OK
http://allphones.kz/
Kazakhstan
Country
AS48716
Network
April 08, 2021, 09:51 AM UTC
Date & Time
Websites
Websites
Runtime: 2.4s
On April 08, 2021, 09:51 AM UTC, http://allphones.kz/ was accessible when tested on AS48716 in Kazakhstan.

Failures

HTTP Experiment
null
DNS Experiment
null
Control
null

DNS Queries

Resolver:
74.125.46.131
Query:
IN A allphones.kz
Engine:
system
Name
Class
TTL
Type
DATA
@
IN
A
77.120.102.235

TCP Connections

Connection to 77.120.102.235:80 succeeded.

HTTP Requests

URL
GET http://allphones.kz/
Response Headers
Connection:
keep-alive
Content-Type:
text/html; charset=windows-1251
Date:
Thu, 08 Apr 2021 09:57:17 GMT
Keep-Alive:
timeout=20
Server:
nginx
Response Body
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
  <title>Ìîáèëüíèêè è ñìàðòôîíû, ñîòîâûå òåëåôîíû â Êàçàõñòàíå íà AllPhones.kz</title>
  <meta name="description" content="" />
  <meta name="keywords" content="" />
	<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-1251" />
  <meta name="robots" content="all" />
  <meta name="publisher" content="AllPhones.kz http://allphones.kz" />
  <meta http-equiv="reply-to" content="webmaster@allphones.kz" />
  <meta name="distribution" content="global" />
  <meta name="revisit-after" content="1 days" />
	<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="rss" href="/rss/news.php" />
  <!--CSS-->
	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/inc/css/style.css?1457981514" /><link rel="stylesheet" type="text/css" href="/inc/css/start.css?1541797792" />
  <!--JS-->
  <!--<script type="text/javascript" src="/inc/js/adriver.core.2.js"></script>-->
  <script type="text/javascript" language="JavaScript" src="/inc/js/v/mootools-core-1.4.5_mootools-more-1.4.0.1__java.js?1583989228"></script><script type="text/javascript" language="JavaScript" src="/inc/js/java.js?1317063820"></script><script type="text/javascript" language="JavaScript" src="/inc/js/start.js?1277915966"></script>
	<link rel="shortcut icon" href="/favicon.ico"/>
  <!--[if IE]>
  <![endif]-->
  <!--[if lt IE 8]>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/inc/css/ie7.css" />
  <script type="text/javascript" language="JavaScript" src="/inc/js/ie7.js"></script>
  <![endif]-->
  <!--[if lt IE 7]>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/inc/css/ie6.css" />
  <script type="text/javascript" language="JavaScript" src="/inc/js/ie6.js"></script>
  <![endif]-->
  <!--PHP INSERT-->
  
  <script type="text/javascript">
	 var _gaq = _gaq || [];
	 _gaq.push(['_setAccount', 'UA-17539473-1']);
	 _gaq.push(['_trackPageview']);
	 (function() {
		var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
		ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
		var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
	 })();
	</script>

 <script type='text/javascript'>
	var googletag = googletag || {};
	googletag.cmd = googletag.cmd || [];
	(function() {
	var gads = document.createElement('script');
	gads.async = true;
	gads.type = 'text/javascript';
	var useSSL = 'https:' == document.location.protocol;
	gads.src = (useSSL ? 'https:' : 'http:') + 
	'//www.googletagservices.com/tag/js/gpt.js';
	var node = document.getElementsByTagName('script')[0];
	node.parentNode.insertBefore(gads, node);
	})();
	</script>
	
	<script type='text/javascript'>
	googletag.cmd.push(function() {
	googletag.defineSlot('/1005734/Allphones_728x90', [728, 90], 'div-gpt-ad-1359703814639-0').addService(googletag.pubads());
	googletag.pubads().enableSingleRequest();
	googletag.enableServices();
	});
	</script>
  
  
  <script type='text/javascript' src='http://partner.googleadservices.com/gampad/google_service.js'>
  </script>
	<script type='text/javascript'>
	GS_googleAddAdSenseService("ca-pub-5014611921051500");
	GS_googleEnableAllServices();
	</script>
	<script type='text/javascript'>
	GA_googleAddSlot("ca-pub-5014611921051500", "Allphones_300x250");
	</script>
	<script type='text/javascript'>
	GA_googleFetchAds();
	</script>
</head>
<body>
<div id="mainBody">
<a href="http://allphones.kz/"><img class="png" src="/inc/images/allphones_logo.png" id="logo" alt="" /></a>
  <div id="header">
  <div id="topb" class="adriverBanner" align="right">
  <script type="text/javascript"><!--
	google_ad_client = "ca-pub-1146533779958290";
	/* AllPhones.kz / 730x90 */
	google_ad_slot = "7820994790/1173436270";
	google_ad_width = 728;
	google_ad_height = 90;
	//-->
	</script>
	<script type="text/javascript"
	src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
	</script>
  
  	<!-- Allphones_728x90 
    <div id='div-gpt-ad-1359703814639-0' style='width:728px; height:90px;'>
    <script type='text/javascript'>
    googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1359703814639-0'); });
    </script>
    </div>-->
  </div>
  </div>
  <div>
    <div id="leftCol">
    <div id="menu">
     <div><a href="/news.html">Íîâîñòè</a></div>
    <div>Ñîòîâûå òåëåôîíû</div>
    <ul>
      <li><a href="/phones.html">Êàòàëîã òåëåôîíîâ</a></li>
      <li><a href="/phones/">Ïîäîáðàòü òåëåôîí</a></li>
      <li><a href="/phones/compare.html">Ñðàâíèòü òåëåôîíû</a></li>
      <li><a href="/page_122.html" >Êóïèòü â Êðåäèò!</a></li>
    </ul>
    <div>Ïëàíøåòû<sup>new</sup></div> <ul>
      <li><a href="/tablets.html" class="green">Êàòàëîã ïëàíøåòîâ</a></li>
      <li><a href="/tablets/" class="green" >Ïîäîáðàòü ïëàíøåò</a></li>
      <div>Bluetooth-ãàðíèòóðû</div> <ul>
      <li><a href="/bt/" >Ïîäîáðàòü ãàðíèòóðó</a></li>
       <li><a href="/bt/compare.html">Ñðàâíèòü ãàðíèòóðû</a></li> </ul>
    <div>Ìîáèëüíûé êîíòåíò</div>
    <ul>
   		<!--<li><a href="/mp3-cut/" class="green">Îáðåçêà Mp3</a><sup>new</sup></li>-->
      <li><a href="/wp/" rel="nofollow">Êàðòèíêè-îáîè</a></li>
      <li><a href="/themes/" rel="nofollow">Òåìû äëÿ ñîòîâûõ</a></li>
      <li><a href="/soft/">Ïðîãðàììû</a></li>
      <li><a href="/games/">Èãðû (Java-èãðû)</a></li>
    </ul>
    <div>Ïîëåçíîå</div>
    <ul>
      <li><a href="/terms.html">Òåðìèíû</a></li>
      <li><a href="/page_88.html">Ñîòîâûå îïåðàòîðû</a></li>
      <li><a href="/shops/" style="color:red">Èíòåðíåò-ìàãàçèíû</a></li>
      <li><a href="/service/">Ñåðâèñ-öåíòðû</a></li>
      <li><a href="/tests/" rel="nofollow">Îáçîðû è òåñòû òîâàðîâ</a></li>
    </ul>
     <div>Ìîáèëüíûå ñàéòû</div>
     <ul>
     <li><a href="/sites/">Êàòàëîã ñàéòîâ</a></li>
      <li><a href="/sites/addsite.html" rel="nofollow">Äîáàâèòü ñàéò</a></li>
      </ul>
      <div>SMS-ñîîáùåíèÿ</div>
      <ul>
     <li><a href="/sms/" rel="nofollow">SMS-ïîçäðàâëåíèÿ</a></li>
     <li><a href="/send-sms.html">Îòïðàâèòü SMS</a></li>
      </ul>
       <div>ÒÎÏ-òîâàðû</div>
    </div>
     
    <ul id="bestbuy">
    
    <li><a href="/phone_vivo-v9_price.html" title="Öåíà íà Vivo V9"><img src="/img/sm_pics/27500.jpg" alt="Òåëåôîí Vivo V9"/>Vivo<br />V9</a><br /><span>254 $</span></li>
    
    <li><a href="/phone_ulefone-armor-5_price.html" title="Öåíà íà Ulefone Armor 5"><img src="/img/sm_pics/27713.jpg" alt="Òåëåôîí Ulefone Armor 5"/>Ulefone<br />Armor 5</a><br /><span>209 $</span></li>
    
    </ul>
    
    <div id="menu">
    <div>Íîâîñòè GearBest.com</div>
    </div>
     
    <ul>
    
    <li><a href="/news_67559.html"><img src="/img/news/67559/foto2_67559.jpg" alt="Apple Watch Series 6 - èñòîðèÿ î òîì, êàê ïðàâèëüíî âûáðàòü æåíñêèå íàðó÷íûå ÷àñû"/><br />Apple Watch Series 6 - èñòîðèÿ î òîì, êàê ïðàâèëüíî âûáðàòü æåíñêèå íàðó÷íûå ÷àñû</a><br /><br /></li>
    
    <li><a href="/news_67455.html"><img src="/img/news/67455/foto2_67455.jpg" alt="Êàê âçÿòü ìèêðîêðåäèò â Óñòü-Êàìåíîãîðñêå: çàéìû îíëàéí - ïðåèìóùåñòâà"/><br />Êàê âçÿòü ìèêðîêðåäèò â Óñòü-Êàìåíîãîðñêå: çàéìû îíëàéí - ïðåèìóùåñòâà</a><br /><br /></li>
    
    </ul>
    
  </div>
  <div id="container">
    <div id="rightCol">
      <div id="rss_link"><img src="/inc/images/icons/feed.png" class="icon png" alt=""/><a href="/rss/news.php">RSS</a></div>
      <div id="google_search">
      

      <form action="/search.html" id="cse-search-box">
        <input type="hidden" name="cx" value="partner-pub-1100125476370824:1sqv6x-1hw9" />
        <input type="hidden" name="cof" value="FORID:9" />
        <input type="hidden" name="ie" value="windows-1251" />
        <input id="q" name="q" class="inp" type="text" />
        <input id="b" name="sa" type="submit" value="ïîèñê" class="button" />
      </form>
      <script type="text/javascript" src="http://www.google.kz/cse/brand?form=cse-search-box&amp;lang=ru"></script> 
      </div>
      <script type="text/javascript">
      <!--
			document.write('<iframe id="loginframe" src="/http/login.php?'+readCookie('r2')+'" width="300" height="29" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>');
			-->
      </script> 
      <span id="rightCol2">
        <!--<br /><a target="_blank" href="http://www.smartphone.ua/http/banners.php?id=507&r=0.601291341245983"><img src="/inc/images/banners/Satel_300x250.jpg" height="250" width="300"/></a><p><br />-->
      <div>
<!--<script type="text/javascript">--><!--
google_ad_client = "ca-pub-1146533779958290";
/* Allphones.kz / 300x600 */
google_ad_slot = "7820994790/1774410550";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 600;
//-->
<!--</script>
<script type="text/javascript"
src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>-->
      <!-- /118208757/AllphonesKZ-300x600 -->
<div id='div-gpt-ad-1582733814629-0'>
 <script>
  googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1582733814629-0'); });
 </script>
</div>
      
      </div>
      <!--<div id="subcontext"><div style="float:right"><a href="#">ðàçìåñòèòü çäåñü ðåêëàìó</a></div><div>ðåêëàìà îò Google</div></div> -->
      <br />
<!-- Yandex.RTB R-A-232749-1 -->
<div id="yandex_rtb_R-A-232749-1"></div>
<script type="text/javascript">
  (function(w, d, n, s, t) {
    w[n] = w[n] || [];
    w[n].push(function() {
      Ya.Context.AdvManager.render({
        blockId: "R-A-232749-1",
        renderTo: "yandex_rtb_R-A-232749-1",
        horizontalAlign: false,
        async: true
      });
    });
    t = d.getElementsByTagName("script")[0];
    s = d.createElement("script");
    s.type = "text/javascript";
    s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js";
    s.async = true;
    t.parentNode.insertBefore(s, t);
  })(this, this.document, "yandexContextAsyncCallbacks");
</script>
      
      <!--<div class="right_header">Ïîïóëÿðíûå èãðû äëÿ ñîòîâûõ</div>
      <ul id="best_games">-->
      
      <!--<li><p><br /><a rel="nofollow" href="/games/game-7441.html"><img src="/img/soft/7441/th_7441.jpg" alt="Äîìèíî"/></a><div><a rel="nofollow" href="/games/game-7441.html">Äîìèíî</a></div></li>-->
      
      <!--<li><p><br /><a rel="nofollow" href="/games/game-7399.html"><img src="/img/soft/7399/th_7399.gif" alt="Bus Parking 3D v1.2.0 äëÿ Android OS"/></a><div><a rel="nofollow" href="/games/game-7399.html">Bus Parking 3D ...</a></div></li>-->
      
      <!--<li><p><br /><a rel="nofollow" href="/games/game-7429.html"><img src="/img/soft/7429/th_7429.jpg" alt="Bike Mayhem Mountain Racing"/></a><div><a rel="nofollow" href="/games/game-7429.html">Bike Mayhem Mou...</a></div></li>-->
      
      <!--<li><p><br /><a rel="nofollow" href="/games/game-7444.html"><img src="/img/soft/7444/th_7444.jpg" alt="Ìîðñêîé áîé 2"/></a><div><a rel="nofollow" href="/games/game-7444.html">Ìîðñêîé áîé 2</a></div></li>-->
      
      <!--</ul>
      <div style="clear:left;"></div>-->
       <!--<br />-->
      
      <!--<div class="right_header">Ïðîãðàììû äëÿ ñîòîâûõ òåëåôîíîâ</div>-->
      
      <!--<p class="right_soft"><span>Íîâàÿ ïðîãðàììà:</span> <a href="/soft/soft-1331.html" rel="nofollow">YouTube Downloader v2.39 äëÿ Symbian OS 9.4 S60 5th edition è Symbian^3</a> C ïîìîùüþ äàííîé íåáîëüøîé óäîáíîé ïðîãðàììû äëÿ ñìàðòôîíîâ Nokia Âû ñìîæåòå ñêà÷èâàò&nbsp;...</p>-->
      
      <!--<p class="right_soft"><span>Íîâàÿ ïðîãðàììà:</span> <a href="/soft/soft-7454.html" rel="nofollow">Money Lover ó÷åò ðàñõîäîâ</a> Money Lover - ðàõóíîê ìåíåäæåð - ìîáèëüíîå ïðèëîæåíèå äëÿ ó÷åòà äîõîäîâ è ðàñõîäîâ, ï&nbsp;...</p>-->
      
      <!--<p class="right_soft"><span>Íîâàÿ ïðîãðàììà:</span> <a href="/soft/soft-7453.html" rel="nofollow">Gerenciador Financeiro Mobills</a> Gerenciador Financeiro Mobills - ìîáèëüíîå ïðèëîæåíèå äëÿ Android-óñòðîéñòâ îò ðàçðàá&nbsp;...</p>-->
      
      <!--<p class="right_soft"><span>Íîâàÿ ïðîãðàììà:</span> <a href="/soft/soft-7452.html" rel="nofollow">Monefy</a> Monefy - óäîáíûé ó÷åò ðàñõîäîâ - ìîáèëüíîå ïðèëîæåíèå äëÿ óäîáíîãî è îïåðàòèâíîãî ó÷å&nbsp;...</p>-->
      
      
      
      <!--<div class="right_header">Íîâûå ñàéòû â êàòàëîãå</div>-->
      
      <!--<p class="right_chain"><a href="/sites/issue-59/issue-105/site-3194.html">Èíòåðíåò ìàãàçèí ñîòîâûõ òåëåôîíîâ TRON.KZ</a> Ðîçíè÷íàÿ òîðãîâëÿ ñîòîâûìè òåëåôîíàìè, è ìîáèëüíûìè àêñåññóàðàìè&nbsp;... <br /><a href="http://tron.kz" target="_blank" class="green" rel="nofollow">http://tron.kz</a> <big>&rarr;</big></p>-->
      
      <!--<p class="right_chain"><a href="/sites/issue-55/issue-115/site-3135.html">Ðåìîíò iPhone â Àëìàòû</a> Íàøà êîìàíäà çàíèìàåòñÿ ðåìîíòîì âñå òåõíèêè Apple, iPhone, iPad,&nbsp;... <br /><a href="http://remontiphone.kz" target="_blank" class="green" rel="nofollow">http://remontiphone.kz</a> <big>&rarr;</big></p>-->
      
      <!--<div align="right" class="f11" style="margin-top:-15px;"><a href="/sites/addsite.html" rel="nofollow">äîáàâèòü ñàéò</a></div>-->
      
      <iframe src="http://www.facebook.com/plugins/likebox.php?href=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fprofile.php%3Fid%3D100000937835896%23%21%2Fpages%2FAllPhoneskz%2F140755752671228&amp;width=300&amp;colorscheme=light&amp;show_faces=true&amp;stream=false&amp;header=false&amp;height=180" scrolling="no" style="width:300px; height:180px; margin-top:16px;" frameborder="0" allowTransparency="true"></iframe>
    
      </span>
      <br />
      <script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
      <!-- allphones-right-footer -->
      <ins class="adsbygoogle"
         style="display:inline-block;width:300px;height:250px"
         data-ad-client="ca-pub-1100125476370824"
         data-ad-slot="3758844447"></ins>
      <script>
        (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
      </script>
      <br />
      <!-- Yandex.RTB R-A-232749-3 -->
<div id="yandex_rtb_R-A-232749-3"></div>
<script type="text/javascript">
  (function(w, d, n, s, t) {
    w[n] = w[n] || [];
    w[n].push(function() {
      Ya.Context.AdvManager.render({
        blockId: "R-A-232749-3",
        renderTo: "yandex_rtb_R-A-232749-3",
        async: true
      });
    });
    t = d.getElementsByTagName("script")[0];
    s = d.createElement("script");
    s.type = "text/javascript";
    s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js";
    s.async = true;
    t.parentNode.insertBefore(s, t);
  })(this, this.document, "yandexContextAsyncCallbacks");
</script>
    </div>
    <div id="content"><div id="left">
      <h2 class="green">Íîâîñòè î ìîáèëüíûõ òåëåôîíàõ</h2>
      <div id="news1">
      
      <a href="/news_67814.html" title="Âèäåî îáçîð Lenovo Yoga Slim 7 - íåäîðîãîé íîóòáóê, íî â ìåòàëëå è ñ GeForce MX350"><img src="/img/news/67814/foto2_67814.jpg" alt="Âèäåî îáçîð Lenovo Yoga Slim 7 - íåäîðîãîé íîóòáóê, íî â ìåòàëëå è ñ GeForce MX350"/></a><div><a href="/news_67814.html">Âèäåî îáçîð Lenovo Yoga Slim 7 - íåäîðîãîé íîóòáóê, íî â ìåòàëëå è ñ GeForce MX350</a><br>Íîóòáóê Lenovo Yoga Slim 7 14IIL05 â êîìïëåêòàöèè 14IIL05 ïîäîéäåò ïîä îôèñíûå çàäà÷è è ïîçâîëÿåò èãðàòü â íå î÷åíü òðåáîâàòåëüíûå èãðû. Îí òàêæå ñïðàâëÿåòñÿ ñ ïðîñìîòðîì ìóëüòèìåäèéíîãî êîíòåíòà. Âñå ïîäðîáíîñòè ðàññêàçàë â âèäåî. Ïðèÿòíîãî ïðîñìîòðà!</div>
      
      <a href="/news_67776.html" title="Âèäåî îáçîð çàðÿäíîé ñòàíöèè Canyon Canyon WS-302: áåñïðîâîäíàÿ çàðÿäêà 3 â 1"><img src="/img/news/67776/foto2_67776.jpg" alt="Âèäåî îáçîð çàðÿäíîé ñòàíöèè Canyon Canyon WS-302: áåñïðîâîäíàÿ çàðÿäêà 3 â 1"/></a><div><a href="/news_67776.html">Âèäåî îáçîð çàðÿäíîé ñòàíöèè Canyon Canyon WS-302: áåñïðîâîäíàÿ çàðÿäêà 3 â 1</a><br>Canyon WS-302 - áåñïðîâîäíàÿ çàðÿäêà äëÿ ñìàðòôîíîâ, ñìàðò-÷àñîâ è íàóøíèêîâ. Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè áåñïðîâîäíîé çàðÿäêè Canyon CNS-WCS302W 3 â 1: áûñòðàÿ çàðÿäêà 15Âò, ñîâìåñòèìîñòü ñî âñåìè QI óñòðîéñòâàìè, çàùèòà OCP/OVP/OTP/FOD, ñìàðò-÷èï IC Nuvoton, êîìáî-êîííåêòîð Lightning + Micro USB.</div>
      
      <a href="/news_67724.html" title="Çàõîäèì! Ïîêóïàåì! Blackview äàðèò ñêèäêó äî 70% íà ðàñïðîäàæå â ÷åñòü 11-é ãîäîâùèíû AliExpress"><img src="/img/news/67724/foto2_67724.jpg" alt="Çàõîäèì! Ïîêóïàåì! Blackview äàðèò ñêèäêó äî 70% íà ðàñïðîäàæå â ÷åñòü 11-é ãîäîâùèíû AliExpress"/></a><div><a href="/news_67724.html">Çàõîäèì! Ïîêóïàåì! Blackview äàðèò ñêèäêó äî 70% íà ðàñïðîäàæå â ÷åñòü 11-é ãîäîâùèíû AliExpress</a><br>Êîìïàíèÿ Blackview ïðåäëàãàåò âñåì ïîñåòèòåëÿì íàøåãî ïîðòàëà îãðîìíûå ñêèäêè - äî 70% íà ñâîè ñàìûå ïîïóëÿðíûå òîâàðû. Ðàñïðîäàæà ïðèóðî÷åíà â ÷åñòü 11-é ãîäîâùèíû îíëàéí ãèïåðìàðêåòà AliExpress.</div>
      
      <a href="/news_67720.html" title="Âèäåî àíîíñ. Cubot KingKong 5 Pro - ñìàðòôîí óæå â ïðîäàæå. Îò $129.99, êóïèòü ñåáå èëè íà ïåðåïðîäàæó?!"><img src="/img/news/67720/foto2_67720.jpg" alt="Âèäåî àíîíñ. Cubot KingKong 5 Pro - ñìàðòôîí óæå â ïðîäàæå. Îò $129.99, êóïèòü ñåáå èëè íà ïåðåïðîäàæó?!"/></a><div><a href="/news_67720.html">Âèäåî àíîíñ. Cubot KingKong 5 Pro - ñìàðòôîí óæå â ïðîäàæå. Îò $129.99, êóïèòü ñåáå èëè íà ïåðåïðîäàæó?!</a><br>Â ýòîì âèäåî ðàññóæäàþ, ïîêóïàòü ñìàðòôîí èëè íåò. À ìîæåò êóïèòü Cubot KingKong 5 Pro äëÿ ïåðåïðîäàæè. Èëè íà ïîäàðîê? Ñìàðòôîí äåøåâûé, 2021 ãîäà âûïóñêà, áþäæåòíûé è äîñòóïíûé âàðèàíò ñìàðòôîíà èç Êèòàÿ.</div>
      
      <a href="/news_67658.html" title="Âèäåî Àíîíñ! Cubot KingKong 5 Pro - ñìàðòôîí íîâîé ýïîõè. Áþäæåòíûé, ñ NFC è 2-ìÿ äèíàìèêàìè"><img src="/img/news/67658/foto2_67658.jpg" alt="Âèäåî Àíîíñ! Cubot KingKong 5 Pro - ñìàðòôîí íîâîé ýïîõè. Áþäæåòíûé, ñ NFC è 2-ìÿ äèíàìèêàìè"/></a><div><a href="/news_67658.html">Âèäåî Àíîíñ! Cubot KingKong 5 Pro - ñìàðòôîí íîâîé ýïîõè. Áþäæåòíûé, ñ NFC è 2-ìÿ äèíàìèêàìè</a><br>Ýòî âèäåî àíîíñ íîâîãî áþäæåòíîãî çàùèùåííîãî ñìàðòôîíà Cubot KingKong 5 Pro. Ñìàðòôîí äåøåâûé, 2021 ãîäà âûïóñêà, áþäæåòíûé è äîñòóïíûé âàðèàíò ñìàðòôîíà èç Êèòàÿ.</div>
      
      </div>
      <div id="news2">
      <ul>
      
      <li><a href="/news_67811.html">Samsung âûïóñòèò ñìàðòôîí Galaxy Quantum2 ñ êâàíòîâîé êðèïòîãðàôèåé</a></li>
      
      <li><a href="/news_67805.html">Ìèíè-äèñïëåé Xiaomi Mi 11 Ultra èçíà÷àëüíî ñîçäàâàëñÿ äëÿ Mi Band 5</a></li>
      
      <li><a href="/news_67799.html">Samsung çàìåíèò Galaxy S20 FE 4G íà ïðîöåññîðå Exynos âåðñèåé íà Snapdragon</a></li>
      
      <li><a href="/news_67795.html">×òî òû òàêîå?! Ñìåëûé äèçàéí Lenovo Legion 2 Pro ðàñêðûò æèâûìè ôîòî</a></li>
      
      <li><a href="/news_67790.html">Samsung ïðåäñòàâèëà Galaxy Buds Pro â ñòèëå Adidas ñ ÷åõëîì â ôîðìå áåéñáîëêè</a></li>
      
      <li><a href="/news_67779.html">Îôèöèàëüíî: LG ïîäòâåðäèëà çàêðûòèå ìîáèëüíîãî áèçíåñà</a></li>
      
      <li><a href="/news_67775.html">Ñòàòü ëó÷øèì ìîáèëüíûì ôîòîãðàôîì Àìåðèêè ìîæíî áóäåò òîëüêî ñ Samsung Galaxy S21 Ultra. Êîìïàíèÿ çàïóñêàåò òåëåâèçèîííîå øîó íà Hulu</a></li>
      
      <li><a href="/news_67764.html">Ôîðì-ôàêòîð ñìàðòôîíîâ ñíîâà ìåíÿåòñÿ. Òàê ìîæåò âûãëÿäåòü Samsung Galaxy Z Fold 3</a></li>
      
      <li><a href="/news_67759.html">Áîëüøîé äèñïëåé Samsung AMOLED E4, 144 Ãö, Snapdragon 888, 16/512 ÃÁ — ýòî Lenovo Legion 2 Pro</a></li>
      
      <li><a href="/news_67757.html">Íå óñòóïàÿ êîíêóðåíòàì: Huawei îòëîæèëà Huawei P50 èç-çà æèäêîé ëèíçû</a></li>
      
      <li><a href="/news_67752.html">Samsung ñêîðî âûïóñòèò Galaxy A82 íà ïëàòôîðìå Snapdragon 855+ — ñìàðòôîí îòìåòèëñÿ â êîíñîëè Google Play</a></li>
      
      <li><a href="/news_67747.html">Apple ñäåëàåò ïåðåäîâóþ îñíîâíóþ êàìåðó, íî òîëüêî â iPhone 13 Pro Max</a></li>
      
      </ul>
      <div align="right" class="f11"><a href="/news.html">âñå íîâîñòè</a></div>
      </div>
      
      <a href="/rss/models.php" title="Íîâûå ìîäåëè ñîòîâûõ òåëåôîíîâ è ãàðíèòóð"><img align="right" src="/inc/images/icons/feed.png" class="icon png" alt=""/></a>
      <h2 class="orange">Íîâèíêè â êàòàëîãå ìîáèëüíûõ òåëåôîíîâ è ãàðíèòóð</h2>
      <div style="width:100%">
      <img id="ar1" src="/inc/images/ar1.png" class="png" alt=""/><img id="ar2" src="/inc/images/ar2.png" class="png" alt=""/>
      <div id="catalog" class="slider">
      <div class="slide">
        <ul>
        
          <li><a href="/phone_cubot-kingkong-5-pro.html"><span><img width="80" height="90" src="/img/phones/cubot-kingkong-5-pro.jpg" alt="Òåëåôîí Cubot KingKong 5 Pro"/></span>Cubot KingKong 5 Pro</a></li>
        
          <li><a href="/phone_samsung-galaxy-s21-ultra.html"><span><img width="80" height="90" src="/img/phones/samsung-galaxy-s21-ultra.jpg" alt="Òåëåôîí Samsung Galaxy S21 Ultra"/></span>Samsung Galaxy S21 Ultra</a></li>
        
          <li><a href="/phone_samsung-galaxy-s21-plus.html"><span><img width="80" height="90" src="/img/phones/samsung-galaxy-s21-plus.jpg" alt="Òåëåôîí Samsung Galaxy S21+"/></span>Samsung Galaxy S21+</a></li>
        
          <li><a href="/phone_samsung-galaxy-s21.html"><span><img width="80" height="90" src="/img/phones/samsung-galaxy-s21.jpg" alt="Òåëåôîí Samsung Galaxy S21"/></span>Samsung Galaxy S21</a></li>
        
          <li><a href="/phone_oppo-a53.html"><span><img width="80" height="90" src="/img/phones/oppo-a53.jpg" alt="Òåëåôîí OPPO A53"/></span>OPPO A53</a></li>
        
          <li><a href="/phone_oppo-a12.html"><span><img width="80" height="90" src="/img/phones/oppo-a12.jpg" alt="Òåëåôîí OPPO A12"/></span>OPPO A12</a></li>
        
          <li><a href="/phone_xiaomi-mi-note-10-lite.html"><span><img width="80" height="90" src="/img/phones/xiaomi-mi-note-10-lite.jpg" alt="Òåëåôîí Xiaomi Mi Note 10 Lite"/></span>Xiaomi Mi Note 10 Lite</a></li>
        
          <li><a href="/phone_xiaomi-mi-10t.html"><span><img width="80" height="90" src="/img/phones/xiaomi-mi-10t.jpg" alt="Òåëåôîí Xiaomi Mi 10T"/></span>Xiaomi Mi 10T</a></li>
        
          <li><a href="/phone_nokia-5-4.html"><span><img width="80" height="90" src="/img/phones/nokia-5-4.jpg" alt="Òåëåôîí Nokia 5.4"/></span>Nokia 5.4</a></li>
        
          <li><a href="/phone_huawei-y5p.html"><span><img width="80" height="90" src="/img/phones/huawei-y5p.jpg" alt="Òåëåôîí Huawei Y5p"/></span>Huawei Y5p</a></li>
        
          <li><a href="/phone_samsung-galaxy-m51.html"><span><img width="80" height="90" src="/img/phones/samsung-galaxy-m51.jpg" alt="Òåëåôîí Samsung Galaxy M51"/></span>Samsung Galaxy M51</a></li>
        
          <li><a href="/phone_samsung-galaxy-m21.html"><span><img width="80" height="90" src="/img/phones/samsung-galaxy-m21.jpg" alt="Òåëåôîí Samsung Galaxy M21"/></span>Samsung Galaxy M21</a></li>
        
          <li><a href="/phone_oppo-a73.html"><span><img width="80" height="90" src="/img/phones/oppo-a73.jpg" alt="Òåëåôîí OPPO A73"/></span>OPPO A73</a></li>
        
          <li><a href="/phone_samsung-galaxy-a71.html"><span><img width="80" height="90" src="/img/phones/samsung-galaxy-a71.jpg" alt="Òåëåôîí Samsung Galaxy A71"/></span>Samsung Galaxy A71</a></li>
        
          <li><a href="/phone_samsung-galaxy-a31.html"><span><img width="80" height="90" src="/img/phones/samsung-galaxy-a31.jpg" alt="Òåëåôîí Samsung Galaxy A31"/></span>Samsung Galaxy A31</a></li>
        
        </ul>
      </div>
      </div>
      </div>
      
      
      
      <div class="start_tests"><a href="/tests/" id="alltests" rel="nofollow">âñå îáçîðû è òåñòû</a>
       <h2 class="green">Ïîñëåäíèå îáçîðû è òåñòû òîâàðîâ</h2>
      
      <div><a href="/tests/test_7514.html" rel="nofollow"><img src="/img/arts/7514/foto_7514.jpg" alt="Îáçîð Cougar Dark Blader-S – 145-äîëëàðîâûé êîðïóñ ñ RGB-ïîäñâåòêîé è ñòåêëÿííûìè ïàíåëÿìè!"/></a><a rel="nofollow" href="/tests/test_7514.html">Îáçîð Cougar Dark Blader-S – 145-äîëëàðîâûé êîðïóñ ñ RGB-ïîäñâåòêîé è ñòåêëÿííûìè ïàíåëÿìè!</a> Äîâîëüíî íåîáû÷íîå ïðåäëîæåíèå äëÿ ëþáèòåëåé îäíîâðåìåííî ïðîãðåññèâíûõ è ÿðêèõ ñ òî÷êè çðåíèÿ ìîääèíãà ñáîðîê. Ïåðâûé íà íàøåé ïàìÿòè êîðïóñ, êîòîðûé ïîëó÷èë âñòðîåííóþ ïîäñâåòêó RGB íà ïåðåäíåé ñòåí&nbsp;...</div>
      
      <div><a href="/tests/test_7513.html" rel="nofollow"><img src="/img/arts/7513/foto_7513.jpg" alt="Îáçîð Tenda AC21: Wi-Fi ìàðøðóòèçàòîð ñ ãèãàáèòíûìè ïîðòàìè è ïîääåðæêîé 4X4 MU-MIMO"/></a><a rel="nofollow" href="/tests/test_7513.html">Îáçîð Tenda AC21: Wi-Fi ìàðøðóòèçàòîð ñ ãèãàáèòíûìè ïîðòàìè è ïîääåðæêîé 4X4 MU-MIMO</a> Àêòèâíîñòü ïîëüçîâàòåëåé â Èíòåðíåò ðàñòåò ñ ïîêóïêîé â äîì íîâûõ ãàäæåòîâ, îáíîâëåíèåì ñìàðòôîíîâ, íîóòáóêîâ, ÏÊ. 100 Ìáèò/ñ óæå ìàëî, à çíà÷èò íóæíî ïîäîáðàòü ðîóòåð, ïîçâîëÿþùèé ñîåäèíèòüñÿ ñ ïðîâà&nbsp;...</div>
      
      <div><a href="/tests/test_7512.html" rel="nofollow"><img src="/img/arts/7512/foto_7512.jpg" alt="Îáçîð Mercusys MR50G: áûñòðûé Wi-Fi ðîóòåð â áþäæåòíîì ñåãìåíòå"/></a><a rel="nofollow" href="/tests/test_7512.html">Îáçîð Mercusys MR50G: áûñòðûé Wi-Fi ðîóòåð â áþäæåòíîì ñåãìåíòå</a> Mercusys MR50G – íåäîðîãîé è áûñòðûé ðîóòåð. Îí çàèíòåðåñóåò, åñëè ïîäáèðàåòå óñòðîéñòâî ñ ïîääåðæêîé ñòàíäàðòà 801.11ac, òåõíîëîãèåé Smart Connect, MU-MIMO, Beamforming, ãèãàáèòíûìè WAN/LAN ïîðòàìè è&nbsp;...</div>
      
      <div><a href="/tests/test_7511.html" rel="nofollow"><img src="/img/arts/7511/foto_7511.jpg" alt="Îáçîð Gembird BHP-MIA – âàøè ïåðâûå áåñïðîâîäíûå íàóøíèêè!"/></a><a rel="nofollow" href="/tests/test_7511.html">Îáçîð Gembird BHP-MIA – âàøè ïåðâûå áåñïðîâîäíûå íàóøíèêè!</a> Íàøè âïå÷àòëåíèÿ îò äîñòóïíûõ ïî öåíå áåñïðîâîäíûõ íàóøíèêîâ ïîïóëÿðíîãî â Óêðàèíå áðåíäà. Ñáîðêà, äèçàéí, àâòîíîìíîñòü è êà÷åñòâî çâóêà! Íàñêîëüêî èíòåðåñíîé ïîëó÷èëàñü ìîäåëü, è ìîæíî ëè åå ðåêîìåíä&nbsp;...</div>
      
      
      </div>
      <div style="clear:left"></div>
      

      <h1>Ìîáèëüíûå òåëåôîíû íà AllPhones.KZ</h1>
      <div id="text">
      <p>Ìû èñêðåííå ðàäû, ÷òî Âû çàøëè èìåííî íà íàø ñàéò, êîòîðûé ïîñâÿùåí ìîáèëüíûì òåëåôîíàì è âñåìó, ÷òî ñ íèìè ñâÿçàíî.&nbsp; Åñëè âàñ èíòåðåñóþò <strong>ìîáèëüíûå òåëåôîíû, íîâèíêè</strong> î ïîïóëÿðíûõ áðåíäàõ, <strong>îáçîðû òåëåôîíîâ</strong>, êîòîðûå ïîïóëÿðíû ó íàñ â Êàçàõñòàíå, òî íà íàøåì ñàéòå â íàéäåòå äëÿ ñåáÿ ìíîãî èíòåðåñíîé è ïîëåçíîé èíôîðìàöèè. Íàø<strong> êàòàëîã ñîòîâûõ òåëåôîíîâ </strong>ïîñòîÿííî ïîïîëíÿåòñÿ è ñîñòîèò èç öåëîãî ñïåêòðà àïïàðàòîâ ñ ðàçëè÷íîé ôóíêöèîíàëüíîñòüþ â øèðîêîì öåíîâîì äèàïàçîíå. Ýòî ïîçâîëèò âàì ñ ëåãêîñòüþ îïðåäåëèòü âñå äîñòîèíñòâà è íåäîñòàòêè êàæäîãî òåëåôîíà, â òîì ÷èñëå è òåõ, êîòîðûå òîëüêî ïîÿâèëèñü íà ðûíêå Êàçàõñòàíà. Ïîýòîìó ïîäîáðàòü è äàæå <strong>êóïèòü ñìàðòôîí</strong> èëè ìîáèëüíûé òåëåôîí âàì óæå íå ñîñòàâèò îñîáîãî òðóäà. &nbsp;<br />
       <strong>Ìîáèëüíûé òåëåôîí</strong> &nbsp;- íåîòúåìëåìûé àòðèáóò ñîâðåìåííîãî ÷åëîâåêà. Îí ñòàë ñàìûì áëèçêèì, ñàìûì íåîáõîäèìûì ïðåäìåòîì îáèõîäà. Ê òîìó æå<strong> ìîáèëüíèê</strong> óæå äàâíî ïåðåñòàë áûòü ðîñêîøüþ. Äîñòàòî÷íî <strong>êóïèòü ñîòîâûé òåëåôîí,</strong>&nbsp; è âû áóäåòå ïîñòîÿííî íà ñâÿçè.</p>
      <p>Ñàìûì ðàñïðîñòðàíåííûì âèäîì ìîáèëüíîé ñâÿçè&nbsp; ÿâëÿåòñÿ ñîòîâàÿ ñâÿçü. Ÿ îñíîâíûå ýëåìåíòû - <strong>ñîòîâûå òåëåôîíû </strong>è áàçîâûå ñòàíöèè.  îñíîâå ñîòîâîé ñâÿçè ëåæèò ñîòîâàÿ ñåòü: âñÿ çîíà ïîêðûòèÿ äåëèòñÿ íà ÷àñòè÷íî ïåðåêðûâàþùèåñÿ ÿ÷åéêè, çàäàííûå çîíàìè ïîêðûòèÿ îòäåëüíûõ áàçîâûõ ñòàíöèé. <strong>Òåëåôîí</strong> ïðîñëóøèâàåò ýôèð, ëîâèò ñèãíàë ñòàíöèè, ïîñûëàåò åé ñâîé óíèêàëüíûé èäåíòèôèêàöèîííûé êîä è ïîääåðæèâàåò ïîñòîÿííûé êîíòàêò. Åñëè òåëåôîí âûõîäèò èç ïîëÿ äåéñòâèÿ îäíîé áàçîâîé ñòàíöèè, îí òóò æå óñòàíàâëèâàåò ñâÿçü ñ äðóãîé. <strong>Ñîòîâûé òåëåôîí</strong> íå ïðèâÿçàí ê îäíîé ñòàíöèè è ðàáîòàåò íåïðåðûâíî ïðè ïåðåìåùåíèè àáîíåíòà íà âñåé òåððèòîðèè ïîêðûòèÿ. Ñîòîâûå ñåòè ðàçíûõ îïåðàòîðîâ ñîåäèíåíû äðóã ñ äðóãîì, à òàêæå ñî ñòàöèîíàðíîé òåëåôîííîé ñåòüþ.</p>
      <p>Ñîâðåìåííûå <strong>ñîòîâûå òåëåôîíû</strong> èìåþò ìíîæåñòâî äîïîëíèòåëüíûõ ôóíêöèé: òåëåôîííûé ñïðàâî÷íèê, æóðíàë çâîíêîâ, SMS, MMS, ÷àñû, êàëüêóëÿòîð, ðàäèîïðèåìíèê, ôîòî-, âèäåîêàìåðà, MP3-ïëååð, Èíòåðíåò, âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ ê ÏÊ, Bluetooth, TV-òþíåð, GPS. Ïåðå÷åíü äàëåêî íå ïîëíûé.  ýòîì âû óáåäèòåñü, êîãäà ðåøèòå <strong>êóïèòü êîììóíèêàòîð</strong>, ÿâëÿþùèéñÿ ïîëíîöåííûì êàðìàííûì êîìïüþòåðîì ñ âîçìîæíîñòüþ òåëåôîííîé ñâÿçè.<br />
       Ìîáèëüíàÿ ñâÿçü - íåîáõîäèìîñòü, êîòîðàÿ äèêòóåòñÿ ñîâðåìåííîé æèçíüþ. Îäíàêî íåëüçÿ çàáûâàòü, ÷òî òåëåôîííûìè ïåðåãîâîðàìè è sms íå çàìåíèòü ðåàëüíîé æèçíè. Òåëåôîí - ýòî âñåãî ëèøü áûòîâîé ïðèáîð, îáëåã÷àþùèé íàì æèçíü.</p>
      </div>
			
<h2 class="orange">Ïîïóëÿðíûå áðåíäû òåëåôîíîâ</h2>
      <div>
      <img id="ar1_" src="/inc/images/ar1.png" class="png" alt=""/><img id="ar2_" src="/inc/images/ar2.png" class="png" alt=""/>
      <div id="brands" class="slider">
      <div class="slide">
        <ul>
        
          <li><a href="/phones_acer.html" title="Acer"><img src="/img/firms/acer.gif" alt="Acer"/></a></li>
        
          <li><a href="/phones_alcatel-lucent.html" title="Alcatel ONETOUCH"><img src="/img/firms/alcatel-lucent.gif" alt="Alcatel ONETOUCH"/></a></li>
        
          <li><a href="/phones_allcall.html" title="AllCall"><img src="/img/firms/allcall.gif" alt="AllCall"/></a></li>
        
          <li><a href="/phones_apple.html" title="Apple"><img src="/img/firms/apple.gif" alt="Apple"/></a></li>
        
          <li><a href="/phones_archos.html" title="Archos"><img src="/img/firms/archos.gif" alt="Archos"/></a></li>
        
          <li><a href="/phones_asus.html" title="ASUS"><img src="/img/firms/asus.gif" alt="ASUS"/></a></li>
        
          <li><a href="/phones_benq.html" title="BenQ"><img src="/img/firms/benq.gif" alt="BenQ"/></a></li>
        
          <li><a href="/phones_benq-siemens.html" title="BenQ-Siemens"><img src="/img/firms/benq-siemens.gif" alt="BenQ-Siemens"/></a></li>
        
          <li><a href="/phones_blackberry.html" title="BlackBerry"><img src="/img/firms/blackberry.gif" alt="BlackBerry"/></a></li>
        
          <li><a href="/phones_blackview.html" title="Blackview"><img src="/img/firms/blackview.gif" alt="Blackview"/></a></li>
        
          <li><a href="/phones_bluboo.html" title="Bluboo"><img src="/img/firms/bluboo.gif" alt="Bluboo"/></a></li>
        
          <li><a href="/phones_caterpillar.html" title="Caterpillar"><img src="/img/firms/caterpillar.gif" alt="Caterpillar"/></a></li>
        
          <li><a href="/phones_cubot.html" title="Cubot"><img src="/img/firms/cubot.gif" alt="Cubot"/></a></li>
        
          <li><a href="/phones_doogee.html" title="DOOGEE"><img src="/img/firms/doogee.gif" alt="DOOGEE"/></a></li>
        
          <li><a href="/phones_e-ten.html" title="E-ten"><img src="/img/firms/e-ten.gif" alt="E-ten"/></a></li>
        
        </ul>
      </div>
      </div>
      </div>
   
    <table width="100%"><tr><td colspan="2" height="7px"></tr><tr><td align="center">
&nbsp;&nbsp;
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-1146533779958290";
/* Allphones.kz / 580x400 */
google_ad_slot = "7820994790/2971612990";
google_ad_width = 580;
google_ad_height = 400;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script><p><br />
      <!-- Yandex.RTB R-A-232749-2 -->
      <div id="yandex_rtb_R-A-232749-2"></div>
      <script type="text/javascript">
        (function(w, d, n, s, t) {
          w[n] = w[n] || [];
          w[n].push(function() {
            Ya.Context.AdvManager.render({
              blockId: "R-A-232749-2",
              renderTo: "yandex_rtb_R-A-232749-2",
              async: true
            });
          });
          t = d.getElementsByTagName("script")[0];
          s = d.createElement("script");
          s.type = "text/javascript";
          s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js";
          s.async = true;
          t.parentNode.insertBefore(s, t);
        })(this, this.document, "yandexContextAsyncCallbacks");
      </script>
</td></tr></table>
    </div></div>
  </div>
</div>
<div id="bclear">&nbsp;</div>
<p>&nbsp;</p>
</div>
<div id="footer">
<div id="copy">2010 &copy; <a href="http://allphones.kz/" class="green">AllPhones.kz</a><br />
Ðåñïóáëèêà Êàçàõñòàí,<br />
Ìåäåóñêèé ðàéîí,
ã. Àëìàòû, 050021,
óë. Äîñòûê 210,<br />
<!--ìîá.:+7778 177 76 57--><p>
Ìû íå ÿâëÿåìñÿ ìàãàçèíîì, à ïðåäîñòàâëÿåì<br /> èíôîðìàöèþ ïî àêòóàëüíûì ïðåäëîæåíèÿì<br /> íà ðûíêå Êàçàõñòàíà.<br />
Ðåæèì ðàáîòû ñ 9:00 - 19:00 
</div>
<img src="/inc/images/line.png" class="p7 png" alt="" />
<div class="col">
<ul>
<li><a href="/page_83.html">Î ïðîåêòå</a></li>
<li><a href="/page_82.html">Ðåêëàìà íà ñàéòå</a></li>
<li><a href="/page_89.html">Èíòåðíåò-ìàãàçèíàì</a></li>
<li><a href="/page_84.html">Êîíòàêòû</a></li>
<li><a href="/page_87.html">Âåáìàñòåðó</a></li>
</ul>
</div>
<img src="/inc/images/line.png" class="p7 png" alt="" />
<div class="col">
<strong>ÒÎÏ-áðåíäû</strong>
<ul>
<li><a href="/phones_nokia.html">Nokia</a></li>
<li><a href="/phones_samsung.html">Samsung</a></li>
<li><a href="/phones_lg.html">LG</a></li>
<li><a href="/phones_sony.html">Sony</a></li>
<li><a href="/phones_apple.html">Apple</a></li>
</ul>
</div>
<img src="/inc/images/line.png" class="p7 png" alt="" />

<div class="col">
<strong>Íîâèíêè â êàòàëîãå</strong>
<ul>

<li><a href="/phone_cubot-kingkong-5-pro.html">Cubot KingKong 5 Pro</a></li>

<li><a href="/phone_samsung-galaxy-s21-ultra.html">Samsung Galaxy S21 Ultra</a></li>

<li><a href="/phone_samsung-galaxy-s21-plus.html">Samsung Galaxy S21+</a></li>

<li><a href="/phone_samsung-galaxy-s21.html">Samsung Galaxy S21</a></li>

<li><a href="/phone_oppo-a53.html">OPPO A53</a></li>

</ul>
</div>

<img src="/inc/images/line.png" class="p7 png" alt="" />
<div class="col">
<!--LiveInternet counter--><script type="text/javascript">document.write("<a href='http://www.liveinternet.ru/click' target=_blank><img src='//counter.yadro.ru/hit?t14.15;r" + escape(document.referrer) + ((typeof(screen)=="undefined")?"":";s"+screen.width+"*"+screen.height+"*"+(screen.colorDepth?screen.colorDepth:screen.pixelDepth)) + ";u" + escape(document.URL) + ";" + Math.random() + "' border=0 width=88 height=31 alt='' title='LiveInternet: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ'><\/a>")</script><!--/LiveInternet-->
</div>			
</div>
<!-- Yandex.Metrika counter -->
<script type="text/javascript">
  (function (d, w, c) {
    (w[c] = w[c] || []).push(function() {
      try {
        w.yaCounter8121682 = new Ya.Metrika({
          id:8121682,
          clickmap:true,
          trackLinks:true,
          accurateTrackBounce:true
        });
      } catch(e) { }
    });

    var n = d.getElementsByTagName("script")[0],
        s = d.createElement("script"),
        f = function () { n.parentNode.insertBefore(s, n); };
    s.type = "text/javascript";
    s.async = true;
    s.src = "https://mc.yandex.ru/metrika/watch.js";

    if (w.opera == "[object Opera]") {
      d.addEventListener("DOMContentLoaded", f, false);
    } else { f(); }
  })(document, window, "yandex_metrika_callbacks");
</script>
<noscript><div><img src="https://mc.yandex.ru/watch/8121682" style="position:absolute; left:-9999px;" alt="" /></div></noscript>
<!-- /Yandex.Metrika counter -->
</body>
</html>
Report ID
20210408T095157Z_webconnectivity_KZ_48716_n1_Pf16aDmWJGJtdqnl
Platform
linux
Software Name
ooniprobe-cli (3.7.0-alpha)
Measurement Engine
ooniprobe-engine (3.7.0-alpha)

Raw Measurement Data

Loading