OK
http://politcentr.ru/
Ukraine
Country
AS34058
Network
May 16, 2021, 08:03 AM UTC
Date & Time
Websites
Websites
Runtime: 2.7s
On May 16, 2021, 08:03 AM UTC, http://politcentr.ru/ was accessible when tested on AS34058 in Ukraine.

Failures

HTTP Experiment
null
DNS Experiment
null
Control
null

DNS Queries

Resolver:
212.58.161.173
Query:
IN A politcentr.ru
Engine:
system
Name
Class
TTL
Type
DATA
@
IN
A
172.67.180.25
@
IN
A
104.21.83.177
Query:
IN AAAA politcentr.ru
Engine:
system
Name
Class
TTL
Type
DATA
@
IN
AAAA
2606:4700:3032::6815:53b1
@
IN
AAAA
2606:4700:3035::ac43:b419

TCP Connections

Connection to 2606:4700:3032::6815:53b1:80 failed.
Connection to 2606:4700:3035::ac43:b419:80 failed.
Connection to 104.21.83.177:80 succeeded.
Connection to 172.67.180.25:80 succeeded.

HTTP Requests

URL
GET https://politcentr.ru/
Response Headers
Alt-Svc:
h3-27=":443"; ma=86400, h3-28=":443"; ma=86400, h3-29=":443"; ma=86400
Cache-Control:
max-age=172800, private, must-revalidate
Cf-Cache-Status:
DYNAMIC
Cf-Ray:
65037fc51c802deb-KBP
Cf-Request-Id:
0a160e2f3000002debb633f000000001
Content-Type:
text/html; charset=windows-1251
Date:
Sun, 16 May 2021 09:15:01 GMT
Expect-Ct:
max-age=604800, report-uri="https://report-uri.cloudflare.com/cdn-cgi/beacon/expect-ct"
Expires:
Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
Nel:
{"report_to":"cf-nel","max_age":604800}
Pragma:
no-cache
Report-To:
{"endpoints":[{"url":"https:\/\/a.nel.cloudflare.com\/report?s=Eq6SA%2FODMSX%2BrmhYHz7M5i5%2B92gGsJ9SvCFcXlICiPfyjxZj7O1qQLEIQXN1fC%2F6lI3VjtrjyGcRDyp4q3FoX7wIhTDL72TISozOyfMP"}],"group":"cf-nel","max_age":604800}
Server:
cloudflare
Set-Cookie:
PHPSESSID=a92bc0e3cd2a8a2bd8728d77e61327e9; path=/; domain=.politcentr.ru; HttpOnly
X-Powered-By:
PHP/7.1.33
Response Body
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
  <?php antiadblock::get(); ?> 
	<!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-92714010-1"></script>
<meta name="yandex-tableau-widget" content="logo=https://politcentr.ru/templates/DonetskiyNews/images/logost.png, color=#ffffff" />
<script>
 window.dataLayer = window.dataLayer || [];
 function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
 gtag('js', new Date());

 gtag('config', 'UA-92714010-1');
</script>

    <meta charset="windows-1251">
<title>PolitCentr-NEWS</title>
<meta name="description" content="Îñâåùåíèå îáùåé ñèòóàöèè â ìèðå: ãåîïîëèòèêà, âîéíû, ïîëèòèêà, ýêîíîìèêà, ïðîìûøëåííîñòü, àðìèÿ.">
<meta name="keywords" content="ïîëèòèêà, ãåîïîëèòèêà, ýêîíîìèêà, ïðîìûøëåííîñòü, íîâîñòè, ñòàòüè, âîéíà íà Äîíáàññå, Âîéíà â Ñèðèè, ïîëèòöåíòð">
<meta name="generator" content="DataLife Engine (//dle-news.ru)">
<link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="https://politcentr.ru/engine/opensearch.php" title="PolitCentr-NEWS">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="PolitCentr-NEWS" href="https://politcentr.ru/rss.xml" />
<link href="/engine/classes/min/index.php?charset=windows-1251&amp;f=engine/editor/css/default.css&amp;v=22" rel="stylesheet" type="text/css">
<script type="text/javascript" src="/engine/classes/min/index.php?charset=windows-1251&amp;g=general&amp;v=22"></script>
		<link rel="icon" href="/templates/DonetskiyNews/images/favicon.ico" type="image/x-icon" /> 
    <link rel="shortcut icon" href="/templates/DonetskiyNews/images/favicon.ico" type="image/x-icon" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <link rel="stylesheet" href="/templates/DonetskiyNews/css/bootstrap.css" media="screen" />
    <link rel="stylesheet" href="/templates/DonetskiyNews/css/icoMoon.css" media="all" />
    <link rel="stylesheet" href="/templates/DonetskiyNews/css/flexslider.css" media="screen" />
    <link rel="stylesheet" href="/templates/DonetskiyNews/css/engine.css" media="screen" />
    <link rel="stylesheet" href="/templates/DonetskiyNews/css/style.css">
    <link href="/templates/DonetskiyNews/css/responsive.css" rel="stylesheet">
    <!--[if lt IE 9]>
      <script src="/templates/DonetskiyNews/js/html5shiv.js"></script>
      <script src="/templates/DonetskiyNews/js/respond.min.js"></script>
      <script src="/templates/DonetskiyNews/js/css3-mediaqueries"></script>
      <link rel="stylesheet" href="/templates/DonetskiyNews/css/ie.css" type="text/css" media="all" />
			<script src="/templates/DonetskiyNews/js/PIE_IE678.js"></script>
    <![endif]-->
    <link href='//fonts.googleapis.com/css?family=Oswald:400,300,700' rel='stylesheet' type='text/css'>
		<meta name="google-site-verification" content="H7fb6QWfKi6o9hiTK6qBh5RgAznuMz3TO6goJMI7Lbg" />
    <meta name="google-site-verification" content="kCOVmQRlRVyIYLYpLGB8CcfK1x7-GKmaTmeyZJrNa0Q" />
    <meta name="yandex-verification" content="acade09856b8aa71" />
    <meta name="wot-verification" content="782e3a797e88c8600e3e"/> 
    <meta name="a5eff812921e294be17e7faebb7a97aa" content=""> 
		<meta name="yandex-verification" content="5d6b861b8625fc00" />
    <meta name="alpari_partner" content="1236871" /> 
    <meta name="referrer" content="origin" />
    <meta name="verify-admitad" content="268346840c" />
    <meta name="msvalidate.01" content="4DE7C089E13BD22A2477B707A76232D4" />
    <meta name='wmail-verification' content='9aebbb0b3b843a5426b7d9b4cc7a45d7' />
		<meta name="yandex-verification" content="acade09856b8aa71" />
		<meta name="google-site-verification" content="H0sh6-47TK1OmiUJCrlA70M2yfik4RfP7o0cxwTznm4" />
    <meta name="telderi" content="51da01e6dee10fac6c5218eaf726a908" />

    <!--A228A0B85125F652D5CBE3493695862A--> 
    <!-- aa72e38c6d336120 --> 
    <!-- _mncheckrights210174_ -->
    
    <script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<script>
 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({
  google_ad_client: "ca-pub-6825109991695636",
  enable_page_level_ads: true
 });
</script>
		
  </head>

<body>


<div class="wrapper">
  
  <div class="kp-page-header">
    <div class="header-top">
      <div class="kp-headline-wrapper pull-left clearfix">
        <span class="kp-headline-title">Âàæíûå íîâîñòè</span>
        <div class="kp-headline clearfix">            
          <dl class="ticker-1 clearfix">
            <dd><a href="https://politcentr.ru/42253-gibridnoe2-izdevatelstvo-rossiya-i-ssha-sravnyali-schet-v-igre-zabey-na-ukrainu.html">16.05.2021 - Ãèáðèäíîå èçäåâàòåëüñòâî: Ðîññèÿ è ÑØÀ ñðàâíÿëè ñ÷åò â èãðå «Çàáåé íà Óêðàèíó»</a></dd><dd><a href="https://politcentr.ru/42250-panika-v-ssha-benzin-zakanchivaetsya-v-vashingtone-krizis.html">16.05.2021 - Ïàíèêà â ÑØÀ: áåíçèí çàêàí÷èâàåòñÿ — â Âàøèíãòîíå êðèçèñ</a></dd><dd><a href="https://politcentr.ru/42252-bonzam-v-kieve-pridetsya-srochno-evakuirovatsya-chem-putin-tak-napugal-klimkina.html">16.05.2021 - &quot;Áîíçàì â Êèåâå ïðèä¸òñÿ ñðî÷íî ýâàêóèðîâàòüñÿ&quot;: ×åì Ïóòèí òàê íàïóãàë Êëèìêèíà?</a></dd><dd><a href="https://politcentr.ru/42255-sovsem-perebral-zelenskomu-napomnili-o-meste-ukrainy.html">16.05.2021 - &quot;Ñîâñåì ïåðåáðàë&quot;: Çåëåíñêîìó íàïîìíèëè î ìåñòå Óêðàèíû</a></dd><dd><a href="https://politcentr.ru/42254-gde-samouvazhenie-doezdites-na-ukrainu-prilepin-predupredil-bastu-i-grebenschikova-video.html">16.05.2021 - «Ãäå ñàìîóâàæåíèå? Äîåçäèòåñü íà Óêðàèíó». Ïðèëåïèí ïðåäóïðåäèë Áàñòó è Ãðåáåíùèêîâà (Âèäåî)</a></dd><dd><a href="https://politcentr.ru/42251-voenkor-koc-pokazal-kadry-neveroyatnogo-vezeniya-pri-raketnom-udare-v-gaze-i-sderote-video.html">16.05.2021 - Âîåíêîð Êîö ïîêàçàë êàäðû íåâåðîÿòíîãî âåçåíèÿ ïðè ðàêåòíîì óäàðå â Ãàçå è Ñäåðîòå (Âèäåî)</a></dd><dd><a href="https://politcentr.ru/42249-moschneyshie-udary-armiya-rossii-unichtozhila-taynye-podzemnye-obekty-vraga-v-sar-video.html">16.05.2021 - Ìîùíåéøèå óäàðû — Àðìèÿ Ðîññèè óíè÷òîæèëà òàéíûå ïîäçåìíûå îáúåêòû âðàãà â ÑÀÐ (Âèäåî)</a></dd>
          </dl>
        </div>
      </div>

			<div class="logg"><!--<a href="https://politcentr.ru/index.php?do=register" class="login-btn2">Ðåãèñòðàöèÿ</a>--> <a href="#" class="login-btn">Àâòîðèçàöèÿ</a>
<div class="login_block">
  <div class="close"></div>
  
  
  <!--<form method="post" action="" class="login_form">
    <label for="login_name">E-Mail:</label>
    <input class="inp" type="text" name="login_name" id="login_name" />

    <label for="login_password">Ïàðîëü (<a href="https://politcentr.ru/index.php?do=lostpassword">çàáûëè?</a>):</label>
    <input class="inp" type="password" name="login_password" id="login_password" />

    <div><input class="ch_box_save" type="checkbox" name="login_not_save" id="login_not_save" value="1"/>

    <label class="not_save_label" for="login_not_save"><span></span>×óæîé êîìïüþòåð</label></div>-->

    <div style="margin-bottom:10px;">
  <a href="https://oauth.vk.com/authorize?client_id=5858322&amp;redirect_uri=https%3A%2F%2Fpolitcentr.ru%2Findex.php%3Fdo%3Dauth-social%26provider%3Dvk&amp;scope=offline%2Cwall%2Cemail&amp;state=3e58f2e3b5e51cf71d11672e70aa3a8f&amp;response_type=code" rel="nofollow" target="_blank"><img src="/templates/DonetskiyNews/images/social/vkontakte.gif" /></a>
  <a href="https://connect.ok.ru/oauth/authorize?client_id=1249712896&amp;redirect_uri=https%3A%2F%2Fpolitcentr.ru%2Findex.php%3Fdo%3Dauth-social%26provider%3Dod&amp;state=3e58f2e3b5e51cf71d11672e70aa3a8f&amp;response_type=code" rel="nofollow" target="_blank"><img src="/templates/DonetskiyNews/images/social/odnoklassniki.gif" /></a>
  <a href="https://www.facebook.com/dialog/oauth?client_id=374957392985298&amp;redirect_uri=https%3A%2F%2Fpolitcentr.ru%2Findex.php%3Fdo%3Dauth-social%26provider%3Dfc&amp;scope=public_profile%2Cemail&amp;display=popup&amp;state=3e58f2e3b5e51cf71d11672e70aa3a8f&amp;response_type=code" rel="nofollow" target="_blank"><img src="/templates/DonetskiyNews/images/social/facebook.gif" /></a>
  <a href="https://connect.mail.ru/oauth/authorize?client_id=751726&amp;redirect_uri=https%3A%2F%2Fpolitcentr.ru%2Findex.php%3Fdo%3Dauth-social%26provider%3Dmailru&amp;state=3e58f2e3b5e51cf71d11672e70aa3a8f&amp;response_type=code" rel="nofollow" target="_blank"><img src="/templates/DonetskiyNews/images/social/mailru.gif" /></a>
  <a href="https://oauth.yandex.ru/authorize?client_id=961fc1d865cc46acb3f77bdd64780032&amp;redirect_uri=https%3A%2F%2Fpolitcentr.ru%2Findex.php%3Fdo%3Dauth-social%26provider%3Dyandex&amp;state=3e58f2e3b5e51cf71d11672e70aa3a8f&amp;response_type=code" rel="nofollow" target="_blank"><img src="/templates/DonetskiyNews/images/social/yandex.gif" /></a>
  <a href="https://accounts.google.com/o/oauth2/auth?client_id=382471360883-26d64c462m28ejube8pbgqeb79b96mve.apps.googleusercontent.com&amp;redirect_uri=https%3A%2F%2Fpolitcentr.ru%2Findex.php%3Fdo%3Dauth-social%26provider%3Dgoogle&amp;scope=https%3A%2F%2Fwww.googleapis.com%2Fauth%2Fuserinfo.email+https%3A%2F%2Fwww.googleapis.com%2Fauth%2Fuserinfo.profile&amp;state=3e58f2e3b5e51cf71d11672e70aa3a8f&amp;response_type=code" rel="nofollow" target="_blank"><img src="/templates/DonetskiyNews/images/social/google.gif" /></a>
    </div>

     <!--<button class="enter-btn site_button" oncspanck="submit();" type="submit" title="Âîéòè">Âîéòè</button>-->
    <input name="login" type="hidden" id="login" value="submit" />
    <div class="reg-link"><a href="https://politcentr.ru/index.php?do=register" title="Ðåãèñòðàöèÿ íà ñàéòå">Ðåãèñòðàöèÿ</a></div>
    <div class="reg-link"><a href="/privacy_policy.html">Ïîëèòèêà êîíôèäåíöèàëüíîñòè</a></div>
  </form>
  
</div></div>
      <div class="logg">
  <ul>
  <li><a rel=»nofollow» href="https://vk.com/novosti_dnr" class="vkontakte" title="ВКонтакте"></a></li>
  <li><a rel=»nofollow» href="https://www.facebook.com/groups/366535650160474/" class="facebook" title="Facebook"></a></li>
  <li><a rel=»nofollow» href="https://twitter.com/koctikkn" class="twitter" title="Twitter"></a></li>
  <li><a rel=»nofollow» href="/rss.xml" class="rss" title="RSS"></a></li>
  </ul>
</div>
      <div class="clear"></div>
    </div>
    <div class="header-middle">
      <div id="logo-image" class="pull-left"><a href="/"><img src="/templates/DonetskiyNews/images/logos.png
" alt="" /></a></div>
      <div id="top-banner" class="pull-right">
        
 
      </div>
      <div class="clear"></div>
    </div>
    <div class="header-bottom">
      <nav id="main-nav" class="pull-left">
        <ul id="main-menu" class="clearfix">
	<li class="home-menu-icon"><a class="icon-home" href="/"></a></li>
	<li>
		<a href="#">Ïîëèòèêà</a>
		<ul>
			<li><a href="eu">Â ìèðå</a></li>
			<li><a href="ru">Ðîññèÿ</a></li>
			<li><a href="ua">Óêðàèíà</a></li>
      <li><a href="crimea">Êðûì</a></li>
			<li><a href="imho">Ìíåíèå</a></li>
			
		</ul>
	</li>
	<li>
		<a href="#">Îáùåñòâî</a>
		<ul>
			<li><a href="sport">Ñïîðò</a></li>
			<li><a href="turizm">Òóðèçì</a></li>
			<li><a href="kultura">Êóëüòóðà</a></li>
      <li><a href="biznes">Áèçíåñ</a></li>
			<li><a href="zdorovie">Çäîðîâüå</a></li>
			<li><a href="moda">Ìîäà</a></li>
			<li><a href="sovet">Áûò</a></li>
			<li><a href="education">Îáðàçîâàíèå</a></li>
			<li><a href="tehno">Òåõíîëîãèè</a></li>
			 <li><a href="anons">Ïîëåçíîå</a></li>
		</ul>
	</li>
	<li><a href="ekonomiks">Ýêîíîìèêà</a></li>
	<li><a href="chp">Ïðîèñøåñòâèÿ</a></li>
	<li><a href="vibor">Âûáîð ðåäàêöèè</a></li>
	<li>
		<a href="news-novoross">Íîâîðîññèÿ</a>
		<ul>
			<li><a href="news-novoross">Íîâîñòè Íîâîðîññèè</a></li>
			<li><a href="dnr">ÄÍÐ</a></li>
			<li><a href="lnr">ËÍÐ</a></li>
			<li><a href="svodki-novoross">Ñâîäêè</a></li>
			
		</ul>
	</li>
	<li>
		<a href="video">Âèäåî</a>
		
	</li>
	
	<li><a href="glavnaya">Âñå íîâîñòè</a></li>
</ul>
        <div id="mobile-menu">
	<span>Ìåíþ</span>
	<ul id="toggle-view-menu">
		<li class="clearfix">
			<h3><a href="#">Ïîëèòèêà</a></h3>
		<span>+</span>
			<div class="clear"></div>
			<div class="menu-panel clearfix">
				<ul>
			<li><a href="eu">Â ìèðå</a></li>
			<li><a href="ru">Ðîññèÿ</a></li>
			<li><a href="ua">Óêðàèíà</a></li>
      <li><a href="crimea">Êðûì</a></li>    
			<li><a href="imho">Ìíåíèå</a></li>
				</ul>
			</div>
		</li>
		<li class="clearfix">
			<h3><a href="#">Îáùåñòâî</a></h3>
			<span>+</span>
			<div class="clear"></div>
			<div class="menu-panel clearfix">
				<ul>
			<li><a href="sport">Ñïîðò</a></li>
			<li><a href="turizm">Òóðèçì</a></li>
			<li><a href="kultura">Êóëüòóðà</a></li>
      <li><a href="biznes">Áèçíåñ</a></li>    
			<li><a href="zdorovie">Çäîðîâüå</a></li>
			<li><a href="moda">Ìîäà</a></li>
			<li><a href="sovet">Áûò</a></li>
			<li><a href="education">Îáðàçîâàíèå</a></li>
			<li><a href="tehno">Òåõíîëîãèè</a></li>
				</ul>
			</div>
		</li>
		<li class="clearfix">
			<h3><a href="ekonomiks">Ýêîíîìèêà</a></h3>
		</li>
		<li class="clearfix">
			<h3><a href="chp">Ïðîèñøåñòâèÿ</a></h3>
		</li>
		<li class="clearfix">
			<h3><a href="vibor">Âûáîð ðåäàêöèè</a></h3>
		</li>
		<li class="clearfix">
			<h3><a href="news-novoross">Íîâîðîññèÿ</a></h3>
			<span>+</span>
			<div class="clear"></div>
			<div class="menu-panel clearfix">
				<ul>
			<li><a href="dnr">ÄÍÐ</a></li>
			<li><a href="lnr">ËÍÐ</a></li>
			<li><a href="svodki-novoross">Ñâîäêè</a></li>
				</ul>
			</div>
		</li>
		<li class="clearfix">
			<h3><a href="video">Âèäåî</a></h3>
			<span>+</span>
			<div class="clear"></div>
			<div class="menu-panel clearfix">
				
			</div>
		</li>
		
		<li class="clearfix">
			<h3><a href="glavnaya">Âñå íîâîñòè</a></h3>
		</li>
	</ul>
</div>
      </nav>
      
      <div class="search-box pull-right clearfix">
        <form class="search-form clearfix" method="post" action="">
				  <input type="hidden" name="do" value="search" />
          <input type="hidden" name="subaction" value="search" />
          <input type="text" onBlur="if (this.value == '')
            this.value = this.defaultValue;" onFocus="if (this.value == this.defaultValue)
            this.value = '';" value="Íàéòè íà ñàéòå" id="story" name="story" class="search-text">
          <input type="submit" value="" name="submit" class="search-submit">
        </form>
      </div>
      <div class="clear"></div>
      <nav id="secondary-nav">
        <ul id="secondary-menu" class="clearfix">
          <li><a href="/index.php?do=feedback">Êîíòàêòû</a></li>
          <li><a href="/partner.html">Ïàðòíåðû</a></li>
          <li><a href="https://beget.com/p208494">Íàø õîñòèíã</a></li>
          <li><a href="/privacy_policy.html">Ïîëèòèêà êîíôèäåíöèàëüíîñòè</a></li>
          <li><a href="/rules.html">Ïðàâèëà</a></li>
        </ul>
      </nav>
    </div>
  </div>

  <div class="main-content">
    
    <div class="main-col">
      
      <div class="col-a">
			  
				
				
        
				<div class="widget-area-4">
          <div class="widget kp-media-widget">
            <div class="flexslider kp-featured-news-slider">
              <ul class="slides">
                <li data-thumb="https://politcentr.ru/uploads/posts/2021-05/thumbs/1621134128_0b.jpg">
	<div class="entry-thumb hover-effect slid2">
		<a href="https://politcentr.ru/42253-gibridnoe2-izdevatelstvo-rossiya-i-ssha-sravnyali-schet-v-igre-zabey-na-ukrainu.html"><img src="/uploads/posts/2021-05/thumbs/1621134128_0b.jpg" alt="Ãèáðèäíîå èçäåâàòåëüñòâî: Ðîññèÿ è ÑØÀ ñðàâíÿëè ñ÷åò â èãðå «Çàáåé íà Óêðàèíó»" /></a>
		<a href="https://politcentr.ru/42253-gibridnoe2-izdevatelstvo-rossiya-i-ssha-sravnyali-schet-v-igre-zabey-na-ukrainu.html" class="hover-icon video-icon"></a>
	</div>
	<div class="entry-content">
		<header>
			<h6 class="entry-title"><a href="https://politcentr.ru/42253-gibridnoe2-izdevatelstvo-rossiya-i-ssha-sravnyali-schet-v-igre-zabey-na-ukrainu.html">Ãèáðèäíîå èçäåâàòåëüñòâî: Ðîññèÿ è ÑØÀ ñðàâíÿëè ñ÷åò â èãðå «Çàáåé íà Óêðàèíó»</a></h6>
			<span class="entry-date clearfix"><span class="entry-icon icon-clock"></span><span>16 ìàé, 2021</span></span>
			<span class="entry-comments clearfix"><span class="entry-icon icon-bubble"></span><a href="https://politcentr.ru/42253-gibridnoe2-izdevatelstvo-rossiya-i-ssha-sravnyali-schet-v-igre-zabey-na-ukrainu.html#comment">0</a></span>
			<span class="entry-views clearfix"><span class="entry-icon icon-eye"></span><span>277</span></span>
		</header>
		<p>Íàìåäíè ïðèêëþ÷èëàñü ìàëåíüêàÿ, íî î÷åíü îáèäíàÿ çðàäà. Ìîñêâà âêëþ÷èëà â îôèöèàëüíûé ïåðå÷åíü ãîñóäàðñòâ, ñîâåðøàþùèõ íåäðóæåñòâåííûå äåéñòâèÿ â îòíîøåíèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè åå þðèäè÷åñêèõ ëèö, òîëüêî äâå ñòðàíû – Ñîåäèíåííûå Øòàòû è ×åõèþ.</p>
		<a class="more-link clearfix" href="https://politcentr.ru/42253-gibridnoe2-izdevatelstvo-rossiya-i-ssha-sravnyali-schet-v-igre-zabey-na-ukrainu.html"><span class="entry-icon icon-popup"></span><span>Ïîäðîáíåå ...</span></a>
	</div>
</li>
<li data-thumb="https://politcentr.ru/uploads/posts/2021-05/thumbs/1621133022_0a.jpg">
	<div class="entry-thumb hover-effect slid2">
		<a href="https://politcentr.ru/42250-panika-v-ssha-benzin-zakanchivaetsya-v-vashingtone-krizis.html"><img src="/uploads/posts/2021-05/thumbs/1621133022_0a.jpg" alt="Ïàíèêà â ÑØÀ: áåíçèí çàêàí÷èâàåòñÿ — â Âàøèíãòîíå êðèçèñ" /></a>
		<a href="https://politcentr.ru/42250-panika-v-ssha-benzin-zakanchivaetsya-v-vashingtone-krizis.html" class="hover-icon video-icon"></a>
	</div>
	<div class="entry-content">
		<header>
			<h6 class="entry-title"><a href="https://politcentr.ru/42250-panika-v-ssha-benzin-zakanchivaetsya-v-vashingtone-krizis.html">Ïàíèêà â ÑØÀ: áåíçèí çàêàí÷èâàåòñÿ — â Âàøèíãòîíå êðèçèñ</a></h6>
			<span class="entry-date clearfix"><span class="entry-icon icon-clock"></span><span>16 ìàé, 2021</span></span>
			<span class="entry-comments clearfix"><span class="entry-icon icon-bubble"></span><a href="https://politcentr.ru/42250-panika-v-ssha-benzin-zakanchivaetsya-v-vashingtone-krizis.html#comment">0</a></span>
			<span class="entry-views clearfix"><span class="entry-icon icon-eye"></span><span>115</span></span>
		</header>
		<p>Áåíçèí â ñòîëèöå ÑØÀ çàêàí÷èâàåòñÿ, äàæå íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî êðóïíåéøàÿ òðóáîïðîâîäíàÿ ñåòü ÑØÀ ïî òðàíñïîðòèðîâêå òîïëèâà âîçîáíîâèëà ïîñòàâêè ïîñëå êèáåðàòàêè, è ïðàâèòåëüñòâî çàâåðèëî âîäèòåëåé, ÷òî ñèòóàöèÿ ñêîðî âåðíåòñÿ ê íîðìå, ñîîáùàåò «Ðåéòåð».</p>
		<a class="more-link clearfix" href="https://politcentr.ru/42250-panika-v-ssha-benzin-zakanchivaetsya-v-vashingtone-krizis.html"><span class="entry-icon icon-popup"></span><span>Ïîäðîáíåå ...</span></a>
	</div>
</li>
<li data-thumb="https://politcentr.ru/uploads/posts/2021-05/thumbs/1621133839_politcentr.ru_w720h405fill.jpg">
	<div class="entry-thumb hover-effect slid2">
		<a href="https://politcentr.ru/42252-bonzam-v-kieve-pridetsya-srochno-evakuirovatsya-chem-putin-tak-napugal-klimkina.html"><img src="/uploads/posts/2021-05/thumbs/1621133839_politcentr.ru_w720h405fill.jpg" alt="&quot;Áîíçàì â Êèåâå ïðèä¸òñÿ ñðî÷íî ýâàêóèðîâàòüñÿ&quot;: ×åì Ïóòèí òàê íàïóãàë Êëèìêèíà?" /></a>
		<a href="https://politcentr.ru/42252-bonzam-v-kieve-pridetsya-srochno-evakuirovatsya-chem-putin-tak-napugal-klimkina.html" class="hover-icon video-icon"></a>
	</div>
	<div class="entry-content">
		<header>
			<h6 class="entry-title"><a href="https://politcentr.ru/42252-bonzam-v-kieve-pridetsya-srochno-evakuirovatsya-chem-putin-tak-napugal-klimkina.html">&quot;Áîíçàì â Êèåâå ïðèä¸òñÿ ñðî÷íî ýâàêóèðîâàòüñÿ&quot;: ×åì Ïóòèí òàê íàïóãàë Êëèìêèíà?</a></h6>
			<span class="entry-date clearfix"><span class="entry-icon icon-clock"></span><span>16 ìàé, 2021</span></span>
			<span class="entry-comments clearfix"><span class="entry-icon icon-bubble"></span><a href="https://politcentr.ru/42252-bonzam-v-kieve-pridetsya-srochno-evakuirovatsya-chem-putin-tak-napugal-klimkina.html#comment">0</a></span>
			<span class="entry-views clearfix"><span class="entry-icon icon-eye"></span><span>281</span></span>
		</header>
		<p>Äåïóòàò Ãîñäóìû Åëåíà Ïàíèíà ðàññêàçàëà, ÷åì ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí òàê íàïóãàë áûâøåãî ãëàâó ÌÈÄ Óêðàèíû Ïàâëà Êëèìêèíà. Ïî å¸ ñëîâàì, "áîíçàì â Êèåâå ïðèä¸òñÿ ñðî÷íî ýâàêóèðîâàòüñÿ".</p>
		<a class="more-link clearfix" href="https://politcentr.ru/42252-bonzam-v-kieve-pridetsya-srochno-evakuirovatsya-chem-putin-tak-napugal-klimkina.html"><span class="entry-icon icon-popup"></span><span>Ïîäðîáíåå ...</span></a>
	</div>
</li>
<li data-thumb="https://politcentr.ru/uploads/posts/2021-05/thumbs/1621134995_1a.jpg">
	<div class="entry-thumb hover-effect slid2">
		<a href="https://politcentr.ru/42255-sovsem-perebral-zelenskomu-napomnili-o-meste-ukrainy.html"><img src="/uploads/posts/2021-05/thumbs/1621134995_1a.jpg" alt="&quot;Ñîâñåì ïåðåáðàë&quot;: Çåëåíñêîìó íàïîìíèëè î ìåñòå Óêðàèíû" /></a>
		<a href="https://politcentr.ru/42255-sovsem-perebral-zelenskomu-napomnili-o-meste-ukrainy.html" class="hover-icon video-icon"></a>
	</div>
	<div class="entry-content">
		<header>
			<h6 class="entry-title"><a href="https://politcentr.ru/42255-sovsem-perebral-zelenskomu-napomnili-o-meste-ukrainy.html">&quot;Ñîâñåì ïåðåáðàë&quot;: Çåëåíñêîìó íàïîìíèëè î ìåñòå Óêðàèíû</a></h6>
			<span class="entry-date clearfix"><span class="entry-icon icon-clock"></span><span>16 ìàé, 2021</span></span>
			<span class="entry-comments clearfix"><span class="entry-icon icon-bubble"></span><a href="https://politcentr.ru/42255-sovsem-perebral-zelenskomu-napomnili-o-meste-ukrainy.html#comment">0</a></span>
			<span class="entry-views clearfix"><span class="entry-icon icon-eye"></span><span>238</span></span>
		</header>
		<p>Ñåíàòîð Àëåêñåé Ïóøêîâ æåñòêî ðàñêðèòèêîâàë â Telegram ïðåçèäåíòà Óêðàèíû Âëàäèìèðà Çåëåíñêîãî è íàïîìíèë åìó î ãåîãðàôè÷åñêîì ïîëîæåíèè åãî ñòðàíû.</p>
		<a class="more-link clearfix" href="https://politcentr.ru/42255-sovsem-perebral-zelenskomu-napomnili-o-meste-ukrainy.html"><span class="entry-icon icon-popup"></span><span>Ïîäðîáíåå ...</span></a>
	</div>
</li>

              </ul>
            </div>
          </div>
        </div>
				<div class="widget-area-3">
          <div class="widget kp-article-list-widget clearfix">
            <h6 class="widget-title">Ïîëèòèêà</h6>
            <article class="entry-item latest-item clearfix">
	<div class="entry-thumb hover-effect">
		<a href="https://politcentr.ru/42253-gibridnoe2-izdevatelstvo-rossiya-i-ssha-sravnyali-schet-v-igre-zabey-na-ukrainu.html"><img src="/uploads/posts/2021-05/thumbs/1621134128_0b.jpg" alt="Ãèáðèäíîå èçäåâàòåëüñòâî: Ðîññèÿ è ÑØÀ ñðàâíÿëè ñ÷åò â èãðå «Çàáåé íà Óêðàèíó»" /></a>
	</div>
	<div class="entry-content">
		<header>
			<h6 class="entry-title"><a href="https://politcentr.ru/42253-gibridnoe2-izdevatelstvo-rossiya-i-ssha-sravnyali-schet-v-igre-zabey-na-ukrainu.html">Ãèáðèäíîå èçäåâàòåëüñòâî: Ðîññèÿ è ÑØÀ ñðàâíÿëè ñ÷åò â èãðå «Çàáåé íà Óêðàèíó»</a></h6>
			<span class="entry-date clearfix"><span class="entry-icon icon-clock"></span><span>16 ìàé, 2021</span></span>
			<span class="entry-comments clearfix"><span class="entry-icon icon-bubble"></span><a href="https://politcentr.ru/42253-gibridnoe2-izdevatelstvo-rossiya-i-ssha-sravnyali-schet-v-igre-zabey-na-ukrainu.html#comment">0</a></span>
			<span class="entry-views clearfix"><span class="entry-icon icon-eye"></span><span>277</span></span>
		</header>
		<p>Íàìåäíè ïðèêëþ÷èëàñü ìàëåíüêàÿ, íî î÷åíü îáèäíàÿ çðàäà. Ìîñêâà âêëþ÷èëà â îôèöèàëüíûé ïåðå÷åíü ãîñóäàðñòâ, ñîâåðøàþùèõ íåäðóæåñòâåííûå äåéñòâèÿ â îòíîøåíèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè åå þðèäè÷åñêèõ ëèö, òîëüêî äâå ñòðàíû – Ñîåäèíåííûå Øòàòû è ×åõèþ.</p>
		<a class="more-link clearfix" href="https://politcentr.ru/42253-gibridnoe2-izdevatelstvo-rossiya-i-ssha-sravnyali-schet-v-igre-zabey-na-ukrainu.html"><span class="entry-icon icon-popup"></span><span>Ïîäðîáíåå ...</span></a>
	</div>
</article>
            <ul class="older-post">
              <li>
	<article class="entry-item clearfix">
		<header>
			<h6 class="entry-title"><a href="https://politcentr.ru/42250-panika-v-ssha-benzin-zakanchivaetsya-v-vashingtone-krizis.html">Ïàíèêà â ÑØÀ: áåíçèí çàêàí÷èâàåòñÿ — â Âàøèíãòîíå êðèçèñ</a></h6>
			<span class="entry-date clearfix"><span class="entry-icon icon-clock"></span><span>16 ìàé, 2021</span></span>
			<span class="entry-comments clearfix"><span class="entry-icon icon-bubble"></span><a href="https://politcentr.ru/42250-panika-v-ssha-benzin-zakanchivaetsya-v-vashingtone-krizis.html#comment">0</a></span>
			<span class="entry-views clearfix"><span class="entry-icon icon-eye"></span><span>115</span></span>
		</header>
		<div class="entry-thumb hover-effect">
			<a href="https://politcentr.ru/42250-panika-v-ssha-benzin-zakanchivaetsya-v-vashingtone-krizis.html"><img src="/uploads/posts/2021-05/thumbs/1621133022_0a.jpg" alt="Ïàíèêà â ÑØÀ: áåíçèí çàêàí÷èâàåòñÿ — â Âàøèíãòîíå êðèçèñ" /></a>
		</div>
		<div class="entry-content">
			<p>Áåíçèí â ñòîëèöå ÑØÀ çàêàí÷èâàåòñÿ, äàæå íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî êðóïíåéøàÿ òðóáîïðîâîäíàÿ ñåòü ÑØÀ ïî</p>
			<a class="more-link clearfix" href="https://politcentr.ru/42250-panika-v-ssha-benzin-zakanchivaetsya-v-vashingtone-krizis.html"><span class="entry-icon icon-popup"></span><span>Ïîäðîáíåå ...</span></a>
		</div>
	</article>
</li>
<li>
	<article class="entry-item clearfix">
		<header>
			<h6 class="entry-title"><a href="https://politcentr.ru/42252-bonzam-v-kieve-pridetsya-srochno-evakuirovatsya-chem-putin-tak-napugal-klimkina.html">&quot;Áîíçàì â Êèåâå ïðèä¸òñÿ ñðî÷íî ýâàêóèðîâàòüñÿ&quot;: ×åì Ïóòèí òàê íàïóãàë Êëèìêèíà?</a></h6>
			<span class="entry-date clearfix"><span class="entry-icon icon-clock"></span><span>16 ìàé, 2021</span></span>
			<span class="entry-comments clearfix"><span class="entry-icon icon-bubble"></span><a href="https://politcentr.ru/42252-bonzam-v-kieve-pridetsya-srochno-evakuirovatsya-chem-putin-tak-napugal-klimkina.html#comment">0</a></span>
			<span class="entry-views clearfix"><span class="entry-icon icon-eye"></span><span>281</span></span>
		</header>
		<div class="entry-thumb hover-effect">
			<a href="https://politcentr.ru/42252-bonzam-v-kieve-pridetsya-srochno-evakuirovatsya-chem-putin-tak-napugal-klimkina.html"><img src="/uploads/posts/2021-05/thumbs/1621133839_politcentr.ru_w720h405fill.jpg" alt="&quot;Áîíçàì â Êèåâå ïðèä¸òñÿ ñðî÷íî ýâàêóèðîâàòüñÿ&quot;: ×åì Ïóòèí òàê íàïóãàë Êëèìêèíà?" /></a>
		</div>
		<div class="entry-content">
			<p>Äåïóòàò Ãîñäóìû Åëåíà Ïàíèíà ðàññêàçàëà, ÷åì ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí òàê íàïóãàë áûâøåãî</p>
			<a class="more-link clearfix" href="https://politcentr.ru/42252-bonzam-v-kieve-pridetsya-srochno-evakuirovatsya-chem-putin-tak-napugal-klimkina.html"><span class="entry-icon icon-popup"></span><span>Ïîäðîáíåå ...</span></a>
		</div>
	</article>
</li>

            </ul>
            <div class="clear"></div>
          </div>
        </div>
				<div class="widget-area-1">
          <div class="widget kp-featured-widget">
            <h6 class="widget-title">Íîâîðîññèÿ</h6>
            <div class="flexslider kp-featured-news-slider loading">
              <ul class="slides">
							  <li data-thumb="https://politcentr.ru/uploads/posts/2021-05/1621048962_1b.jpg">
	<div class="entry-thumb hover-effect slid"><a href="https://politcentr.ru/42246-nets-mesta-ni-zhivym-ni-mertvym-na-okkupirovannoy-luganschine-buntuyut-veterany-ato.html"><img src="/uploads/posts/2021-05/1621048962_1b.jpg" alt="Íåò ìåñòà íè æèâûì, íè ì¸ðòâûì: íà îêêóïèðîâàííîé Ëóãàíùèíå áóíòóþò «âåòåðàíû ÀÒλ" /></a></div>
	<div class="entry-content">
		<header>
			<h4 class="entry-title"><a href="https://politcentr.ru/42246-nets-mesta-ni-zhivym-ni-mertvym-na-okkupirovannoy-luganschine-buntuyut-veterany-ato.html">Íåò ìåñòà íè æèâûì, íè ì¸ðòâûì: íà îêêóïèðîâàííîé Ëóãàíùèíå áóíòóþò «âåòåðàíû ÀÒλ</a></h4>
			<span class="entry-date clearfix"><span class="entry-icon icon-clock"></span><span>15 ìàé, 2021</span></span>
			<span class="entry-comments clearfix"><span class="entry-icon icon-bubble"></span><a href="https://politcentr.ru/42246-nets-mesta-ni-zhivym-ni-mertvym-na-okkupirovannoy-luganschine-buntuyut-veterany-ato.html#comment">0</a></span>
			<span class="entry-views clearfix"><span class="entry-icon icon-eye"></span><span>1 257</span></span>
		</header>
		<p>14 ìàÿ, â îêêóïèðîâàííîì Êèåâîì Ñåâåðîäîíåöêå, êîòîðûé ñåé÷àñ ñ÷èòàåòñÿ àäìèíöåíòðîì áûâøåé Ëóãàíñêîé îáëàñòè, ïðîøëà àêöèÿ ïðîòåñòà áîåâèêîâ, ó÷àñòâîâàâøèõ â êàðàòåëüíûõ îïåðàöèÿõ «ÀÒλ è «ÎÎÑ».</p>
		<a class="more-link clearfix" href="https://politcentr.ru/42246-nets-mesta-ni-zhivym-ni-mertvym-na-okkupirovannoy-luganschine-buntuyut-veterany-ato.html"><span class="entry-icon icon-popup"></span><span>Ïîäðîáíåå ...</span></a>
	</div>
</li>
<li data-thumb="https://politcentr.ru/uploads/posts/2021-05/thumbs/1621048238_0c.jpg">
	<div class="entry-thumb hover-effect slid"><a href="https://politcentr.ru/42244-zatulin-nashe-mvd-dolzhno-perestat-stesnyatsya-vydavat-pasporta-na-donbasse.html"><img src="/uploads/posts/2021-05/thumbs/1621048238_0c.jpg" alt="Çàòóëèí: «Íàøå ÌÂÄ äîëæíî ïåðåñòàòü ñòåñíÿòüñÿ âûäàâàòü ïàñïîðòà íà Äîíáàññå»" /></a></div>
	<div class="entry-content">
		<header>
			<h4 class="entry-title"><a href="https://politcentr.ru/42244-zatulin-nashe-mvd-dolzhno-perestat-stesnyatsya-vydavat-pasporta-na-donbasse.html">Çàòóëèí: «Íàøå ÌÂÄ äîëæíî ïåðåñòàòü ñòåñíÿòüñÿ âûäàâàòü ïàñïîðòà íà Äîíáàññå»</a></h4>
			<span class="entry-date clearfix"><span class="entry-icon icon-clock"></span><span>15 ìàé, 2021</span></span>
			<span class="entry-comments clearfix"><span class="entry-icon icon-bubble"></span><a href="https://politcentr.ru/42244-zatulin-nashe-mvd-dolzhno-perestat-stesnyatsya-vydavat-pasporta-na-donbasse.html#comment">0</a></span>
			<span class="entry-views clearfix"><span class="entry-icon icon-eye"></span><span>511</span></span>
		</header>
		<p>Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü 600 òûñÿ÷ æèòåëåé ËÄÍÐ óæå èìåþò ðîññèéñêèå ïàñïîðòà.</p>
		<a class="more-link clearfix" href="https://politcentr.ru/42244-zatulin-nashe-mvd-dolzhno-perestat-stesnyatsya-vydavat-pasporta-na-donbasse.html"><span class="entry-icon icon-popup"></span><span>Ïîäðîáíåå ...</span></a>
	</div>
</li>
<li data-thumb="https://politcentr.ru/uploads/posts/2021-05/thumbs/1621046997_0a.jpg">
	<div class="entry-thumb hover-effect slid"><a href="https://politcentr.ru/42241-krovavaya-mest-kto-unichtozhil-pozicii-128-brigady-vsu-video.html"><img src="/uploads/posts/2021-05/thumbs/1621046997_0a.jpg" alt="Êðîâàâàÿ ìåñòü: êòî óíè÷òîæèë ïîçèöèè 128 áðèãàäû ÂÑÓ? (Âèäåî)" /></a></div>
	<div class="entry-content">
		<header>
			<h4 class="entry-title"><a href="https://politcentr.ru/42241-krovavaya-mest-kto-unichtozhil-pozicii-128-brigady-vsu-video.html">Êðîâàâàÿ ìåñòü: êòî óíè÷òîæèë ïîçèöèè 128 áðèãàäû ÂÑÓ? (Âèäåî)</a></h4>
			<span class="entry-date clearfix"><span class="entry-icon icon-clock"></span><span>15 ìàé, 2021</span></span>
			<span class="entry-comments clearfix"><span class="entry-icon icon-bubble"></span><a href="https://politcentr.ru/42241-krovavaya-mest-kto-unichtozhil-pozicii-128-brigady-vsu-video.html#comment">0</a></span>
			<span class="entry-views clearfix"><span class="entry-icon icon-eye"></span><span>3 354</span></span>
		</header>
		<p>Ìíîãèå ïîìíÿò íîâîñòü î âîçãîðàíèè íà ñêëàäå áîåïðèïàñîâ ÂÑÓ ïîä Äîíåöêîì 5 ìàÿ.</p>
		<a class="more-link clearfix" href="https://politcentr.ru/42241-krovavaya-mest-kto-unichtozhil-pozicii-128-brigady-vsu-video.html"><span class="entry-icon icon-popup"></span><span>Ïîäðîáíåå ...</span></a>
	</div>
</li>
<li data-thumb="https://politcentr.ru/uploads/posts/2021-05/thumbs/1620961552_0c.jpg">
	<div class="entry-thumb hover-effect slid"><a href="https://politcentr.ru/42236-v-donbasse-snayper-unichtozhil-ukrainskogo-okkupanta.html"><img src="/uploads/posts/2021-05/thumbs/1620961552_0c.jpg" alt="Â Äîíáàññå ñíàéïåð óíè÷òîæèë óêðàèíñêîãî îêêóïàíòà" /></a></div>
	<div class="entry-content">
		<header>
			<h4 class="entry-title"><a href="https://politcentr.ru/42236-v-donbasse-snayper-unichtozhil-ukrainskogo-okkupanta.html">Â Äîíáàññå ñíàéïåð óíè÷òîæèë óêðàèíñêîãî îêêóïàíòà</a></h4>
			<span class="entry-date clearfix"><span class="entry-icon icon-clock"></span><span>14 ìàé, 2021</span></span>
			<span class="entry-comments clearfix"><span class="entry-icon icon-bubble"></span><a href="https://politcentr.ru/42236-v-donbasse-snayper-unichtozhil-ukrainskogo-okkupanta.html#comment">0</a></span>
			<span class="entry-views clearfix"><span class="entry-icon icon-eye"></span><span>696</span></span>
		</header>
		<p> Äîíáàññå â ÷åòâåðã, 13 àïðåëÿ, âûñòðåëîì ñíàéïåðà áûë óíè÷òîæåí óêðàèíñêèé âîåííûé. Î ãèáåëè îêêóïàíòà ñîîáùèë ïðåññ-öåíòð îïåðàòèâíî-òàêòè÷åñêîé ãðóïïû «Âîñòîê».</p>
		<a class="more-link clearfix" href="https://politcentr.ru/42236-v-donbasse-snayper-unichtozhil-ukrainskogo-okkupanta.html"><span class="entry-icon icon-popup"></span><span>Ïîäðîáíåå ...</span></a>
	</div>
</li>

              </ul>
            </div>
          </div>

          <div class="widget kp-article-list-widget">
            <h6 class="widget-title">Ýêîíîìèêà</h6>
            <ul>
              <li>
	<article class="entry-item clearfix">
		<header>
			<h6 class="entry-title"><a href="https://politcentr.ru/42215-niderlandy-perestayut-byt-nalogovym-raem-rossiya-vyshla-iz-soglasheniya.html">Íèäåðëàíäû ïåðåñòàþò áûòü íàëîãîâûì ðàåì: Ðîññèÿ âûøëà èç ñîãëàøåíèÿ</a></h6>
			<span class="entry-date clearfix"><span class="entry-icon icon-clock"></span><span>12 ìàé, 2021</span></span>
			<span class="entry-comments clearfix"><span class="entry-icon icon-bubble"></span><a href="https://politcentr.ru/42215-niderlandy-perestayut-byt-nalogovym-raem-rossiya-vyshla-iz-soglasheniya.html#comment">0</a></span>
			<span class="entry-views clearfix"><span class="entry-icon icon-eye"></span><span>271</span></span>
		</header>
		<div class="entry-thumb hover-effect">
			<a href="https://politcentr.ru/42215-niderlandy-perestayut-byt-nalogovym-raem-rossiya-vyshla-iz-soglasheniya.html"><img src="/uploads/posts/2021-05/thumbs/1620787549_0b.jpg" alt="Íèäåðëàíäû ïåðåñòàþò áûòü íàëîãîâûì ðàåì: Ðîññèÿ âûøëà èç ñîãëàøåíèÿ" /></a>
		</div>
		<div class="entry-content">
			<p>Ãîñäóìà 11 ìàÿ ïî ïðåäëîæåíèþ ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ äåíîíñèðîâàëà ñîãëàøåíèå ñ Íèäåðëàíäàìè îá èçáåæàíèè</p>
			<a class="more-link clearfix" href="https://politcentr.ru/42215-niderlandy-perestayut-byt-nalogovym-raem-rossiya-vyshla-iz-soglasheniya.html"><span class="entry-icon icon-popup"></span><span>Ïîäðîáíåå ...</span></a>
		</div>
	</article>
</li>
<li>
	<article class="entry-item clearfix">
		<header>
			<h6 class="entry-title"><a href="https://politcentr.ru/42174-akademik-cherskiy-vozobnovit-ukladku-severnogo-potoka-2.html">«Àêàäåìèê ×åðñêèé» âîçîáíîâèò óêëàäêó «Ñåâåðíîãî ïîòîêà-2»</a></h6>
			<span class="entry-date clearfix"><span class="entry-icon icon-clock"></span><span>07 ìàé, 2021</span></span>
			<span class="entry-comments clearfix"><span class="entry-icon icon-bubble"></span><a href="https://politcentr.ru/42174-akademik-cherskiy-vozobnovit-ukladku-severnogo-potoka-2.html#comment">0</a></span>
			<span class="entry-views clearfix"><span class="entry-icon icon-eye"></span><span>538</span></span>
		</header>
		<div class="entry-thumb hover-effect">
			<a href="https://politcentr.ru/42174-akademik-cherskiy-vozobnovit-ukladku-severnogo-potoka-2.html"><img src="/uploads/posts/2021-05/thumbs/1620407236_1.jpg" alt="«Àêàäåìèê ×åðñêèé» âîçîáíîâèò óêëàäêó «Ñåâåðíîãî ïîòîêà-2»" /></a>
		</div>
		<div class="entry-content">
			<p>Ðîññèéñêèé òðóáîóêëàä÷èê «Àêàäåìèê ×åðñêèé» âñêîðå âîçîáíîâèò óêëàäêó «Ñåâåðíîãî ïîòîêà-2». Ñóäíî</p>
			<a class="more-link clearfix" href="https://politcentr.ru/42174-akademik-cherskiy-vozobnovit-ukladku-severnogo-potoka-2.html"><span class="entry-icon icon-popup"></span><span>Ïîäðîáíåå ...</span></a>
		</div>
	</article>
</li>
<li>
	<article class="entry-item clearfix">
		<header>
			<h6 class="entry-title"><a href="https://politcentr.ru/42169-zavershenie-severnogo-potoka-2-prevraschaetsya-v-dramatichnoe-sobytie-dlya-vsey-evropy-video.html">Çàâåðøåíèå «Ñåâåðíîãî ïîòîêà-2» ïðåâðàùàåòñÿ â äðàìàòè÷íîå ñîáûòèå äëÿ âñåé Åâðîïû (Âèäåî)</a></h6>
			<span class="entry-date clearfix"><span class="entry-icon icon-clock"></span><span>07 ìàé, 2021</span></span>
			<span class="entry-comments clearfix"><span class="entry-icon icon-bubble"></span><a href="https://politcentr.ru/42169-zavershenie-severnogo-potoka-2-prevraschaetsya-v-dramatichnoe-sobytie-dlya-vsey-evropy-video.html#comment">0</a></span>
			<span class="entry-views clearfix"><span class="entry-icon icon-eye"></span><span>2 239</span></span>
		</header>
		<div class="entry-thumb hover-effect">
			<a href="https://politcentr.ru/42169-zavershenie-severnogo-potoka-2-prevraschaetsya-v-dramatichnoe-sobytie-dlya-vsey-evropy-video.html"><img src="/uploads/posts/2021-05/thumbs/1620356923_0c.jpg" alt="Çàâåðøåíèå «Ñåâåðíîãî ïîòîêà-2» ïðåâðàùàåòñÿ â äðàìàòè÷íîå ñîáûòèå äëÿ âñåé Åâðîïû (Âèäåî)" /></a>
		</div>
		<div class="entry-content">
			<p>Ãàçîïðîâîä «Ñåâåðíûé ïîòîê-2» áóäåò äîñòðîåí, åñëè ïðîåêò áóäåò çàâåðøåí, ïîêà Àíãåëà Ìåðêåëü</p>
			<a class="more-link clearfix" href="https://politcentr.ru/42169-zavershenie-severnogo-potoka-2-prevraschaetsya-v-dramatichnoe-sobytie-dlya-vsey-evropy-video.html"><span class="entry-icon icon-popup"></span><span>Ïîäðîáíåå ...</span></a>
		</div>
	</article>
</li>
<li>
	<article class="entry-item clearfix">
		<header>
			<h6 class="entry-title"><a href="https://politcentr.ru/42166-otveta-ne-posledovalo-blinkena-postavili-v-tupik-voprosom-o-rossii-i-swift.html">Îòâåòà íå ïîñëåäîâàëî: Áëèíêåíà ïîñòàâèëè â òóïèê âîïðîñîì î Ðîññèè è SWIFT</a></h6>
			<span class="entry-date clearfix"><span class="entry-icon icon-clock"></span><span>07 ìàé, 2021</span></span>
			<span class="entry-comments clearfix"><span class="entry-icon icon-bubble"></span><a href="https://politcentr.ru/42166-otveta-ne-posledovalo-blinkena-postavili-v-tupik-voprosom-o-rossii-i-swift.html#comment">0</a></span>
			<span class="entry-views clearfix"><span class="entry-icon icon-eye"></span><span>1 036</span></span>
		</header>
		<div class="entry-thumb hover-effect">
			<a href="https://politcentr.ru/42166-otveta-ne-posledovalo-blinkena-postavili-v-tupik-voprosom-o-rossii-i-swift.html"><img src="/uploads/posts/2021-05/thumbs/1620355761_politcentr.ru_w720h405fill.jpg" alt="Îòâåòà íå ïîñëåäîâàëî: Áëèíêåíà ïîñòàâèëè â òóïèê âîïðîñîì î Ðîññèè è SWIFT" /></a>
		</div>
		<div class="entry-content">
			<p>Ãîññåêðåòàðü ÑØÀ Ýíòîíè Áëèíêåí áûë ïîñòàâëåí â òóïèê âîïðîñîì îá îòêëþ÷åíèè Ðîññèè îò SWIFT.</p>
			<a class="more-link clearfix" href="https://politcentr.ru/42166-otveta-ne-posledovalo-blinkena-postavili-v-tupik-voprosom-o-rossii-i-swift.html"><span class="entry-icon icon-popup"></span><span>Ïîäðîáíåå ...</span></a>
		</div>
	</article>
</li>

            </ul>
          </div>

        </div>
        <div class="widget-area-2">
          <div class="widget kp-article-list-widget">
            <h6 class="widget-title">Ñïîðò</h6>
            <ul>
              <li>
	<article class="entry-item clearfix">
		<div class="entry-thumb hover-effect">
			<a href="https://politcentr.ru/42077-skandal-rossiyskiy-flag-ubrali-so-stola-vo-vremya-chempionata-mira-video.html"><img src="/uploads/posts/2021-04/thumbs/1619577918_0a.jpg" alt="Ñêàíäàë: Ðîññèéñêèé ôëàã óáðàëè ñî ñòîëà âî âðåìÿ ÷åìïèîíàòà ìèðà (Âèäåî)" /></a>
		</div>
		<div class="entry-content">
			<header>
				<h6 class="entry-title"><a href="https://politcentr.ru/42077-skandal-rossiyskiy-flag-ubrali-so-stola-vo-vremya-chempionata-mira-video.html">Ñêàíäàë: Ðîññèéñêèé ôëàã óáðàëè ñî ñòîëà âî âðåìÿ ÷åìïèîíàòà ìèðà (Âèäåî)</a></h6>
				<span class="entry-date clearfix"><span class="entry-icon icon-clock"></span><span>28 àïðåëü, 2021</span></span>
			  <span class="entry-comments clearfix"><span class="entry-icon icon-bubble"></span><a href="https://politcentr.ru/42077-skandal-rossiyskiy-flag-ubrali-so-stola-vo-vremya-chempionata-mira-video.html#comment">0</a></span>
			  <span class="entry-views clearfix"><span class="entry-icon icon-eye"></span><span>2 980</span></span>
			</header>
			<p> Ïîëüøå ñëó÷èëñÿ ñêàíäàë âî æåíñêîãî ÷åìïèîíàòà ìèðà ïî ñòîêëåòî÷íûì øàøêàì. Ïðÿìî âî âðåìÿ</p>
			<a class="more-link clearfix" href="https://politcentr.ru/42077-skandal-rossiyskiy-flag-ubrali-so-stola-vo-vremya-chempionata-mira-video.html"><span class="entry-icon icon-popup"></span><span>Ïîäðîáíåå ...</span></a>
		</div>
	</article>
</li><li>
	<article class="entry-item clearfix">
		<div class="entry-thumb hover-effect">
			<a href="https://politcentr.ru/41712-deputat-gosdumy-potreboval-prekratit-unizhenie-rossii-skoro-nashih-sportsmenov-zastavyat-idti-na-kortochkah.html"><img src="/uploads/posts/2021-03/thumbs/1616656080_politcentr.ru_w720h405fill.jpg" alt="Äåïóòàò Ãîñäóìû ïîòðåáîâàë ïðåêðàòèòü óíèæåíèå Ðîññèè: &quot;Ñêîðî íàøèõ ñïîðòñìåíîâ çàñòàâÿò èäòè íà êîðòî÷êàõ&quot;" /></a>
		</div>
		<div class="entry-content">
			<header>
				<h6 class="entry-title"><a href="https://politcentr.ru/41712-deputat-gosdumy-potreboval-prekratit-unizhenie-rossii-skoro-nashih-sportsmenov-zastavyat-idti-na-kortochkah.html">Äåïóòàò Ãîñäóìû ïîòðåáîâàë ïðåêðàòèòü óíèæåíèå Ðîññèè: &quot;Ñêîðî íàøèõ ñïîðòñìåíîâ çàñòàâÿò èäòè íà êîðòî÷êàõ&quot;</a></h6>
				<span class="entry-date clearfix"><span class="entry-icon icon-clock"></span><span>25 ìàðò, 2021</span></span>
			  <span class="entry-comments clearfix"><span class="entry-icon icon-bubble"></span><a href="https://politcentr.ru/41712-deputat-gosdumy-potreboval-prekratit-unizhenie-rossii-skoro-nashih-sportsmenov-zastavyat-idti-na-kortochkah.html#comment">0</a></span>
			  <span class="entry-views clearfix"><span class="entry-icon icon-eye"></span><span>2 136</span></span>
			</header>
			<p>Äåïóòàò Ãîñäóìû ϸòð Òîëñòîé ïîòðåáîâàë ïðåêðàòèòü ïîñòîÿííî óíèæàòü Ðîññèþ, â ÷àñòíîñòè, â ñôåðå</p>
			<a class="more-link clearfix" href="https://politcentr.ru/41712-deputat-gosdumy-potreboval-prekratit-unizhenie-rossii-skoro-nashih-sportsmenov-zastavyat-idti-na-kortochkah.html"><span class="entry-icon icon-popup"></span><span>Ïîäðîáíåå ...</span></a>
		</div>
	</article>
</li><li>
	<article class="entry-item clearfix">
		<div class="entry-thumb hover-effect">
			<a href="https://politcentr.ru/41700-nike-istoriya-brenda.html"><img src="/uploads/posts/2021-03/thumbs/1616579083_1616579122.jpg" alt="Nike – èñòîðèÿ áðåíäà" /></a>
		</div>
		<div class="entry-content">
			<header>
				<h6 class="entry-title"><a href="https://politcentr.ru/41700-nike-istoriya-brenda.html">Nike – èñòîðèÿ áðåíäà</a></h6>
				<span class="entry-date clearfix"><span class="entry-icon icon-clock"></span><span>24 ìàðò, 2021</span></span>
			  <span class="entry-comments clearfix"><span class="entry-icon icon-bubble"></span><a href="https://politcentr.ru/41700-nike-istoriya-brenda.html#comment">0</a></span>
			  <span class="entry-views clearfix"><span class="entry-icon icon-eye"></span><span>1 597</span></span>
			</header>
			<p>Nike — àìåðèêàíñêàÿ êîìïàíèÿ, êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ âñåìèðíî èçâåñòíûì ïðîèçâîäèòåëåì ñïîðòèâíûõ</p>
			<a class="more-link clearfix" href="https://politcentr.ru/41700-nike-istoriya-brenda.html"><span class="entry-icon icon-popup"></span><span>Ïîäðîáíåå ...</span></a>
		</div>
	</article>
</li>
            </ul>
          </div>
          <div class="widget kp-article-list-widget">
            <h6 class="widget-title">Òåõíîëîãèè</h6>
            <ul>
              <li>
	<article class="entry-item clearfix">
		<div class="entry-thumb hover-effect">
			<a href="https://politcentr.ru/42228-flag-emu-v-ruki-avtora-strashilki-pro-chernobyl-pozvali-na-chaes.html"><img src="/uploads/posts/2021-05/thumbs/1620875120_politcentr.ru_w720h405fill.jpg" alt="&quot;Ôëàã åìó â ðóêè&quot;: Àâòîðà &quot;ñòðàøèëêè&quot; ïðî ×åðíîáûëü ïîçâàëè íà ×ÀÝÑ" /></a>
		</div>
		<div class="entry-content">
			<header>
				<h6 class="entry-title"><a href="https://politcentr.ru/42228-flag-emu-v-ruki-avtora-strashilki-pro-chernobyl-pozvali-na-chaes.html">&quot;Ôëàã åìó â ðóêè&quot;: Àâòîðà &quot;ñòðàøèëêè&quot; ïðî ×åðíîáûëü ïîçâàëè íà ×ÀÝÑ</a></h6>
				<span class="entry-date clearfix"><span class="entry-icon icon-clock"></span><span>13 ìàé, 2021</span></span>
			  <span class="entry-comments clearfix"><span class="entry-icon icon-bubble"></span><a href="https://politcentr.ru/42228-flag-emu-v-ruki-avtora-strashilki-pro-chernobyl-pozvali-na-chaes.html#comment">0</a></span>
			  <span class="entry-views clearfix"><span class="entry-icon icon-eye"></span><span>310</span></span>
			</header>
			<p>Àìåðèêàíñêèé æóðíàë î íàóêå îïóáëèêîâàë î÷åðåäíóþ "ñòðàøèëêó", â êîòîðîé ðàññêàçàë îá îïàñíîñòè,</p>
			<a class="more-link clearfix" href="https://politcentr.ru/42228-flag-emu-v-ruki-avtora-strashilki-pro-chernobyl-pozvali-na-chaes.html"><span class="entry-icon icon-popup"></span><span>Ïîäðîáíåå ...</span></a>
		</div>
	</article>
</li><li>
	<article class="entry-item clearfix">
		<div class="entry-thumb hover-effect">
			<a href="https://politcentr.ru/42218-politika-v-storonu-rossiya-sovmestno-s-ssha-sozdala-osobuyu-komissiyu-na-mks.html"><img src="/uploads/posts/2021-05/thumbs/1620788155_politcentr.ru_w720h405fill.jpg" alt="Ïîëèòèêà â ñòîðîíó: Ðîññèÿ ñîâìåñòíî ñ ÑØÀ ñîçäàëà îñîáóþ êîìèññèþ íà ÌÊÑ" /></a>
		</div>
		<div class="entry-content">
			<header>
				<h6 class="entry-title"><a href="https://politcentr.ru/42218-politika-v-storonu-rossiya-sovmestno-s-ssha-sozdala-osobuyu-komissiyu-na-mks.html">Ïîëèòèêà â ñòîðîíó: Ðîññèÿ ñîâìåñòíî ñ ÑØÀ ñîçäàëà îñîáóþ êîìèññèþ íà ÌÊÑ</a></h6>
				<span class="entry-date clearfix"><span class="entry-icon icon-clock"></span><span>12 ìàé, 2021</span></span>
			  <span class="entry-comments clearfix"><span class="entry-icon icon-bubble"></span><a href="https://politcentr.ru/42218-politika-v-storonu-rossiya-sovmestno-s-ssha-sozdala-osobuyu-komissiyu-na-mks.html#comment">0</a></span>
			  <span class="entry-views clearfix"><span class="entry-icon icon-eye"></span><span>208</span></span>
			</header>
			<p>Ðîññèÿ ñîâìåñòíî ñ ÑØÀ ñîçäàëà îñîáóþ êîìèññèþ íà Ìåæäóíàðîäíîé êîñìè÷åñêîé ñòàíöèè (ÌÊÑ), ÷òîáû</p>
			<a class="more-link clearfix" href="https://politcentr.ru/42218-politika-v-storonu-rossiya-sovmestno-s-ssha-sozdala-osobuyu-komissiyu-na-mks.html"><span class="entry-icon icon-popup"></span><span>Ïîäðîáíåå ...</span></a>
		</div>
	</article>
</li><li>
	<article class="entry-item clearfix">
		<div class="entry-thumb hover-effect">
			<a href="https://politcentr.ru/42217-staryy-bombardirovschik-ssha-udaril-giperzvukovoy-raketoy-kotoroy-net.html"><img src="/uploads/posts/2021-05/thumbs/1620788002_politcentr.ru_w720h405fill.jpg" alt="Ñòàðûé áîìáàðäèðîâùèê ÑØÀ óäàðèë ãèïåðçâóêîâîé ðàêåòîé, êîòîðîé íåò" /></a>
		</div>
		<div class="entry-content">
			<header>
				<h6 class="entry-title"><a href="https://politcentr.ru/42217-staryy-bombardirovschik-ssha-udaril-giperzvukovoy-raketoy-kotoroy-net.html">Ñòàðûé áîìáàðäèðîâùèê ÑØÀ óäàðèë ãèïåðçâóêîâîé ðàêåòîé, êîòîðîé íåò</a></h6>
				<span class="entry-date clearfix"><span class="entry-icon icon-clock"></span><span>12 ìàé, 2021</span></span>
			  <span class="entry-comments clearfix"><span class="entry-icon icon-bubble"></span><a href="https://politcentr.ru/42217-staryy-bombardirovschik-ssha-udaril-giperzvukovoy-raketoy-kotoroy-net.html#comment">0</a></span>
			  <span class="entry-views clearfix"><span class="entry-icon icon-eye"></span><span>274</span></span>
			</header>
			<p>Ñòàðûé áîìáàðäèðîâùèê ÑØÀ Boeing B-52 Stratofortress óäàðèë ðàêåòîé, êîòîðîé íåò. Ýòî áûëî ñäåëàíî</p>
			<a class="more-link clearfix" href="https://politcentr.ru/42217-staryy-bombardirovschik-ssha-udaril-giperzvukovoy-raketoy-kotoroy-net.html"><span class="entry-icon icon-popup"></span><span>Ïîäðîáíåå ...</span></a>
		</div>
	</article>
</li>
            </ul>
          </div>
        </div>
				<div class="widget-area-3">
          <div class="widget kp-article-list-widget clearfix">
            <h6 class="widget-title">Êðûì</h6>
            <article class="entry-item latest-item clearfix">
	<div class="entry-thumb hover-effect">
		<a href="https://politcentr.ru/42214-likvidaciya-terrorista-v-krymu-podrobnosti-i-kadry-video.html"><img src="/uploads/posts/2021-05/thumbs/1620787151_0a.jpg" alt="Ëèêâèäàöèÿ òåððîðèñòà â Êðûìó: ïîäðîáíîñòè è êàäðû (Âèäåî)" /></a>
	</div>
	<div class="entry-content">
		<header>
			<h6 class="entry-title"><a href="https://politcentr.ru/42214-likvidaciya-terrorista-v-krymu-podrobnosti-i-kadry-video.html">Ëèêâèäàöèÿ òåððîðèñòà â Êðûìó: ïîäðîáíîñòè è êàäðû (Âèäåî)</a></h6>
			<span class="entry-date clearfix"><span class="entry-icon icon-clock"></span><span>12 ìàé, 2021</span></span>
			<span class="entry-comments clearfix"><span class="entry-icon icon-bubble"></span><a href="https://politcentr.ru/42214-likvidaciya-terrorista-v-krymu-podrobnosti-i-kadry-video.html#comment">0</a></span>
			<span class="entry-views clearfix"><span class="entry-icon icon-eye"></span><span>1 817</span></span>
		</header>
		<p>Â ÔÑÁ îïóáëèêîâàëè çàÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè ñåãîäíÿ ñïåöîïåðàöèè â ãîðîäñêîì îêðóãå Ñèìôåðîïîëÿ è îïóáëèêîâàëè êàäðû.</p>
		<a class="more-link clearfix" href="https://politcentr.ru/42214-likvidaciya-terrorista-v-krymu-podrobnosti-i-kadry-video.html"><span class="entry-icon icon-popup"></span><span>Ïîäðîáíåå ...</span></a>
	</div>
</article>
            <ul class="older-post">
              <li>
	<article class="entry-item clearfix">
		<header>
			<h6 class="entry-title"><a href="https://politcentr.ru/42181-dazhe-youtube-ne-vyderzhal-breda-gordona-i-zazheval-ego-otvet-pro-krym-video.html">Äàæå YouTube íå âûäåðæàë áðåäà Ãîðäîíà è «çàæåâàë» åãî îòâåò ïðî Êðûì (Âèäåî)</a></h6>
			<span class="entry-date clearfix"><span class="entry-icon icon-clock"></span><span>08 ìàé, 2021</span></span>
			<span class="entry-comments clearfix"><span class="entry-icon icon-bubble"></span><a href="https://politcentr.ru/42181-dazhe-youtube-ne-vyderzhal-breda-gordona-i-zazheval-ego-otvet-pro-krym-video.html#comment">0</a></span>
			<span class="entry-views clearfix"><span class="entry-icon icon-eye"></span><span>1 819</span></span>
		</header>
		<div class="entry-thumb hover-effect">
			<a href="https://politcentr.ru/42181-dazhe-youtube-ne-vyderzhal-breda-gordona-i-zazheval-ego-otvet-pro-krym-video.html"><img src="/uploads/posts/2021-05/thumbs/1620443235_0c.jpg" alt="Äàæå YouTube íå âûäåðæàë áðåäà Ãîðäîíà è «çàæåâàë» åãî îòâåò ïðî Êðûì (Âèäåî)" /></a>
		</div>
		<div class="entry-content">
			<p>Òåõíè÷åñêèé ñáîé ñëó÷èëñÿ â ýôèðå ëèáåðàëüíîé ðîññèéñêîé ðàäèîñòàíöèè «Ýõî Ìîñêâû», êîãäà òàì áðàëè</p>
			<a class="more-link clearfix" href="https://politcentr.ru/42181-dazhe-youtube-ne-vyderzhal-breda-gordona-i-zazheval-ego-otvet-pro-krym-video.html"><span class="entry-icon icon-popup"></span><span>Ïîäðîáíåå ...</span></a>
		</div>
	</article>
</li>
<li>
	<article class="entry-item clearfix">
		<header>
			<h6 class="entry-title"><a href="https://politcentr.ru/42152-g7-prizvala-rossiyu-prinyat-mery-po-deeskalacii-v-krymu.html">G7 ïðèçâàëà Ðîññèþ ïðèíÿòü ìåðû ïî «äåýñêàëàöèè» â Êðûìó</a></h6>
			<span class="entry-date clearfix"><span class="entry-icon icon-clock"></span><span>06 ìàé, 2021</span></span>
			<span class="entry-comments clearfix"><span class="entry-icon icon-bubble"></span><a href="https://politcentr.ru/42152-g7-prizvala-rossiyu-prinyat-mery-po-deeskalacii-v-krymu.html#comment">0</a></span>
			<span class="entry-views clearfix"><span class="entry-icon icon-eye"></span><span>762</span></span>
		</header>
		<div class="entry-thumb hover-effect">
			<a href="https://politcentr.ru/42152-g7-prizvala-rossiyu-prinyat-mery-po-deeskalacii-v-krymu.html"><img src="/uploads/posts/2021-05/thumbs/1620268667_1620268723.jpg" alt="G7 ïðèçâàëà Ðîññèþ ïðèíÿòü ìåðû ïî «äåýñêàëàöèè» â Êðûìó" /></a>
		</div>
		<div class="entry-content">
			<p>G7 ïðèçûâàåò âëàñòè Ðîññèè ïðèíÿòü ìåðû ïî «äåýñêàëàöèè ñèòóàöèè» íà óêðàèíñêèõ ãðàíèöàõ è â Êðûìó,</p>
			<a class="more-link clearfix" href="https://politcentr.ru/42152-g7-prizvala-rossiyu-prinyat-mery-po-deeskalacii-v-krymu.html"><span class="entry-icon icon-popup"></span><span>Ïîäðîáíåå ...</span></a>
		</div>
	</article>
</li>

            </ul>
            <div class="clear"></div>
          </div>
        </div>				
        <div class="clear"></div>

        
				

      </div>

      <div class="col-b widget-area-5">
        <div class="widget kp-article-list-widget">
          <h6 class="widget-title">Âûáîð ðåäàêöèè</h6>
          <ul>
            <li>
	<article class="entry-item clearfix">
		<div class="entry-thumb hover-effect">
			<a href="https://politcentr.ru/42245-oficialnos-terrorist-zelenskiy-naznachil-semenchenko-glavnym-kozlom.html"><img src="/uploads/posts/2021-05/thumbs/1621048469_1a.jpg" alt="Îôèöèàëüíî – òåððîðèñò. Çåëåíñêèé íàçíà÷èë Ñåìåí÷åíêî ãëàâíûì êîçëîì" style="width:52px" /></a>
		</div>
		<div class="entry-content">
			<header>
				<h6 class="entry-title"><a href="https://politcentr.ru/42245-oficialnos-terrorist-zelenskiy-naznachil-semenchenko-glavnym-kozlom.html">Îôèöèàëüíî – òåððîðèñò. Çåëåíñêèé íàçíà÷èë Ñåìåí÷åíêî ãëàâíûì êîçëîì</a></h6>
			  <span class="entry-date clearfix"><span class="entry-icon icon-clock"></span><span>15 ìàé, 2021</span></span>
				<span class="entry-comments clearfix"><span class="entry-icon icon-bubble"></span><a href="https://politcentr.ru/42245-oficialnos-terrorist-zelenskiy-naznachil-semenchenko-glavnym-kozlom.html#comment">0</a></span>
				<span class="entry-views clearfix"><span class="entry-icon icon-eye"></span><span>812</span></span>
			</header>
		</div>
	</article>
</li>
<li>
	<article class="entry-item clearfix">
		<div class="entry-thumb hover-effect">
			<a href="https://politcentr.ru/42246-nets-mesta-ni-zhivym-ni-mertvym-na-okkupirovannoy-luganschine-buntuyut-veterany-ato.html"><img src="/uploads/posts/2021-05/1621048962_1b.jpg" alt="Íåò ìåñòà íè æèâûì, íè ì¸ðòâûì: íà îêêóïèðîâàííîé Ëóãàíùèíå áóíòóþò «âåòåðàíû ÀÒλ" style="width:52px" /></a>
		</div>
		<div class="entry-content">
			<header>
				<h6 class="entry-title"><a href="https://politcentr.ru/42246-nets-mesta-ni-zhivym-ni-mertvym-na-okkupirovannoy-luganschine-buntuyut-veterany-ato.html">Íåò ìåñòà íè æèâûì, íè ì¸ðòâûì: íà îêêóïèðîâàííîé Ëóãàíùèíå áóíòóþò «âåòåðàíû ÀÒλ</a></h6>
			  <span class="entry-date clearfix"><span class="entry-icon icon-clock"></span><span>15 ìàé, 2021</span></span>
				<span class="entry-comments clearfix"><span class="entry-icon icon-bubble"></span><a href="https://politcentr.ru/42246-nets-mesta-ni-zhivym-ni-mertvym-na-okkupirovannoy-luganschine-buntuyut-veterany-ato.html#comment">0</a></span>
				<span class="entry-views clearfix"><span class="entry-icon icon-eye"></span><span>1 257</span></span>
			</header>
		</div>
	</article>
</li>
<li>
	<article class="entry-item clearfix">
		<div class="entry-thumb hover-effect">
			<a href="https://politcentr.ru/42248-zelenskiy-obyavil-voynu-kremlyu.html"><img src="/uploads/posts/2021-05/thumbs/1621057125_1.jpg" alt="Çåëåíñêèé îáúÿâèë âîéíó Êðåìëþ" style="width:52px" /></a>
		</div>
		<div class="entry-content">
			<header>
				<h6 class="entry-title"><a href="https://politcentr.ru/42248-zelenskiy-obyavil-voynu-kremlyu.html">Çåëåíñêèé îáúÿâèë âîéíó Êðåìëþ</a></h6>
			  <span class="entry-date clearfix"><span class="entry-icon icon-clock"></span><span>15 ìàé, 2021</span></span>
				<span class="entry-comments clearfix"><span class="entry-icon icon-bubble"></span><a href="https://politcentr.ru/42248-zelenskiy-obyavil-voynu-kremlyu.html#comment">0</a></span>
				<span class="entry-views clearfix"><span class="entry-icon icon-eye"></span><span>2 990</span></span>
			</header>
		</div>
	</article>
</li>

          </ul>
        </div>
				
        <div class="widget kp-most-popular-widget">
          <h6 class="widget-title">Îáçîð ÑÌÈ</h6>
          <ul>
               
<a href="https://proinfoclub.ru/kak-sdelat-kompjuter-bystrym-i-bessmertnym" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><img src="https://proinfoclub.ru/wp-content/uploads/2021/04/0.png" class="fr-fic fr-dib" style="width: 226px;"></a>
<div style="text-align: center;"><a href="https://proinfoclub.ru/kak-sdelat-kompjuter-bystrym-i-bessmertnym" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><b>– Êàê âñåãî çà îäèí äåíü ïðèâåñòè ñâîé êîìïüþòåð â ïîðÿäîê è óñêîðèòü åãî ðàáîòó äî 30-òè ðàç;</b></a></div>
<div data-empty="true" style="text-align: center;">
  <a href="https://proinfoclub.ru/kak-sdelat-kompjuter-bystrym-i-bessmertnym" rel="noopener noreferrer" target="_blank">
    <br>
  </a>
</div>
<div style="text-align: center;"><a href="https://proinfoclub.ru/kak-sdelat-kompjuter-bystrym-i-bessmertnym" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><b>– ×òî ñêðûâàåò Microsoft îò íàñ, à òàêæå, êàê ñäåëàòü ëþáîé êîìïüþòåð Windows áûñòðûì è ïîëíîñòüþ èçáàâèòüñÿ îò ñèñòåìíûõ ñáîåâ è çàìåäëåíèÿ ðàáîòû;</b></a></div>
<div data-empty="true" style="text-align: center;">
  <a href="https://proinfoclub.ru/kak-sdelat-kompjuter-bystrym-i-bessmertnym" rel="noopener noreferrer" target="_blank">
    <br>
  </a>
</div>
<div style="text-align: center;"><a href="https://proinfoclub.ru/kak-sdelat-kompjuter-bystrym-i-bessmertnym" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><b>– Êàê çàùèòèòü ñâîé êîìïüþòåð îò ëþáûõ âèðóñîâ íà 100%, äàæå åñëè îí áåç àíòèâèðóñà!</b></a></div>
<br>
<!-- <a href="https://proinfoclub.ru/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><img src="/uploads/posts/2021-04/1617535515_1.jpg" alt="" class="fr-dib"></a> -->
<br>
<div id="LtaC28lxsHr4GegfOA11" data-type="2" class="blockOfO1b2l3" ></div>

          </ul>
        </div>
				<div class="widget kp-most-popular-widget">
          <h6 class="widget-title">Èíòåðåñíîå</h6>
          <ul>
   <div id="infox_16105"></div><script type="text/javascript">

(function(w, d, n, s, t) {

w[n] = w[n] || [];

w[n].push(function() {

INFOX16105.renderTo("infox_16105");

});

t = d.getElementsByTagName("script")[0];

s = d.createElement("script");

s.type = "text/javascript";

s.src = "//rb.infox.sg/infox/16105";

s.async = true;

t.parentNode.insertBefore(s, t);

})(this, this.document, "infoxContextAsyncCallbacks16105");

</script>

<br>

<div class="r40147"></div>
  <script>
  (function() {
    var container = (function() {
        var informers = document.getElementsByClassName('r40147'),
          len = informers.length;
        return len ? informers[len - 1] : null;
      })(),
      idn = (function() {
        var i, num, idn = '', chars = "abcdefghiklmnopqrstuvwxyz",
          len = Math.floor((Math.random() * 2) + 4);
        for (i = 0; i < len; i++) {
          num = Math.floor(Math.random() * chars.length);
          idn += chars.substring(num, num + 1);
        }
        return idn;
      })();
    container.id = idn;

    var script = document.createElement('script');
    script.className = 's40147';
    script.src = 'https://js-ru.virtonnews.com/n4p/0/40/ticker_40147.js';
    script.dataset.idn = idn;
    container.appendChild(script);
  })();
</script>
	   
   
   
          </ul>
        </div>
        <div class="widget kp-gallery-widget">
          <h6 class="widget-title">ÔÎÒÎÐÅÏÎÐÒÀÆÈ</h6>
          <ul class="clearfix">
            <li>
	<article class="entry-item clearfix">
		<div class="entry-thumb hover-effect">
			<a href="https://politcentr.ru/42232-rossiyskie-voennye-blokirovali-kolonnu-armii-ssha-v-sirii.html"><img src="/uploads/posts/2020-09/thumbs/1599189686_0a.jpg" style="height:100px" alt="Ðîññèéñêèå âîåííûå áëîêèðîâàëè êîëîííó àðìèè ÑØÀ â Ñèðèè" /></a>
		</div>
		<div class="entry-content" style="height: 77px;">
			<header>
				<h6 class="entry-title"><a href="https://politcentr.ru/42232-rossiyskie-voennye-blokirovali-kolonnu-armii-ssha-v-sirii.html">Ðîññèéñêèå âîåííûå áëîêèðîâàëè êîëîííó</a></h6>
				<span class="entry-date clearfix"><span class="entry-icon icon-clock"></span><span>14 ìàé, 2021</span></span>
			</header>
		</div>
	</article>
</li><li>
	<article class="entry-item clearfix">
		<div class="entry-thumb hover-effect">
			<a href="https://politcentr.ru/42199-my-budem-zhalovatsya-rossiya-potesnila-ukrainu-i-ssha-v-chernom-more.html"><img src="/uploads/posts/2021-05/thumbs/1620616474_1a.jpg" style="height:100px" alt="«Ìû áóäåì æàëîâàòüñÿ!» – Ðîññèÿ ïîòåñíèëà Óêðàèíó è ÑØÀ â ×åðíîì ìîðå" /></a>
		</div>
		<div class="entry-content" style="height: 77px;">
			<header>
				<h6 class="entry-title"><a href="https://politcentr.ru/42199-my-budem-zhalovatsya-rossiya-potesnila-ukrainu-i-ssha-v-chernom-more.html">«Ìû áóäåì æàëîâàòüñÿ!» – Ðîññèÿ</a></h6>
				<span class="entry-date clearfix"><span class="entry-icon icon-clock"></span><span>10 ìàé, 2021</span></span>
			</header>
		</div>
	</article>
</li>
          </ul>
        </div>
        <div class="widget kp-adv-widget">
          
        </div>
        
         <div class="widget kp-gallery-widget">
          <h6 class="widget-title">ÍÎÂÎÑÒÈ ÑÌÈ</h6>
          <ul class="clearfix">
            
            <!--<div class="r40145"></div>
<script>
  (function() {
    var container = (function() {
        var informers = document.getElementsByClassName('r40145'),
          len = informers.length;
        return len ? informers[len - 1] : null;
      })(),
      idn = (function() {
        var i, num, idn = '', chars = "abcdefghiklmnopqrstuvwxyz",
          len = Math.floor((Math.random() * 2) + 4);
        for (i = 0; i < len; i++) {
          num = Math.floor(Math.random() * chars.length);
          idn += chars.substring(num, num + 1);
        }
        return idn;
      })();
    container.id = idn;

    var script = document.createElement('script');
    script.className = 's40145';
    script.src = 'https://rus.redtram.com/j/40145/';
    script.dataset.idn = idn;
    container.appendChild(script);
  })();
</script>-->
<br>
<div id="infox_23645"></div><script type="text/javascript"> 
  (function(w, d, n, s, t) {
    w[n] = w[n] || [];
    w[n].push(function() {
      INFOX23645.renderTo("infox_23645");
    });
    t = d.getElementsByTagName("script")[0];
    s = d.createElement("script");
    s.type = "text/javascript";
    s.src = "//rb.infox.sg/infox/23645";
    s.async = true;
    t.parentNode.insertBefore(s, t);
  })(this, this.document, "infoxContextAsyncCallbacks23645");
</script>

<script src='//mediametrics.ru/partner/inject/injectv2.js' type='text/javascript' id='MediaMetricsInject' data-adaptive='true' data-img='true' data-imgsize='90' data-type='img-rect' data-bgcolor='FFFFFF' data-bordercolor='000000' data-linkscolor='232323' data-transparent='' data-rows='5' data-inline='' data-fontfamily='roboto' data-border='' data-borderwidth='0' data-place='left' data-fontsize='14' data-lineheight=21 data-visiblerows=3 data-fontweight=100 data-fontalign=left data-textposition="bottom" data-fontfamilycurrent="Roboto" data-period='online' data-alignment='vertical' data-country='ru' data-site='mmet/politcentr_ru'> </script>

<a href="//anti-maidan.com/" target=_blank><img src="//politcentr.ru/uploads/posts/2018-10/1539574594_360_07.png" border="0" title="" width="300" height="83" alt=""></a>
<iframe frameborder="0" allowfullscreen width="300" height="250" src="//goodgame.ru/player?6147"></iframe>

<div id="infox_11207"></div><script type="text/javascript">

(function(w, d, n, s, t) {

w[n] = w[n] || [];

w[n].push(function() {

INFOX11207.renderTo("infox_11207");

});

t = d.getElementsByTagName("script")[0];

s = d.createElement("script");

s.type = "text/javascript";

s.src = "//rb.infox.sg/infox/11207";

s.async = true;

t.parentNode.insertBefore(s, t);

})(this, this.document, "infoxContextAsyncCallbacks11207");

</script>
            
          </ul>
        </div>
				<div class="widget kp-gallery-widget">
          <h6 class="widget-title">ÒÅÌÛ ÄÍß</h6>
          <ul class="clearfix">
            <li>
	<article class="entry-item clearfix">
		<div class="entry-thumb hover-effect">
			<a href="https://politcentr.ru/42249-moschneyshie-udary-armiya-rossii-unichtozhila-taynye-podzemnye-obekty-vraga-v-sar-video.html"><img src="/uploads/posts/2021-05/thumbs/1621132889_1621132870.jpg" style="height:100px" alt="Ìîùíåéøèå óäàðû — Àðìèÿ Ðîññèè óíè÷òîæèëà òàéíûå ïîäçåìíûå îáúåêòû âðàãà â ÑÀÐ (Âèäåî)" /></a>
		</div>
		<div class="entry-content" style="height: 77px;">
			<header>
				<h6 class="entry-title"><a href="https://politcentr.ru/42249-moschneyshie-udary-armiya-rossii-unichtozhila-taynye-podzemnye-obekty-vraga-v-sar-video.html">Ìîùíåéøèå óäàðû — Àðìèÿ Ðîññèè</a></h6>
				<span class="entry-date clearfix"><span class="entry-icon icon-clock"></span><span>16 ìàé, 2021</span></span>
			</header>
		</div>
	</article>
</li><li>
	<article class="entry-item clearfix">
		<div class="entry-thumb hover-effect">
			<a href="https://politcentr.ru/42251-voenkor-koc-pokazal-kadry-neveroyatnogo-vezeniya-pri-raketnom-udare-v-gaze-i-sderote-video.html"><img src="/uploads/posts/2021-05/thumbs/1621133535_politcentr.ru_w720h405fill.jpg" style="height:100px" alt="Âîåíêîð Êîö ïîêàçàë êàäðû íåâåðîÿòíîãî âåçåíèÿ ïðè ðàêåòíîì óäàðå â Ãàçå è Ñäåðîòå (Âèäåî)" /></a>
		</div>
		<div class="entry-content" style="height: 77px;">
			<header>
				<h6 class="entry-title"><a href="https://politcentr.ru/42251-voenkor-koc-pokazal-kadry-neveroyatnogo-vezeniya-pri-raketnom-udare-v-gaze-i-sderote-video.html">Âîåíêîð Êîö ïîêàçàë êàäðû íåâåðîÿòíîãî</a></h6>
				<span class="entry-date clearfix"><span class="entry-icon icon-clock"></span><span>16 ìàé, 2021</span></span>
			</header>
		</div>
	</article>
</li>
          </ul>
					
        </div>
        <div class="widget kp-accordion-widget">
          <div class="acc-wrapper">
            <div class="accordion-title">
              <h3><a href="#">×èòàåìûå çà íåäåëþ</a></h3>
              <span>+</span>
            </div>
            <div class="accordion-container">
              <ul>
                <li>
	<article class="entry-item clearfix">
		<div class="entry-thumb hover-effect">
			<a href="https://politcentr.ru/42205-a-hu-yu-a-intervyucs-baykera-hirurga-kanadskoy-zhurnalistke-grozit-stat-memom.html"><img src="/uploads/posts/2021-05/thumbs/1620701610_politcentr.ru_w720h405fill.jpg" alt="&quot;À õó þ à?&quot;: Èíòåðâüþ áàéêåðà Õèðóðãà êàíàäñêîé æóðíàëèñòêå ãðîçèò ñòàòü ìåìîì" style="width:52px" /></a>
		</div>
		<div class="entry-content">
			<header>
				<h6 class="entry-title"><a href="https://politcentr.ru/42205-a-hu-yu-a-intervyucs-baykera-hirurga-kanadskoy-zhurnalistke-grozit-stat-memom.html">&quot;À õó þ à?&quot;: Èíòåðâüþ áàéêåðà Õèðóðãà êàíàäñêîé æóðíàëèñòêå ãðîçèò ñòàòü ìåìîì</a></h6>
			  <span class="entry-date clearfix"><span class="entry-icon icon-clock"></span><span>11 ìàé, 2021</span></span>
				<span class="entry-comments clearfix"><span class="entry-icon icon-bubble"></span><a href="https://politcentr.ru/42205-a-hu-yu-a-intervyucs-baykera-hirurga-kanadskoy-zhurnalistke-grozit-stat-memom.html#comment">0</a></span>
				<span class="entry-views clearfix"><span class="entry-icon icon-eye"></span><span>16 191</span></span>
			</header>
		</div>
	</article>
</li>
<li>
	<article class="entry-item clearfix">
		<div class="entry-thumb hover-effect">
			<a href="https://politcentr.ru/42221-my-ne-hotim-zhit-na-ukraine-zhitel-okkupirovannogo-kievom-slavyanska-ne-poboyalsya-mesti-nacistov-video.html"><img src="/uploads/posts/2021-05/thumbs/1620788778_1a.jpg" alt="«Ìû íå õîòèì æèòü íà Óêðàèíå» – æèòåëü îêêóïèðîâàííîãî Êèåâîì Ñëàâÿíñêà íå ïîáîÿëñÿ ìåñòè íàöèñòîâ (Âèäåî)" style="width:52px" /></a>
		</div>
		<div class="entry-content">
			<header>
				<h6 class="entry-title"><a href="https://politcentr.ru/42221-my-ne-hotim-zhit-na-ukraine-zhitel-okkupirovannogo-kievom-slavyanska-ne-poboyalsya-mesti-nacistov-video.html">«Ìû íå õîòèì æèòü íà Óêðàèíå» – æèòåëü îêêóïèðîâàííîãî Êèåâîì Ñëàâÿíñêà íå ïîáîÿëñÿ ìåñòè íàöèñòîâ (Âèäåî)</a></h6>
			  <span class="entry-date clearfix"><span class="entry-icon icon-clock"></span><span>12 ìàé, 2021</span></span>
				<span class="entry-comments clearfix"><span class="entry-icon icon-bubble"></span><a href="https://politcentr.ru/42221-my-ne-hotim-zhit-na-ukraine-zhitel-okkupirovannogo-kievom-slavyanska-ne-poboyalsya-mesti-nacistov-video.html#comment">0</a></span>
				<span class="entry-views clearfix"><span class="entry-icon icon-eye"></span><span>8 604</span></span>
			</header>
		</div>
	</article>
</li>
<li>
	<article class="entry-item clearfix">
		<div class="entry-thumb hover-effect">
			<a href="https://politcentr.ru/42201-poyavivshiysya-na-parade-v-moskve-krasavchik-voshitil-amerikancev-vyglyadit-ubiystvenno.html"><img src="/uploads/posts/2021-05/thumbs/1620628396_politcentr.ru_w720h405fill.jpg" alt="Ïîÿâèâøèéñÿ íà ïàðàäå â Ìîñêâå &quot;êðàñàâ÷èê&quot; âîñõèòèë àìåðèêàíöåâ: &quot;Âûãëÿäèò óáèéñòâåííî&quot;" style="width:52px" /></a>
		</div>
		<div class="entry-content">
			<header>
				<h6 class="entry-title"><a href="https://politcentr.ru/42201-poyavivshiysya-na-parade-v-moskve-krasavchik-voshitil-amerikancev-vyglyadit-ubiystvenno.html">Ïîÿâèâøèéñÿ íà ïàðàäå â Ìîñêâå &quot;êðàñàâ÷èê&quot; âîñõèòèë àìåðèêàíöåâ: &quot;Âûãëÿäèò óáèéñòâåííî&quot;</a></h6>
			  <span class="entry-date clearfix"><span class="entry-icon icon-clock"></span><span>10 ìàé, 2021</span></span>
				<span class="entry-comments clearfix"><span class="entry-icon icon-bubble"></span><a href="https://politcentr.ru/42201-poyavivshiysya-na-parade-v-moskve-krasavchik-voshitil-amerikancev-vyglyadit-ubiystvenno.html#comment">0</a></span>
				<span class="entry-views clearfix"><span class="entry-icon icon-eye"></span><span>4 258</span></span>
			</header>
		</div>
	</article>
</li>
<li>
	<article class="entry-item clearfix">
		<div class="entry-thumb hover-effect">
			<a href="https://politcentr.ru/42224-rossiyskaya-raketa-unichtozhila-bronetehniku-armii-izrailya-video.html"><img src="/uploads/posts/2021-05/thumbs/1620873425_politcentr.ru_kornet.jpg" alt="Ðîññèéñêàÿ ðàêåòà óíè÷òîæèëà áðîíåòåõíèêó àðìèè Èçðàèëÿ (Âèäåî)" style="width:52px" /></a>
		</div>
		<div class="entry-content">
			<header>
				<h6 class="entry-title"><a href="https://politcentr.ru/42224-rossiyskaya-raketa-unichtozhila-bronetehniku-armii-izrailya-video.html">Ðîññèéñêàÿ ðàêåòà óíè÷òîæèëà áðîíåòåõíèêó àðìèè Èçðàèëÿ (Âèäåî)</a></h6>
			  <span class="entry-date clearfix"><span class="entry-icon icon-clock"></span><span>13 ìàé, 2021</span></span>
				<span class="entry-comments clearfix"><span class="entry-icon icon-bubble"></span><a href="https://politcentr.ru/42224-rossiyskaya-raketa-unichtozhila-bronetehniku-armii-izrailya-video.html#comment">0</a></span>
				<span class="entry-views clearfix"><span class="entry-icon icon-eye"></span><span>3 459</span></span>
			</header>
		</div>
	</article>
</li>
<li>
	<article class="entry-item clearfix">
		<div class="entry-thumb hover-effect">
			<a href="https://politcentr.ru/42241-krovavaya-mest-kto-unichtozhil-pozicii-128-brigady-vsu-video.html"><img src="/uploads/posts/2021-05/thumbs/1621046997_0a.jpg" alt="Êðîâàâàÿ ìåñòü: êòî óíè÷òîæèë ïîçèöèè 128 áðèãàäû ÂÑÓ? (Âèäåî)" style="width:52px" /></a>
		</div>
		<div class="entry-content">
			<header>
				<h6 class="entry-title"><a href="https://politcentr.ru/42241-krovavaya-mest-kto-unichtozhil-pozicii-128-brigady-vsu-video.html">Êðîâàâàÿ ìåñòü: êòî óíè÷òîæèë ïîçèöèè 128 áðèãàäû ÂÑÓ? (Âèäåî)</a></h6>
			  <span class="entry-date clearfix"><span class="entry-icon icon-clock"></span><span>15 ìàé, 2021</span></span>
				<span class="entry-comments clearfix"><span class="entry-icon icon-bubble"></span><a href="https://politcentr.ru/42241-krovavaya-mest-kto-unichtozhil-pozicii-128-brigady-vsu-video.html#comment">0</a></span>
				<span class="entry-views clearfix"><span class="entry-icon icon-eye"></span><span>3 354</span></span>
			</header>
		</div>
	</article>
</li>

              </ul>
            </div>
            <div class="accordion-title">
             <h3><a href="#">Ðåéòèíãîâûå</a></h3>
             <span>+</span>
            </div>
            <div class="accordion-container">
              <ul>
                <li>
	<article class="entry-item clearfix">
		<div class="entry-thumb hover-effect">
			<a href="https://politcentr.ru/41618-kult-lesnyh-koshek-kak-latyshi-vospevayut-nacistskih-diversantov.html"><img src="/uploads/posts/2021-03/thumbs/1615990713_lesnie-bratia-33.jpg" alt="Êóëüò «Ëåñíûõ êîøåê»: êàê ëàòûøè âîñïåâàþò íàöèñòñêèõ äèâåðñàíòîâ" style="width:52px" /></a>
		</div>
		<div class="entry-content">
			<header>
				<h6 class="entry-title"><a href="https://politcentr.ru/41618-kult-lesnyh-koshek-kak-latyshi-vospevayut-nacistskih-diversantov.html">Êóëüò «Ëåñíûõ êîøåê»: êàê ëàòûøè âîñïåâàþò íàöèñòñêèõ äèâåðñàíòîâ</a></h6>
			  <span class="entry-date clearfix"><span class="entry-icon icon-clock"></span><span>17 ìàðò, 2021</span></span>
				<span class="entry-comments clearfix"><span class="entry-icon icon-bubble"></span><a href="https://politcentr.ru/41618-kult-lesnyh-koshek-kak-latyshi-vospevayut-nacistskih-diversantov.html#comment">0</a></span>
				<span class="entry-views clearfix"><span class="entry-icon icon-eye"></span><span>431</span></span>
			</header>
		</div>
	</article>
</li>
<li>
	<article class="entry-item clearfix">
		<div class="entry-thumb hover-effect">
			<a href="https://politcentr.ru/41619-ognennyy-ad-moschnye-takticheskie-rakety-vyzhigayut-tureckie-obekty-video.html"><img src="/uploads/posts/2021-03/thumbs/1616035371_1616035359.jpg" alt="Îãíåííûé àä: ìîùíûå òàêòè÷åñêèå ðàêåòû âûæèãàþò òóðåöêèå îáúåêòû (Âèäåî)" style="width:52px" /></a>
		</div>
		<div class="entry-content">
			<header>
				<h6 class="entry-title"><a href="https://politcentr.ru/41619-ognennyy-ad-moschnye-takticheskie-rakety-vyzhigayut-tureckie-obekty-video.html">Îãíåííûé àä: ìîùíûå òàêòè÷åñêèå ðàêåòû âûæèãàþò òóðåöêèå îáúåêòû (Âèäåî)</a></h6>
			  <span class="entry-date clearfix"><span class="entry-icon icon-clock"></span><span>18 ìàðò, 2021</span></span>
				<span class="entry-comments clearfix"><span class="entry-icon icon-bubble"></span><a href="https://politcentr.ru/41619-ognennyy-ad-moschnye-takticheskie-rakety-vyzhigayut-tureckie-obekty-video.html#comment">0</a></span>
				<span class="entry-views clearfix"><span class="entry-icon icon-eye"></span><span>1 374</span></span>
			</header>
		</div>
	</article>
</li>
<li>
	<article class="entry-item clearfix">
		<div class="entry-thumb hover-effect">
			<a href="https://politcentr.ru/41620-trebuem-nemedlennyh-deystviy-mid-rossii-vruchil-notu-protesta-ukrainskomu-diplomatu-v-moskve-video.html"><img src="/uploads/posts/2021-03/thumbs/1616035721_0a.jpg" alt="Òðåáóåì íåìåäëåííûõ äåéñòâèé: ÌÈÄ Ðîññèè âðó÷èë íîòó ïðîòåñòà óêðàèíñêîìó äèïëîìàòó â Ìîñêâå (Âèäåî)" style="width:52px" /></a>
		</div>
		<div class="entry-content">
			<header>
				<h6 class="entry-title"><a href="https://politcentr.ru/41620-trebuem-nemedlennyh-deystviy-mid-rossii-vruchil-notu-protesta-ukrainskomu-diplomatu-v-moskve-video.html">Òðåáóåì íåìåäëåííûõ äåéñòâèé: ÌÈÄ Ðîññèè âðó÷èë íîòó ïðîòåñòà óêðàèíñêîìó äèïëîìàòó â Ìîñêâå (Âèäåî)</a></h6>
			  <span class="entry-date clearfix"><span class="entry-icon icon-clock"></span><span>18 ìàðò, 2021</span></span>
				<span class="entry-comments clearfix"><span class="entry-icon icon-bubble"></span><a href="https://politcentr.ru/41620-trebuem-nemedlennyh-deystviy-mid-rossii-vruchil-notu-protesta-ukrainskomu-diplomatu-v-moskve-video.html#comment">0</a></span>
				<span class="entry-views clearfix"><span class="entry-icon icon-eye"></span><span>1 635</span></span>
			</header>
		</div>
	</article>
</li>
<li>
	<article class="entry-item clearfix">
		<div class="entry-thumb hover-effect">
			<a href="https://politcentr.ru/41625-v-kieve-predlozhili-sodrat-s-ameriki-groshi-za-bezyadernyy-status-ukrainy-video.html"><img src="/uploads/posts/2021-03/thumbs/1616037980_3.jpg" alt="Â Êèåâå ïðåäëîæèëè ñîäðàòü ñ Àìåðèêè ãðîøè çà áåçúÿäåðíûé ñòàòóñ Óêðàèíû (Âèäåî)" style="width:52px" /></a>
		</div>
		<div class="entry-content">
			<header>
				<h6 class="entry-title"><a href="https://politcentr.ru/41625-v-kieve-predlozhili-sodrat-s-ameriki-groshi-za-bezyadernyy-status-ukrainy-video.html">Â Êèåâå ïðåäëîæèëè ñîäðàòü ñ Àìåðèêè ãðîøè çà áåçúÿäåðíûé ñòàòóñ Óêðàèíû (Âèäåî)</a></h6>
			  <span class="entry-date clearfix"><span class="entry-icon icon-clock"></span><span>18 ìàðò, 2021</span></span>
				<span class="entry-comments clearfix"><span class="entry-icon icon-bubble"></span><a href="https://politcentr.ru/41625-v-kieve-predlozhili-sodrat-s-ameriki-groshi-za-bezyadernyy-status-ukrainy-video.html#comment">0</a></span>
				<span class="entry-views clearfix"><span class="entry-icon icon-eye"></span><span>307</span></span>
			</header>
		</div>
	</article>
</li>
<li>
	<article class="entry-item clearfix">
		<div class="entry-thumb hover-effect">
			<a href="https://politcentr.ru/41621-koshmary-genseka-nato-rossiya-i-kitay-deystvuyut-reshitelno.html"><img src="/uploads/posts/2021-03/thumbs/1616036169_0b.jpg" alt="Êîøìàðû ãåíñåêà ÍÀÒÎ: Ðîññèÿ è Êèòàé äåéñòâóþò ðåøèòåëüíî" style="width:52px" /></a>
		</div>
		<div class="entry-content">
			<header>
				<h6 class="entry-title"><a href="https://politcentr.ru/41621-koshmary-genseka-nato-rossiya-i-kitay-deystvuyut-reshitelno.html">Êîøìàðû ãåíñåêà ÍÀÒÎ: Ðîññèÿ è Êèòàé äåéñòâóþò ðåøèòåëüíî</a></h6>
			  <span class="entry-date clearfix"><span class="entry-icon icon-clock"></span><span>18 ìàðò, 2021</span></span>
				<span class="entry-comments clearfix"><span class="entry-icon icon-bubble"></span><a href="https://politcentr.ru/41621-koshmary-genseka-nato-rossiya-i-kitay-deystvuyut-reshitelno.html#comment">0</a></span>
				<span class="entry-views clearfix"><span class="entry-icon icon-eye"></span><span>506</span></span>
			</header>
		</div>
	</article>
</li>

              </ul>
            </div>
            <div class="accordion-title">
             <h3><a href="#">Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè</a></h3>
             <span>+</span>
            </div>
            <div class="accordion-container">
              <ul>
                <ul>
 <span style="font-size: 11px;"><a href="https://politcentr.ru/41461-rossiya-vydvinula-oficialnoe-obvinenie-velikobritanii-proshlo-tri-goda.html#comment"><span style="color: rgb(65, 168, 95);"><b>Ðîññèÿ âûäâèíóëà îôèöèàëüíîå îáâèíåíèå Âåëèêîáðèòàíèè: &quot;Ïðîøëî òðè ãîäà…&quot;</b></span></a></span>
 <a href="https://politcentr.ru/41461-rossiya-vydvinula-oficialnoe-obvinenie-velikobritanii-proshlo-tri-goda.html#comment" title="<b>Ðîññèÿ âûäâèíóëà îôèöèàëüíîå îáâèíåíèå Âåëèêîáðèòàíèè: &quot;Ïðîøëî òðè ãîäà…&quot;</b>"></a>
<br>

 <a href="https://politcentr.ru/41461-rossiya-vydvinula-oficialnoe-obvinenie-velikobritanii-proshlo-tri-goda.html#comment" title="<b><b>Ðîññèÿ âûäâèíóëà îôèöèàëüíîå îáâèíåíèå Âåëèêîáðèòàíèè: &quot;Ïðîøëî òðè ãîäà…&quot;</b></b>"><i>È ÷òî? Ãäå ñóäåáíûå èñêè? Ãäå èñêè íà âçûñêàíèå ìîðàëüíîãî óùåðáà ñòðàíå? Ãäå ñàíêöèè íà ëæèâûõ...</i><p><b><span style="color: rgb(41, 105, 176);">
 <img id="user_avatar" src="//politcentr.ru/uploads/fotos/foto_541.jpg" alt="Ñåðãåé Õîìÿêîâ" class="fr-dii fr-draggable" style="width: 35px; height: 35px;">Ñåðãåé Õîìÿêîâ</span></b></p></a>
 <ul>
 <span style="font-size: 11px;"><a href="https://politcentr.ru/40837-na-meste-budem-ubivat-ukrainskie-voennye-idut-marshem-osvobozhdat-krym-i-kuban-video.html#comment"><span style="color: rgb(65, 168, 95);"><b>«Íà ìåñòå áóäåì óáèâàòü»: óêðàèíñêèå âîåííûå èäóò ìàðøåì «îñâîáîæäàòü Êðûì è Êóáàíü» (Âèäåî)</b></span></a></span>
 <a href="https://politcentr.ru/40837-na-meste-budem-ubivat-ukrainskie-voennye-idut-marshem-osvobozhdat-krym-i-kuban-video.html#comment" title="<b>«Íà ìåñòå áóäåì óáèâàòü»: óêðàèíñêèå âîåííûå èäóò ìàðøåì «îñâîáîæäàòü Êðûì è Êóáàíü» (Âèäåî)</b>"></a>
<br>

 <a href="https://politcentr.ru/40837-na-meste-budem-ubivat-ukrainskie-voennye-idut-marshem-osvobozhdat-krym-i-kuban-video.html#comment" title="<b><b>«Íà ìåñòå áóäåì óáèâàòü»: óêðàèíñêèå âîåííûå èäóò ìàðøåì «îñâîáîæäàòü Êðûì è Êóáàíü» (Âèäåî)</b></b>"><i>&quot;Ïîæèëîé ÷åëîâåê&quot;...</i><p><b><span style="color: rgb(41, 105, 176);">
 <img id="user_avatar" src="//politcentr.ru/uploads/fotos/foto_711.jpg" alt="Ïîæèëîé ÷åëîâåê" class="fr-dii fr-draggable" style="width: 35px; height: 35px;">Ïîæèëîé ÷åëîâåê</span></b></p></a>
 <ul>
 <span style="font-size: 11px;"><a href="https://politcentr.ru/40503-kitay-predupredil-rossiyu-ssha-gotovyat-zhestkiy-udar-po-flotu-v-atlantike.html#comment"><span style="color: rgb(65, 168, 95);"><b>Êèòàé ïðåäóïðåäèë Ðîññèþ: ÑØÀ ãîòîâÿò æ¸ñòêèé óäàð ïî ôëîòó â Àòëàíòèêå</b></span></a></span>
 <a href="https://politcentr.ru/40503-kitay-predupredil-rossiyu-ssha-gotovyat-zhestkiy-udar-po-flotu-v-atlantike.html#comment" title="<b>Êèòàé ïðåäóïðåäèë Ðîññèþ: ÑØÀ ãîòîâÿò æ¸ñòêèé óäàð ïî ôëîòó â Àòëàíòèêå</b>"></a>
<br>

 <a href="https://politcentr.ru/40503-kitay-predupredil-rossiyu-ssha-gotovyat-zhestkiy-udar-po-flotu-v-atlantike.html#comment" title="<b><b>Êèòàé ïðåäóïðåäèë Ðîññèþ: ÑØÀ ãîòîâÿò æ¸ñòêèé óäàð ïî ôëîòó â Àòëàíòèêå</b></b>"><i>Ðîññèè ñëåäóåò îñòîðîæíî îòíîñèòñÿ ê ðåêîìåíäàöèÿì êèòàéñêèõ &quot;ñïåöèàëèñòîâ&quot;. Îòòÿíóòü...</i><p><b><span style="color: rgb(41, 105, 176);">
 <img id="user_avatar" src="//politcentr.ru/uploads/fotos/foto_711.jpg" alt="Ïîæèëîé ÷åëîâåê" class="fr-dii fr-draggable" style="width: 35px; height: 35px;">Ïîæèëîé ÷åëîâåê</span></b></p></a>
 <ul>
 <span style="font-size: 11px;"><a href="https://politcentr.ru/39988-5-voprosov-zelenskogo-vse-chto-vy-hoteli-znat-o-debilah-no-stesnyalis-sprosit.html#comment"><span style="color: rgb(65, 168, 95);"><b>5 âîïðîñîâ Çåëåíñêîãî. Âñ¸, ÷òî âû õîòåëè çíàòü î äåáèëàõ, íî ñòåñíÿëèñü ñïðîñèòü</b></span></a></span>
 <a href="https://politcentr.ru/39988-5-voprosov-zelenskogo-vse-chto-vy-hoteli-znat-o-debilah-no-stesnyalis-sprosit.html#comment" title="<b>5 âîïðîñîâ Çåëåíñêîãî. Âñ¸, ÷òî âû õîòåëè çíàòü î äåáèëàõ, íî ñòåñíÿëèñü ñïðîñèòü</b>"></a>
<br>

 <a href="https://politcentr.ru/39988-5-voprosov-zelenskogo-vse-chto-vy-hoteli-znat-o-debilah-no-stesnyalis-sprosit.html#comment" title="<b><b>5 âîïðîñîâ Çåëåíñêîãî. Âñ¸, ÷òî âû õîòåëè çíàòü î äåáèëàõ, íî ñòåñíÿëèñü ñïðîñèòü</b></b>"><i>Çíàòíîå èïàëî !!! Äàæå íà êëîóíà óæå íå ïîõîæ ! Ñêîðî â Äæîêåðà áóäåò ïðåâðàùàòüñÿ áóäåò !!!...</i><p><b><span style="color: rgb(41, 105, 176);">
 <img id="user_avatar" src="//politcentr.ru/uploads/fotos/foto_706.jpg" alt="Äèîãàð Êðûìîâ" class="fr-dii fr-draggable" style="width: 35px; height: 35px;">Äèîãàð Êðûìîâ</span></b></p></a>
 
                
              </ul>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>

      <div class="clear"></div>

    </div>

    <div class="sidebar">
      <div class="widget kp-video-widget">
        <h6 class="widget-title">Ìíåíèå</h6>
        <ul>
          <li>
	<article class="entry-item clearfix">
		<div class="entry-thumb hover-effect">
			<a href="https://politcentr.ru/42256-ne-opravdala-doveriya-grete-tunberg-shyut-terrorizm.html"><img src="/uploads/posts/2021-05/thumbs/1621135345_1b.jpg" alt="Íå îïðàâäàëà äîâåðèÿ: Ãðåòå Òóíáåðã &quot;øüþò&quot; òåððîðèçì" /></a>
		</div>
		<div class="entry-content">
			<header>
				<h6 class="entry-title"><a href="https://politcentr.ru/42256-ne-opravdala-doveriya-grete-tunberg-shyut-terrorizm.html">Íå îïðàâäàëà äîâåðèÿ: Ãðåòå Òóíáåðã &quot;øüþò&quot; òåððîðèçì</a></h6>
			</header>
			<span class="entry-date clearfix"><span class="entry-icon icon-clock"></span><span>16 ìàé, 2021</span></span>
		</div>
	</article>
</li><li>
	<article class="entry-item clearfix">
		<div class="entry-thumb hover-effect">
			<a href="https://politcentr.ru/42242-na-ukraine-uvideli-priznaki-dosrochnyh-prezidentskih-vyborov.html"><img src="/uploads/posts/2021-05/thumbs/1621047538_politcentr.ru_w720h405fill.jpg" alt="Íà Óêðàèíå óâèäåëè ïðèçíàêè äîñðî÷íûõ ïðåçèäåíòñêèõ âûáîðîâ" /></a>
		</div>
		<div class="entry-content">
			<header>
				<h6 class="entry-title"><a href="https://politcentr.ru/42242-na-ukraine-uvideli-priznaki-dosrochnyh-prezidentskih-vyborov.html">Íà Óêðàèíå óâèäåëè ïðèçíàêè äîñðî÷íûõ ïðåçèäåíòñêèõ âûáîðîâ</a></h6>
			</header>
			<span class="entry-date clearfix"><span class="entry-icon icon-clock"></span><span>15 ìàé, 2021</span></span>
		</div>
	</article>
</li>
        </ul>
      </div>
      <div class="widget kp-adv-widget">
        
<!-- <script type="text/javascript">
  var d4bb0fc2454 = 248618;
  var f4a9b1bd97 = 825172;
</script>
<script type="text/javascript" src="/teazer/4d780b.js"></script> -->

<div data-la-block="87dc5641-4bcb-4450-a3d4-8014428c13ee"></div>

        
      </div>
      <div class="widget widget_categories">
        <h6 class="widget-title">Ïîïóëÿðíîå</h6>
        <ul>
          <li><a title="" href="https://politcentr.ru/42160-polzuchaya-ugroza-na-ukraine-rasskazali-kakie-territorii-mogut-otoyti-rossii.html">&quot;Ïîëçó÷àÿ óãðîçà&quot;: Íà Óêðàèíå ðàññêàçàëè, êàêèå òåððèòîðèè ìîãóò îòîéòè Ðîññèè</a>&nbsp;(06.05.21)</li><li><a title="" href="https://politcentr.ru/42032-gordon-vydal-ocherednoe-zloveschee-prorochestvo-po-rossiyskomu-vtorzheniyu-video.html">Ãîðäîí âûäàë î÷åðåäíîå çëîâåùåå ïðîðî÷åñòâî ïî «ðîññèéñêîìó âòîðæåíèþ» (Âèäåî)</a>&nbsp;(23.04.21)</li><li><a title="" href="https://politcentr.ru/42065-odioznyy-rusofob-iz-lvova-postavil-russkih-v-primer-ukraincam.html">Îäèîçíûé ðóñîôîá èç Ëüâîâà ïîñòàâèë ðóññêèõ â ïðèìåð óêðàèíöàì</a>&nbsp;(26.04.21)</li><li><a title="" href="https://politcentr.ru/41959-slava-bogu-etogo-banderovca-ubili-mat-unichtozhennogo-boevika-azova-video.html">«Ñëàâà Áîãó, ýòîãî áàíäåðîâöà óáèëè» – ìàòü óíè÷òîæåííîãî áîåâèêà «Àçîâà» (Âèäåî)</a>&nbsp;(17.04.21)</li><li><a title="" href="https://politcentr.ru/42034-putin-odnoy-frazoy-postavil-zelenskogo-v-polnyy-tupik-chto-vyberet.html">Ïóòèí îäíîé ôðàçîé ïîñòàâèë Çåëåíñêîãî â ïîëíûé òóïèê: &quot;×òî âûáåðåò?&quot;</a>&nbsp;(23.04.21)</li>
        </ul>
      </div>
      <div class="widget kp-video-widget">
        <h6 class="widget-title">Âèäåî</h6>
        <ul>
          <li>
	<article class="entry-item clearfix">
		<div class="entry-thumb hover-effect">
			<a href="https://politcentr.ru/42251-voenkor-koc-pokazal-kadry-neveroyatnogo-vezeniya-pri-raketnom-udare-v-gaze-i-sderote-video.html"><img src="/uploads/posts/2021-05/thumbs/1621133535_politcentr.ru_w720h405fill.jpg" alt="Âîåíêîð Êîö ïîêàçàë êàäðû íåâåðîÿòíîãî âåçåíèÿ ïðè ðàêåòíîì óäàðå â Ãàçå è Ñäåðîòå (Âèäåî)" /></a>
			<a href="https://politcentr.ru/42251-voenkor-koc-pokazal-kadry-neveroyatnogo-vezeniya-pri-raketnom-udare-v-gaze-i-sderote-video.html" class="hover-icon video-icon"></a>
		</div>
		<div class="entry-content">
			<header>
				<h6 class="entry-title"><a href="https://politcentr.ru/42251-voenkor-koc-pokazal-kadry-neveroyatnogo-vezeniya-pri-raketnom-udare-v-gaze-i-sderote-video.html">Âîåíêîð Êîö ïîêàçàë êàäðû íåâåðîÿòíîãî âåçåíèÿ ïðè ðàêåòíîì óäàðå â Ãàçå è Ñäåðîòå (Âèäåî)</a></h6>
			</header>
			<span class="entry-date clearfix"><span class="entry-icon icon-clock"></span><span>16 ìàé, 2021</span></span>
		</div>
	</article>
</li><li>
	<article class="entry-item clearfix">
		<div class="entry-thumb hover-effect">
			<a href="https://politcentr.ru/42249-moschneyshie-udary-armiya-rossii-unichtozhila-taynye-podzemnye-obekty-vraga-v-sar-video.html"><img src="/uploads/posts/2021-05/thumbs/1621132889_1621132870.jpg" alt="Ìîùíåéøèå óäàðû — Àðìèÿ Ðîññèè óíè÷òîæèëà òàéíûå ïîäçåìíûå îáúåêòû âðàãà â ÑÀÐ (Âèäåî)" /></a>
			<a href="https://politcentr.ru/42249-moschneyshie-udary-armiya-rossii-unichtozhila-taynye-podzemnye-obekty-vraga-v-sar-video.html" class="hover-icon video-icon"></a>
		</div>
		<div class="entry-content">
			<header>
				<h6 class="entry-title"><a href="https://politcentr.ru/42249-moschneyshie-udary-armiya-rossii-unichtozhila-taynye-podzemnye-obekty-vraga-v-sar-video.html">Ìîùíåéøèå óäàðû — Àðìèÿ Ðîññèè óíè÷òîæèëà òàéíûå ïîäçåìíûå îáúåêòû âðàãà â ÑÀÐ (Âèäåî)</a></h6>
			</header>
			<span class="entry-date clearfix"><span class="entry-icon icon-clock"></span><span>16 ìàé, 2021</span></span>
		</div>
	</article>
</li>
        </ul>
      </div>
      <div class="widget widget_categories">
        <h6 class="widget-title">Êóëüòóðà</h6>
				<li>
	<article class="entry-item clearfix">
		<div class="entry-thumb hover-effect">
			<a href="https://politcentr.ru/42254-gde-samouvazhenie-doezdites-na-ukrainu-prilepin-predupredil-bastu-i-grebenschikova-video.html"><img src="/uploads/posts/2021-05/thumbs/1621134495_0c.jpg" alt="«Ãäå ñàìîóâàæåíèå? Äîåçäèòåñü íà Óêðàèíó». Ïðèëåïèí ïðåäóïðåäèë Áàñòó è Ãðåáåíùèêîâà (Âèäåî)" /></a>
			<a href="https://politcentr.ru/42254-gde-samouvazhenie-doezdites-na-ukrainu-prilepin-predupredil-bastu-i-grebenschikova-video.html" class="hover-icon video-icon"></a>
		</div>
		<div class="entry-content">
			<header>
				<h6 class="entry-title"><a href="https://politcentr.ru/42254-gde-samouvazhenie-doezdites-na-ukrainu-prilepin-predupredil-bastu-i-grebenschikova-video.html">«Ãäå ñàìîóâàæåíèå? Äîåçäèòåñü íà Óêðàèíó». Ïðèëåïèí ïðåäóïðåäèë Áàñòó è Ãðåáåíùèêîâà (Âèäåî)</a></h6>
			</header>
			<span class="entry-date clearfix"><span class="entry-icon icon-clock"></span><span>16 ìàé, 2021</span></span>
		</div>
	</article>
</li><li>
	<article class="entry-item clearfix">
		<div class="entry-thumb hover-effect">
			<a href="https://politcentr.ru/42230-v-ofise-zelenskogo-obyasnili-pochemu-kvartal-95-ne-shutit-o-prezidente.html"><img src="/uploads/posts/2021-05/thumbs/1620875750_3.jpg" alt=" îôèñå Çåëåíñêîãî îáúÿñíèëè, ïî÷åìó &quot;Êâàðòàë 95&quot; íå øóòèò î ïðåçèäåíòå" /></a>
			<a href="https://politcentr.ru/42230-v-ofise-zelenskogo-obyasnili-pochemu-kvartal-95-ne-shutit-o-prezidente.html" class="hover-icon video-icon"></a>
		</div>
		<div class="entry-content">
			<header>
				<h6 class="entry-title"><a href="https://politcentr.ru/42230-v-ofise-zelenskogo-obyasnili-pochemu-kvartal-95-ne-shutit-o-prezidente.html"> îôèñå Çåëåíñêîãî îáúÿñíèëè, ïî÷åìó &quot;Êâàðòàë 95&quot; íå øóòèò î ïðåçèäåíòå</a></h6>
			</header>
			<span class="entry-date clearfix"><span class="entry-icon icon-clock"></span><span>13 ìàé, 2021</span></span>
		</div>
	</article>
</li>
      </div>
			<div class="widget widget_archive">
        <h6 class="widget-title">Ïîëåçíîå</h6>
				<li>
	<article class="entry-item clearfix">
		<div class="entry-thumb hover-effect">
			<a href="https://politcentr.ru/42247-preimuschestva-metallicheskoy-krovli.html"><img src="/uploads/posts/2021-05/thumbs/1621050398_politcentr.ru_tramontanadom.jpg" alt="Ïðåèìóùåñòâà ìåòàëëè÷åñêîé êðîâëè" /></a>
			<a href="https://politcentr.ru/42247-preimuschestva-metallicheskoy-krovli.html" class="hover-icon video-icon"></a>
		</div>
		<div class="entry-content">
			<header>
				<h6 class="entry-title"><a href="https://politcentr.ru/42247-preimuschestva-metallicheskoy-krovli.html">Ïðåèìóùåñòâà ìåòàëëè÷åñêîé êðîâëè</a></h6>
			</header>
			<span class="entry-date clearfix"><span class="entry-icon icon-clock"></span><span>15 ìàé, 2021</span></span>
		</div>
	</article>
</li><li>
	<article class="entry-item clearfix">
		<div class="entry-thumb hover-effect">
			<a href="https://politcentr.ru/42132-zhenskaya-obuv-adidas-eto-udobnye-modeli-ne-tolko-na-leto.html"><img src="/uploads/posts/2021-05/thumbs/1620065312_1620065279.jpg" alt="Æåíñêàÿ îáóâü Adidas ýòî óäîáíûå ìîäåëè íå òîëüêî íà ëåòî" /></a>
			<a href="https://politcentr.ru/42132-zhenskaya-obuv-adidas-eto-udobnye-modeli-ne-tolko-na-leto.html" class="hover-icon video-icon"></a>
		</div>
		<div class="entry-content">
			<header>
				<h6 class="entry-title"><a href="https://politcentr.ru/42132-zhenskaya-obuv-adidas-eto-udobnye-modeli-ne-tolko-na-leto.html">Æåíñêàÿ îáóâü Adidas ýòî óäîáíûå ìîäåëè íå òîëüêî íà ëåòî</a></h6>
			</header>
			<span class="entry-date clearfix"><span class="entry-icon icon-clock"></span><span>03 ìàé, 2021</span></span>
		</div>
	</article>
</li>
      </div>
			<div class="widget widget_archive">
        <h6 class="widget-title">Îïðîñ</h6>
				<script type="text/javascript">
<!--
function doVote( event ){

	
	var vote_check = $('#dle-vote input:radio[name=vote_check]:checked').val();

	ShowLoading('');

	$.get(dle_root + "engine/ajax/vote.php", { vote_id: "14", vote_action: event, vote_check: vote_check, vote_skin: dle_skin, user_hash: dle_login_hash }, function(data){

		HideLoading('');

		$("#vote-layer").fadeOut(500, function() {
			$(this).html(data);
			$(this).fadeIn(500);
		});

	});
}
//-->
</script><div id='vote-layer'><div id="votes" class="block" style="margin-bottom: 6px;">
	<div class="dtop">&nbsp;</div>
	<div class="dcont">
		<div class="btl">
			<h4>Îïðîñ</h4>
			<form method="post" name="vote_result" action=''>
				<input type="hidden" name="vote_action" value="results" />
				<input type="hidden" name="vote_id" value="14" />
				<button class="vresult" type="submit" onclick="ShowAllVotes(); return false;" ><span>Âñå îïðîñû</span></button>
			</form>
		</div>
		<p class="vtitle"><b>Êàêèìè ìåññåíäæåðàìè âû ïîëüçóåòåñü ÷àùå âñåãî?</b></p>
		<div class="dpad">
			<form method="post" name="vote" action=''>
			<div id="dle-vote"><div class="vote"><input id="vote_check0" name="vote_check" type="radio" checked="checked" value="0" /><label for="vote_check0"> Telegram</label></div><div class="vote"><input id="vote_check1" name="vote_check" type="radio" value="1" /><label for="vote_check1"> WhatsÀpp</label></div><div class="vote"><input id="vote_check2" name="vote_check" type="radio" value="2" /><label for="vote_check2"> Viber</label></div><div class="vote"><input id="vote_check3" name="vote_check" type="radio" value="3" /><label for="vote_check3"> Skype</label></div><div class="vote"><input id="vote_check4" name="vote_check" type="radio" value="4" /><label for="vote_check4"> Îáùàþñü ÷åðåç ñîöñåòè</label></div><div class="vote"><input id="vote_check5" name="vote_check" type="radio" value="5" /><label for="vote_check5"> Äðóãèìè</label></div><div class="vote"><input id="vote_check6" name="vote_check" type="radio" value="6" /><label for="vote_check6"> Ñðàçó íåñêîëüêèìè èç ïåðå÷èñëåííûõ</label></div><div class="vote"><input id="vote_check7" name="vote_check" type="radio" value="7" /><label for="vote_check7"> Íå ïîëüçóþñü èìè</label></div></div>
			<br />
			
			
				<input type="hidden" name="vote_action" value="vote" />
				<input type="hidden" name="vote_id" id="vote_id" value="14" />
				<button class="fbutton" type="submit" onclick="doVote('vote'); return false;" ><span>Ãîëîñîâàòü</span></button>&nbsp;<button class="fbutton" type="button" onclick="doVote('results'); return false;" ><span>Ðåçóëüòàòû</span></button>
			</form>
			
		</div>
	</div>
	<div class="dbtm">&nbsp;</div>
</div></div>
      </div>
			<div class="widget widget_archive">
        <h6 class="widget-title">Òåãè</h6>
				<span class="clouds_xsmall"><a href="https://politcentr.ru/tags/%C0%D2%CE/" title="Íàéäåíî ïóáëèêàöèé: 54">ÀÒÎ</a></span> <span class="clouds_xsmall"><a href="https://politcentr.ru/tags/%C0%E2%E8%E0%F6%E8%FF/" title="Íàéäåíî ïóáëèêàöèé: 42">Àâèàöèÿ</a></span> <span class="clouds_xsmall"><a href="https://politcentr.ru/tags/%C2%D1%D3/" title="Íàéäåíî ïóáëèêàöèé: 79">ÂÑÓ</a></span> <span class="clouds_xsmall"><a href="https://politcentr.ru/tags/%C2%E5%F0%F5%EE%E2%ED%E0%FF+%D0%E0%E4%E0/" title="Íàéäåíî ïóáëèêàöèé: 46">Âåðõîâíàÿ Ðàäà</a></span> <span class="clouds_xsmall"><a href="https://politcentr.ru/tags/%C2%EB%E0%E4%E8%EC%E8%F0+%CF%F3%F2%E8%ED/" title="Íàéäåíî ïóáëèêàöèé: 53">Âëàäèìèð Ïóòèí</a></span> <span class="clouds_xsmall"><a href="https://politcentr.ru/tags/%C2%EE%E9%ED%E0+%ED%E0+%C4%EE%ED%E1%E0%F1%F1%E5/" title="Íàéäåíî ïóáëèêàöèé: 66">Âîéíà íà Äîíáàññå</a></span> <span class="clouds_xsmall"><a href="https://politcentr.ru/tags/%C4%EE%ED%E0%EB%FC%E4+%D2%F0%E0%EC%EF/" title="Íàéäåíî ïóáëèêàöèé: 82">Äîíàëüä Òðàìï</a></span> <span class="clouds_xsmall"><a href="https://politcentr.ru/tags/%C4%EE%ED%E1%E0%F1%F1/" title="Íàéäåíî ïóáëèêàöèé: 73">Äîíáàññ</a></span> <span class="clouds_xsmall"><a href="https://politcentr.ru/tags/%CB%CD%D0/" title="Íàéäåíî ïóáëèêàöèé: 69">ËÍÐ</a></span> <span class="clouds_xsmall"><a href="https://politcentr.ru/tags/%CC%C2%D4/" title="Íàéäåíî ïóáëèêàöèé: 41">ÌÂÔ</a></span> <span class="clouds_xsmall"><a href="https://politcentr.ru/tags/%CC%E8%ED%F1%EA%E8%E9+%EF%F0%EE%F6%E5%F1%F1/" title="Íàéäåíî ïóáëèêàöèé: 111">Ìèíñêèé ïðîöåññ</a></span> <span class="clouds_xsmall"><a href="https://politcentr.ru/tags/%CD%C0%D2%CE/" title="Íàéäåíî ïóáëèêàöèé: 100">ÍÀÒÎ</a></span> <span class="clouds_small"><a href="https://politcentr.ru/tags/%CD%EE%E2%EE%F1%F2%E8/" title="Íàéäåíî ïóáëèêàöèé: 180">Íîâîñòè</a></span> <span class="clouds_xsmall"><a href="https://politcentr.ru/tags/%CF%E5%F2%F0+%CF%EE%F0%EE%F8%E5%ED%EA%EE/" title="Íàéäåíî ïóáëèêàöèé: 118">Ïåòð Ïîðîøåíêî</a></span> <span class="clouds_xsmall"><a href="https://politcentr.ru/tags/%CF%EE%F0%EE%F8%E5%ED%EA%EE/" title="Íàéäåíî ïóáëèêàöèé: 90">Ïîðîøåíêî</a></span> <span class="clouds_xlarge"><a href="https://politcentr.ru/tags/%D0%EE%F1%F1%E8%FF/" title="Íàéäåíî ïóáëèêàöèé: 481">Ðîññèÿ</a></span> <span class="clouds_xsmall"><a href="https://politcentr.ru/tags/%D0%F3%F1%EB%E0%ED+%C1%EE%F0%F2%ED%E8%EA/" title="Íàéäåíî ïóáëèêàöèé: 50">Ðóñëàí Áîðòíèê</a></span> <span class="clouds_large"><a href="https://politcentr.ru/tags/%D1%D8%C0/" title="Íàéäåíî ïóáëèêàöèé: 394">ÑØÀ</a></span> <span class="clouds_xsmall"><a href="https://politcentr.ru/tags/%D1%E2%EE%E4%EA%E8+%F1+%F4%F0%EE%ED%F2%E0/" title="Íàéäåíî ïóáëèêàöèé: 53">Ñâîäêè ñ ôðîíòà</a></span> <span class="clouds_xsmall"><a href="https://politcentr.ru/tags/%D1%E8%F0%E8%FF/" title="Íàéäåíî ïóáëèêàöèé: 91">Ñèðèÿ</a></span> <span class="clouds_medium"><a href="https://politcentr.ru/tags/%D3%EA%F0%E0%E8%ED%E0/" title="Íàéäåíî ïóáëèêàöèé: 346">Óêðàèíà</a></span> <span class="clouds_xsmall"><a href="https://politcentr.ru/tags/%D3%EA%F0%E0%E8%ED%E0+%EF%EE%F1%EB%E5+%CC%E0%E9%E4%E0%ED%E0/" title="Íàéäåíî ïóáëèêàöèé: 90">Óêðàèíà ïîñëå Ìàéäàíà</a></span> <span class="clouds_xsmall"><a href="https://politcentr.ru/tags/%E2%E8%E4%E5%EE/" title="Íàéäåíî ïóáëèêàöèé: 105">âèäåî</a></span> <span class="clouds_xsmall"><a href="https://politcentr.ru/tags/%E4%ED%F0/" title="Íàéäåíî ïóáëèêàöèé: 104">äíð</a></span> <span class="clouds_xsmall"><a href="https://politcentr.ru/tags/%EA%EE%ED%F4%EB%E8%EA%F2+%E2+%C4%EE%ED%E1%E0%F1%F1%E5/" title="Íàéäåíî ïóáëèêàöèé: 100">êîíôëèêò â Äîíáàññå</a></span><div class="tags_more"><a href="https://politcentr.ru/tags/">Ïîêàçàòü âñå òåãè</a></div>
      </div>
    </div>

    <div class="clear"></div>

  </div>

  <div id="bottom-sidebar">
    <div class="text-center">
      <nav id="bottom-nav" class="text-center">
        <ul id="bottom-menu" class="clearfix">
      <li><a href="/">Ãëàâíàÿ</a></li>
      <li><a href="ekonomiks">Ýêîíîìèêà</a></li>
			<li><a href="eu">Â ìèðå</a></li>
			<li><a href="ru">Ðîññèÿ</a></li>
			<li><a href="ua">Óêðàèíà</a></li>
      <li><a href="news-novoross">Íîâîðîññèÿ</a></li>    
			<li><a href="imho">Ìíåíèå</a></li>
      <li><a href="vibor">Âûáîð ðåäàêöèè</a></li>    
      <li><a href="chp">Ïðîèñøåñòâèÿ</a></li>
        </ul>
      </nav>
    </div>

    <div class="kp-divider"></div>

    <div class="row">
      <div class="col-md-8 col-sm-8">
        <div class="row">
          <div class="col-md-3 col-sm-3">
            <div class="widget widget_text">
              <h6 class="widget-title">Ïîëèòèêà</h6>
              <ul>
 			<li><a href="eu">Â ìèðå</a></li>
			<li><a href="ru">Ðîññèÿ</a></li>
			<li><a href="ua">Óêðàèíà</a></li>
			<li><a href="imho">Ìíåíèå</a></li>
              </ul>
            </div>
          </div>
          <div class="col-md-3 col-sm-3">
            <div class="widget widget_text">
              <h6 class="widget-title">Îáùåñòâî</h6>
              <ul>
 			<li><a href="sport">Ñïîðò</a></li>
			<li><a href="kultura">Êóëüòóðà</a></li>
			<li><a href="zdorovie">Çäîðîâüå</a></li>
			<li><a href="tehno">Òåõíîëîãèè</a></li>
       <li><a href="anons">Ïîëåçíîå</a></li>
              </ul>
            </div>
          </div>
          <div class="col-md-3 col-sm-3">
            <div class="widget widget_text">
              <h6 class="widget-title">Íîâîðîññèÿ</h6>
              <ul>
 			<li><a href="news-novoross">Íîâîñòè Íîâîðîññèè</a></li>
			<li><a href="dnr">ÄÍÐ</a></li>
			<li><a href="lnr">ËÍÐ</a></li>
			<li><a href="svodki-novoross">Ñâîäêè îò îïîë÷åíèÿ</a></li>
              </ul>
            </div>
          </div>
          <div class="col-md-3 col-sm-3">
            <div class="widget widget_text">
              <h6 class="widget-title">Âèäåî</h6>
            <ul>
 			<li><a href="video">Âèäåî</a></li>
			
              </ul>  
            </div>
          </div>
					
        </div>
      </div>
    </div>

  </div>

  <footer id="kp-page-footer" class="text-center">
    <p id="copyright">PolitCentr.ru © 2013-2021</p>
    <p>Ìíåíèå ðåäàêöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé çðåíèÿ àâòîðîâ ïóáëèêàöèé. Êîïèðîâàíèå òåêñòîâ (â ò.÷. îòäåëüíûõ ÷àñòåé) èëè èçîáðàæåíèé, ïåðåïå÷àòêà èëè ëþáîå äðóãîå ðàñïðîñòðàíåíèå èíôîðìàöèè ñ Íîâîñòíîãî ïîðòàëà «PolitCentr-NEWS» âîçìîæíî òîëüêî ñ óêàçàíèåì ãèïåðññûëêè íà ñòðàíèöó, ñ êîòîðîé áûë îñóùåñòâëåí êîïèïàñò èëè ðåðàéò. </p>
	  <p>Ñàéò ìîæåò ñîäåðæàòü ìàòåðèàëû, íå ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ëèö ìëàäøå 18 ëåò.</p>

<p>*Ýêñòðåìèñòñêèå è òåððîðèñòè÷åñêèå îðãàíèçàöèè, çàïðåùåííûå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè: «Ïðàâûé ñåêòîð», «Óêðàèíñêàÿ ïîâñòàí÷åñêàÿ àðìèÿ» (ÓÏÀ), «ÈÃÈË», «Äæåáõàò àí-Íóñðà», Íàöèîíàë-Áîëüøåâèñòñêàÿ ïàðòèÿ (ÍÁÏ), «Àëü-Êàèäà», «ÓÍÀ-ÓÍÑλ, «Òàëèáàí», «Ìåäæëèñ êðûìñêî-òàòàðñêîãî íàðîäà», «Ñâèäåòåëè Èåãîâû», «Ìèçàíòðîïèê Äèâèæí», «Áðàòñòâî» Êîð÷èíñêîãî, «Àðòïîäãîòîâêà», «Òðèçóá èì. Ñòåïàíà Áàíäåðû », «ÍÑλ, «Ñëàâÿíñêèé ñîþç», «Ôîðìàò-18», «Õèçá óò-Òàõðèð».</p>
      
      <!-- Ñ×ÅÒ×ÈÊÈ -->   
  

<!--LiveInternet counter--><script type="text/javascript">
document.write("<a href='//www.liveinternet.ru/click' "+
"target=_blank><img src='//counter.yadro.ru/hit?t44.1;r"+
escape(document.referrer)+((typeof(screen)=="undefined")?"":
";s"+screen.width+"*"+screen.height+"*"+(screen.colorDepth?
screen.colorDepth:screen.pixelDepth))+";u"+escape(document.URL)+
";h"+escape(document.title.substring(0,150))+";"+Math.random()+
"' alt='' title='LiveInternet' "+
"border='0' width='31' height='31'><\/a>")
</script><!--/LiveInternet-->    


<!-- Yandex.Metrika counter -->
<script type="text/javascript" >
  (function (d, w, c) {
    (w[c] = w[c] || []).push(function() {
      try {
        w.yaCounter39283085 = new Ya.Metrika({
          id:39283085,
          clickmap:true,
          trackLinks:true,
          accurateTrackBounce:true
        });
      } catch(e) { }
    });

    var n = d.getElementsByTagName("script")[0],
      s = d.createElement("script"),
      f = function () { n.parentNode.insertBefore(s, n); };
    s.type = "text/javascript";
    s.async = true;
    s.src = "https://mc.yandex.ru/metrika/watch.js";

    if (w.opera == "[object Opera]") {
      d.addEventListener("DOMContentLoaded", f, false);
    } else { f(); }
  })(document, window, "yandex_metrika_callbacks");
</script>
<noscript><div><img src="https://mc.yandex.ru/watch/39283085" style="position:absolute; left:-9999px;" alt="" /></div></noscript>
<!-- /Yandex.Metrika counter -->
  
  <!-- Rating Mail.ru counter -->
<script type="text/javascript">
var _tmr = window._tmr || (window._tmr = []);
_tmr.push({id: "3158897", type: "pageView", start: (new Date()).getTime()});
(function (d, w, id) {
 if (d.getElementById(id)) return;
 var ts = d.createElement("script"); ts.type = "text/javascript"; ts.async = true; ts.id = id;
 ts.src = "https://top-fwz1.mail.ru/js/code.js";
 var f = function () {var s = d.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(ts, s);};
 if (w.opera == "[object Opera]") { d.addEventListener("DOMContentLoaded", f, false); } else { f(); }
})(document, window, "topmailru-code");
</script><noscript><div>
<img src="https://top-fwz1.mail.ru/counter?id=3158897;js=na" style="border:0;position:absolute;left:-9999px;" alt="Top.Mail.Ru" />
</div></noscript>
<!-- //Rating Mail.ru counter -->
  
    
<!-- êîíåö Ñ×ÅÒ×ÈÊÈ --> 

  </footer>

</div>
<p id="back-top"><a href="#top" rel="nofollow"><i>&uarr;</i></a></p>
  <script src="//code.jquery.com/jquery-migrate-1.2.1.js"></script>
	<script type="text/javascript" src="/templates/DonetskiyNews/js/libs.js"></script>
  <script src="/templates/DonetskiyNews/js/superfish.js"></script>
  <script src="/templates/DonetskiyNews/js/bootstrap.min.js"></script>
  <script src="/templates/DonetskiyNews/js/jquery.flexslider-min.js"></script>
  <script src="/templates/DonetskiyNews/js/jquery.carouFredSel-6.2.1-packed.js"></script>
  <script src="/templates/DonetskiyNews/js/jquery.validate.min.js"></script>
  <script src="/templates/DonetskiyNews/js/custom.js"></script>
<!-- Ðåêëàìíûå êîäû --> 
  
<!-- luckyads.pro -->
  <script async src="//pbsaqb.com/qev7l1912ivlm0py03qh8876qvu/867ypk2jav8.php"></script>
<!-- luckyads.pro -->  
  
 <script>window.RESOURCE_O1B2L3 = 'leokross.com';</script>
<script src="//leokross.com/Nx/dD.js" ></script>  
<script>window.RESOURCE_O1B2L3 = 'leokross.com';</script>
<script src="//leokross.com/ET/hoI.js" ></script>  
  
 <script type="text/javascript">   
   var bid = '3RF51hE63R5UggB3sFk8';   
   var sid = '2107';  
   var async = 1;   
</script> 
 <!-- newshunter -->
<script 
       id="delivery-draw-kit"
       src="https://cdn.hunterdelivery.com/scripts/draw_script.js"
       onload="javascript:renderDelivery('5dc2c7e764683')">
      </script>
<!-- end newshunter --> 
<!-- END Ðåêëàìíûå êîäû --> 

 

<script type="text/javascript">
<!--
var dle_root    = '/';
var dle_admin   = '';
var dle_login_hash = '733c0efeb90279ca4430f761f254651e3217d03d';
var dle_group   = 5;
var dle_skin    = 'DonetskiyNews';
var dle_wysiwyg  = '0';
var quick_wysiwyg = '1';
var dle_act_lang  = ["Äà", "Íåò", "Ââîä", "Îòìåíà", "Ñîõðàíèòü", "Óäàëèòü", "Çàãðóçêà. Ïîæàëóéñòà, ïîäîæäèòå..."];
var menu_short   = 'Áûñòðîå ðåäàêòèðîâàíèå';
var menu_full   = 'Ïîëíîå ðåäàêòèðîâàíèå';
var menu_profile  = 'Ïðîñìîòð ïðîôèëÿ';
var menu_send   = 'Îòïðàâèòü ñîîáùåíèå';
var menu_uedit   = 'Àäìèíöåíòð';
var dle_info    = 'Èíôîðìàöèÿ';
var dle_confirm  = 'Ïîäòâåðæäåíèå';
var dle_prompt   = 'Ââîä èíôîðìàöèè';
var dle_req_field = 'Çàïîëíèòå âñå íåîáõîäèìûå ïîëÿ';
var dle_del_agree = 'Âû äåéñòâèòåëüíî õîòèòå óäàëèòü? Äàííîå äåéñòâèå íåâîçìîæíî áóäåò îòìåíèòü';
var dle_spam_agree = 'Âû äåéñòâèòåëüíî õîòèòå îòìåòèòü ïîëüçîâàòåëÿ êàê ñïàìåðà? Ýòî ïðèâåä¸ò ê óäàëåíèþ âñåõ åãî êîììåíòàðèåâ';
var dle_complaint = 'Óêàæèòå òåêñò Âàøåé æàëîáû äëÿ àäìèíèñòðàöèè:';
var dle_big_text  = 'Âûäåëåí ñëèøêîì áîëüøîé ó÷àñòîê òåêñòà.';
var dle_orfo_title = 'Óêàæèòå êîììåíòàðèé äëÿ àäìèíèñòðàöèè ê íàéäåííîé îøèáêå íà ñòðàíèöå';
var dle_p_send   = 'Îòïðàâèòü';
var dle_p_send_ok = 'Óâåäîìëåíèå óñïåøíî îòïðàâëåíî';
var dle_save_ok  = 'Èçìåíåíèÿ óñïåøíî ñîõðàíåíû. Îáíîâèòü ñòðàíèöó?';
var dle_reply_title= 'Îòâåò íà êîììåíòàðèé';
var dle_tree_comm = '0';
var dle_del_news  = 'Óäàëèòü ñòàòüþ';
var dle_sub_agree = 'Âû äåéñòâèòåëüíî õîòèòå ïîäïèñàòüñÿ íà êîììåíòàðèè ê äàííîé ïóáëèêàöèè?';
var allow_dle_delete_news  = false;

//-->
</script>  
</body>
</html>
<!-- DataLife Engine Copyright SoftNews Media Group (//dle-news.ru) -->
URL
GET http://politcentr.ru/
Response Headers
Alt-Svc:
h3-27=":443"; ma=86400, h3-28=":443"; ma=86400, h3-29=":443"; ma=86400
Cache-Control:
max-age=0
Cf-Cache-Status:
DYNAMIC
Cf-Ray:
65037fc39ff78b86-KBP
Cf-Request-Id:
0a160e2e4200008b8690297000000001
Connection:
keep-alive
Content-Type:
text/html; charset=iso-8859-1
Date:
Sun, 16 May 2021 09:15:01 GMT
Expires:
Sun, 16 May 2021 09:15:01 GMT
Location:
https://politcentr.ru/
Nel:
{"report_to":"cf-nel","max_age":604800}
Report-To:
{"endpoints":[{"url":"https:\/\/a.nel.cloudflare.com\/report?s=3jmbIoh5MjzEpKHnPEH%2FZ0j4PmXKzkAaK9vfisYx5pzhQyxpgIWtT6tNnf0GAZusZ0YH8uMw5zCvNzsB3u3%2FgserlBDo%2FTU4UqpJ6EIv"}],"group":"cf-nel","max_age":604800}
Server:
cloudflare
Response Body
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
<html><head>
<title>301 Moved Permanently</title>
</head><body>
<h1>Moved Permanently</h1>
<p>The document has moved <a href="https://politcentr.ru/">here</a>.</p>
<hr>
<address>Apache/2.4.10 (Unix) Server at politcentr.ru Port 80</address>
</body></html>
Report ID
20210516T080326Z_webconnectivity_UA_34058_n1_ouJxxxy2s1XMPOCg
Platform
linux
Software Name
ooniprobe-cli (3.5.1)
Measurement Engine
ooniprobe-engine (0.23.0)

Raw Measurement Data

Loading