OK
http://go.jinbo.net/
South Korea
Country
AS17858
Network
February 23, 2021, 12:33 PM UTC
Date & Time
Websites
Websites
Runtime: 6.1s
On February 23, 2021, 12:33 PM UTC, http://go.jinbo.net/ was accessible when tested on AS17858 in South Korea.

Failures

HTTP Experiment
null
DNS Experiment
null
Control
null

DNS Queries

Resolver:
180.182.54.13
Query:
IN A go.jinbo.net
Engine:
system
Name
Class
TTL
Type
DATA
@
IN
A
211.255.23.38

TCP Connections

Connection to 211.255.23.38:80 succeeded.

HTTP Requests

URL
GET http://go.jinbo.net/
Response Headers
Cache-Control:
no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Content-Length:
30711
Content-Type:
text/html
Date:
Tue, 23 Feb 2021 16:04:14 GMT
Expires:
Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
P3p:
CP='CAO PSA CONi OTR OUR DEM ONL'
Pragma:
no-cache
Server:
Apache/2.2.0 (Fedora)
Set-Cookie:
SESSIONID=480d4a4927f04d0f64b36b29ff374a54; path=/; domain=jinbo.net
X-Powered-By:
PHP/4.4.2
Response Body

<HTML>
<HEAD>
	<META http-equiv="Content-Language" Content="ko">
	<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=euc-kr">
	<META http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE8">
<TITLE>°øµ¿Ã¼ :: Áøº¸³×Æ®¿öÅ©¼¾ÅÍ</TITLE>
<META NAME="Author" CONTENT="Áøº¸³×Æ®¿öÅ©¼¾ÅÍ">
<LINK rel="stylesheet" type="text/css" href="/inc/go_top.css">
	<SCRIPT Language="JavaScript" src="/commune/js/login.js"></SCRIPT>
<SCRIPT Language="JavaScript" src="/commune/js/menu_search.js"></SCRIPT>
<SCRIPT Language="JavaScript" src="/commune/js/favorite.js"></SCRIPT>
<SCRIPT Language="JavaScript">
	var	Toggle = 1;
	function DWtop() {
		Toggle = 0;
		FAST.STOp();
	}

	function DWstart() {
		Toggle = 1;
		fast.start();
	}
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY leftmargin=0 topmargin=0 marginwidth=0 marginheight=0 onLoad="document.login.user_id.focus();">
<style type="text/css"> @import url('/global/frame/style.css'); </style>
<script type="text/javascript" src="/global/frame/script.js"></script>
<div id="global-frame">
	<div id="global-header" class="global-section shared">
		<div class="global-section-wrap">
			<div id="top-navigation" class="global-section-item">
				<div class="global-section-item-wrap">
					<h2>ÃÖ»ó´Ü ³×ºñ°ÔÀ̼Ç</h2>
					<div id="main-sites" class="global-section-item-division sitewide-links">
						<h3>ÁÖ·Â »çÀÌÆ®</h3>
						<ul>
							<li class="sitewide-quicklink switch-for-staff"><a href="#" onclick="toggle_links_for_staff();">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</a></li>
							<li id="links-for-staff" class="sitewide-quicklink links-for-staff">
								<a href="http://go.jinbo.net/commune/list.php?board=office-1">»ç¹«±¹</a>
								<a href="http://office.jinbo.net/office/">À§Å°</a>
								<a href="http://lab.jinbo.net/drupal/forum/82">¹®ÀÇ°Ô½ÃÆÇ</a>
							</li>
							<li class="sitewide-quicklink socialfunch-org"><a href="http://socialfunch.org/" title="¼Ò¼ÈÆÝÄ¡"><span style="font-weight: bold; color:#1490d9;">¼Ò¼ÈÆÝÄ¡</span><sup style="color: orangered;">new!</sup></a></li>
							<li class="sitewide-quicklink www-jinbo-net"><a href="http://www.jinbo.net" title="Áøº¸³Ý"><span>Áøº¸³Ý</span></a></li>
							<li class="sitewide-quicklink mail-jinbo-net"><a href="http://mail.jinbo.net" title="Áøº¸¸ÞÀÏ"><span>¸ÞÀÏ</span></a></li>
							<li class="sitewide-quicklink blog-jinbo-net"><a href="http://blog.jinbo.net" title="Áøº¸ºí·Î±×"><span>ºí·Î±×</span></a></li>
							<li class="sitewide-quicklink act-jinbo-net"><a href="http://act.jinbo.net" title="Á¤º¸¿îµ¿"><span>Á¤º¸¿îµ¿</span></a></li>
							<li class="sitewide-quicklink newscham-net"><a href="http://newscham.net" title="¹ÎÁß¾ð·Ð Âü¼¼»ó"><span>Âü¼¼»ó</span></a></li>
							<li class="sitewide-quicklink support-us"><a href="http://www.jinbo.net/join" title="Áøº¸³Ý ÈÄ¿øÇϱâ"><span>ÈÄ¿øÇϱâ</span></a></li>
						</ul>
					</div><!--/.global-section-item-division.sitewide-links#main-sites-->
				</div><!--/.global-section-item-wrap-->
			</div><!--/.global-section-item#top-navigation-->
		</div><!--/.global-section-wrap-->
	</div><!--/.global-section.shared#global-header-->
	<div id="global-content" class="global-section">
		<div class="global-section-wrap">

<!-- È­¸é Ʋ°Å¸®¼Ò½º start-->
<TABLE width=960 border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 align=center class=test><TR><TD>
<!-- È­¸é Ʋ°Å¸®¼Ò½º end-->
<!-- header start-->
<div class="header">
	<A href="http://www.jinbo.net"><IMG src="/images/www_logo.gif" border=0 alt="Áøº¸³Ý ȨÀ¸·Î" /></A>
	<A href=http://go.jinbo.net><img src="/images/go_logo.gif"></A>
</div>
<!--header end-->
<!-- È­¸é Ʋ°Å¸®¼Ò½º start-->
</TD></TR><TR><TD>
<!-- È­¸é Ʋ°Å¸®¼Ò½º end-->
<TABLE width=960 border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 valign=top>
	<TR><TD colspan=8 height=5 width=100%><IMG src=/images/FFFFFF.gif border=0></TD></TR>
	<TR>
		<TD width=122 valign=top>
				<!--·Î±×ÀÎÀü â start-->
						<TABLE width=100% border=0 cellpadding=0 cellspacing=0>
				<FORM name="login" action="https://go.jinbo.net/commune/login_proc.php" method="post" onSubmit="return check_login(this);"><input type="hidden" name="SESSIONID" value="480d4a4927f04d0f64b36b29ff374a54" />
				<input name="return_url" type="hidden" value="http://go.jinbo.net/" />
				<TR>
					<TD height=20 width=47 align=right><IMG src=/images/id.gif border=0></TD>
					<TD width=5 bgcolor=#FFFFFF><IMG src=/images/FFFFFF.gif border=0></TD>
					<TD width=97 bgcolor=#FFFFFF><INPUT name=user_id type=text size=10 class="BOXB6B6B6_LOGIN"></TD>
				</TR>
				<TR>
					<TD align=right><IMG src=/images/pw.gif border=0></TD>
					<TD width=5 bgcolor=#FFFFFF><IMG src=/images/FFFFFF.gif border=0></TD>
					<TD bgcolor=#FFFFFF><INPUT name=passwd type=password size=10 class="BOXB6B6B6_LOGIN"></TD>
				</TR>
				<TR>
					<TD height=3><IMG src=/images/FFFFFF.gif border=0></TD>
					<TD bgcolor=#FFFFFF><IMG src=/images/FFFFFF.gif border=0></TD>
					<TD bgcolor=#FFFFFF><IMG src=/images/FFFFFF.gif border=0></TD>
				</TR>
				<TR>
					<TD colspan=3><INPUT type=image src=/images/buttonlogin.gif?SESSIONID=480d4a4927f04d0f64b36b29ff374a54 border=0></TD>
				</TR>
				<TR>
					<TD height=6><IMG src=/images/FFFFFF.gif border=0></TD>
					<TD bgcolor=#FFFFFF><IMG src=/images/FFFFFF.gif border=0></TD>
					<TD bgcolor=#FFFFFF><IMG src=/images/FFFFFF.gif border=0></TD>
				</TR>
				<TR>
					<TD colspan=3 align=center><A href="javascript:find_passwd('/commune/find_passwd.php');"><IMG src=/images/misspw.gif border=0></A></TD>
				</TR>
				<TR>
					<TD height=7><IMG src=/images/FFFFFF.gif border=0></TD>
					<TD bgcolor=#FFFFFF><IMG src=/images/FFFFFF.gif border=0></TD>
					<TD bgcolor=#FFFFFF><IMG src=/images/FFFFFF.gif border=0></TD>
				</TR>
				<TR>
					<TD colspan=3><A href="http://center.jinbo.net/member/regist.php"><IMG src=/images/join.gif border=0></A></TD>
				</TR>
				</FORM>
			</TABLE>
					<!--·Î±×ÀÎâ end-->	
		<!--°øÁö»çÇ× ½ÃÀÛ-->
						<TABLE width=100% border=0 cellpadding=0 cellspacing=0>
				<TR><TD height=15><IMG src=/images/FFFFFF.gif border=0></TD></TR>
				<TR><TD class=plaza_menu>
					<A href=http://go.jinbo.net/commune/list.php?board=notice>| ¾Ë¸³´Ï´Ù</A></TD></TR>
				<TR><TD class=notice>
				<script>
				function open_window(url,name,attr) {
				 window.open(url,name,attr);
				 }
				 </script>
										<A href="javascript:open_window('http://go.jinbo.net/commune/view.php?board=notice&id=23&page=1','win','width=650,height=400,scrollbars=1,resizable=1');">+ <b>°øµ¿Ã¼ ¼­ºñ½º(go.jinbo.net) Á¾·á °øÁö</b></A><BR>
										<A href="javascript:open_window('http://go.jinbo.net/commune/view.php?board=notice&id=20&page=1','win','width=650,height=400,scrollbars=1,resizable=1');">+ °øµ¿Ã¼ °³¹ß Áß´Ü°ú °³¼³ ¾È³» - ´õ ³ªÀº ¸ð½ÀÀ¸·Î ã¾ÆºË°Ú½À´Ï´Ù.</A><BR>
										<A href="javascript:open_window('http://go.jinbo.net/commune/view.php?board=notice&id=19&page=1','win','width=650,height=400,scrollbars=1,resizable=1');">+ <b>¸ÞÀÏ Á¢¼Ó ¿À·ù ½Ã ÀüÈ­ÇØ ÁÖ¼¼¿ä!</b></A><BR>
										<A href="javascript:open_window('http://go.jinbo.net/commune/view.php?board=notice&id=18&page=1','win','width=650,height=400,scrollbars=1,resizable=1');">+ Áøº¸¸ÞÀÏ ÀÌ¿ë Á¦ÇÑ ¾Ë¸²: °¡ÀÔ ÈÄ ÇÏ·ç°¡ Áö³ª¾ß ÀÌ¿ë °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.</A><BR>
										<A href="javascript:open_window('http://go.jinbo.net/commune/view.php?board=notice&id=17&page=1','win','width=650,height=400,scrollbars=1,resizable=1');">+ °¡ÀÔ ÈÄ ¸¸ ÇÏ·ç°¡ Áö³ª¾ß ±ÛÀ» ¾µ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù!!</A><BR>
															</TD></TR>
				<TR><TD></TD></TR>
			</TABLE>
<!--°øÁö³¡-->
		</TD>
		<TD width=10><IMG src=/images/FFFFFF.gif border=0></TD>
		<TD width=529 valign="top">
			<TABLE width=100% border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 style="padding:20px;">
				<TR><TD valign=top><!--IMG src=/images/gotop.gif border=0-->
				<div style="padding: 0 10px;">
					<h3>°øµ¿Ã¼ ¼­ºñ½º(go.jinbo.net) Á¾·á ¾È³»</h3>
					<p style="line-height: 150%;">
						¡®°øµ¿Ã¼¡¯ ¼­ºñ½º´Â 1993³â »ç¼³ BBS PC Åë½Å ¡®Âü¼¼»ó¡¯À¸·Î ½ÃÀÛÇØ 1998³â Áøº¸³×Æ®¿öÅ©¼¾ÅÍ ¼³¸³ÀÇ ±âƲÀÌ µÇ¾ú½À´Ï´Ù. 2000³â 11¿ù 9ÀϺÎÅÏ À¥¿¡ ¿¬µ¿µÅ Áö±Ý²¯ À¯ÁöµÅ ¿Ô½À´Ï´Ù. ¡®°øµ¿Ã¼¡¯ ¼­ºñ½º¿¡´Â PCÅë½Å ½ÃÀýºÎÅÍ Áøº¸Áø¿µ ÃÊâ±â ¿Â¶óÀÎ È°µ¿ÀÇ ¿ª»ç°¡ °í½º¶õÈ÷ ´ã°Ü ÀÖÀ» °ÍÀÔ´Ï´Ù.</p>
					</p>
					<p style="line-height: 150%;">
						ÇÏÁö¸¸ 9³â Àü Áøº¸³×Æ®¿öÅ©¼¾ÅÍ´Â ÀÎÅÍ³Ý ÀÌ¿ë ȯ°æ º¯È­¿Í ¼­¹ö À¯Áö ¾î·Á¿òÀ» ÀÌÀ¯·Î °øµ¿Ã¼ ¼­ºñ½ºÀÇ Ãß°¡ °³¹ß Áß´ÜÀ» °áÁ¤Çß½À´Ï´Ù. ´Ù¸¸ ¿ª»çÀû °¡Ä¡¿Í ±âÁ¸ ÀÌ¿ëÀÚ¸¦ °í·ÁÇØ ¼­ºñ½º Á¤Áö´Â Áö±Ý±îÁö À¯¿¹ÇØ ¿Ô½À´Ï´Ù.
					</p>
					<p style="line-height: 150%;">
						ÀÌÁ¦ ´õ´Â ¹Ì·ê ¼ö ¾øÀ» °Í °°½À´Ï´Ù. 2021³â 7¿ù 1ÀϺηΠ°øµ¿Ã¼ ¼­ºñ½º´Â Á¤ÁöµË´Ï´Ù. »ç·áÀû °¡Ä¡¸¦ º¸Á¸ÇØ ±âÁ¸ °¢ °øµ¿Ã¼ÀÇ °¡ÀÔÀÚ´Â °Ô½Ã¹°À» °è¼Ó ¿­¶÷ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ´Ù¸¸ ¼Óº¸°Ô½ÃÆÇ, ±¸Àα¸Á÷ °Ô½ÃÆÇ µî Áøº¸³ÝÀÌ Á÷Á¢ ¿î¿µÇÏ´ø °Ô½ÃÆÇÀº ¹°·Ð, ÀÌ¿ëÀÚ ºÐµéÀÌ Á÷Á¢ ¿î¿µÇÏ´Â ¸ðµç °øµ¿Ã¼ °Ô½ÃÆÇ¿¡¼­ ½Å±Ô ±Û¾²±â, ¼öÁ¤, »èÁ¦°¡ Á¤ÁöµË´Ï´Ù.
					</p>
					<p style="line-height: 150%;">
						2021³â 6¿ù 30ÀϱîÁö 5°³¿ù°£ °øµ¿Ã¼ ¿î¿µÀÚ°¡ ¹é¾÷À» ¿äûÇÒ °æ¿ì DB sql°ú ÷ºÎÆÄÀÏÀ» ¾ÐÃàÇØ ¹é¾÷ ÆÄÀÏÀ» Àü´ÞÇØ µå¸³´Ï´Ù. 
					</p>
					<h4>¹é¾÷ ½Åû ¾È³»</h4>
					¡Ø ½ÅûÀº ¿î¿µÀÚ¸¸ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
					<ol>
						<li>°øµ¿Ã¼ ¿î¿µÀÚ ¾ÆÀ̵ð·Î ·Î±×ÀÎ</li>
						<li>Áøº¸ ¸ÞÀÏ·Î À̵¿ÇØ **°øµ¿Ã¼ À̸§ ¹× °øµ¿Ã¼ ÁÖ¼Ò**¸¦ Àû¾î Áøº¸³Ý °ø½Ä ¸ÞÀÏ truesig@jinbo.net ·Î ¹é¾÷ ¿äû ¸ÞÀÏÀ» º¸³» ÁÖ¼¼¿ä.</li>
						<li>·Î±×ÀÎ ºÒ°¡´É ½Ã »ó±â ¸ÞÀÏ·Î ¿î¿µÀÚ ¾ÆÀ̵ð¿Í °øµ¿Ã¼ ÁÖ¼Ò, ÀüÈ­¹øÈ£¸¦ º¸³» ÁÖ¼¼¿ä. º»ÀÎÈ®ÀÎ ÀýÂ÷¸¦ °ÅÃÄ ¹é¾÷ÇØ µå¸³´Ï´Ù. º»ÀÎ È®ÀÎÀÌ ¾È µÉ ½Ã ¹é¾÷ÇØ µå¸®Áö ¾Ê½À´Ï´Ù.</li>
					</ol>
					<p style="line-height: 150%;">
						(Âü°í·Î DB sql°ú ÷ºÎÆÄÀÏÀº ÄÄÇ»ÅÍ¿¡¼­ Æú´õó·³ ±×³É ¿­¾îº¼ ¼ö ÀÖ´Â °ÍÀº ¾Æ´Ï°í, º°µµ·Î DB¿¡ ¿Ã·Á¾ß ¿­¾îº¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.)
					</p>
					<p style="line-height: 150%;">
						¿À·§µ¿¾È Áøº¸³Ý ¡®°øµ¿Ã¼¡¯¸¦ ÀÌ¿ëÇØ Áּż­ °í¸¿½À´Ï´Ù. ´õ ³ªÀº ¼­ºñ½º°¡ µÇÁö ¸øÇÑ Ã¤ °á±¹ Á¤ÁöÇÏ°Ô µÇ¾úÁö¸¸ »çȸ¿îµ¿ÀÇ ¿ª»ç·Î¼­ ¼ÒÁßÈ÷ º¸°üÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.
					</p>
					<p style="line-height: 150%;">
						2021.1.29<br />
						Áøº¸³×Æ®¿öÅ©¼¾ÅÍ
					</p>
				</div>
				</TD></TR><!--top À̹ÌÁö-->
				<TR><TD height=3><IMG src=/images/FFFFFF.gif border=0></TD></TR>
<!--¹Ù·Î°¡±â¹Ù ½ÃÀÛ-->
				<TR><TD height=30 background=/images/searchbar_bg.gif valign=top>
						<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0 class=go_bar>
							<TR><FORM name=go action="/commune/index.php" method="get" onSubmit="return check_go_search(this);"><input type="hidden" name="SESSIONID" value="480d4a4927f04d0f64b36b29ff374a54" />
								<TD width=174>
									<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0>										
									<TR>	
											<TD class=go_form>¿µ¹®</TD>
											<TD class=go_form><INPUT class=search_box size=9 name=board></TD>
											<TD><INPUT type=image src=/images/go_button.gif?SESSIONID=480d4a4927f04d0f64b36b29ff374a54 border=0></TD>
										</TR>
									</TABLE>
								</TD>
								</FORM>
								<FORM name=name_search action="./commune/name_search.php" method="get" onSubmit="return check_menuname_search(this);"><input type="hidden" name="SESSIONID" value="480d4a4927f04d0f64b36b29ff374a54" />
								<TD align=left>
									<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0>											<TR>
											<TD class=go_form>À̸§°Ë»ö</TD>
											<TD class=go_form><INPUT class=search_box size=10 name=search_name></TD>
											<TD><INPUT type=image src=/images/go_button_search.gif?SESSIONID=480d4a4927f04d0f64b36b29ff374a54 border=0></TD>
										</TR>
									</TABLE>
								</TD>
								</FORM>
							</TR>
						</TABLE>
				</TD></TR>
<!--¹Ù·Î°¡±â ¹Ù ³¡-->
				<TR><TD height=10><IMG src=/images/FFFFFF.gif border=0></TD></TR>
<!--»õ·Î¿î °øµ¿Ã¼-->
							<TR><TD class="plaza_menu underlined">»õ·Î »ý±ä °øµ¿Ã¼</TD></TR>
				<TR><TD height=5><IMG src=/images/FFFFFF.gif border=0></TD>
				<TR><TD class=newgo_list>
					<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="529">
											<tr>
					 			<td width="50%" class="newgo_list"><div style="padding-left:10px;"><A href="/commune/index.php?board=ulsan87&SESSIONID=480d4a4927f04d0f64b36b29ff374a54">+ ³ë´Æ</A></div></td>
														<td width="50%" class="newgo_list"><div style="padding-left:10px;"><A href="/commune/index.php?board=hrjournal&SESSIONID=480d4a4927f04d0f64b36b29ff374a54">+ ÀαÇ/¿îµ¿/Àú³Î ÆíÁýÀ§¿øȸ</A></div></td>
						</tr>
											<tr>
					 			<td width="50%" class="newgo_list"><div style="padding-left:10px;"><A href="/commune/index.php?board=CWRAK&SESSIONID=480d4a4927f04d0f64b36b29ff374a54">+ °ø»êÁÖÀdz뵿ÀÚÇõ¸íµ¿¸Í Ãß..</A></div></td>
														<td width="50%" class="newgo_list"><div style="padding-left:10px;"><A href="/commune/index.php?board=Æ®·ÎÃ÷Å°¹ø¿ª&SESSIONID=480d4a4927f04d0f64b36b29ff374a54">+ Æ®·ÎÃ÷Å°º¯¿ª</A></div></td>
						</tr>
											<tr>
					 			<td width="50%" class="newgo_list"><div style="padding-left:10px;"><A href="/commune/index.php?board=dyp&SESSIONID=480d4a4927f04d0f64b36b29ff374a54">+ dyp yo!</A></div></td>
														<td width="50%" class="newgo_list"><div style="padding-left:10px;"><A href="/commune/index.php?board=msnp&SESSIONID=480d4a4927f04d0f64b36b29ff374a54">+ ¸¼½ºÁÖÀÇ ±¹°¡¿ÍÁ¤Ä¡</A></div></td>
						</tr>
											<tr>
					 			<td width="50%" class="newgo_list"><div style="padding-left:10px;"><A href="/commune/index.php?board=powerbolt&SESSIONID=480d4a4927f04d0f64b36b29ff374a54">+ ÁöÀû °»³â±â ±Øº¹ µ¶¼­È¸</A></div></td>
														<td width="50%" class="newgo_list"><div style="padding-left:10px;"><A href="/commune/index.php?board=moonshine&SESSIONID=480d4a4927f04d0f64b36b29ff374a54">+ Á¦5ȸ ÀÌÁֳ뵿ÀÚ ¿µÈ­Á¦</A></div></td>
						</tr>
											<tr>
					 			<td width="50%" class="newgo_list"><div style="padding-left:10px;"><A href="/commune/index.php?board=myvillage&SESSIONID=480d4a4927f04d0f64b36b29ff374a54">+ »îÀÌ ¼ÒÅëÇÏ´Â ¿ì¸®¸¶À»</A></div></td>
														<td width="50%" class="newgo_list"><div style="padding-left:10px;"><A href="/commune/index.php?board=nojum&SESSIONID=480d4a4927f04d0f64b36b29ff374a54">+ įÂ÷Ä«¹Ýµµ¿¬±¸È¸</A></div></td>
						</tr>
											<tr>
					 			<td width="50%" class="newgo_list"><div style="padding-left:10px;"><A href="/commune/index.php?board=sptcn&SESSIONID=480d4a4927f04d0f64b36b29ff374a54">+ sptcn</A></div></td>
														<td width="50%" class="newgo_list"><div style="padding-left:10px;"><A href="/commune/index.php?board=silsang&SESSIONID=480d4a4927f04d0f64b36b29ff374a54">+ ½Ç»ó»çÀÛÀºÇб³ »ùÅÍ</A></div></td>
						</tr>
											<tr>
					 			<td width="50%" class="newgo_list"><div style="padding-left:10px;"><A href="/commune/index.php?board=hanna&SESSIONID=480d4a4927f04d0f64b36b29ff374a54">+ Â¥ÆÄ°ÔƼ</A></div></td>
														<td width="50%" class="newgo_list"><div style="padding-left:10px;"><A href="/commune/index.php?board=sptedu&SESSIONID=480d4a4927f04d0f64b36b29ff374a54">+ »çȸÁÖÀdz뵿ÀÚÁ¤´ç°Ç¼³Áغñ¸ð..</A></div></td>
						</tr>
											<tr>
					 			<td width="50%" class="newgo_list"><div style="padding-left:10px;"><A href="/commune/index.php?board=flyMinGa&SESSIONID=480d4a4927f04d0f64b36b29ff374a54">+ ³ë·¡¿© ³¯¾Æ°¡¶ó</A></div></td>
														<td width="50%" class="newgo_list"><div style="padding-left:10px;"><A href="/commune/index.php?board=asunaro&SESSIONID=480d4a4927f04d0f64b36b29ff374a54">+ ¾Æ¼ö³ª·Î¼­¿ïÁö¿ª¸ðÀÓ(ÀÓ½Ã)</A></div></td>
						</tr>
											<tr>
					 			<td width="50%" class="newgo_list"><div style="padding-left:10px;"><A href="/commune/index.php?board=kmiu&SESSIONID=480d4a4927f04d0f64b36b29ff374a54">+ KMI¿¡ Èñ¸ÁÀ»</A></div></td>
														<td width="50%" class="newgo_list"><div style="padding-left:10px;"><A href="/commune/index.php?board=gunsuldie&SESSIONID=480d4a4927f04d0f64b36b29ff374a54">+ À¯°¡Á·½½ÇÄ</A></div></td>
						</tr>
											<tr>
					 			<td width="50%" class="newgo_list"><div style="padding-left:10px;"><A href="/commune/index.php?board=ciga&SESSIONID=480d4a4927f04d0f64b36b29ff374a54">+ ´ã¹èÇѸð±Ý</A></div></td>
														<td width="50%" class="newgo_list"><div style="padding-left:10px;"><A href="/commune/index.php?board=southern&SESSIONID=480d4a4927f04d0f64b36b29ff374a54">+ ³²ºÎ¿îµ¿º»ºÎ(ÁØ)</A></div></td>
						</tr>
										</table>
				</TD></TR>
<!--»õ·Î¿î°øµ¿Ã¼ ³¡-->
<!--°øµ¿Ã¼ µð·ºÅ丮-->
				<!--TR><TD><IMG src=/images/directory.gif></TD></TR>
				<TR><TD height=5><IMG src=/images/FFFFFF.gif border=0></TD>
				<TR><TD>
					<TABLE width=100% border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 class=directory>
						<TR>
							<TD width=10><IMG src=/images/FFFFFF.gif border=0></TD>
							<TD><A href=#>Á¤Ä¡</A><BR><A href=#>°æÁ¦</A><BR><A href=#>»çȸ</A><BR><A href=#>ÅëÀÏ/ÆòÈ­</A><BR><A href=#>³ëµ¿³ó¹Î/ºó¹Î</A><BR><A href=#>ȯ°æ</A></TD>
							<TD><A href=#>¿©¼º/¼º</A><BR><A href=#>ÀαÇ</A><BR><A href=#>°úÇбâ¼ú</A><BR><A href=#>Á¤º¸Åë½Å</A><BR><A href=#>û³â/´ëÇй®È­</A><BR><A href=#>Çмú/±³À°</A> 
							<TD><A href=#>º¸°ÇÀÇ·á</A><BR><A href=#>±¹Á¦</A><BR><A href=#>Á¾±³</A><BR><A href=#>¹Ìµð¾î</A><BR><A href=#>º¹Áö</A><BR><A href=#>°øµ¿Ã¼/Ä£¸ñ</A> </TD>
							<TD width=10><IMG src=/images/FFFFFF.gif border=0></TD>
						</TR>
					</TABLE>
				</TD></TR-->
<!--°øµ¿Ã¼ µð·ºÅ丮 ³¡-->
			</TABLE>
		</TD>
		<TD width=7><IMG src=/images/FFFFFF.gif border=0></TD>
		<TD width=1 background=/images/CCCCCC.gif><IMG src=/images/CCCCCC.gif border=0></TD>
		<TD width=7><IMG src=/images/FFFFFF.gif border=0></TD>
		<TD width=238 valign=top>
<!--FAQ start-->
						<TABLE width=100% border=0 cellpadding=0 cellspacing=0>
				<TR><TD height=23><span style="color: #ff6699; font-weight:bold;"<A href="/commune/list.php?board=admin&category1=1&SESSIONID=480d4a4927f04d0f64b36b29ff374a54">(°øµ¿Ã¼ FAQ)</A></span></TD></TR>
				<TR><TD height=107 bgcolor=#F2F2F2 class=faq valign="top"><div style="padding-top:5px;">
															<A href="/commune/view.php?board=admin&category1=1&id=15&SESSIONID=480d4a4927f04d0f64b36b29ff374a54">+ [»õ±â´É] ÃÖ±Ù µ¡±Û ÃßÃâ ±â´É!</A><BR>
															<A href="/commune/view.php?board=admin&category1=1&id=14&SESSIONID=480d4a4927f04d0f64b36b29ff374a54">+ ÃÖ±Ù °Ô½Ã¹° ÃßÃâ ½ºÅ² ÀÌ¿ë¹æ¹ý</A><BR>
															<A href="/commune/view.php?board=admin&category1=1&id=13&SESSIONID=480d4a4927f04d0f64b36b29ff374a54">+ ȸ¿øÅ»Åð(¾ÆÀ̵ð»èÁ¦)Çϱâ</A><BR>
															<A href="/commune/view.php?board=admin&category1=1&id=12&SESSIONID=480d4a4927f04d0f64b36b29ff374a54">+ °øµ¿Ã¼ °³Æí ¿ÏÀüÆÇ</A><BR>
															<A href="/commune/view.php?board=admin&category1=1&id=10&SESSIONID=480d4a4927f04d0f64b36b29ff374a54">+ °øµ¿Ã¼ Æó¼âÇϱâ</A><BR>
													</div></TD>
				</TR>
			</TABLE>
<!--FAQ end-->
			<TABLE width=100% border=0 cellpadding=0 cellspacing=0>
				<TR><TD width=100% height="1" background="/images/dot_line_gray.gif"><IMG src=/images/dot_line_gray.gif></TD></TR>
				<TR><TD class=plaza_menu>
						<A href=http://www.jinbo.net/jcalendar/index.php?cal=jinbo>|&nbsp;Áøº¸´Þ·Â</A>&nbsp;
						<A href=http://www.jinbo.net/jcalendar/index.php?cal=jinbo><IMG src=/images/more.gif border=0></A>
					</TD></TR>
				<TR><TD class="plaza_contents">
										</TD></TR>
				<TR><TD class=plaza_menu>
						<A href="/commune/list.php?board=job&SESSIONID=480d4a4927f04d0f64b36b29ff374a54">|&nbsp;±¸Àα¸Á÷</A>&nbsp;
						<A href="/commune/list.php?board=job&SESSIONID=480d4a4927f04d0f64b36b29ff374a54"><IMG src="/images/more.gif" border=0></A>
					</TD></TR>
									<TR>
						<TD class=plaza_contents>
															<a href="/commune/view.php?board=job&id=3514&SESSIONID=480d4a4927f04d0f64b36b29ff374a54">02/23&nbsp; °ø°ø¿î¼ö³ëÁ¶ ¼­¿ïÁö¿ª°ø°ø¼­ºñ½º..</a><br>
															<a href="/commune/view.php?board=job&id=3513&SESSIONID=480d4a4927f04d0f64b36b29ff374a54">02/19&nbsp; °øÇ×Ç׸¸¿î¼Ûº»ºÎ Á¶Á÷´ã´çÀÚ Ã¤¿ë..</a><br>
													</TD></TR>
					<TR><TD class=plaza_menu2>
						<A href="/commune/list.php?board=market&SESSIONID=480d4a4927f04d0f64b36b29ff374a54">|&nbsp;º­·è½ÃÀå</A>
						&nbsp;<A href="/commune/list.php?board=humor&SESSIONID=480d4a4927f04d0f64b36b29ff374a54">|&nbsp;À¯¸Ó°Ô½ÃÆÇ</A>
						&nbsp;<A href="/commune/list.php?board=banner&SESSIONID=480d4a4927f04d0f64b36b29ff374a54">|&nbsp;¹è³Ê³ª´®ÅÍ</A>
					</TD></TR>
					<TR><TD width=100% height="1" background="/images/dot_line_gray.gif"><IMG src=/images/dot_line_gray.gif></TD></TR>
					<TR><TD align=left>
					<span class="plaza_menu"><a href="http://go.jinbo.net/commune/list.php?board=cool">NEWS & ¼Óº¸</a></span>
						| <A href=http://www.newscham.net>¹Ìµð¾î Âü¼¼»ó</A>
						| <A href=http://act.jinbo.net>¾×Æ®¿Â</A>
					</TD></TR>
					<!--TR><TD>
						<TABLE width=100% border=0 cellpadding=0 cellspacing=0>
							<TR>
								<TD width=65 height=65 ><A href=#><IMG src=/images/news_img.jpg border=0></A></TD>
								<TD rowspan=2 class=newslist style='padding-left:5;'><A href=#>|ÀαǴÜüµé ¹Ì±º¿¡ ´ëÇÑ ¹ÝÀÎ</A><BR>
									<A href=#>|»ç¶÷ÀÇ ³»½ÉÀ»¹®Á¦»ï´Â±¹º¸¹ý</A><BR>
									<A href=#>|Àü¼¼°è ¹ÝÀü¿îµ¿Àº °è¼ÓµÈ´Ù</A> <BR>
									<A href=#>|Àü¼¼°è ¹ÝÀü¿îµ¿Àº °è¼ÓµÈ´Ù </A></TD>
							</TR>
							<TR><TD width=65 align=center class=newslist><A href=#>ö°ÅÀÇ »óó</A></TD></TR>
						</TABLE>
					</TD></TR-->
										<TR><TD class=newslist style='padding-top:5px;'>
															<a href="/commune/view.php?board=cool&id=52281&SESSIONID=480d4a4927f04d0f64b36b29ff374a54">01/29&nbsp; °øµ¿Ã¼ ¼­ºñ½º(go.jinbo.net) ..</a><br>
															<a href="/commune/view.php?board=cool&id=52280&SESSIONID=480d4a4927f04d0f64b36b29ff374a54">01/28&nbsp; [Àü±¹±Í³ó¿îµ¿º»ºÎ] 12±â ÀÚ¸³ÇÏ..</a><br>
															<a href="/commune/view.php?board=cool&id=52279&SESSIONID=480d4a4927f04d0f64b36b29ff374a54">01/26&nbsp; [Àü±¹±Í³ó¿îµ¿º»ºÎ] »ýűͳóÇб³..</a><br>
															<a href="/commune/view.php?board=cool&id=52278&SESSIONID=480d4a4927f04d0f64b36b29ff374a54">12/29&nbsp; 2020³â 12/29 »ï¼ºÀϹݳ뵿Á¶ÇÕ..</a><br>
															<a href="/commune/view.php?board=cool&id=52275&SESSIONID=480d4a4927f04d0f64b36b29ff374a54">12/04&nbsp; ·¹´ÑÀÇ Á¦±¹ÁÖÀÇ·Ð / Æ®·ÎÃ÷Å° 1..</a><br>
												</TD></TR>
				</TABLE>
			</TD></TR>
		</TABLE>
		</TD></TR><tr><td><div class="footer underlined"></div></td></tr></TABLE>
		</div><!--/.global-section-wrap-->
	</div><!--/#global-content-->
	<div id="global-footer" class="global-section shared">
		<div class="global-section-wrap">
			<div id="all-sites" class="global-section-item">
				<div class="global-section-item-wrap">
					<h2>µµ¸ÞÀÎ ¸Ê</h2>
					<div id="activity-divisions" class="global-section-item-division activity-divisions">
						<div id="policy-division" class="activity-division global-section-item-subdivision">
							<h3>Á¤Ã¥ÆÀ</h3>
							<ul>
								<li class="act-jinbo-net"><a href="http://act.jinbo.net"><span>Á¤º¸¿îµ¿</span></a><span class="description">_Á¤º¸ÀαÇÁ¤Ã¥»ý»ê</span></li>
								<!--li class="act-newsletter-subscribe">
									<label for="act-newsletter-subscription-email">´º½º·¹ÅÍ ±¸µ¶Çϱâ</label><a href="http://list.jinbo.net/archbbs/list.php?db=jinbopress" title="´º½º·¹ÅÍ ¾ÆÄ«À̺ê·Î À̵¿Çϱâ"><span class="description">_Áøº¸ÇÁ·¹½º</span></a>
									<div class="act-newsletter-subscribe-form">
										<form id="act-newsletter-subscribe-form" name="Jlist_userform" method="post" action="http://list.jinbo.net/userform_proc.php"><input type="hidden" name="SESSIONID" value="480d4a4927f04d0f64b36b29ff374a54" />
											<input name="listname" value="jinbopress" type="hidden" />
											<input name="mode" value="subscribe" type="hidden" />
											<input class="text" id="act-newsletter-subscription-email" name="email" size="15" maxlength="100" type="text" placeholder="e-mail" />
											<input class="button submit" value="±¸µ¶" onclick="subscribe_check()" type="button" />
											<input class="button reset" value="ÇØÁö" onclick="unsubscribe_check()" type="button" />
										</form>
									</div><!--/.act-newsletter-subscribe-form-->
								</li-->
							</ul>
						</div>
						<div id="network-division" class="activity-disivion global-section-item-subdivision">
							<h3>±â¼úÆÀ</h3>
							<ul>
								<li class="lab-jinbo-net"><a href="http://lab.jinbo.net"><span>Áøº¸·¦</span></a><span class="description">_µ¶¸³³×Æ®¿öÅ© ±¸Ãà</span></li>
							</ul>
						</div>
					</div><!--/.division#activity-divisions-->
					<div id="user-services" class="global-section-item-division">
						<h3>°³ÀÎÈ­ ¼­ºñ½º</h3>
						<ul>
							<li class="mycham-jinbo-net"><a href="http://mycham.jinbo.net"><span>³» Á¤º¸</span></a></li>
							<li class="mail-jinbo-net"><a href="http://mail.jinbo.net"><span>Áøº¸¸ÞÀÏ</span></a></li>
							<li class="blog-jinbo-net"><a href="http://blog.jinbo.net"><span>Áøº¸ºí·Î±×</span></a></li>
						</ul>
					</div><!--/.division#user-services-->
					<div id="movement-supports" class="global-section-item-division">
						<h3>»çȸ¿îµ¿ Áö¿ø</h3>
						<ul>
							<li class="cool-jinbo-net"><a href="http://go.jinbo.net/commune/list.php?board=cool"><span>¼Óº¸</span></a></li>
							<li class="job-jinbo-net"><a href="http://go.jinbo.net/commune/list.php?board=job"><span>±¸ÀÎ/±¸Á÷</span></a></li>
							<li class="go-jinbo-net"><a href="http://go.jinbo.net"><span>°øµ¿Ã¼</span></a></li>
							<li class="hosting-jinbo-net"><a href="http://hosting.jinbo.net"><span>Áøº¸È£½ºÆÃ</span></a></li>
							<li class="list-jinbo-net"><a href="http://list.jinbo.net"><span>¸ÞÀϸµ¸®½ºÆ®</span></a></li>
							<li class="socialfunch-org"><a href="http://socialfunch.org/"><span>¼Ò¼ÈÆÝÄ¡</span></a></li>
						</ul>
					</div><!--/.division#movement-supports-->
					<div id="meta-services" class="global-section-item-division">
						<h3>¸ÞŸ ¼­ºñ½º</h3>
						<ul>
							<li class="www-jinbo-net"><a href="http://www.jinbo.net"><span>Áøº¸³Ýwww</span></a></li>
							<!--
							<li class="kpd-jinbo-net"><a href="http://kpd.jinbo.net" title="Korea Progressive Directory"><span>KPD</span></a></li>
							<li class="seminar-jinbo-net"><a href="http://seminar.jinbo.net"><span>¼¼¹Ì³ª ³×Æ®¿öÅ©</span></a></li>
							-->
						</ul>
					</div><!--/.division#movement-supports-->
					<div id="issue-fighting" class="global-section-item-division">
						<h3>À̽´ÆÄÀÌÆÃ</h3>
						<ul>
							<!--li class="arab-jinbo-net"><a href="http://arab.jinbo.net"><span>¾Æ¶øÇõ¸í</span></a></li-->
							<li class="bigbrother-jinbo-net"><a href="http://bigbrother.jinbo.net"><span>ºòºê¶ó´õ</span></a></li>
							<li class="2mb18noma-org"><a href="http://2mb18noma.jinbo.net"><span>2MB18noma</span></a></li>
						</ul>
					</div><!--/.division#network-department-->
					<div id="jinbonet-guide" class="global-section-item-division">
						<div id="guide-links" class="global-section-item-subdivision">
							<h3>Áøº¸³×Æ®¿öÅ©¼¾ÅÍ</h3>
							<ul>
								<li class="center-jinbo-net"><a href="http://www.jinbo.net/about"><span>¼¾ÅͼҰ³</span></a></li>
								<li class="jinbonet-blog"><a href="http://blog.jinbo.net/jinbonet"><span>°ø½Äºí·Î±×</span></a></li>
							</ul>
						</div>
						<div id="tool-links" class="global-section-item-subdivision">
							<h3>¼Ò¼È³×Æ®¿öÅ©</h3>
							<ul class="external">
								<li class="jinbonet-twitter"><a href="http://www.twitter.com/jinbonet"><span>Æ®À§ÅÍ</span></a><span class="description">@jinbonet</span></li>
								<li class="jinbonet-vimeo"><a href="http://www.vimeo.com/jinbonet"><span>ºñ¸Þ¿À</span></a><span class="description">@jinbonet</span></li>
							</ul>
						</div>
						<div id="donation-links" class="global-section-item-subdivision">
							<h3>ÈÄ¿øÇϱâ</h3>
							<ul class="external">
								<li class="jinbonet-support"><a href="http://www.jinbo.net/join"><span>ÈÄ¿øÇϱâ</span></a></li>
							</ul>
						</div>
					</div><!--/.global-section-item-division#jinbonet-guide-->
				</div><!--/.global-section-item-wrap-->
			</div><!--/.global-section-item#all-sites-->
			<div id="about-organization" class="global-section-item">
				<div class="global-section-item-wrap">
					<h2>Á¶Á÷Á¤º¸</h2>
					<div id="jinbonet-cornerstone" class="global-section-item-division sitewide-links">
						<h3>±¸¼®µ¹</h3>
						<ul>
							<li class="jinbonet-title"><a href="http://www.jinbo.net/"><span>Áøº¸³×Æ®¿öÅ©¼¾ÅÍ</span></a></li>
							<li class="jinbonet-copyleft"><a href="http://networker.jinbo.net/copyleft/"><span>No Copyright, Just Copyleft.</span></a></li>
							<li class="jinbonet-privacy"><a href="http://www.jinbo.net/privacy"><span>°³ÀÎÁ¤º¸º¸È£Á¤Ã¥</span></a></li>
							<li class="jinbonet-eula"><a href="http://www.jinbo.net/terms"><span>ÀÌ¿ë¾à°ü</span></a></li>
						</ul>
					</div><!--/.global-section-item-division#copyleft-->
					<div id="jinbonet-registry" class="global-section-item-division sitewide-links">
						<h3>µî·ÏÁ¤º¸</h3>
						<ul>
							<li class="jinbonet-president"><span class="label">´ëÇ¥</span><a href="#"><span>ÀÌÁ¾È¸</span></a></li>
							<li class="jinbonet-registration-number"><span class="label">»ç¾÷ÀÚ¹øÈ£</span><a href="#"><span>106-82-60092</span></a></li>
						</ul>
					</div><!--/.global-section-item-division#jinbonet-registry-->
					<div id="jinbonet-contact" class="global-section-item-division sitewide-links">
						<h3>¿¬¶ôó</h3>
						<ul>
							<li class="jinbonet-address"><span class="label">ÁÖ¼Ò</span><a href="https://goo.gl/maps/9j3IA" title="ÁÖ¼Ò"><span>¼­¿ï½Ã ¼­´ë¹®±¸ µ¶¸³¹®·Î8±æ 23 3Ãþ</span></a></li>
							<li class="jinbonet-phone"><span class="label">ÀüÈ­¹øÈ£</span><a href="#"><span>02-774-4551</span></a></li>
							<li class="jinbonet-email"><span class="label">ÀüÀÚÆíÁö</span><a href="#"><span>truesig (at) jinbo.net</span></a></li>
						</ul>
					</div><!--/.global-section-item-division#jinbonet-contact-->
				</div><!--/.global-section-item-wrap-->
			</div><!--/.global-section-item#sitewide-pages-->
		</div><!--/.global-section-wrap-->
	</div><!--/.global-section.shared#global-footer-->
</div><!--/#global-frame-->
<link rel="stylesheet" href="http://taiji0920.jinbo.net/jop/style.css" />
<script src="http://taiji0920.jinbo.net/jop/TweenMax.min.js"></script>
<script src="http://blog.jinbo.net/resources/script/jquery/jquery-1.4.js"></script>
<script src="http://taiji0920.jinbo.net/jop/jquery.cookie.js"></script>
<script src="http://taiji0920.jinbo.net/jop/script.js.php?encoding=euc-kr"></script>
<script>
jQuery(document).ready(function(e){
/*  _jop("<h3>·Î±×ÀÎ Àå¾Ö ¾Ë¸²</h3>\
    <p>¾îÁ¬¹ã¿¡¼­ ¿À´Ã ¾Æħ »çÀÌ ·Î±×ÀÎÀÎ ¾È µÇ´Â ¹®Á¦°¡ ÀÖ¾ú´Âµ¥¿ä, ºñ¹Ð¹øÈ£°¡ ´Ù¸£´Ù´Â ¸Þ¼¼Áö¸¦ º¸°í ´çȲÇϼÌÁÒ?</p>\
    <p>º¸¾È»ó ¹®Á¦°¡ ÀÖ¾ú´ø °ÍÀº ÀüÇô ¾Æ´Ï¾ú½À´Ï´Ù¸¸ ÁغñµÈ ¿À·ù ¸Þ¼¼Áö Á¾·ù°¡ Àû¾î¼­ ¾û¶×ÇÑ ¿À·ù ¸Þ¼¼Áö°¡ ³ª°¬³×¿ä.</p>\
    <p>½É·Á¸¦ ³¢Ãĵå·Á Á˼ÛÇÕ´Ï´Ù ¤Ì¤Ì ·Î±×ÀÎÀ» ¿¬°áÇØ ÁÖ´Â µ¥¿¡ ¹®Á¦°¡ ÀÖ¾ú´ø °ÅÁö ÇØÅ·À» ´çÇϰųª Çß´ø °Ç ¾Æ´Ï¿¡¿ä.</p>\
    <p>¾ÕÀ¸·Î ¿À·ù ¸Þ¼¼Áö¸¦ ´õ ¼¶¼¼ÇÏ°Ô ÁغñÇØ ±ô¦ ³î¶ó½Ã´Â ÀÏÀÌ ¾øµµ·Ï ÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.</p>\
    <p>´Ù½Ã ÇÑ ¹ø Á˼ÛÇÕ´Ï´Ù.</p>\
    <p>* ÀÌ ¾Ë¸²Àº ¿À´Ã Àú³á 6½Ã±îÁö °Ô½ÃµË´Ï´Ù.</p>");
*/
});
</script>
</BODY>
</HTML>
Report ID
20210223T120418Z_webconnectivity_KR_17858_n1_3mNDio2yhgwNYNZq
Platform
android
Software Name
ooniprobe-android (2.9.3)
Measurement Engine
ooniprobe-engine (0.23.0)

Raw Measurement Data

Loading