OK
https://www.concourt.am
Armenia
Country
AS49800
Network
May 14, 2022, 03:16 PM UTC
Date & Time
Websites
Websites
Runtime: 662ms
On May 14, 2022, 03:16 PM UTC, https://www.concourt.am was accessible when tested on AS49800 in Armenia.

Failures

HTTP Experiment
null
DNS Experiment
null
Control
null

DNS Queries

Resolver:
91.218.4.130
Query:
IN A www.concourt.am
Engine:
system
Name
Class
TTL
Type
DATA
@
IN
A
91.221.229.205

TCP Connections

Connection to 91.221.229.205:443 succeeded.

HTTP Requests

URL
GET https://www.concourt.am
Response Headers
Cache-Control:
max-age=0, must-revalidate, private
Connection:
Upgrade
Content-Type:
text/html; charset=UTF-8
Date:
Sat, 14 May 2022 15:12:07 GMT
Expires:
Sat, 14 May 2022 15:12:07 GMT
Server:
Apache
Set-Cookie:
PHPSESSID=d1qigs1o6530r54m8d05nsn8on; path=/; secure; HttpOnly; SameSite=lax
Upgrade:
h2,h2c
Vary:
Accept-Encoding
Response Body
<!DOCTYPE html>
<html lang="hy">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport"
     content="width=device-width, user-scalable=no, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, minimum-scale=1.0">
  <title> Սահմանադրական դատարան </title>

        <link rel="stylesheet" href="/build/4977.1013a8aa.css"><link rel="stylesheet" href="/build/main.98177b15.css">
  
  <link rel="stylesheet" href="/build/1155.83ad929a.css"><link rel="stylesheet" href="/build/home.9fcc1b2b.css">

        <script src="/build/runtime.788cc000.js" defer></script><script src="/build/9755.58d5f244.js" defer></script><script src="/build/2109.edf03655.js" defer></script><script src="/build/8471.b631858f.js" defer></script><script src="/build/main.5824de78.js" defer></script>
  
  <script src="/build/5670.d867d857.js" defer></script><script src="/build/5360.b09f611f.js" defer></script><script src="/build/5225.665ba9ec.js" defer></script><script src="/build/3371.a28410fe.js" defer></script><script src="/build/home.bb2d3007.js" defer></script>
</head>
<body>
<div class="wrapper">

  
    
    <nav>
      <div class="navChild">
        <div class="leftSide">
          <a href="/" class="logo">
            <img class="courtLogo" src="/build/img/zinanshan.svg" alt="">
            <span>ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ <br> ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆ</span>
          </a>
        </div>
        <div class="rightSide">

          <div class="textFilter d-none d-xl-block">
            <a href="javascript:;" class="colorFilter"><img src="/build/img/color.png" alt=""></a>
            <a href="javascript:;" class="blackWhiteFilter"><img
                  src="/build/img/black-white.png"
                  alt=""></a>
          </div>

          <div class="textSize d-none d-xl-block">
            <a href="javascript:;" data-size="10">
              <img src="/build/img/letters.png" alt="">
            </a>
          </div>

          <div class="searchIcon">
            <form name="search" method="get" action="/search-result">
  <div class="searchInput">
    <input type="text" id="search_search" name="search[search]" required="required" placeholder="Որոնում" />
  </div>
<input type="hidden" id="search__token" name="search[_token]" value="762ab80e22a813425531afbab1c4b.nK9N8ad0epDqEwTEj9Tko_zs84ia3JGLkv8U0qNQOYg.5Zx8vMRGOdPaZUuz_Zur7pKpsNfIntTfpo1Bvfcibumu2BmG4AAW9oNpPA" /></form>
            <a href="javascript:;">
              <img src="/build/img/searchIcon.svg" alt="">
            </a>
          </div>

                      
<div class="languages">
  <span data-locale="hy" class="d-none"></span>
  <ul class="languageChild">

    <li>
        <a class="active" href="/">
          Հայ
        </a>
    </li>

    <li>
        <a class="" href="/ru/">
          Рус
        </a>
    </li>

    <li>
        <a class="" href="/en/">
          Eng
        </a>
    </li>


  </ul>
</div>
          
          <div class="navSocials d-none d-xl-block">
            <ul>
              <li>
                <a href="https://www.youtube.com/channel/UCn2yQUEz3N1hyd8ab0znzNg" target="_blank">
                  <img src="/build/img/socials/youtube.png" alt="youtube">
                </a>
              </li>
              <li>
                <a href="https://facebook.com/armconcourt/" target="_blank"
                  rel="nofollow noreferrer noopener">
                  <img src="/build/img/socials/facebook.png" alt="facebook"
                     rel="nofollow noreferrer noopener">
                </a>
              </li>
              <li>
                <a href="https://twitter.com/concourtarm?s=11" target="_blank"
                  rel="nofollow noreferrer noopener">
                  <img src="/build/img/socials/twitter.png" alt="twitter">
                </a>
              </li>
            </ul>
          </div>

          <div class="mobileBurger d-block d-xl-none">
            <span></span>
          </div>

        </div>
      </div>

    </nav>

  
      <div class="menu">
  <div class="menuChild">
    <ul>
      <li class="menuItem">
        <a href="javascript:;">Սահմանադրական <br> դատարան</a>
        <ul class="subMenu">
          <li>
            <a href="/constitutional-court/about">
              Սահմանադրական դատարանի մասին
            </a>
          </li>
          <li>
            <a href="/constitutional-court/sittings">
              Սահմանադրական դատարանի նիստերի ժամանակացույց
            </a>
          </li>
          <li>
            <a href="/constitutional-court/bulletin-of-the-constitutional-court">
              Սահմանադրական դատարանի տեղեկագիր
            </a>
          </li>
          <li>
            <a href="/constitutional-court/annual-reports">
              Տարեկան հաղորդումներ
            </a>
          </li>
          <li>
            <a href="/constitutional-court/citizens-information">
              Տեղեկատվություն քաղաքացիների համար
            </a>
          </li>
          <li>
            <a href="/constitutional-court/budget">
              Բյուջե
            </a>
          </li>
          <li>
            <a href="/constitutional-court/procurement-process">
              Գնումների գործընթաց
            </a>
          </li>
          <li>
            <a href="/constitutional-court/work">
              Աշխատանք Սահմանադրական դատարանում
            </a>
          </li>
          <li>
            <a href="/constitutional-court/announcements">
              Հայտարարություններ
            </a>
          </li>
          <li>
            <a href="/faq/">
              Հաճախ տրվող հարցեր (FAQ)
            </a>
          </li>
        </ul>
      </li>
      <li class="menuItem">
        <a href="javascript:;">ՍԴ կառուցվածք</a>
        <ul class="subMenu">
          <li>
            <a href="/constitutional-court/construct/president">
              ՍԴ նախագահ
            </a>
          </li>
          <li>
            <a href="/constitutional-court/construct/judges">
              ՍԴ դատավորներ
            </a>
          </li>
          <li>
            <a href="/constitutional-court/construct/president-stuff">
              ՍԴ նախագահի աշխատակազմ
            </a>
          </li>
          <li>
            <a href="/constitutional-court/construct/stuff">
              ՍԴ աշխատակազմ
            </a>
          </li>
          <li>
            <a href="/constitutional-court/construct/diagram">
              Կառուցվածքի գծապատկեր
            </a>
          </li>
        </ul>
      </li>
      <li class="menuItem">
        <a href="javascript:;">Նորմատիվ <br> իրավական ակտեր</a>

        <ul class="subMenu">
          <li>
            <a href="/normative-legal-bases/declaration">
              Հայաստանի անկախության մասին հռչակագիր
            </a>
          </li>
          <li>
            <a href="/normative-legal-bases/constitution-of-ra">
              ՀՀ Սահմանադրություն
            </a>
          </li>
          <li>
            <a href="/normative-legal-bases/constitutional-law">
              ՀՀ սահմանադրական օրենքը Սահմանադրական դատարանի մասին
            </a>
          </li>
          <li>
            <a href="/normative-legal-bases/working-format">
              ՍԴ աշխատակարգ
            </a>
          </li>

        </ul>

      </li>
      <li class="menuItem">
        <a href="javascript:;">ՍԴ որոշումներ</a>
        <ul class="subMenu">
          <li>
            <a href="/decisions/cc-decision/">ՍԴ որոշումներ</a>
          </li>
          <li>
            <a href="/decisions/business-decisions">ՍԴ աշխատակարգային որոշումներ</a>
          </li>
          <li>
            <a href="/decisions/judicial-decisions">ՍԴ դատական կազմերի որոշումներ</a>
          </li>
          <li>
            <a href="/decisions/advanced-search">Ընդլայնված որոնում</a>
          </li>
        </ul>
      </li>
      <li class="menuItem">
        <a href="javascript:;">Լրատվություն</a>
        <ul class="subMenu">
                      <li>
              <a href="javascript:;" class="subMenuChild">
                ՍԴ լրատվություն
                <svg width="16" height="8" viewBox="0 0 16 8" fill="none"
                   xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
                  <path d="M15.2051 1.51367L8.21677 7.04174L1.22846 1.51367" stroke="white"
                     stroke-width="1.5" stroke-linecap="round"/>
                </svg>

              </a>
              <ul>
                                  <li>
                    <a href="/news/category/mamowli-haghordagrowt-yownner">Մամուլի հաղորդագրություններ</a>
                  </li>
                                  <li>
                    <a href="/news/category/elowyt-ner">Ելույթներ</a>
                  </li>
                              </ul>
            </li>
                    <li>
            <a href="/news/telegrams-and-messages">
              Հեռագրեր և ուղերձներ
            </a>
          </li>
          <li>
            <a href="/news/statements">
              Հայտարարություններ
            </a>
          </li>
          <li>
            <a href="/news/media/pictures">
              Լուսանկարներ
            </a>
          </li>
          <li>
            <a href="/news/media/videos">
              Տեսանյութեր
            </a>
          </li>
        </ul>
      </li>
      <li class="menuItem">
        <a href="javascript:;">Միջազգային <br> համագործակցություն</a>
        <ul class="subMenu rightSubMenu">
          <li>
            <a href="/international-cooperation/functions">
              Նպատակներ
            </a>
          </li>
          <li>
            <a href="/international-cooperation/membership-international-organizations">
              Անդամակցություն միջազգային կազմակերպություններին
            </a>
          </li>
          <li>
            <a href="/international-cooperation/visits">
              Այցեր
            </a>
          </li>
          <li>
            <a href="/international-cooperation/projects">
              Ծրագրեր
            </a>
          </li>
          <li>
            <a href="/international-cooperation/conferences">
              Համաժողովներ
            </a>
          </li>


        </ul>
      </li>
      <li class="menuItem">
        <a href="javascript:;">Գրադարան</a>
        <ul class="subMenu rightSubMenu">
          <li>
            <a href="/library/about">
              ՍԴ գրադարանի մասին
            </a>
          </li>
          <li>
            <a href="/library/available-books">
              ՍԴ գրադարանում առկա գրքերի ցանկ
            </a>
          </li>
          <li>
            <a href="/library/publications">
              ՍԴ հրատարակություն
            </a>
          </li>
          <li>
            <a href="javascript:;" class="subMenuChild">
              Իրավական ռեսուրսներ
              <svg width="16" height="8" viewBox="0 0 16 8" fill="none"
                 xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
                <path d="M15.2051 1.51367L8.21677 7.04174L1.22846 1.51367" stroke="white"
                   stroke-width="1.5" stroke-linecap="round"/>
              </svg>
            </a>
            <ul>
              <li>
                <a href="/library/international-organizations">
                  Միջազգային կազմակերպություններ
                </a>
              </li>
              <li>
                <a href="/library/international-resources">
                  Միջազգային իրավական ռեսուրսներ
                </a>
              </li>
              <li>
                <a href="/library/organs-of-constitutional-justice">
                  Սահմանադրական արդարադատություն իրականացնող մարմիններ
                </a>
              </li>
              <li>
                <a href="/library/state-structures">
                  ՀՀ պետական կառույցներ
                </a>
              </li>
              <li>
                <a href="/library/legal-resources">
                  ՀՀ իրավական ռեսուրսներ
                </a>
              </li>
            </ul>
          </li>
          <li>
            <a href="javascript:;" class="subMenuChild">
              Արխիվացված նյութեր
              <svg width="16" height="8" viewBox="0 0 16 8" fill="none"
                 xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
                <path d="M15.2051 1.51367L8.21677 7.04174L1.22846 1.51367" stroke="white"
                   stroke-width="1.5" stroke-linecap="round"/>
              </svg>
            </a>
            <ul>
              <li>
                <a href="/library/olympiad">
                  Օլիմպիադա
                </a>
              </li>
              <li>
                <a href="/library/human-rights-documents">
                  Մարդու իրավունքների փաստաթղթեր
                </a>
              </li>
              <li>
                <a href="/library/constitutions-of-the-world">
                  Աշխարհի երկրների սահմանադրությունները
                </a>
              </li>
            </ul>
          </li>
        </ul>
      </li>
    </ul>


    <div class="mobileSettings">
      <div class="textFilter d-block d-xl-none">
        <a href="javascript:;" class="colorFilter"><img src="/build/img/color.svg" alt=""></a>
        <a href="javascript:;" class="blackWhiteFilter"><img src="/build/img/color.svg"
                                   alt=""></a>
      </div>

      <div class="textSize d-block d-xl-none">
        <a href="javascript:;" data-size="10">
          <img src="/build/img/letters.svg" alt="">
        </a>
      </div>
    </div>

    <div class="navSocials d-block d-xl-none">

      <ul>
        <li>
          <a href="https://www.youtube.com/channel/UCn2yQUEz3N1hyd8ab0znzNg"
            target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener">
            <img src="/build/img/socials/youtube.svg" alt="youtube">
          </a>
        </li>
        <li>
          <a href="https://facebook.com/armconcourt/" target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener">
            <img src="/build/img/socials/facebook.svg" alt="facebook">
          </a>
        </li>
        <li>
          <a href="https://twitter.com/concourtarm?s=11" target="_blank"
            rel="nofollow noreferrer noopener">
            <img src="/build/img/socials/twitter.svg" alt="twitter">
          </a>
        </li>
      </ul>
    </div>
  </div>
</div>
  
  
  
  

<div class="homeSlider">
  <div class="swiper-container">
    <div class="swiper-wrapper">
                        <div class="swiper-slide">
            <div class="sliderInfo">
              <h5 class="sliderDate">28 ապրիլի 2022թ.</h5>
              <h4 class="sliderTitle">ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՆԱԽԱԳԱՀՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼ Է ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ ՊԱՏՎԻՐԱԿՈՒԹՅԱՆԸ</h4>
                              <a class="sliderButton" target="_blank"
                  href="/news/single/sahmanadrakan-datarani-nakhagahn-endownel-e-eahk-zhhmig-patvirakowt-yane">տեսնել ավելին</a>
                          </div>
                                          <img src="/media/uploads/bed349b8177527380e4ef0490232c56f010441db.jpg" alt="">
                          
          </div>
                  <div class="swiper-slide">
            <div class="sliderInfo">
              <h5 class="sliderDate">14 ապրիլի 2022թ.</h5>
              <h4 class="sliderTitle">ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆ ԵՆ ԱՅՑԵԼԵԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՄԵՐԻԿՅԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԸ</h4>
                              <a class="sliderButton" target="_blank"
                  href="/news/single/sahmanadrakan-dataran-en-ayts-elel-hayastani-amerikyan-hamalsarani-owsanoghnere">տեսնել ավելին</a>
                          </div>
                                          <img src="/media/uploads/a009c8d9e2b92bd5ef7d797c9d548a7dc28f4ecb.JPG" alt="">
                          
          </div>
                  <div class="swiper-slide">
            <div class="sliderInfo">
              <h5 class="sliderDate">4 մարտի 2022թ.</h5>
              <h4 class="sliderTitle">ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ ԾԱՂԿԱՁՈՐՈՒՄ</h4>
                              <a class="sliderButton" target="_blank"
                  href="/news/single/masnagitakan-k-nnarkowm-tsaghkadzorowm">տեսնել ավելին</a>
                          </div>
                                          <img src="/media/uploads/c8f6f5a2cb502bf42e926062651b9148e61c80da.JPG" alt="">
                          
          </div>
                  <div class="swiper-slide">
            <div class="sliderInfo">
              <h5 class="sliderDate">4 փետրվարի 2022թ.</h5>
              <h4 class="sliderTitle">ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՆՈՐ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔԷՋԻ ՇՆՈՐՀԱՆԴԵՍ</h4>
                              <a class="sliderButton" target="_blank"
                  href="/news/single/sahmanadrakan-datarani-nor-pashtonakan-kayk-eji-shnorhandes">տեսնել ավելին</a>
                          </div>
                                          <img src="/media/uploads/55d899da36a1fed5ee292f23ed2dc1d2e7279c2f.jpg" alt="">
                          
          </div>
                  <div class="swiper-slide">
            <div class="sliderInfo">
              <h5 class="sliderDate">22 դեկտեմբերի 2021թ.</h5>
              <h4 class="sliderTitle">ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՆԱԽԱԳԱՀՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼ Է ՀԱՅ-ՌՈՒՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՆ</h4>
                              <a class="sliderButton" target="_blank"
                  href="/news/single/sahmanadrakan-datarani-nakhagahn-endownel-e-hay-rhowsakan-hamalsarani-owsanoghnerin">տեսնել ավելին</a>
                          </div>
                                          <img src="/media/uploads/fa5a35015d4be9105176a03e4bb26296e5aaa5aa.jpg" alt="">
                          
          </div>
                  <div class="swiper-slide">
            <div class="sliderInfo">
              <h5 class="sliderDate">13 դեկտեմբերի 2021թ.</h5>
              <h4 class="sliderTitle">ՀԱՄԱՏԵՂ ՍԵՄԻՆԱՐ ԴԻԼԻՋԱՆՈՒՄ</h4>
                              <a class="sliderButton" target="_blank"
                  href="/news/single/hamategh-seminar-dilijanowm">տեսնել ավելին</a>
                          </div>
                                          <img src="/media/uploads/219e3b1399d26ce3fa825a1750daade324dcee46.jpg" alt="">
                          
          </div>
                  </div>
    <div class="swiper-pagination"></div>
  </div>
</div>


    <div class="decisions">
    <div class="decisionsTitle">
      <h4>ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ</h4>
      <a href="/decisions/cc-decision/">տեսնել բոլորը</a>
    </div>

    <div class="decisionsData">
      <div class="searchService">
        <img src="/build/img/voroshumner.svg" alt="">
        <p>ՈՐՈՆՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ</p>
        <a href="/decisions/advanced-search">որոնում</a>
      </div>

      <div class="searchSlider">

                                          <div class="searchSliderItem">
              <h4 class="searchSliderTitle">
                ՍԴՈ - 1650 <br>
                                  6 մայիսի 2022թ.
                              </h4>
              <div class="searchSliderDescription">

                
                ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՊԱՏԳԱՄԱՎՈՐՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹՎԻ ԱՌՆՎԱԶՆ ՄԵԿ ՀԻՆԳԵՐՈՐԴԻ ԴԻՄՈՒՄԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ՝ &laquo;ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ...
              </div>
            </div>
          
                                          <div class="searchSliderItem">
              <h4 class="searchSliderTitle">
                ՍԴՈ - 1649 <br>
                                  3 մայիսի 2022թ.
                              </h4>
              <div class="searchSliderDescription">

                
                &laquo;ՌԱԶՄԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՀԵՏԱԳԱ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՍԻՆ&raquo; ՀԱՄԱ...
              </div>
            </div>
          
                                          <div class="searchSliderItem">
              <h4 class="searchSliderTitle">
                ՍԴՈ - 1648 <br>
                                  3 մայիսի 2022թ.
                              </h4>
              <div class="searchSliderDescription">

                
                &laquo;ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԼԵՀԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԵՎ &laquo;ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈ...
              </div>
            </div>
          
                                          <div class="searchSliderItem">
              <h4 class="searchSliderTitle">
                ՍԴՈ - 1647 <br>
                                  29 ապրիլի 2022թ.
                              </h4>
              <div class="searchSliderDescription">

                
                ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՊԱՏԳԱՄԱՎՈՐՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹՎԻ ԱՌՆՎԱԶՆ ՄԵԿ ՀԻՆԳԵՐՈՐԴԻ ԴԻՄՈՒՄԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ` ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ...
              </div>
            </div>
          
                                          <div class="searchSliderItem">
              <h4 class="searchSliderTitle">
                ՍԴՈ - 1646 <br>
                                  29 ապրիլի 2022թ.
                              </h4>
              <div class="searchSliderDescription">

                
                ՀՀ ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆԻ ԴԻՄՈՒՄԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ՝ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 137.1-ԻՆ ՀՈԴՎԱԾԻ՝ ՍԱՀՄԱՆԱԴ...
              </div>
            </div>
          
                                          <div class="searchSliderItem">
              <h4 class="searchSliderTitle">
                ՍԴՈ - 1645 <br>
                                  29 մարտի 2022թ.
                              </h4>
              <div class="searchSliderDescription">

                
                &laquo;ՌՈՍԳՈՍՍՏՐԱԽ-ԱՐՄԵՆԻԱ&raquo; ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ &laquo;ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ&raquo; ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ...
              </div>
            </div>
          
                                          <div class="searchSliderItem">
              <h4 class="searchSliderTitle">
                ՍԴՈ - 1644 <br>
                                  22 մարտի 2022թ.
                              </h4>
              <div class="searchSliderDescription">

                
                ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆԻ ԴԻՄՈՒՄԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ՝ &laquo;ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ&raquo; ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ...
              </div>
            </div>
          
                                          <div class="searchSliderItem">
              <h4 class="searchSliderTitle">
                ՍԴՈ - 1643 <br>
                                  18 մարտի 2022թ.
                              </h4>
              <div class="searchSliderDescription">

                
                2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 15-ԻՆ ՍՏՈՐԱԳՐՎԱԾ` &laquo;ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ՝ ՄԻ ԿՈՂՄԻՑ, ԵՎ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԴՐԱ ԱՆԴԱՄ ...
              </div>
            </div>
          
                                          <div class="searchSliderItem">
              <h4 class="searchSliderTitle">
                ՍԴՈ - 1642 <br>
                                  18 մարտի 2022թ.
                              </h4>
              <div class="searchSliderDescription">

                
                &laquo;ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲԵԼԱՌՈՒՍԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԵՎ ՀԵՏԸՆԴՈՒՆՄԱՆ (ՌԵԱԴՄԻՍԻԱՅԻ)...
              </div>
            </div>
          
                                          <div class="searchSliderItem">
              <h4 class="searchSliderTitle">
                ՍԴՈ - 1641 <br>
                                  18 մարտի 2022թ.
                              </h4>
              <div class="searchSliderDescription">

                
                &laquo;ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲԵԼԱՌՈՒՍԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ Ք...
              </div>
            </div>
          
                                          <div class="searchSliderItem">
              <h4 class="searchSliderTitle">
                ՍԴՈ - 1640 <br>
                                  18 մարտի 2022թ.
                              </h4>
              <div class="searchSliderDescription">

                
                2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 15-ԻՆ ՎԻԼՆՅՈՒՍՈՒՄ ՍՏՈՐԱԳՐՎԱԾ՝ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԼԻՏՎԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԵՎ &laquo;ՀԱՅԱՍ...
              </div>
            </div>
          
                                          <div class="searchSliderItem">
              <h4 class="searchSliderTitle">
                ՍԴՈ - 1639 <br>
                                  15 մարտի 2022թ.
                              </h4>
              <div class="searchSliderDescription">

                
                ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆԻ ԴԻՄՈՒՄԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ` &laquo;ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՄԱՍԻՆ&raquo; ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 62-ՐԴ ՀՈ...
              </div>
            </div>
          
                                          <div class="searchSliderItem">
              <h4 class="searchSliderTitle">
                ՍԴՈ - 1638 <br>
                                  15 մարտի 2022թ.
                              </h4>
              <div class="searchSliderDescription">

                
                &laquo;ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՆՐԱ ԱՆԴԱՄ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՄԻ ԿՈՂՄԻՑ, ԵՎ ՍԻՆԳԱՊՈՒՐԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՅՈՒՍ ԿՈՂՄԻՑ,...
              </div>
            </div>
          
                                          <div class="searchSliderItem">
              <h4 class="searchSliderTitle">
                ՍԴՈ - 1637 <br>
                                  15 մարտի 2022թ.
                              </h4>
              <div class="searchSliderDescription">

                
                &laquo;ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՉԵԽԻԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԵՎ՝ &laquo;ՀԱՆՁՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ&raquo; 1957 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 13...
              </div>
            </div>
          
                                          <div class="searchSliderItem">
              <h4 class="searchSliderTitle">
                ՍԴՈ - 1636 <br>
                                  25 փետրվարի 2022թ.
                              </h4>
              <div class="searchSliderDescription">

                
                &laquo;ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՐԺՈՒՅԹԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ՄԻՋԵՎ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 11-ԻՆ ԵՎ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 18-ԻՆ ՍՏ...
              </div>
            </div>
          
        
      </div>

      <div class="searchSliderButtons">
        <div class="prevSearchArrow"></div>
        <div class="nextSearchArrow"></div>
      </div>
    </div>
  </div>  

  <div class="news">
    <h4>Նորություններ</h4>
    <div class="newsSlider">

      
        <a href="/news/single/sahmanadrakan-dataran-en-ayts-elel-erevani-petakan-hamalsarani-owsanoghnere" class="newsSliderItem">
          <span>ցուցադրել</span>
                                    <img src="/media/uploads/1a1a526dabdfba543836b62172d7f1c7a04ae07f.JPG" alt="">
                                <div>
            <p class="newsDate">
              11 մայիսի 2022թ.
            </p>
            <p class="newsDescription">
              ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆ ԵՆ ԱՅՑԵԼԵԼ ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵ...
            </p>
          </div>
        </a>

      
        <a href="/news/single/sahmanadrakan-datarani-ashkhatakargayin-oroshowm-4" class="newsSliderItem">
          <span>ցուցադրել</span>
                                    <img src="/media/uploads/8b5939274d91579da680600f042c97668c1751c9.jpg" alt="">
                                <div>
            <p class="newsDate">
              10 մայիսի 2022թ.
            </p>
            <p class="newsDescription">
              ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՈՐՈՇՈՒՄ
            </p>
          </div>
        </a>

      
        <a href="/news/single/sahmanadrakan-datarani-ashkhatakargayin-oroshowm-3" class="newsSliderItem">
          <span>ցուցադրել</span>
                                    <img src="/media/uploads/ec77ff358966f2867e3bcac7fc6b42952657c048.jpg" alt="">
                                <div>
            <p class="newsDate">
              3 մայիսի 2022թ.
            </p>
            <p class="newsDescription">
              ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՈՐՈՇՈՒՄ
            </p>
          </div>
        </a>

      
        <a href="/news/single/sahmanadrakan-datarani-nakhagahn-ashkhatank-ayin-handipowm-e-ants-kats-rel-hayastanowm-niderlandneri-t-agavorowt-yan-despani-het" class="newsSliderItem">
          <span>ցուցադրել</span>
                                    <img src="/media/uploads/35289d12924ef270fa4b0c720fc11d481be85779.jpg" alt="">
                                <div>
            <p class="newsDate">
              25 ապրիլի 2022թ.
            </p>
            <p class="newsDescription">
              ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՆԱԽԱԳԱՀՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ Է ԱՆՑԿԱՑՐԵԼ ՀԱՅ...
            </p>
          </div>
        </a>

      
        <a href="/news/single/sahmanadrakan-datarani-ashkhatakargayin-oroshowm-2" class="newsSliderItem">
          <span>ցուցադրել</span>
                                    <img src="/media/uploads/23fd9936ed68790d5bd91d8f5a0674d4d48dc983.jpg" alt="">
                                <div>
            <p class="newsDate">
              15 ապրիլի 2022թ.
            </p>
            <p class="newsDescription">
              ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՈՐՈՇՈՒՄ
            </p>
          </div>
        </a>

      
        <a href="/news/single/sahmanadrakan-datarani-ashkhatakargayin-oroshowm-1" class="newsSliderItem">
          <span>ցուցադրել</span>
                                    <img src="/media/uploads/2d0cccb75bce91fee3f2e7402f623b57fc53c6d9.jpg" alt="">
                                <div>
            <p class="newsDate">
              1 ապրիլի 2022թ.
            </p>
            <p class="newsDescription">
              ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՈՐՈՇՈՒՄ
            </p>
          </div>
        </a>

      
        <a href="/news/single/arman-dilanyann-endownel-e-haykakan-petakan-mankavarzhakan-hamalsarani-owsanoghnerin" class="newsSliderItem">
          <span>ցուցադրել</span>
                                    <img src="/media/uploads/db2307f5c867ffb38490f714cd7bf701d7c93fb2.JPG" alt="">
                                <div>
            <p class="newsDate">
              30 մարտի 2022թ.
            </p>
            <p class="newsDescription">
              ԱՐՄԱՆ ԴԻԼԱՆՅԱՆՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼ Է ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ...
            </p>
          </div>
        </a>

      
        <a href="/news/single/sahmanadrakan-datarani-nakhagahn-endownel-e-vanadzori-petakan-hamalsarani-owsanoghnerin" class="newsSliderItem">
          <span>ցուցադրել</span>
                                    <img src="/media/uploads/0568c4c9c2de43671c50cefb00eda23fb56d4e7a.jpeg" alt="">
                                <div>
            <p class="newsDate">
              17 մարտի 2022թ.
            </p>
            <p class="newsDescription">
              ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՆԱԽԱԳԱՀՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼ Է ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ...
            </p>
          </div>
        </a>

      
        <a href="/news/single/sahmanadrakan-datarani-patvirakowt-yownn-ashkhatank-ayin-ayts-e-katarel-strasbowrg" class="newsSliderItem">
          <span>ցուցադրել</span>
                                    <img src="/media/uploads/ab976e99905b49da355c99a6a12fe97874a596ff.jpg" alt="">
                                <div>
            <p class="newsDate">
              14 մարտի 2022թ.
            </p>
            <p class="newsDescription">
              ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՊԱՏՎԻՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՅՑ Է ԿԱՏԱՐԵԼ ՍՏՐ...
            </p>
          </div>
        </a>

      
        <a href="/news/single/hayastani-hanrapetowt-yan-sahmanadrowt-yan-mayr-orinaki-teghap-okhman-handisavor-araroghowt-yowne-hh-nakhagahi-erdmnakalowt-yan-ants-kats-man-vayr" class="newsSliderItem">
          <span>ցուցադրել</span>
                                    <img src="/media/uploads/1eceebcffa7ed6e0d61cf0500d81fa25efb2d96c.jpg" alt="">
                                <div>
            <p class="newsDate">
              13 մարտի 2022թ.
            </p>
            <p class="newsDescription">
              ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՅՐ ՕՐԻՆԱԿԻ ՏԵՂԱՓՈԽՄԱՆ ՀԱՆԴԻ...
            </p>
          </div>
        </a>

      
        <a href="/news/single/hh-sahmanadrakan-dataran-teghekagir-3-103-2021" class="newsSliderItem">
          <span>ցուցադրել</span>
                                    <img src="/media/uploads/7bf3e2482395504254f06a95f8f536e06e59a608.jpg" alt="">
                                <div>
            <p class="newsDate">
              11 մարտի 2022թ.
            </p>
            <p class="newsDescription">
              «ՀՀ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆ. ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ» ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆԻ 3 (103) 2021 ՀԱՄԱՐԻ ...
            </p>
          </div>
        </a>

      
        <a href="/news/single/sahmanadrakan-datarani-ashkhatakargayin-oroshowm" class="newsSliderItem">
          <span>ցուցադրել</span>
                                    <img src="/media/uploads/987d5ddd3185d49b4b66033c0035875c7a1e04b1.jpg" alt="">
                                <div>
            <p class="newsDate">
              16 փետրվարի 2022թ.
            </p>
            <p class="newsDescription">
              ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՈՐՈՇՈՒՄ
            </p>
          </div>
        </a>

      
        <a href="/news/single/ashot-khach-atryann-entrvel-e-sahmanadrakan-datarani-p-okhnakhagahi-pashtonowm" class="newsSliderItem">
          <span>ցուցադրել</span>
                                    <img src="/media/uploads/8e7968e4d41835b923ffca0d38ed4e351dc017fe.jpg" alt="">
                                <div>
            <p class="newsDate">
              15 փետրվարի 2022թ.
            </p>
            <p class="newsDescription">
              ԱՇՈՏ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆՆ ԸՆՏՐՎԵԼ Է ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՓՈԽՆԱԽԱԳԱՀԻ ՊԱՇՏՈՆՈՒՄ
            </p>
          </div>
        </a>

      
        <a href="/news/single/sahmanadrakan-datarani-nakhagah-arman-dilanyann-endownel-e-hayastani-hanrapetowt-yownowm-rhowsastani-dashnowt-yan-despan-sergey-kopirkinin" class="newsSliderItem">
          <span>ցուցադրել</span>
                                    <img src="/media/uploads/1dc0d146783045095cb40660c0662080b7651c2f.jpg" alt="">
                                <div>
            <p class="newsDate">
              14 փետրվարի 2022թ.
            </p>
            <p class="newsDescription">
              ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՆԱԽԱԳԱՀ ԱՐՄԱՆ ԴԻԼԱՆՅԱՆՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼ Է ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱ...
            </p>
          </div>
        </a>

      
        <a href="/news/single/sahmanadrakan-datarani-nakhagahn-endownel-e-hayastanowm-chaponiayi-despanin" class="newsSliderItem">
          <span>ցուցադրել</span>
                                    <img src="/media/uploads/d98b77ba694abe237a4b1e80d3f37c666c68ba29.jpg" alt="">
                                <div>
            <p class="newsDate">
              27 հունվարի 2022թ.
            </p>
            <p class="newsDescription">
              ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՆԱԽԱԳԱՀՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼ Է ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ՃԱՊՈՆԻԱՅԻ ԴԵՍՊԱ...
            </p>
          </div>
        </a>

      
        <a href="/news/single/sahmanadrakan-datarani-nakhagahe-handipel-e-hayastani-hanrapetowt-yownowm-amn-artakarg-ev-liazor-despan-lin-t-reysii-het" class="newsSliderItem">
          <span>ցուցադրել</span>
                                    <img src="/media/uploads/50391330fdec85c877bdb4c7dc936cbb09c7ceac.jpg" alt="">
                                <div>
            <p class="newsDate">
              27 հունվարի 2022թ.
            </p>
            <p class="newsDescription">
              ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՆԱԽԱԳԱՀԸ ՀԱՆԴԻՊԵԼ Է ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒ...
            </p>
          </div>
        </a>

      
        <a href="/news/single/sahmanadrakan-datarani-nakhagahn-endownel-e-hayastani-hanrapetowt-yownowm-belarhowsi-hanrapetowt-yan-artakarg-ev-liazor-despanin" class="newsSliderItem">
          <span>ցուցադրել</span>
                                    <img src="/media/uploads/5730997d353fe65893ea43e3be89be8b81741b0c.jpg" alt="">
                                <div>
            <p class="newsDate">
              19 հունվարի 2022թ.
            </p>
            <p class="newsDescription">
              ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՆԱԽԱԳԱՀՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼ Է ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒ...
            </p>
          </div>
        </a>

      
        <a href="/news/single/sahmanadrakan-datarani-nakhagahe-hyowrenkalel-e-fransiayi-hanrapetowt-yan-despanin" class="newsSliderItem">
          <span>ցուցադրել</span>
                                    <img src="/media/uploads/c5edbf053f64e37edbbd90c4b224a5d76a0cc80c.jpg" alt="">
                                <div>
            <p class="newsDate">
              13 դեկտեմբերի 2021թ.
            </p>
            <p class="newsDescription">
              ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՆԱԽԱԳԱՀԸ ՀՅՈՒՐԸՆԿԱԼԵԼ Է ՖՐԱՆՍԻԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱ...
            </p>
          </div>
        </a>

      
        <a href="/news/single/teghi-e-ownets-el-hayastani-hanrapetowt-yan-ev-vrastani-sahmanadrakan-dataranneri-nakhagahneri-arhandznazrowyts-e" class="newsSliderItem">
          <span>ցուցադրել</span>
                                    <img src="/media/uploads/ea8a572dc899166dea0109cb17e9111c2e97f189.jpg" alt="">
                                <div>
            <p class="newsDate">
              4 նոյեմբերի 2021թ.
            </p>
            <p class="newsDescription">
              ՏԵՂԻ Է ՈՒՆԵՑԵԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՎՐԱՍՏԱՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱ...
            </p>
          </div>
        </a>

          </div>
    <div class="newsSliderButtons">
      <div class="prevSearchArrow"></div>
      <div class="nextSearchArrow"></div>
    </div>
  </div>      
  <div class="timetable">
    <div class="timetableChild">
      <div class="timetableLeft">
        <div>
          <h5>Ժամանակացույց</h5>
          <ul class="calendarUl">
                          <li>
                <div class="timetableLeftDate">
                  <p>10 մայիսի 2022թ.</p>
                  <p>11:00</p>
                </div>
                <p class="timetableLeftAgenda">Օրակարգ</p>
                <div class="timetableLeftData">
                  <div>
                    <p>ՀՀ Ազգային ժողովի պատգամավորների ընդհանուր թվի առնվազն մեկ հինգերորդի դիմումի հիման վրա՝ &laquo;Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին&raquo; օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին և &laquo;Տեղական ինքնակառավարման մասին&raquo; օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին&raquo; 24.09.2021 թ. ընդունված ՀՀ օրենքների՝ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործը</p>
                  </div>
                                  </div>
                <div>
                                      <h5 class="timetableDecision"> Գործին առնչվող որոշումներ</h5>
                    <div class="timetableDecisionList">
                                                                                                <a class="decisionPdf"
                            href="/decision/decisions/627a606793167_sdav-84.pdf">
                            <img src="/build/img/pdf.png"
                               alt="">
                            <p>ՍԴԱՈ - 84</p>
                          </a>
                                                                                                                        <a class="decisionPdf"
                            href="/decision/decisions/620dfde14365c_sdav-27.pdf">
                            <img src="/build/img/pdf.png"
                               alt="">
                            <p>ՍԴԱՈ - 27</p>
                          </a>
                                                                                                                        <a class="decisionPdf"
                            href="/decision/decisions/2021-hy-sdav-sdav-220.pdf">
                            <img src="/build/img/pdf.png"
                               alt="">
                            <p>ՍԴԱՈ - 220</p>
                          </a>
                                              
                    </div>
                  
                </div>
              </li>
                      </ul>
        </div>
        <div class="viewAllSittings">
          <a href="/constitutional-court/sittings">տեսնել նիստերի ժամանակացույցը</a>
        </div>
      </div>

      <div class="homeCalendar" data-dates="2022-01-18T00:00:00+04:00,2022-02-01T00:00:00+04:00,2022-02-22T00:00:00+04:00,2022-02-25T00:00:00+04:00,2022-03-15T00:00:00+04:00,2022-03-18T00:00:00+04:00,2022-03-22T00:00:00+04:00,2022-03-29T00:00:00+04:00,2022-04-26T00:00:00+04:00,2022-04-29T00:00:00+04:00,2022-05-03T00:00:00+04:00,2022-05-06T00:00:00+04:00,2022-05-10T00:00:00+04:00,2022-05-24T00:00:00+04:00,2022-05-31T00:00:00+04:00,2022-06-07T00:00:00+04:00,2022-06-10T00:00:00+04:00,2022-06-14T00:00:00+04:00,2022-06-21T00:00:00+04:00,2022-06-28T00:00:00+04:00,2022-07-01T00:00:00+04:00,2022-09-06T00:00:00+04:00" data-default="2022-05-10T00:00:00+04:00">
        <div id="flatpickr">

        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

  
  <div class="applySD">
  <div class="applySDChild">
    <h4 class="applySDTitle">
      ԻՆՉՊԵ՞Ս ԴԻՄԵԼ ՍԴ
    </h4>
    <a href="/constitutional-court/citizens-information">
      ցուցադրել
    </a>
    <img src="/build/img/ipad.png" alt="">
  </div>
</div>

  <div class="subscriber">
    <div class="subscriberChild">
      <div class="container-fluid pe-0 ps-0">
        <div class="row align-items-center">
          <div class="col-xl-6">
            <h4 class="subscriberTitle">
              Բաժանորդագրվեք սահմանադրական դատարանի նորություններին
            </h4>
          </div>
          <div class="col-xl-6">
            <div class="subscribeForm">
  <div class="subscribeInput">
    <form name="subscription_form" method="post" action="/subscribe">
    <input type="email" id="subscription_form_email" name="subscription_form[email]" required="required" placeholder="ՆՇԵՔ ՁԵՐ ԷԼ. ՀԱՍՑԵՆ" />
    

    <button type="submit" id="subscription_form_submit" name="subscription_form[submit]"></button>
    <input type="hidden" id="subscription_form__token" name="subscription_form[_token]" value="66a9.o4uHrHb0SkTl1v_nFHYqNR1LoiB6Qt82kd737wTkYnA.8M7f_CCSf323ucahY0VBfVB-y2Q5J5dT6Ka2sF22VRbxzs_bIbcDMIiumA" /></form>
  </div>
  <div class="subscribeSocial">
    <p>Նաև կարող եք հետևել մեզ սոց. ցանցերում</p>

    <ul>
      <li>
        <a href="https://facebook.com/armconcourt/" target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener">
          <svg width="11" height="21" viewBox="0 0 11 21" fill="none"
             xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
            <path d="M3.29337 20.0589C3.28763 19.9785 3.28188 19.8981 3.28188 19.8119C3.28188 17.0375 3.28188 14.2631 3.28188 11.4887C3.28188 11.4082 3.28188 11.3163 3.28188 11.2129C2.2824 11.2129 1.28866 11.2129 0.294922 11.2129C0.294922 10.0584 0.294922 8.92102 0.294922 7.76645C1.27717 7.76645 2.25942 7.76645 3.26465 7.76645C3.26465 7.66879 3.26465 7.59412 3.26465 7.52519C3.27039 6.62336 3.24742 5.72153 3.28188 4.81969C3.32784 3.73405 3.64951 2.74031 4.41348 1.92464C4.99938 1.31002 5.72889 0.959623 6.55031 0.781555C7.21663 0.637951 7.89444 0.655183 8.5665 0.683904C9.1122 0.706881 9.66364 0.752834 10.2093 0.787299C10.2495 0.793043 10.2955 0.804531 10.3472 0.810275C10.3472 1.82699 10.3472 2.84945 10.3472 3.88914C10.284 3.88914 10.2151 3.88914 10.1519 3.88914C9.47982 3.90063 8.80201 3.88914 8.12995 3.92361C7.33151 3.96382 6.88347 4.40612 6.849 5.2103C6.81454 6.0432 6.83751 6.8761 6.83751 7.709C6.83751 7.72049 6.84326 7.73198 6.86049 7.76645C7.96911 7.76645 9.08922 7.76645 10.2438 7.76645C10.0944 8.92676 9.95084 10.0584 9.8015 11.2129C8.81925 11.2129 7.85423 11.2129 6.86623 11.2129C6.86049 11.2876 6.849 11.3393 6.849 11.3967C6.849 14.2401 6.849 17.0835 6.849 19.9268C6.849 19.9728 6.85475 20.013 6.86049 20.0589C5.66571 20.0589 4.47667 20.0589 3.29337 20.0589Z"
               fill="#D6BF98"/>
          </svg>

        </a>
      </li>
      <li>
        <a href="https://www.youtube.com/channel/UCn2yQUEz3N1hyd8ab0znzNg"
          target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener">
          <svg width="23" height="16" viewBox="0 0 23 16" fill="none"
             xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
            <path d="M11.506 0.87207C13.6973 0.960735 15.8886 1.03673 18.0798 1.13173C18.5992 1.15707 19.1122 1.2204 19.6252 1.3154C20.8601 1.54339 21.6455 2.37304 21.8798 3.66502C22.2028 5.45099 22.2661 7.26229 22.2091 9.06726C22.1648 10.3339 22.0444 11.5942 21.9241 12.8545C21.8355 13.7855 21.4618 14.5772 20.6385 15.1091C20.1381 15.4258 19.5808 15.5208 19.0108 15.5778C16.8005 15.8121 14.5839 15.8628 12.3736 15.8501C10.1507 15.8375 7.9277 15.7741 5.70474 15.6981C4.98275 15.6728 4.25443 15.5841 3.53877 15.4765C2.32913 15.2991 1.46781 14.4695 1.25881 13.2219C1.10048 12.2655 1.01182 11.2966 0.942153 10.3339C0.834489 8.7696 0.859821 7.20529 0.992818 5.64732C1.04982 4.919 1.13215 4.18434 1.28415 3.46869C1.55648 2.18938 2.44946 1.41673 3.74144 1.2584C5.81873 0.998735 7.9087 0.973402 9.99866 0.941736C10.5053 0.935402 11.0056 0.941736 11.5123 0.941736C11.506 0.916403 11.506 0.897403 11.506 0.87207ZM9.435 11.5942C11.297 10.5239 13.1273 9.46625 14.9892 8.39594C13.1209 7.31929 11.2906 6.26797 9.435 5.19766C9.435 7.34462 9.435 9.45358 9.435 11.5942Z"
               fill="#D6BF98"/>
          </svg>

        </a>
      </li>
      <li>
        <a href="https://twitter.com/concourtarm?s=11" target="_blank"
          rel="nofollow noreferrer noopener">
          <svg width="21" height="17" viewBox="0 0 21 17" fill="none"
             xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
            <path d="M0.651855 14.5679C2.8159 14.7478 4.76528 14.2372 6.53481 12.897C4.67826 12.7288 3.45409 11.7947 2.76369 10.0658H4.51001C4.51581 10.0252 4.51581 10.0368 4.52161 9.99618C2.56643 9.3812 1.51631 8.0642 1.35967 5.96978C1.95144 6.24826 2.51421 6.45132 3.17561 6.45712C2.1545 5.63328 1.51631 4.63538 1.41188 3.359C1.34806 2.55256 1.56273 1.80413 1.96885 1.07312C4.1619 3.62588 6.88872 5.07051 10.2131 5.27937C10.2131 4.82684 10.1783 4.40911 10.2189 4.00299C10.3988 2.3553 11.2632 1.17755 12.8065 0.591573C14.3497 0.00559747 15.777 0.318891 17.0127 1.42122C17.1984 1.58367 17.3434 1.62428 17.5987 1.47924C18.1615 1.15434 18.7707 0.922271 19.4089 0.788831C19.5365 0.759823 19.5771 0.725012 19.757 0.643788C19.4379 1.60107 18.8751 2.29148 18.0919 2.80783C18.1151 2.85425 18.1093 2.84264 18.1267 2.88906C18.8287 2.6918 19.5307 2.50034 20.2501 2.30308C20.2037 2.37851 20.1515 2.45973 20.0993 2.53515C19.6351 3.17915 19.0898 3.74191 18.4574 4.21766C18.3181 4.32209 18.2717 4.42072 18.2775 4.59477C18.4226 9.10852 15.7422 13.5642 11.6693 15.3512C8.00265 16.9641 4.37657 16.7494 0.878123 14.7478C0.814304 14.713 0.756286 14.6724 0.692467 14.6318C0.66926 14.626 0.663459 14.6028 0.651855 14.5679Z"
               fill="#D6BF98"/>
          </svg>

        </a>
      </li>
    </ul>
  </div>
</div>

          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

  <div class="requestPlatform">
    <div class="requestPlatformChild">
      <h4>Էլեկտրոնային հարցումների միասնական հարթակ</h4>

      <div class="requestPlatformItems">
        <div class="requestPlatformItem">
          <p>
            Հարգելի այցելու, հարթակի միջոցով կարող եք Սահմանադրական դատարան ուղարկել դիմում կամ հարցում
          </p>
          <a class="viewSite" href="https://e-request.am/" rel="noreferrer nofollow noopener" target="_blank">
            այցելել կայք
          </a>
        </div>
        <div class="requestPlatformItem">
          <a href="https://e-request.am/" rel="noreferrer nofollow noopener" target="_blank">
            <img src="/build/img/elektronayin_harcumner.svg" alt="">
            <p>Ուղարկել դիմում, հարցում կամ բողոք</p>
          </a>
        </div>
        <div class="requestPlatformItem">
          <a href="https://e-request.am/hy/e-letter/check" rel="noreferrer nofollow noopener" target="_blank">
            <img src="/build/img/elektronayin_harcumner_2.svg" alt="">
            <p>Հետևել գործի ընթացքին</p>
          </a>
        </div>
      </div>

    </div>
  </div>


  
    <footer>
  <div class="footerChild">
    <div class="footerLeft">
      <div class="leftInfo">
        <img src="/build/img/zinanshan.svg" alt="zinanshan">
                  <div class="leftInfoAddress">
            <div>Հայաստան, Երևան, 0019, Մարշալ Բաղրամյան պող. 10</div>
          </div>
          <p class="leftInfoPhone">
            <b>ՍԴ նախագահի ընդունարան</b> <br>
            <a href="tel:+374-11-588181">+374-11-588181</a>, 130
          </p>
                      <p>
              <b>Ընդհանուր բաժին</b>
              <br>
              <a href="tel:+374-11-588181">+374-11-588181</a>
            </p>
                        </div>
      <div id="map">
        <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d523.4484646110187!2d44.512756151084616!3d40.19042583062711!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x406abd1f2734b5c9%3A0x726e0b835fda11ba!2z0JrQvtC90YHRgtC40YLRg9GG0LjQvtC90L3Ri9C5INGB0YPQtA!5e0!3m2!1shy!2s!4v1640771212400!5m2!1shy!2s&language=hy"
            width="100%" height="100%" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe>
      </div>
    </div>

    <div class="footerRight">
      <ul>
        <li>
          <a href="/constitutional-court/about">
            Սահմանադրական դատարանի մասին
          </a>
        </li>
        <li>
          <a href="https://e-request.am/" rel="nofollow noopener nofollow" target="_blank">
            Առցանց դիմում
          </a>
        </li>
        <li>
          <a href="/faq/">
            Հաճախ տրվող հարցեր (FAQ)
          </a>
        </li>
        <li>
          <a href="http://old.concourt.am/" rel="nofollow noopener nofollow" target="_blank">
            Դեպի հին կայք
          </a>
        </li>

      </ul>
      <div class="eworks">
        <img src="/build/img/eworks_logo.svg" alt="e-works">
        <a href="https://www.e-works.am/" target="_blank" rel="noreferrer noopener nofollow">Design and
          development by e-Works</a>
      </div>
    </div>

  </div>

  <div class="footerChildText">
    <p>
      <b>Գաղտնիություն և տվյալների պաշտպանության քաղաքականություն</b> <br>
      <br>
      © 2021, Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են: Սույն կայքում տեղադրված լուսանկարները պաշտպանվում են հեղինակային և հարակից իրավունքների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ<span>:</span> Արգելվում է տեղադրված լուսանկարների վերարտադրումը, տարածումը, նկարազարդումը, հարմարեցումը և այլ ձևերով վերափոխումը, ինչպես նաև այլ եղանակներով օգտագործումը, եթե նման օգտագործումը չի թույլատրվել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանի աշխատակազմի կողմից<span>:</span>
    </p>
  </div>

</footer>

  
  
    <div class="copyright">
      <div>
        <img src="/build/img/footer.png" alt="">
        <p>
          Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանի վեբկայքն ստեղծվել է Եվրոպական միության և Եվրոպայի խորհրդի կողմից՝ Գործընկերություն հանուն լավ կառավարման (ԳԼԿ II) ծրագրային ձևաչափի շրջանակներում ֆինանսավորվող և Եվրոպայի խորհրդի կողմից իրականացվող «Աջակցություն դատական բարեփոխումների իրականացմանը` Հայաստանում դատական իշխանության անկախության և արհեստավարժության ամրապնդումը» ծրագրի շրջանակներում<span>:</span> Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանի վեբկայքում ներկայացված տեսակետները որևէ պարագայում չեն կարող համարվել Եվրոպական միության և/կամ Եվրոպայի խորհրդի պաշտոնական տեսակետի արտահայտում<span>:</span>
        </p>
      </div>
    </div>

  
</div></body>
</html>

Resolver

Resolver ASN
AS51225
Resolver IP
91.218.4.130
Resolver Network Name
Armenian internet traffic exchange 'Armix' foundation
Report ID
20220514T151417Z_webconnectivity_AM_49800_n1_x55e5irtbZqUWqEg
Platform
unknown
Software Name
ooniprobe-cli (3.9.2)
Measurement Engine
ooniprobe-engine (3.9.2)

Raw Measurement Data

Loading