ico/22-09.png' alt='Ãðóïïà â îäíîêëàññíèêàõ' /></a>
<a target=_blank rel='nofollow' title='Instagram Âèðòóàëüíûé Áðåñò' href='https://www.instagram.com/virtualbrest/' /><img width=20 src='https://virtualbrest.ru/img/ico/200px-Instagram_logo_2016.svg.png' /></a>
<a target=_blank rel='nofollow' title='' href='https://t.me/brestcomment' /><img width=20 src='https://virtualbrest.ru/img/ico/telegram1.jpg' /></a>
</div>
</div><div class='tyi3932417feff6137163h'>
<ul class='otr5369214gdsr9459385uyi'>

<li class='ghj3001810ggjf8196226w'><noindex><div style='height: 90px;'><a rel="external nofollow" href="https://my-baby.by/"><img src="https://virtualbrest.ru/img/2/34535.jpg" width=230 height=90></a> </div></noindex></li>
<li class='ghj3001810ggjf8196226w'><noindex><div style='height: 90px;'><a target=_blank rel="external nofollow" href="https://àâòîíîìèÿ.áåë/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81?utm_source=virtualbrest&utm_medium=banner&utm_campaign=2020_08&utm_content=nadezhnyj_servis"><img src="https://sun9-73.userapi.com/rAW2zEZJeayS6kSl35ZnmluLmldz9F5eAoQPSQ/6ybUg7umWiU.jpg" width=230 height=90></a> </div></noindex></li>
<li class='ghj3001810ggjf8196226w'><noindex><div style='height: 90px;'><a target=_blank rel="external nofollow" href="https://www.kris.by/"><img src="https://virtualbrest.ru/img/2/111111.jpg" width=230 height=90></a> </div></noindex></li>
<li class='ghj3001810ggjf8196226w'><noindex><div style='height: 90px;'><a target=_blank rel="external nofollow" href="http://artintour.com "><img src="https://virtualbrest.ru/img/2/1312412341234.jpg" width=230 height=90></a> </div></noindex></li>
<li class='ghj3001810ggjf8196226w'><noindex><div style='height: 90px;'><a target=_blank href="https://virtualbrest.ru/press558.php"><img src="https://virtualbrest.ru/img/2/Cfbyxv5K8hg.jpg" width=230 height=90></a> </div></noindex></li>
</ul>
</div> 
<div id='container'>
<div class="central-block">
<table style='width: 1237px; margin: 0; padding: 0;' cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"><tr valign=top>
<td><div class="sidebar-left">
<span class=zagolovok>&nbsp;Ìåíþ ñàéòà</span>
<center><a href="https://virtualbrest.ru/site/34.php"><img src="https://virtualbrest.ru/img/1/kursi1.jpg" alt=""> </a></center>
<div id="tabbed_box_1" class="tabbed_box">
<div class="tabbed_area">
<ul class="tabsmenuverch">
<li title='Îñíîíîå ìåíþ' alt="contentmenuverch_1" class="tab active">Ãëàâíîå</li>
<li title='Ðàçäåëû ñàéòà' alt="contentmenuverch_2" class="tab">Ðàçäåëû</li>
<li title='Áèçíåñ-èíôîðìàöèÿ' alt="contentmenuverch_3" class="tab">Áèçíåñ</li>
</ul>
<div id="contentmenuverch_1" class="contentmenuverch">
<ul>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/allnews.php><strong>Íîâîñòè Áðåñòà</strong></a></li>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/site/93.php>Twitter & Viber Áðåñòà</a></li>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/inform.php>Áðåñòñêèå ñàéòû</a></li>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/karta.php>Êàðòû ãîðîäà Áðåñòà</a></li>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/narod.php>Íàðîä ïèøåò îáî âñåì</a></li>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/site/32.php>Ôîòîôàêò</a></li>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/usersite.php>Ñòðàíèöû ïîëüçîâàòåëåé</a></li>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/site/47.php>Èñòîðèÿ ãîðîäà Áðåñòà</a></li>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/site/51.php><strong>Áðåñòñêàÿ îáëàñòü</strong></a></li>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/site/56.php>Áëàãîòâîðèòåëüíîñòü</a></li>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/site/79.php>Áðåñò - âåëîñèïåäíûé</a></li>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/site/86.php>Ðàçíîå: îáî âñ¸ì ïîíåìíîãó</a></li>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/like.php>Ëó÷øåå íà ñàéòå çà íåäåëþ</a></li>
<li style="background: #FFE3C7"><a style="color: #FF0033;" href=https://virtualbrest.ru/site/117.php><strong>Ïðàâèëà ñàéòà è ïîëüçîâàòåëüñêîå ñîãëàøåíèå</strong></a></li>
</ul>
</div>
<div id="contentmenuverch_2" class="contentmenuverch">
<ul>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/site/77.php>Âèðòóàëüíàÿ ýêñêóðñèÿ</a> </li>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/site/27.php>Êèíî, òåàòð, âûñòàâêè</a></li>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/afisha.php>Àôèøà Áðåñòà</a></li>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/site/29.php>Áðåñòñêàÿ êðåïîñòü</a></li>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/site/30.php>Áåëîâåæñêàÿ ïóùà</a></li>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/site/42.php>Ïîëèòèêà, âëàñòü, îïïîçèöèÿ</a></li>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/site/44.php>Êðèìèíàë, ïðîèñøåñòâèÿ</a></li>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/site/78.php>Ñòèõèÿ, ïðèðîäà, æèâîòíûå</a></li>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/site/45.php>Ìåäèöèíà, çäîðîâüå</a></li>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/site/36.php><strong>Àâòî, ÃÀÈ, äîðîãè, êàìåðû</strong></a></li>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/site/37.php>Ãîñòèíèöû, îòäûõ, òóðèçì</a></li>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/site/38.php><strong>Ãðàíèöà, òàìîæíÿ ÐÁ</strong></a></li>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/site/39.php>Ìóçûêà, èñêóññòâî, êóëüòóðà</a></li>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/site/95.php>Ðàñïèñàíèå àâòîáóñîâ Áðåñòà</a></li>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/site/41.php>Ïðàçäíèêè, ñîáûòèÿ</a></li>
</ul>
</div>
<div id="contentmenuverch_3" class="contentmenuverch">
<ul>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/inetshop.php>Èíòåðíåò-ìàãàçèíû ñ äîñòàâêîé ïî Áðåñòó</a></li>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/site/71.php>Òàéíûé ïîêóïàòåëü</a></li>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/site/1.php>Íåäâèæèìîñòü â Áðåñòå</a> </li>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/apteka.php>Àïòåêè, ïîèñê ëåêàðñòâ ïî Áðåñòó è ðàéîíó</a></li>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/site/34.php>Áèçíåñ, ýêîíîìèêà, àíàëèòèêà</a></li>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/site/76.php>Ñòðîèòåëüñòâî, óñëóãè, ìàòåðèàëû</a></li>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/site/34.php><b>Êóðñû âàëþò â îáìåííèêàõ</b></a></li>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/site/102.php>Êóðñû: USD, EUR, PLN</a></li>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/site/24.php>Ïðàéñ ðåêëàìû íà ñàéòå</a></li>
<li style="background: #FFE3C7; margin: 10px;">
<a style="color: #FF0033" href=https://virtualbrest.ru/site/140.php><strong>Ðåêëàìà â íîâîñòÿõ ñàéòà</strong></a><br> <br>
<a style="color: #FF0033" href=https://virtualbrest.ru/site/148.php><strong>Ýêñêëþçèâíàÿ ðåêëàìà</strong></a>
</li>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/allpress.php>Ïðåññ-ðåëèçû êëèåíòîâ ñàéòà</a></li>
</ul><br />
</div>
</div>
</div>
<a href="https://virtualbrest.ru/contakt.php"><img src="https://virtualbrest.ru/img/news.jpg" width=200 /></a>
<span class=zagolovok>&nbsp;Âàæíûå ðàçäåëû ñàéòà:</span>
<div style='margin 5px 0 5px 5px;'>
<a style='text-decoration: none;' href="https://virtualbrest.ru/allnews.php"><h3>Âñå íîâîñòè Áðåñòà</h3></a>
<a style='text-decoration: none;' href="https://virtualbrest.ru/like.php"><h3>Ëó÷øèå ìàòåðèàëû Áðåñòà</h3></a>

<a style='text-decoration: none;' href="https://virtualbrest.ru/site/38.php"><h3>Ãðàíèöà, Web-êàìåðû, òàìîæíÿ</h3></a>
<a style='text-decoration: none;' href="https://virtualbrest.ru/afisha.php"><h3>Àôèøà è ñîáûòèÿ</h3></a>
</div>
<div class="weather">
<span class=zagolovok>&nbsp;Ïîãîäà â Áðåñòå:</span>
<div align=center style='padding-top: 3px;'>
<a rel="nofollow" href="https://clck.yandex.ru/redir/dtype=stred/pid=7/cid=1228/*https://yandex.by/pogoda/153" target="_blank">
<img src="https://info.weather.yandex.net/153/2.ru.png?domain=ua" border="0" alt="ßíäåêñ.Ïîãîäà" />
<img width="1" height="1" src="https://clck.yandex.ru/click/dtype=stred/pid=7/cid=1227/*https://img.yandex.ru/i/pix.gif" alt="" border="0" /></a>
</div>
<center><a target=_blank rel="external nofollow" style='text-decoration: none;' href="https://yandex.by/pogoda/brest/maps/nowcast?from=main_maps_widget_bottom&lat=52.072715&lon=23.750025&le_Lightning=1"><h3>Êàðòà äîæäÿ âîêðóã Áðåñòà</h3></a></center>
</div>
<div class="statistics">
<span class="zagolovok2">&nbsp;Êòî ñåé÷àñ íà ñàéòå:</span>
<p title='Ñåé÷àñ íà ñàéòå çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè' align='center'>DoniS; zver130; ALES 97ïðîö.; Âèòÿ; Ñîêîëîâñêà Ìàðò; </p><p title='Âûâîäèòñÿ èíôîðìàöèÿ ïî ñîñòîÿíèþ íà ïîñëåäíèå 5 ìèíóò, óêàçàíî ñêîëè÷åñòâî óíèêàëüíûõ ïîñåòèòåëåé çà ýòî âðåìÿ' align='center'><nobr><b>Ãîñòåé çà ïîñëåäíèå 5 ìèí.: &nbsp;<font color=#990000><big>613</big></font></b></nobr></p><p align=center style="color: #BBBBBB">Ìàêñèìóì ñåãîäíÿ - 1342 â 10:05<br>Êîììåíòàðèåâ â÷åðà 164, ñåãîäíÿ: 25</p></div>

<div class="yandex" align=center><div style='width: 213px;' id="yandex_rtb_R-A-59186-7"></div></div>


</div></td>
<td style='width: 821px;'>
<div class="left-block">
<div class="central-top-events">
<span class="zagolovok">&nbsp;Èíôîðìàöèÿ äëÿ ãîðîäà Áðåñòà:</span>
<center>
<a href="https://virtualbrest.ru/site/73.php"><img width=310 src="https://virtualbrest.ru/img/1/000161_637853.jpg" title="Âûáîðû è ïîëèòèêà â Áåëàðóñè"></a></center>
<table cellspacing=0 cellpadding=3><tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 394'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82662.php /><img src='/imgmini.php?date_ot=2020-08-30&user=admin&type=2&f=https://virtualbrest.ru/userfiles/image/_photo/2020/08/16/2/u10.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82662.php#commentitstart />1</a> </td><td><a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82662.php />Áåëîðóññêèå ñïîðòñìåíû âûñòóïèëè ñ òðåáîâàíèåì ïðîâåñòè íîâûå âûáîðû ïðåçèäåíòà</a></td></tr><tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 1269'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82645.php /><img src='/imgmini.php?date_ot=2020-08-29&user=admin&type=2&f=https://dh.img.tyt.by/720x720s/n/reuters/03/d/2020-08-27t154115z_1161309652_rc2fmi9g42qp_rtrmadp_3_belarus-election-journalists.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82645.php#commentitstart />5</a> </td><td><a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82645.php />Ëèøåíèå àêêðåäèòàöèè æóðíàëèñòîâ çàðóáåæíûõ ÑÌÈ â âîïðîñàõ è îòâåòàõ</a></td></tr><tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 2260'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82641.php /><img src='/imgmini.php?date_ot=2020-08-29&user=admin&type=2&f=https://www.belta.by/images/storage/news/with_archive/2020/000020_1598692706_404691_big.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82641.php#commentitstart />21</a> </td><td><a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82641.php />Ïóòèí: Ðîññèÿ ïðèçíàåò ëåãèòèìíîñòü ïðåçèäåíòñêèõ âûáîðîâ â Áåëàðóñè</a></td></tr><tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 3363'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82626.php /><img src='/imgmini.php?date_ot=2020-08-28&user=admin&type=2&f=https://dh.img.tyt.by/720x720s/n/regiony/04/8/brest_natalya_plate_2020_2.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82626.php#commentitstart />10</a> </td><td><a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82626.php />Äåëî áðåñò÷àíêè, êîòîðóþ çàäåðæàëè â áåëî-êðàñíî-áåëîì ïëàòüå, îòïðàâèëè íà äîðàáîòêó</a></td></tr><tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 2028'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82609.php /><img src='/imgmini.php?date_ot=2020-08-28&user=admin&type=2&f=https://img.tyt.by/720x720s/n/regiony/07/2/yura_stylskiy_sud_2020_2.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82609.php#commentitstart />5</a> </td><td><a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82609.php />«Ñèòóàöèÿ íåñòàíäàðòíàÿ». Çàäåðæàííûé ïîñëå øåñòâèÿ áðåñòñêèé ïàíê-ðîêåð Þðèé Ñòûëüñêèé ñóäà òàê è íå äîæäàëñÿ</a></td></tr><tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 3025'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82607.php /><img src='/imgmini.php?date_ot=2020-08-28&user=admin&type=2&f=https://www.belta.by/images/storage/news/with_archive/2020/000019_1598609637_404569_big.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82607.php#commentitstart />50</a> </td><td><a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82607.php />"Ìû èì ïîêàæåì, ÷òî òàêîå ñàíêöèè" - Ëóêàøåíêî îáåùàåò îòâåò íà ñàíêöèîííûå ìåðû</a></td></tr><tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 4517'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82598.php /><img src='/imgmini.php?date_ot=2020-08-28&user=admin&type=2&f=https://s14.stc.all.kpcdn.net/share/i/12/11561268/wx720.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82598.php#commentitstart />19</a> </td><td><a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82598.php />Ñâÿùåííèê èç Áðåñòà: «Íàðêîìàíû, òóíåÿäöû, ïðîñòèòóòêè, óãîëîâíèêè, îòùåïåíöû – ìîè ëþäè»</a></td></tr></table> </div>
<div>

<a href=https://virtualbrest.ru/site/51.php><img border=0 src=https://virtualbrest.ru/img/ico/bres_flag2.jpg hspace=0 vspace=0></a>
<table cellspacing=0 cellpadding=5><tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 425'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82656.php /><img src='/imgmini.php?date_ot=2020-08-29&user=admin&type=2&f=https://zarya.by/assets/img/news/07-04-203821d.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82656.php#commentitstart />1</a><br><br> </td><td>
<a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82656.php />Çâàíèÿ «Ãàíàðîâû ïàëÿøóê» óäîñòîåí åùå îäèí ïðåäñòàâèòåëü Áðåñò÷èíû</a></td></tr>
<tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 320'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82648.php /><img src='/imgmini.php?date_ot=2020-08-29&user=admin&type=2&f=https://www.intex-press.by/wp-content/uploads/2020/08/118521480_772649323496442_6040769384066377198_n.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'><img class="iconn" src="https://virtualbrest.ru/img/ico/photo.png"> </td><td>
<a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82648.php />Äâà «Ôîðäà» ñòîëêíóëèñü â Áàðàíîâè÷àõ. Ðåáåíêó-ïàññàæèðó ïîíàäîáèëàñü ïîìîùü ìåäèêîâ </a></td></tr>
<tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 906'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82644.php /><img src='/imgmini.php?date_ot=2020-08-29&user=admin&type=2&f=https://www.intex-press.by/wp-content/uploads/2020/08/dmitrij-lenko.jpg-1200x560.png' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82644.php#commentitstart />2</a><br><br> </td><td>
<a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82644.php />«Ê íàì îòíîñèëèñü, êàê ê ñêîòèíå». Æèòåëü Áàðàíîâè÷åé ðàññêàçàë î ïðåáûâàíèè â ÑÈÇÎ-6</a></td></tr>
<tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 929'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82625.php /><img src='/imgmini.php?date_ot=2020-08-28&user=admin&type=2&f=https://www.intex-press.by/wp-content/uploads/2020/08/PBHO-podgotovka-k-priezdu-Lukashenko_12-1200x560.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'> </td><td>
<a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82625.php />Ïðàâäà ëè, ÷òî Ëóêàøåíêî ïðèåäåò â Áàðàíîâè÷è 1 ñåíòÿáðÿ?</a></td></tr>
<tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 198'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82619.php /><img src='/imgmini.php?date_ot=2020-08-28&user=admin&type=2&f=https://www.belta.by/images/storage/news/with_archive/2020/000024_1598620834_404602_big.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'> </td><td>
<a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82619.php /> Ñòîëèíñêîì ðàéîíå ñáèâøèé ðåáåíêà âîäèòåëü ïîëó÷èë òðè ãîäà îãðàíè÷åíèÿ ñâîáîäû</a></td></tr>
<tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 122'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82612.php /><img src='/imgmini.php?date_ot=2020-08-28&user=admin&type=2&f=https://www.belta.by/images/storage/news/with_archive/2020/000023_1598612786_404581_big.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'> </td><td>
<a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82612.php />Õîçÿéñòâà Áðåñòñêîé îáëàñòè çàâåðøàþò ñåâ îçèìîãî ðàïñà</a></td></tr>
</table> </div>
<div>
</div>
<a href="https://virtualbrest.ru/site/32.php" target=_blank>
<img width=314 src="https://virtualbrest.ru/img/1/2.png" alt=""></a>
<table cellspacing=0 cellpadding=5><tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 3271'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82657.php /><img src='/imgmini.php?date_ot=2020-08-29&user=admin&type=2&f=https://sun2.beltelecom-by-minsk.userapi.com/aQF5Dsgd6SxhGQiloSsf28_qSfKsQ473l3xb1A/v_oAheQeIBk.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82657.php#commentitstart />10</a><br><br><img class="iconn" src="https://virtualbrest.ru/img/ico/photo.png"> </td><td>
<a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82657.php />Êðàñîòà íå òðåáóåò æåðòâ! Â Áðåñòå îêîëî ñòà äåâóøåê ñòîÿò íà ÖÓÌ-å ñ öâåòàìè è ïëàêàòàìè</a></td></tr>
<tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 305'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82655.php /><img src='/imgmini.php?date_ot=2020-08-29&user=admin&type=2&f=https://sun1.beltelecom-by-minsk.userapi.com/34xzK0QCQasNH0hrbYAvlK0-8hWfE5gEFWkWUg/AGnmcp2a30A.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'><img class="iconn" src="https://virtualbrest.ru/img/ico/photo.png"> </td><td>
<a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82655.php /> Áðåñòå ïðîõîäèò îòêðûòûé ÷åìïèîíàò ïî ñòðåëüáå èç ëóêà</a></td></tr>
<tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 3905'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82640.php /><img src='/imgmini.php?date_ot=2020-08-29&user=admin&type=2&f=https://sun9-1.userapi.com/sCSTHEjEySpNnZ3ECrXlyOQBT49kEUiLaoqTtQ/g9OJIPBBjxQ.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82640.php#commentitstart />5</a><br><br><img class="iconn" src="https://virtualbrest.ru/img/ico/photo.png"> </td><td>
<a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82640.php />×òî ýòî áûëî? Ƹñòêîå çàäåðæàíèå âåëîñèïåäèñòà â÷åðà â Áðåñòå </a></td></tr>
<tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 413'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82636.php /><img src='/imgmini.php?date_ot=2020-08-29&user=admin&type=2&f=https://sun2.beltelecom-by-minsk.userapi.com/Im2gGU2PB7yQ5cp6MpTktv0No3ZmZVQF14D3mA/HkQEBDMDvMI.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82636.php#commentitstart />2</a><br><br><img class="iconn" src="https://virtualbrest.ru/img/ico/photo.png"><img class="iconn" src="https://virtualbrest.ru/img/ico/video.png"> </td><td>
<a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82636.php />Îòâëåêèòåñü îò ïîëèòèêè, ñîçåðöàéòå ïðîñòîðû âîêðóã ãîðîäà Äðîãè÷èí ñ âûñîòû</a></td></tr>
<tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 794'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82628.php /><img src='/imgmini.php?date_ot=2020-08-28&user=admin&type=2&f=https://dh.img.tyt.by/720x720s/n/sport/08/0/lichka_2019.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'> </td><td>
<a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82628.php />Áûâøèé òðåíåð áðåñòñêîãî «Äèíàìî» âîçãëàâèë ðîññèéñêèé êëóá</a></td></tr>
<tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 2001'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82620.php /><img src='/imgmini.php?date_ot=2020-08-28&user=admin&type=2&f=https://sun9-22.userapi.com/mJ2h_EFmBNIlLd4dHa5S2a9Hk9kJSADH5LCqfw/GyQYHyjFoY8.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82620.php#commentitstart />7</a><br><br> </td><td>
<a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82620.php /> ñåòè îáúÿâèëñÿ "êîò Ðîãà÷óêà" è ïðåäëàãàåò ÷èòàòåëÿì íîâîñòè èç-ïîä ïëèíòóñà</a></td></tr>
<tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 182'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82614.php /><img src='/imgmini.php?date_ot=2020-08-28&user=admin&type=2&f=https://www.belta.by/images/storage/news/with_archive/2020/000027_1586147174_386054_big.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'> </td><td>
<a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82614.php />Ìóçåéíûé âå÷åð ïðîåêòà «18 êâàðòàë», ïîñâÿù¸ííûé 1000-ëåòèþ ãîðîäà Áðåñòà ïðîâåäóò 4 ñåíòÿáðÿ</a></td></tr>
<tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 1581'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82596.php /><img src='/imgmini.php?date_ot=2020-08-28&user=admin&type=2&f=https://sun9-71.userapi.com/vd_1Tm_qPYm83-ODKh31gmObzW0L9pgh5q0gBA/NggjEIkMlZA.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82596.php#commentitstart />1</a><br><br> </td><td>
<a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82596.php />Ó Áåðàñö³ ñïûíÿþöü ïðàöó íàä ôàðìàâàííåì ìÿñöîâàé Ãðàìàäñêàé ðàäû</a></td></tr>
</table>
</div>
<div class="right-block">
<div class="central-top-events" style='width: 500px;'>
<span class="zagolovok">&nbsp;×òî ÷èòàþò, îáñóæäàþò ïîëüçîâàòåëè ñàéòà:</span>
<div style='width: 500px; height-min: 200px;' id="yandex_rtb_R-A-464977-2"></div>
<script data-cfasync="false" src="/cdn-cgi/scripts/5c5dd728/cloudflare-static/email-decode.min.js"></script><script type="text/javascript">
  (function(w, d, n, s, t) {
    w[n] = w[n] || [];
    w[n].push(function() {
      Ya.Context.AdvManager.render({
        blockId: "R-A-464977-2",
        renderTo: "yandex_rtb_R-A-464977-2",
        async: true
      });
    });
    t = d.getElementsByTagName("script")[0];
    s = d.createElement("script");
    s.type = "text/javascript";
    s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js";
    s.async = true;
    t.parentNode.insertBefore(s, t);
  })(this, this.document, "yandexContextAsyncCallbacks");
</script>
<div class="section1">
<ul class="tabs">
<li title='Ñàìûå ïîñåùàåìûå ìàòåðèàëû ñàéòà çà ïîñëåäíèå òðè äíÿ, âêëþ÷àÿ òåêóùèé' class="current"> ×èòàþò </li>
<li title='Ïîñëåäíèå äîáàâëåííûå êîììåíòàðèè íà ñàéò'> Îáñóæäàþò </li>
<li title='Ðàçäåë Ðàçíîå'> Ðàçíîå </li>
<li title='×òî, ãäå, êîãäà: ñîáûòèÿ è àôèøà ãîðîäà Áðåñòà!'> Àôèøà </li>
</ul>
<div class="box visible"><div class="superday">
<ul>
<li title='Ïîêàçîâ: 4517'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82598.php#commentitstart />19</a>
<a class='header-description' href=https://virtualbrest.ru/news82598.php />Ñâÿùåííèê èç Áðåñòà: «Íàðêîìàíû, òóíåÿäöû, ïðîñòèòóòêè, óãîëîâíèêè, îòùåïåíöû – ìîè ëþäè»</a><dl><dt><a href=https://virtualbrest.ru/news82598.php><img src='/imgmini.php?date_ot=2020-08-28&user=admin&type=2&f=https://s14.stc.all.kpcdn.net/share/i/12/11561268/wx720.jpg' width='100' /></a></dt> <dd>Îòåö Èãîðü ðàçãîâàðèâàåò ñ ïðîòåñòóþùèìè, óòåøàåò ðîäñòâåííèêîâ çàäåðæàííûõ, ïîääåðæèâàåò âîëîíòåðîâ îêîëî ÑÈÇÎ è ÈÂÑ. Ïðîêóðàòóðà çà ýòî ñäåëàëà åìó ïðåäóïðåæäåíèå -Ãðåêî-êàòîëè÷åñêèé ñâÿùåííèê èç Á...</dd></dl></li><li title='Ïîêàçîâ: 4057'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82646.php#commentitstart />6</a>
<a class='header-description' href=https://virtualbrest.ru/news82646.php />«Ïðÿìî èì ñêàçàë: «Òî, ÷òî âû òâîðèòå, ÷èñòåéøåé âîäû ñàòàíèçì. Áåñïðåäåë. Ìíå, ãîâîðþ, âàñ ïðÿìî æàëü. Âàì ïðèäåòñÿ îòâå÷àòü çà âñå!»</a><dl><dt><a href=https://virtualbrest.ru/news82646.php><img src='/imgmini.php?date_ot=2020-08-29&user=admin&type=2&f=https://sun9-12.userapi.com/gvhwGAGV5IY7IUDNZ_JC-qHg4Zm9IrlVSulFLQ/hNGMGD5l3U8.jpg' width='100' /></a></dt> <dd>Õîðîøî èçâåñòíîãî â Áðåñòå ìóçûêàíòà – ðóêîâîäèòåëÿ ïàíê-ãðóïïû «Äàé äîðîãó!» Þðèÿ Ñòûëüñêîãî – çàäåðæèâàëè çà ïîñëåäíåå âðåìÿ óæå äâàæäû.  ïåðâûé ðàç ïîñëå ìàñøòàáíîãî øåñòâèÿ 15 àâãóñòà. Òîãäà Þðè...</dd></dl></li><li title='Ïîêàçîâ: 3901'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82640.php#commentitstart />5</a><img class="ico" src="https://virtualbrest.ru/img/ico/photo.png">
<a class='header-description' href=https://virtualbrest.ru/news82640.php />×òî ýòî áûëî? Ƹñòêîå çàäåðæàíèå âåëîñèïåäèñòà â÷åðà â Áðåñòå </a><dl><dt><a href=https://virtualbrest.ru/news82640.php><img src='/imgmini.php?date_ot=2020-08-29&user=admin&type=2&f=https://sun9-1.userapi.com/sCSTHEjEySpNnZ3ECrXlyOQBT49kEUiLaoqTtQ/g9OJIPBBjxQ.jpg' width='100' /></a></dt> <dd>Ôîòîãðàôèÿ, ïðåäïîëîæèòåëüíî, ñäåëàíà â÷åðà, 28 àâãóñòà, íà óë. Êîáðèíñêîé â Áðåñòå. Ñêîðåå âñåãî, ìû òàê è íå óçíàåì, ÷òî èìåííî ïðîèçîøëî è çà ÷òî çàäåðæàëè âåëîñèïåäèñòà. Íà ôîòî ñîòðóäíèê ÃÀÈ ïðî...</dd></dl></li><li title='Ïîêàçîâ: 3646'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82652.php#commentitstart />1</a>
<a class='header-description' href=https://virtualbrest.ru/news82652.php />Áðåñò ïîíåñ óòðàòó. Óìåð äîêòîð Êîíñòàíòèí Øåëåïåíü</a><dl><dt><a href=https://virtualbrest.ru/news82652.php><img src='/imgmini.php?date_ot=2020-08-29&user=admin&type=2&f=https://sun9-28.userapi.com/pgH14xmnCHy7lfpp0CuTZ9NGlboI4YEf3YnDZw/ePPV4hII90s.jpg' width='100' /></a></dt> <dd>Íà 74 ãîäó æèçíè ïåðåñòàëî áèòüñÿ ñåðäöå âûäàþùåãîñÿ ÷åëîâåêà, èçâåñòíîãî âðà÷à-îíêîëîãà,&#8239;êàíäèäàòà ìåäèöèíñêèõ íàóê, ýêñ-ãëàââðà÷à&#8239;Áðåñòñêîãî&#8239;îáëàñòíîãî îíêîëîãè÷åñêîãî äèñïàíñåðà, ...</dd></dl></li><li title='Ïîêàçîâ: 3376'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82643.php#commentitstart />7</a><img class="ico" src="https://virtualbrest.ru/img/ico/photo.png">
<a class='header-description' href=https://virtualbrest.ru/news82643.php />Ïàðíè íà ôîòî ïîäîçðåâàþòñÿ â ñîâåðøåíèè õóëèãàíñêèõ äåéñòâèé </a><dl><dt><a href=https://virtualbrest.ru/news82643.php><img src='/imgmini.php?date_ot=2020-08-29&user=admin&type=2&f=https://brest.mvd.gov.by/uploads2/news/2893/573779de61527b6ef94c7d63ebd438d390bab4a6.jpg' width='100' /></a></dt> <dd>Ìîñêîâñêèì ÐÎÂÄ Áðåñòà óñòàíàâëèâàþòñÿ ëè÷íîñòè ìîëîäûõ ëþäåé, êîòîðûå 2 èþëÿ íàõîäèëèñü â ãèïåðìàðêåòå ïî àäðåñó: Áðåñò, óë. Ìîñêîâñêàÿ, 210. Îáñòîÿòåëüñòâà: ïîäîçðåâàþòñÿ â ñîâåðøåíèè õóëèãàíñêèõ ä...</dd></dl></li><li title='Ïîêàçîâ: 3363'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82626.php#commentitstart />10</a>
<a class='header-description' href=https://virtualbrest.ru/news82626.php />Äåëî áðåñò÷àíêè, êîòîðóþ çàäåðæàëè â áåëî-êðàñíî-áåëîì ïëàòüå, îòïðàâèëè íà äîðàáîòêó</a><dl><dt><a href=https://virtualbrest.ru/news82626.php><img src='/imgmini.php?date_ot=2020-08-28&user=admin&type=2&f=https://dh.img.tyt.by/720x720s/n/regiony/04/8/brest_natalya_plate_2020_2.jpg' width='100' /></a></dt> <dd>Àäìèíèñòðàòèâíîå äåëî áðåñò÷àíêè â áåëî-êðàñíî-áåëîì ïëàòüå Íàòàëüè Êëèìîâè÷, êîòîðóþ çàäåðæàëè 11 àâãóñòà íà ðàáî÷åì ìåñòå, îòïðàâèëè íà äîðàáîòêó. Îá ýòîì ñîîáùèë TUT.BY åå ìóæ Âëàäèñëàâ Àáðàìîâè÷. ...</dd></dl></li><li title='Ïîêàçîâ: 3340'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82650.php#commentitstart />14</a><img class="ico" src="https://virtualbrest.ru/img/ico/photo.png">
<a class='header-description' href=https://virtualbrest.ru/news82650.php />Ñáîðû-2020. Âîåííîîáÿçàííûå áðåñò÷àíå îòïðàâèëèñü â âîéñêà</a><dl><dt><a href=https://virtualbrest.ru/news82650.php><img src='/imgmini.php?date_ot=2020-08-29&user=admin&type=2&f=https://sun9-19.userapi.com/wMFFklSr9wqMqGwy63kxIEjRch2zybZt5tNjfw/tCS5YtyOyOM.jpg' width='100' /></a></dt> <dd>Ñåãîäíÿ â êîìïëåêñå îëèìïèéñêîãî ðåçåðâà ðàçâåðíóò ïóíêò ïðèåìà ëè÷íîãî ñîñòàâà äëÿ ïðîõîæäåíèÿ âîåííûõ ñáîðîâ. Êàê çàâåðèë íàñ âîåííûé êîìèññàð ãîðîäà Áðåñòà è Áðåñòñêîãî ðàéîíà ïîëêîâíèê Âàëåðèé Êà...</dd></dl></li><li title='Ïîêàçîâ: 3266'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82657.php#commentitstart />10</a><img class="ico" src="https://virtualbrest.ru/img/ico/photo.png">
<a class='header-description' href=https://virtualbrest.ru/news82657.php />Êðàñîòà íå òðåáóåò æåðòâ!  Áðåñòå îêîëî ñòà äåâóøåê ñòîÿò íà ÖÓÌ-å ñ öâåòàìè è ïëàêàòàìè</a><dl><dt><a href=https://virtualbrest.ru/news82657.php><img src='/imgmini.php?date_ot=2020-08-29&user=admin&type=2&f=https://sun2.beltelecom-by-minsk.userapi.com/aQF5Dsgd6SxhGQiloSsf28_qSfKsQ473l3xb1A/v_oAheQeIBk.jpg' width='100' /></a></dt> <dd>Îêîëî ñòà äåâóøåê íà ÖÓÌ-å ñòîÿò ñ ïëàêàòàìè è öâåòàìè. Ñîòðóäíèêè ìèëèöèè ïîäõîäÿò è â óïîð ñíèìàþò íà êàìåðó êàæäóþ. - Ïëîùàäü Ëåíèíà ïåðåêðûòà.  - Íà Ìàøåðîâà íà ïåðåêð¸ñòêàõ ñîòðóäíèêè ÃÀÈ ïåðåäà...</dd></dl></li><li title='Ïîêàçîâ: 3025'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82607.php#commentitstart />50</a>
<a class='header-description' href=https://virtualbrest.ru/news82607.php />"Ìû èì ïîêàæåì, ÷òî òàêîå ñàíêöèè" - Ëóêàøåíêî îáåùàåò îòâåò íà ñàíêöèîííûå ìåðû</a><dl><dt><a href=https://virtualbrest.ru/news82607.php><img src='/imgmini.php?date_ot=2020-08-28&user=admin&type=2&f=https://www.belta.by/images/storage/news/with_archive/2020/000019_1598609637_404569_big.jpg' width='100' /></a></dt> <dd>Ïðåçèäåíò Áåëàðóñè Àëåêñàíäð Ëóêàøåíêî îáåùàåò îòâåò áåëîðóññêîé ñòîðîíû íà ââåäåíèå ñàíêöèîííûõ ìåð ñî ñòîðîíû ðÿäà ñòðàí. Îá ýòîì ãëàâà ãîñóäàðñòâà çàÿâèë ñåãîäíÿ, îáùàÿñü ñ ðàáîòíèêàìè ÎÎÎ "Ñàâóøêè...</dd></dl></li><li title='Ïîêàçîâ: 2790'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82632.php#commentitstart />14</a><img class="ico" src="https://virtualbrest.ru/img/ico/photo.png">
<a class='header-description' href=https://virtualbrest.ru/news82632.php />Íà ýòîò ðàç ìèëèöèÿ óñòàíàâëèâàåò ëè÷íîñòü æåíùèíû èç ìàãàçèíà ïî óë. Âîëãîãðàäñêîé </a><dl><dt><a href=https://virtualbrest.ru/news82632.php><img src='/imgmini.php?date_ot=2020-08-28&user=admin&type=2&f=https://brest.mvd.gov.by/uploads2/news/2892/f03903cd57f6b88960cdaa6db42a2ae7ae314be3.jpg' width='100' /></a></dt> <dd>Ìîñêîâñêèì ÐÎÂÄ Áðåñòà óñòàíàâëèâàåòñÿ ëè÷íîñòü æåíùèíû, êîòîðàÿ 18 àâãóñòà íàõîäèëèñü â ïðîäóêòîâîì ìàãàçèíå ïî àäðåñó: Áðåñò, óë. Âîëãîãðàäñêàÿ, 28à. Ãðàæäàíàì, êîòîðûì ÷òî-ëèáî èçâåñòíî îá óêàçàíí...</dd></dl></li><li title='Ïîêàçîâ: 2767'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82630.php#commentitstart />7</a>
<a class='header-description' href=https://virtualbrest.ru/news82630.php /> ÌÈÄ Áåëàðóñè îòâåòèëè Óêðàèíå ïî ïîâîäó «ïîñòàâëåííûõ íà ïàóçó êîíòàêòîâ»</a><dl><dt><a href=https://virtualbrest.ru/news82630.php><img src='/imgmini.php?date_ot=2020-08-28&user=admin&type=2&f=https://dh.img.tyt.by/720x720s/n/politika/02/8/belarus_ukraina_flagi_belorusskiy_flag_ukrainskiy_flag_ukraina-belarus-flagi_1_.jpg' width='100' /></a></dt> <dd> ÌÈÄ Áåëàðóñè îòâåòèëè óêðàèíñêèì êîëëåãàì íà çàÿâëåíèå î ïîñòàâëåííûõ íà ïàóçó êîíòàêòàõ ìåæäó ñòðàíàìè. Âåäîìñòâî çàÿâèëî, ÷òî ïðèçûâû ê ïðîâåäåíèþ íîâûõ ïðåçèäåíòñêèõ âûáîðîâ ðàñöåíèâàþòñÿ áåëîðóñ...</dd></dl></li><li title='Ïîêàçîâ: 2583'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82621.php#commentitstart />7</a>
<a class='header-description' href=https://virtualbrest.ru/news82621.php />Ðóêîâîäñòâî À1 ïðîêîììåíòèðîâàëî ñîòðóäíèêàì òðåáîâàíèå ãîñîðãàíîâ óõóäøàòü ñâÿçü</a><dl><dt><a href=https://virtualbrest.ru/news82621.php><img src='/imgmini.php?date_ot=2020-08-28&user=admin&type=2&f=https://content.onliner.by/news/970x485/665d7d8a4b3a423b47451c99c5a314b0.jpeg' width='100' /></a></dt> <dd>Îò èìåíè ðóêîâîäñòâà À1 ñîòðóäíèêè êîìïàíèè ïîëó÷èëè ïèñüìî, â êîòîðîì ðå÷ü ãëàâíûì îáðàçîì èäåò î òîì, ïî÷åìó îïåðàòîðó ïðèõîäèòñÿ ñíèæàòü êà÷åñòâî è äàæå îòêëþ÷àòü ñâÿçü â Áåëàðóñè.  ðåäàêöèþ Onlin...</dd></dl></li><li title='Ïîêàçîâ: 2563'>
<a class='header-description' href=https://virtualbrest.ru/news82623.php />Ïëàíû çàñòðîéêè äâóõ ìèêðîðàéîíîâ îáñóäèëè íà àðõèòåêòóðíî-ãðàäîñòðîèòåëüíîì Ñîâåòå</a><dl><dt><a href=https://virtualbrest.ru/news82623.php><img src='/imgmini.php?date_ot=2020-08-28&user=admin&type=2&f=https://sun9-35.userapi.com/YBBJHmNTT9SBREP3EfJCcsfyctPVxGCxYEySjQ/UyT9NC1YIl8.jpg' width='100' /></a></dt> <dd> öåíòðå âíèìàíèÿ äâà äåòàëüíûõ ïëàíà. Þãî-Çàïàäíîãî æèëîãî ìèêðîðàéîíà è æèëîé çàñòðîéêè ó÷àñòêà â ðàéîíå Ñÿáðîâñêàÿ- Ïðîåêòèðóåìàÿ-Ôîðò «IV-Êðàñíîçíàìåííàÿ». Ðàíåå îíè âûíîñèëèñü íà îáùåñòâåííîå îáñ...</dd></dl></li><li title='Ïîêàçîâ: 2401'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82629.php#commentitstart />11</a>
<a class='header-description' href=https://virtualbrest.ru/news82629.php />Ïèøóò ïðî ÑÎÏ è ïðèîñòàíîâêó îêàçàíèÿ óñëóã. Áåëîðóñàì àêòèâíî íàïîìèíàþò ïðî îïëàòó êîììóíàëêè</a><dl><dt><a href=https://virtualbrest.ru/news82629.php><img src='/imgmini.php?date_ot=2020-08-28&user=admin&type=2&f=https://dh.img.tyt.by/720x720s/n/brushko/10/9/dengi_zhirovka_17032017_tutby_brush_phsl--8090.jpg' width='100' /></a></dt> <dd>Áåëîðóñàì, êîòîðûå â ýòîì ìåñÿöå íå îïëàòèëè êîììóíàëêó äî 25 ÷èñëà, áóêâàëüíî íà ñëåäóþùèé äåíü ñòàëè íàïîìèíàòü îá ýòîì çâîíêàìè, ÑÌÑ, ýëåêòðîííûìè ïèñüìàìè è èçâåùåíèÿìè â ïî÷òîâûõ ÿùèêàõ. Ìíîãèå ÷...</dd></dl></li><li title='Ïîêàçîâ: 2353'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82624.php#commentitstart />8</a>
<a class='header-description' href=https://virtualbrest.ru/news82624.php />«Êîìàíäèð ñêàçàë: íå ïåðåæèâàé, òû óæå óâîëåí». Âîåííîñëóæàùèé â Áàðàíîâè÷àõ ïîøåë íà ñâèäàíèå, à îêàçàëñÿ â ÈÂÑ</a><dl><dt><a href=https://virtualbrest.ru/news82624.php><img src='/imgmini.php?date_ot=2020-08-28&user=admin&type=2&f=https://www.intex-press.by/wp-content/uploads/2020/08/glavnaya-4.jpg' width='100' /></a></dt> <dd>Âàëåðèé Ëåîí÷èê îòñëóæèë â àðìèè ïÿòü ëåò. È íàìåðåâàëñÿ ñëóæèòü êàê ìèíèìóì åùå ñòîëüêî æå, íî âå÷åðîì 9 àâãóñòà ïîïàë ïîä ìèëèöåéñêèé «õàïóí». Êîãäà ÷åðåç òðè äíÿ ïàðåíü âûøåë èç ÈÂÑ è ïîçâîíèë â ñâ...</dd></dl></li></ul></div></div>
<div class="box"><div id=text style="width: 490; border: 0;"><table><tr><td><a class="cloud-count" title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' href=https://virtualbrest.ru/news82660.php#commentitstart>10</a>
</td><td><h3><a style='font-size: 110%; text-decoration: none;' class='post' href=https://virtualbrest.ru/news82660.php> ìèëèöèè ïðîêîììåíòèðîâàëè èñòîðèþ ïîäðîñòêà èç Ïèíñêà, îí ïîñòðàäàë âî âðåìÿ ïðîòåñòîâ</a></h3></td></tr></table><div class='commglav'><a style='font-size: 100%; text-decoration: none; color: #AAAAAA;' href=https://virtualbrest.ru/news82660.php#commentit-1510459>À Âàñ ïåðåïèñàëè. :)</a></div><table><tr><td><a class="cloud-count" title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' href=https://virtualbrest.ru/news82662.php#commentitstart>1</a>
</td><td><h3><a style='font-size: 110%; text-decoration: none;' class='post' href=https://virtualbrest.ru/news82662.php>Áåëîðóññêèå ñïîðòñìåíû âûñòóïèëè ñ òðåáîâàíèåì ïðîâåñòè íîâûå âûáîðû ïðåçèäåíòà</a></h3></td></tr></table><div class='commglav'><a style='font-size: 100%; text-decoration: none; color: #AAAAAA;' href=https://virtualbrest.ru/news82662.php#commentit-1510456>Âñå ïðîòèâ áûâøåé âëàñòè.... &quot;Äà ñàì îí íå óéä¸ò&quot; (ñ) </a></div><table><tr><td><a class="cloud-count" title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' href=https://virtualbrest.ru/news82661.php#commentitstart>1</a>
</td><td><h3><a style='font-size: 110%; text-decoration: none;' class='post' href=https://virtualbrest.ru/news82661.php>Âàëþòíûé ðûíîê øòîðìèò. Êàê íà ýòî ðåàãèðóåò òîðãîâëÿ è ÷òî ïðîèñõîäèò ñ öåíàìè</a></h3></td></tr></table><div class='commglav'><a style='font-size: 100%; text-decoration: none; color: #AAAAAA;' href=https://virtualbrest.ru/news82661.php#commentit-1510455>à ÷òî âû õîòåëè? åñëè öåíà íà äîëàð âûðîñëà íà 20 ïðîöåíòîâ òî ýòî çíà÷èò ÷òî âû ñòàëè çàðàáàòûâàòü íà 20% ìåíüøå.... </a></div><table><tr><td><a class="cloud-count" title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' href=https://virtualbrest.ru/news82649.php#commentitstart>2</a>
</td><td><h3><a style='font-size: 110%; text-decoration: none;' class='post' href=https://virtualbrest.ru/news82649.php>Ó áþäæåòíèêîâ óïàëè ñðåäíèå çàðïëàòû (â òîì ÷èñëå ðåàëüíûå)</a></h3></td></tr></table><div class='commglav'><a style='font-size: 100%; text-decoration: none; color: #AAAAAA;' href=https://virtualbrest.ru/news82649.php#commentit-1510454>Ïóãàåò??...íåóæåëè ïîñëå 25 ëåò îáåùàíèé áåëîðóñîâ ìîæíî ÷åì òî èñïóãàòü?Ìåíÿ ýòî â òî æå âðåìÿ è ðàäóåò ÷òî ýòî òîëüêî íà÷àëî Íà÷àëî êîíöà !) </a></div><table><tr><td><a class="cloud-count" title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' href=https://virtualbrest.ru/news82659.php#commentitstart>8</a>
</td><td><h3><a style='font-size: 110%; text-decoration: none;' class='post' href=https://virtualbrest.ru/news82659.php>Æåíñêèå ìèðîòâîð÷åñêèå ñèëû âçÿëè ïîä êîíòðîëü öåíòð Ìèíñêà</a></h3></td></tr></table><div class='commglav'><a style='font-size: 100%; text-decoration: none; color: #AAAAAA;' href=https://virtualbrest.ru/news82659.php#commentit-1510453>Êòî â áåëàðóñè ïî áàáàì ïîéäåò ... Òîò îò æåíùèí è ïîãèáíåòÀëåêñàíäð ...íåÍåâñêèé)) </a></div><table><tr><td><a class="cloud-count" title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' href=https://virtualbrest.ru/news82643.php#commentitstart>7</a>
</td><td><h3><a style='font-size: 110%; text-decoration: none;' class='post' href=https://virtualbrest.ru/news82643.php>Ïàðíè íà ôîòî ïîäîçðåâàþòñÿ â ñîâåðøåíèè õóëèãàíñêèõ äåéñòâèé</a></h3></td></tr></table><div class='commglav'><a style='font-size: 100%; text-decoration: none; color: #AAAAAA;' href=https://virtualbrest.ru/news82643.php#commentit-1510445>Ïîëíûé èãíîð êàðàòåëÿì. </a></div><table><tr><td><a class="cloud-count" title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' href=https://virtualbrest.ru/news82310.php#commentitstart>2</a>
</td><td><h3><a style='font-size: 110%; text-decoration: none;' class='post' href=https://virtualbrest.ru/news82310.php>Ðîäíûì çàñòðåëåííîãî ñèëîâèêàìè â Áðåñòå ìóæ÷èíû ñíîâà íå îòäàëè åãî òåëî äëÿ çàõîðîíåíèÿ</a></h3></td></tr></table><div class='commglav'><a style='font-size: 100%; text-decoration: none; color: #AAAAAA;' href=https://virtualbrest.ru/news82310.php#commentit-1510444>Ó òåáÿ óðîä åñòü åãî ôîòî ñ àðìàòóðîé? Èëè ýòî ñî ñëîâ êàðàòåëåé? Êîí÷àéòå óæå ñ ýòîé òîòàëüíîé ëîæüþ, ïðîòèâíî ñ âàìè æèòü â îäíîì ãîðîäå. </a></div><table><tr><td><a class="cloud-count" title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' href=https://virtualbrest.ru/news82652.php#commentitstart>1</a>
</td><td><h3><a style='font-size: 110%; text-decoration: none;' class='post' href=https://virtualbrest.ru/news82652.php>Áðåñò ïîíåñ óòðàòó. Óìåð äîêòîð Êîíñòàíòèí Øåëåïåíü</a></h3></td></tr></table><div class='commglav'><a style='font-size: 100%; text-decoration: none; color: #AAAAAA;' href=https://virtualbrest.ru/news82652.php#commentit-1510443>íèêòî íå ïèøåò íàïèøó ÿ.... î÷åíü õîðîøèé ÷åëîâåê íàâåðíî áûë... î÷åíü î÷åíü ìíîãèì ëþäÿì ïîìîã è ñïàñ... çåìëÿ ïóõîì åìó </a></div><table><tr><td><a class="cloud-count" title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' href=https://virtualbrest.ru/news82629.php#commentitstart>11</a>
</td><td><h3><a style='font-size: 110%; text-decoration: none;' class='post' href=https://virtualbrest.ru/news82629.php>Ïèøóò ïðî ÑÎÏ è ïðèîñòàíîâêó îêàçàíèÿ óñëóã. Áåëîðóñàì àêòèâíî íàïîìèíàþò ïðî îïëàòó êîììóíàëêè</a></h3></td></tr></table><div class='commglav'><a style='font-size: 100%; text-decoration: none; color: #AAAAAA;' href=https://virtualbrest.ru/news82629.php#commentit-1510442>Ðàç óæ î ìàòåìàòèêå çàãîâîðèëè. Ïåíÿ âçèìàåòñÿ â ðàçìåðå 0,3% îò íåóïëà÷åííîé ñóììû â äåíü. Çà ìåñÿö 0,3% õ 30 = 9%. Äîëëàð ïî êóðñó Íàöáàíêà: 30.07.2020 - 2,4180, 30.08.2020 - 2,6631. 2,6631-2,4180=0,2451. 0,2451:2,4180=0,092, èëè 9,2%. Ðàçíèöà ìèçåðíàÿ, íî, êîíå÷íî, ïàðó êîïååê íà ïðîñðî÷êå îïëàòû ìîæíî áûëî ñýêîíîìèòü. Çà ïðåäûäóùèé ïåðèîä: 30.0...</a></div><table><tr><td><a class="cloud-count" title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' href=https://virtualbrest.ru/news82617.php#commentitstart>9</a>
</td><td><h3><a style='font-size: 110%; text-decoration: none;' class='post' href=https://virtualbrest.ru/news82617.php>Ïðåçèäåíò âûñêàçàëñÿ î Á×Á-ôëàãå: âû æå âèäèòå — ïîðòðåòû Ãèòëåðà è êðóãîì âèñÿò áåëî-êðàñíî-áåëûå ôëàãè</a></h3></td></tr></table><div class='commglav'><a style='font-size: 100%; text-decoration: none; color: #AAAAAA;' href=https://virtualbrest.ru/news82617.php#commentit-1510441>À óæ ñêîëüêî ëþäåé áûëî óíè÷òîæåíî â çàñòåíêàõ íêâäøíèêàìè ïîä åãî ëþáèìûì êðàñíûì ôëàãîì. È íè÷åãî, ïîëüçóåìñÿ. </a></div><table><tr><td><a class="cloud-count" title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' href=https://virtualbrest.ru/news82567.php#commentitstart>25</a>
</td><td><h3><a style='font-size: 110%; text-decoration: none;' class='post' href=https://virtualbrest.ru/news82567.php>Ëóêàøåíêî: ìû íå äîïóñòèì îáâàëà íàöèîíàëüíîé âàëþòû è, óöåïèâøèñü ðóêàìè, íå ñäåðæèâàåì êóðñ ðóáëÿ</a></h3></td></tr></table><div class='commglav'><a style='font-size: 100%; text-decoration: none; color: #AAAAAA;' href=https://virtualbrest.ru/news82567.php#commentit-1510440>Ðàíüøå áûëî â áàíêàõ äðóãèõ ñòðàí. À òóò òàêîé øóõåð íàìå÷àåòñÿ, âîò è ðåøèë ïîëîæèòü ïîáëèæå ê ïîïå, ÷òî ñ ñîáîé ìîæíî áûëî ïðèõâàòèòü, êîãäà ñìàòûâàòüñÿ ïðèäåòñÿ </a></div><table><tr><td><a class="cloud-count" title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' href=https://virtualbrest.ru/news82650.php#commentitstart>14</a>
</td><td><h3><a style='font-size: 110%; text-decoration: none;' class='post' href=https://virtualbrest.ru/news82650.php>Ñáîðû-2020. Âîåííîîáÿçàííûå áðåñò÷àíå îòïðàâèëèñü â âîéñêà</a></h3></td></tr></table><div class='commglav'><a style='font-size: 100%; text-decoration: none; color: #AAAAAA;' href=https://virtualbrest.ru/news82650.php#commentit-1510438>Ïî ìîåìó â ãåíøòàá ÐÁ ïðîáðàëñÿ ïîëüñêî-ëèòîâñêèé àãåíò ñ öåëüþ ðàçëîæèòü àðìèþ, òàê êàê áîëåå íåóäà÷íîãî âðåìåíè äëÿ ïàðòèçàíñêèõ èãð è ïðèäóìàòü ñëîæíî.. </a></div><table><tr><td><a class="cloud-count" title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' href=https://virtualbrest.ru/news82657.php#commentitstart>10</a>
</td><td><h3><a style='font-size: 110%; text-decoration: none;' class='post' href=https://virtualbrest.ru/news82657.php>Êðàñîòà íå òðåáóåò æåðòâ!  Áðåñòå îêîëî ñòà äåâóøåê ñòîÿò íà ÖÓÌ-å ñ öâåòàìè è ïëàêàòàìè</a></h3></td></tr></table><div class='commglav'><a style='font-size: 100%; text-decoration: none; color: #AAAAAA;' href=https://virtualbrest.ru/news82657.php#commentit-1510436>Åãî çàäåðæàëè. </a></div><table><tr><td><a class="cloud-count" title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' href=https://virtualbrest.ru/news82646.php#commentitstart>6</a>
</td><td><h3><a style='font-size: 110%; text-decoration: none;' class='post' href=https://virtualbrest.ru/news82646.php>«Ïðÿìî èì ñêàçàë: «Òî, ÷òî âû òâîðèòå, ÷èñòåéøåé âîäû ñàòàíèçì. Áåñïðåäåë. Ìíå, ãîâîðþ, âàñ ïðÿìî æàëü. Âàì ïðèäåòñÿ îòâå÷àòü çà âñå!»</a></h3></td></tr></table><div class='commglav'><a style='font-size: 100%; text-decoration: none; color: #AAAAAA;' href=https://virtualbrest.ru/news82646.php#commentit-1510431>Íàäî íàïèòüñÿ è Îáíóëèòü ÿ (ïåñíÿ òàêàÿ) </a></div><table><tr><td><a class="cloud-count" title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' href=https://virtualbrest.ru/news82641.php#commentitstart>21</a>
</td><td><h3><a style='font-size: 110%; text-decoration: none;' class='post' href=https://virtualbrest.ru/news82641.php>Ïóòèí: Ðîññèÿ ïðèçíàåò ëåãèòèìíîñòü ïðåçèäåíòñêèõ âûáîðîâ â Áåëàðóñè</a></h3></td></tr></table><div class='commglav'><a style='font-size: 100%; text-decoration: none; color: #AAAAAA;' href=https://virtualbrest.ru/news82641.php#commentit-1510430>Äàâàéòå. È íàø îìîí èì âïðèäà÷ó â ïîäàðîê, äà âîò òîëüêî íå âîçüìóò ýòî .... &quot;Ñîêðîâèùå&quot; íåíóæíî, ñâîèõ õâàòàåò... . </a></div></div>
<div class='superlipodp'><a href="https://virtualbrest.ru/komment.php">Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè êî âñåì ìàòåðèàëàì</a></div></div>
<div class="box"><br><table cellspacing=0 cellpadding=5><tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 388'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82658.php /><img src='/imgmini.php?date_ot=2020-08-29&user=admin&type=2&f=https://dh.img.tyt.by/1200x630s/n/06/3/og_698595_bnk_toplivo.jpeg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82658.php#commentitstart />1</a><br><br> </td><td>
<a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82658.php />Áåëàðóñü ïîîáåùàëà óêðàèíñêèì ïîêóïàòåëÿì òîïëèâà âûïîëíèòü â ñåíòÿáðå âñå êîíòðàêòû</a></td></tr>
<tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 4063'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82646.php /><img src='/imgmini.php?date_ot=2020-08-29&user=admin&type=2&f=https://sun9-12.userapi.com/gvhwGAGV5IY7IUDNZ_JC-qHg4Zm9IrlVSulFLQ/hNGMGD5l3U8.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82646.php#commentitstart />6</a><br><br> </td><td>
<a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82646.php />«Ïðÿìî èì ñêàçàë: «Òî, ÷òî âû òâîðèòå, ÷èñòåéøåé âîäû ñàòàíèçì. Áåñïðåäåë. Ìíå, ãîâîðþ, âàñ ïðÿìî æàëü. Âàì ïðèäåòñÿ îòâå÷àòü çà âñå!»</a></td></tr>
<tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 2150'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82635.php /><img src='/imgmini.php?date_ot=2020-08-29&user=admin&type=2&f=https://content.onliner.by/news/970x485/8293d0bb28ebe2cd639f6e284b54561d.jpeg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82635.php#commentitstart />2</a><br><br> </td><td>
<a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82635.php />Bloomberg: áåëîðóññêèå ÷èíîâíèêè îòêëþ÷àëè èíòåðíåò ñ ïîìîùüþ òåõíîëîãèé àìåðèêàíñêîé ôèðìû</a></td></tr>
<tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 679'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82633.php /><img src='/imgmini.php?date_ot=2020-08-28&user=admin&type=2&f=https://brest.mvd.gov.by/uploads2/news/2889/6247bd8b5bd3d8bd31f6668fda26e5fd9226cb09.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'><img class="iconn" src="https://virtualbrest.ru/img/ico/photo.png"> </td><td>
<a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82633.php />Èíñïåêòîðû ÃÀÈ ïðîâåðèëè, êàê áðåñòñêèå âîäèòåëè ïåðåâîçÿò þíûõ ïàññàæèðîâ</a></td></tr>
<tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 307'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82631.php /><img src='/imgmini.php?date_ot=2020-08-28&user=admin&type=2&f=https://sun1.beltelecom-by-minsk.userapi.com/FpFOXdsstU-QtVfTaQ0F153Iq2gUSPMhX7RlhQ/F7NTVoNXVl4.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'> </td><td>
<a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82631.php />Â Áðåñòå ïîäïèñàëè äîãîâîð ñ Îðãàíèçàöèåé îáúåäèíåííûõ íàöèé ïî ïðîìûøëåííîìó ðàçâèòèþ (UNIDO)</a></td></tr>
<tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 2402'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82629.php /><img src='/imgmini.php?date_ot=2020-08-28&user=admin&type=2&f=https://dh.img.tyt.by/720x720s/n/brushko/10/9/dengi_zhirovka_17032017_tutby_brush_phsl--8090.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82629.php#commentitstart />11</a><br><br> </td><td>
<a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82629.php />Ïèøóò ïðî ÑÎÏ è ïðèîñòàíîâêó îêàçàíèÿ óñëóã. Áåëîðóñàì àêòèâíî íàïîìèíàþò ïðî îïëàòó êîììóíàëêè</a></td></tr>
<tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 2354'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82624.php /><img src='/imgmini.php?date_ot=2020-08-28&user=admin&type=2&f=https://www.intex-press.by/wp-content/uploads/2020/08/glavnaya-4.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82624.php#commentitstart />8</a><br><br> </td><td>
<a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82624.php />«Êîìàíäèð ñêàçàë: íå ïåðåæèâàé, òû óæå óâîëåí». Âîåííîñëóæàùèé â Áàðàíîâè÷àõ ïîøåë íà ñâèäàíèå, à îêàçàëñÿ â ÈÂÑ</a></td></tr>
<tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 2584'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82621.php /><img src='/imgmini.php?date_ot=2020-08-28&user=admin&type=2&f=https://content.onliner.by/news/970x485/665d7d8a4b3a423b47451c99c5a314b0.jpeg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82621.php#commentitstart />7</a><br><br> </td><td>
<a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82621.php />Ðóêîâîäñòâî À1 ïðîêîììåíòèðîâàëî ñîòðóäíèêàì òðåáîâàíèå ãîñîðãàíîâ óõóäøàòü ñâÿçü</a></td></tr>
<tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 1221'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82618.php /><img src='/imgmini.php?date_ot=2020-08-28&user=admin&type=2&f=https://sun9-59.userapi.com/inWW5xBBlV9f3xGgR4xaBr32uNc3qvYo7lIlMA/YVHLUuGvYbE.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82618.php#commentitstart />1</a><br><br> </td><td>
<a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82618.php />Ìíîãîäåòíàÿ ìàìà èç Áðåñòà î ñâîåé ïðîáëåìå ñ æèëü¸ì: «Ïðè ðåøåíèè ìîåãî âîïðîñà ïðîèçîø¸ë þðèäè÷åñêèé êàçóñ»</a></td></tr>
<tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 1546'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82617.php /><img src='/imgmini.php?date_ot=2020-08-28&user=admin&type=2&f=https://dh.img.tyt.by/720x720s/n/prezident/0c/3/lukashenko-bchb-prisyaga.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82617.php#commentitstart />9</a><br><br> </td><td>
<a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82617.php />Ïðåçèäåíò âûñêàçàëñÿ î Á×Á-ôëàãå: âû æå âèäèòå — ïîðòðåòû Ãèòëåðà è êðóãîì âèñÿò áåëî-êðàñíî-áåëûå ôëàãè</a></td></tr>
<tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 925'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82616.php /><img src='/imgmini.php?date_ot=2020-08-28&user=admin&type=2&f=https://dh.img.tyt.by/720x720s/n/zamirovskiy/09/1/03_lukashenko_16082020_zam_tutby_phsl.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82616.php#commentitstart />9</a><br><br> </td><td>
<a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82616.php />Ëóêàøåíêî ãðîçèò Ëèòâå îòâåðíóòüñÿ îò åå ïîðòà. Íî äëÿ ýòîãî, êàæåòñÿ, ïðèäåòñÿ ñíîâà çâîíèòü Ïóòèíó</a></td></tr>
<tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 610'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82611.php /><img src='/imgmini.php?date_ot=2020-08-28&user=admin&type=2&f=https://www.belta.by/images/storage/news/with_archive/2020/000019_1598613266_404585_big.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82611.php#commentitstart />3</a><br><br> </td><td>
<a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82611.php />"Íà ñåëå - áåç âîïðîñîâ" - Ëóêàøåíêî ïîðó÷èë ïðîðàáîòàòü òåìó áåñïëàòíîãî ïèòàíèÿ â äåòñàäàõ</a></td></tr>
<tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 1725'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82608.php /><img src='/imgmini.php?date_ot=2020-08-28&user=admin&type=2&f=https://www.belta.by/images/storage/news/with_archive/2020/000019_1598610485_404574_big.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82608.php#commentitstart />5</a><br><br> </td><td>
<a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82608.php />Ëóêàøåíêî: çà ãðàíèöåé äîëæíû ïîäóìàòü, âî ÷òî ìîæåò ïðåâðàòèòüñÿ Åâðîïà, åñëè â Áåëàðóñè ïîëûõíåò</a></td></tr>
<tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 809'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82604.php /><img src='/imgmini.php?date_ot=2020-08-28&user=admin&type=2&f=https://dh.img.tyt.by/720x720s/n/reuters/02/2/vsemirnyy_bank_rtx6esyh.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82604.php#commentitstart />1</a><br><br> </td><td>
<a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82604.php />Âñåìèðíûé áàíê èç-çà îøèáîê ïðåðâàë ïóáëèêàöèþ ðåéòèíãà, íà êîòîðûé äåëàëè ñòàâêó âëàñòè Áåëàðóñè</a></td></tr>
<tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 607'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82599.php /><img src='/imgmini.php?date_ot=2020-08-28&user=admin&type=2&f=https://www.belta.by/images/storage/news/with_archive/2020/000021_1598595369_404511_big.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'> </td><td>
<a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82599.php />Â Áåëàðóñè îïðåäåëåí ïîðÿäîê ïîñòóïëåíèÿ èíîñòðàííîé áåçâîçìåçäíîé ïîìîùè</a></td></tr>
<tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 2088'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82587.php /><img src='/imgmini.php?date_ot=2020-08-27&user=admin&type=2&f=https://www.intex-press.by/wp-content/uploads/2017/07/militsiya-1024x560.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82587.php#commentitstart />17</a><br><br> </td><td>
<a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82587.php />«Ñòûäíî, ÷òî â ïðîôåññèè åñòü òàêèå ëþäè». Áàðàíîâè÷ñêèé ìèëèöèîíåð – î ïðîòåñòàõ è äåéñòâèÿõ ñâîèõ êîëëåã</a></td></tr>
<tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 588'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82584.php /><img src='/imgmini.php?date_ot=2020-08-27&user=admin&type=2&f=https://www.belta.by/images/storage/news/with_archive/2020/000023_1598540333_404460_big.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'> </td><td>
<a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82584.php />Ñàíýïèäñëóæáà ïðèçûâàåò ñîáëþäàòü ìåðû ïðîôèëàêòèêè êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè</a></td></tr>
<tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 1122'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82583.php /><img src='/imgmini.php?date_ot=2020-08-27&user=admin&type=2&f=https://dh.img.tyt.by/720x720s/n/shukaylo/00/8/parlament_20180419_shuk_tutby_phsl_6613.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82583.php#commentitstart />6</a><br><br> </td><td>
<a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82583.php />×òî äóìàþò äåïóòàòû Äàâûäüêî, Ãàéäóêåâè÷ è Ñàâèíûõ î ïåðñïåêòèâå èõ îòçûâà</a></td></tr>
<tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 415'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82582.php /><img src='/imgmini.php?date_ot=2020-08-27&user=admin&type=2&f=https://www.belta.by/images/storage/news/with_archive/2020/000023_1598536283_404446_big.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'><img class="iconn" src="https://virtualbrest.ru/img/ico/photo.png"> </td><td>
<a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82582.php />Æèëüå, èíôðàñòðóêòóðà, áûò â îáùåæèòèÿõ - Êóõàðåâ ïðîâåë ïðèåì ãðàæäàí â Áðåñòå</a></td></tr>
<tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 1221'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82579.php /><img src='/imgmini.php?date_ot=2020-08-27&user=admin&type=2&f=https://dh.img.tyt.by/720x720s/n/shukaylo/05/5/marsh_solidarnosti_20200816_shuk_tutby_phsl_7581.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82579.php#commentitstart />2</a><br><br> </td><td>
<a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82579.php />Ñîçäàíà ìåæâåäîìñòâåííàÿ êîìèññèÿ ïî ôàêòàì íàñèëèÿ ñî ñòîðîíû ñèëîâèêîâ. Êòî åå âîçãëàâèë, íå ñîîáùàþò</a></td></tr>
<tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 514'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82574.php /><img src='/imgmini.php?date_ot=2020-08-27&user=admin&type=2&f=https://tutby.gcdn.co/720x720s/n/10/4/posolstvo_livii_2.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'><img class="iconn" src="https://virtualbrest.ru/img/ico/photo.png"> </td><td>
<a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82574.php />Â ðàéîíå ïîñîëüñòâà Ëèâèè â Ìèíñêå óñèëÿò îõðàíó. ÌÈÄ Áåëàðóñè ïðîêîììåíòèðîâàë ïîïûòêó øòóðìà äèïìèññèè</a></td></tr>
<tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 449'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82572.php /><img src='/imgmini.php?date_ot=2020-08-27&user=admin&type=2&f=https://www.belta.by/images/storage/news/with_archive/2020/000022_1598531753_404431_big.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82572.php#commentitstart />1</a><br><br> </td><td>
<a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82572.php />Íèêàêèõ íîâøåñòâ â îáðàçîâàòåëüíîì ïðîöåññå â øêîëàõ íå áóäåò - Êàðæîâà</a></td></tr>
</table></div>
<div class="box">
<center><img width=490 src="https://virtualbrest.ru/img/1/unnamed.jpg" alt=""></center>
<p align=center><a target='_blank' rel='nofollow' href='https://vk.com/virtual.brest?w=wall-24693405_256641'><img width=143 src='https://virtualbrest.ru/imgmini.php?q=50&date_ot=10&type=2&f=https://sun9-10.userapi.com/Qu4ymPCGWXrZFl3rujKQASJHVT-kmUqXU4VWgQ/0M8xtFHpv4A.jpg' /></a>
<a target='_blank' rel='nofollow' href='https://sun9-37.userapi.com/r3Xu851Gf5mVnl8hGk6o4smbbrcwLObFOAGYrw/guUw2rbijJ0.jpg'><img width=143 src='https://virtualbrest.ru/imgmini.php?q=50&date_ot=10&type=2&f=https://sun9-37.userapi.com/r3Xu851Gf5mVnl8hGk6o4smbbrcwLObFOAGYrw/guUw2rbijJ0.jpg' /></a>
<a target='_blank' rel='nofollow' href='https://sun9-23.userapi.com/c857432/v857432418/2191e8/TnRqJXMfxmE.jpg'><img width=143 src='https://virtualbrest.ru/imgmini.php?q=50&date_ot=10&type=2&f=https://sun9-23.userapi.com/c857432/v857432418/2191e8/TnRqJXMfxmE.jpg' /></a>
<a target='_blank' rel='nofollow' href='https://sun9-44.userapi.com/c858524/v858524744/1b7c34/A9IQp4qKF6Q.jpg'><img width=143 src='https://virtualbrest.ru/imgmini.php?q=50&date_ot=10&type=2&f=https://sun9-44.userapi.com/c858524/v858524744/1b7c34/A9IQp4qKF6Q.jpg' /></a>
<a target='_blank' rel='nofollow' href='https://sun9-68.userapi.com/c854424/v854424959/23ba9a/Bk0QwgL4HMo.jpg'><img width=143 src='https://virtualbrest.ru/imgmini.php?q=50&date_ot=10&type=2&f=https://sun9-68.userapi.com/c854424/v854424959/23ba9a/Bk0QwgL4HMo.jpg' /></a>
<a target='_blank' rel='nofollow' href='https://sun9-32.userapi.com/c856028/v856028096/227de4/v3iNPNIXP90.jpg'><img width=143 src='https://virtualbrest.ru/imgmini.php?q=50&date_ot=10&type=2&f=https://sun9-32.userapi.com/c856028/v856028096/227de4/v3iNPNIXP90.jpg' /></a>
<a target='_blank' rel='nofollow' href='https://sun2.beltelecom-by-minsk.userapi.com/c858216/v858216915/20c694/Smd-lL_bVUk.jpg'><img width=143 src='https://virtualbrest.ru/imgmini.php?q=50&date_ot=10&type=2&f=https://sun2.beltelecom-by-minsk.userapi.com/c858216/v858216915/20c694/Smd-lL_bVUk.jpg' /></a>
<a target='_blank' rel='nofollow' href='https://virtualbrest.ru/news82614.php'><img width=143 src='https://virtualbrest.ru/imgmini.php?q=50&date_ot=10&type=2&f=https://sun9-74.userapi.com/ZtnMIL2Cn-KRd6X5x6yA5wF4cMnndr_vhNtbuA/pN-Or7bxqYk.jpg' /></a>
<a target='_blank' rel='nofollow' href='https://sun9-15.userapi.com/x5q5k1iaGixKqU0mjsVjU0COc0Udy6DOU5WoHA/xQjlGtTTXGY.jpg'><img width=143 src='https://virtualbrest.ru/imgmini.php?q=50&date_ot=10&type=2&f=https://sun9-15.userapi.com/x5q5k1iaGixKqU0mjsVjU0COc0Udy6DOU5WoHA/xQjlGtTTXGY.jpg' /></a>
<a target='_blank' rel='nofollow' href='https://sun9-40.userapi.com/c858224/v858224416/1f85d9/_gDVmeKnWKU.jpg'><img width=143 src='https://virtualbrest.ru/imgmini.php?q=50&date_ot=10&type=2&f=https://sun9-40.userapi.com/c858224/v858224416/1f85d9/_gDVmeKnWKU.jpg' /></a>
<a target='_blank' rel='nofollow' href='https://sun9-69.userapi.com/c857136/v857136095/1f1907/ALfvKUz48wE.jpg'><img width=143 src='https://virtualbrest.ru/imgmini.php?q=50&date_ot=10&type=2&f=https://sun9-69.userapi.com/c857136/v857136095/1f1907/ALfvKUz48wE.jpg' /></a>
<a target='_blank' rel='nofollow' href='https://sun9-42.userapi.com/c858224/v858224416/1f85e3/CPjDZXFApGM.jpg'><img width=143 src='https://virtualbrest.ru/imgmini.php?q=50&date_ot=10&type=2&f=https://sun9-42.userapi.com/c858224/v858224416/1f85e3/CPjDZXFApGM.jpg' /></a>
<a target='_blank' rel='nofollow' href='https://vk.com/virtual.brest?w=wall-24693405_241567'><img width=143 src='https://virtualbrest.ru/imgmini.php?q=50&date_ot=10&type=2&f=https://sun9-56.userapi.com/c856028/v856028474/21f07d/oQCYCKxa_Kc.jpg' /></a>
<a target='_blank' rel='nofollow' href='https://vk.com/virtual.brest?w=wall-24693405_256884'><img width=143 src='https://virtualbrest.ru/imgmini.php?q=50&date_ot=10&type=2&f=https://sun2.beltelecom-by-minsk.userapi.com/htbkmW_CXvn-1MExMlTFMDclBqGH4I516LZjAA/_94N8N2LSoU.jpg' /></a>
<a target='_blank' rel='nofollow' href='https://vk.com/virtual.brest?w=wall-24693405_256964'><img width=143 src='https://virtualbrest.ru/imgmini.php?q=50&date_ot=10&type=2&f=https://sun1.beltelecom-by-minsk.userapi.com/SuzQS4esGuK6UFJ9-a9h-A0jNSZyXbVObi_r5A/4N92PNBExUM.jpg' /></a>
<a target='_blank' rel='nofollow' href='https://sun1.beltelecom-by-minsk.userapi.com/T5hO8tuoly-WTBZcIpW9PBDQ5eABiAepc0dGyg/Gjk9YDT8_m0.jpg'><img width=143 src='https://virtualbrest.ru/imgmini.php?q=50&date_ot=10&type=2&f=https://sun1.beltelecom-by-minsk.userapi.com/T5hO8tuoly-WTBZcIpW9PBDQ5eABiAepc0dGyg/Gjk9YDT8_m0.jpg' /></a>
<a target='_blank' rel='nofollow' href='https://vk.com/virtual.brest?w=wall-24693405_243445'><img width=143 src='https://virtualbrest.ru/imgmini.php?q=50&date_ot=10&type=2&f=https://sun9-55.userapi.com/c858424/v858424072/1fac2b/VjN_QJrLIZE.jpg' /></a>
<a target='_blank' rel='nofollow' href='https://sun9-3.userapi.com/c858224/v858224416/1f85ed/lYhRwV5T19A.jpg'><img width=143 src='https://virtualbrest.ru/imgmini.php?q=50&date_ot=10&type=2&f=https://sun9-3.userapi.com/c858224/v858224416/1f85ed/lYhRwV5T19A.jpg' /></a>
</p>


</div>
</div>
</div>
</div>
</td>
<td style='width: 200px;'>
<div class="sidebar-right">
<span class="zagolovok">&nbsp;Íîâîñòè ãîðîäà Áðåñòà:</span>
<dl class="right-sidebar-headers">
<a href=https://virtualbrest.ru/allnews.php><img style='margin: -10px 0 3px 0;' width=200 title="Ïîëíàÿ ëåíòà íîâîñòåé Áðåñòà" src="https://virtualbrest.ru/img/1/news.jpg"></a>
<dt><a href='https://virtualbrest.ru/date/2020-08-30.php'>Ñåãîäíÿ: </a></dt>
<dd class='ccommon'><a title='Ïîêàçîâ: 420
Êîììåíòàðèåâ: 1' href='https://virtualbrest.ru/news82662.php'>Áåëîðóññêèå ñïîðòñìåíû âûñòóïèëè ñ òðåáîâàíèåì ïðîâåñòè íîâûå âûáîðû ïðåçèäåíòà</a></dd>
<dd class='ccommon'><a title='Ïîêàçîâ: 418
Êîììåíòàðèåâ: 1' href='https://virtualbrest.ru/news82661.php'>Âàëþòíûé ðûíîê øòîðìèò. Êàê íà ýòî ðåàãèðóåò òîðãîâëÿ è ÷òî ïðîèñõîäèò ñ öåíàìè</a></dd>
<dd class='ccommon'><a title='Ïîêàçîâ: 1582
Êîììåíòàðèåâ: 10' href='https://virtualbrest.ru/news82660.php'> ìèëèöèè ïðîêîììåíòèðîâàëè èñòîðèþ ïîäðîñòêà èç Ïèíñêà, îí ïîñòðàäàë âî âðåìÿ ïðîòåñòîâ</a></dd><dt><a href='https://virtualbrest.ru/date/2020-08-29.php'>Â÷åðà: </a></dt>
<dd class='photo'><a title='Ïîêàçîâ: 2307
Êîììåíòàðèåâ: 8' href='https://virtualbrest.ru/news82659.php'>Æåíñêèå ìèðîòâîð÷åñêèå ñèëû âçÿëè ïîä êîíòðîëü öåíòð Ìèíñêà</a></dd>
<dd class='pv'><a title='Ïîêàçîâ: 958' href='https://virtualbrest.ru/news82654.php'>Òóð âûõîäíîãî äíÿ: äâîðåö Ïóñëîâñêèõ â Êîññîâî</a></dd>
<dd class='ccommon'><a title='Ïîêàçîâ: 518' href='https://virtualbrest.ru/news82653.php'>Êàêèì áûë ïðèåçä Ñåðãåÿ Ðàõìàíèíîâà â Áðåñò â 1914 ãîäó</a></dd>
<dd class='ccommon'><a title='Ïîêàçîâ: 3649
Êîììåíòàðèåâ: 1' href='https://virtualbrest.ru/news82652.php'>Áðåñò ïîíåñ óòðàòó. Óìåð äîêòîð Êîíñòàíòèí Øåëåïåíü</a></dd>
<dd class='photo'><a title='Ïîêàçîâ: 721' href='https://virtualbrest.ru/news82651.php'>«Ïàïà, ìàìà, ÿ – ôóòáîëüíàÿ ñåìüÿ». Áðåñò âñòðå÷àåò ôåñòèâàëü ñïîðòà</a></dd>
<dd class='photo'><a title='Ïîêàçîâ: 3345
Êîììåíòàðèåâ: 14' href='https://virtualbrest.ru/news82650.php'>Ñáîðû-2020. Âîåííîîáÿçàííûå áðåñò÷àíå îòïðàâèëèñü â âîéñêà</a></dd>
<dd class='ccommon'><a title='Ïîêàçîâ: 1690
Êîììåíòàðèåâ: 2' href='https://virtualbrest.ru/news82649.php'>Ó áþäæåòíèêîâ óïàëè ñðåäíèå çàðïëàòû (â òîì ÷èñëå ðåàëüíûå)</a></dd>
<dd class='ccommon'><a title='Ïîêàçîâ: 755' href='https://virtualbrest.ru/news82647.php'>Äîëëàð - îò 2,75, åâðî - îò 3,25: ïî÷åì áàíêè ïðîäàþò âàëþòó â ñóááîòó</a></dd>
<dd class='ccommon'><a title='Ïîêàçîâ: 1270
Êîììåíòàðèåâ: 5' href='https://virtualbrest.ru/news82645.php'>Ëèøåíèå àêêðåäèòàöèè æóðíàëèñòîâ çàðóáåæíûõ ÑÌÈ â âîïðîñàõ è îòâåòàõ</a></dd>
<dd class='photo'><a title='Ïîêàçîâ: 3381
Êîììåíòàðèåâ: 7' href='https://virtualbrest.ru/news82643.php'>Ïàðíè íà ôîòî ïîäîçðåâàþòñÿ â ñîâåðøåíèè õóëèãàíñêèõ äåéñòâèé</a></dd>
<dd class='ccommon'><a title='Ïîêàçîâ: 528' href='https://virtualbrest.ru/news82642.php'>Æàðà äî +32°Ñ îæèäàåòñÿ íà þãå Áåëàðóñè 30 àâãóñòà</a></dd>
<dd class='ccommon'><a title='Ïîêàçîâ: 2265
Êîììåíòàðèåâ: 21' href='https://virtualbrest.ru/news82641.php'>Ïóòèí: Ðîññèÿ ïðèçíàåò ëåãèòèìíîñòü ïðåçèäåíòñêèõ âûáîðîâ â Áåëàðóñè</a></dd>
<dd class='ccommon'><a title='Ïîêàçîâ: 1516
Êîììåíòàðèåâ: 17' href='https://virtualbrest.ru/news82639.php'>Äåïóòàò Âàñüêî: øêîëà âñåãäà áûëà õðàìîì çíàíèé, à íå ïîëèòè÷åñêèì èíñòèòóòîì</a></dd>
<dd class='ccommon'><a title='Ïîêàçîâ: 1863
Êîììåíòàðèåâ: 3' href='https://virtualbrest.ru/news82638.php'>«19 ïî ïàñïîðòó, ïî óìó — øåñòèëåòêà». Êàê ìàìà, êîòîðàÿ âîñïèòûâàåò òðîèõ èíâàëèäîâ, ïîïðîñèëà ãîñóäàðñòâî î ïîìîùè</a></dd>
<dd class='ccommon'><a title='Ïîêàçîâ: 722
Êîììåíòàðèåâ: 2' href='https://virtualbrest.ru/news82637.php'>Ñïàñàòåëè íàøëè çàáëóäèâøóþñÿ ÿãîäíèöó â Áðåñòñêîì ðàéîíå</a></dd>
<dd class='ccommon imp'><a title='Ïîêàçîâ: 1111
Êîììåíòàðèåâ: 22' href='https://virtualbrest.ru/news82634.php'> Áåëàðóñè îãðàíè÷èëè äîñòóï ê ñàéòàì naviny.by è NN.by</a></dd><dt><a href='https://virtualbrest.ru/date/2020-08-28.php'>28 Àâãóñòà</a></dt>
<dd class='photo'><a title='Ïîêàçîâ: 2791
Êîììåíòàðèåâ: 14' href='https://virtualbrest.ru/news82632.php'>Íà ýòîò ðàç ìèëèöèÿ óñòàíàâëèâàåò ëè÷íîñòü æåíùèíû èç ìàãàçèíà ïî óë. Âîëãîãðàäñêîé</a></dd>
<dd class='ccommon'><a title='Ïîêàçîâ: 2770
Êîììåíòàðèåâ: 7' href='https://virtualbrest.ru/news82630.php'>Â ÌÈÄ Áåëàðóñè îòâåòèëè Óêðàèíå ïî ïîâîäó «ïîñòàâëåííûõ íà ïàóçó êîíòàêòîâ»</a></dd>
<dd class='ccommon'><a title='Ïîêàçîâ: 1814' href='https://virtualbrest.ru/news82627.php'>Â öåíòðå Áðåñòà íà æåíùèíó ðóõíóëà âåòêà</a></dd>
<dd class='ccommon'><a title='Ïîêàçîâ: 3367
Êîììåíòàðèåâ: 10' href='https://virtualbrest.ru/news82626.php'>Äåëî áðåñò÷àíêè, êîòîðóþ çàäåðæàëè â áåëî-êðàñíî-áåëîì ïëàòüå, îòïðàâèëè íà äîðàáîòêó</a></dd>
<dd class='ccommon'><a title='Ïîêàçîâ: 2568' href='https://virtualbrest.ru/news82623.php'>Ïëàíû çàñòðîéêè äâóõ ìèêðîðàéîíîâ îáñóäèëè íà àðõèòåêòóðíî-ãðàäîñòðîèòåëüíîì Ñîâåòå</a></dd>
<dd class='photo'><a title='Ïîêàçîâ: 1416
Êîììåíòàðèåâ: 1' href='https://virtualbrest.ru/news82622.php'>Øêîëüíûé øîïèíã â Áðåñòå. Âûÿñíèëè, êàêèå ñóììû òðàòÿò áðåñò÷àíå íà ñáîðû äåòåé</a></dd>
<dd class='ccommon'><a title='Ïîêàçîâ: 775
Êîììåíòàðèåâ: 1' href='https://virtualbrest.ru/news82615.php'>«Àëüôà-Áàíê» è «ÁåëÂÝÁ» ïðèîñòàíîâèëè âûäà÷ó êðåäèòîâ. «ÌÒÁàíê» óâåëè÷èë ñðîêè ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê</a></dd>
<dd class='photo'><a title='Ïîêàçîâ: 2320
Êîììåíòàðèåâ: 15' href='https://virtualbrest.ru/news82613.php'>Óäèâèòåëüíîå áûëî âðåìÿ ñâîáîäû... Êàê áðåñò÷àíå âûõîäèëè íà ïëîùàäü Ëåíèíà â 90-å</a></dd>
<dd class='ccommon'><a title='Ïîêàçîâ: 841
Êîììåíòàðèåâ: 8' href='https://virtualbrest.ru/news82610.php'>Èñïûòàíèÿ ðîññèéñêîé âàêöèíû îò êîðîíàâèðóñà ïëàíèðóåòñÿ íà÷àòü â Áåëàðóñè â ñåíòÿáðå</a></dd>
<dd class='ccommon'><a title='Ïîêàçîâ: 2028
Êîììåíòàðèåâ: 5' href='https://virtualbrest.ru/news82609.php'>«Ñèòóàöèÿ íåñòàíäàðòíàÿ». Çàäåðæàííûé ïîñëå øåñòâèÿ áðåñòñêèé ïàíê-ðîêåð Þðèé Ñòûëüñêèé ñóäà òàê è íå äîæäàëñÿ</a></dd>
<dd class='ccommon'><a title='Ïîêàçîâ: 3026
Êîììåíòàðèåâ: 50' href='https://virtualbrest.ru/news82607.php'>"Ìû èì ïîêàæåì, ÷òî òàêîå ñàíêöèè" - Ëóêàøåíêî îáåùàåò îòâåò íà ñàíêöèîííûå ìåðû</a></dd>
<dd class='ccommon'><a title='Ïîêàçîâ: 428' href='https://virtualbrest.ru/news82606.php'>Â Áðåñòå ðåàëèçóþò ïðîåêò ïî ñòèìóëèðîâàíèþ ïîòåíöèàëà òåõíîëîãèé èíäóñòðèè 4.0</a></dd>
<dd class='ccommon'><a title='Ïîêàçîâ: 1250' href='https://virtualbrest.ru/news82602.php'>Äîëëàð ñáàâèë îáîðîòû, ðîññèéñêèé ðóáëü äîðîæàåò â ïðåæíåì òåìïå</a></dd>
<dd class='photo'><a title='Ïîêàçîâ: 1415
Êîììåíòàðèåâ: 1' href='https://virtualbrest.ru/news82601.php'> Áðåñòå íà óëèöå Åêåëü÷èêà âáëèçè ñâîåãî ãàðàæà ìåñòíûé æèòåëü îáíàðóæèë ñíàðÿä</a></dd>
<dd class='ccommon'><a title='Ïîêàçîâ: 1565' href='https://virtualbrest.ru/news82600.php'>Êàêèå êóðñû âàëþò óñòàíîâèëè â îáìåííèêàõ è ãäå âûãîäíåå âñåãî ïîêóïàòü äîëëàðû è åâðî</a></dd>
<dd class='ccommon'><a title='Ïîêàçîâ: 4518
Êîììåíòàðèåâ: 19' href='https://virtualbrest.ru/news82598.php'>Ñâÿùåííèê èç Áðåñòà: «Íàðêîìàíû, òóíåÿäöû, ïðîñòèòóòêè, óãîëîâíèêè, îòùåïåíöû – ìîè ëþäè»</a></dd>
<dd class='ccommon'><a title='Ïîêàçîâ: 1063
Êîììåíòàðèåâ: 13' href='https://virtualbrest.ru/news82597.php'>×èñòàÿ ïðèáûëü êðóïíûõ è ñðåäíèõ ïðåäïðèÿòèé Áðåñòñêîé îáëàñòè óïàëà íà 30,8%</a></dd>
</dl>
<div id="fixblock2">
<a title='Ïîäïèñàòüñÿ íà íîâîñòè Áðåñòà' href="https://virtualbrest.ru/rss/news.php" target="Ïîäïèñàòüñÿ íà íîâîñòè ïî êàíàëó RSS"><img src="https://virtualbrest.ru/img/ico/403.png" title="Ïîäïèñàòüñÿ íà íîâîñòè Áðåñòà" width="32" height="28" border="0" /></a>
<a title='Äîáàâèòü èíôîðìàöèþ íà ñàéò áåç ðåãèñòðàöèè!' rel="nofollow" href=https://virtualbrest.ru/contakt.php><img src="https://virtualbrest.ru/img/ico/plus.png" border=0 width="32" height="32" title="Äîáàâèòü èíôîðìàöèþ íà ñàéò áåç ðåãèñòðàöèè!" /></a>
<a title='Ïîñìîòðåòü âñå íîâîñòè Áðåñòà' href=https://virtualbrest.ru/allnews.php rel="nofollow"><img src="https://virtualbrest.ru/img/ico/news.png" border=0 width="32" title="Ïîñìîòðåòü âñå íîâîñòè" /></a>
<a title='Ïîñìîòðåòü àðõèâ èíôîðìàöèè' href=https://virtualbrest.ru/acrnews.php><img src="https://virtualbrest.ru/img/win.jpg" border=0 width="32" height="27" title="Ïîñìîòðåòü àðõèâ" /></a>
<a title='Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè ìàòåðèàëîâ' href=https://virtualbrest.ru/komment.php><img src="https://virtualbrest.ru/img/comment.png" border=0 width="32" height="32" title="Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè ìàòåðèàëîâ" /></a>
</div>
</div>
<div class='otpr_news'><a target=_blank title='Äîáàâèòü èíôîðìàöèþ íà ñàéò áåç ðåãèñòðàöèè!' rel="external nofollow" href=https://virtualbrest.ru/contakt.php><b><font color="#FFFFFF">Îòïðàâèòü ñâîþ íîâîñòü</font></b></a></div>
<div class='otpr_newsstr'>
<a href=https://virtualbrest.ru/like.php><b><font color="#808080">Ëó÷øåå çà íåäåëþ</font></b></a><br />
<a href=https://virtualbrest.ru/allnews.php><b><font color="#808080">Âñå íîâîñòè</font></b></a>
<a rel="nofollow" style="display: block; margin-top: 0.5em;" href="https://www.yandex.ru?add=13323">
<img src="https://img.yandex.net/i/service/wdgt/yand-add-b.png" border="0" alt="Äîáàâèòü íîâîñòè Áðåñòà íà ßíäåêñ" /></a>
</div>
</td>
</tr></table>
<div class="footer">
<ul>
<li id='text_4'><a href="#" onClick="scroll(0,0); return false" title="Âåðíóòüñÿ íà âåðõ ñòðàíèöû"><img alt="Âèðòóàëüíûé Áðåñò" border=0 src=https://virtualbrest.ru/img/vb_logo.png border=0></a></li>
<li>
<p>&copy; Âèðòóàëüíûé Áðåñò 2001 - 2020 -----
<a title="Âèðòóàëüíûé Áðåñò: Àíäðåé Êóõàð÷èê" href="contakt.php">Êîíòàêò ñ ðåäàêöèåé</a>
<br />
<a href="https://virtualbrest.ru/contakt.php" target="_blank">Èñïîëüçîâàíèå ìàòåðèàëîâ ðàçðåøåíî òîëüêî ïðè óêàçàíèè ïðÿìîé ññûëêè</a> íà ñàéò <a href="https://virtualbrest.ru">Âèðòóàëüíûé Áðåñò</a>!
<br />
<b>Óñëóãè îêàçûâàþòñÿ ÈÏ Êóõàð÷èê Þ.À. Ñâèäåòåëüñòâî ¹ 441ð/0167051 ÓÍÏ 290724940</b></p>
</li> <li id='text_1'>
<b>Íàø ñ÷åò÷èê -></b>
</li>
<li>
<a rel="external nofollow" target=_blank href="https://top.mail.ru/dynamics?ids=1492028&period=Today&what=Visitors&x=9&y=9&#sids=&percent=0"><img title="Ìàëåíüêàÿ öèôðà - óíèêàëüíûå ïîñåòèòåëè ñåãîäíÿ, ñðåäíÿÿ - îòêðûòî ñòðàíèö ñåãîäíÿ, áîëüøàÿ - âñåãî çà âñå âðåìÿ ñóùåñòâîâàíèÿ!" SRC="https://top-fwz1.mail.ru/counter?id=1492028;t=138;l=1" border=0 height=40 width=88 alt="Ðåéòèíã@Mail.ru" /></a>
</li>
<li id='text_3'><a rel="external nofollow" target=_blank href="https://www.yandex.ru/cy?base=0&host=virtualbrest.by">
<img src="https://www.yandex.ru/cycounter?virtualbrest.by" width=88 height=31 alt="ßíäåêñ öèòèðîâàíèÿ" border=0></a></li>
<li>Äèçàéí<br><img src=https://virtualbrest.ru/images/pg_logo.png border=0></li>
</ul>
</div>
</div></div></div>
<script src="https://virtualbrest.ru/js/jquery1-8-3.min.js" /></script>
<script src="https://virtualbrest.ru/js/scriptall.js" /></script>
<script type="text/javascript">
  (function(w, d, n, s, t) {
    w[n] = w[n] || [];
    w[n].push(function() {
      Ya.Context.AdvManager.render({
        blockId: "R-A-59186-7",
        renderTo: "yandex_rtb_R-A-59186-7",
        async: true
      });
    });
    t = d.getElementsByTagName("script")[0];
    s = d.createElement("script");
    s.type = "text/javascript";
    s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js";
    s.async = true;
    t.parentNode.insertBefore(s, t);
  })(this, this.document, "yandexContextAsyncCallbacks");
</script>
<script defer src="https://virtualbrest.ru/js/tabs_click-to-activate1.js" /></script>

<script type="text/javascript">
var _tmr = window._tmr || (window._tmr = []);
_tmr.push({id: "1492028", type: "pageView", start: (new Date()).getTime()});
(function (d, w, id) {
 if (d.getElementById(id)) return;
 var ts = d.createElement("script"); ts.type = "text/javascript"; ts.async = true; ts.id = id;
 ts.src = (d.location.protocol == "https:" ? "https:" : "http:") + "//top-fwz1.mail.ru/js/code-fb.js";
 var f = function () {var s = d.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(ts, s);};
 if (w.opera == "[object Opera]") { d.addEventListener("DOMContentLoaded", f, false); } else { f(); }
})(document, window, "topmailru-code");
</script><noscript><div>
<img src="https://top-fwz1.mail.ru/counter?id=1492028;js=na" style="border:0;position:absolute;left:-9999px;" alt="" />
</div></noscript>

<script type="text/javascript">
// <!-- Yandex.Metrika counter -->
  (function (d, w, c) {
    (w[c] = w[c] || []).push(function() {
      try {
        w.yaCounter3236503 = new Ya.Metrika({
          id:3236503,
          clickmap:true,
          trackLinks:true,
          accurateTrackBounce:true
        });
      } catch(e) { }
    });

    var n = d.getElementsByTagName("script")[0],
      s = d.createElement("script"),
      f = function () { n.parentNode.insertBefore(s, n); };
    s.type = "text/javascript";
    s.async = true;
    s.src = "https://mc.yandex.ru/metrika/watch.js";

    if (w.opera == "[object Opera]") {
      d.addEventListener("DOMContentLoaded", f, false);
    } else { f(); }
  })(document, window, "yandex_metrika_callbacks");

</script><noscript><div><img src="https://mc.yandex.ru/watch/3236503" style="position:absolute; left:-9999px;" alt="" /></div></noscript>
</body></html>
URL
GET https://virtualbrest.by/
Response Headers
Expect-CT:
max-age=604800, report-uri="https://report-uri.cloudflare.com/cdn-cgi/beacon/expect-ct"
Transfer-Encoding:
chunked
Expires:
Thu, 01 Jan 1970 00:00:01 GMT
cf-request-id:
04e014a1570000f2ac090d1200000001
Server:
cloudflare
Connection:
keep-alive
Location:
https://virtualbrest.ru/
Cache-Control:
private, max-age=0, no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Date:
Sun, 30 Aug 2020 08:28:37 GMT
CF-RAY:
5cad23aefb1df2ac-WAW
alt-svc:
h3-27=":443"; ma=86400, h3-28=":443"; ma=86400, h3-29=":443"; ma=86400
Response Body

Empty body

Report ID
20200830T082805Z_AS25106_aQWtm03nUd48sqEKBOJcq5Y8EUY3EMeZXx3Sm3KJcT3KPSUYJq
Platform
android
Software Name
ooniprobe-android (2.5.2)
Measurement Engine
libmeasurement_kit (0.10.12)

Raw Measurement Data

Loading