OK
https://virtualbrest.by
Belarus
Country
AS6697
Network
September 04, 2020, 09:02 PM UTC
Date & Time
Websites
Websites
Runtime: 1.7s
On September 04, 2020, 09:02 PM UTC, https://virtualbrest.by was accessible when tested on AS6697 in Belarus.

Failures

HTTP Experiment
null
DNS Experiment
null
Control
null

DNS Queries

Resolver:
194.158.206.205
Query:
IN A virtualbrest.by
Engine:
system
Name
Class
TTL
Type
DATA
@
IN
CNAME
virtualbrest.by
@
IN
A
172.67.189.61
@
IN
A
104.28.13.146
@
IN
A
104.28.12.146

TCP Connections

Connection to 104.28.13.146:443 succeeded.
Connection to 104.28.12.146:443 succeeded.
Connection to 172.67.189.61:443 succeeded.

HTTP Requests

URL
GET https://virtualbrest.ru/
Response Headers
Expect-CT:
max-age=604800, report-uri="https://report-uri.cloudflare.com/cdn-cgi/beacon/expect-ct"
Expires:
Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
X-Content-Type-Options:
nosniff
Transfer-Encoding:
chunked
Set-Cookie:
Cookie_glavn=1; expires=Wed, 18-Jul-2029 05:49:51 GMT; Max-Age=279794843
CF-Cache-Status:
DYNAMIC
Strict-Transport-Security:
max-age=2592000; preload
Vary:
Accept-Encoding
cf-request-id:
04fc869a560000f2e05dbf6200000001
Server:
cloudflare
Connection:
keep-alive
X-XSS-Protection:
1
Pragma:
no-cache
Cache-Control:
no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Date:
Fri, 04 Sep 2020 21:02:29 GMT
CF-RAY:
5cdaa6d6fbbef2e0-WAW
alt-svc:
h3-27=":443"; ma=86400, h3-28=":443"; ma=86400, h3-29=":443"; ma=86400
Content-Type:
text/html; charset=windows-1251
Response Body
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "https://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html>
<head>
<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1251" />
<meta http-equiv="Content-Language" content="ru" />
<meta name=keywords content="Áðåñò Ãîðîä Brest VirtualBrest Âèðòóàëüíûé Áðåñò Âèðòóàëêà ãîðîä íîâîñòè ðåêëàìà ïîäàðêè èíôîðìàöèÿ ÷àò ôîðóì õîñòèíã Àíäðåé Êóõàð÷èê ïîðòàë íîâèíêè èíòåðíåò ìàãàçèí êîìïüþòåð" />
<meta name=description content="Èíôîðìàöèîííûé ïîðòàë ãîðîäà Áðåñòà: åæåäíåâíûå íîâîñòè, ñîáûòèÿ, ïðîèñøåñòâèÿ è ïîëåçíàÿ èíôîðìàöèÿ, êîììåíòàðèè." />
<meta http-equiv="x-dns-prefetch-control" content="on">
<link rel="dns-prefetch" href="https://gravatar.com">
<link rel="dns-prefetch" href="https://site.yandex.net">
<link rel="dns-prefetch" href="https://an.yandex.net">
<link rel="dns-prefetch" href="https://platform.twitter.com">
<link rel="dns-prefetch" href="https://pp.userapi.com">
<link rel="dns-prefetch" href="https://img.virtualbrest.by/">
<link rel="subresource" href="https://virtualbrest.ru/js/jquery1-8-3.min.js">
<link rel="subresource" href="https://virtualbrest.ru/js/scriptall.js">
<link rel="subresource" href="https://virtualbrest.ru/js/lib.min.js">
<META NAME="RESOURCE-TYPE" CONTENT="Document" />
<META NAME="AUTHOR" CONTENT="Âèðòóàëüíûé Áðåñò" />
<META NAME="COPYRIGHT" CONTENT="Copyright (c) 2001-2020 by Âèðòóàëüíûé Áðåñò" />
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Íîâîñòè Áðåñòà" href="https://virtualbrest.ru/rss/news.php" />
<meta name="verify-v1" content="/4MjXGkLcmK6fPVEkptGzN71wvbMqketlLUtdO0bCL0=" />
<meta name="yandex-verification" content="535c6d3c9b87c723" />
<meta name="yandex-verification" content="acb9adca03b34b20" />
<meta name="google-site-verification" content="av1zFkifBpAVQ95VyRRxGP5MyUBYE5hxw3wK4BKzEKs" />
<meta name="google-site-verification" content="Q23cJQJdSEAP9pwud5DY7UZJ55Muy2Hllc9Bydj9W2M" />
<meta property="fb:admins" content="100001431620181" />
<meta property="fb:app_id" content="324267594338047">
<title>Âèðòóàëüíûé Áðåñò - íîâîñòè, èíôîðìàöèÿ, ñîáûòèÿ, áèçíåñ: ïîðòàë ãîðîäà Áðåñòà!</title>
<style>

.usu9751819gggu1580470u { position:relative; height:60px; width:936px; }
.tyi3858740feff5228086h { background: #ffffff; padding-left: 0px; text-align: right; width: 1257px; padding-left: 0px; }
.otr9219725gdsr3919157uyi { list-style-type: none; background: #ffffff; padding: 0px; margin: 0 0 5px 0; }
.ghj6715276ggjf3135680w { display:inline-block; text-align:left; vertical-align:top; border: #660033 1px solid; margin-right:11px; position: relative; }
.hkj2093474ior9883828z { width:936px; position:absolute; right:0; top:0; }
.kkk5148212ggg1025085w { margin: 0 auto; width:1257px; text-align: center; }

</style>
<link href=https://virtualbrest.ru/css/_din.php?id=vnw6586380geo8955034w&css=43 rel=stylesheet type=text/css />
<link rel="apple-touch-icon-precomposed" href='https://virtualbrest.ru/img/new/vb_logo_apple.png'>
<meta name="msapplication-TileImage" content='https://virtualbrest.ru/img/new/vb_logo_apple.png' />
<link rel="apple-touch-icon" sizes="57x57" href="https://virtualbrest.ru/img/new/apple-touch-icon-57x57.png">
<link rel="apple-touch-icon" sizes="114x114" href="https://virtualbrest.ru/img/new/apple-touch-icon-114x114.png">
<link rel="apple-touch-icon" sizes="72x72" href="https://virtualbrest.ru/img/new/apple-touch-icon-72x72.png">
<link rel="apple-touch-icon" sizes="144x144" href="https://virtualbrest.ru/img/new/apple-touch-icon-144x144.png">
<link rel="apple-touch-icon" sizes="60x60" href="https://virtualbrest.ru/img/new/apple-touch-icon-60x60.png">
<link rel="apple-touch-icon" sizes="120x120" href="https://virtualbrest.ru/img/new/apple-touch-icon-120x120.png">
<link rel="apple-touch-icon" sizes="76x76" href="https://virtualbrest.ru/img/new/apple-touch-icon-76x76.png">
<link rel="apple-touch-icon" sizes="152x152" href="https://virtualbrest.ru/img/new/apple-touch-icon-152x152.png">
<meta name="msapplication-TileColor" content="#2b5797" />
<meta name="msapplication-TileImage" content="https://virtualbrest.ru/img/new/mstile-144x144.png" />
<meta property="og:type" content="website" />
<meta property="og:site_name" content="Âèðòóàëüíûé Áðåñò" />
<meta property="og:title" content="Âèðòóàëüíûé Áðåñò - íîâîñòè, èíôîðìàöèÿ, ñîáûòèÿ, áèçíåñ: ïîðòàë ãîðîäà Áðåñòà!" />
<meta property="og:type" content="article" />
<meta property="og:locale" content="ru_RU">
<meta property="og:url" content="https:https://virtualbrest.ru/" />
<meta property="og:description" content="Èíôîðìàöèîííûé ïîðòàë ãîðîäà Áðåñòà: åæåäíåâíûå íîâîñòè, ñîáûòèÿ, ïðîèñøåñòâèÿ è ïîëåçíàÿ èíôîðìàöèÿ, êîììåíòàðèè." />
<meta property="og:image" content="https://virtualbrest.ru/img/virtualbrest.jpg" />
<meta property="og:image:secure_url" content="https://virtualbrest.ru/img/virtualbrest.jpg" />
<meta property="vk:image" content="https://virtualbrest.ru/img/virtualbrest.jpg" />

<meta name="twitter:card" content="summary_large_image" />
<meta name="twitter:site" content="@VirtualBrest" />
<meta name="twitter:creator" content="@VirtualBrest" />
<meta name="twitter:url" content="https://virtualbrest.ru/" />
<meta name="twitter:title" content="Âèðòóàëüíûé Áðåñò - íîâîñòè, èíôîðìàöèÿ, ñîáûòèÿ, áèçíåñ: ïîðòàë ãîðîäà Áðåñòà!" />
<meta name="twitter:description" content="Èíôîðìàöèîííûé ïîðòàë ãîðîäà Áðåñòà: åæåäíåâíûå íîâîñòè, ñîáûòèÿ, ïðîèñøåñòâèÿ è ïîëåçíàÿ èíôîðìàöèÿ, êîììåíòàðèè." />
<meta name="twitter:image" content="https://virtualbrest.ru/img/virtualbrest.jpg" />

<meta property="mywidget:title" content="Âèðòóàëüíûé Áðåñò - íîâîñòè, èíôîðìàöèÿ, ñîáûòèÿ, áèçíåñ: ïîðòàë ãîðîäà Áðåñòà!" />
<meta property="mywidget:description" content="Èíôîðìàöèîííûé ïîðòàë ãîðîäà Áðåñòà: åæåäíåâíûå íîâîñòè, ñîáûòèÿ, ïðîèñøåñòâèÿ è ïîëåçíàÿ èíôîðìàöèÿ, êîììåíòàðèè." />
<meta property="mywidget:image" content="https://virtualbrest.ru/img/virtualbrest.jpg" />
<meta name="relap-image" content="https://virtualbrest.ru/img/virtualbrest.jpg" />
<meta name="referrer" content="origin" />
<link rel="shortcut icon" href='https://virtualbrest.ru/favicon.ico' />
</head>
<body leftmargin=0 rightmargin=0 topmargin=0>
<div class="main-block" id="kkk5148212ggg1025085w">
<div class="header">
<a class="logo" href=https://virtualbrest.ru/> <img src=https://virtualbrest.ru/img/r_01.jpg alt="Âèðòóàëüíûé ãîðîä Áðåñò" /></a>
<div class="hkj2093474ior9883828z">
<div class="header-right-top">
<a href=https://virtualbrest.ru class="header-right-top-left" title="Ïîðòàë Âèðòóàëüíûé Áðåñò">Ðåãèîíàëüíûé ïîðòàë Âèðòóàëüíûé Áðåñò</a>
</div>
<div class='usu9751819gggu1580470u'>
<a rel="nofollow" href="https://skoda-brest.by/specials/aktsii-po-avtomobilyam/novaya-skoda-octavia-s-vygodoy-do-4000-byn/">
<img src="https://photo.virtualbrest.ru/uploads/2020/09/03/111.jpg" width=936 height=60 border=0 /></a>
</div>
<div class="header-right-bottom-menu">
<img class="logo-plus" src=https://virtualbrest.ru/img/r_04.jpg>
<div id="centeredmenu">
<ul>
<li><a href=https://virtualbrest.ru title="Ãëàâíàÿ"><img src="https://virtualbrest.ru/img/ico/home.png" alt="Ãëàâíàÿ" /></a></li>
<li><a href="https://virtualbrest.ru/allnews.php" title="Âñå íîâîñòè Áðåñòà" class="activefor">Âñå íîâîñòè</a></li>
<li><a href="https://virtualbrest.ru/afisha.php" title="Àôèøà Áðåñòà">Àôèøà è Ìåðîïðèÿòèÿ</a></li>
<li><a href="https://virtualbrest.ru/apteka.php" title="Ìåäèöèíñêèå óñëóãè, ïîèñê ïî àïåòêàìè">Àïòåêè</a></li>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/komment.php title="Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè íà ñàéòå">Êîììåíòàðèè</a></li>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/like.php title="Ìàòåðèàëû ïî ïðîñìîòðàì">Ïîïóëÿðíîå</a></li>
<li><a title="Ìîáèëüíûé Âèðòóàëüíûé Áðåñò" href="https://virtualbrest.ru/pda.php?pdauser=yes">Ìîáèëüíàÿ âåðñèÿ</a></li>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/old.php title="Àðõèâ ìàòåðèàëîâ">Àðõèâ ñàéòà</a></li>
<li><a title="Êàðòà ñàéòà" href=https://virtualbrest.ru/maps.php>Êàðòà</a></li>
<li><a title="Êîíòàêòû" href=https://virtualbrest.ru/contakt.php title="Êîíòàêòû">Êîíòàêòû</a></li>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/reg_vhod.php>[<strong>Âõîä</strong>]</a></li>
</ul>
</div>
</div> </div>
</div>
<div class='vnw6586380geo8955034w'>
<ul>
<li>
<form class="form-wrapper cf" action='https://virtualbrest.ru/poisk.php' />
<button type="submit">Èñêàòü</button>
<a title='Íàæìèòå äëÿ ïåðåõîäà íà ñòðàíèöó ïîèñêà!' href="https://virtualbrest.ru/poisk.php">
<span><strong>Ïîèñê ïî ñàéòó : </strong></span></a>
</form>
</li>
<li>
<form class='search-choice' method='POST' action='https://virtualbrest.ru/pilot.php' />
<select size='1' name='typep'>
<option value='2'>Àïòåêè</option>
<option value='3'>Ìåäó÷ðåæäåíèÿ</option>
<option value='4'>Ëåêàðñòâà</option>
<option selected value='6'>Ïî ñàéòó</option>
</select>
<input class='part-serach' type='text' name='strpoisk' placeholder='Ïîèñê ïî ñëîâó' required />
<input class='search-bt' type='image' name='sa' src='https://virtualbrest.ru/img/ico/poisk.gif' />
</form>
</li>
<li class='ttyyuu'>
<a href='https://virtualbrest.ru/site/24.php' id='button155' class='buttonText'>Ðåêëàìîäàòåëþ - èíôîðìàöèÿ</a>
</li> <li><form id='null' action='https://virtualbrest.ru/reg.php' method='POST' title='Àâòîðèçàöèÿ íà ñàéòå' />
<input style='width: 150px;' type='submit' name='sa' value='Âõîä / Ðåãèñòðàöèÿ' class='user-authorize-button' />
</form></li>
</ul>
<div class="socials">
<a target=_blank rel='nofollow' title='Ïî÷òà Âèðòóàëüíîãî Áðåñòà - admin@virtualbrest.com' href="/cdn-cgi/l/email-protection#dabbbeb7b3b49aacb3a8aeafbbb6b8a8bfa9aef4b9b5b7"><img width=20 src='https://virtualbrest.ru/img/mail.png' /></a>
<a target=_blank title='Ìîáèëüíûé Âèðòóàëüíûé Áðåñò' href=https://virtualbrest.ru/pda.php?pdauser=yes /><img class='exclude' border=0 src='https://virtualbrest.ru/images/icons/mobilka.gif' /></a>
<a target=_blank rel='nofollow' title='Facebook Âèðòóàëüíûé Áðåñò - virtualbrest' href='https://www.facebook.com/groups/virtualbrest/' /><img src='https://virtualbrest.ru/img/facebook.png' /></a>
<a target=_blank rel='nofollow' title='ÂÊîíòàêòå Âèðòóàëüíûé Áðåñò - ãðóïïà' href='https://vk.com/virtualbrestby' /><img width=20 src='https://virtualbrest.ru/img/ico/vkontakte.png' /></a>
<a target=_blank rel='nofollow' title='Twitter Âèðòóàëüíîãî Áðåñòà - virtualbrest' href='https://twitter.com/virtualbrest' /><img width=20 src='https://virtualbrest.ru/img/twitter.png' alt='Twitter Âèðòóàëüíîãî Áðåñòà' /></a>
<a target=_blank rel='nofollow' title='Ãðóïïà â îäíîêëàññíèêàõ' href='https://ok.ru/virtual.brest' /><img width=20 src='https://virtualbrest.ru/img/ico/22-09.png' alt='Ãðóïïà â îäíîêëàññíèêàõ' /></a>
<a target=_blank rel='nofollow' title='Instagram Âèðòóàëüíûé Áðåñò' href='https://www.instagram.com/virtualbrest/' /><img width=20 src='https://virtualbrest.ru/img/ico/200px-Instagram_logo_2016.svg.png' /></a>
 <a target=_blank rel='nofollow' title='' href='https://t.me/brestcomment' /><img width=20 src='https://virtualbrest.ru/img/ico/telegram1.jpg' /></a>
</div>
</div><div class='tyi3858740feff5228086h'>
<ul class='otr9219725gdsr3919157uyi'>

<li class='ghj6715276ggjf3135680w'><noindex><div style='height: 90px;'><a target=_blank rel="external nofollow" href="https://ford-brest.by/?utm_source=virtualbrest&utm_medium=banner&utm_campaign=2020_08&utm_content=ford"><img src="https://virtualbrest.ru/img/2/ford_brest.jpg" width=230 height=90></a> </div></noindex></li>
<li class='ghj6715276ggjf3135680w'><noindex><div style='height: 90px;'><a target=_blank rel="external nofollow" href="https://virtualbrest.ru/site/24.php"><img src="https://sun9-70.userapi.com/c854216/v854216144/175449/aPY5FYdcJrw.jpg" width=230 height=90></a> </div></noindex></li>
<li class='ghj6715276ggjf3135680w'><noindex><div style='height: 90px;'><a target=_blank rel="external nofollow" href="https://www.kris.by/"><img src="https://virtualbrest.ru/img/2/111111.jpg" width=230 height=90></a> </div></noindex></li>
<li class='ghj6715276ggjf3135680w'><noindex><div style='height: 90px;'><a target=_blank rel="external nofollow" href="https://karchershop.by/karcher-center-brest/?utm_source=virtualbrest&utm_medium=banner&utm_campaign=2020&utm_content=tizer"><img src="https://virtualbrest.ru/img/2/karcher_april_2020.jpg" width=230 height=90></a> </div></noindex></li>
<li class='ghj6715276ggjf3135680w'><noindex><div style='height: 90px;'><a target=_blank rel="external nofollow" href="https://belarusbank.by/ru/fizicheskim_licam/cards/33344"><img src="https://photo.virtualbrest.by/uploads/2020/07/20/karty.jpg" width=230 height=90></a> </div></noindex></li>
</ul>
</div> 
<div id='container'>
<div class="central-block">
<table style='width: 1237px; margin: 0; padding: 0;' cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"><tr valign=top>
<td><div class="sidebar-left">
<span class=zagolovok>&nbsp;Ìåíþ ñàéòà</span>
<center><a href="https://virtualbrest.ru/site/34.php"><img src="https://virtualbrest.ru/img/1/kursi1.jpg" alt=""> </a></center>
<div id="tabbed_box_1" class="tabbed_box">
<div class="tabbed_area">
<ul class="tabsmenuverch">
<li title='Îñíîíîå ìåíþ' alt="contentmenuverch_1" class="tab active">Ãëàâíîå</li>
<li title='Ðàçäåëû ñàéòà' alt="contentmenuverch_2" class="tab">Ðàçäåëû</li>
<li title='Áèçíåñ-èíôîðìàöèÿ' alt="contentmenuverch_3" class="tab">Áèçíåñ</li>
</ul>
<div id="contentmenuverch_1" class="contentmenuverch">
<ul>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/allnews.php><strong>Íîâîñòè Áðåñòà</strong></a></li>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/site/93.php>Twitter & Viber Áðåñòà</a></li>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/inform.php>Áðåñòñêèå ñàéòû</a></li>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/karta.php>Êàðòû ãîðîäà Áðåñòà</a></li>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/narod.php>Íàðîä ïèøåò îáî âñåì</a></li>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/site/32.php>Ôîòîôàêò</a></li>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/usersite.php>Ñòðàíèöû ïîëüçîâàòåëåé</a></li>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/site/47.php>Èñòîðèÿ ãîðîäà Áðåñòà</a></li>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/site/51.php><strong>Áðåñòñêàÿ îáëàñòü</strong></a></li>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/site/56.php>Áëàãîòâîðèòåëüíîñòü</a></li>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/site/79.php>Áðåñò - âåëîñèïåäíûé</a></li>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/site/86.php>Ðàçíîå: îáî âñ¸ì ïîíåìíîãó</a></li>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/like.php>Ëó÷øåå íà ñàéòå çà íåäåëþ</a></li>
<li style="background: #FFE3C7"><a style="color: #FF0033;" href=https://virtualbrest.ru/site/117.php><strong>Ïðàâèëà ñàéòà è ïîëüçîâàòåëüñêîå ñîãëàøåíèå</strong></a></li>
</ul>
</div>
<div id="contentmenuverch_2" class="contentmenuverch">
 <ul>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/site/77.php>Âèðòóàëüíàÿ ýêñêóðñèÿ</a> </li>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/site/27.php>Êèíî, òåàòð, âûñòàâêè</a></li>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/afisha.php>Àôèøà Áðåñòà</a></li>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/site/29.php>Áðåñòñêàÿ êðåïîñòü</a></li>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/site/30.php>Áåëîâåæñêàÿ ïóùà</a></li>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/site/42.php>Ïîëèòèêà, âëàñòü, îïïîçèöèÿ</a></li>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/site/44.php>Êðèìèíàë, ïðîèñøåñòâèÿ</a></li>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/site/78.php>Ñòèõèÿ, ïðèðîäà, æèâîòíûå</a></li>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/site/45.php>Ìåäèöèíà, çäîðîâüå</a></li>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/site/36.php><strong>Àâòî, ÃÀÈ, äîðîãè, êàìåðû</strong></a></li>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/site/37.php>Ãîñòèíèöû, îòäûõ, òóðèçì</a></li>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/site/38.php><strong>Ãðàíèöà, òàìîæíÿ ÐÁ</strong></a></li>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/site/39.php>Ìóçûêà, èñêóññòâî, êóëüòóðà</a></li>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/site/95.php>Ðàñïèñàíèå àâòîáóñîâ Áðåñòà</a></li>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/site/41.php>Ïðàçäíèêè, ñîáûòèÿ</a></li>
</ul>
</div>
<div id="contentmenuverch_3" class="contentmenuverch">
<ul>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/inetshop.php>Èíòåðíåò-ìàãàçèíû ñ äîñòàâêîé ïî Áðåñòó</a></li>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/site/71.php>Òàéíûé ïîêóïàòåëü</a></li>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/site/1.php>Íåäâèæèìîñòü â Áðåñòå</a> </li>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/apteka.php>Àïòåêè, ïîèñê ëåêàðñòâ ïî Áðåñòó è ðàéîíó</a></li>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/site/34.php>Áèçíåñ, ýêîíîìèêà, àíàëèòèêà</a></li>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/site/76.php>Ñòðîèòåëüñòâî, óñëóãè, ìàòåðèàëû</a></li>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/site/34.php><b>Êóðñû âàëþò â îáìåííèêàõ</b></a></li>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/site/24.php>Ïðàéñ ðåêëàìû íà ñàéòå</a></li>
<li style="background: #FFE3C7; margin: 10px;">
<a style="color: #FF0033" href=https://virtualbrest.ru/site/140.php><strong>Ðåêëàìà â íîâîñòÿõ ñàéòà</strong></a><br> <br>
<a style="color: #FF0033" href=https://virtualbrest.ru/site/148.php><strong>Ýêñêëþçèâíàÿ ðåêëàìà</strong></a>
</li>
<li><a href=https://virtualbrest.ru/allpress.php>Ïðåññ-ðåëèçû êëèåíòîâ ñàéòà</a></li>
</ul><br />
</div>
</div>
</div>
<a href="https://virtualbrest.ru/contakt.php"><img src="https://virtualbrest.ru/img/news.jpg" width=200 /></a>
<span class=zagolovok>&nbsp;Âàæíûå ðàçäåëû ñàéòà:</span>
<div style='margin 5px 0 5px 5px;'>
<a style='text-decoration: none;' href="https://virtualbrest.ru/allnews.php"><h3>Âñå íîâîñòè Áðåñòà</h3></a>
<a style='text-decoration: none;' href="https://virtualbrest.ru/like.php"><h3>Ëó÷øèå ìàòåðèàëû Áðåñòà</h3></a>

<a style='text-decoration: none;' href="https://virtualbrest.ru/site/38.php"><h3>Ãðàíèöà, Web-êàìåðû, òàìîæíÿ</h3></a>
<a style='text-decoration: none;' href="https://virtualbrest.ru/afisha.php"><h3>Àôèøà è ñîáûòèÿ</h3></a>
</div>
<div class="weather">
<span class=zagolovok>&nbsp;Ïîãîäà â Áðåñòå:</span>
<div align=center style='padding-top: 3px;'>
<a rel="nofollow" href="https://clck.yandex.ru/redir/dtype=stred/pid=7/cid=1228/*https://yandex.by/pogoda/153" target="_blank">
<img src="https://info.weather.yandex.net/153/2.ru.png?domain=ua" border="0" alt="ßíäåêñ.Ïîãîäà" />
<img width="1" height="1" src="https://clck.yandex.ru/click/dtype=stred/pid=7/cid=1227/*https://img.yandex.ru/i/pix.gif" alt="" border="0" /></a>
</div>
<center><a target=_blank rel="external nofollow" style='text-decoration: none;' href="https://yandex.by/pogoda/brest/maps/nowcast?from=main_maps_widget_bottom&lat=52.072715&lon=23.750025&le_Lightning=1"><h3>Êàðòà äîæäÿ âîêðóã Áðåñòà</h3></a></center>
</div>
<div class="statistics">
<span class="zagolovok2">&nbsp;Êòî ñåé÷àñ íà ñàéòå:</span>
<p title='Ñåé÷àñ íà ñàéòå çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè' align='center'>User12345; Âèòÿ; Ñîêîëîâñêà Ìàðò; zver130; smile; </p><p title='Âûâîäèòñÿ èíôîðìàöèÿ ïî ñîñòîÿíèþ íà ïîñëåäíèå 5 ìèíóò, óêàçàíî ñêîëè÷åñòâî óíèêàëüíûõ ïîñåòèòåëåé çà ýòî âðåìÿ' align='center'><nobr><b>Ãîñòåé çà ïîñëåäíèå 5 ìèí.: &nbsp;<font color=#990000><big>652</big></font></b></nobr></p><p align=center style="color: #BBBBBB">Ìàêñèìóì ñåãîäíÿ - 675 â 00:01<br>Êîììåíòàðèåâ â÷åðà 187, ñåãîäíÿ: 1</p></div>

<div class="yandex" align=center><div style='width: 213px;' id="yandex_rtb_R-A-59186-7"></div></div>


</div></td>
<td style='width: 821px;'>
<div class="left-block">
<div class="central-top-events">
<span class="zagolovok">&nbsp;Èíôîðìàöèÿ äëÿ ãîðîäà Áðåñòà:</span>
<center>
<a href="https://virtualbrest.ru/site/73.php"><img width=310 src="https://virtualbrest.ru/img/1/000161_637853.jpg" title="Âûáîðû è ïîëèòèêà â Áåëàðóñè"></a></center>
<table cellspacing=0 cellpadding=3><tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 1515'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82847.php /><img loading='lazy' src='https://virtualbrest.ru/userfiles/cacheimg/5ea4a1d039a129caf932af1422227f55.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82847.php#commentitstart />21</a> </td><td><a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82847.php />Îáíàðîäîâàíû ïîäðîáíîñòè î ïåðåõâà÷åííîì áåëîðóññêîé ðàçâåäêîé ðàçãîâîðå ìåæäó Âàðøàâîé è Áåðëèíîì</a></td></tr><tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 1172'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82842.php /><img loading='lazy' src='https://dh.img.tyt.by/720x720s/n/reuters/00/0/oon_flag.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82842.php#commentitstart />5</a> </td><td><a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82842.php />Òèõàíîâñêàÿ âûñòóïèëà ïåðåä Ñîâáåçîì ÎÎÍ è ïîïðîñèëà îðãàíèçàöèþ ïîìî÷ü Áåëàðóñè</a></td></tr><tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 7700'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82828.php /><img loading='lazy' src='https://virtualbrest.ru/userfiles/cacheimg/d33bef2f4bd66a8beaa3cbee843137bc.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82828.php#commentitstart />24</a> </td><td><a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82828.php /> Áðåñòå õîäÿò ñëóõè îá óâîëüíåíèè äèðåêòîðà è çàâó÷à ñàä-øêîëû ¹ 10 â ìèêðîðàéîíå "Þæíûé"</a></td></tr><tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 2245'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82824.php /><img loading='lazy' src='https://dh.img.tyt.by/720x720s/n/zamirovskiy/0b/9/04_lukashenko_16082020_zam_tutby_phsl.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82824.php#commentitstart />6</a> </td><td><a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82824.php />Welt: ÅÑ íå ñòàíåò âêëþ÷àòü Ëóêàøåíêî â ñàíêöèîííûé ñïèñîê èç-çà Ãåðìàíèè, Ôðàíöèè è Èòàëèè</a></td></tr><tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 1632'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82821.php /><img loading='lazy' src='https://dh.img.tyt.by/720x720s/n/zamirovskiy/0e/1/kondrusevich_13022016-3.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82821.php#commentitstart />13</a> </td><td><a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82821.php />Êîíäðóñåâè÷: Îáùåñòâî òðåáóåò ïåðåìåí. Ñòîÿ÷àÿ âîäà ïîðòèòñÿ, à ïðîòî÷íàÿ — îñòàåòñÿ çäîðîâîé</a></td></tr><tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 2500'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82819.php /><img loading='lazy' src='https://dh.img.tyt.by/n/prezident/03/3/000374_337807.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82819.php#commentitstart />26</a> </td><td><a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82819.php />Ëóêàøåíêî îáâèíèë Ïîëüøó, ×åõèþ, Ëèòâó è Óêðàèíó â óïðàâëåíèè ïðîòåñòàìè â Áåëàðóñè</a></td></tr><tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 1555'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82818.php /><img loading='lazy' src='https://dh.img.tyt.by/720x720s/n/0a/9/novak_ministr_rf.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82818.php#commentitstart />7</a> </td><td><a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82818.php />Äîëã Áåëàðóñè çà ãàç ñîñòàâèë 328 ìëí äîëëàðîâ. Âëàñòè Ðîññèè íàäåþòñÿ íà åãî ïîãàøåíèå</a></td></tr></table> </div>
<div>

<a href=https://virtualbrest.ru/site/51.php><img border=0 src=https://virtualbrest.ru/img/ico/bres_flag2.jpg hspace=0 vspace=0></a>
<table cellspacing=0 cellpadding=5><tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 404'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82838.php /><img loading='lazy' src='https://virtualbrest.ru/userfiles/cacheimg/a99ebb50396514bcf903a166ddd46575.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'> </td><td>
<a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82838.php /> Äðîãè÷èíñêîì ðàéîíå íà÷àëè óáèðàòü àðáóçû</a></td></tr>
<tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 398'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82835.php /><img loading='lazy' src='https://www.sb.by/upload/resize_cache/slam.image/iblock/05d/855_2000_1/05dbe1f9a2cde1b049cd0ce8c1b25c06.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82835.php#commentitstart />4</a><br><br> </td><td>
<a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82835.php /> Ãàíöåâè÷ñêîì ðàéîíå ýêñïåðòû ðàñêðûëè êðàæó ïî ñëåäó íà ïëàñòèêîâîé áóòûëêå</a></td></tr>
<tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 493'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82825.php /><img loading='lazy' src='https://virtualbrest.ru/userfiles/cacheimg/fd01328ea5a4e48e2b957db715fe2985.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'> </td><td>
<a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82825.php />Ëó÷øèå çåëåíîñòðîèòåëè Áðåñòñêîé îáëàñòè óêðàñèëè àãðîãîðîäîê Äèâèí ê "Äàæûíêàì"</a></td></tr>
<tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 301'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82809.php /><img loading='lazy' src='https://virtualbrest.ru/userfiles/cacheimg/8dde3ef752febeaf290827e4fb5837aa.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'> </td><td>
<a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82809.php />Ñåâ îçèìûõ çåðíîâûõ íà÷àëñÿ â Áðåñòñêîé îáëàñòè</a></td></tr>
<tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 770'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82804.php /><img loading='lazy' src='https://virtualbrest.ru/userfiles/cacheimg/1e17c7bdfa8e93ab8f06f41d3dc5b264.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'> </td><td>
<a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82804.php />Ïëàíòàöèþ áûñòðîðàñòóùåé ïàâëîâíèè ïëàíèðóþò çàëîæèòü â Ïèíñêîì ðàéîíå</a></td></tr>
<tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 306'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82793.php /><img loading='lazy' src='https://virtualbrest.ru/userfiles/cacheimg/9f00ec8c88caccca40c13bc05da67b9e.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'> </td><td>
<a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82793.php />Ìàëîðèòñêèå ìàñòåðèöû âûòêàëè ê "Äàæûíêàì" ðóøíèêè è êîñòþìû</a></td></tr>
<tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 752'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82780.php /><img loading='lazy' src='https://virtualbrest.ru/userfiles/image/_photo/2019/08/31/1/IMG_20190831_110113.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'> </td><td>
<a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82780.php />Äîæèíêè-2020. Äèâèí ñîáåðåò òðóæåíèêîâ ñåëà 12 ñåíòÿáðÿ</a></td></tr>
</table> </div>
<div>
</div>
<a href="https://virtualbrest.ru/site/32.php" target=_blank>
<img width=314 src="https://virtualbrest.ru/img/1/2.png" alt=""></a>
<table cellspacing=0 cellpadding=5><tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 205'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82852.php /><img loading='lazy' src='https://virtualbrest.ru/userfiles/cacheimg/8dbc4cc2536bd19a04301334df971c8e.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'><img class="iconn" src="https://virtualbrest.ru/img/ico/photo.png"> </td><td>
<a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82852.php />Äîäåëàëè íåáîëüøîé ó÷àñòîê âåëîäîðîæêè íà Âàðøàâêå Áåç êîñÿêîâ íå ïîëó÷èëîñü</a></td></tr>
<tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 790'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82851.php /><img loading='lazy' src='https://virtualbrest.ru/userfiles/cacheimg/b598702623e6d2e5c8b1fc606308a1fc.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'><img class="iconn" src="https://virtualbrest.ru/img/ico/photo.png"> </td><td>
<a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82851.php />Íà óëèöå ß.Êóïàëû â Áðåñòå ñòîëêíóëèñü ñðàçó ïÿòü àâòîìîáèëåé. Èç-çà ÷åãî ñîáðàëñÿ "ïàðîâîçèê"? </a></td></tr>
<tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 277'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82849.php /><img loading='lazy' src='https://virtualbrest.ru/userfiles/cacheimg/5afbcf0df76186cdd6a0559c0a3a6e87.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'> </td><td>
<a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82849.php />Áåëîðóññêèé àäâîêàò óåõàë â Êèåâ ñîçäàâàòü àíàëîã ÏÂÒ</a></td></tr>
<tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 186'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82848.php /><img loading='lazy' src='https://virtualbrest.ru/userfiles/cacheimg/063746b9216af265c9546bc5a559346c.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82848.php#commentitstart />1</a><br><br> </td><td>
<a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82848.php />Ãàíäáîëèñòû "Ìåøêîâ Áðåñò" íå ñìîãëè ïðîáèòüñÿ â ôèíàë SEHA-ëèãè</a></td></tr>
<tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 1534'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82823.php /><img loading='lazy' src='https://virtualbrest.ru/userfiles/cacheimg/d8dc4776dcc95d8d39c859307091760c.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82823.php#commentitstart />1</a><br><br><img class="iconn" src="https://virtualbrest.ru/img/ico/photo.png"> </td><td>
<a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82823.php />Îáñòàíîâêà ñ ãðèáàìè â ëåñàõ ïîä Áðåñòîì ñïîêîéíàÿ - íå òàê, ÷òîáû àõ, íî åñòü êîíå÷íî</a></td></tr>
<tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 2529'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82806.php /><img loading='lazy' src='https://virtualbrest.ru/userfiles/image/_photo/2019/08/31/1/IMG_20190831_130709.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82806.php#commentitstart />2</a><br><br><img class="iconn" src="https://virtualbrest.ru/img/ico/video.png"> </td><td>
<a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82806.php />Âîäèòåëü ïðèòîðìîçèë ïðîïóñòèòü ïåøåõîäîâ, à ñçàäè â íåãî âúåõàëè. Íàåçäà íå óäàëîñü èçáåæàòü </a></td></tr>
</table>
</div>
<div class="right-block">
<div class="central-top-events" style='width: 500px;'>
<span class="zagolovok">&nbsp;×òî ÷èòàþò, îáñóæäàþò ïîëüçîâàòåëè ñàéòà:</span>
<div style='width: 500px; height-min: 200px;' id="yandex_rtb_R-A-464977-2"></div>
<script data-cfasync="false" src="/cdn-cgi/scripts/5c5dd728/cloudflare-static/email-decode.min.js"></script><script type="text/javascript">
  (function(w, d, n, s, t) {
    w[n] = w[n] || [];
    w[n].push(function() {
      Ya.Context.AdvManager.render({
        blockId: "R-A-464977-2",
        renderTo: "yandex_rtb_R-A-464977-2",
        async: true
      });
    });
    t = d.getElementsByTagName("script")[0];
    s = d.createElement("script");
    s.type = "text/javascript";
    s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js";
    s.async = true;
    t.parentNode.insertBefore(s, t);
  })(this, this.document, "yandexContextAsyncCallbacks");
</script>
<div class="section1">
<ul class="tabs">
<li title='Ñàìûå ïîñåùàåìûå ìàòåðèàëû ñàéòà çà ïîñëåäíèå òðè äíÿ, âêëþ÷àÿ òåêóùèé' class="current"> ×èòàþò </li>
<li title='Ïîñëåäíèå äîáàâëåííûå êîììåíòàðèè íà ñàéò'> Îáñóæäàþò </li>
<li title='Ðàçäåë Ðàçíîå'> Ðàçíîå </li>
<li title='×òî, ãäå, êîãäà: ñîáûòèÿ è àôèøà ãîðîäà Áðåñòà!'> Àôèøà </li>
</ul>
<div class="box visible"><div class="superday">
<ul>
<li title='Ïîêàçîâ: 7700'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82828.php#commentitstart />24</a>
<a class='header-description' href=https://virtualbrest.ru/news82828.php /> Áðåñòå õîäÿò ñëóõè îá óâîëüíåíèè äèðåêòîðà è çàâó÷à ñàä-øêîëû ¹ 10 â ìèêðîðàéîíå "Þæíûé"</a><dl><dt><a href=https://virtualbrest.ru/news82828.php><img loading='lazy' src='https://virtualbrest.ru/userfiles/cacheimg/d33bef2f4bd66a8beaa3cbee843137bc.jpg' width='100' /></a></dt> <dd>Ðîäèòåëè âçáóäîðàæåíû è ñâÿçûâàþò ýòî ñîáûòèå ñ òåì, ÷òî â äàííîì ó÷åáíîì çàâåäåíèè íà âûáîðàõ îêàçàëàñü â ëèäåðàõ Òèõàíîâñêàÿ, à íå Ëóêàøåíêî. Ñîîòâåòñòâåííî, óâîëüíåíèå ðóêîâîäÿùèõ ðàáîòíèêîâ âûãëÿä...</dd></dl></li><li title='Ïîêàçîâ: 3516'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82822.php#commentitstart />1</a>
<a class='header-description' href=https://virtualbrest.ru/news82822.php />Íà ìåæáàíêîâñêîì ðûíêå ïðîèçîøëî ñðàçó äâà çíàìåíàòåëüíûõ ñîáûòèÿ. Îäíî õóæå äðóãîãî</a><dl><dt><a href=https://virtualbrest.ru/news82822.php><img loading='lazy' src='https://virtualbrest.ru/userfiles/cacheimg/5a0975f2ed76963a0e2150ad18b1f3f6.jpg' width='100' /></a></dt> <dd>Îáà ÿðêî õàðàêòåðèçóþò êðèçèñíîå ñîñòîÿíèå ôèíàíñîâîé ñèñòåìû. Ìåæáàíêîâñêèé ðûíîê — ýòî ìåñòî, ãäå áàíêè (è ñ íåäàâíèõ ïîð — Áàíê ðàçâèòèÿ) ïðåäîñòàâëÿþò äðóã äðóãó ðóáëåâûå è âàëþòíûå ðåñóðñû çà ïë...</dd></dl></li><li title='Ïîêàçîâ: 3196'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82802.php#commentitstart />6</a>
<a class='header-description' href=https://virtualbrest.ru/news82802.php />Áåëîðóñû ðåøèëè îòîçâàòü äåïóòàòà. Ñîáðàëè ïîäïèñè, íàïðàâèëè çàÿâëåíèå. È èì îòâåòèëè</a><dl><dt><a href=https://virtualbrest.ru/news82802.php><img loading='lazy' src='https://dh.img.tyt.by/720x720s/n/shukaylo/08/10/parlament_20180419_shuk_tutby_phsl_6614.jpg' width='100' /></a></dt> <dd>Ê Ñåíèöêîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹&#8201;76 îòíîñÿòñÿ ÷åòûðå íàñåëåííûõ ïóíêòà îäíîèìåííîãî ñåëüñîâåòà.  êîíöå àâãóñòà æèòåëè àãðîãîðîäêîâ Ñåíèöà è Ïðèëóêè è òðåõ äåðåâåíü ðåøèëè îòîçâàòü ñâîåãî äåï...</dd></dl></li><li title='Ïîêàçîâ: 3088'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82830.php#commentitstart />20</a>
<a class='header-description' href=https://virtualbrest.ru/news82830.php />Àëåêñàíäðà Ãåðàñèìåíÿ: «Ìåíÿ óæå ìíîãèå ñ÷èòàþò âðàãîì íàðîäà»</a><dl><dt><a href=https://virtualbrest.ru/news82830.php><img loading='lazy' src='https://dh.img.tyt.by/720x720s/n/sport/0a/f/gerasimenya-sos_1.jpg' width='100' /></a></dt> <dd>Èçâåñòíàÿ áåëîðóññêàÿ ïëîâ÷èõà Àëåêñàíäðà Ãåðàñèìåíÿ íåäàâíî âñòóïèëà â Ñâîáîäíîå îáúåäèíåíèå ñïîðòñìåíîâ Áåëàðóñè, àêòèâíî âûñêàçàâ ñâîþ ãðàæäàíñêóþ ïîçèöèþ, à äî ýòîãî ïîäïèñàëà îòêðûòîå ïèñüìî ñïîð...</dd></dl></li><li title='Ïîêàçîâ: 2947'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82820.php#commentitstart />5</a>
<a class='header-description' href=https://virtualbrest.ru/news82820.php />«Äåëîâàÿ ñåòü» çàÿâèëà î áëîêèðîâêå èíîñòðàííûõ DNS äëÿ ãîñîðãàíèçàöèé. ×òî ýòî çíà÷èò</a><dl><dt><a href=https://virtualbrest.ru/news82820.php><img loading='lazy' src='https://dh.img.tyt.by/n/it/0e/0/internet_kompyuter_720x480.jpg' width='100' /></a></dt> <dd>Íà ñàéòå èíòåðíåò-îïåðàòîðà «Äåëîâàÿ ñåòü» ïîÿâèëîñü ñîîáùåíèå î òîì, ÷òî ñ 15 ñåíòÿáðÿ äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ è îðãàíèçàöèé áóäóò çàáëîêèðîâàíû èíîñòðàííûå DNS-ñåðâåðà. Ðàíåå ÎÀÖ ïîÿñíÿë, ÷òî ýò...</dd></dl></li><li title='Ïîêàçîâ: 2782'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82815.php#commentitstart />21</a>
<a class='header-description' href=https://virtualbrest.ru/news82815.php />Ðóêîâîäñòâî çàâîäà ÀÊÁ ïîïðîñèëî îòìåíèòü ðåøåíèå î ïðèîñòàíîâêå ñòðîèòåëüñòâà</a><dl><dt><a href=https://virtualbrest.ru/news82815.php><img loading='lazy' src='https://dh.img.tyt.by/720x720s/n/regiony/04/7/brest_zavod_mer_poseshchenie_2019_7.jpg' width='100' /></a></dt> <dd>«Àêêóìóëÿòîðíûé Àëüÿíñ» îáðàòèëñÿ ê ïðåäñåäàòåëþ Áðåñòñêîãî îáëèñïîëêîìà Àíàòîëèþ Ëèñó ñ ïðîñüáîé îòìåíèòü ðåøåíèå î ïðèîñòàíîâêå ñòðîèòåëüñòâà àêêóìóëÿòîðíîãî çàâîäà. Èíôîðìàöèþ TUT.BY ïîäòâåðäèëè â ...</dd></dl></li><li title='Ïîêàçîâ: 2529'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82806.php#commentitstart />2</a><img class="ico" src="https://virtualbrest.ru/img/ico/video.png">
<a class='header-description' href=https://virtualbrest.ru/news82806.php />Âîäèòåëü ïðèòîðìîçèë ïðîïóñòèòü ïåøåõîäîâ, à ñçàäè â íåãî âúåõàëè. Íàåçäà íå óäàëîñü èçáåæàòü </a><dl><dt><a href=https://virtualbrest.ru/news82806.php><img loading='lazy' src='https://virtualbrest.ru/userfiles/image/_photo/2019/08/31/1/IMG_20190831_130709.jpg' width='100' /></a></dt> <dd> ÄÒÏ ïîñòðàäàâøèõ íåò, àâòîìîáèëè ïîëó÷èëè ìåõàíè÷åñêèå ïîâðåæäåíèÿ. ôîòî - èëëþñòðàöèÿ ÃÀÈ íàïîìèíàåò âîäèòåëÿì, ÷òî ñîãëàñíî ï. 85 ÏÄÄ Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü âîäèòåëü îáÿçàí ñîáëþäàòü òàêóþ äèñòàíöèþ...</dd></dl></li><li title='Ïîêàçîâ: 2500'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82819.php#commentitstart />26</a>
<a class='header-description' href=https://virtualbrest.ru/news82819.php />Ëóêàøåíêî îáâèíèë Ïîëüøó, ×åõèþ, Ëèòâó è Óêðàèíó â óïðàâëåíèè ïðîòåñòàìè â Áåëàðóñè</a><dl><dt><a href=https://virtualbrest.ru/news82819.php><img loading='lazy' src='https://dh.img.tyt.by/n/prezident/03/3/000374_337807.jpg' width='100' /></a></dt> <dd>Àëåêñàíäð Ëóêàøåíêî óâåðåí, ÷òî ïðîòåñòíûìè àêöèÿìè óïðàâëÿþò èç-çà ðóáåæà, è âûðàçèë áëàãîäàðíîñòü ðîññèéñêîé ñòîðîíå «èíà÷å ñòðàíå áûëî áû ñåé÷àñ íåïðîñòî». Îá ýòîì ñîîáùàåò åãî ïðåññ-ñëóæáà. Ôîòî:...</dd></dl></li><li title='Ïîêàçîâ: 2432'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82798.php#commentitstart />2</a>
<a class='header-description' href=https://virtualbrest.ru/news82798.php />Óæå áîëåå 400 ñïîðòñìåíîâ ïîäïèñàëèñü ïîä ïèñüìîì ê âëàñòè. Åñòü ñóïåðçâåçäû</a><dl><dt><a href=https://virtualbrest.ru/news82798.php><img loading='lazy' src='https://dh.img.tyt.by/720x720s/n/sport/02/5/meshcheryakov_1.jpg' width='100' /></a></dt> <dd>Íà äàííûé ìîìåíò óæå 410 ñïîðòñìåíîâ è ðàáîòíèêîâ ñïîðòèâíîé îòðàñëè, â òîì ÷èñëå æóðíàëèñòû ñïîðòèâíûõ èçäàíèé, ïîäïèñàëèñü ïîä îòêðûòûì ïèñüìîì ñ òðåáîâàíèÿìè ê âëàñòè. Íàïîìíèì, ïèñüìî áûëî èíèöèè...</dd></dl></li><li title='Ïîêàçîâ: 2344'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82803.php#commentitstart />16</a>
<a class='header-description' href=https://virtualbrest.ru/news82803.php />Ëóêàøåíêî ïåðåòàñîâàë ñèëîâîé áëîê: Âàêóëü÷èê — â Ñîâáåç, Òåðòåëü — â ÊÃÁ</a><dl><dt><a href=https://virtualbrest.ru/news82803.php><img loading='lazy' src='https://dh.img.tyt.by/552x368c/n/shukaylo/09/b/lukashenko_20191004_shuk_tutby_phsl_1497.jpg' width='100' /></a></dt> <dd>Àëåêñàíäð Ëóêàøåíêî 3 ñåíòÿáðÿ ïðèíÿë êàäðîâûå ðåøåíèÿ. Óæå èçâåñòíî, îí ÷òî ñìåíèë ãîññåêðåòàðÿ Ñîâáåçà Áåëàðóñè è ïðåäñåäàòåëÿ ÊÃÁ, ñîîáùàåò òåëåãðàì-êàíàë «Ïóë ïåðâîãî». Âàëåðèé Âàêóëü÷èê íàçíà÷åí...</dd></dl></li><li title='Ïîêàçîâ: 2308'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82796.php#commentitstart />1</a>
<a class='header-description' href=https://virtualbrest.ru/news82796.php />Äðóçüÿ áðîñèëè ïüÿíîãî ñïàòü íà ïëÿæå, à òîò ïðîñíóëñÿ è âûáðàë ñåáå àâòîìîáèëü ïî âêóñó</a><dl><dt><a href=https://virtualbrest.ru/news82796.php><img loading='lazy' src='https://brest.mvd.gov.by/uploads2/news/2923/9e2c51a4eac1db4312c1ccf14c9e1ab8e8b00c50.jpg' width='100' /></a></dt> <dd>Õîòåë äîáðàòüñÿ äîìîé, à îêàçàëñÿ ôèãóðàíòîì óãîëîâíîãî äåëà. 43-ëåòíèé áðåñò÷àíèí ïîäîçðåâàåòñÿ â óãîíå àâòîìîáèëÿ.  êîíöå ðàáî÷åé íåäåëè ìóæ÷èíà îòäûõàë íà áåðåãó âîäîåìà â êðóãó çíàêîìûõ. Èçðÿäíî...</dd></dl></li><li title='Ïîêàçîâ: 2262'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82795.php#commentitstart />1</a>
<a class='header-description' href=https://virtualbrest.ru/news82795.php />Ïëàòíûé êóðñ "Ëè÷íàÿ è êîëëåêòèâíàÿ áåçîïàñíîñòü" ïðåäëàãàþò ðîäèòåëÿì â Áðåñòå</a><dl><dt><a href=https://virtualbrest.ru/news82795.php><img loading='lazy' src='https://virtualbrest.ru/userfiles/cacheimg/008b92d17ebcfbbf5edb2b9a4d2dbc73.jpg' width='100' /></a></dt> <dd>Ðîäèòåëè ñ÷èòàþò, ÷òî ýòî îðèãèíàëüíûé ñïîñîá ñîáðàòü ñ íèõ äåíüãè. Êóðñ ïðåäëàãàåòñÿ ïðîâîäèòü îäèí ðàç â êâàðòàë. À ó âàñ â øêîëå, ñàäèêå èëè ãèìíàçèè êàê îáñòîÿò äåëà ñî ñáîðàìè äåíåã? Ïîäåëèòåñü ...</dd></dl></li><li title='Ïîêàçîâ: 2245'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82824.php#commentitstart />6</a>
<a class='header-description' href=https://virtualbrest.ru/news82824.php />Welt: ÅÑ íå ñòàíåò âêëþ÷àòü Ëóêàøåíêî â ñàíêöèîííûé ñïèñîê èç-çà Ãåðìàíèè, Ôðàíöèè è Èòàëèè</a><dl><dt><a href=https://virtualbrest.ru/news82824.php><img loading='lazy' src='https://dh.img.tyt.by/720x720s/n/zamirovskiy/0b/9/04_lukashenko_16082020_zam_tutby_phsl.jpg' width='100' /></a></dt> <dd>Àëåêñàíäð Ëóêàøåíêî íå áóäåò âêëþ÷åí â ñàíêöèîííûé ïåðå÷åíü Åâðîñîþçà, ïðåæäå âñåãî èç-çà ïîçèöèè Ãåðìàíèè, à òàêæå Ôðàíöèè è Èòàëèè. Îá ýòîì ñîîáùèëà â ïÿòíèöó ãàçåòà Die Welt ñî ññûëêîé íà ñîáñòâåíí...</dd></dl></li><li title='Ïîêàçîâ: 2001'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82829.php#commentitstart />7</a><img class="ico" src="https://virtualbrest.ru/img/ico/video.png">
<a class='header-description' href=https://virtualbrest.ru/news82829.php /> Èâàíîâî ãðàæäàíèí Ðîññèè íîæîì ðàíèë ìèëèöèîíåðà </a><dl><dt><a href=https://virtualbrest.ru/news82829.php><img loading='lazy' src='https://virtualbrest.ru/userfiles/cacheimg/4123a7d45db8910a851079eac07ebbc7.jpg' width='100' /></a></dt> <dd>Â÷åðà, 3 ñåíòÿáðÿ, ñîòðóäíèêè óãîëîâíîãî ðîçûñêà Èâàíîâñêîãî ÐÎÂÄ ïîëó÷èëè îïåðàòèâíóþ èíôîðìàöèþ î ðàíåå ñóäèìîì ãðàæäàíèíå Ðîññèè, êîòîðûé íàìåðåâàëñÿ ïðèáûòü â Èâàíîâî äëÿ ñîâåðøåíèÿ îñîáî òÿæêîãî ...</dd></dl></li><li title='Ïîêàçîâ: 1972'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82844.php#commentitstart />4</a>
<a class='header-description' href=https://virtualbrest.ru/news82844.php />«Íåëüçÿ áûòü íàïîëîâèíó ÷åëîâåêîì». Ñ áðåñòñêîãî òåëåêàíàëà «Áóã-Ò» óâîëèëàñü êîððåñïîíäåíò</a><dl><dt><a href=https://virtualbrest.ru/news82844.php><img loading='lazy' src='https://dh.img.tyt.by/720x720s/n/regiony/08/10/brest_miroslava_kovalenko_2020_1.jpg' width='100' /></a></dt> <dd>4 ñåíòÿáðÿ ñâîé ïîñëåäíèé ðàáî÷èé äåíü íà áðåñòñêîì òåëåêàíàëå «Áóã-Ò» ïðîâåëà êîððåñïîíäåíò Ìèðîñëàâà Êîâàëåíêî. Îá ýòîì òåïåðü óæå ýêñ-ñîòðóäíèöà ñîîáùèëà â ñâîåì èíñòàãðàìå. Ôîòî: instagram.com/m...</dd></dl></li></ul></div></div>
<div class="box"><div id=text style="width: 490; border: 0;"><table><tr><td><a class="cloud-count" title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' href=https://virtualbrest.ru/news82853.php#commentitstart>6</a>
</td><td><h3><a style='font-size: 110%; text-decoration: none;' class='post' href=https://virtualbrest.ru/news82853.php>Äèðåêòîð ñàä-øêîëû ¹ 10 ñ ó÷àñòêà, ãäå ïîáåäèëà Òèõàíîâñêàÿ, óâîëèëàñü. Ìíåíèÿ ðàçîøëèñü</a></h3></td></tr></table><div class='commglav'><a style='font-size: 100%; text-decoration: none; color: #AAAAAA;' href=https://virtualbrest.ru/news82853.php#commentit-1511527>Æàëü ÷åñòíûõ ëþäåé, èõ ñåé÷àñ ãíîáÿò ïî ñàìîå íå õî÷ó, çàñòàâëÿÿ óåõàòü èç ñòðàíû. Ðîãà÷óê, ãäå-òî ïðèòàèëñÿ, îáúÿñíè íàðîäó ÷òî-çäåñü ïðîèñõîäèò? Ïî÷åìó ëþäåé çà èõ ãðàæäàíñêóþ ïîçèöèþ ïðîñòî âûòðàâëèâàþò? Ôèã, íàäî ýòî åìó îáû÷íûé íàçíà÷åíåö, êîòîðûé ïî¸ò ïîä äóäêó íà÷àëüíèêà è ðâ¸ò ïÿòóþ òî÷êó, ÷òîá âûñëóæèòñÿ à íà ëþäåé åìó ïëåâàòü. ...</a></div><table><tr><td><a class="cloud-count" title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' href=https://virtualbrest.ru/news82847.php#commentitstart>21</a>
</td><td><h3><a style='font-size: 110%; text-decoration: none;' class='post' href=https://virtualbrest.ru/news82847.php>Îáíàðîäîâàíû ïîäðîáíîñòè î ïåðåõâà÷åííîì áåëîðóññêîé ðàçâåäêîé ðàçãîâîðå ìåæäó Âàðøàâîé è Áåðëèíîì</a></h3></td></tr></table><div class='commglav'><a style='font-size: 100%; text-decoration: none; color: #AAAAAA;' href=https://virtualbrest.ru/news82847.php#commentit-1511523>â ðîññèè ñóùåñòâóåò îôèöèàëüíî 4 ôàáðèêè òðîëëåé è ó íàñ ïîìîåìó 1 àéòè ðîòà,.. ñåé÷àñ âñå ñèëû áðîøåíû íà ñîçäàíèå íóæíûõ òåìíèêîâ â èíòåðíåòå è êîììåíòàðèÿõ, êóïëåíû ìíîãèå áëîãåðû òèïî íàøåãî âèòåáñêîãî &quot;åâãåíà&quot; è ïðî÷åå ïðî÷åå ... çàäà÷à îäíà äèñêðèäèòèðîâàòü ïðîòåñò, ïîêàçàòü çàòóõàíèå è áåçñìûñëåííîñòü, ïîñåÿòü ñîìíåíèÿ è ðàçëàä... ...</a></div><table><tr><td><a class="cloud-count" title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' href=https://virtualbrest.ru/news82843.php#commentitstart>2</a>
</td><td><h3><a style='font-size: 110%; text-decoration: none;' class='post' href=https://virtualbrest.ru/news82843.php>«Ýòîò çàêîí íèêîìó íå ïîìîæåò». Ýêñïåðò — î íîâîé èäåå âëàñòåé ïî áîðüáå ñ ïðîñðî÷åííûìè çàðïëàòàìè</a></h3></td></tr></table><div class='commglav'><a style='font-size: 100%; text-decoration: none; color: #AAAAAA;' href=https://virtualbrest.ru/news82843.php#commentit-1511522>Çíà÷èò èõ âñ¸ óñòðàèâàåò, à åñëè íåò, ìåíüøå íûòü è âïåð¸ä èñêàòü íîðìàëüíóþ ðàáîòó. </a></div><table><tr><td><a class="cloud-count" title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' href=https://virtualbrest.ru/news82834.php#commentitstart>9</a>
</td><td><h3><a style='font-size: 110%; text-decoration: none;' class='post' href=https://virtualbrest.ru/news82834.php>Íàöáàíê ðàññ÷èòûâàåò íà ñòàáèëèçàöèþ ñèòóàöèè íà âàëþòíîì ðûíêå â áëèæàéøåå âðåìÿ</a></h3></td></tr></table><div class='commglav'><a style='font-size: 100%; text-decoration: none; color: #AAAAAA;' href=https://virtualbrest.ru/news82834.php#commentit-1511521>Âîïðîñ íå â ïîêóïàíèè. À â òîì, ÷òî ëþäè çàáèðàþò âêëàäû. Ïðîñòî çàáèðàþò ëþáûìè ïóòÿìè. À áåç äåíåã íàñåëåíèÿ áàíêîâñêàÿ ñèñòåìà íå ñìîæåò âûñòîÿòü. </a></div><table><tr><td><a class="cloud-count" title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' href=https://virtualbrest.ru/news82845.php#commentitstart>3</a>
</td><td><h3><a style='font-size: 110%; text-decoration: none;' class='post' href=https://virtualbrest.ru/news82845.php>ÌÂÄ ðàññêàçàëî, ÷òî ñëó÷èëîñü ñ èõ ñàéòîì è î ïîïûòêàõ âíåäðåíèÿ âðåäîíîñíûõ ïðîãðàìì</a></h3></td></tr></table><div class='commglav'><a style='font-size: 100%; text-decoration: none; color: #AAAAAA;' href=https://virtualbrest.ru/news82845.php#commentit-1511517>À îòêóäà ó íèõ ñïåöèàëèñòû â it ñôåðå? Èç àðåñòîâàííûõ) </a></div><table><tr><td><a class="cloud-count" title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' href=https://virtualbrest.ru/news82828.php#commentitstart>24</a>
</td><td><h3><a style='font-size: 110%; text-decoration: none;' class='post' href=https://virtualbrest.ru/news82828.php> Áðåñòå õîäÿò ñëóõè îá óâîëüíåíèè äèðåêòîðà è çàâó÷à ñàä-øêîëû ¹ 10 â ìèêðîðàéîíå "Þæíûé"</a></h3></td></tr></table><div class='commglav'><a style='font-size: 100%; text-decoration: none; color: #AAAAAA;' href=https://virtualbrest.ru/news82828.php#commentit-1511514>Îò ýòîãî öàðÿ ïîëó÷èëè âñå ÷òî ìîæíî: êâàðòèðû, ó÷àñòêè, ëüãîòíûå êðåäèòû! Íàõåð åãî ñ ïëÿæà, õîòèì öàðèöó? </a></div><table><tr><td><a class="cloud-count" title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' href=https://virtualbrest.ru/news82850.php#commentitstart>1</a>
</td><td><h3><a style='font-size: 110%; text-decoration: none;' class='post' href=https://virtualbrest.ru/news82850.php> Ãîðîäñêîì ñàäó Áðåñòà äâå íîâûõ èìåííûõ ñêàìåéêè - îò äâóõ ñîëèäíûõ îðãàíèçàöèé ñòðàíû</a></h3></td></tr></table><div class='commglav'><a style='font-size: 100%; text-decoration: none; color: #AAAAAA;' href=https://virtualbrest.ru/news82850.php#commentit-1511510>Ñêàìåéêè, á***ü! Òðîòóàð íà Ïóøêèíñêîé êîãäà ðåìîíòèðîâàòü íà÷í¸òå? Êàê ïîñëå áîìá¸æêè. </a></div><table><tr><td><a class="cloud-count" title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' href=https://virtualbrest.ru/news82817.php#commentitstart>22</a>
</td><td><h3><a style='font-size: 110%; text-decoration: none;' class='post' href=https://virtualbrest.ru/news82817.php>Ìîñêâà ñîãëàñèëàñü ïðîðàáîòàòü ïåðåíàïðàâëåíèå ïîñòàâîê áåëîðóññêîãî òîïëèâà èç ïîðòîâ Ëèòâû â ÐÔ</a></h3></td></tr></table><div class='commglav'><a style='font-size: 100%; text-decoration: none; color: #AAAAAA;' href=https://virtualbrest.ru/news82817.php#commentit-1511504>Ýòî æå íàäî òàê ñîñàòü èç áëàãîäàðíîñòè: è Ïðèáàëòèêó êèíóòü, áðîñèâ ñâîé òåðìèíàë â Êëàéïåäå, è ðàçãîâîð Ïîëüøè ñ Ãåðìàíèåé ïðîñëóøàòü ïî ïîâîäó Íàâàëüíîãî. </a></div><table><tr><td><a class="cloud-count" title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' href=https://virtualbrest.ru/news82841.php#commentitstart>4</a>
</td><td><h3><a style='font-size: 110%; text-decoration: none;' class='post' href=https://virtualbrest.ru/news82841.php>Áåëîðóññêèå ñíàéïåðû âçÿëè çîëîòî â êîíêóðñå "Ñíàéïåðñêèé ðóáåæ"</a></h3></td></tr></table><div class='commglav'><a style='font-size: 100%; text-decoration: none; color: #AAAAAA;' href=https://virtualbrest.ru/news82841.php#commentit-1511501>Ëèäà ðåçóëüòàòû ñ÷èòàëà, ïî-ëþáîìó!!! </a></div><table><tr><td><a class="cloud-count" title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' href=https://virtualbrest.ru/news82830.php#commentitstart>20</a>
</td><td><h3><a style='font-size: 110%; text-decoration: none;' class='post' href=https://virtualbrest.ru/news82830.php>Àëåêñàíäðà Ãåðàñèìåíÿ: «Ìåíÿ óæå ìíîãèå ñ÷èòàþò âðàãîì íàðîäà»</a></h3></td></tr></table><div class='commglav'><a style='font-size: 100%; text-decoration: none; color: #AAAAAA;' href=https://virtualbrest.ru/news82830.php#commentit-1511499>Ëè÷íîñòü! </a></div><table><tr><td><a class="cloud-count" title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' href=https://virtualbrest.ru/news82844.php#commentitstart>4</a>
</td><td><h3><a style='font-size: 110%; text-decoration: none;' class='post' href=https://virtualbrest.ru/news82844.php>«Íåëüçÿ áûòü íàïîëîâèíó ÷åëîâåêîì». Ñ áðåñòñêîãî òåëåêàíàëà «Áóã-Ò» óâîëèëàñü êîððåñïîíäåíò</a></h3></td></tr></table><div class='commglav'><a style='font-size: 100%; text-decoration: none; color: #AAAAAA;' href=https://virtualbrest.ru/news82844.php#commentit-1511494>Íè÷åãî óäèâèòåëüíîãî. Ýòîæ «ïîëó-êàíàëû» </a></div><table><tr><td><a class="cloud-count" title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' href=https://virtualbrest.ru/news82848.php#commentitstart>1</a>
</td><td><h3><a style='font-size: 110%; text-decoration: none;' class='post' href=https://virtualbrest.ru/news82848.php>Ãàíäáîëèñòû "Ìåøêîâ Áðåñò" íå ñìîãëè ïðîáèòüñÿ â ôèíàë SEHA-ëèãè</a></h3></td></tr></table><div class='commglav'><a style='font-size: 100%; text-decoration: none; color: #AAAAAA;' href=https://virtualbrest.ru/news82848.php#commentit-1511487>Ìäÿ...((( </a></div><table><tr><td><a class="cloud-count" title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' href=https://virtualbrest.ru/news82812.php#commentitstart>10</a>
</td><td><h3><a style='font-size: 110%; text-decoration: none;' class='post' href=https://virtualbrest.ru/news82812.php>Áåëàðóñü äîñòèãëà äîãîâîðåííîñòåé ñ Ðîññèåé ïî îïëàòå ýíåðãîíîñèòåëåé</a></h3></td></tr></table><div class='commglav'><a style='font-size: 100%; text-decoration: none; color: #AAAAAA;' href=https://virtualbrest.ru/news82812.php#commentit-1511484>Ñ ðàññòîÿíèÿ ï.. íå ìåøêè òàñêàòü. Óìíàß òàêàÿ. .çîòü ýòî è íå âèäíî. Òîëüêî ôàðñ. </a></div><table><tr><td><a class="cloud-count" title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' href=https://virtualbrest.ru/news82842.php#commentitstart>5</a>
</td><td><h3><a style='font-size: 110%; text-decoration: none;' class='post' href=https://virtualbrest.ru/news82842.php>Òèõàíîâñêàÿ âûñòóïèëà ïåðåä Ñîâáåçîì ÎÎÍ è ïîïðîñèëà îðãàíèçàöèþ ïîìî÷ü Áåëàðóñè</a></h3></td></tr></table><div class='commglav'><a style='font-size: 100%; text-decoration: none; color: #AAAAAA;' href=https://virtualbrest.ru/news82842.php#commentit-1511483>Ñâåòëàíà ìîëîä÷èíà-ñìåëàÿ æåíùèíà. È ýòî íåñìîòðÿ íà òî ÷òî å¸ ìóæ îñòàåòñÿ â çàëîæíèêàõ ó ýòîãî ðåæèìà. </a></div><table><tr><td><a class="cloud-count" title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' href=https://virtualbrest.ru/news82829.php#commentitstart>7</a>
</td><td><h3><a style='font-size: 110%; text-decoration: none;' class='post' href=https://virtualbrest.ru/news82829.php> Èâàíîâî ãðàæäàíèí Ðîññèè íîæîì ðàíèë ìèëèöèîíåðà</a></h3></td></tr></table><div class='commglav'><a style='font-size: 100%; text-decoration: none; color: #AAAAAA;' href=https://virtualbrest.ru/news82829.php#commentit-1511477>Ýòî âàì íå ñòóäåíòîâ ïàêîâàòü, øëè íà ìàò¸ðîãî ïîëó÷èë ïèêó.30 âàãíåðîâöåâ ðåàëüíî áàòàëüîí ïåðåäóøèëè áû ñ òàêîé ïîäãîòîâêîé. </a></div></div>
<div class='superlipodp'><a href="https://virtualbrest.ru/komment.php">Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè êî âñåì ìàòåðèàëàì</a></div></div>
<div class="box"><br><table cellspacing=0 cellpadding=5><tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 478'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82843.php /><img loading='lazy' src='https://dh.img.tyt.by/720x720s/n/finansy/0b/4/001_20200521_kvita_dengi_4_.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82843.php#commentitstart />2</a><br><br> </td><td>
<a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82843.php />«Ýòîò çàêîí íèêîìó íå ïîìîæåò». Ýêñïåðò — î íîâîé èäåå âëàñòåé ïî áîðüáå ñ ïðîñðî÷åííûìè çàðïëàòàìè</a></td></tr>
<tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 215'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82837.php /><img loading='lazy' src='https://virtualbrest.ru/userfiles/cacheimg/86a9fe1ed5cfb4b9f4ca956a0ba80397.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'> </td><td>
<a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82837.php />Âûâîä î âîçìîæíîé çàäåðæêå çàðïëàò íàäóìàí: Ìèíòðóäà î ïðîåêòå äîêóìåíòà ïî çàùèòå ïðàâ ðàáîòíèêîâ</a></td></tr>
<tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 529'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82836.php /><img loading='lazy' src='https://virtualbrest.ru/userfiles/cacheimg/b6631f5b66cfda746c711979a309da45.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'> </td><td>
<a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82836.php />Äîëëàð è åâðî íà òîðãàõ 4 ñåíòÿáðÿ ïîäåøåâåëè, ðîññèéñêèé ðóáëü ïîäîðîæàë</a></td></tr>
<tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 564'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82833.php /><img loading='lazy' src='https://dh.img.tyt.by/1200x630s/n/lady.tut.by/0f/e/og_699307_belorusskie_modniki_19-20_16_.jpg?1599218636' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82833.php#commentitstart />1</a><br><br><img class="iconn" src="https://virtualbrest.ru/img/ico/photo.png"> </td><td>
<a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82833.php />Ñîâñåì íå â ëàïòÿõ. Êàê âûãëÿäåëè áåëîðóññêèå ìîäíèêè âòîðîé ïîëîâèíû XIX è ïåðâîé ïîëîâèíû XX âåêà</a></td></tr>
<tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 1005'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82831.php /><img loading='lazy' src='https://dh.img.tyt.by/720x720s/n/0f/10/savushkin_produkt_2017_6.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'> </td><td>
<a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82831.php />Òðè áåëîðóññêèõ ïðîèçâîäèòåëÿ âîøëè â òîï-15 ìîëîêîïåðåðàáàòûâàþùèõ êîìïàíèé ñîþçíîãî ãîñóäàðñòâà</a></td></tr>
<tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 3088'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82830.php /><img loading='lazy' src='https://dh.img.tyt.by/720x720s/n/sport/0a/f/gerasimenya-sos_1.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82830.php#commentitstart />20</a><br><br> </td><td>
<a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82830.php />Àëåêñàíäðà Ãåðàñèìåíÿ: «Ìåíÿ óæå ìíîãèå ñ÷èòàþò âðàãîì íàðîäà»</a></td></tr>
<tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 316'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82827.php /><img loading='lazy' src='https://virtualbrest.ru/userfiles/cacheimg/183ceb9b7b20584ca7cac01001de4943.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82827.php#commentitstart />1</a><br><br> </td><td>
<a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82827.php /> Áðåñòñêîé îáëàñòè îò ãðèïïà ïëàíèðóþò ïðèâèòü áîëåå 540 òûñ. ÷åëîâåê</a></td></tr>
<tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 1247'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82817.php /><img loading='lazy' src='https://dh.img.tyt.by/1200x630s/n/09/3/og_699207_perevozki-neft-transport.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82817.php#commentitstart />22</a><br><br> </td><td>
<a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82817.php />Ìîñêâà ñîãëàñèëàñü ïðîðàáîòàòü ïåðåíàïðàâëåíèå ïîñòàâîê áåëîðóññêîãî òîïëèâà èç ïîðòîâ Ëèòâû â ÐÔ</a></td></tr>
<tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 1286'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82816.php /><img loading='lazy' src='https://dh.img.tyt.by/720x720s/n/finansy/0f/8/001_20200521_kvita_kartochki_3_.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'> </td><td>
<a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82816.php />ÌÒÁàíê áóäåò áðàòü åæåìåñÿ÷íóþ ïëàòó çà íåàêòèâíûå ñ÷åòà. ×òî èìååòñÿ â âèäó</a></td></tr>
<tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 884'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82813.php /><img loading='lazy' src='https://virtualbrest.ru/userfiles/cacheimg/4b29ff6040bdeabab6cfa2b4775b2596.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'> </td><td>
<a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82813.php />Ïðè îðãàíèçàöèè ïèòàíèÿ äåòåé â øêîëàõ â óñëîâèÿõ COVID-19 ïðèíÿòû íåîáõîäèìûå ñàíýïèäìåðû</a></td></tr>
<tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 445'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82811.php /><img loading='lazy' src='https://virtualbrest.ru/userfiles/cacheimg/d3cc745f57e5bbe03f5417b47970e758.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'> </td><td>
<a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82811.php />Ðîññèéñêàÿ âàêöèíà îò COVID-19 ïîñëå äîïîëíèòåëüíûõ èññëåäîâàíèé â Áåëàðóñè áóäåò äîñòóïíà ê ïðèìåíåíèþ - Ìóðàøêî</a></td></tr>
<tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 457'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82810.php /><img loading='lazy' src='https://virtualbrest.ru/userfiles/cacheimg/01bf91b706e0a9b69554ab9e7caa2cc9.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82810.php#commentitstart />4</a><br><br> </td><td>
<a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82810.php />ÔÀÎ: Öåíû íà ïðîäîâîëüñòâèå â ìèðå ðàñòóò òðåòèé ìåñÿö ïîäðÿä</a></td></tr>
<tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 1640'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82808.php /><img loading='lazy' src='https://virtualbrest.ru/userfiles/cacheimg/a4a8d566b5b31a8ca5c66f16c73d3e49.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82808.php#commentitstart />25</a><br><br> </td><td>
<a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82808.php />Ëóêàøåíêî: èíôîðìàöèÿ îá îòðàâëåíèè Íàâàëüíîãî - ôàëüñèôèêàöèÿ, ïåðåõâà÷åí ðàçãîâîð Âàðøàâû è Áåðëèíà</a></td></tr>
<tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 1310'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82807.php /><img loading='lazy' src='https://dh.img.tyt.by/n/0b/5/golovchenko_roman1.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82807.php#commentitstart />3</a><br><br> </td><td>
<a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82807.php />Ñòàëî èçâåñòíî, êòî ïåðâûì â Áåëàðóñè èñïûòàåò íà ñåáå ðîññèéñêóþ âàêöèíó îò êîðîíàâèðóñà</a></td></tr>
<tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 1337'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82805.php /><img loading='lazy' src='https://virtualbrest.ru/userfiles/cacheimg/ef5deecc7a23a554ec5d493e5c41b427.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82805.php#commentitstart />4</a><br><br> </td><td>
<a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82805.php />"Çà êîëüöåâîé æèçíü ìåíÿåòñÿ ðàçèòåëüíî" - Ëóêàøåíêî íå ñ÷èòàåò ñèòóàöèþ â Áåëàðóñè ïðîáëåìíîé èëè ñëîæíîé</a></td></tr>
<tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 1910'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82799.php /><img loading='lazy' src='https://dh.img.tyt.by/720x720s/n/09/9/viktar-kuushynau.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82799.php#commentitstart />5</a><br><br> </td><td>
<a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82799.php />Íà òîï-ìåíåäæåðà PandaDoc (ðåáÿòà ïîääåðæèâàëè óâîëèâøèõñÿ ñèëîâèêîâ è ïåäàãîãîâ) çàâåëè äåëî. Ãðîçèò äî 12 ëåò</a></td></tr>
<tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 1410'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82791.php /><img loading='lazy' src='https://dh.img.tyt.by/720x720s/n/00/5/kondrusevich_vstrecha_v_mvd.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82791.php#commentitstart />3</a><br><br> </td><td>
<a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82791.php />Êîíäðóñåâè÷ îá îáâèíåíèÿõ Ëóêàøåíêî: Èíñòðóêöèè ìíå ìîæåò äàâàòü òîëüêî ïàïà ðèìñêèé</a></td></tr>
<tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 524'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82790.php /><img loading='lazy' src='https://dh.img.tyt.by/720x720s/n/reuters/04/7/george_p._kent.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82790.php#commentitstart />4</a><br><br> </td><td>
<a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82790.php />Ãîñäåï: ÑØÀ îáñóæäàþò ñ ÅÑ âîçìîæíûå àäðåñíûå ñàíêöèè ïðîòèâ Áåëàðóñè. Íî ïîñîë ÑØÀ âñå æå ïðèåäåò</a></td></tr>
<tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 1162'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82789.php /><img loading='lazy' src='https://dh.img.tyt.by/720x720s/n/shukaylo/04/3/stroitelnyy_gipermarket_oma_20171019_shuk_tutby_phsl_3309.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'> </td><td>
<a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82789.php />Êóðñ ðàñòåò, à ÷òî áóäåò ñ öåíàìè íà ñòðîèòåëüíûå ìàòåðèàëû? Ðàññêàçûâàþò ïðîäàâöû</a></td></tr>
<tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 553'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82779.php /><img loading='lazy' src='https://virtualbrest.ru/userfiles/cacheimg/2bfbdab1dbef898e7e78159ab5b18cd6.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'> </td><td>
<a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82779.php />Ñâîåâðåìåííîå âçûñêàíèå ïðîñðî÷åííîé äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè – âàæíûé àñïåêò äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ</a></td></tr>
<tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 1094'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82778.php /><img loading='lazy' src='https://dh.img.tyt.by/720x720s/n/reuters/0a/9/dmitriy_kuleba_mid_ukraina.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82778.php#commentitstart />7</a><br><br> </td><td>
<a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82778.php />Ãëàâà ÌÈÄ Óêðàèíû íàçâàë «áðåäîì» ñëîâà Ëàâðîâà îá óêðàèíñêèõ áîåâèêàõ â Áåëàðóñè</a></td></tr>
<tr valign=top title='Ïîêàçîâ: 2045'><td><a href=https://virtualbrest.ru/news82774.php /><img loading='lazy' src='https://dh.img.tyt.by/n/09/b/elena_karagacheva_bank.jpg' width='100' /></a></td><td style='background: #efFFee'><a title='Öèôðà - êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ, ïî êëèêó
ïåðåõîä ê êîììåíòàðèÿì!' class='cloud-count' href=https://virtualbrest.ru/news82774.php#commentitstart />6</a><br><br> </td><td>
<a class='header-kult' href=https://virtualbrest.ru/news82774.php />«Ñîñåäêè ïî êàìåðå áûëè èíòåëëèãåíòíûå è îáðàçîâàííûå». Ýêñ-ïîìîùíèöà Áàáàðèêî — î çàêëþ÷åíèè â ÑÈÇÎ ÊÃÁ</a></td></tr>
</table></div>
<div class="box">
<center><img width=490 src="https://virtualbrest.ru/img/1/unnamed.jpg" alt=""></center>
<p align=center><a target='_blank' rel='nofollow' href='https://virtualbrest.ru/news82614.php'><img width=143 src='https://virtualbrest.ru/imgmini.php?q=50&date_ot=10&type=2&f=https://sun9-74.userapi.com/ZtnMIL2Cn-KRd6X5x6yA5wF4cMnndr_vhNtbuA/pN-Or7bxqYk.jpg' /></a>
<a target='_blank' rel='nofollow' href='https://sun1.beltelecom-by-minsk.userapi.com/3OPa83JpNueGYvyFZEoT63tffbjtzCh2RZqEUg/1SsVotMf76U.jpg'><img width=143 src='https://virtualbrest.ru/imgmini.php?q=50&date_ot=10&type=2&f=https://sun1.beltelecom-by-minsk.userapi.com/3OPa83JpNueGYvyFZEoT63tffbjtzCh2RZqEUg/1SsVotMf76U.jpg' /></a>
<a target='_blank' rel='nofollow' href='https://sun1.beltelecom-by-minsk.userapi.com/uqWI8dUP-t1UV7A3ZaINz8-POGPcXz6NQ3w-mg/o6bxHTGqP8k.jpg'><img width=143 src='https://virtualbrest.ru/imgmini.php?q=50&date_ot=10&type=2&f=https://sun1.beltelecom-by-minsk.userapi.com/uqWI8dUP-t1UV7A3ZaINz8-POGPcXz6NQ3w-mg/o6bxHTGqP8k.jpg' /></a>
<a target='_blank' rel='nofollow' href='https://sun1.beltelecom-by-minsk.userapi.com/xNzp4Jfa0siPy5uydRTblDUc-M4HjdQ3yzdTJQ/Rdz3EYuhw4o.jpg'><img width=143 src='https://virtualbrest.ru/imgmini.php?q=50&date_ot=10&type=2&f=https://sun1.beltelecom-by-minsk.userapi.com/xNzp4Jfa0siPy5uydRTblDUc-M4HjdQ3yzdTJQ/Rdz3EYuhw4o.jpg' /></a>
<a target='_blank' rel='nofollow' href='https://vk.com/virtual.brest?w=wall-24693405_257546'><img width=143 src='https://virtualbrest.ru/imgmini.php?q=50&date_ot=10&type=2&f=https://sun2.beltelecom-by-minsk.userapi.com/k-vZiljAXOnsMXdSiprk8a4WDcS_G9giRr3PJw/X8hs9NNcdfY.jpg' /></a>
<a target='_blank' rel='nofollow' href='https://sun9-69.userapi.com/c857136/v857136095/1f1907/ALfvKUz48wE.jpg'><img width=143 src='https://virtualbrest.ru/imgmini.php?q=50&date_ot=10&type=2&f=https://sun9-69.userapi.com/c857136/v857136095/1f1907/ALfvKUz48wE.jpg' /></a>
<a target='_blank' rel='nofollow' href='https://sun9-42.userapi.com/c858224/v858224416/1f85e3/CPjDZXFApGM.jpg'><img width=143 src='https://virtualbrest.ru/imgmini.php?q=50&date_ot=10&type=2&f=https://sun9-42.userapi.com/c858224/v858224416/1f85e3/CPjDZXFApGM.jpg' /></a>
<a target='_blank' rel='nofollow' href='https://vk.com/virtual.brest?w=wall-24693405_241567'><img width=143 src='https://virtualbrest.ru/imgmini.php?q=50&date_ot=10&type=2&f=https://sun9-56.userapi.com/c856028/v856028474/21f07d/oQCYCKxa_Kc.jpg' /></a>
<a target='_blank' rel='nofollow' href='https://virtualbrest.ru/news82780.php'><img width=143 src='https://virtualbrest.ru/imgmini.php?q=50&date_ot=10&type=2&f=https://sun9-18.userapi.com/ysgAW4LGEaBCCdxZqR6ao_4RUBn0Zvi10KlzUw/IY8yk3fEfJA.jpg' /></a>
<a target='_blank' rel='nofollow' href='https://sun2.beltelecom-by-minsk.userapi.com/nU_fLRwkU4ZSyeIkfIazUxtYBh2uDxA6UuveLw/TQ8Qrs-bEXc.jpg'><img width=143 src='https://virtualbrest.ru/imgmini.php?q=50&date_ot=10&type=2&f=https://sun2.beltelecom-by-minsk.userapi.com/nU_fLRwkU4ZSyeIkfIazUxtYBh2uDxA6UuveLw/TQ8Qrs-bEXc.jpg' /></a>
<a target='_blank' rel='nofollow' href='https://vk.com/virtual.brest?w=wall-24693405_256884'><img width=143 src='https://virtualbrest.ru/imgmini.php?q=50&date_ot=10&type=2&f=https://sun2.beltelecom-by-minsk.userapi.com/htbkmW_CXvn-1MExMlTFMDclBqGH4I516LZjAA/_94N8N2LSoU.jpg' /></a>
<a target='_blank' rel='nofollow' href='https://sun1.beltelecom-by-minsk.userapi.com/2ysXIPhg9Bswm2zAhYkEwAnnpcFhq2a1OgQX-g/WYCHDoev8qA.jpg'><img width=143 src='https://virtualbrest.ru/imgmini.php?q=50&date_ot=10&type=2&f=https://sun1.beltelecom-by-minsk.userapi.com/2ysXIPhg9Bswm2zAhYkEwAnnpcFhq2a1OgQX-g/WYCHDoev8qA.jpg' /></a>
<a target='_blank' rel='nofollow' href='https://sun2.beltelecom-by-minsk.userapi.com/YYWBoL3yjdKWn9XOXkAkQYvS6gMGK523MvD07Q/4KNUOp3NGS0.jpg'><img width=143 src='https://virtualbrest.ru/imgmini.php?q=50&date_ot=10&type=2&f=https://sun2.beltelecom-by-minsk.userapi.com/YYWBoL3yjdKWn9XOXkAkQYvS6gMGK523MvD07Q/4KNUOp3NGS0.jpg' /></a>
<a target='_blank' rel='nofollow' href='https://vk.com/virtual.brest?w=wall-24693405_257257'><img width=143 src='https://virtualbrest.ru/imgmini.php?q=50&date_ot=10&type=2&f=https://sun1.beltelecom-by-minsk.userapi.com/wdW0bk32KVQHkX2dfzEMbsSQLKv1p_bNh_F83g/bWPKC90ECjg.jpg' /></a>
<a target='_blank' rel='nofollow' href='https://vk.com/virtual.brest?w=wall-24693405_256964'><img width=143 src='https://virtualbrest.ru/imgmini.php?q=50&date_ot=10&type=2&f=https://sun1.beltelecom-by-minsk.userapi.com/SuzQS4esGuK6UFJ9-a9h-A0jNSZyXbVObi_r5A/4N92PNBExUM.jpg' /></a>
<a target='_blank' rel='nofollow' href='https://sun2.beltelecom-by-minsk.userapi.com/Nz0LZ6R477f-IK6cxA3GI9ZuSu33Y7-SnR2A-Q/Gn1Xko2zy5M.jpg'><img width=143 src='https://virtualbrest.ru/imgmini.php?q=50&date_ot=10&type=2&f=https://sun2.beltelecom-by-minsk.userapi.com/Nz0LZ6R477f-IK6cxA3GI9ZuSu33Y7-SnR2A-Q/Gn1Xko2zy5M.jpg' /></a>
<a target='_blank' rel='nofollow' href='https://sun2.beltelecom-by-minsk.userapi.com/C9YQ8gf5_Z_Hfn1_ixW9aeJrTnPWskzr9znbMQ/O-ZG9o-DAAc.jpg'><img width=143 src='https://virtualbrest.ru/imgmini.php?q=50&date_ot=10&type=2&f=https://sun2.beltelecom-by-minsk.userapi.com/C9YQ8gf5_Z_Hfn1_ixW9aeJrTnPWskzr9znbMQ/O-ZG9o-DAAc.jpg' /></a>
<a target='_blank' rel='nofollow' href='https://sun1.beltelecom-by-minsk.userapi.com/s6UDpTUh1_DrALMhIVFtmBym6rokaHYxogKxRw/75FPbnQ4W9A.jpg'><img width=143 src='https://virtualbrest.ru/imgmini.php?q=50&date_ot=10&type=2&f=https://sun1.beltelecom-by-minsk.userapi.com/s6UDpTUh1_DrALMhIVFtmBym6rokaHYxogKxRw/75FPbnQ4W9A.jpg' /></a>
</p>


</div>
</div>
</div>
</div>
</td>
<td style='width: 200px;'>
<div class="sidebar-right">
<span class="zagolovok">&nbsp;Íîâîñòè ãîðîäà Áðåñòà:</span>
<dl class="right-sidebar-headers">
<a href=https://virtualbrest.ru/allnews.php><img style='margin: -10px 0 3px 0;' width=200 title="Ïîëíàÿ ëåíòà íîâîñòåé Áðåñòà" src="https://virtualbrest.ru/img/1/news.jpg"></a>
<dt><a href='https://virtualbrest.ru/date/2020-09-04.php'>Â÷åðà: </a></dt>
<dd class='ccommon'><a title='Ïîêàçîâ: 521
Êîììåíòàðèåâ: 6' href='https://virtualbrest.ru/news82853.php'>Äèðåêòîð ñàä-øêîëû ¹ 10 ñ ó÷àñòêà, ãäå ïîáåäèëà Òèõàíîâñêàÿ, óâîëèëàñü. Ìíåíèÿ ðàçîøëèñü</a></dd>
<dd class='photo'><a title='Ïîêàçîâ: 820
Êîììåíòàðèåâ: 1' href='https://virtualbrest.ru/news82850.php'>Â Ãîðîäñêîì ñàäó Áðåñòà äâå íîâûõ èìåííûõ ñêàìåéêè - îò äâóõ ñîëèäíûõ îðãàíèçàöèé ñòðàíû</a></dd>
<dd class='ccommon imp'><a title='Ïîêàçîâ: 1515
Êîììåíòàðèåâ: 21' href='https://virtualbrest.ru/news82847.php'>Îáíàðîäîâàíû ïîäðîáíîñòè î ïåðåõâà÷åííîì áåëîðóññêîé ðàçâåäêîé ðàçãîâîðå ìåæäó Âàðøàâîé è Áåðëèíîì</a></dd>
<dd class='photo'><a title='Ïîêàçîâ: 174' href='https://virtualbrest.ru/news82846.php'>Âûñòàâêó ïàìÿòè õóäîæíèêà Ëåîíòèÿ Äîâáóøà îòêðûëè â Áðåñòå</a></dd>
<dd class='ccommon'><a title='Ïîêàçîâ: 787
Êîììåíòàðèåâ: 3' href='https://virtualbrest.ru/news82845.php'>ÌÂÄ ðàññêàçàëî, ÷òî ñëó÷èëîñü ñ èõ ñàéòîì è î ïîïûòêàõ âíåäðåíèÿ âðåäîíîñíûõ ïðîãðàìì</a></dd>
<dd class='ccommon'><a title='Ïîêàçîâ: 1972
Êîììåíòàðèåâ: 4' href='https://virtualbrest.ru/news82844.php'>«Íåëüçÿ áûòü íàïîëîâèíó ÷åëîâåêîì». Ñ áðåñòñêîãî òåëåêàíàëà «Áóã-Ò» óâîëèëàñü êîððåñïîíäåíò</a></dd>
<dd class='ccommon'><a title='Ïîêàçîâ: 1172
Êîììåíòàðèåâ: 5' href='https://virtualbrest.ru/news82842.php'>Òèõàíîâñêàÿ âûñòóïèëà ïåðåä Ñîâáåçîì ÎÎÍ è ïîïðîñèëà îðãàíèçàöèþ ïîìî÷ü Áåëàðóñè</a></dd>
<dd class='photo'><a title='Ïîêàçîâ: 435
Êîììåíòàðèåâ: 4' href='https://virtualbrest.ru/news82841.php'>Áåëîðóññêèå ñíàéïåðû âçÿëè çîëîòî â êîíêóðñå "Ñíàéïåðñêèé ðóáåæ"</a></dd>
<dd class='pv'><a title='Ïîêàçîâ: 979' href='https://virtualbrest.ru/news82840.php'> "Êîçëîâè÷àõ" çàäåðæàëè ôóðó ñ 20 òûñ. òàáà÷íûõ ñòèêîâ</a></dd>
<dd class='ccommon'><a title='Ïîêàçîâ: 633' href='https://virtualbrest.ru/news82839.php'> Áðåñòñêîé îáëàñòè ïÿòü ÷åëîâåê îòðàâèëèñü ãðèáàìè</a></dd>
<dd class='ccommon'><a title='Ïîêàçîâ: 1000
Êîììåíòàðèåâ: 8' href='https://virtualbrest.ru/news82834.php'>Íàöáàíê ðàññ÷èòûâàåò íà ñòàáèëèçàöèþ ñèòóàöèè íà âàëþòíîì ðûíêå â áëèæàéøåå âðåìÿ</a></dd>
<dd class='ccommon'><a title='Ïîêàçîâ: 932
Êîììåíòàðèåâ: 3' href='https://virtualbrest.ru/news82832.php'>Äàííûå Ìèíçäðàâà: îôèöèàëüíî â Áåëàðóñè óìåðëî áîëåå 700 ÷åëîâåê ñ COVID-19</a></dd>
<dd class='video'><a title='Ïîêàçîâ: 2001
Êîììåíòàðèåâ: 7' href='https://virtualbrest.ru/news82829.php'>Â Èâàíîâî ãðàæäàíèí Ðîññèè íîæîì ðàíèë ìèëèöèîíåðà</a></dd>
<dd class='ccommon'><a title='Ïîêàçîâ: 7700
Êîììåíòàðèåâ: 24' href='https://virtualbrest.ru/news82828.php'> Áðåñòå õîäÿò ñëóõè îá óâîëüíåíèè äèðåêòîðà è çàâó÷à ñàä-øêîëû ¹ 10 â ìèêðîðàéîíå "Þæíûé"</a></dd>
<dd class='ccommon'><a title='Ïîêàçîâ: 2245
Êîììåíòàðèåâ: 6' href='https://virtualbrest.ru/news82824.php'>Welt: ÅÑ íå ñòàíåò âêëþ÷àòü Ëóêàøåíêî â ñàíêöèîííûé ñïèñîê èç-çà Ãåðìàíèè, Ôðàíöèè è Èòàëèè</a></dd>
<dd class='ccommon'><a title='Ïîêàçîâ: 3516
Êîììåíòàðèåâ: 1' href='https://virtualbrest.ru/news82822.php'>Íà ìåæáàíêîâñêîì ðûíêå ïðîèçîøëî ñðàçó äâà çíàìåíàòåëüíûõ ñîáûòèÿ. Îäíî õóæå äðóãîãî</a></dd>
<dd class='ccommon'><a title='Ïîêàçîâ: 1632
Êîììåíòàðèåâ: 13' href='https://virtualbrest.ru/news82821.php'>Êîíäðóñåâè÷: Îáùåñòâî òðåáóåò ïåðåìåí. Ñòîÿ÷àÿ âîäà ïîðòèòñÿ, à ïðîòî÷íàÿ — îñòàåòñÿ çäîðîâîé</a></dd><dt><a href='https://virtualbrest.ru/date/2020-09-03.php'>3 Ñåíòÿáðÿ</a></dt>
<dd class='ccommon'><a title='Ïîêàçîâ: 2947
Êîììåíòàðèåâ: 5' href='https://virtualbrest.ru/news82820.php'>«Äåëîâàÿ ñåòü» çàÿâèëà î áëîêèðîâêå èíîñòðàííûõ DNS äëÿ ãîñîðãàíèçàöèé. ×òî ýòî çíà÷èò</a></dd>
<dd class='ccommon'><a title='Ïîêàçîâ: 2500
Êîììåíòàðèåâ: 26' href='https://virtualbrest.ru/news82819.php'>Ëóêàøåíêî îáâèíèë Ïîëüøó, ×åõèþ, Ëèòâó è Óêðàèíó â óïðàâëåíèè ïðîòåñòàìè â Áåëàðóñè</a></dd>
<dd class='ccommon'><a title='Ïîêàçîâ: 1555
Êîììåíòàðèåâ: 7' href='https://virtualbrest.ru/news82818.php'>Äîëã Áåëàðóñè çà ãàç ñîñòàâèë 328 ìëí äîëëàðîâ. Âëàñòè Ðîññèè íàäåþòñÿ íà åãî ïîãàøåíèå</a></dd>
<dd class='ccommon'><a title='Ïîêàçîâ: 2782
Êîììåíòàðèåâ: 21' href='https://virtualbrest.ru/news82815.php'>Ðóêîâîäñòâî çàâîäà ÀÊÁ ïîïðîñèëî îòìåíèòü ðåøåíèå î ïðèîñòàíîâêå ñòðîèòåëüñòâà</a></dd>
<dd class='ccommon'><a title='Ïîêàçîâ: 1956
Êîììåíòàðèåâ: 12' href='https://virtualbrest.ru/news82814.php'>Åñëè âàì ïðèø¸ë ÷óæîé øòðàô çà ñêîðîñòü, è çà ðóë¸ì áûëè íå âû - êàê äîêàçàòü íåâèíîâíîñòü?</a></dd>
<dd class='photo'><a title='Ïîêàçîâ: 1847
Êîììåíòàðèåâ: 10' href='https://virtualbrest.ru/news82812.php'>Áåëàðóñü äîñòèãëà äîãîâîðåííîñòåé ñ Ðîññèåé ïî îïëàòå ýíåðãîíîñèòåëåé</a></dd>
<dd class='ccommon'><a title='Ïîêàçîâ: 2344
Êîììåíòàðèåâ: 16' href='https://virtualbrest.ru/news82803.php'>Ëóêàøåíêî ïåðåòàñîâàë ñèëîâîé áëîê: Âàêóëü÷èê — â Ñîâáåç, Òåðòåëü — â ÊÃÁ</a></dd>
<dd class='ccommon'><a title='Ïîêàçîâ: 3196
Êîììåíòàðèåâ: 6' href='https://virtualbrest.ru/news82802.php'>Áåëîðóñû ðåøèëè îòîçâàòü äåïóòàòà. Ñîáðàëè ïîäïèñè, íàïðàâèëè çàÿâëåíèå. È èì îòâåòèëè</a></dd>
<dd class='photo'><a title='Ïîêàçîâ: 1197
Êîììåíòàðèåâ: 10' href='https://virtualbrest.ru/news82801.php'> Ëóíèíöå èçúÿò ñàìîãîííûé àïïàðàò è ¸ìêîñòè äëÿ áðàãè</a></dd>
<dd class='ccommon'><a title='Ïîêàçîâ: 2432
Êîììåíòàðèåâ: 2' href='https://virtualbrest.ru/news82798.php'>Óæå áîëåå 400 ñïîðòñìåíîâ ïîäïèñàëèñü ïîä ïèñüìîì ê âëàñòè. Åñòü ñóïåðçâåçäû</a></dd>
<dd class='ccommon'><a title='Ïîêàçîâ: 1249
Êîììåíòàðèåâ: 1' href='https://virtualbrest.ru/news82797.php'>Ñêîëüêî Íàöáàíê ïîòðàòèë íà âàëþòíûå èíòåðâåíöèè?</a></dd>
<dd class='ccommon'><a title='Ïîêàçîâ: 2308
Êîììåíòàðèåâ: 1' href='https://virtualbrest.ru/news82796.php'>Äðóçüÿ áðîñèëè ïüÿíîãî ñïàòü íà ïëÿæå, à òîò ïðîñíóëñÿ è âûáðàë ñåáå àâòîìîáèëü ïî âêóñó</a></dd>
<dd class='ccommon'><a title='Ïîêàçîâ: 794
Êîììåíòàðèåâ: 7' href='https://virtualbrest.ru/news82794.php'>Ìàðàôîí Ìóæåñòâà â ÷åñòü 100-ëåòèÿ êîìñîìîëà Áåëàðóñè ñòàðòóåò â Áðåñòå</a></dd>
<dd class='ccommon'><a title='Ïîêàçîâ: 800
Êîììåíòàðèåâ: 9' href='https://virtualbrest.ru/news82792.php'>Ïåðâóþ ýëåêòðîýíåðãèþ íà ÁåëÀÝÑ ïëàíèðóåòñÿ âûðàáîòàòü ê íîÿáðþ - Ìèõàäþê</a></dd><dt><a href='https://virtualbrest.ru/date/2020-09-02.php'>2 Ñåíòÿáðÿ</a></dt>
<dd class='ccommon'><a title='Ïîêàçîâ: 1907
Êîììåíòàðèåâ: 10' href='https://virtualbrest.ru/news82788.php'>Ñàâèíûõ ïðåäëîæèë îðãàíèçîâàòü ïåðåãîâîðíûé ïðîöåññ â îáùåñòâå íà ïëîùàäêå ïàðëàìåíòà</a></dd>
<dd class='ccommon'><a title='Ïîêàçîâ: 4835
Êîììåíòàðèåâ: 21' href='https://virtualbrest.ru/news82787.php'>Âëàñòè Áåëàðóñè ðàçðàáàòûâàþò ìåðû ñîöïîääåðæêè íà ñëó÷àé çàäåðæåê ñ âûïëàòîé çàðïëàò</a></dd>
<dd class='ccommon imp'><a title='Ïîêàçîâ: 3048' href='https://virtualbrest.ru/news82785.php'> Ëÿõîâè÷ñêîì ðàéîíå â ÄÒÏ ïîãèáëà 15-ëåòíÿÿ äåâî÷êà</a></dd>
<dd class='photo'><a title='Ïîêàçîâ: 3228
Êîììåíòàðèåâ: 5' href='https://virtualbrest.ru/news82784.php'>Ôóðà ñ ïèâîì îïðîêèíóëàñü ïîä Áàðàíîâè÷àìè íà òðàññå Ð2</a></dd>
<dd class='photo'><a title='Ïîêàçîâ: 1812' href='https://virtualbrest.ru/news82783.php'>1 ñåíòÿáðÿ óë. ßíêè Êóïàëû â Áðåñòå ïðîèçîøåë ïîæàð â ïîäâàëå ïÿòèýòàæíîãî æèëîãî äîìà</a></dd>
</dl>
<div id="fixblock2">
<a title='Ïîäïèñàòüñÿ íà íîâîñòè Áðåñòà' href="https://virtualbrest.ru/rss/news.php" target="Ïîäïèñàòüñÿ íà íîâîñòè ïî êàíàëó RSS"><img src="https://virtualbrest.ru/img/ico/403.png" title="Ïîäïèñàòüñÿ íà íîâîñòè Áðåñòà" width="32" height="28" border="0" /></a>
<a title='Äîáàâèòü èíôîðìàöèþ íà ñàéò áåç ðåãèñòðàöèè!' rel="nofollow" href=https://virtualbrest.ru/contakt.php><img src="https://virtualbrest.ru/img/ico/plus.png" border=0 width="32" height="32" title="Äîáàâèòü èíôîðìàöèþ íà ñàéò áåç ðåãèñòðàöèè!" /></a>
<a title='Ïîñìîòðåòü âñå íîâîñòè Áðåñòà' href=https://virtualbrest.ru/allnews.php rel="nofollow"><img src="https://virtualbrest.ru/img/ico/news.png" border=0 width="32" title="Ïîñìîòðåòü âñå íîâîñòè" /></a>
<a title='Ïîñìîòðåòü àðõèâ èíôîðìàöèè' href=https://virtualbrest.ru/acrnews.php><img src="https://virtualbrest.ru/img/win.jpg" border=0 width="32" height="27" title="Ïîñìîòðåòü àðõèâ" /></a>
<a title='Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè ìàòåðèàëîâ' href=https://virtualbrest.ru/komment.php><img src="https://virtualbrest.ru/img/comment.png" border=0 width="32" height="32" title="Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè ìàòåðèàëîâ" /></a>
</div>
</div>
<div class='otpr_news'><a target=_blank title='Äîáàâèòü èíôîðìàöèþ íà ñàéò áåç ðåãèñòðàöèè!' rel="external nofollow" href=https://virtualbrest.ru/contakt.php><b><font color="#FFFFFF">Îòïðàâèòü ñâîþ íîâîñòü</font></b></a></div>
<div class='otpr_newsstr'>
<a href=https://virtualbrest.ru/like.php><b><font color="#808080">Ëó÷øåå çà íåäåëþ</font></b></a><br />
<a href=https://virtualbrest.ru/allnews.php><b><font color="#808080">Âñå íîâîñòè</font></b></a>
<a rel="nofollow" style="display: block; margin-top: 0.5em;" href="https://www.yandex.ru?add=13323">
<img src="https://img.yandex.net/i/service/wdgt/yand-add-b.png" border="0" alt="Äîáàâèòü íîâîñòè Áðåñòà íà ßíäåêñ" /></a>
</div>
</td>
</tr></table>
<div class="footer">
<ul>
<li id='text_4'><a href="#" onClick="scroll(0,0); return false" title="Âåðíóòüñÿ íà âåðõ ñòðàíèöû"><img alt="Âèðòóàëüíûé Áðåñò" border=0 src=https://virtualbrest.ru/img/vb_logo.png border=0></a></li>
<li>
<p>&copy; Âèðòóàëüíûé Áðåñò 2001 - 2020 -----
<a title="Âèðòóàëüíûé Áðåñò: Àíäðåé Êóõàð÷èê" href="contakt.php">Êîíòàêò ñ ðåäàêöèåé</a>
<br />
<a href="https://virtualbrest.ru/contakt.php" target="_blank">Èñïîëüçîâàíèå ìàòåðèàëîâ ðàçðåøåíî òîëüêî ïðè óêàçàíèè ïðÿìîé ññûëêè</a> íà ñàéò <a href="https://virtualbrest.ru">Âèðòóàëüíûé Áðåñò</a>!
<br />
<b>Óñëóãè îêàçûâàþòñÿ ÈÏ Êóõàð÷èê Þ.À. Ñâèäåòåëüñòâî ¹ 441ð/0167051 ÓÍÏ 290724940</b></p>
</li>
<li id='text_1'>
<b>Íàø ñ÷åò÷èê -></b>
</li>
<li>
<a rel="external nofollow" target=_blank href="https://top.mail.ru/dynamics?ids=1492028&period=Today&what=Visitors&x=9&y=9&#sids=&percent=0"><img title="Ìàëåíüêàÿ öèôðà - óíèêàëüíûå ïîñåòèòåëè ñåãîäíÿ, ñðåäíÿÿ - îòêðûòî ñòðàíèö ñåãîäíÿ, áîëüøàÿ - âñåãî çà âñå âðåìÿ ñóùåñòâîâàíèÿ!" SRC="https://top-fwz1.mail.ru/counter?id=1492028;t=138;l=1" border=0 height=40 width=88 alt="Ðåéòèíã@Mail.ru" /></a>
</li>
<li id='text_3'><a rel="external nofollow" target=_blank href="https://www.yandex.ru/cy?base=0&host=virtualbrest.by">
<img src="https://www.yandex.ru/cycounter?virtualbrest.by" width=88 height=31 alt="ßíäåêñ öèòèðîâàíèÿ" border=0></a></li>
<li>Äèçàéí<br><img src=https://virtualbrest.ru/images/pg_logo.png border=0></li>
</ul>
</div>
</div></div></div>
<script src="https://virtualbrest.ru/js/jquery1-8-3.min.js" /></script>
<script src="https://virtualbrest.ru/js/scriptall.js" /></script>
<script type="text/javascript">
  (function(w, d, n, s, t) {
    w[n] = w[n] || [];
    w[n].push(function() {
      Ya.Context.AdvManager.render({
        blockId: "R-A-59186-7",
        renderTo: "yandex_rtb_R-A-59186-7",
        async: true
      });
    });
    t = d.getElementsByTagName("script")[0];
    s = d.createElement("script");
    s.type = "text/javascript";
    s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js";
    s.async = true;
    t.parentNode.insertBefore(s, t);
  })(this, this.document, "yandexContextAsyncCallbacks");
</script>
<script defer src="https://virtualbrest.ru/js/tabs_click-to-activate1.js" /></script>

<script type="text/javascript">
var _tmr = window._tmr || (window._tmr = []);
_tmr.push({id: "1492028", type: "pageView", start: (new Date()).getTime()});
(function (d, w, id) {
 if (d.getElementById(id)) return;
 var ts = d.createElement("script"); ts.type = "text/javascript"; ts.async = true; ts.id = id;
 ts.src = (d.location.protocol == "https:" ? "https:" : "http:") + "//top-fwz1.mail.ru/js/code-fb.js";
 var f = function () {var s = d.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(ts, s);};
 if (w.opera == "[object Opera]") { d.addEventListener("DOMContentLoaded", f, false); } else { f(); }
})(document, window, "topmailru-code");
</script><noscript><div>
<img src="https://top-fwz1.mail.ru/counter?id=1492028;js=na" style="border:0;position:absolute;left:-9999px;" alt="" />
</div></noscript>

<script type="text/javascript">
// <!-- Yandex.Metrika counter -->
  (function (d, w, c) {
    (w[c] = w[c] || []).push(function() {
      try {
        w.yaCounter3236503 = new Ya.Metrika({
          id:3236503,
          clickmap:true,
          trackLinks:true,
          accurateTrackBounce:true
        });
      } catch(e) { }
    });

    var n = d.getElementsByTagName("script")[0],
      s = d.createElement("script"),
      f = function () { n.parentNode.insertBefore(s, n); };
    s.type = "text/javascript";
    s.async = true;
    s.src = "https://mc.yandex.ru/metrika/watch.js";

    if (w.opera == "[object Opera]") {
      d.addEventListener("DOMContentLoaded", f, false);
    } else { f(); }
  })(document, window, "yandex_metrika_callbacks");

</script><noscript><div><img src="https://mc.yandex.ru/watch/3236503" style="position:absolute; left:-9999px;" alt="" /></div></noscript>
</body></html>
URL
GET https://virtualbrest.by/
Response Headers
Expect-CT:
max-age=604800, report-uri="https://report-uri.cloudflare.com/cdn-cgi/beacon/expect-ct"
Transfer-Encoding:
chunked
Set-Cookie:
__cfduid=daedeffe5a4784d985df5b00728c7697b1599253348; expires=Sun, 04-Oct-20 21:02:28 GMT; path=/; domain=.virtualbrest.by; HttpOnly; SameSite=Lax; Secure
CF-Cache-Status:
DYNAMIC
cf-request-id:
04fc86998100004979cd06e200000001
Server:
cloudflare
Connection:
keep-alive
Location:
https://virtualbrest.ru/
Date:
Fri, 04 Sep 2020 21:02:28 GMT
CF-RAY:
5cdaa6d59c514979-DME
alt-svc:
h3-27=":443"; ma=86400, h3-28=":443"; ma=86400, h3-29=":443"; ma=86400
Content-Type:
text/html; charset=iso-8859-1
Response Body
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
<html><head>
<title>301 Moved Permanently</title>
</head><body>
<h1>Moved Permanently</h1>
<p>The document has moved <a href="https://virtualbrest.ru/">here</a>.</p>
</body></html>
Report ID
20200904T210226Z_AS6697_X4RtUCMqZiiIvtjoo06USBA61q4vJmyiXWwiyC9LktOdhzKoja
Platform
android
Software Name
ooniprobe-android (2.5.2)
Measurement Engine
libmeasurement_kit (0.10.12)

Raw Measurement Data

Loading