OK
https://www.interfax.ru/
Russia
Country
AS43966
Network
February 26, 2022, 06:26 AM UTC
Date & Time
Websites
Websites
Runtime: 554ms
On February 26, 2022, 06:26 AM UTC, https://www.interfax.ru/ was accessible when tested on AS43966 in Russia.

Failures

HTTP Experiment
null
DNS Experiment
null
Control
null

DNS Queries

Resolver:
79.173.80.17
Query:
IN A www.interfax.ru
Engine:
system
Name
Class
TTL
Type
DATA
@
IN
A
178.248.233.231

TCP Connections

Connection to 178.248.233.231:443 succeeded.

HTTP Requests

URL
GET https://www.interfax.ru/
Response Headers
Cache-Control:
private
Connection:
keep-alive
Content-Length:
84757
Content-Type:
text/html; Charset=windows-1251
Date:
Sat, 26 Feb 2022 06:27:02 GMT
Expires:
Sat, 26 Feb 2022 06:26:55 GMT
Keep-Alive:
timeout=15
Last-Modified:
Fri, 26 Feb 2022 6:26:55 GMT
Pragma:
no-cache
Referrer-Policy:
no-referrer-when-downgrade
Server:
QRATOR
Strict-Transport-Security:
max-age=31536000
X-Content-Type-Options:
nosniff
X-Frame-Options:
SAMEORIGIN
Response Body
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru" prefix="article: http://ogp.me/ns/article"><head>
<title>Èíòåðôàêñ: íîâîñòè</title>
<link rel="shortcut icon" href="https://www.interfax.ru/favicon.ico" type="image/x-icon">
<link rel="icon" sizes="120x120" href="https://www.interfax.ru/touch-icon-iphone-retina.png" />
<link rel="apple-touch-icon" href="https://www.interfax.ru/touch-icon-iphone.png">
<link rel="apple-touch-icon" sizes="76x76" href="https://www.interfax.ru/touch-icon-ipad.png">
<link rel="apple-touch-icon" sizes="120x120" href="https://www.interfax.ru/touch-icon-iphone-retina.png">
<link rel="apple-touch-icon" sizes="152x152" href="https://www.interfax.ru/touch-icon-ipad-retina.png">
<link rel="manifest" href="/manifest.json">
<meta name="mobile-web-app-capable" content="yes">
<meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes">
<meta name="application-name" content="Èíòåðôàêñ" />
<meta name="apple-mobile-web-app-title" content="Èíòåðôàêñ">
<meta name="theme-color" content="#009cab">
<meta name="apple-mobile-web-app-status-bar-style" content="black-translucent">
<meta name="msapplication-tooltip" content="Èíòåðôàêñ Íîâîñòè" />
<meta name="msapplication-navbutton-color" content="#009cab" />
<meta name="msapplication-starturl" content="./" />
<meta name="msapplication-config" content="browserconfig.xml" />
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251" />
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, user-scalable=yes" />
<meta name="description" content="Íîâîñòè èíôîðìàöèîííîãî àãåíòñòâà Èíòåðôàêñ" />
<meta http-equiv="refresh" content="300" />
<style>
@import url('/css/default.css?v35.6.24');
@import url('/css/mobile.css?v35.6.24') only screen and (max-width:759px);
@import url('/css/desktop.css?v35.6.24') only screen and (min-width:760px);</style>
<!--[if lte IE 8]>
<link rel="stylesheet" href="/css/desktop.css?v35.6.24" type="text/css"> 
<link rel="stylesheet" href="/css/default.css?v35.6.24" type="text/css"> 
<![endif]-->
<!--[if lte IE 9]>
<link rel="stylesheet" href="/css/oldb.css?v35.6.24" type="text/css"> 
<script src="/js/oldb.js?v35.6.24" type="text/javascript"></script>
<script>var is_ie_lt9 = true;</script>
<![endif]-->
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Èíòåðôàêñ íîâîñòè" href="https://www.interfax.ru/rss.asp">
<meta property="og:url" content="https://www.interfax.ru" />
<meta property="og:description" content="Íîâîñòè èíôîðìàöèîííîãî àãåíòñòâà Èíòåðôàêñ" />
<meta property="og:site_name" content="Interfax.ru" />
<meta property="og:locale" content="ru_RU" />
<meta property="og:title" content="Èíòåðôàêñ: íîâîñòè"/>
<meta property="og:image" content="https://www.interfax.ru/img/interfax_icon_300.png" />
<link rel="canonical" href="https://www.interfax.ru" />
</head>
<body data-pagetype="defaultpage">

<script>window.yaContextCb = window.yaContextCb || []</script>
<script type="text/javascript">
	var cntimg = document.createElement("IMG");
	cntimg.src = "/cnt/" + cntParseReferer();
	function cntParseReferer() {
		var re = new RegExp("(http(s)?\\:\\/\\/)?([\\.\\-_0-9A-Za-z]{1,})(.*)");
		var m = re.exec(document.referrer);
		if (!m) return "";
		return encodeURI(m[3]).replace(/'/g, "%27") + "?" + encodeURI(m[4]).replace(/'/g, "%27");
	}
var deferLoadJS_timer=[];function deferLoadJS(e,r,d){d=d||200;r = 'timer_' + Math.random();deferLoadJS_timer[r]=setInterval(function(){!0===window.interfax_scriptjs_loaded&&(clearInterval(deferLoadJS_timer[r]),e())},d)}
if (!Element.prototype.matches) {Element.prototype.matches = Element.prototype.msMatchesSelector || Element.prototype.webkitMatchesSelector;}
Element.prototype.parents=function(e){for(var t=[],n=this,o=void 0!==e;null!==(n=n.parentElement);)n.nodeType===Node.ELEMENT_NODE&&(o&&!n.matches(e)||t.push(n));return t};
</script>
<script>
if (document.cookie.indexOf('showCovid=0') >= 0 && document.querySelector('[data-pagetype="defaultpage"]')) document.querySelector('html').classList.add('hideTimeline');
</script>
<!--<div data-type="pl_ban" style="margin: 0px auto; width: 100%;">-->

<div id="pl400_ban110" data-content="webR"><div id="background"></div></div>

<div id="pl401_ban222" data-content="webR"><style>
    #m_top yatag {min-width:auto!important; }
    .height_up_ban > div {
      height: 250px; /*desktop*/
    }
    .height_up_ban_mob > div {
     display: none;
    }
    /*øèðèíà ñòðàíèöû äî êîòîðîé ïðèìåíÿåòñÿ ñòèëü*/
    @media only screen and (max-width:1040px) { 
      .height_up_ban > div {
      display: none; /*ïðîñòðàíñòâî ìåæäó*/
     }
    }
    /*øèðèíà ñòðàíèöû äî êîòîðîé ïðèìåíÿåòñÿ ñòèëü*/
    @media only screen and (max-width:639px) { 
      .height_up_ban_mob > div {
      display:block;
      height: 250px; /*mobile*/
     }
    }</style>
    
    <div class="mgrNo i_mobile_only height_up_ban_mob">
    <!--AdFox START-->
    <!--roden-media-->
    <!--Ïëîùàäêà: Interfax / Ñêâîçíîé / Ïåðåòÿæêà ñìàðòôîíû-->
    <!--Êàòåãîðèÿ: <íå çàäàíà>-->
    <!--Òèï áàííåðà: Ïåðåòÿæêà 100%-->
    <div id="m_top" align="center"></div>
    <script>
     if (!document.querySelector('[data-pagetype = "nonchronicle"]')) {
      window.yaContextCb.push(()=>{
        Ya.adfoxCode.createAdaptive({
    
          ownerId: 173858,
          containerId: 'm_top',
          params: {
            p1: 'cnxxu',
              p2: 'hbts'
        },
    onStub: function() {console.log("Íå ïðèøåë êîä ìîáèëüíîé ïåðåòÿæêè"); }
      }, ['phone'], {
        tabletWidth: 1023,
        phoneWidth: 639,
        isAutoReloads: true
     });
    });
    }
    </script>
    </div>
    
    <div class="i_desktop_only wr__fix height_up_ban"  style="margin: 0px auto;" >
    <!--AdFox START-->
    <!--roden-media-->
    <!--Ïëîùàäêà: Interfax / Ñêâîçíîé / Ïåðåòÿæêà_äåêñòîï-->
    <!--Êàòåãîðèÿ: <íå çàäàíà>-->
    <!--Òèï áàííåðà: Ïåðåòÿæêà 100%-->
      <div id="billboard" style="overflow-x:hidden;"></div>
      <script>
    
        window.yaContextCb.push(()=>{
          var addClass = (function () {
              if ('classList' in document.createElement('p')) {
                return function (e, n) {
                  e.classList.add(n)
                }
              }
              return function (e, n) {
                if (e.className.indexOf(n) !== -1) {
                  return
                }
                n += ' ';
                e.className += n;
              }
            })(),
            fixBody = function () {
              addClass(document.body, 'fix')
            },
            callBg = function () {
    
            window.yaContextCb.push(()=>{
                Ya.adfoxCode.createAdaptive({
                ownerId: 173858,
                containerId: 'background',
                params: { p1: 'bscqd', p2: 'epdp' },
                onRender: fixBody
              }, ['desktop'], {
                                tabletWidth: 1399,
                                phoneWidth: 639,
                                isAutoReloads: true
                               });
            });
            } 
          Ya.adfoxCode.createAdaptive({
            ownerId: 173858,
            containerId: 'billboard',
            params: { p1: 'btpkl', p2: 'y' },
            onError: callBg,
            onStub: callBg,
              onRender: function () { addClass(document.querySelector('[id*=_ban222]'), 'wr__fix') },
            onLoad: function (d) {
              if (d.bundleName === 'banner.background') {
                fixBody()
              } else {
                callBg()
              }
            }
          }, ['desktop'], {
          tabletWidth: 1023,
          phoneWidth: 639,
          isAutoReloads: true
        });
      },
        );        
      </script>
    </div>
    
</div>

<!-- </div> -->

<header>
	<div class="topmenu">
		<nav class="topmenu__links">
			<!--noindex--><a rel="nofollow" href="https://m.interfax.ru/">Ìîáèëüíàÿ âåðñèÿ</a><!--/noindex-->
			<!--noindex--><a rel="nofollow" href="http://group.interfax.ru/" target="_blank">Îá "Èíòåðôàêñå"</a><!--/noindex-->
			<!--noindex--><a rel="nofollow" href="http://www.interfax.com/" target="_blank">Interfax.com</a><!--/noindex-->
			<!--noindex--><a rel="nofollow" href="http://www.interfax-russia.ru/" target="_blank">Èíòåðôàêñ-Ðîññèÿ</a><!--/noindex-->
			<!--noindex--><a rel="nofollow" href="http://www.finmarket.ru/" target="_blank">Ôèíìàðêåò</a><!--/noindex-->
			<span class="links__more">
				<span>Åùå...</span>
				<span class="links__submenu">
					<!--noindex--><a rel="nofollow" href="http://tourism.interfax.ru/" target="_blank">Òóðèçì</a><!--/noindex-->
					<!--noindex--><a rel="nofollow" href="http://realty.interfax.ru/" target="_blank">Íåäâèæèìîñòü</a><!--/noindex-->
					<a href="/events/">Ñîáûòèÿ</a>
					<!--noindex--><a rel="nofollow" href="https://academia.interfax.ru/" target="_blank">Îáðàçîâàíèå</a><!--/noindex-->
					<!--noindex--><a rel="nofollow" href="http://www.interfax-religion.ru/" target="_blank">Ðåëèãèÿ</a><!--/noindex-->
				</span>
			</span>
		</nav>
		<div class="topmenu__soc">
			<!--noindex--><a rel="nofollow" href="https://news.yandex.ru/index.html?from=rubric&favid=1114" target="_blank" class="topmenu__ya"></a><!--/noindex--> <!--noindex--><a rel="nofollow" href="tg://resolve?domain=interfaxonline" target="_blank" class="topmenu__tg"></a><!--/noindex--> <!--noindex--><a rel="nofollow" href="http://twitter.com/interfax_news" target="_blank" class="topmenu__tw"></a><!--/noindex--> <!--noindex--><a rel="nofollow" href="https://www.facebook.com/interfaxonline" target="_blank" class="topmenu__fb"></a><!--/noindex--> <!--noindex--><a rel="nofollow" href="http://vkontakte.ru/interfaxru" target="_blank" class="topmenu__vk"></a><!--/noindex--> <!--noindex--><a rel="nofollow" href="http://ok.ru/interfax" target="_blank" class="topmenu__ok"></a><!--/noindex--> <!--noindex--><a rel="nofollow" href="/rss.asp" target="_blank" class="topmenu__rss"></a><!--/noindex-->
		</div>
	</div>
	<div class="toplogo">
		<div>
			<div onclick="smartMenu()" id="smartMenuLink" class="hbut__menu"><div><span></span></div></div>
			<a href="/search/" class="hbut__search"></a>
			<table class="rates"><tr><td>USD</td><td class="rate">83,55</td><td>EUR</td><td class="rate">93,60</td></tr><tr><td class="rate_date">26.02</td><td class="rate_p"><span class="m">-3,38</span></td><td class="rate_date">26.02</td><td class="rate_p"><span class="m">-4,17</span></td></tr></table>
		</div>
		<div>
			
			<h1 class="logo"><a href="/" title="Íîâîñòè Èíòåðôàêñ">Èíòåðôàêñ</a></h1>
			
			<img src="/img/printlogo.png" alt="Íîâîñòè Èíòåðôàêñ" class="logo__print">
		</div>
		<div>
			<div class="header__soc" data-type="socialbar" data-title="Èíòåðôàêñ: íîâîñòè" data-url="https://www.interfax.ru"><span class="soc__fb" onclick="Social('fb',this,true)" title="Facebook"></span><span class="soc__vk" onclick="Social('vk',this,true)" title="ÂÊîíòàêòå"></span><span class="soc__tw" onclick="Social('tw',this,true)" title="Twitter"></span><div class="soc_nomore" onclick="this.className='soc_more'">&bull;&bull;&bull;</div><div class="soc_row"><span class="soc__ok" onclick="Social('ok',this,true)" title="Îäíîêëàññíèêè"></span><span class="soc__wa" onclick="Social('wa',this)" title="WhatsApp"></span><span class="soc__vb" onclick="Social('vb',this)" title="Viber"></span><span class="soc__tg" onclick="Social('tg',this)" title="Telegram"></span><span class="soc__em" onclick="Social('em',this)" title="E-Mail"></span></div></div>
			<a href="http://www.ifax.ru/" class="but__enter"><span>Âõîä äëÿ ïîäïèñ÷èêîâ</span></a>
		</div>
	</div>
	<div class="toplinks">
		<nav>
			<a href="/" title="Ãëàâíûå íîâîñòè" tabindex="1"><h2 class="activeg">Ãëàâíîå</h2></a><a href="/russia/" title="Íîâîñòè â Ðîññèè" tabindex="2"><h2>Â Ðîññèè</h2></a><a href="/world/" title="Íîâîñòè â ìèðå" tabindex="2"><h2>Â ìèðå</h2></a><a href="/business/" title="Íîâîñòè ýêîíîìèêè" tabindex="2"><h2>Ýêîíîìèêà</h2></a><a href="https://www.sport-interfax.ru/" title="Íîâîñòè ñïîðòà" tabindex="2"><h2>Ñïîðò</h2></a><a href="/culture/" title="Íîâîñòè êóëüòóðû" tabindex="2"><h2>Êóëüòóðà</h2></a>
			<div></div>
			<a href="/moscow/" title="Íîâîñòè Ìîñêâû" tabindex="2"><h2>Ìîñêâà</h2></a><a href="/interview/" title="Èíòåðâüþ" tabindex="2"><h2>Èíòåðâüþ</h2></a><a href="/news/" title="Âñå íîâîñòè Èíòåðôàêñ" tabindex="2"><h2>Íîâîñòè</h2></a><a href="/story/" title="Íîâîñòíûå ñþæåòû" tabindex="2"><h2><span>Âñå</span> Ñþæåòû</h2></a><a href="/photo/" title="Ôîòîãàëåðåè" tabindex="2"><h2><span>Âñå</span> Ôîòî</h2></a>
		</nav>
		<div class="searchSmall" onclick="this.className='search';setTimeout('document.search.sw.focus()',300)">
			<form name="search" action="/search/">
				<input type="text" name="sw" value="" autocomplete="off" onclick="if (document.getElementById('searchText').className == 'sTextShow') document.getElementById('searchText').className = 'sTextHide'" onkeydown="if(document.getElementById('searchText').className == 'sTextShow')document.getElementById('searchText').className = 'sTextHide'" onblur="if(this.value=='')document.getElementById('searchText').className = 'sTextShow';setTimeout('document.querySelector(\'.search\').className=\'searchSmall\'',300)">
				<input type="submit" value="" onclick="if (document.getElementsByClassName('search').length > 0) document.search.submit(); return false;">
				<span id="searchText" class="sTextShow">Ïîèñê</span>
			</form>
		</div>
	</div>

</header>

<div class="bAttWrap"><a href="/chronicle/voennaya-operacziya-na-ukraine.html" class="bAtt bAttChron " tabindex="3"><span class="bAttIco">Õðîíèêà</span><span class="bAttTxt">Âîåííàÿ îïåðàöèÿ íà Óêðàèíå</span><span class="bAttUpd">Îáíîâëåíî â 09:16</span></a></div>
<!-- Îñíîâíîå ñîäåðæèìîå -->


<main>
	<div class="mainblock">
		<div class="leftside">
			<h2 class="title__v1">Ãëàâíûå íîâîñòè</h2>
			<div class="newsmain">
				<a href="/world/824684?utm_source=top" tabindex="4"><h3 class="newsmain__top">Ðîññèéñêèå âîåííûå âîøëè â Ìåëèòîïîëü</h3></a><a href="/world/824696?utm_source=top" tabindex="4"><h3 class="newsmain__top">ÑØÀ ââåëè ñàíêöèè ïðîòèâ Ïóòèíà, Ëàâðîâà, Øîéãó è Ãåðàñèìîâà</h3></a><a href="/world/824710?utm_source=top" tabindex="4"><h3>Áàéäåí ðàñïîðÿäèëñÿ ñðî÷íî ïðåäîñòàâèòü Óêðàèíå ôèíàíñîâóþ ïîìîùü íà âîåííûå íóæäû</h3></a><a href="/world/824706?utm_source=top" tabindex="4"><h3>Âëàñòè Êèåâà ïîñîâåòîâàëè æèòåëÿì ãîðîäà íå ïîêèäàòü äîìîâ è óêðûòèé</h3></a><a href="/world/824694?utm_source=top" tabindex="4"><h3>ÅÑ ââåë ñàíêöèè ïðîòèâ Ïóòèíà è Ëàâðîâà</h3></a><a href="/world/824701?utm_source=top" tabindex="4"><h3>Áåëûé äîì ïðåäëîæèë Çåëåíñêîìó ïîìîùü â ýâàêóàöèè èç Êèåâà</h3></a>
			</div>

			<div class="timelineSwitch">
				<h2 class="title__v1">Ïîñëåäíèå íîâîñòè</h2>
				<div><input type="checkbox" id="timeline__switch" checked><label for="timeline__switch">COVID-19 <span class="switchNews"></span></label></div>
			</div>

			<div class="timeline">
				
	<div class="timeline__smalltext" data-vr-contentbox="News_824717" data-vr-contentbox-url="/world/824717" data-vr-author=""><time datetime="2022-02-26T09:16">09:16</time><a href="/chronicle/voennaya-operacziya-na-ukraine.html" class="timeline_link">Âîåííàÿ îïåðàöèÿ íà Óêðàèíå</a><a href="/world/824717" title="Â ÄÍÐ ñîîáùèëè î 61 îáñòðåëå òåððèòîðèè óêðàèíñêèìè âîåííûìè çà ñóòêè" tabindex="5"><h3>Â ÄÍÐ ñîîáùèëè î 61 îáñòðåëå òåððèòîðèè óêðàèíñêèìè âîåííûìè çà ñóòêè</h3></a></div>
<div class="timeline__group">
	<div class="" data-vr-contentbox="News_824715" data-vr-contentbox-url="/russia/824715" data-vr-author=""><time datetime="2022-02-26T09:10">09:10</time><a href="/russia/824715" title="Ðîññèè íå õâàòèò ñðåäñòâ íà îäíîâðåìåííóþ ýêñïëóàòàöèþ ÌÊÑ è íîâîé ñòàíöèè" tabindex="5"><h3>Ðîññèè íå õâàòèò ñðåäñòâ íà îäíîâðåìåííóþ ýêñïëóàòàöèþ ÌÊÑ è íîâîé ñòàíöèè</h3></a></div>

	<div class="" data-vr-contentbox="News_824714" data-vr-contentbox-url="/business/824714" data-vr-author=""><time datetime="2022-02-26T09:02">09:02</time><a href="/business/824714" title="Ìèíôèí çàÿâèë îá óñòîé÷èâîñòè ÐÔ, íåñìîòðÿ íà ëèøåíèå èíâåñòèöèîííîãî ðåéòèíãà S&amp;P" tabindex="5"><h3>Ìèíôèí çàÿâèë îá óñòîé÷èâîñòè ÐÔ, íåñìîòðÿ íà ëèøåíèå èíâåñòèöèîííîãî ðåéòèíãà S&P</h3></a></div>
</div>
	<div class="timeline__text" data-vr-contentbox="News_824713" data-vr-contentbox-url="/business/824713" data-vr-author=""><time datetime="2022-02-26T08:53">08:53</time><a href="/business/824713" title="S&amp;P ïîíèçèëî êðåäèòíûå ðåéòèíãè Ðîññèè è Óêðàèíû" tabindex="5"><h3>S&P ïîíèçèëî êðåäèòíûå ðåéòèíãè Ðîññèè è Óêðàèíû</h3></a></div>
<div class="no__dot">
<div id="pl411_ban210" data-content="webR"><div class="i_mobile_only wr__timeline" align="center">
<!--AdFox START-->
<!--roden-media-->
<!--Ïëîùàäêà: Interfax / * / *-->
<!--Òèï áàííåðà: 100%õ240 ñåðåäèíà-->
<!--Ðàñïîëîæåíèå: <âåðõ ñòðàíèöû>-->
<div id="adfox_preid" data-type="webrwrap"></div>
<script>
     window.yaContextCb.push(()=>{
        var bancont = document.querySelector('[id*=_ban210] #adfox_preid'); // êîíòåéíåð, â êîòîðûé áóäåò äîáàâëåí áàííåð
        var randname = Math.random(); // ñëó÷àéíîå ÷èñëî
        bancont.setAttribute('id', 'adfox_' + randname); // óñòàíîâêà íîâîãî ID êîíòåéíåðó
		var temp = document.querySelector('[id="adfox_'+randname +'"]').parents('[id*=_ban210]');
        if (bancont != null) {
            Ya.adfoxCode.createAdaptive({
			ownerId: 173858,
			containerId: 'adfox_' + randname,
		    params: {
		      p1: 'csljp',
		      p2: 'hjrx',
		      puid1: '',
		      puid2: '',
		      puid3: ''
		    },
		    onStub: function () {
		    if (temp[0]) temp[0].setAttribute('style','display:none');},
		    onRender: function()  {
		    if (temp[0]) { temp[0].setAttribute('style','display:block;'); temp[0].querySelector('.i_mobile_only').classList.add('wr__border'); setTimeout(function() {if ( temp[0].offsetHeight < 60) temp[0].setAttribute('style','display:none;');}, 500);}
		    }
		  }, ['phone'], {
		    tabletWidth: 1023,
		    phoneWidth: 760,
		    isAutoReloads: false
		  });
		}
	});	
</script>
</div>
</div>
</div>
	<div class="timeline__text timeline__text-large" data-vr-contentbox="News_824707" data-vr-contentbox-url="/world/824707" data-vr-author=""><time datetime="2022-02-26T08:30">08:30</time><a href="/world/824707" title="×òî ñëó÷èëîñü ýòîé íî÷üþ: ñóááîòà, 26 ôåâðàëÿ" tabindex="5"><h3>×òî ñëó÷èëîñü ýòîé íî÷üþ: ñóááîòà, 26 ôåâðàëÿ</h3></a></div>
<div class="timeline__group">
	<div class="" data-vr-contentbox="News_824711" data-vr-contentbox-url="/russia/824711" data-vr-author=""><time datetime="2022-02-26T08:26">08:26</time><a href="/russia/824711" title="Òåïëîõîä ñåë íà ìåëü â Âîëãî-Êàñïèéñêîì ñóäîõîäíîì êàíàëå" tabindex="5"><h3>Òåïëîõîä ñåë íà ìåëü â Âîëãî-Êàñïèéñêîì ñóäîõîäíîì êàíàëå</h3></a></div>
</div>
	<div class="timeline__photo" data-vr-contentbox="News_824710" data-vr-contentbox-url="/world/824710" data-vr-author=""><time datetime="2022-02-26T07:56">07:56</time><a href="/chronicle/voennaya-operacziya-na-ukraine.html" class="timeline_link">Âîåííàÿ îïåðàöèÿ íà Óêðàèíå</a><a href="/world/824710" title="Áàéäåí ðàñïîðÿäèëñÿ ñðî÷íî ïðåäîñòàâèòü Óêðàèíå ôèíàíñîâóþ ïîìîùü íà âîåííûå íóæäû" tabindex="5"><h3>Áàéäåí ðàñïîðÿäèëñÿ ñðî÷íî ïðåäîñòàâèòü Óêðàèíå ôèíàíñîâóþ ïîìîùü íà âîåííûå íóæäû</h3></a><a href="/world/824710" class="timeline_photo"><img src="https://www.interfax.ru/ftproot/textphotos/2022/02/26/bid_700.jpg" alt="Áàéäåí ðàñïîðÿäèëñÿ ñðî÷íî ïðåäîñòàâèòü Óêðàèíå ôèíàíñîâóþ ïîìîùü íà âîåííûå íóæäû" lazyload="1" loading="lazy"></a></div>
<div class="no__dot">
<div id="pl412_ban211" data-content="webR"><div class="i_mobile_only wr__timeline">
<!--AdFox START-->
<!--roden-media-->
<!--Ïëîùàäêà: Interfax / Ñêâîçíîé / Native 1 mobile-->
<!--Êàòåãîðèÿ: <íå çàäàíà>-->
<!--Òèï áàííåðà: ÒÃÁ 3 ÈÔ ïîä íîâñòüþ ìîáèëüíûå-->
  <div id="adfox_preid" align="center" data-type="webrwrap"></div>

  <script>
     window.yaContextCb.push(()=>{
        var bancont = document.querySelector('[id*=_ban211] #adfox_preid'); // êîíòåéíåð, â êîòîðûé áóäåò äîáàâëåí áàííåð
        var randname = Math.random(); // ñëó÷àéíîå ÷èñëî
        bancont.setAttribute('id', 'adfox_' + randname); // óñòàíîâêà íîâîãî ID êîíòåéíåðó
		var temp = document.querySelector('[id="adfox_'+randname +'"]').parents('[id*=_ban211]');
        if (bancont != null) {
            Ya.adfoxCode.createAdaptive({
            ownerId: 173858,
            containerId: 'adfox_' + randname, /* íîâûé ID êîíòåéíåðà */
            params: {
		      p1: 'cejan',
		      p2: 'froi',
		      puid1: '',
		      puid2: '',
		      puid3: ''
		    },
			onStub: function () { document.querySelector('[id="adfox_'+randname +'"]').setAttribute('style','display:none');
			 if (temp[0]) temp[0].setAttribute('style','display:none;');
			},
		    onRender: function()  {
		    if (temp[0]) { temp[0].setAttribute('style','display:block;'); temp[0].querySelector('.i_mobile_only').classList.add('wr__border'); setTimeout(function() { if ( temp[0].offsetHeight < 60) temp[0].setAttribute('style','display:none;');}, 500);} 
			}
		  }, ['phone'], {
			tabletWidth: 1023,
		    phoneWidth: 760,
		    isAutoReloads: false
	  });
	}
	});	
</script>


<!--AdFox START-->
<!--roden-media-->
<!--Ïëîùàäêà: Interfax / Ñêâîçíîé / Native 2 mobile-->
<!--Êàòåãîðèÿ: <íå çàäàíà>-->
<!--Òèï áàííåðà: ÒÃÁ 3 ÈÔ ïîä íîâñòüþ ìîáèëüíûå-->
  <div id="adfox_preid" align="center" data-type="webrwrap"></div>
  <script>
     window.yaContextCb.push(()=>{
        var bancont = document.querySelector('[id*=_ban211] #adfox_preid'); // êîíòåéíåð, â êîòîðûé áóäåò äîáàâëåí áàííåð
        var randname = Math.random(); // ñëó÷àéíîå ÷èñëî
        bancont.setAttribute('id', 'adfox_' + randname); // óñòàíîâêà íîâîãî ID êîíòåéíåðó
		var temp = document.querySelector('[id="adfox_'+randname +'"]').parents('[id*=_ban211]');
        if (bancont != null) {
            Ya.adfoxCode.createAdaptive({
            ownerId: 173858,
            containerId: 'adfox_' + randname, /* íîâûé ID êîíòåéíåðà */
            params: {
		      p1: 'cejao',
		      p2: 'froi',
		      puid1: '',
		      puid2: '',
		      puid3: ''
		    },
			onStub: function () { document.querySelector('[id="adfox_'+randname +'"]').setAttribute('style','display:none');},
			onRender: function () { 
		    if (temp[0]) { temp[0].setAttribute('style','display:block;'); temp[0].querySelector('.i_mobile_only').classList.add('wr__border'); }
			} 
		  }, ['phone'], {
		    tabletWidth: 1023,
		    phoneWidth: 760,
		    isAutoReloads: true
	  });
	}
	});	
</script>
</div></div>
</div>
	<div class="timeline__smalltext" data-vr-contentbox="News_824709" data-vr-contentbox-url="/world/824709" data-vr-author=""><time datetime="2022-02-26T07:47">07:47</time><a href="/chronicle/voennaya-operacziya-na-ukraine.html" class="timeline_link">Âîåííàÿ îïåðàöèÿ íà Óêðàèíå</a><a href="/world/824709" title="Ìîëäàâèÿ ïðèíÿëà îêîëî 25 òûñÿ÷ óêðàèíñêèõ áåæåíöåâ" tabindex="5"><h3>Ìîëäàâèÿ ïðèíÿëà îêîëî 25 òûñÿ÷ óêðàèíñêèõ áåæåíöåâ</h3></a></div>

	<div class="timeline__smalltext" data-vr-contentbox="News_824708" data-vr-contentbox-url="/world/824708" data-vr-author=""><time datetime="2022-02-26T07:36">07:36</time><a href="/chronicle/voennaya-operacziya-na-ukraine.html" class="timeline_link">Âîåííàÿ îïåðàöèÿ íà Óêðàèíå</a><a href="/world/824708" title="Âî Ëüâîâå è Ðîâíî îáúÿâèëè âîçäóøíóþ òðåâîãó" tabindex="5"><h3>Âî Ëüâîâå è Ðîâíî îáúÿâèëè âîçäóøíóþ òðåâîãó</h3></a></div>
<div class="no__dot">
<div id="pl409_ban205" data-content="webR"><div class="i_desktop_only wr__timeline">
<!--AdFox START-->
<!--roden-media-->
<!--Ïëîùàäêà: Interfax / * / *-->
<!--Òèï áàííåðà: 100%õ240 ñåðåäèíà-->
<!--Ðàñïîëîæåíèå: <âåðõ ñòðàíèöû>-->
  <div id="adfox_preid"></div>
  <script>
     window.yaContextCb.push(()=>{
        var bancont = document.querySelector('[id*=_ban205] #adfox_preid'); // êîíòåéíåð, â êîòîðûé áóäåò äîáàâëåí áàííåð
        var randname = Math.random(); // ñëó÷àéíîå ÷èñëî
        bancont.setAttribute('id', 'adfox_' + randname); // óñòàíîâêà íîâîãî ID êîíòåéíåðó
		var temp = document.querySelector('[id="adfox_'+randname +'"]').parents('[id*=_ban205]');
        if (bancont != null) {
            Ya.adfoxCode.createAdaptive({
            ownerId: 173858,
            containerId: 'adfox_' + randname, /* íîâûé ID êîíòåéíåðà */
            params: {
		      p1: 'bzags',
		      p2: 'etsw',
		      puid1: '',
		      puid2: '',
		      puid3: ''
		    },
		    onStub: function()  {
		    if (temp[0]) temp[0].setAttribute('style','display:none;');
			    },
			onRender: function()  {
		    if (temp[0]) { temp[0].setAttribute('style','display:block;'); temp[0].querySelector('.i_desktop_only').classList.add('wr__border'); setTimeout(function() { if ( temp[0].offsetHeight < 60) temp[0].setAttribute('style','display:none;');}, 1000);}
			    }
	  }, ['desktop', 'tablet'], {
		tabletWidth: 1023,
	    phoneWidth: 760,
	    isAutoReloads: false
	  });
	}
	});	
</script>
</div></div>
</div>
	<div class="timeline__photo" data-vr-contentbox="News_824706" data-vr-contentbox-url="/world/824706" data-vr-author=""><time datetime="2022-02-26T06:58">06:58</time><a href="/chronicle/voennaya-operacziya-na-ukraine.html" class="timeline_link">Âîåííàÿ îïåðàöèÿ íà Óêðàèíå</a><a href="/world/824706" title="Àäìèíèñòðàöèÿ Êèåâà ïîñîâåòîâàëà æèòåëÿì ãîðîäà íå ïîêèäàòü äîìîâ è óêðûòèé" tabindex="5"><h3>Àäìèíèñòðàöèÿ Êèåâà ïîñîâåòîâàëà æèòåëÿì ãîðîäà íå ïîêèäàòü äîìîâ è óêðûòèé</h3></a><a href="/world/824706" class="timeline_photo"><img src="https://www.interfax.ru/ftproot/textphotos/2022/02/26/kyiv_700.jpg" alt="Àäìèíèñòðàöèÿ Êèåâà ïîñîâåòîâàëà æèòåëÿì ãîðîäà íå ïîêèäàòü äîìîâ è óêðûòèé" lazyload="1" loading="lazy"></a></div>

	<div class="timeline__smalltext" data-vr-contentbox="News_824705" data-vr-contentbox-url="/world/824705" data-vr-author=""><time datetime="2022-02-26T06:25">06:25</time><a href="/chronicle/voennaya-operacziya-na-ukraine.html" class="timeline_link">Âîåííàÿ îïåðàöèÿ íà Óêðàèíå</a><a href="/world/824705" title="Þæíàÿ Êîðåÿ è ÑØÀ îáñóäèëè ñàíêöèè ïðîòèâ Ðîññèè" tabindex="5"><h3>Þæíàÿ Êîðåÿ è ÑØÀ îáñóäèëè ñàíêöèè ïðîòèâ Ðîññèè</h3></a></div>

	<div class="timeline__smalltext" data-vr-contentbox="News_824704" data-vr-contentbox-url="/world/824704" data-vr-author=""><time datetime="2022-02-26T05:42">05:42</time><a href="/chronicle/voennaya-operacziya-na-ukraine.html" class="timeline_link">Âîåííàÿ îïåðàöèÿ íà Óêðàèíå</a><a href="/world/824704" title="Ïàðòèÿ ïîëüñêîé âîåííîé ïîìîùè ïðèáûëà íà Óêðàèíó" tabindex="5"><h3>Ïàðòèÿ ïîëüñêîé âîåííîé ïîìîùè ïðèáûëà íà Óêðàèíó</h3></a></div>

	<div class="timeline__smalltext" data-vr-contentbox="News_824703" data-vr-contentbox-url="/world/824703" data-vr-author=""><time datetime="2022-02-26T05:25">05:25</time><a href="/chronicle/voennaya-operacziya-na-ukraine.html" class="timeline_link">Âîåííàÿ îïåðàöèÿ íà Óêðàèíå</a><a href="/world/824703" title="ËÍÐ ñîîáùèëà, ÷òî ÂÑÓ â òå÷åíèå ñóòîê äåâÿòü ðàç îáñòðåëÿëè åå òåððèòîðèþ" tabindex="5"><h3>ËÍÐ ñîîáùèëà, ÷òî ÂÑÓ â òå÷åíèå ñóòîê äåâÿòü ðàç îáñòðåëÿëè åå òåððèòîðèþ</h3></a></div>
<div class="timeline__group">
	<div class="" data-vr-contentbox="News_824702" data-vr-contentbox-url="/world/824702" data-vr-author=""><time datetime="2022-02-26T05:03">05:03</time><a href="/world/824702" title="Âûñîòó îðáèòû ÌÊÑ ñêîððåêòèðîâàëè íà 1,3 êì" tabindex="5"><h3>Âûñîòó îðáèòû ÌÊÑ ñêîððåêòèðîâàëè íà 1,3 êì</h3></a></div>
</div>
	<div class="timeline__photo" data-vr-contentbox="News_824701" data-vr-contentbox-url="/world/824701" data-vr-author=""><time datetime="2022-02-26T04:51">04:51</time><a href="/chronicle/voennaya-operacziya-na-ukraine.html" class="timeline_link">Âîåííàÿ îïåðàöèÿ íà Óêðàèíå</a><a href="/world/824701" title="Áåëûé äîì ïðåäëîæèë Çåëåíñêîìó ïîìîùü â ýâàêóàöèè èç Êèåâà" tabindex="5"><h3>Áåëûé äîì ïðåäëîæèë Çåëåíñêîìó ïîìîùü â ýâàêóàöèè èç Êèåâà</h3></a><a href="/world/824701" class="timeline_photo"><img src="https://www.interfax.ru/ftproot/textphotos/2022/02/26/ze_700.jpg" alt="Áåëûé äîì ïðåäëîæèë Çåëåíñêîìó ïîìîùü â ýâàêóàöèè èç Êèåâà" lazyload="1" loading="lazy"></a></div>

	<div class="timeline__smalltext" data-vr-contentbox="News_824700" data-vr-contentbox-url="/world/824700" data-vr-author=""><time datetime="2022-02-26T04:02">04:02</time><a href="/chronicle/voennaya-operacziya-na-ukraine.html" class="timeline_link">Âîåííàÿ îïåðàöèÿ íà Óêðàèíå</a><a href="/world/824700" title="Twitter çàÿâèë îá óñèëåíèè áîðüáû ñ ôåéêàìè â ñâÿçè ñ ñîáûòèÿìè íà Óêðàèíå" tabindex="5"><h3>Twitter çàÿâèë îá óñèëåíèè áîðüáû ñ ôåéêàìè â ñâÿçè ñ ñîáûòèÿìè íà Óêðàèíå</h3></a></div>
<div class="timeline__group">
	<div class="" data-vr-contentbox="News_824699" data-vr-contentbox-url="/russia/824699" data-vr-author=""><time datetime="2022-02-26T03:13">03:13</time><a href="/russia/824699" title="Ïî÷òè 270 ðûáàêîâ ñíÿëè ñî ëüäèíû â ìîðå íà þãå Ñàõàëèíà" tabindex="5"><h3>Ïî÷òè 270 ðûáàêîâ ñíÿëè ñî ëüäèíû â ìîðå íà þãå Ñàõàëèíà</h3></a></div>
</div><div class="no__dot">
<div id="pl413_ban212" data-content="webR"><!--AdFox START-->
<!--roden-media-->
<!--Ïëîùàäêà: Interfax / * / *-->
<!--Òèï áàííåðà: 100%õ240 ñåðåäèíà-->
<!--Ðàñïîëîæåíèå: <âåðõ ñòðàíèöû>-->
<div class="i_mobile_only wr__timeline">
<div id="adfox_preid" data-type="webrwrap"></div>
<script>
     window.yaContextCb.push(()=>{
        var bancont = document.querySelector('[id*=_ban212] #adfox_preid'); // êîíòåéíåð, â êîòîðûé áóäåò äîáàâëåí áàííåð
        var randname = Math.random(); // ñëó÷àéíîå ÷èñëî
        bancont.setAttribute('id', 'adfox_' + randname); // óñòàíîâêà íîâîãî ID êîíòåéíåðó
		var temp = document.querySelector('[id="adfox_'+randname +'"]').parents('[id*=_ban212]');
        if (bancont != null) {
            Ya.adfoxCode.createAdaptive({
            ownerId: 173858,
            containerId: 'adfox_' + randname, /* íîâûé ID êîíòåéíåðà */
            params: {
		      p1: 'bzakf',
		      p2: 'etsw',
		      puid1: '',
		      puid2: '',
		      puid3: ''
		    },
		    onStub: function()  {
		    if (temp[0]) temp[0].setAttribute('style','display:none;'); 
		    },
		    onRender: function()  {
		    if (temp[0]) { temp[0].setAttribute('style','display:block;'); temp[0].querySelector('.i_mobile_only').classList.add('wr__border'); setTimeout(function() {if ( temp[0].offsetHeight < 60) temp[0].setAttribute('style','display:none;');}, 500);}
		    }
		  }, ['phone'], {
		    tabletWidth: 1023,
		    phoneWidth: 760,
		    isAutoReloads: false
	  });
	}
	});	
</script>
</div></div>
</div>
	<div class="timeline__smalltext" data-vr-contentbox="News_824698" data-vr-contentbox-url="/world/824698" data-vr-author=""><time datetime="2022-02-26T03:12">03:12</time><a href="/chronicle/voennaya-operacziya-na-ukraine.html" class="timeline_link">Âîåííàÿ îïåðàöèÿ íà Óêðàèíå</a><a href="/world/824698" title="Áåëûé äîì çàïðîñèë ó Êîíãðåññà áîëåå $6 ìëðä íà óêðàèíñêèé êðèçèñ" tabindex="5"><h3>Áåëûé äîì çàïðîñèë ó Êîíãðåññà áîëåå $6 ìëðä íà óêðàèíñêèé êðèçèñ</h3></a></div>

	<div class="timeline__text" data-vr-contentbox="News_824697" data-vr-contentbox-url="/world/824697" data-vr-author=""><time datetime="2022-02-26T02:49">02:49</time><a href="/chronicle/voennaya-operacziya-na-ukraine.html" class="timeline_link">Âîåííàÿ îïåðàöèÿ íà Óêðàèíå</a><a href="/world/824697" title="Ïîñòïðåä ÐÔ ïðè ÎÎÍ îïðîâåðã èíôîðìàöèþ î ãèáåëè ãðàæäàíñêèõ ëèö íà Óêðàèíå" tabindex="5"><h3>Ïîñòïðåä ÐÔ ïðè ÎÎÍ îïðîâåðã èíôîðìàöèþ î ãèáåëè ãðàæäàíñêèõ ëèö íà Óêðàèíå</h3></a></div>

	<div class="timeline__photo" data-vr-contentbox="News_824696" data-vr-contentbox-url="/world/824696" data-vr-author=""><time datetime="2022-02-26T02:31">02:31</time><a href="/chronicle/voennaya-operacziya-na-ukraine.html" class="timeline_link">Âîåííàÿ îïåðàöèÿ íà Óêðàèíå</a><a href="/world/824696" title="ÑØÀ ââåëè ñàíêöèè ïðîòèâ Ïóòèíà, Ëàâðîâà, Øîéãó è Ãåðàñèìîâà" tabindex="5"><h3>ÑØÀ ââåëè ñàíêöèè ïðîòèâ Ïóòèíà, Ëàâðîâà, Øîéãó è Ãåðàñèìîâà</h3></a><a href="/world/824696" class="timeline_photo"><img src="https://www.interfax.ru/ftproot/textphotos/2022/02/26/usa_700.jpg" alt="ÑØÀ ââåëè ñàíêöèè ïðîòèâ Ïóòèíà, Ëàâðîâà, Øîéãó è Ãåðàñèìîâà" lazyload="1" loading="lazy"></a></div>

	<div class="timeline__text" data-vr-contentbox="News_824695" data-vr-contentbox-url="/world/824695" data-vr-author=""><time datetime="2022-02-26T02:10">02:10</time><a href="/chronicle/voennaya-operacziya-na-ukraine.html" class="timeline_link">Âîåííàÿ îïåðàöèÿ íà Óêðàèíå</a><a href="/world/824695" title="ÐÔ çàáëîêèðîâàëà ïðîåêò ðåçîëþöèè â Ñîâáåçå ÎÎÍ ñ îñóæäåíèåì âîåííîé îïåðàöèè íà Óêðàèíå" tabindex="5"><h3>ÐÔ çàáëîêèðîâàëà ïðîåêò ðåçîëþöèè â Ñîâáåçå ÎÎÍ ñ îñóæäåíèåì âîåííîé îïåðàöèè íà Óêðàèíå</h3></a></div>

	<div class="timeline__text timeline__text-large" data-vr-contentbox="News_824694" data-vr-contentbox-url="/world/824694" data-vr-author=""><time datetime="2022-02-26T01:46">01:46</time><a href="/chronicle/voennaya-operacziya-na-ukraine.html" class="timeline_link">Âîåííàÿ îïåðàöèÿ íà Óêðàèíå</a><a href="/world/824694" title="ÅÑ ââåë ñàíêöèè ïðîòèâ Ïóòèíà è Ëàâðîâà" tabindex="5"><h3>ÅÑ ââåë ñàíêöèè ïðîòèâ Ïóòèíà è Ëàâðîâà</h3></a></div>

	<div class="timeline__text" data-vr-contentbox="News_824693" data-vr-contentbox-url="/business/824693" data-vr-author=""><time datetime="2022-02-26T01:16">01:16</time><a href="/chronicle/voennaya-operacziya-na-ukraine.html" class="timeline_link">Âîåííàÿ îïåðàöèÿ íà Óêðàèíå</a><a href="/business/824693" title="Fitch ïîíèçèëî äîëãîñðî÷íûå ðåéòèíãè Óêðàèíû äî &quot;CCC&quot; ñ &quot;B&quot;" tabindex="5"><h3>Fitch ïîíèçèëî äîëãîñðî÷íûå ðåéòèíãè Óêðàèíû äî "CCC" ñ "B"</h3></a></div>

	<div class="timeline__text" data-vr-contentbox="News_824692" data-vr-contentbox-url="/world/824692" data-vr-author=""><time datetime="2022-02-26T01:05">01:05</time><a href="/chronicle/voennaya-operacziya-na-ukraine.html" class="timeline_link">Âîåííàÿ îïåðàöèÿ íà Óêðàèíå</a><a href="/world/824692" title="Ïðåìüåð Êàíàäû ñîîáùèë î ðåøåíèè ââåñòè ñàíêöèè ïðîòèâ ïðåçèäåíòà è ãëàâû ÌÈÄ ÐÔ" tabindex="5"><h3>Ïðåìüåð Êàíàäû ñîîáùèë î ðåøåíèè ââåñòè ñàíêöèè ïðîòèâ ïðåçèäåíòà è ãëàâû ÌÈÄ ÐÔ</h3></a></div>
<div class="timeline__group">
	<div class="" data-vr-contentbox="News_824691" data-vr-contentbox-url="/world/824691" data-vr-author=""><time datetime="2022-02-26T00:57">00:57</time><a href="/world/824691" title="Áîëãàðèÿ çàêðûëà âîçäóøíîå ïðîñòðàíñòâî ñòðàíû äëÿ ðîññèéñêèõ ñàìîëåòîâ" tabindex="5"><h3>Áîëãàðèÿ çàêðûëà âîçäóøíîå ïðîñòðàíñòâî ñòðàíû äëÿ ðîññèéñêèõ ñàìîëåòîâ</h3></a></div>
</div>
	<div class="timeline__text" data-vr-contentbox="News_824690" data-vr-contentbox-url="/business/824690" data-vr-author=""><time datetime="2022-02-26T00:55">00:55</time><a href="/business/824690" title="Moody&#39;s ïîìåñòèëî ðåéòèíãè Ðîññèè è Óêðàèíû íà ïåðåñìîòð ñ âîçìîæíîñòüþ ïîíèæåíèÿ" tabindex="5"><h3>Moody's ïîìåñòèëî ðåéòèíãè Ðîññèè è Óêðàèíû íà ïåðåñìîòð ñ âîçìîæíîñòüþ ïîíèæåíèÿ</h3></a></div>

	<div class="timeline__photo" data-vr-contentbox="News_824689" data-vr-contentbox-url="/business/824689" data-vr-author=""><time datetime="2022-02-26T00:49">00:49</time><a href="/chronicle/voennaya-operacziya-na-ukraine.html" class="timeline_link">Âîåííàÿ îïåðàöèÿ íà Óêðàèíå</a><a href="/business/824689" title="Óêðàèíà çàïðîñèëà ýêñòðåííîå ôèíàíñèðîâàíèå ó ÌÂÔ" tabindex="5"><h3>Óêðàèíà çàïðîñèëà ýêñòðåííîå ôèíàíñèðîâàíèå ó ÌÂÔ</h3></a><a href="/business/824689" class="timeline_photo"><img src="https://www.interfax.ru/ftproot/textphotos/2022/02/26/imf_700.jpg" alt="Óêðàèíà çàïðîñèëà ýêñòðåííîå ôèíàíñèðîâàíèå ó ÌÂÔ" lazyload="1" loading="lazy"></a></div>

	<div class="timeline__text" data-vr-contentbox="News_824688" data-vr-contentbox-url="/world/824688" data-vr-author=""><time datetime="2022-02-26T00:46">00:46</time><a href="/chronicle/voennaya-operacziya-na-ukraine.html" class="timeline_link">Âîåííàÿ îïåðàöèÿ íà Óêðàèíå</a><a href="/world/824688" title=" Äîíåöêå ñîîáùèëè îá î÷åðåäíîì îáñòðåëå ãîðîäà óêðàèíñêîé àðòèëëåðèåé" tabindex="5"><h3> Äîíåöêå ñîîáùèëè îá î÷åðåäíîì îáñòðåëå ãîðîäà óêðàèíñêîé àðòèëëåðèåé</h3></a></div>

	<div class="timeline__text" data-vr-contentbox="News_824687" data-vr-contentbox-url="/russia/824687" data-vr-author=""><time datetime="2022-02-26T00:36">00:36</time><a href="/chronicle/voennaya-operacziya-na-ukraine.html" class="timeline_link">Âîåííàÿ îïåðàöèÿ íà Óêðàèíå</a><a href="/russia/824687" title="Ìèíîáîðîíû ÐÔ îïðîâåðãëî ñîîáùåíèÿ î âçëîìå ñâîåãî ñàéòà õàêåðàìè èç Anonymîus" tabindex="5"><h3>Ìèíîáîðîíû ÐÔ îïðîâåðãëî ñîîáùåíèÿ î âçëîìå ñâîåãî ñàéòà õàêåðàìè èç Anonymîus</h3></a></div>

	<div class="timeline__smalltext" data-vr-contentbox="News_824683" data-vr-contentbox-url="/world/824683" data-vr-author=""><time datetime="2022-02-26T00:35">00:35</time><a href="/chronicle/voennaya-operacziya-na-ukraine.html" class="timeline_link">Âîåííàÿ îïåðàöèÿ íà Óêðàèíå</a><a href="/world/824683" title=" Ðîñòîâñêèõ øêîëàõ ñ 28 ôåâðàëÿ íà÷íóò ó÷èòüñÿ 1823 ðåáåíêà èç Äîíáàññà" tabindex="5"><h3> Ðîñòîâñêèõ øêîëàõ ñ 28 ôåâðàëÿ íà÷íóò ó÷èòüñÿ 1823 ðåáåíêà èç Äîíáàññà</h3></a></div>

	<div class="timeline__smalltext" data-vr-contentbox="News_824686" data-vr-contentbox-url="/world/824686" data-vr-author=""><time datetime="2022-02-26T00:32">00:32</time><a href="/chronicle/voennaya-operacziya-na-ukraine.html" class="timeline_link">Âîåííàÿ îïåðàöèÿ íà Óêðàèíå</a><a href="/world/824686" title="Ïðåññ-ñåêðåòàðü Çåëåíñêîãî ðàññêàçàë ïðî êîíñóëüòàöèè Óêðàèíû è ÐÔ î ïåðåãîâîðàõ" tabindex="5"><h3>Ïðåññ-ñåêðåòàðü Çåëåíñêîãî ðàññêàçàë ïðî êîíñóëüòàöèè Óêðàèíû è ÐÔ î ïåðåãîâîðàõ</h3></a></div>
<div class="timeline__group">
	<div class="" data-vr-contentbox="News_824685" data-vr-contentbox-url="/business/824685" data-vr-author=""><time datetime="2022-02-26T00:22">00:22</time><a href="/business/824685" title="Åâðîîáëèãàöèè Óêðàèíû çà äåíü ïîäîðîæàëè íà 25,5-36%" tabindex="5"><h3>Åâðîîáëèãàöèè Óêðàèíû çà äåíü ïîäîðîæàëè íà 25,5-36%</h3></a></div>
</div>
	<div class="timeline__smalltext" data-vr-contentbox="News_824682" data-vr-contentbox-url="/world/824682" data-vr-author=""><time datetime="2022-02-26T00:20">00:20</time><a href="/chronicle/voennaya-operacziya-na-ukraine.html" class="timeline_link">Âîåííàÿ îïåðàöèÿ íà Óêðàèíå</a><a href="/world/824682" title="Ìèíòðàíñ Âåëèêîáðèòàíèè çàïðåòèë ðîññèéñêèì ÷àñòíûì ñàìîëåòàìè ïîëåòû â ñòðàíó" tabindex="5"><h3>Ìèíòðàíñ Âåëèêîáðèòàíèè çàïðåòèë ðîññèéñêèì ÷àñòíûì ñàìîëåòàìè ïîëåòû â ñòðàíó</h3></a></div>

	<div class="timeline__text timeline__text-large" data-vr-contentbox="News_824684" data-vr-contentbox-url="/world/824684" data-vr-author=""><time datetime="2022-02-26T00:14">00:14</time><a href="/chronicle/voennaya-operacziya-na-ukraine.html" class="timeline_link">Âîåííàÿ îïåðàöèÿ íà Óêðàèíå</a><a href="/world/824684" title="Ðîññèéñêèå âîåííûå âîøëè â Ìåëèòîïîëü" tabindex="5"><h3>Ðîññèéñêèå âîåííûå âîøëè â Ìåëèòîïîëü</h3></a></div>
<div class="timeline__group">
	<div class="" data-vr-contentbox="News_824680" data-vr-contentbox-url="/world/824680" data-vr-author=""><time datetime="2022-02-26T00:04">00:04</time><a href="/world/824680" title="Â Áåëîðóññèè ïðèçíàí ýêñòðåìèñòñêèì ñàéò èçäàíèÿ &quot;Õàðòèÿ 97&quot;" tabindex="5"><h3>Â Áåëîðóññèè ïðèçíàí ýêñòðåìèñòñêèì ñàéò èçäàíèÿ "Õàðòèÿ 97"</h3></a></div>
</div>
	<div class="timeline__text" data-vr-contentbox="News_824681" data-vr-contentbox-url="/russia/824681" data-vr-author=""><time datetime="2022-02-26T00:02">00:02</time><a href="/russia/824681" title="Ñàéò &quot;Ëåíòû.ðó&quot; àòàêîâàëè õàêåðû" tabindex="5"><h3>Ñàéò "Ëåíòû.ðó" àòàêîâàëè õàêåðû</h3></a></div>

	<div class="timeline__photo" data-vr-contentbox="News_824679" data-vr-contentbox-url="/world/824679" data-vr-author=""><time datetime="2022-02-25T23:51">23:51</time><a href="/chronicle/voennaya-operacziya-na-ukraine.html" class="timeline_link">Âîåííàÿ îïåðàöèÿ íà Óêðàèíå</a><a href="/world/824679" title="ÑØÀ ïîäòâåðäèëè, ÷òî ââåäóò ñàíêöèè ïðîòèâ ïðåçèäåíòà è ãëàâû ÌÈÄ ÐÔ" tabindex="5"><h3>ÑØÀ ïîäòâåðäèëè, ÷òî ââåäóò ñàíêöèè ïðîòèâ ïðåçèäåíòà è ãëàâû ÌÈÄ ÐÔ</h3></a><a href="/world/824679" class="timeline_photo"><img src="https://www.interfax.ru/ftproot/textphotos/2022/02/25/psak_700.jpg" alt="ÑØÀ ïîäòâåðäèëè, ÷òî ââåäóò ñàíêöèè ïðîòèâ ïðåçèäåíòà è ãëàâû ÌÈÄ ÐÔ" lazyload="1" loading="lazy"></a></div>

	<div class="timeline__text" data-vr-contentbox="News_824678" data-vr-contentbox-url="/russia/824678" data-vr-author=""><time datetime="2022-02-25T23:42">23:42</time><a href="/chronicle/voennaya-operacziya-na-ukraine.html" class="timeline_link">Âîåííàÿ îïåðàöèÿ íà Óêðàèíå</a><a href="/russia/824678" title="ÌÈÄ ÐÔ íàçâàë ñàíêöèè ïðîòèâ Ïóòèíà è Ëàâðîâà &quot;ïðîÿâëåíèåì áåññèëèÿ&quot;" tabindex="5"><h3>ÌÈÄ ÐÔ íàçâàë ñàíêöèè ïðîòèâ Ïóòèíà è Ëàâðîâà "ïðîÿâëåíèåì áåññèëèÿ"</h3></a></div>
<div class="timeline__group">
	<div class="" data-vr-contentbox="News_824617" data-vr-contentbox-url="/russia/824617" data-vr-author=""><time datetime="2022-02-25T23:41">23:41</time><a href="/russia/824617" title="Ó÷àñòíèêè ïðîòåñòîâ ïîëó÷àþò øòðàôû è àðåñòû â Ïåòåðáóðãå è äðóãèõ ãîðîäàõ" tabindex="5"><h3>Ó÷àñòíèêè ïðîòåñòîâ ïîëó÷àþò øòðàôû è àðåñòû â Ïåòåðáóðãå è äðóãèõ ãîðîäàõ</h3></a></div>
</div>
	<div class="timeline__smalltext" data-vr-contentbox="News_824677" data-vr-contentbox-url="/world/824677" data-vr-author=""><time datetime="2022-02-25T23:36">23:36</time><a href="/chronicle/voennaya-operacziya-na-ukraine.html" class="timeline_link">Âîåííàÿ îïåðàöèÿ íà Óêðàèíå</a><a href="/world/824677" title="Àáõàçèÿ ïðèçíàëà íåçàâèñèìîñòü ÄÍÐ è ËÍÐ" tabindex="5"><h3>Àáõàçèÿ ïðèçíàëà íåçàâèñèìîñòü ÄÍÐ è ËÍÐ</h3></a></div>

	<div class="timeline__text" data-vr-contentbox="News_824676" data-vr-contentbox-url="/russia/824676" data-vr-author=""><time datetime="2022-02-25T23:32">23:32</time><a href="/russia/824676" title="Ðîñêîìíàäçîð íà÷àë çàìåäëÿòü òðàôèê Facebook â ÐÔ" tabindex="5"><h3>Ðîñêîìíàäçîð íà÷àë çàìåäëÿòü òðàôèê Facebook â ÐÔ</h3></a></div>

	<div class="timeline__smalltext" data-vr-contentbox="News_824675" data-vr-contentbox-url="/world/824675" data-vr-author=""><time datetime="2022-02-25T23:28">23:28</time><a href="/chronicle/voennaya-operacziya-na-ukraine.html" class="timeline_link">Âîåííàÿ îïåðàöèÿ íà Óêðàèíå</a><a href="/world/824675" title="Áîððåëü çàÿâèë, ÷òî òðåòüåãî ïàêåòà ñàíêöèé ïðîòèâ ÐÔ â áëèæàéøèå äíè íå áóäåò" tabindex="5"><h3>Áîððåëü çàÿâèë, ÷òî òðåòüåãî ïàêåòà ñàíêöèé ïðîòèâ ÐÔ â áëèæàéøèå äíè íå áóäåò</h3></a></div>

	<div class="timeline__text" data-vr-contentbox="News_824674" data-vr-contentbox-url="/business/824674" data-vr-author=""><time datetime="2022-02-25T23:20">23:20</time><a href="/chronicle/voennaya-operacziya-na-ukraine.html" class="timeline_link">Âîåííàÿ îïåðàöèÿ íà Óêðàèíå</a><a href="/business/824674" title="Àýðîôëîò ïðèîñòàíîâèë ðåéñû â ×åõèþ è Ïîëüøó äî 28 ìàðòà" tabindex="5"><h3>Àýðîôëîò ïðèîñòàíîâèë ðåéñû â ×åõèþ è Ïîëüøó äî 28 ìàðòà</h3></a></div>

	<div class="timeline__smalltext" data-vr-contentbox="News_824673" data-vr-contentbox-url="/world/824673" data-vr-author=""><time datetime="2022-02-25T23:19">23:19</time><a href="/chronicle/voennaya-operacziya-na-ukraine.html" class="timeline_link">Âîåííàÿ îïåðàöèÿ íà Óêðàèíå</a><a href="/world/824673" title="Ïîëüøà ïîñòàâèò Óêðàèíå ìèíîìåòû, áåñïèëîòíèêè è äðóãîå âîîðóæåíèå" tabindex="5"><h3>Ïîëüøà ïîñòàâèò Óêðàèíå ìèíîìåòû, áåñïèëîòíèêè è äðóãîå âîîðóæåíèå</h3></a></div>

	<div class="timeline__photo" data-vr-contentbox="News_824672" data-vr-contentbox-url="/russia/824672" data-vr-author=""><time datetime="2022-02-25T23:07">23:07</time><a href="/chronicle/voennaya-operacziya-na-ukraine.html" class="timeline_link">Âîåííàÿ îïåðàöèÿ íà Óêðàèíå</a><a href="/russia/824672" title="Â ÌÈÄ ÐÔ çàÿâèëè, ÷òî Êèåâ îòêàçàëñÿ îò ïåðåãîâîðîâ è ïðåäëîæèë ïåðåíåñòè èõ íà ñóááîòó" tabindex="5"><h3>Â ÌÈÄ ÐÔ çàÿâèëè, ÷òî Êèåâ îòêàçàëñÿ îò ïåðåãîâîðîâ è ïðåäëîæèë ïåðåíåñòè èõ íà ñóááîòó</h3></a><a href="/russia/824672" class="timeline_photo"><img src="https://www.interfax.ru/ftproot/textphotos/2022/02/25/mid_700.jpg" alt="Â ÌÈÄ ÐÔ çàÿâèëè, ÷òî Êèåâ îòêàçàëñÿ îò ïåðåãîâîðîâ è ïðåäëîæèë ïåðåíåñòè èõ íà ñóááîòó" lazyload="1" loading="lazy"></a></div>

	<div class="timeline__text" data-vr-contentbox="News_824671" data-vr-contentbox-url="/business/824671" data-vr-author=""><time datetime="2022-02-25T23:05">23:05</time><a href="/business/824671" title="&quot;Äî÷êà&quot; Ñáåðáàíêà â ×åõèè îñòàíîâèëà ðàáîòó îòäåëåíèé ïîñëå íàïàäåíèé" tabindex="5"><h3>"Äî÷êà" Ñáåðáàíêà â ×åõèè îñòàíîâèëà ðàáîòó îòäåëåíèé ïîñëå íàïàäåíèé</h3></a></div>
<div class="timeline__group">
	<div class="" data-vr-contentbox="News_824670" data-vr-contentbox-url="/world/824670" data-vr-author=""><time datetime="2022-02-25T23:04">23:04</time><a href="/world/824670" title=" ÄÍÐ îñíîâíóþ íàñîñíóþ ñòàíöèþ îòêëþ÷èëè îò ýëåêòðîñíàáæåíèÿ" tabindex="5"><h3> ÄÍÐ îñíîâíóþ íàñîñíóþ ñòàíöèþ îòêëþ÷èëè îò ýëåêòðîñíàáæåíèÿ</h3></a></div>

	<div class="" data-vr-contentbox="News_824592" data-vr-contentbox-url="/russia/824592" data-vr-author=""><time datetime="2022-02-25T23:01">23:01</time><a href="/russia/824592" title="Áûâøåãî çàììýðà Îðåíáóðãà çàïîäîçðèëè â ôèêòèâíîì óñòðîéñòâå íà ðàáîòó áëîãåðà" tabindex="5"><h3>Áûâøåãî çàììýðà Îðåíáóðãà çàïîäîçðèëè â ôèêòèâíîì óñòðîéñòâå íà ðàáîòó áëîãåðà</h3></a></div>

	<div class="" data-vr-contentbox="News_824665" data-vr-contentbox-url="/russia/824665" data-vr-author=""><time datetime="2022-02-25T22:57">22:57</time><a href="/russia/824665" title="Â Äóìå ïðåäëîæèëè çàìîðîçèòü äèâèäåíäû äëÿ ðåçèäåíòîâ ñòðàí, ââîäèâøèõ ñàíêöèè" tabindex="5"><h3>Â Äóìå ïðåäëîæèëè çàìîðîçèòü äèâèäåíäû äëÿ ðåçèäåíòîâ ñòðàí, ââîäèâøèõ ñàíêöèè</h3></a></div>

	<div class="" data-vr-contentbox="News_824669" data-vr-contentbox-url="/business/824669" data-vr-author=""><time datetime="2022-02-25T22:56">22:56</time><a href="/business/824669" title="&quot;ÑÏÁ áèðæà&quot; ñ 28 ôåâðàëÿ âåðíåòñÿ ê ñòàíäàðòíîìó òîðãîâîìó ðàñïèñàíèþ" tabindex="5"><h3>"ÑÏÁ áèðæà" ñ 28 ôåâðàëÿ âåðíåòñÿ ê ñòàíäàðòíîìó òîðãîâîìó ðàñïèñàíèþ</h3></a></div>
</div>
			</div>
			<div class="timeline__btnsgroup"><div class="timeline__more" onclick="getMoreTimeline()">Çàãðóçèòü åùå íîâîñòè <span class="arrow__down"></span></div><div class="timeline__datepick" onclick="openCalendar(-10,207,'history');return false"><span class="v320">Äàòà</span><span class="h320">Âûáðàòü äàòó</span></div><label class="modal__but_subscribe" for="modalss"><span>Ïîäïèñàòüñÿ íà íîâîñòè</span></label><div id="dp_cal"></div></div>
		</div>
		<aside class="rightside">
			<div class="stickyBlock sticky_on">
				
<div id="pl403_ban201" data-content="webR"><style>
.rightside .yatag_right_ban > div > yatag > yatag {justify-content: left !important;}
</style>

<div class="mgrBot" data-stickylength="700">
<!--AdFox START-->
<!--roden-media-->
<!--Ïëîùàäêà: Interfax / 240x400 / 240x400_Ãëàâíàÿ-->
<!--Êàòåãîðèÿ: <íå çàäàíà>-->
<!--Òèï áàííåðà: 240x400js-->
  <div id="adfox_preid" data-type="webrwrap" class="yatag_right_ban"></div>
  <script>
  window.yaContextCb.push(()=>{
    var bancont = document.querySelector('[id*=_ban201] #adfox_preid'); // êîíòåéíåð, â êîòîðûé áóäåò äîáàâëåí áàííåð
    var randname = Math.random(); // ñëó÷àéíîå ÷èñëî
    	bancont.setAttribute('id', 'adfox_' + randname); // óñòàíîâêà íîâîãî ID êîíòåéíåðó
    Ya.adfoxCode.createScroll({

	    ownerId: 173858,
    	containerId: 'adfox_' + randname, /* íîâûé ID êîíòåéíåðà */
	    params: {
	      p1: 'bwvwe',
    	  p2: 'emwl',
	      puid1: '',
    	  puid2: '',
	      puid3: '',
	    },
  		onStub: function() { document.querySelector('[data-stickylength]').setAttribute('data-stickylength',0); }
	  }, ['desktop'], {
	    tabletWidth: 1023,
	    phoneWidth: 639,
	    isAutoReloads: false
	  });
// Äëÿ èñêëþ÷åíèÿ ïîêàçà íåêîððåêòíûõ áàííåðîâ ñ çàäâîåííûì ýäôîêñ-id (ñ òàéìàóòîì 1 ñåê. ïðîâåðÿåòñÿ, åñòü ëè çàäâîåíèå id. è åñëè åñòü, òî êîíòåéíåð ñêðûâàåòñÿ è âûçûâàåòñÿ ñëåäóþùèé áàííåð â èíôèíèò ñêðîëëå)
            setTimeout(function() {
				if (document.querySelector('[id="adfox_' + randname + '"] [id^="adfox_"]')) {
					document.querySelector('[id="adfox_'+randname +'"]').style.display = "none";
				}
			 }, 1000);
	});
</script>
</div>

</div>
<div class="rcMR"><h2 class="title__v2">Ñàìîå ÷èòàåìîå</h2>
<div><a href="/business/" class="rcMR_ilink">Ýêîíîìèêà</a><a href="/business/824351?utm_source=mst_rd" class="rcMR_nlink"><h3>ÑØÀ ââîäÿò ñàíêöèè ïðîòèâ Ñáåðáàíêà, ÂÒÁ, Ñîâêîìáàíêà è "Îòêðûòèÿ"</h3></a></div>
<div><a href="/world/" class="rcMR_ilink">Â ìèðå</a><a href="/world/824550?utm_source=mst_rd" class="rcMR_nlink"><h3>Ìèíîáîðîíû ÐÔ ñîîáùèëî î áëîêèðîâêå Êèåâà ñ çàïàäíîé ñòîðîíû</h3></a></div>
<div><a href="/world/" class="rcMR_ilink">Â ìèðå</a><a href="/world/824246?utm_source=mst_rd" class="rcMR_nlink"><h3>Ðîññèéñêèå âîåííûå óíè÷òîæèëè 74 íàçåìíûõ îáúåêòà èíôðàñòðóêòóðû ÂÑÓ</h3></a></div>
<div><a href="/russia/" class="rcMR_ilink">Â Ðîññèè</a><a href="/russia/824028?utm_source=mst_rd" class="rcMR_nlink"><h3>Ìèíîáîðîíû ÐÔ ñîîáùèëî î íàíåñåíèè óäàðîâ ïî âîåííîé èíôðàñòðóêòóðå Óêðàèíû</h3></a></div>
</div>
<div id="pl404_ban202" data-content="webR"><div class="mgrBot">
  <!--AdFox START-->
  <!--roden-media-->
  <!--Ïëîùàäêà: Interfax / Ñêâîçíîé / ÒÃÁ ñïðàâà-->
  <!--Êàòåãîðèÿ: <íå çàäàíà>-->
  <!--Òèï áàííåðà: ÒÃÁ 2-->
    <div id="adfox_preid" data-type="webrwrap"></div>
    <script>
     window.yaContextCb.push(()=>{
        var bancont = document.querySelector('[id*=_ban202] #adfox_preid'); // êîíòåéíåð, â êîòîðûé áóäåò äîáàâëåí áàííåð
        var randname = Math.random(); // ñëó÷àéíîå ÷èñëî
        bancont.setAttribute('id', 'adfox_' + randname); // óñòàíîâêà íîâîãî ID êîíòåéíåðó
        if (bancont != null) {
            Ya.adfoxCode.createScroll({
            ownerId: 173858,
            containerId: 'adfox_' + randname, /* íîâûé ID êîíòåéíåðà */
            params: {
                  p1: 'cecto',
                  p2: 'emxu',
                  puid1: '',
                  puid2: '',
                  puid3: ''
                  },
                onStub: function() { document.querySelector('[id="adfox_'+randname +'"]').setAttribute('data-show','false'); console.log('Íå çàãðóçèëñÿ ïåðâûé ÒÐÁ');
                  deferLoadJS(function() {
                    infinitBanOnStub(randname);
                  },'infinitBanOnStub'); }
            }, ['desktop'], {
                tabletWidth: 1023,
                phoneWidth: 759,
                isAutoReloads: false
            });
      }
     });
  </script>
  </div>

<div class="mgrBot">
  <!--AdFox START-->
  <!--roden-media-->
  <!--Ïëîùàäêà: Interfax / Ñêâîçíîé / ÒÃÁ ñïðàâà-->
  <!--Êàòåãîðèÿ: <íå çàäàíà>-->
  <!--Òèï áàííåðà: ÒÃÁ 2-->
    <div id="adfox_preid" data-type="webrwrap"></div>
    <script>
     window.yaContextCb.push(()=>{
        var bancont = document.querySelector('[id*=_ban202] #adfox_preid'); // êîíòåéíåð, â êîòîðûé áóäåò äîáàâëåí áàííåð
        var randname = Math.random(); // ñëó÷àéíîå ÷èñëî
        bancont.setAttribute('id', 'adfox_' + randname); // óñòàíîâêà íîâîãî ID êîíòåéíåðó
        if (bancont != null) {
            Ya.adfoxCode.createScroll({
            ownerId: 173858,
            containerId: 'adfox_' + randname, /* íîâûé ID êîíòåéíåðà */
            params: {
	              p1: 'cectp',
    	          p2: 'emxu',
                  puid1: '',
                  puid2: '',
                  puid3: ''
                  },
                onStub: function() { document.querySelector('[id="adfox_'+randname +'"]').setAttribute('data-show','false'); console.log('Íå çàãðóçèëñÿ âòîðîé ÒÐÁ');
                  deferLoadJS(function() {
                    infinitBanOnStub(randname);
                  },'infinitBanOnStub'); }
            }, ['desktop'], {
                tabletWidth: 1023,
                phoneWidth: 759,
                isAutoReloads: false
            });
      }
     });
  </script>
  </div>

</div>
<div class="rPhoto"><a href="/photo/"><h2 class="title__v2">Ôîòîãàëåðåè</h2></a><div class="rPhotoGroup"><a href="https://www.interfax.ru/photo/5740?utm_source=ph" title="Ôîòîõðîíèêà 25 ôåâðàëÿ"><img src="https://www.interfax.ru/ftproot/photos/photostory/2022/02/25/ka700.jpg	" alt="Ôîòîõðîíèêà 25 ôåâðàëÿ"><div><span>10 ôîòî</span>Ôîòîõðîíèêà 25 ôåâðàëÿ</div></a><a href="https://www.interfax.ru/photo/5739?utm_source=ph" title="Ëó÷øèå ôîòî íåäåëè"><img src="https://www.interfax.ru/ftproot/textphotos/2021/04/28/zah700.jpg	" alt="Ëó÷øèå ôîòî íåäåëè"><div><span>10 ôîòî</span>Ëó÷øèå ôîòî íåäåëè</div></a><a href="https://www.interfax.ru/photo/5738?utm_source=ph" title="Âîåííàÿ îïåðàöèÿ íà Óêðàèíå. Õðîíèêà"><img src="https://www.interfax.ru/ftproot/photos/photostory/2022/02/25/hr/ukr316.jpg	" alt="Âîåííàÿ îïåðàöèÿ íà Óêðàèíå. Õðîíèêà"><div><span>8 ôîòî</span>Âîåííàÿ îïåðàöèÿ íà Óêðàèíå. Õðîíèêà</div></a></div></div>
<div id="pl405_ban203" data-content="webR"><div class="mgrBot">
  <!--AdFox START-->
  <!--roden-media-->
  <!--Ïëîùàäêà: Interfax / Ñêâîçíîé / ÒÃÁ ñïðàâà-->
  <!--Êàòåãîðèÿ: <íå çàäàíà>-->
  <!--Òèï áàííåðà: ÒÃÁ 2-->
    <div id="adfox_preid" data-type="webrwrap"></div>
    <script>
     window.yaContextCb.push(()=>{
        var bancont = document.querySelector('[id*=_ban203] #adfox_preid'); // êîíòåéíåð, â êîòîðûé áóäåò äîáàâëåí áàííåð
        var randname = Math.random(); // ñëó÷àéíîå ÷èñëî
        bancont.setAttribute('id', 'adfox_' + randname); // óñòàíîâêà íîâîãî ID êîíòåéíåðó
        if (bancont != null) {
            Ya.adfoxCode.createScroll({
            ownerId: 173858,
            containerId: 'adfox_' + randname, /* íîâûé ID êîíòåéíåðà */
            params: {
                  p1: 'ceenw',
                  p2: 'emxu',
                  puid1: '',
                  puid2: '',
                  puid3: ''
                  },
                onStub: function() { document.querySelector('[id="adfox_'+randname +'"]').setAttribute('data-show','false'); console.log('Íå çàãðóçèëñÿ ïåðâûé íèæíèé ÒÃÁ');
                  deferLoadJS(function() {
                    infinitBanOnStub(randname);
                  },'infinitBanOnStub'); }
            }, ['desktop'], {
                tabletWidth: 1023,
                phoneWidth: 759,
                isAutoReloads: false
            });
      }
     });
  </script>
  </div>

<div class="mgrBot">
  <!--AdFox START-->
  <!--roden-media-->
  <!--Ïëîùàäêà: Interfax / Ñêâîçíîé / ÒÃÁ ñïðàâà-->
  <!--Êàòåãîðèÿ: <íå çàäàíà>-->
  <!--Òèï áàííåðà: ÒÃÁ 2-->
    <div id="adfox_preid" data-type="webrwrap"></div>
    <script>
     window.yaContextCb.push(()=>{
        var bancont = document.querySelector('[id*=_ban203] #adfox_preid'); // êîíòåéíåð, â êîòîðûé áóäåò äîáàâëåí áàííåð
        var randname = Math.random(); // ñëó÷àéíîå ÷èñëî
        bancont.setAttribute('id', 'adfox_' + randname); // óñòàíîâêà íîâîãî ID êîíòåéíåðó
        if (bancont != null) {
            Ya.adfoxCode.createScroll({
            ownerId: 173858,
            containerId: 'adfox_' + randname, /* íîâûé ID êîíòåéíåðà */
            params: {
	              p1: 'ceenx',
    	          p2: 'emxu',
                  puid1: '',
                  puid2: '',
                  puid3: ''
                  },
                onStub: function() { document.querySelector('[id="adfox_'+randname +'"]').setAttribute('data-show','false'); console.log('Íå çàãðóçèëñÿ âòîðîé íèæíèé ÒÃÁ');
                  deferLoadJS(function() {
                    infinitBanOnStub(randname);
                  },'infinitBanOnStub'); }
            }, ['desktop'], {
                tabletWidth: 1023,
                phoneWidth: 759,
                isAutoReloads: false
            });
      }
     });
  </script>
  </div>


</div>

<div id="pl406_ban204" data-content="webR"><!--AdFox START-->
<!--Ïëîùàäêà: Interfax / Ñêâîçíîé / 234x60-->
<!--Êàòåãîðèÿ: <íå çàäàíà>-->
<!--Òèï áàííåðà: 240õ80_ÈÔ-->
  <div id="adfox_preid"></div>
  <script>
     window.yaContextCb.push(()=>{
        var bancont = document.querySelector('[id*=_ban204] #adfox_preid'); // êîíòåéíåð, â êîòîðûé áóäåò äîáàâëåí áàííåð
        var randname = Math.random(); // ñëó÷àéíîå ÷èñëî
        bancont.setAttribute('id', 'adfox_' + randname); // óñòàíîâêà íîâîãî ID êîíòåéíåðó
        if (bancont != null) {
            Ya.adfoxCode.createAdaptive({
            ownerId: 173858,
            containerId: 'adfox_' + randname, /* íîâûé ID êîíòåéíåðà */
            params: {
		      p1: 'btjxl',
		      p2: 'euzp',
		      puid1: '',
		      puid2: '',
		      puid3: ''
		    }
		}, ['desktop'], {
		    tabletWidth: 1023,
		    phoneWidth: 760,
		    isAutoReloads: false
            });
      }
     });
  </script>

</div>
<div class="rcMR"><h2 class="title__v2">Âûáîð ðåäàêöèè</h2> <div><a href="https://www.interfax.ru/world/823417?utm_source=ed_ch" class="rcMR_ilink" title="×òî ïðîèçîøëî â ìèðå íàóêè. Âå÷åðíèé äàéäæåñò"><img src="https://www.interfax.ru/ftproot/textphotos/2022/02/21/vv700.jpg" alt="×òî ïðîèçîøëî â ìèðå íàóêè. Âå÷åðíèé äàéäæåñò"></a> <a href="https://www.interfax.ru/world/823417?utm_source=ed_ch"><h3>×òî ïðîèçîøëî â ìèðå íàóêè. Âå÷åðíèé äàéäæåñò</h3></a></div><div><a href="https://www.interfax.ru/world/823847?utm_source=ed_ch" class="rcMR_ilink" title="Îò ãîñîáëèãàöèé äî ôóòáîëà - ìèøåíè ïåðâîãî ñàíêöèîííîãî çàëïà ÑØÀ. Îáîáùåíèå"><img src="https://www.interfax.ru/ftproot/textphotos/2022/02/23/usa_700.jpg" alt="Îò ãîñîáëèãàöèé äî ôóòáîëà - ìèøåíè ïåðâîãî ñàíêöèîííîãî çàëïà ÑØÀ. Îáîáùåíèå"></a> <a href="https://www.interfax.ru/world/823847?utm_source=ed_ch"><h3>Îò ãîñîáëèãàöèé äî ôóòáîëà - ìèøåíè ïåðâîãî ñàíêöèîííîãî çàëïà ÑØÀ. Îáîáùåíèå</h3></a></div><div><a href="https://www.interfax.ru/russia/823783?utm_source=ed_ch" class="rcMR_ilink" title="Ýëåêòðîíèêà ïîä ñàíêöèÿìè: ñïðàâÿòñÿ ëè ðîññèéñêèå êîìïàíèè â ñëó÷àå çàïàäíûõ îãðàíè÷åíèé â ñôåðå IT"><img src="https://www.interfax.ru/ftproot/textphotos/2022/02/22/sh700.jpg" alt="Ýëåêòðîíèêà ïîä ñàíêöèÿìè: ñïðàâÿòñÿ ëè ðîññèéñêèå êîìïàíèè â ñëó÷àå çàïàäíûõ îãðàíè÷åíèé â ñôåðå IT"></a> <a href="https://www.interfax.ru/russia/823783?utm_source=ed_ch"><h3>Ýëåêòðîíèêà ïîä ñàíêöèÿìè: ñïðàâÿòñÿ ëè ðîññèéñêèå êîìïàíèè â ñëó÷àå çàïàäíûõ îãðàíè÷åíèé â ñôåðå IT</h3></a></div></div>
<div id="pl407_ban208" data-content="webR"><div class="mgrBot" data-stickylength="700">
<!--AdFox START-->
<!--roden-media-->
<!--Ïëîùàäêà: Interfax / 240x400 / 240x400_íèç-Ãëàâíàÿ-->
<!--Êàòåãîðèÿ: <íå çàäàíà>-->
<!--Òèï áàííåðà: 240x400js-->
  <div id="adfox_preid" data-type="webrwrap" class="yatag_right_ban"></div>
  <script>

	 window.yaContextCb.push(()=>{
	    var bancont = document.querySelector('[id*=_ban208] #adfox_preid'); // êîíòåéíåð, â êîòîðûé áóäåò äîáàâëåí áàííåð
	    var randname = Math.random(); // ñëó÷àéíîå ÷èñëî
    	bancont.setAttribute('id', 'adfox_' + randname); // óñòàíîâêà íîâîãî ID êîíòåéíåðó
	  Ya.adfoxCode.createAdaptive({

	    ownerId: 173858,
	    containerId: 'adfox_' + randname, /* íîâûé ID êîíòåéíåðà */
	    params: {
	      p1: 'bscql',
	      p2: 'eruc',
	      puid1: '',
	      puid2: '',
	      puid3: ''
    	},
	  	onStub: function() { document.querySelector('[data-stickylength]').setAttribute('data-stickylength',0); }
  }, ['desktop'], {
    tabletWidth: 1023,
    phoneWidth: 639,
    isAutoReloads: false
  });
});
</script>
</div></div>
<div class="v31__quote_rc"><div class="v31__quote_rc_title"><a class="title__v2" href="https://www.interfax.ru/quotes/">Öèòàòà äíÿ</a></div><div class="v31__quote_rc_text"><a href="https://www.interfax.ru/quotes/823817">Ìîæíî ëè è íóæíî ëè âñå âîïðîñû ðåøàòü ñ ïîìîùüþ ñèëû èëè îñòàâàòüñÿ íà ñòîðîíå äîáðà? Íî, à ïî÷åìó âû äóìàåòå, ÷òî äîáðî äîëæíî áûòü áåññèëüíûì âñåãäà? ß òàê íå ñ÷èòàþ</a></div><div class="v31__quote_rc_info"><a href="https://www.interfax.ru/quotes/823817"><img src="https://www.interfax.ru/ftproot/textphotos/2022/02/22/pu400.jpg" alt="Âëàäèìèð Ïóòèí î âîåííîé ïîìîùè ÄÍÐ è ËÍÐ"><span><b>Âëàäèìèð Ïóòèí</b> î âîåííîé ïîìîùè ÄÍÐ è ËÍÐ</span></a></div></div>
<div id="pl414_ban2042" data-content="webR"><div><a href="/goto.asp?id=2042" target="_blank"><img src="/ftproot/RCL/pr/2022/220214_2042_1.jpg" width="300" height="70"  border="0" /></a></div></div>

<div id="pl415_ban2044" data-content="webR"><div><a href="/goto.asp?id=2044" target="_blank"><img src="/ftproot/RCL/pr/2022/220214_2044.gif" width="300" height="70"  border="0" /></a></div></div>

<div id="pl416_ban2040" data-content="webR"><div><a href="/goto.asp?id=2040" target="_blank"><img src="/ftproot/RCL/pr/2022/220214_2040_1.jpg" width="300" height="70"  border="0" /></a></div></div>
		

			</div>
		</aside>
	</div>
	<div class="block__interview">
		<a href="/interview/">
			<h2 class="title__v1">Èíòåðâüþ</h2>
		</a>
		<div>
			<a href="/interview/823672" title="Ïîñîë ÊÍÐ: òâåðäûå ïîçèöèè Êèòàÿ è Ðîññèè ÿâëÿþòñÿ ñåðüåçíûì ïðåäóïðåæäåíèåì îòäåëüíûì ñòðàíàì è âîåííî-ïîëèòè÷åñêèì ñîþçàì"><img src="https://www.interfax.ru/ftproot/textphotos/2022/02/22/in70.jpg" alt="Ïîñîë ÊÍÐ: òâåðäûå ïîçèöèè Êèòàÿ è Ðîññèè ÿâëÿþòñÿ ñåðüåçíûì ïðåäóïðåæäåíèåì îòäåëüíûì ñòðàíàì è âîåííî-ïîëèòè÷åñêèì ñîþçàì"><h3><span class="iName">Ïîñîë ÊÍÐ:</span><span class="iTitle"> òâåðäûå ïîçèöèè Êèòàÿ è Ðîññèè ÿâëÿþòñÿ ñåðüåçíûì ïðåäóïðåæäåíèåì îòäåëüíûì ñòðàíàì è âîåííî-ïîëèòè÷åñêèì ñîþçàì</span></h3><div class="iText">×æàí Õàíüõóýé îòâåòèë íà âîïðîñû ïî ñîòðóäíè÷åñòâó äâóõ ñòðàí</div></a><a href="/interview/821472" title="Ãëàâà Barry Callebaut â ÐÔ è ÑÍÃ: òàêîãî ñóìàñøåäøåãî ðîñòà öåí íà ñûðüå ÿ íå âèäåë áîëüøå 30 ëåò"><img src="https://www.interfax.ru/ftproot/textphotos/2022/02/11/int160.jpg" alt="Ãëàâà Barry Callebaut â ÐÔ è ÑÍÃ: òàêîãî ñóìàñøåäøåãî ðîñòà öåí íà ñûðüå ÿ íå âèäåë áîëüøå 30 ëåò"><h3><span class="iName">Ãëàâà Barry Callebaut â ÐÔ è ÑÍÃ:</span><span class="iTitle"> òàêîãî ñóìàñøåäøåãî ðîñòà öåí íà ñûðüå ÿ íå âèäåë áîëüøå 30 ëåò</span></h3><div class="iText">Ïàòðèê Îòôàíí ðàññêàçàë, ñ ÷åì ñâÿçàí èíòåðåñ êðóïíåéøåãî ïðîèçâîäèòåëÿ ïðîìûøëåííîãî øîêîëàäà ê ðîññèéñêîìó ðûíêó</div></a><a href="/interview/822360" title="Ãåíäèðåêòîð &quot;ÀËÌÀÐ&quot;: ìû îäíè èç ïåðâûõ â Ðîññèè èäåì ïî ïóòè ñîâðåìåííîãî ãîðíîãî þíèîðà"><img src="https://www.interfax.ru/ftproot/textphotos/2022/02/16/int160.jpg" alt="Ãåíäèðåêòîð &quot;ÀËÌÀÐ&quot;: ìû îäíè èç ïåðâûõ â Ðîññèè èäåì ïî ïóòè ñîâðåìåííîãî ãîðíîãî þíèîðà"><h3><span class="iName">Ãåíäèðåêòîð "ÀËÌÀÐ":</span><span class="iTitle"> ìû îäíè èç ïåðâûõ â Ðîññèè èäåì ïî ïóòè ñîâðåìåííîãî ãîðíîãî þíèîðà</span></h3><div class="iText">Àíäðåé Êàðõó ðàññêàçàë î ïëàíàõ êîìïàíèè ïî îðãàíèçàöèè äîáû÷è, ïåðåðàáîòêå è ïðîäàæàì àëìàçíîãî ñûðüÿ</div></a><a href="/interview/821367" title="Àíòîí Áðåéäî: â äåëå íåò äîêàçàòåëüñòâ, ÷òî óáèéñòâî Èãîðÿ Òàëüêîâà áûëî çàêàçíûì"><img src="https://www.interfax.ru/ftproot/textphotos/2022/02/10/sled160.jpg" alt="Àíòîí Áðåéäî: â äåëå íåò äîêàçàòåëüñòâ, ÷òî óáèéñòâî Èãîðÿ Òàëüêîâà áûëî çàêàçíûì"><h3><span class="iName">Àíòîí Áðåéäî:</span><span class="iTitle"> â äåëå íåò äîêàçàòåëüñòâ, ÷òî óáèéñòâî Èãîðÿ Òàëüêîâà áûëî çàêàçíûì</span></h3><div class="iText">Ðóêîâîäèòåëü îòäåëà 1-ãî óïðàâëåíèÿ ïî ðàññëåäîâàíèþ îñîáî âàæíûõ äåë ïî Ïåòåðáóðãó ðàññêàçàë î õîäå ðàññëåäîâàíèÿ óáèéñòâà ïåâöà â 1991 ãîäó</div></a>
		</div>
	</div>

	<!-- Ïðåññ-öåíòð è ïðåññ-ðåëèçû -->
	<div class="press">
		<div class="pressCen"><a href="/presscenter/"><h2 class="title__v1">Ïðåññ-öåíòð</h2></a>
<a href="/presscenter/819335" title="Åâðàçèéñêàÿ àññîöèàöèÿ êîííîãî ñïîðòà íàìåðåíà ïðîâåñòè âñå ñîðåâíîâàíèÿ, çàïëàíèðîâàííûå íà 2022 ãîä"><div><span class="pressDate">31 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà</span><h3>Åâðàçèéñêàÿ àññîöèàöèÿ êîííîãî ñïîðòà íàìåðåíà ïðîâåñòè âñå ñîðåâíîâàíèÿ, çàïëàíèðîâàííûå íà 2022 ãîä</h3></div><img src="https://www.interfax.ru/ftproot/press/2022/01_02/KONNYI240.jpg	" alt="Åâðàçèéñêàÿ àññîöèàöèÿ êîííîãî ñïîðòà íàìåðåíà ïðîâåñòè âñå ñîðåâíîâàíèÿ, çàïëàíèðîâàííûå íà 2022 ãîä" /><span class="pressText">EEA ïëàíèðóåò ñòàòü ïàðòíåðîì ïðîôèëüíûõ ôåäåðàöèé Òàèëàíäà è Êèòàÿ, äëÿ ó÷àñòèÿ â Êóáêå Íàöèé â ýòîì ãîäó ïðèãëàøåíà Ïîëüøà</span></a><a href="/presscenter/812437" title="&quot;Ðîñâîäîêàíàë&quot; âíåäðÿåò â ðåãèîíàõ òåõíîëîãèè óòèëèçàöèè îñàäêîâ ñòî÷íûõ âîä"><div><span class="pressDate">24 äåêàáðÿ 2021 ãîäà</span><h3>"Ðîñâîäîêàíàë" âíåäðÿåò â ðåãèîíàõ òåõíîëîãèè óòèëèçàöèè îñàäêîâ ñòî÷íûõ âîä</h3></div><img src="https://www.interfax.ru/ftproot/press/2021/11_12/700x450.png	" alt="&quot;Ðîñâîäîêàíàë&quot; âíåäðÿåò â ðåãèîíàõ òåõíîëîãèè óòèëèçàöèè îñàäêîâ ñòî÷íûõ âîä" /><span class="pressText">Ãðóïïà êîìïàíèé "Ðîñâîäîêàíàë" âíåäðÿåò â ðåãèîíàõ òåõíîëîãèè óòèëèçàöèè îñàäêîâ ñòî÷íûõ âîä, ïîçâîëÿþùèå ñîêðàòèòü óðîâåíü çàãðÿçíåíèÿ ïî÷â, ìèíèìèçèðîâàòü íåãàòèâíûå ïîñëåäñòâèÿ äëÿ îêðóæàþùåé ñðåäû è ëèêâèäèðîâàòü íåïðèÿòíûå çàïàõè îò èëîâûõ ïîëåé, íà êîòîðûå æàëóþòñÿ æèòåëåé. Î ïðèìåíÿåìûõ ìåòîäàõ è èõ ýôôåêòèâíîñòè ðàññêàçàëè ïðåäñòàâèòåëè ïðåäïðèÿòèÿ íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè â "Èíòåðôàêñå" â ïÿòíèöó.</span></a><a href="/presscenter/808331" title="Ýêñïåðòû îáñóäèëè ïðåêðàùåíèå ñóùåñòâîâàíèÿ ÑÑÑÐ è åãî âëèÿíèå íà Ðîññèþ è ìèð â ñâÿçè ñ 30-ëåòèåì ïîäïèñàíèÿ &quot;Áåëîâåæñêèõ ñîãëàøåíèé&quot;"><div><span class="pressDate">8 äåêàáðÿ 2021 ãîäà</span><h3>Ýêñïåðòû îáñóäèëè ïðåêðàùåíèå ñóùåñòâîâàíèÿ ÑÑÑÐ è åãî âëèÿíèå íà Ðîññèþ è ìèð â ñâÿçè ñ 30-ëåòèåì ïîäïèñàíèÿ "Áåëîâåæñêèõ ñîãëàøåíèé"</h3></div><img src="https://www.interfax.ru/ftproot/press/2021/11_12/1_s700.jpg	" alt="Ýêñïåðòû îáñóäèëè ïðåêðàùåíèå ñóùåñòâîâàíèÿ ÑÑÑÐ è åãî âëèÿíèå íà Ðîññèþ è ìèð â ñâÿçè ñ 30-ëåòèåì ïîäïèñàíèÿ &quot;Áåëîâåæñêèõ ñîãëàøåíèé&quot;" /><span class="pressText">Ñâîå ìíåíèå âûñêàçàëè Àëåêñàíäð Øîõèí, Òîìàñ Ãðýì, Àëåêñàíäð Äûíêèí, Ñåðãåé Øàõðàé, Àíäðåé Êîðòóíîâ, Ãëåá Êóçíåöîâ</span></a></div>

		<div>&nbsp;</div>
		<div class="pressRel"><a href="/pressreleases/"><h2 class="title__v1">Ïðåññ-ðåëèçû</h2></a><div class="pressFirst"><h3><a href="/pressreleases/819413">Êîíêóðñ Íàöèîíàëüíîé ïðåìèè â îáëàñòè ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè «Çîëîòîé Ìåðêóðèé» ïî èòîãàì 2021 ãîäà</a></h3></div><div class="pressRelGroup"><div><h3><a href="/pressreleases/f91960" class="pressRel_cname">Business Wire</a><a href="/pressreleases/824485">LightCON îáúÿâëÿåò îá îôèöèàëüíîì çàïóñêå èãðû Rise of Stars (ROS)</a></h3></div><div><h3><a href="/pressreleases/f91960" class="pressRel_cname">Business Wire</a><a href="/pressreleases/824475">Medicago è GSK ñîîáùàþò îá îäîáðåíèè Ìèíèñòåðñòâîì çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàíàäû COVIFENZ®, àäúþâàíòíîé âàêöèíû îò COVID-19 íà ðàñòèòåëüíîé îñíîâå</a></h3></div><div><h3><a href="/pressreleases/f91960" class="pressRel_cname">Business Wire</a><a href="/pressreleases/824279">Ñóëòàí Àëü Êàñèìè îòêðûë ñàôàðè-ïàðê â Øàðäæå ñòîèìîñòüþ 1 ìèëëèàðä äèðõàìîâ; îí òîðæåñòâåííî ïîîáåùàë çàùèùàòü ïðèðîäíóþ ñðåäó è àðåàëû îáèòàíèÿ â ýìèðàòå</a></h3></div><div><h3><a href="/pressreleases/f91960" class="pressRel_cname">Business Wire</a><a href="/pressreleases/824187">Andersen Global çàêëþ÷àåò ñîãëàøåíèå î ñîòðóäíè÷åñòâå ñ þðèäè÷åñêîé ôèðìîé èç Áàõðåéíà</a></h3></div></div></div>
	</div>

</main>


<!-- Áëîê ïîäâàëà -->

<div id="pl410_ban209" data-content="webR"><!--AdFox START--><!--roden-media--><!--Ïëîùàäêà: Interfax / Ñêâîçíîé / 100%õ300_íèç ñòðàíèöû_Ñìàðòôîí--><!--Êàòåãîðèÿ: <íå çàäàíà>--><!--Òèï áàííåðà: 100%õ300_íèç ñòðàíèöû ÈÔ--><div id="adfox_151134928272332232" class="i_mobile_only" style="max-width:100%;overflow:hidden;"></div><script>	window.yaContextCb.push(()=>{		Ya.adfoxCode.createScroll({		    ownerId: 173858,		    containerId: 'adfox_151134928272332232',			    params: {			      p1: 'byszu',			      p2: 'exmr',			      puid1: '',			      puid2: '',			      puid3: ''			    }		  }, ['phone'], {		    tabletWidth: 1023,		    phoneWidth: 760,		    isAutoReloads: false		 });});		</script><style>.yatag_foot_ban > div > yatag { max-height:300px;}.yatag_foot_ban > div > yatag > yatag {font-size:13px !important; background-color: #fff;}</style><!--AdFox START--><!--roden-media--><!--Ïëîùàäêà: Interfax / Ñêâîçíîé / 100%õ300_íèç ñòðàíèöû_Ïëàíøåò--><!--Êàòåãîðèÿ: <íå çàäàíà>--><!--Òèï áàííåðà: 100%õ300_íèç ñòðàíèöû ÈÔ--><div id="adfox_151134922994893711" class="i_desktop_only wr__fix yatag_foot_ban"></div><script>	window.yaContextCb.push(()=>{		Ya.adfoxCode.createScroll({		    ownerId: 173858,			containerId: 'adfox_151134922994893711',			    params: {			      p1: 'byszt',			      p2: 'exmr',			      puid1: '',			      puid2: '',			      puid3: ''			    }		  }, ['tablet'], {		    tabletWidth: 1023,		    phoneWidth: 760,		    isAutoReloads: true		 });});		</script><!--AdFox START--><!--roden-media--><!--Ïëîùàäêà: Interfax / Ñêâîçíîé / 100%õ300_íèç ñòðàíèöû_Äåñêòîï--><!--Êàòåãîðèÿ: <íå çàäàíà>--><!--Òèï áàííåðà: 100%õ300_íèç ñòðàíèöû ÈÔ--><div id="adfox_151134909289778715" class="i_desktop_only wr__fix yatag_foot_ban"></div><script>	window.yaContextCb.push(()=>{		Ya.adfoxCode.createScroll({		    ownerId: 173858,			containerId: 'adfox_151134909289778715',			    params: {			      p1: 'bzagt',			      p2: 'exmr',			      puid1: '',			      puid2: '',			      puid3: ''			    },		    onRender: function() { document.querySelector('[id*=_ban209]').classList.add('wr__fix'); }		  }, ['desktop'], {		    tabletWidth: 1023,		    phoneWidth: 760,		    isAutoReloads: true		 });});		</script></div><div id="pl402_ban207" data-content="webR"><!--AdFox START--><!--roden-media--><!--Ïëîùàäêà: Interfax / Ñêâîçíîé / Ôóëë_ìîáèëüíûå--><!--Êàòåãîðèÿ: <íå çàäàíà>--><!--Òèï áàííåðà: Fullscreen ìîáèëüíûå--><div id="adfox_149018851283239860"></div><script>   window.yaContextCb.push(()=>{	Ya.adfoxCode.createAdaptive({    ownerId: 173858,    containerId: 'adfox_149018851283239860',    params: {      p1: 'bscqp',      p2: 'fdho',      puid1: '',      puid2: '',      puid3: ''    }  }, ['tablet', 'phone'], {    tabletWidth: 1024,    phoneWidth: 780,    isAutoReloads: false  });});</script><!--AdFox START--><!--roden-media--><!--Ïëîùàäêà: Interfax / Ñêâîçíîé / Ôóëë_äåñêòîï--><!--Êàòåãîðèÿ: <íå çàäàíà>--><!--Òèï áàííåðà: FullScreen--><div id="adfox_149018844016517580"></div><script>   window.yaContextCb.push(()=>{	Ya.adfoxCode.createAdaptive({    ownerId: 173858,    containerId: 'adfox_149018844016517580',    params: {      p1: 'bscqh',      p2: 'enli',      puid1: '',      puid2: '',      puid3: ''    }  }, ['desktop'], {    tabletWidth: 1024,    phoneWidth: 780,    isAutoReloads: false  });});</script></div><footer data-timerdefault="30000">

	<div>
		<div class="footerMenu">
			<a href="/contacts.asp">Êîíòàêòû</a>
			<!--noindex--><a href="http://www.group.interfax.ru" rel="nofollow">Îá "Èíòåðôàêñå"</a><!--/noindex-->
			<a href="/presscenter/">Ïðåññ-öåíòð</a>
			<!--noindex--><a href="http://www.group.interfax.ru/rbr.asp?rbr=12" rel="nofollow">Âàêàíñèè</a><!--/noindex-->
			<a href="/advert.asp">Ðåêëàìà íà ñàéòå</a>
			<a href="/events/">Ñîáûòèÿ</a>
		</div>
		<div class="footerLine">&nbsp;</div>
		<div class="fCright">
			<a href="https://www.interfax.ru"></a>
			<span>Copyright © 1991&mdash;2022 Interfax. Âñå ïðàâà çàùèùåíû. Âñÿ èíôîðìàöèÿ, ðàçìåùåííàÿ íà äàííîì âåá-ñàéòå, ïðåäíàçíà÷åíà òîëüêî äëÿ ïåðñîíàëüíîãî ïîëüçîâàíèÿ è íå ïîäëåæèò äàëüíåéøåìó âîñïðîèçâåäåíèþ è/èëè ðàñïðîñòðàíåíèþ â êàêîé-ëèáî ôîðìå, èíà÷å êàê ñ ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ Èíòåðôàêñà.</span>
		</div>
		<div style="clear: both;"></div>
		<div class="f1">
			<h2 class="fHeader"><!--noindex--><a rel="nofollow" href="http://group.interfax.ru" target="_blank">Ïðîäóêòû ìåæäóíàðîäíîé èíôîðìàöèîííîé ãðóïïû "Èíòåðôàêñ"</a><!--/noindex--></h2>
			<div class="f1_1">
				<div>Èíôîðìàöèÿ î êîìïàíèÿõ, òîâàðàõ è ëþäÿõ</div>
				<h3><a href="http://www.spark-interfax.ru/" target="_blank">ÑÏÀÐÊ</a></h3>
				<h3><!--noindex--><a rel="nofollow" href="https://xco.news/" target="_blank">X-Compliance</a><!--/noindex--></h3>
				<h3><!--noindex--><a rel="nofollow" href="https://scout.interfax.ru/" target="_blank">ÑÊÀÓÒ</a><!--/noindex--></h3>
				<h3><!--noindex--><a rel="nofollow" href="https://marker-interfax.ru/" target="_blank">Ìàðêåð</a><!--/noindex--></h3>
				<h3><!--noindex--><a rel="nofollow" href="http://tp.interfax.ru/" target="_blank">ÀÑÒÐÀ</a><!--/noindex--></h3>
				<h3><!--noindex--><a rel="nofollow" href="http://www.dnb.ru/" target="_blank">Interfax Dun&amp;Bradstreet</a><!--/noindex--></h3>
    
			</div>
			<div class="f1_2">
				<div>Íîâîñòè è ðûíêè</div>
				<h3><!--noindex--><a rel="nofollow" href="http://www.ifax.ru/" target="_blank">Íîâîñòè "Èíòåðôàêñà"</a><!--/noindex--></h3>
				<h3><a href="http://www.scan-interfax.ru/" target="_blank">ÑÊÀÍ</a></h3>
				<h3><!--noindex--><a rel="nofollow" href="https://rudata.info/" target="_blank">RU Data</a><!--/noindex--></h3>
				<h3><!--noindex--><a rel="nofollow" href="http://www.e-disclosure.ru/" target="_blank">Öåíòð ðàñêðûòèÿ êîðïîðàòèâíîé èíôîðìàöèè</a><!--/noindex--></h3>
				<span>
					<!--noindex--><a href="https://news.yandex.ru/index.html?from=rubric&favid=1114" target="_blank" rel="nofollow" class="i9" title="×èòàéòå íàñ â ßíäåêñ.Íîâîñòÿõ"></a><!--/noindex--> <!--noindex--><a href="tg://resolve?domain=interfaxonline" target="_blank" rel="nofollow" class="i8" title="Èíòåðôàêñ â Telegram"></a><!--/noindex--> <!--noindex--><a href="http://twitter.com/interfax_news" target="_blank" rel="nofollow" class="i1" title="Èíòåðôàêñ â Twitter"></a><!--/noindex--> <!--noindex--><a href="https://www.facebook.com/interfaxonline" target="_blank" rel="nofollow" class="i2" title="Èíòåðôàêñ â Facebook"></a><!--/noindex--> <!--noindex--><a href="http://vkontakte.ru/interfaxru" target="_blank" rel="nofollow" class="i3" title="Èíòåðôàêñ â ÂÊîíòàêòå"></a><!--/noindex--> <a href="/rss.asp" class="i6" title="RSS ïîòîê Èíòåðôàêñ.ðó"></a>  <!--noindex--><a href="http://ok.ru/interfax" target="_blank" rel="nofollow" class="i7" title="Èíòåðôàêñ â Îäíîêëàññíèêàõ"></a><!--/noindex-->
				</span>
			</div>
		</div>
		<div class="f2">
			<div class="f2_1">Îáíàðóæèëè îøèáêó íà ñàéòå? Âûäåëèòå ôðàãìåíò òåêñòà ñ îøèáêîé è íàæìèòå <span class="spell">Ctrl + Enter</span>.</div>
			<div class="f2_2">
				<span>&nbsp;&nbsp;</span>
				<!--LiveInternet counter-->
				<script>new Image().src = "//counter.yadro.ru/hit;interfax?r" + escape(document.referrer) + ((typeof (screen) == "undefined") ? "" : ";s" + screen.width + "*" + screen.height + "*" + (screen.colorDepth ? screen.colorDepth : screen.pixelDepth)) + ";u" + escape(document.URL) + ";h" + escape(document.title.substring(0, 80)) + ";" + Math.random();</script>
				<!--noindex-->
				<a href="http://www.liveinternet.ru/click;interfax" target="_blank" rel="nofollow">
					<img src="//counter.yadro.ru/logo;interfax?14.6" title="LiveInternet: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ" alt="" width="88" height="31" />
				</a>
				<!--/noindex-->
				<!--/LiveInternet-->
				
				<!-- tns-counter.ru -->
				<script>
					var img = new Image();
					img.src = '//www.tns-counter.ru/V13a***R>' + document.referrer.replace(/\*/g, '%2a') + '*finmarket_ru/ru/CP1251/tmsec=interfax_total/' + (Math.random()*1E9|0);
				</script>
				<noscript>
					<img src="//www.tns-counter.ru/V13a****finmarket_ru/ru/CP1251/tmsec=interfax_total/4651148" width="1" height="1" alt="" />
				</noscript>
				<!--/ tns-counter.ru -->

				<!-- Yandex.Metrika counter -->
				<script type="text/javascript" >
				 (function(m,e,t,r,i,k,a){m[i]=m[i]||function(){(m[i].a=m[i].a||[]).push(arguments)};
				 m[i].l=1*new Date();k=e.createElement(t),a=e.getElementsByTagName(t)[0],k.async=1,k.src=r,a.parentNode.insertBefore(k,a)})
				 (window, document, "script", "https://mc.yandex.ru/metrika/tag.js", "ym");

				 ym(22006243, "init", {
					id:22006243,
					clickmap:true,
					trackLinks:true,
					accurateTrackBounce:true,
					webvisor:true
				 });
				</script>
				<noscript><div><img src="https://mc.yandex.ru/watch/22006243" style="position:absolute; left:-9999px;" alt="" /></div></noscript>
				<!-- /Yandex.Metrika counter -->

				<!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->
				<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-30525590-1"></script>
				<script>
				 window.dataLayer = window.dataLayer || [];
				 function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
				 gtag('js', new Date());

				 gtag('config', 'UA-30525590-1');
				</script>
				<!-- /Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

				<a href="/static.asp?unique=warningch"><img src="/img/18.gif" width="28" height="28" alt="18+"></a>
			</div>
			<span>
				<span>
					<a href="/lcz.asp">Óñëîâèÿ èñïîëüçîâàíèÿ èíôîðìàöèè</a><br>
					<!--<a href="/static.asp?unique=reuters">Èíôîðìàöèÿ îá îãðàíè÷åíèÿõ Reuters</a><br>-->
				</span>
				<!--noindex--><a rel="nofollow" href="http://www.motka.ru" target="_blank">Äèçàéí &#8211; Motka.ru</a><!--/noindex-->
			</span>
		</div>
	</div>
</footer>
<!-- // Áëîê ïîäâàëà --><!-- Îêíî äëÿ ïîäïèñêè íà ðàññûëêó -->

<input class="modalfix__check" type="checkbox" id="modalss"/>
<div class="modalfix">
 <label class="modalfix__closeback" for="modalss"></label>
 <div class="modalfix__info">
	<form method="post" action="/subscriberequest.asp">
  	<label class="modalfix__close" for="modalss">&nbsp;</label>
  	<div class="ssform__titel">Ïîäïèñêà</div>
		<input class="ssform__input" type="email" placeholder="Ââåäèòå email" value="" required minlength="6" name="email">
		<div class="ssform__subtitel">Õî÷ó ïîëó÷àòü íîâîñòè:</div>
		<ul class="ssform__list">
			<li><label><input class="ssform__checkbox" type="checkbox" name="groups" value="1" ><span class="ssform__checkbox-custom"></span><span class="ssform__label">çà äåíü</span></label></li>
			<li><label><input class="ssform__checkbox" type="checkbox" name="groups" value="2" checked><span class="ssform__checkbox-custom"></span><span class="ssform__label">çà íî÷ü</span></label></li>
			<li><label><input class="ssform__checkbox" type="checkbox" name="groups" value="3" checked><span class="ssform__checkbox-custom"></span><span class="ssform__label">âàæíûå/ñðî÷íûå</span></label></li>
		</ul>
		<div class="ssform__subtitel">Ââåäèòå êîä ñ êàðòèíêè:</div>
		<div class="ssform__code">
			<div><input type="text" placeholder="" maxlength="4" required name="seccode"></div>
			<div class="ssform__code-img"><img src="/img/pix.png" width="108" height="34"></div>
			<div class="ssform__code-reload"><img src="/img/ssreload.png" width="21" height="25" alt="Îáíîâèòü êîä" onclick="document.querySelector('.ssform__code-img img').src='/digit.asp?r=MailerCode&i='+Math.random()"></div>
		</div>
		<input class="ssform__submit" type="submit" value="Ïîäïèñàòüñÿ">
	</form>
 </div>
</div>

<!-- Ïëàøêà ñ ïîäïèñêîé íà ðàññûëêó -->
<div class="bss__wrap" style="display:none;">
 <div class="bss__cont">
  <span class="bss__ico"></span>
  <span class="bss__text" onclick="bss('mob')">Ïîäïèøèòåñü íà íîâîñòè <b>"Èíòåðôàêñ"</b></span>
  <div class="bss__form">
   <input class="bss__itext" type="text" value="" placeholder="Ââåäèòå ñâîé email"><div class="bss__ibutton" onclick="bss()">Ïîäïèñàòüñÿ</div>
  </div>
  <span class="bss__close" onclick="bss('close')"></span>
 </div>
</div>
<!-- // Îêíî äëÿ ïîäïèñêè íà ðàññûëêó-->

<div class="counters__block"><div></div></div>
<script async src="/js/script.js?v35.6.24"></script>

<div class="spellCheck">
	<div>
		<iframe class="spellCheckFrame"></iframe>
	</div>
</div>

<script src="https://yandex.ru/ads/system/context.js" crossorigin="anonymous" async></script>


<link rel="stylesheet" href="/css/ads.css?v35.6.24">
<link rel="stylesheet" href="/css/print.css?v35.6.24">

</body></html>

<script>
 if ('serviceWorker' in navigator) {
  window.addEventListener('load', function () {
   navigator.serviceWorker.register('/sw.js');
  });
 }
</script>

Resolver

Resolver ASN
AS43966
Resolver IP
79.173.80.17
Resolver Network Name
IT REGION LTD
Report ID
20220226T062124Z_webconnectivity_RU_43966_n1_PYaDhASXChEeZoRi
Platform
android
Software Name
ooniprobe-android (3.5.0)
Measurement Engine
ooniprobe-engine (3.13.0)

Raw Measurement Data

Loading