OK
https://escs.am/am
Armenia
Country
AS49800
Network
May 14, 2022, 03:16 PM UTC
Date & Time
Websites
Websites
Runtime: 728ms
On May 14, 2022, 03:16 PM UTC, https://escs.am/am was accessible when tested on AS49800 in Armenia.

Failures

HTTP Experiment
null
DNS Experiment
null
Control
null

DNS Queries

Resolver:
91.218.4.130
Query:
IN A escs.am
Engine:
system
Name
Class
TTL
Type
DATA
@
IN
A
91.221.229.204

TCP Connections

Connection to 91.221.229.204:443 succeeded.

HTTP Requests

URL
GET https://escs.am/am
Response Headers
Cache-Control:
no-store, no-cache, must-revalidate
Content-Type:
text/html; charset=UTF-8
Date:
Sat, 14 May 2022 15:12:18 GMT
Expires:
Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
Pragma:
no-cache
Server:
Apache
Set-Cookie:
csrf_cookie_name=7f8e6dac09eea0049dff0a404c22627f; expires=Sat, 14-May-2022 17:12:18 GMT; Max-Age=7200; path=/
Vary:
Accept-Encoding
Response Body
<!DOCTYPE html>
<html lang=am>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <link rel="shortcut icon" href="https://escs.am/favicon.ico" type="image/ico">

  <title>ՀՀ ԿԳՄՍՆ</title>
  <meta name='Keywords' content='ՀՀ ԿԳՄՍՆ, կրթություն, գիտություն, սպորտ, մշակույթ, կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն'/>
  <meta name='description' content='escs.am կայքը հանրությանն իրազեկում է ներքին և արտաքին քաղաքական դաշտում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին'/>
  <meta name='author' content='ՀՀ ԿԳՄՍՆ'/>
  <!--  Facebook-->
  <meta property="og:type" content="article"/>
  <meta property="og:title" content="ՀՀ ԿԳՄՍՆ"/>
  <meta property="og:description" content="escs.am կայքը հանրությանն իրազեկում է ներքին և արտաքին քաղաքական դաշտում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին"/>
  <meta property="og:image" content="https://escs.am/files/images/default.jpg"/>
  <meta property="og:url" content="https://escs.am/am"/>
  <meta property="og:site_name" content="ՀՀ ԿԳՄՍՆ"/>
  <!--  Twitter-->
  <meta name="twitter:card" content="summary"/>
  <meta name="twitter:site" content="ՀՀ ԿԳՄՍՆ"/>
  <meta name="twitter:title" content="ՀՀ ԿԳՄՍՆ">
  <meta name="twitter:description" content="escs.am կայքը հանրությանն իրազեկում է ներքին և արտաքին քաղաքական դաշտում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին"/>
  <meta name="twitter:creator" content="ՀՀ ԿԳՄՍՆ"/>
  <meta name="twitter:image:src" content="https://escs.am/files/images/default.jpg"/>
  <meta name="twitter:domain" content="https://escs.am/"/>

  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://escs.am/css/all.css">
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://escs.am/css/jquery.fancybox.min.css">
  <link href="https://escs.am/css/style.css?v=0.11" rel="stylesheet">

  <script> var base_url  = "https://escs.am/" </script>
  <script> var LANG    = "am"</script>

  <script type="text/javascript" src="https://escs.am/js/jquery-3.3.1.min.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="https://escs.am/js/jquery.fancybox.min.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="https://escs.am/js/slick.min.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="https://escs.am/js/main.js?v=0.02"></script>
</head>
<body>
<header>
  <div class="wrap-center">
    <div class="flex flex-flow-wrap justify-content-between">
      <div class="lang">
        <a href="https://escs.am/am" class="active">Հայերեն</a>
        <a href="https://escs.am/ru" class="">Русский</a>
        <a href="https://escs.am/en" class="">English</a>
      </div>
      <div class="logo">
        <a href="https://escs.am/am">
          <img src="https://escs.am/images/armgerb.png" class="d-block">
          <div>Հայաստանի Հանրապետության<br>կրթության, գիտության, մշակույթի ԵՎ սպորտի<br> նախարարություն</div>
        </a>
      </div>
      <div class="position-relative h-search">
        <form action="https://escs.am/am/search" method="get" accept-charset="utf-8">
        <input type="text" name="q" value="" placeholder="Որոնել " autocomplete="of" lang="am" maxlength="32" class="color1" required />
        <button type='submit' class="color position-absolute"><i class="fas fa-search"></i></button>
        </form>      </div>
    </div>
  </div>
      <hr>
    <div class="wrap-center desk_me">
      <div class="menu position-relative">
        <ul class="flex flex-flow-wrap justify-content-arround cat">
          					            <li>
              <a href="#">
                Նախարար                 <span class="color"><i class="fas fa-caret-down"></i></span>              </a>
                              <ul class="sub">
                                    <li>
                    <a href="https://escs.am/am/static/message">Ուղերձ</a>
                  </li>
                                    <li>
                    <a href="https://escs.am/am/static/biography">Կենսագրություն</a>
                  </li>
                                    <li>
                    <a href="https://escs.am/am/static/staff">Աշխատակազմ</a>
                  </li>
                                    <li>
                    <a href="https://escs.am/am/static/collegium1">Նախարարին կից հասարակական խորհուրդ</a>
                  </li>
                                    <li>
                    <a href="https://escs.am/am/static/counsil">Նախարարին կից աշակերտական խորհուրդ</a>
                  </li>
                                  </ul>
                          </li>
						           					            <li>
              <a href="#">
                Նախարարություն                 <span class="color"><i class="fas fa-caret-down"></i></span>              </a>
                              <ul class="sub">
                                    <li>
                    <a href="https://escs.am/am/static/management">Ղեկավար կազմ</a>
                  </li>
                                    <li>
                    <a href="https://escs.am/am/static/structura">Կառուցվածք</a>
                  </li>
                                    <li>
                    <a href="https://escs.am/am/static/charter">Կանոնադրություն</a>
                  </li>
                                    <li>
                    <a href="https://escs.am/am/static/history">Պատմություն</a>
                  </li>
                                    <li>
                    <a href="https://escs.am/am/category/budget">Բյուջե</a>
                  </li>
                                    <li>
                    <a href="https://escs.am/am/category/report">Հաշվետվություն</a>
                  </li>
                                    <li>
                    <a href="https://escs.am/am/static/staff-list">Հաստիքացուցակ</a>
                  </li>
                                    <li>
                    <a href="https://escs.am/am/category/procurement">Գնումներ</a>
                  </li>
                                    <li>
                    <a href="https://escs.am/am/category/licence">Լիցենզավորում</a>
                  </li>
                                    <li>
                    <a href="https://escs.am/am/static/statistist">Վիճակագրություն</a>
                  </li>
                                    <li>
                    <a href="https://escs.am/am/category/certification">Հավաստագրում</a>
                  </li>
                                  </ul>
                          </li>
						           					            <li>
              <a href="#">
                Օրենսդրություն                 <span class="color"><i class="fas fa-caret-down"></i></span>              </a>
                              <ul class="sub">
                                    <li>
                    <a href="https://escs.am/am/static/constitution-ra">Սահմանադրություն</a>
                  </li>
                                    <li>
                    <a href="https://escs.am/am/category/decrees-of-the-president-of-ra">Նախագահի հրամանագրեր</a>
                  </li>
                                    <li>
                    <a href="https://escs.am/am/category/ra-laws">Օրենքներ</a>
                  </li>
                                    <li>
                    <a href="https://escs.am/am/category/decisions">Կառավարության որոշումներ</a>
                  </li>
                                    <li>
                    <a href="https://escs.am/am/category/orders">Հրամաններ</a>
                  </li>
                                    <li>
                    <a href="https://escs.am/am/category/interdoc">Միջազգային փաստաթղթեր</a>
                  </li>
                                    <li>
                    <a href="https://escs.am/am/category/cooperation">Համագործակցություն</a>
                  </li>
                                    <li>
                    <a href="https://escs.am/am/category/projects">Նախագծեր</a>
                  </li>
                                    <li>
                    <a href="https://escs.am/am/static/contract">Պայմանագրերի օրինակելի ձևեր</a>
                  </li>
                                    <li>
                    <a href="https://escs.am/am/static/documents">Գաղտնազերծված փաստաթղթեր</a>
                  </li>
                                  </ul>
                          </li>
						           					            <li>
              <a href="#">
                Տեղեկատվություն                 <span class="color"><i class="fas fa-caret-down"></i></span>              </a>
                              <ul class="sub">
                                    <li>
                    <a href="https://escs.am/am/category/news">Լուրեր</a>
                  </li>
                                    <li>
                    <a href="https://escs.am/am/category/announcement">Հայտարարություններ</a>
                  </li>
                                    <li>
                    <a href="https://escs.am/am/category/interviews">Հարցազրույցներ, ելույթներ</a>
                  </li>
                                    <li>
                    <a href="https://escs.am/am/category/videos">Տեսանյութեր</a>
                  </li>
                                    <li>
                    <a href="https://escs.am/am/category/vacancies">Թափուր աշխատատեղեր</a>
                  </li>
                                    <li>
                    <a href="https://escs.am/am/static/public-discussions">Հանրային քննարկում</a>
                  </li>
                                    <li>
                    <a href="https://escs.am/am/category/social-package">Սոցիալական փաթեթ</a>
                  </li>
                                    <li>
                    <a href="https://escs.am/am/category/listings">Հաստատություններ</a>
                  </li>
                                    <li>
                    <a href="https://escs.am/am/static/directory1">Տեղեկատվություն տրամադրելու կարգ</a>
                  </li>
                                  </ul>
                          </li>
						           					            <li>
              <a href="#">
                Ծրագրեր                 <span class="color"><i class="fas fa-caret-down"></i></span>              </a>
                              <ul class="sub">
                                    <li>
                    <a href="https://escs.am/am/category/govprograms">Կառավարության ծրագրեր</a>
                  </li>
                                    <li>
                    <a href="https://escs.am/am/category/strategic-national-projects">Ռազմավարական ծրագրեր</a>
                  </li>
                                    <li>
                    <a href="https://escs.am/am/category/antikorup">Հակակոռուպցիոն ծրագրեր</a>
                  </li>
                                    <li>
                    <a href="https://escs.am/am/category/interprograms">Միջազգային ծրագրեր</a>
                  </li>
                                    <li>
                    <a href="https://escs.am/am/category/diaspora-rograms">Սփյուռքի ծրագրեր</a>
                  </li>
                                    <li>
                    <a href="https://escs.am/am/category/grantsprograms">Դրամաշնորհային ծրագրեր</a>
                  </li>
                                    <li>
                    <a href="https://escs.am/am/category/edu-cult">Կրթամշակութային ծրագրեր</a>
                  </li>
                                    <li>
                    <a href="https://escs.am/am/category/starmus">&laquo;STARMUS FESTIVAL 2021&raquo;</a>
                  </li>
                                  </ul>
                          </li>
						           					            <li>
              <a href="#">
                Մարդիկ և պատմություններ                 <span class="color"><i class="fas fa-caret-down"></i></span>              </a>
                              <ul class="sub">
                                    <li>
                    <a href="https://escs.am/am/category/chivement">Նվաճումներ</a>
                  </li>
                                    <li>
                    <a href="https://escs.am/am/category/art-create">Մշակույթ</a>
                  </li>
                                    <li>
                    <a href="https://escs.am/am/category/education">Իմ մասնագիտությամբ #գործկա</a>
                  </li>
                                    <li>
                    <a href="https://escs.am/am/category/asall">Ներառական Հայաստան. #ինչպեսբոլորը</a>
                  </li>
                                    <li>
                    <a href="https://escs.am/am/category/sport">Ամեն ինչ սպորտի մասին</a>
                  </li>
                                    <li>
                    <a href="https://escs.am/am/category/memorys">Հիշատակի անկյուն</a>
                  </li>
                                  </ul>
                          </li>
						           					            <li>
              <a href="#">
                Հետադարձ կապ                 <span class="color"><i class="fas fa-caret-down"></i></span>              </a>
                              <ul class="sub">
                                    <li>
                    <a href="https://escs.am/am/static/line">Թեժ գիծ</a>
                  </li>
                                    <li>
                    <a href="https://escs.am/am/static/contact">Դիմեք մեզ</a>
                  </li>
                                    <li>
                    <a href="https://escs.am/am/static/reception">Քաղաքացիների ընդունելություն</a>
                  </li>
                                    <li>
                    <a href="https://escs.am/am/static/petition">Հանրագրեր</a>
                  </li>
                                    <li>
                    <a href="https://escs.am/am/category/covid">COVID-19</a>
                  </li>
                                  </ul>
                          </li>
						                   </ul>
      </div>
    </div>
  	<div class="mob_header menu position-relative">
 <nav class="mobile-nav-wrap" role="navigation">
  <ul class="mobile-header-nav flex flex-flow-wrap justify-content-arround cat">
          					            <li>
              <a href="#">
                Նախարար                 <span class="color"><i class="fas fa-caret-down"></i></span>              </a>
                              <ul class="sub">
                                    <li>
                    <a href="https://escs.am/am/static/message">Ուղերձ</a>
                  </li>
                                    <li>
                    <a href="https://escs.am/am/static/biography">Կենսագրություն</a>
                  </li>
                                    <li>
                    <a href="https://escs.am/am/static/staff">Աշխատակազմ</a>
                  </li>
                                    <li>
                    <a href="https://escs.am/am/static/collegium1">Նախարարին կից հասարակական խորհուրդ</a>
                  </li>
                                    <li>
                    <a href="https://escs.am/am/static/counsil">Նախարարին կից աշակերտական խորհուրդ</a>
                  </li>
                                  </ul>
                          </li>
						           					            <li>
              <a href="#">
                Նախարարություն                 <span class="color"><i class="fas fa-caret-down"></i></span>              </a>
                              <ul class="sub">
                                    <li>
                    <a href="https://escs.am/am/static/management">Ղեկավար կազմ</a>
                  </li>
                                    <li>
                    <a href="https://escs.am/am/static/structura">Կառուցվածք</a>
                  </li>
                                    <li>
                    <a href="https://escs.am/am/static/charter">Կանոնադրություն</a>
                  </li>
                                    <li>
                    <a href="https://escs.am/am/static/history">Պատմություն</a>
                  </li>
                                    <li>
                    <a href="https://escs.am/am/category/budget">Բյուջե</a>
                  </li>
                                    <li>
                    <a href="https://escs.am/am/category/report">Հաշվետվություն</a>
                  </li>
                                    <li>
                    <a href="https://escs.am/am/static/staff-list">Հաստիքացուցակ</a>
                  </li>
                                    <li>
                    <a href="https://escs.am/am/category/procurement">Գնումներ</a>
                  </li>
                                    <li>
                    <a href="https://escs.am/am/category/licence">Լիցենզավորում</a>
                  </li>
                                    <li>
                    <a href="https://escs.am/am/static/statistist">Վիճակագրություն</a>
                  </li>
                                    <li>
                    <a href="https://escs.am/am/category/certification">Հավաստագրում</a>
                  </li>
                                  </ul>
                          </li>
						           					            <li>
              <a href="#">
                Օրենսդրություն                 <span class="color"><i class="fas fa-caret-down"></i></span>              </a>
                              <ul class="sub">
                                    <li>
                    <a href="https://escs.am/am/static/constitution-ra">Սահմանադրություն</a>
                  </li>
                                    <li>
                    <a href="https://escs.am/am/category/decrees-of-the-president-of-ra">Նախագահի հրամանագրեր</a>
                  </li>
                                    <li>
                    <a href="https://escs.am/am/category/ra-laws">Օրենքներ</a>
                  </li>
                                    <li>
                    <a href="https://escs.am/am/category/decisions">Կառավարության որոշումներ</a>
                  </li>
                                    <li>
                    <a href="https://escs.am/am/category/orders">Հրամաններ</a>
                  </li>
                                    <li>
                    <a href="https://escs.am/am/category/interdoc">Միջազգային փաստաթղթեր</a>
                  </li>
                                    <li>
                    <a href="https://escs.am/am/category/cooperation">Համագործակցություն</a>
                  </li>
                                    <li>
                    <a href="https://escs.am/am/category/projects">Նախագծեր</a>
                  </li>
                                    <li>
                    <a href="https://escs.am/am/static/contract">Պայմանագրերի օրինակելի ձևեր</a>
                  </li>
                                    <li>
                    <a href="https://escs.am/am/static/documents">Գաղտնազերծված փաստաթղթեր</a>
                  </li>
                                  </ul>
                          </li>
						           					            <li>
              <a href="#">
                Տեղեկատվություն                 <span class="color"><i class="fas fa-caret-down"></i></span>              </a>
                              <ul class="sub">
                                    <li>
                    <a href="https://escs.am/am/category/news">Լուրեր</a>
                  </li>
                                    <li>
                    <a href="https://escs.am/am/category/announcement">Հայտարարություններ</a>
                  </li>
                                    <li>
                    <a href="https://escs.am/am/category/interviews">Հարցազրույցներ, ելույթներ</a>
                  </li>
                                    <li>
                    <a href="https://escs.am/am/category/videos">Տեսանյութեր</a>
                  </li>
                                    <li>
                    <a href="https://escs.am/am/category/vacancies">Թափուր աշխատատեղեր</a>
                  </li>
                                    <li>
                    <a href="https://escs.am/am/static/public-discussions">Հանրային քննարկում</a>
                  </li>
                                    <li>
                    <a href="https://escs.am/am/category/social-package">Սոցիալական փաթեթ</a>
                  </li>
                                    <li>
                    <a href="https://escs.am/am/category/listings">Հաստատություններ</a>
                  </li>
                                    <li>
                    <a href="https://escs.am/am/static/directory1">Տեղեկատվություն տրամադրելու կարգ</a>
                  </li>
                                  </ul>
                          </li>
						           					            <li>
              <a href="#">
                Ծրագրեր                 <span class="color"><i class="fas fa-caret-down"></i></span>              </a>
                              <ul class="sub">
                                    <li>
                    <a href="https://escs.am/am/category/govprograms">Կառավարության ծրագրեր</a>
                  </li>
                                    <li>
                    <a href="https://escs.am/am/category/strategic-national-projects">Ռազմավարական ծրագրեր</a>
                  </li>
                                    <li>
                    <a href="https://escs.am/am/category/antikorup">Հակակոռուպցիոն ծրագրեր</a>
                  </li>
                                    <li>
                    <a href="https://escs.am/am/category/interprograms">Միջազգային ծրագրեր</a>
                  </li>
                                    <li>
                    <a href="https://escs.am/am/category/diaspora-rograms">Սփյուռքի ծրագրեր</a>
                  </li>
                                    <li>
                    <a href="https://escs.am/am/category/grantsprograms">Դրամաշնորհային ծրագրեր</a>
                  </li>
                                    <li>
                    <a href="https://escs.am/am/category/edu-cult">Կրթամշակութային ծրագրեր</a>
                  </li>
                                    <li>
                    <a href="https://escs.am/am/category/starmus">&laquo;STARMUS FESTIVAL 2021&raquo;</a>
                  </li>
                                  </ul>
                          </li>
						           					            <li>
              <a href="#">
                Մարդիկ և պատմություններ                 <span class="color"><i class="fas fa-caret-down"></i></span>              </a>
                              <ul class="sub">
                                    <li>
                    <a href="https://escs.am/am/category/chivement">Նվաճումներ</a>
                  </li>
                                    <li>
                    <a href="https://escs.am/am/category/art-create">Մշակույթ</a>
                  </li>
                                    <li>
                    <a href="https://escs.am/am/category/education">Իմ մասնագիտությամբ #գործկա</a>
                  </li>
                                    <li>
                    <a href="https://escs.am/am/category/asall">Ներառական Հայաստան. #ինչպեսբոլորը</a>
                  </li>
                                    <li>
                    <a href="https://escs.am/am/category/sport">Ամեն ինչ սպորտի մասին</a>
                  </li>
                                    <li>
                    <a href="https://escs.am/am/category/memorys">Հիշատակի անկյուն</a>
                  </li>
                                  </ul>
                          </li>
						           					            <li>
              <a href="#">
                Հետադարձ կապ                 <span class="color"><i class="fas fa-caret-down"></i></span>              </a>
                              <ul class="sub">
                                    <li>
                    <a href="https://escs.am/am/static/line">Թեժ գիծ</a>
                  </li>
                                    <li>
                    <a href="https://escs.am/am/static/contact">Դիմեք մեզ</a>
                  </li>
                                    <li>
                    <a href="https://escs.am/am/static/reception">Քաղաքացիների ընդունելություն</a>
                  </li>
                                    <li>
                    <a href="https://escs.am/am/static/petition">Հանրագրեր</a>
                  </li>
                                    <li>
                    <a href="https://escs.am/am/category/covid">COVID-19</a>
                  </li>
                                  </ul>
                          </li>
						             </ul>
 </nav>

 <a class="mobile-menu-toggle js-toggle-menu hamburger-menu" href="#">
  <span class="menu-item"></span>
  <span class="menu-item"></span>
  <span class="menu-item"></span>
 </a>
 </div>
  <hr class="box-shadow">
</header>
<nav id="alert" class="visibility-hidden"></nav>
<div class="content"><div class="main home">
  <div class="form-group block1">
    <div class="wrap-center">
      <div class="form-row">
        <div class="flex flex-flow-wrap justify-content-between ministry-section">
          <article class="education">
            <a href="https://escs.am/am/home?s=edu" class="position-relative d-block">
              <span class="sh">Կրթություն եվ Գիտություն</span>
              <div class="background">
                <img src="https://escs.am/timthumb.php?src=https://escs.am/images/edu.jpg&w=348&h=400" width="348">
                <span></span>
              </div>
            </a>
          </article>
          <article class="culture">
            <a href="https://escs.am/am/home?s=culture" class="position-relative d-block">
              <span class="sh">Մշակույթ</span>
              <div class="background">
                <img src="https://escs.am/timthumb.php?src=https://escs.am/images/culture.jpg&w=348&h=400" width="348">
                <span></span>
              </div>
            </a>
          </article>
          <article class="sport">
            <a href="https://escs.am/am/home?s=sport" class="position-relative d-block">
              <span class="sh">Սպորտ եվ Երիտասարդություն</span>
              <div class="background">
                <img src="https://escs.am/timthumb.php?src=https://escs.am/images/sport.jpg&w=348&h=400" width="348">
                <span></span>
              </div>
            </a>
          </article>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
  <div class="wrap-center">
    <div class="form-group block2">
      <div class="form-row">
        <a href="https://escs.am/am/category/news"><span class="section-heading"><img src="https://escs.am/images/30x30_1.png" width="30">Լուրեր<img src="https://escs.am/images/30x30_2.png" width="30"></span></a>
        <div class="flex flex-flow-wrap justify-content-between hnews">
                      <article>
              <a href="https://escs.am/am/news/12526">
                <img src="https://escs.am/timthumb.php?src=https://escs.am/files/images/2022-05-13/45683ff99e76aa849b9619dde06addf2.jpg&w=348&h=200" width="348">
              </a>
              <a href="https://escs.am/am/news/12526" class="color1 d-block" target="_blank">
                <div class="title text-center">Վահրամ Դումանյանն ընդունել է Ռուսաստանի Դաշնության սպորտի նախարար Օլեգ Մատիցինին</div>
                <time class="text-center d-block"> 13 Մայիս 2022</time>
                <p>Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Վահրամ Դումանյանն ընդունել է աշխատանքային այցով Հայաստանում գտնվող Ռուսաստանի Դաշնության սպորտի նախարար Օլեգ Մատիցինին: Ռուսական&#8230;</p>
              </a>
            </article>
                      <article>
              <a href="https://escs.am/am/news/12514">
                <img src="https://escs.am/timthumb.php?src=https://escs.am/files/images/2022-05-13/8832f8857187dffdad23538a3630fbad.JPG&w=348&h=200" width="348">
              </a>
              <a href="https://escs.am/am/news/12514" class="color1 d-block" target="_blank">
                <div class="title text-center">Հանդիպման առանցքում &laquo;Կոնրադ Ադենաուեր&raquo; հիմնադրամի հետ համագործակցության ընդլայնումն էր</div>
                <time class="text-center d-block"> 13 Մայիս 2022</time>
                <p>ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի տեղակալ Ժաննա Անդրեասյանն ընդունել է &laquo;Կոնրադ Ադենաուեր&raquo; հիմնադրամի &laquo;Քաղաքական երկխոսություն Հարավային Կովկաս&raquo; տարածաշրջանային&#8230;</p>
              </a>
            </article>
                      <article>
              <a href="https://escs.am/am/news/12503">
                <img src="https://escs.am/timthumb.php?src=https://escs.am/files/images/2022-05-12/b290f532e354b09b14596188a5d94999.jpg&w=348&h=200" width="348">
              </a>
              <a href="https://escs.am/am/news/12503" class="color1 d-block" target="_blank">
                <div class="title text-center">Քննարկվել է &laquo;Քաղաքացիական կրթություն և մասնակցություն&raquo; ծրագիրը</div>
                <time class="text-center d-block"> 12 Մայիս 2022</time>
                <p>ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի տեղակալներ Ժաննա Անդրեասյանն ու Արթուր Մարտիրոսյանը աշխատանքային հանդիպում են ունեցել ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության (ԱՄՆ ՄԶԳ) աջակցությամբ&#8230;</p>
              </a>
            </article>
                      <article>
              <a href="https://escs.am/am/news/12495">
                <img src="https://escs.am/timthumb.php?src=https://escs.am/files/images/2022-05-12/d58ff1ccf2b4a8a1029e7129fa734701.JPG&w=348&h=200" width="348">
              </a>
              <a href="https://escs.am/am/news/12495" class="color1 d-block" target="_blank">
                <div class="title text-center">Աշխատանքային խորհրդակցություն՝ &laquo;ՀՀ վարչապետի գավաթ&raquo; դպրոցականների թիմային խճուղավազքին ընդառաջ</div>
                <time class="text-center d-block"> 12 Մայիս 2022</time>
                <p>&laquo;Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի գավաթ&raquo; դպրոցականների թիմային խճուղավազքի մրցաշարի կազմակերպման նպատակով ստեղծված հանձնաժողովի անդամները խորհրդակցություն են անցկացրել ԿԳՄՍ նախարարությունում՝&#8230;</p>
              </a>
            </article>
                      <article>
              <a href="https://escs.am/am/news/12494">
                <img src="https://escs.am/timthumb.php?src=https://escs.am/files/images/2022-05-11/871f564893a7bd78592f698f3e44620d.jpg&w=348&h=200" width="348">
              </a>
              <a href="https://escs.am/am/news/12494" class="color1 d-block" target="_blank">
                <div class="title text-center">Ոգեղեն սահմանապահը. կիրականացվեն միջոցառումներ՝ նվիրված Խորանաշատ վանական համալիրի 800-ամյակին</div>
                <time class="text-center d-block"> 11 Մայիս 2022</time>
                <p>ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության աջակցությամբ մայիսի 11-29-ը Երևանում և Տավուշի մարզի Չինարի համայնքում կիրականացվեն միջոցառումներ՝ նվիրված Խորանաշատ վանական համալիրի 800-ամյակին (Տավուշի մարզ, գ. Չինարի): Մայիսի&#8230;</p>
              </a>
            </article>
                      <article>
              <a href="https://escs.am/am/news/12493">
                <img src="https://escs.am/timthumb.php?src=https://escs.am/files/images/2022-05-11/5c468d3e47246dedf07b06a44c013d20.jpg&w=348&h=200" width="348">
              </a>
              <a href="https://escs.am/am/news/12493" class="color1 d-block" target="_blank">
                <div class="title text-center">Գեղարքունիքի մարզի Շողակաթ համայնքի միջնակարգ դպրոցում տեղադրվել է արևային կայան</div>
                <time class="text-center d-block"> 11 Մայիս 2022</time>
                <p>ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Շողակաթ համայնքի միջնակարգ դպրոցում տեղադրվել է արևային կայան` ՀՀ-ում Լիտվայի դեսպանության աջակցությամբ: Շուրջ 20 ԿՎտ հզորությամբ կայանը կբավարարի ուսումնական հաստատության էներգետիկ&#8230;</p>
              </a>
            </article>
                  </div>
        <div class="form-group">
          <a class="btn all_news" href="https://escs.am/am/category/news/">Բոլորը</a>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
  <div class="main-center">
    <div class="form-row block4">
      <div class="wrap-center">
        <span class="section-heading font-size-50 color_white"><img src="https://escs.am/images/30x30_1.png" width="30">Տեսանյութ<img src="https://escs.am/images/30x30_2.png" width="30"></span>
        <div class="video-slider">
                     <article><p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="360" src="//www.youtube.com/embed/h0Db5QcUEpc" width="640"></iframe></p></article>
                     <article><p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="360" src="//www.youtube.com/embed/YpNAsE3rscs" width="640"></iframe></p></article>
                     <article><p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="360" src="//www.youtube.com/embed/t2BG8FdRbMQ" width="640"></iframe></p></article>
                 </div>
        <script>
          $('.video-slider').slick({
            dots: true,
            infinite: true,
            speed: 300,
            slidesToShow: 1,
            adaptiveHeight: true,
            autoplay: true,
            autoplaySpeed: 4000,
          });
        </script>
      </div>
    </div>
    <div class="wrap-center">
      <div class="form-row">
        <a href="https://escs.am/am/static/reception"><span class="section-heading"><img src="https://escs.am/images/30x30_1.png" width="30" class="rotateY-180">Քաղաքացիների ընդունելություն<img src="https://escs.am/images/30x30_2.png" width="30" class="rotate-180"></span></a>
        <div class="color1"><p>ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունում քաղաքացիների ընդունելությունն անցկացվում է.</p>

<ul>
	<li><strong>նախարարի մոտ՝</strong> ամեն ամսվա վերջին շաբաթվա ընթացքում՝ նախապես համաձայնեցված և հայտարարված օրը և ժամին,</li>
	<li><strong>կրթության ոլորտը</strong> համակարգող նախարարի տեղակալների մոտ՝ ամեն ուրբաթ, ժամը 12:00-14:00 և ամեն հինգշաբթի օր, ժամը 9:30-11:30,</li>
	<li><strong>մշակույթի ոլորտը</strong> համակարգող նախարարի տեղակալների մոտ՝ ամեն ուրբաթ, ժամը 16:00-18:00 և 14:00-16:00,</li>
	<li><strong>սպորտի և երիտասարդության ոլորտը</strong> համակարգող նախարարի տեղակալի մոտ՝ ամեն ուրբաթ, ժամը 9:00-11:00,</li>
	<li><strong>նախարարության գլխավոր քարտուղարի մոտ՝</strong> ամեն հինգշաբթի, ժամը՝ 16:00-18:00 (անհրաժեշտության դեպքում ընդունելությունները կազմակերպվում են փոխհամաձայնեցված ժամկետում),</li>
	<li><strong>նախարարության վարչությունների և բաժինների պետերի մոտ՝</strong> յուրաքանչյուր աշխատանքային օր՝ ժամը 9:30-17:45:</li>
</ul>

<p>Նախարարի, նախարարի տեղակալների, գլխավոր քարտուղարի մոտ քաղաքացիների ընդունելությունը կազմակերպում է նախարարության հասարակայնության հետ կապերի և տեղեկատվության վարչությունը՝ կատարելով քաղաքացիների նախնական գրանցում (010) 59-96-00 հեռախոսահամարով:</p></div>
        <div class="hr-dotted"></div>
      </div>
      <div class="flex flex-flow-nowrap justify-content-between block3">
        <div class="form-row">
          <a href="https://escs.am/am/static/public-discussions"><span class="section-heading"><img src="https://escs.am/images/30x30_1.png" width="30" class="rotateY-180">Հանրային քննարկումներ<img src="https://escs.am/images/30x30_2.png" width="30" class="rotate-180"></span></a>
          <ul>
                          <li><a href="https://escs.am/am/news/4836" class="color1">ՀՀ ԿԳՄՍՆ ՊՈԱԿ և հարյուր տոկոս` պետությանը սեփականության իրավունքով պատկանող բաժնեմաս ունեցող ՓԲԸ գործադիր մարմնի մրցույթի անցկացման և մրցութային հանձնաժողովի ձևավորման կարգը հաստատելու և ՀՀ ԿԳ նախարարի 2006 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1025-ն, ՀՀ ԿԳ նախ</a></li>
                          <li><a href="https://escs.am/am/news/4835" class="color1">&laquo;Հանրակրթության մասին&raquo; Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին&raquo; ՀՀ օրենքի նախագիծ</a></li>
                      </ul>
        </div>
        <div class="form-row">
          <a href="https://escs.am/am/category/vacancies"><span class="section-heading"><img src="https://escs.am/images/30x30_1.png" width="30" class="rotateY-180">Թափուր աշխատատեղեր<img src="https://escs.am/images/30x30_2.png" width="30" class="rotate-180"></span></a>
          <ul>
                          <li><a href="https://escs.am/am/news/12520" class="color1">Մրցույթ՝ ԿԳՄՍՆ հասարակայնության հետ կապերի և տեղեկատվության վարչությունում փորձագետ ներգրավելու համար</a></li>
                          <li><a href="https://escs.am/am/news/12519" class="color1">Մրցույթ՝ ԿԳՄՍՆ հասարակայնության հետ կապերի և տեղեկատվության վարչությունում փորձագետ ներգրավելու համար</a></li>
                      </ul>
        </div>
      </div>
    </div>
    <div class="form-row rlinks">
      <div class="wrap-center">
        <a href="https://escs.am/am/static_manual/links" class="w-100"><span class="section-heading"><img src="https://escs.am/images/30x30_1.png" width="30">Հղումներ<img src="https://escs.am/images/30x30_2.png" width="30"></span></a>
        <div class="form-row center">
          <a href="https://escs.am/am/archive" class="d-block" target="_blank">
            <img src="https://escs.am/timthumb.php?src=https://escs.am/files/img/default.jpg&w=86&h=86" class="d-block mr-auto" width="86">
            <div class="color1 text-center">Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն</div>
            <div class="color text-center">Արխիվ</div>
          </a>
                      <a href="https://www.e-gov.am/" class="d-block" target="_blank">
              <img src="https://escs.am/timthumb.php?src=https://escs.am/files/img/2019-07-04/b41f8ec8989c6308fcfe07ca1f5068ec.jpg&w=86&h=86" class="d-block mr-auto" width="86">
              <div class="color2 text-center"><p>Հայաստանի Հանրապետության էլեկտրոնային կառավարում</p></div>
              <div class="color text-center">e-gov.am</div>
            </a>
                      <a href="https://www.e-request.am/hy/" class="d-block" target="_blank">
              <img src="https://escs.am/timthumb.php?src=https://escs.am/files/img/2019-07-06/dd972a6a536e1d9347795d7e7d7c6cc1.png&w=86&h=86" class="d-block mr-auto" width="86">
              <div class="color2 text-center"><p>Էլեկտրոնային հարցումների միասնական հարթակ</p></div>
              <div class="color text-center">e-reguest.am</div>
            </a>
                      <a href="https://e-request.am/" class="d-block" target="_blank">
              <img src="https://escs.am/timthumb.php?src=https://escs.am/files/img/2020-06-02/d4a3b9e8a06c5bc7860fdbb53a136549.jpg&w=86&h=86" class="d-block mr-auto" width="86">
              <div class="color2 text-center"><p>Առցանց նամակագրության համակարգ</p></div>
              <div class="color text-center">Հետևեք Ձեր դիմումին</div>
            </a>
                      <a href="https://www.e-draft.am/" class="d-block" target="_blank">
              <img src="https://escs.am/timthumb.php?src=https://escs.am/files/img/2019-07-06/343432be0c0487b49df4b78f03f3d6f8.jpg&w=86&h=86" class="d-block mr-auto" width="86">
              <div class="color2 text-center"><p>Իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք</p></div>
              <div class="color text-center">e-draft.am</div>
            </a>
                      <a href="http://escs.am/am/contact" class="d-block" target="_blank">
              <img src="https://escs.am/timthumb.php?src=https://escs.am/files/img/2019-08-30/36bade13595628c5ec7df8edbba8dfec.jpg&w=86&h=86" class="d-block mr-auto" width="86">
              <div class="color2 text-center"><p>Ուղարկել նամակ ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարություն</p></div>
              <div class="color text-center">Հետադարձ կապ</div>
            </a>
                      <a href="http://antitrafficking.am" class="d-block" target="_blank">
              <img src="https://escs.am/timthumb.php?src=https://escs.am/files/img/2020-06-08/90774cf7d02e53423e5c78114b96813f.png&w=86&h=86" class="d-block mr-auto" width="86">
              <div class="color2 text-center"><p>Ընդդեմ թրաֆիքինգի տեղեկատվական հարթակ</p></div>
              <div class="color text-center">http://antitrafficking.am</div>
            </a>
                      <a href="http://escs.am/am/category/covid" class="d-block" target="_blank">
              <img src="https://escs.am/timthumb.php?src=https://escs.am/files/img/2020-08-06/cb370577dce9ed16264f1c0d7375fed7.jpg&w=86&h=86" class="d-block mr-auto" width="86">
              <div class="color2 text-center"><p>COVID-19</p></div>
              <div class="color text-center">COVID-19</div>
            </a>
                      <a href="http://escs.am/am/category/starmus" class="d-block" target="_blank">
              <img src="https://escs.am/timthumb.php?src=https://escs.am/files/img/2020-08-10/c1f70d99ab9a5922179dea33fd8ec055.png&w=86&h=86" class="d-block mr-auto" width="86">
              <div class="color2 text-center"><p>&laquo;STARMUS FESTIVAL 2021&raquo;</p></div>
              <div class="color text-center">&laquo;STARMUS FESTIVAL 2021&raquo;</div>
            </a>
                  </div>

        <script>
          $(".center").slick({
            dots: false,
            infinite: true,
            centerMode: true,
            slidesToShow: 5,
            slidesToScroll: 3,
            arrows: false,
            variableWidth: true,
          });
        </script>
      </div>
    </div>
  </div>
</div></div>
<footer>
  <div class="form-row">
    <div class="hot-line">
      <div class="flex flex-flow-wrap justify-content-center">
        <div>
					<a class="text-center d-block font-weight-normal" href="https://escs.am/am/static/line">Թեժ գիծ						<!-- <p class="font-weight-bold">(374 10) 52-73-43,</p> -->
						<p class="font-weight-bold">(374 10) 59-96-00</p>
					</a>
					<div style="margin-top:10px">
						<p>Տեղեկատու հեռախոս</p>
						<p class="font-weight-bold">(374 10) 52-73-43</p>
					</div>
				</div>
        <div>
          <div class="clearfix"><p class="float-left">Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն</p><!--<p><strong>(374 10) 52-73-43</strong></p>--></div>
        </div>
        <a class="text-center" href="https://escs.am/am/static_manual/kap">Հետադարձ կապի պատասխանատուներ</a>
      </div>
    </div>
    <div id="map_canvas" class="form-row">
      <a href="https://www.google.ru/maps/place/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8/@40.1770607,44.5073422,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x406abcfa7ecb6691:0x646d566291ff4b8f!8m2!3d40.1770607!4d44.5095309" target="_blank"><img src="https://escs.am/images/map.jpg" width="100%"></a>
    </div>
    <div class="form-row map">
      <div class="flex flex-flow-wrap justify-content-center">
        <div>
          <img src="https://escs.am/images/position.png"> <span class="d-block float-right">ՀՀ, Երևան 0010, Վազգեն Սարգսյան 3<br>Կառավարական տուն 2</span>
        </div>
        <div>
          <img src="https://escs.am/images/phone.png"> <span class="d-block float-right">(374 10) 59-96-68<br>(374 10) 59-96-00</span>
        </div>
				<div>
          <img src="https://escs.am/images/mail_icon.png"> <span class="d-block float-right">info@escs.am<br>secretariat@escs.am</span>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
  <div class="footer-bottom">
    <div class="wrap-center">
      <div class="float-left">
        <div class="form-group">
          <a href="https://escs.am/am/contact" class="uppercase color_white">Հետադարձ կապ</a> |
          <a href="https://escs.am/am/static/sitemap" class="uppercase color_white">Կայքի քարտեզ</a> |
          <a href="https://escs.am/am/faq" class="uppercase color_white">ՀՏՀ</a>
        </div>
        <div class="social">
          <div class="form-row">
            <a href="https://www.facebook.com/minESCSarm" class="position-relative d-block uppercase" role="facebook" target="_blank">
              <img src="https://escs.am/images/fb.png" class="d-block">
              <span class="position-absolute">Facebook</span>
            </a>
          </div>
				  <div class="form-row">
            <a href="https://www.youtube.com/user/armeduchannel/playlists" class="position-relative d-block uppercase" role="youtube" target="_blank">
              <img src="https://escs.am/images/youtube.png" class="d-block">
              <span class="position-absolute">YOUTUBE</span>
            </a>
          </div>
        </div>
       <div class="form-group">
         © 2022 <span class="color1">Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են</span><br>
         <span class="uppercase d-block">ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի ԵՎ սպորտի նախարարություն</span>
       </div>
       <div class="form-group">
         <a href="http://www.ktak.am/" target="_blank" class="text-white"><span class="color1">Կայքը պատրաստված է</span><br> <span class="uppercase d-block">Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնում</span></a>
         <!--        <a href="https://www.facebook.com/gishyan" target="_blank" class="text-white">S.G.</a>-->
       </div>
      </div>
      <div class="float-right text-end">
        <div class="form-row subscribe">
          <span class="section-heading">Բաժանորդագրվել</span>
          <form action="https://escs.am/am/subscribe" method="post" id="subscribe" accept-charset="utf-8">
<input type="hidden" name="csrf_test_name" value="7f8e6dac09eea0049dff0a404c22627f" />                        
          <input type="email" name="subscribe" value="" id="subscribe" class="form-control" minlength="3" maxlength="50" placeholder="Ձեր էլ. փոստի հասցեն" required />
          <button type='submit' class="btn">Բաժանորդագրվել</button>
          </form>        </div>
        <div class="form-group">
          <p class="uppercase">Պաշտոնական էլ․ փոստ</p>
          <a href="mailto:39095086@e-citizen.am" class="d-block color_white">39095086@e-citizen.am</a>          <small class="d-block color1">(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)</small>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</footer>
<script>
$('.js-toggle-menu').click(function(e){
 e.preventDefault();
 $('.mobile-header-nav').slideToggle();
 $(this).toggleClass('open');
});
</script>
</body>
</html>

Resolver

Resolver ASN
AS51225
Resolver IP
91.218.4.130
Resolver Network Name
Armenian internet traffic exchange 'Armix' foundation
Report ID
20220514T151417Z_webconnectivity_AM_49800_n1_x55e5irtbZqUWqEg
Platform
unknown
Software Name
ooniprobe-cli (3.9.2)
Measurement Engine
ooniprobe-engine (3.9.2)

Raw Measurement Data

Loading