OK
https://www.mfa.am
Armenia
Country
AS49800
Network
May 14, 2022, 03:16 PM UTC
Date & Time
Websites
Websites
Runtime: 3.1s
On May 14, 2022, 03:16 PM UTC, https://www.mfa.am was accessible when tested on AS49800 in Armenia.

Failures

HTTP Experiment
null
DNS Experiment
null
Control
null

DNS Queries

Resolver:
91.218.4.130
Query:
IN A www.mfa.am
Engine:
system
Name
Class
TTL
Type
DATA
@
IN
A
91.221.229.99

TCP Connections

Connection to 91.221.229.99:443 succeeded.

HTTP Requests

URL
GET https://www.mfa.am/hy/
Response Headers
Cache-Control:
no-cache
Connection:
keep-alive
Content-Type:
text/html; charset=UTF-8
Date:
Sat, 14 May 2022 15:15:49 GMT
Server:
nginx
Set-Cookie:
XSRF-TOKEN=eyJpdiI6IjN0Zlh2OFhZaERoQ2lwaE1ZRDV6Vmc9PSIsInZhbHVlIjoiYTltMFFtSExZU0IzeWFkbk1TTnZiUHc4ZXoyTVZxeldEdmFGSmQ4MzEzWldDVjd6dFFFdE8wRlFFM1NldGJXaTVsdlBWTGhEVDlnTWlpYTRGUmdvakE9PSIsIm1hYyI6ImIwNGM3NTQ3Mjg4Y2FmMzVkYTlhNzk3NzhlNjdhYjFmN2Y3MmI0MDExZTExYzg1YmM2Y2IxYjRkMmExMTkyN2YifQ%3D%3D; expires=Sat, 14-May-2022 17:15:49 GMT; Max-Age=7200; path=/; secure
Strict-Transport-Security:
max-age=31536000;includeSubDomains
Vary:
Accept-Encoding
Response Body
<!DOCTYPE html>
<!--[if lte IE 1]>
##########################################################################
#
#         _      _   _       _  _   _ _
#         (_)     | |  | |      | | | |  | (_)
# _ __ _ __ ___ _ ___ ___| |_ | |__ _  _ | |__| | ___| |___ __
# | '_ \| '__/ _ \| |/ _ \/ __| __| | '_ \| | | | | __ |/ _ \ | \ \/ /
# | |_) | | | (_) | | __/ (__| |_ | |_) | |_| | | | | | __/ | |> <
# | .__/|_| \___/| |\___|\___|\__| |_.__/ \__, | |_| |_|\___|_|_/_/\_\
# | |      _/ |            __/ |
# |_|      |__/            |___/
#
# URL: www.helix.am
#
##########################################################################
<![endif]-->
<html lang="hy">
<head>
    <!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->
  <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-21968533-1"></script>
  <script>
    window.dataLayer = window.dataLayer || [];
    function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
    gtag('js', new Date());

    gtag('config', 'UA-21968533-1');
  </script>
  
  <meta charset="utf-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no" />
  <meta name="description" content="homepage_description" />
  <meta name="keywords" content="" />
  <meta property="og:title" content="Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարություն" />
  <meta property="og:description" content="homepage_description" />
  <meta property="og:image" content="https://www.mfa.am/img/og-logo.png" />
  <meta property="og:type" content="website" />
  <meta name="format-detection" content="telephone=no" />
  <title>Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարություն</title>
  <link rel="icon" href="/favicon.png" />
  <link rel="shortcut icon" href="/favicon.ico" />
  <link rel="stylesheet" href="/build/css/main-fc1d3947eb.css" />
  <link rel="apple-touch-icon-precomposed" sizes="57x57" href="/img/apple-touch-icon-57x57-precomposed.png" />
  <link rel="apple-touch-icon-precomposed" sizes="72x72" href="/img/apple-touch-icon-72x72-precomposed.png" />
  <link rel="apple-touch-icon-precomposed" sizes="114x114" href="/img/apple-touch-icon-114x114-precomposed.png" />
  <script src="/build/js/top-libs-61880a417b.js"></script>
  <script>
    var $locSettings = {"trans":{"lng.no_content.popup.text":"\u0532\u0578\u057e\u0561\u0576\u0564\u0561\u056f\u0578\u0582\u0569\u0575\u0578\u0582\u0576\u0568 \u057f\u057e\u0575\u0561\u056c \u056c\u0565\u0566\u057e\u0578\u057e \u0570\u0561\u057d\u0561\u0576\u0565\u056c\u056b \u0579\u0567, \u0581\u0561\u0576\u056f\u0561\u0576\u0578\u055e\u0582\u0574 \u0565\u0584 \u0583\u0578\u0583\u0578\u056d\u0565\u056c \u056c\u0565\u0566\u0578\u0582\u0576:","base.label.yes":"\u0531\u0575\u0578","base.label.no":"\u0548\u0579"}},
      $baseUrl = 'https://www.mfa.am',
      $baseUrlLng = 'https://www.mfa.am/hy',
      $cLngCode = 'hy';
      $csrfToken = 'UNO8ZTL0tI0Whd9oq6Orp7OckELGp3WaqwDLouUM';
  </script>
</head>
<body class="hy">

  <header>
    <div class="top-bg-box pr">
      <div class="top-box">

        <div class="center pr clear-fix">
          <div class="top-cols fl">
            <a href="https://www.mfa.am/hy/" class="logo ver-top-box sprite-b pr">
              <span class="logo-text db fb tu">Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարություն</span>
            </a>
            <div id="burger" class="dn">
              <div class="lines line-1"></div>
              <div class="lines line-2"></div>
              <div class="lines line-3"></div>
            </div>
          </div>
          <div class="top-cols fl pr">

            <div class="top-right-box clear-fix">
              <div class="top-right-link fl sprite-b pr">
                <div class="top-right-text ver-top-box fs12">Տառատեսակի չափսը</div><div class="for-text-box ver-top-box clear-fix">
                  <div class="for-text sprite-b fl pr trans-background normal"></div>
                  <div class="for-text sprite-b fl pr trans-background middle"></div>
                  <div class="for-text sprite-b fl pr trans-background big"></div>
                </div><div class="theme-box ver-top-box">
                  <span class="theme-box__title fs12 ver-top-box">Կայքի գույնը</span><button class="theme-box__btn theme-box__btn--dark ver-top-box pr" type="button"></button><button class="theme-box__btn theme-box__btn--normal ver-top-box pr" type="button"></button>
                </div>

              </div>
              <ul class="language-list flr clear-fix">
                                  <li class="fl pr">
                    <a href="https://www.mfa.am/hy" class="db fs15 tu active arm">Հայ</a>
                  </li>
                                  <li class="fl pr">
                    <a href="https://www.mfa.am/en" class="db fs15 tu arl">Eng</a>
                  </li>
                                  <li class="fl pr">
                    <a href="https://www.mfa.am/ru" class="db fs15 tu arl">Рус</a>
                  </li>
                                  <li class="fl pr">
                    <a href="https://www.mfa.am/fr" class="db fs15 tu arl">Fra</a>
                  </li>
                              </ul>
            </div>

            <form action="https://www.mfa.am/hy/search" class="search-form" method="get" id="search-form">
              <div class="search-form-box sprite-b pr">
                <input class="input-field fs15" type="text" name="q" placeholder="Որոնել այստեղ" value="" />
                <input class="blue-btn db fs14 tc trans-background" type="submit" value="Որոնել" />
              </div>
            </form>

          </div>
        </div>

      </div>

    </div>

    <div class="navigation-box">
      <div class="center">
        <nav>
          <ul class="table tc">
            <li class="table-cell">
                <a href="/hy/overview" class="db pr">Հայաստան</a>
              </li><li class="table-cell">
                <a href="/hy/mission" class="db pr">Նախարարություն</a>
              </li><li class="table-cell">
                <a href="https://www.mfa.am/hy/foreign-policy/" class="db pr">Արտաքին քաղաքականություն</a>
              </li><li class="table-cell">
                <a href="/hy/news" class="db pr">Տեղեկատվություն</a>
              </li><li class="table-cell">
                <a href="/hy/cons_resep/" class="db pr">Հյուպատոսական ծառայություն</a>
              </li>          </ul>
        </nav>
      </div>
    </div>

  </header>

  <main>
        
    
  <div class="home-page">

    <div class="center">

              <div class="fade-slider-wrapper pr">
                                  <div class="slider-box clear-fix">
              <img class="flr" src="https://www.mfa.am/images/news/1/16524504196817.jpeg" alt="Քաղաքական խորհրդակցություններ Հայաստանի և Չեռնոգորիայի արտաքին գործերի նախարարությունների միջև" />
              <div class="slider-text-content">
                <div class="slider-text-inner">
                  <a href="https://www.mfa.am/hy/press-releases/2022/05/13/Arm_Mon/11448" class="title db fs24 fb three-dots">Քաղաքական խորհրդակցություններ Հայաստանի և Չեռնոգորիայի արտաքին գործերի նախարարությունների միջև</a>
                  <p class="description fs20 three-dots">Մայիսի 12-ին Պոդգորիցայում տեղի ունեցան քաղաքական խորհրդակցություններ Հայաստանի և Չեռնոգորիայի արտաքին գործերի նախարարությունների միջև։</p>
                  <div class="date italic">13 մայիսի, 2022</div>
                </div>
              </div>
            </div>
                                  <div class="slider-box clear-fix">
              <img class="flr" src="https://www.mfa.am/images/news/1/16524433718239.jpeg" alt="Հայաստանի և Տաջիկստանի ԱԳ նախարարների հանդիպումը" />
              <div class="slider-text-content">
                <div class="slider-text-inner">
                  <a href="https://www.mfa.am/hy/press-releases/2022/05/13/fms_arm_taj/11447" class="title db fs24 fb three-dots">Հայաստանի և Տաջիկստանի ԱԳ նախարարների հանդիպումը</a>
                  <p class="description fs20 three-dots">Մայիսի&nbsp;13-ին աշխատանքային այցով Դուշանբեում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության ԱԳ նախարար Արարատ Միրզոյանը հանդիպում է ունեցել Տաջիկստանի Հանրապետության ԱԳ նախարար Սիրոջիդդին Մուխրիդդինի հետ։
&nbsp;</p>
                  <div class="date italic">13 մայիսի, 2022</div>
                </div>
              </div>
            </div>
                                  <div class="slider-box clear-fix">
              <img class="flr" src="https://www.mfa.am/images/news/12/16524351282615.jpeg" alt="Foreign Minister of Armenia Ararat Mirzoyan participated in the session of CIS Council of Foreign Ministers" />
              <div class="slider-text-content">
                <div class="slider-text-inner">
                  <a href="https://www.mfa.am/hy/press-releases/2022/05/13/fm_cis/11446" class="title db fs24 fb three-dots">Foreign Minister of Armenia Ararat Mirzoyan participated in the session of CIS Council of Foreign Ministers</a>
                  <p class="description fs20 three-dots">Մայիսի 13-ին Տաջիկստանի մայրաքաղաք Դուշանբեում Հայաստանի Հանրապետության ԱԳ նախարար Արարատ Միրզոյանը մասնակցել է ԱՊՀ մասնակից պետությունների արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի (ԱԳՆԽ) նիստին։</p>
                  <div class="date italic">13 մայիսի, 2022</div>
                </div>
              </div>
            </div>
                                  <div class="slider-box clear-fix">
              <img class="flr" src="https://www.mfa.am/images/news/1/16523707564967.jpeg" alt="Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի ԱԳ նախարարների հանդիպումը" />
              <div class="slider-text-content">
                <div class="slider-text-inner">
                  <a href="https://www.mfa.am/hy/press-releases/2022/05/12/fms_arm_rus_az/11445" class="title db fs24 fb three-dots">Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի ԱԳ նախարարների հանդիպումը</a>
                  <p class="description fs20 three-dots">Մայիսի 12-ին Դուշանբեում տեղի է ունեցել Հայաստանի, Ռուսաստանի ու Ադրբեջանի ԱԳ նախարարների հանդիպումը։</p>
                  <div class="date italic">12 մայիսի, 2022</div>
                </div>
              </div>
            </div>
                                  <div class="slider-box clear-fix">
              <img class="flr" src="https://www.mfa.am/images/news/1/16523651825656.jpeg" alt="Հայաստանի և Ռուսաստանի ԱԳ նախարարների հանդիպումը Դուշանբեում" />
              <div class="slider-text-content">
                <div class="slider-text-inner">
                  <a href="https://www.mfa.am/hy/press-releases/2022/05/12/fma_mirzoyan_lavrov/11444" class="title db fs24 fb three-dots">Հայաստանի և Ռուսաստանի ԱԳ նախարարների հանդիպումը Դուշանբեում</a>
                  <p class="description fs20 three-dots">Մայիսի 12-ին ԱՊՀ ԱԳ նախարարների խորհրդի նիստին մասնակցելու նպատակով Տաջիկստանի մայրաքաղաք Դուշանբեում գտնվող ՀՀ ԱԳ նախարար Արարատ Միրզոյանը հանդիպում է ունեցել ՌԴ ԱԳ նախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։
&nbsp;</p>
                  <div class="date italic">12 մայիսի, 2022</div>
                </div>
              </div>
            </div>
                                  <div class="slider-box clear-fix">
              <img class="flr" src="https://www.mfa.am/images/news/1/16518233324997.jpeg" alt="ՀՀ ԱԳ նախարար Արարատ Միրզոյանի հանդիպումը ԱՄՆ Սենատի հանրապետականների ղեկավար Միթչ Մաքքոնելի հետ" />
              <div class="slider-text-content">
                <div class="slider-text-inner">
                  <a href="https://www.mfa.am/hy/press-releases/2022/05/06/Mirzoyan_McConnell/11441" class="title db fs24 fb three-dots">ՀՀ ԱԳ նախարար Արարատ Միրզոյանի հանդիպումը ԱՄՆ Սենատի հանրապետականների ղեկավար Միթչ Մաքքոնելի հետ</a>
                  <p class="description fs20 three-dots">Մայիսի 5-ին ԱՄՆ-ում աշխատանքային այցով գտնվող ՀՀ ԱԳ նախարար Արարատ Միրզոյանը հանդիպում է ունեցել ԱՄՆ Սենատի հանրապետականների ղեկավար Միթչ Մաքքոնելի հետ:&nbsp;
&nbsp;</p>
                  <div class="date italic">06 մայիսի, 2022</div>
                </div>
              </div>
            </div>
                                  <div class="slider-box clear-fix">
              <img class="flr" src="https://www.mfa.am/images/news/1/16518204325706.jpeg" alt="ՀՀ ԱԳ նախարար Արարատ Միրզոյանի հանդիպումը ԱՄՆ Սենատի արտաքին հարաաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Բոբ Մենենդեսի հետ" />
              <div class="slider-text-content">
                <div class="slider-text-inner">
                  <a href="https://www.mfa.am/hy/press-releases/2022/05/06/US-Menendes/11440" class="title db fs24 fb three-dots">ՀՀ ԱԳ նախարար Արարատ Միրզոյանի հանդիպումը ԱՄՆ Սենատի արտաքին հարաաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Բոբ Մենենդեսի հետ</a>
                  <p class="description fs20 three-dots">Մայիսի 5-ին ԱՄՆ աշխատանքային այցի շրջանակներում ՀՀ ԱԳ նախարար Արարատ Միրզոյանը հանդիպում է ունեցել ԱՄՆ Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ, սենատոր Բոբ Մենենդեսի հետ։</p>
                  <div class="date italic">06 մայիսի, 2022</div>
                </div>
              </div>
            </div>
                                  <div class="slider-box clear-fix">
              <img class="flr" src="https://www.mfa.am/images/news/1/16518139556987.jpeg" alt="ՀՀ ԱԳ նախարար Արարատ Միրզոյանի հանդիպումը Միջազգային հանրապետական ինստիտուտի Եվրասիայի տարածաշրջանային տնօրենի հետ" />
              <div class="slider-text-content">
                <div class="slider-text-inner">
                  <a href="https://www.mfa.am/hy/press-releases/2022/05/06/Armenia_IRI/11439" class="title db fs24 fb three-dots">ՀՀ ԱԳ նախարար Արարատ Միրզոյանի հանդիպումը Միջազգային հանրապետական ինստիտուտի Եվրասիայի տարածաշրջանային տնօրենի հետ</a>
                  <p class="description fs20 three-dots">Մայիսի 5-ին ԱՄՆ կատարած աշխատանքային այցի շրջանակներում ՀՀ ԱԳ նախարար Արարատ Միրզոյանն Վաշինգտոնում հանդիպում է ունեցել Միջազգային հանրապետական ինստիտուտի Եվրասիայի տարածաշրջանային տնօրեն Ստիվեն Նիքսի հետ։&nbsp;
&nbsp;</p>
                  <div class="date italic">06 մայիսի, 2022</div>
                </div>
              </div>
            </div>
                  </div>
      
      <div class="home-sidebars clear-fix">

        <aside class="home-left-sidebar fl">

                      <div class="warning-box">
              <h3 class="title fb fs22 sprite-b pr icon-advice">Ի գիտություն Ուկրաինայում գտնվող ՀՀ քաղաքացիների</h3>
              <div><p style="text-align: justify;">ՀՀ քաղաքացիներին հյուպատոսական աջակցություն և այլ խնդիրների հետ կապված խորհրդատվություն տրամադրելու նպատակով ՀՀ ԱԳՆ ներկայացուցիչներ են գործուղվել Լեհաստանի, Սլովակիայի, Հունգարիայի, Ռումինիայի և Մոլդովայի՝ Ուկրաինայի հետ սահմանամերձ մի քանի քաղաքներ։</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Ավելի մանրամասն տեղեկատվությանը&nbsp;և համապատասխան կոնտակտային տվյալներին կարող եք ծանոթանալ&nbsp;<a href="https://www.mfa.am/hy/press-releases/2022/03/01/information_ukraine/11324">https://www.mfa.am/hy/press-releases/2022/03/01/information_ukraine/11324</a>&nbsp;հղումով:</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p></div>
            </div>
                      <div class="warning-box">
              <h3 class="title fb fs22 sprite-b pr icon-advice">COVID-19</h3>
              <div><p>COVID-19 hամաճարակով պայմանավորված այլ պետություններ մուտքի սահմանափակումների մասին</p>
<p><a href="https://www.mfa.am/hy/restrictions">https://www.mfa.am/hy/restrictions</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ՀՀ մուտք գործելու ընթացակարգում փոփոխությունների վերաբերյալ`</p>
<p><a href="https://www.mfa.am/hy/COVID-19/2022/05/01/covid-19/10955" target="_blank">https://www.mfa.am/hy/COVID-19/2022/05/01/covid-19/10955</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Արտերկրում ՀՀ դիվանագիտական ծառայության մարմիններում գործող թեժ գծերի տվյալներին կարող եք ծանոթանալ այստեղ`<a href="https://www.mfa.am/hy/COVID-19/2020/03/11/dip-c/10146" target="_blank">https://www.mfa.am/hy/COVID-19/2020/03/11/dip-c/10146</a></p>
<div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: -65px; top: 55px;">&nbsp;</div></div>
            </div>
          
                      <article class="measure-box">
              <h2 class="title fb fs26">Առաջիկա միջոցառումներ</h2>
              <div class="measure-inner">
                                  <a href="https://www.mfa.am/hy/upcoming-events/2022/05/02/110" class="measure-container db clear-fix">
                    <span class="date db fl italic">02 Մայիսի, 2022</span>
                    <span class="text db">
                      <span class="three-dots db fs18">Հայաստանի դիվանագիտական դպրոց ընդունելության վերաբերյալ</span>
                    </span>
                  </a>
                              </div>
            </article>
          
          <div class="soc-box tc">
            <span class="soc-title fb fs20 ver-top-box">Հետևեք մեզ`</span><ul class="soc-list ver-top-box clear-fix">
                              <li class="fl">
                  <a href="https://www.facebook.com/MFA.Armenia/" class="soc-link db trans-background" target="_blank">
                    <span class="table">
                      <span class="table-cell">
                        <img src="https://www.mfa.am/images/social/1/15985235656626.png" alt="Facebook" />
                      </span>
                    </span>
                  </a>
                </li>
                              <li class="fl">
                  <a href="https://twitter.com/MFAofArmenia" class="soc-link db trans-background" target="_blank">
                    <span class="table">
                      <span class="table-cell">
                        <img src="https://www.mfa.am/images/social/1/15568960327731.png" alt="Twitter" />
                      </span>
                    </span>
                  </a>
                </li>
                              <li class="fl">
                  <a href="https://www.youtube.com/user/MFAofArmenia/featured" class="soc-link db trans-background" target="_blank">
                    <span class="table">
                      <span class="table-cell">
                        <img src="https://www.mfa.am/images/social/1/15568960605011.png" alt="Youtube" />
                      </span>
                    </span>
                  </a>
                </li>
                              <li class="fl">
                  <a href="https://www.instagram.com/mfa_of_armenia/" class="soc-link db trans-background" target="_blank">
                    <span class="table">
                      <span class="table-cell">
                        <img src="https://www.mfa.am/images/social/1/15568960772802.png" alt="Instagram" />
                      </span>
                    </span>
                  </a>
                </li>
                              <li class="fl">
                  <a href="https://t.me/MFAofArmenia" class="soc-link db trans-background" target="_blank">
                    <span class="table">
                      <span class="table-cell">
                        <img src="https://www.mfa.am/images/social/1/15568962715506.png" alt="Telegram" />
                      </span>
                    </span>
                  </a>
                </li>
                              <li class="fl">
                  <a href="https://www.flickr.com/photos/169128117@N06" class="soc-link db trans-background" target="_blank">
                    <span class="table">
                      <span class="table-cell">
                        <img src="https://www.mfa.am/images/social/1/15568962851729.png" alt="Flicker" />
                      </span>
                    </span>
                  </a>
                </li>
                          </ul>
          </div>

          <div class="social-plugin-box">

            <div class="twitter-box scroller-block ver-top-box">
              <a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/MFAofArmenia">Tweets by MFAofArmenia</a>
              <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

            </div><div class="facebook-scroll-box scroller-block ver-top-box">

              <div class="fb-page" data-href="https://www.facebook.com/MFA.Armenia/" data-tabs="timeline" data-small-header="false" data-adapt-container-width="true" data-hide-cover="false" data-show-facepile="true" data-height="1000">
                <blockquote cite="https://www.facebook.com/facebook" class="fb-xfbml-parse-ignore">
                  <a href="https://www.facebook.com/facebook">Facebook</a>
                </blockquote>
              </div>

              <div id="fb-root"></div>

            </div>

          </div>

          <div class="email-box sprite-b tc">
            <p class="fb fs20">Տեղեկատվության ազատության ապահովման համար պատասխանատու` <span id="e744104159">[javascript protected email address]</span><script type="text/javascript">/*<![CDATA[*/eval("var a=\"mZwjsz+foyYb-CMn8GDpIF.S6xEdgiXLAKT5NJrB1QVvU7tROq34_k0ac@2eHPhl9Wu\";var b=a.split(\"\").sort().join(\"\");var c=\"eca47ec72ea0CktQwQk\";var d=\"\";for(var e=0;e<c.length;e++)d+=b.charAt(a.indexOf(c.charAt(e)));document.getElementById(\"e744104159\").innerHTML=\"<a class=\\\"fb\\\" href=\\\"mailto:\"+d+\"\\\">\"+d+\"</a>\"")/*]]>*/</script></p>
          </div>

          <div class="hot-line-box fs20 tc">
            <div class="hot-line-inner">
              <span class="ver-top-box">Թեժ գիծ`</span>
              <a href="tel:+37460620111,+37455620111Whatsapp,Viber" class="ver-top-box fb">+374 (60) 620 111, +374 (55) 620 111 (Whatsapp, Viber)</a>
            </div>
            <div class="hot-line-inner">
              <span class="ver-top-box">Էլ. փոստ`</span>
              <span id="e348216435">[javascript protected email address]</span><script type="text/javascript">/*<![CDATA[*/eval("var a=\"c0urZR-jmJNbQpvFPAf_i9Wn+OewXLUMgSYh@k1dH5E6lKqtTa7s.DzoV83yI2BxGC4\";var b=a.split(\"\").sort().join(\"\");var c=\"ToI.azKpDq5u5D\";var d=\"\";for(var e=0;e<c.length;e++)d+=b.charAt(a.indexOf(c.charAt(e)));document.getElementById(\"e348216435\").innerHTML=\"<a class=\\\"ver-top-box fb\\\" href=\\\"mailto:\"+d+\"\\\">\"+d+\"</a>\"")/*]]>*/</script>
            </div>
          </div>

                    <div class="simple-article-group">
            <div class="simple-article-box ver-top-box">
              <a href="https://www.mfa.am/hy/int_ext_re/" class="simple-article-inner-link db pr" style="background-image: url('/images/banner/1/15538462212417.jpeg');" target="_blank">
                <span class="title db fb">Ներքին և արտաքին ազդարարման համար պատասխանատու անձի տվյալները</span>
              </a>
            </div><div class="simple-article-box ver-top-box">
              <a href="https://www.mfa.am/hy/nagorno-karabakh-issue/" class="simple-article-inner-link db pr" style="background-image: url('/images/banner/1/15538459449647.jpeg');" target="_blank">
                <span class="title db fb">Արցախ (Լեռնային Ղարաբաղ). պատմություն, մշակույթ, հիմնախնդրի կարգավորման գործընթաց</span>
              </a>
            </div>          </div>
                                            <div class="simple-article-group"><div class="simple-article-box ver-top-box">
              <a href="http://www.diplomaticacademy.am/hy/" class="simple-article-inner-link db pr" style="background-image: url('/images/banner/1/15356985234906.png');" target="_blank">
                <span class="title db fb">Հայաստանի դիվանագիտական դպրոց</span>
              </a>
            </div><div class="simple-article-box ver-top-box">
              <a href="https://www.e-draft.am/" class="simple-article-inner-link db pr" style="background-image: url('/images/banner/1/15296519062633.jpeg');" target="_blank">
                <span class="title db fb">e-draft.am - Իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք</span>
              </a>
            </div></div><div class="simple-article-group"><div class="simple-article-box ver-top-box">
              <a href="https://www.mfa.am/hy/citizenship/" class="simple-article-inner-link db pr" style="background-image: url('/images/banner/1/15296524074519.jpeg');" target="_blank">
                <span class="title db fb">ՀՀ քաղաքացիություն ստանալու և դադարեցնելու գործընթացները</span>
              </a>
            </div><div class="simple-article-box ver-top-box">
              <a href="https://evisa.mfa.am" class="simple-article-inner-link db pr" style="background-image: url('/images/banner/1/15296536730678.jpeg');" target="_blank">
                <span class="title db fb">ՀՀ էլեկտրոնային վիզայի տրամադրման համակարգ</span>
              </a>
            </div></div>                  </aside>

        <aside class="home-right-sidebar">

                      <div class="home-news-listing pr">
              <h2 class="title fb fs26">Լրահոս</h2>
              <ul class="home-news-items-list">

                                                    <li class="home-news-item">
                    <a href="https://www.mfa.am/hy/press-releases/2022/05/13/Arm_Mon/11448" class="link three-dots db fb">Քաղաքական խորհրդակցություններ Հայաստանի և Չեռնոգորիայի արտաքին գործերի նախարարությունների միջև</a>
                    <div class="date fs14 italic">13 մայիսի, 2022</div>
                    <p class="short-description fs14 three-dots">Մայիսի 12-ին Պոդգորիցայում տեղի ունեցան քաղաքական խորհրդակցություններ Հայաստանի և Չեռնոգորիայի արտաքին գործերի նախարարությունների միջև։</p>
                  </li>
                                                    <li class="home-news-item">
                    <a href="https://www.mfa.am/hy/press-releases/2022/05/13/fms_arm_taj/11447" class="link three-dots db fb">Հայաստանի և Տաջիկստանի ԱԳ նախարարների հանդիպումը</a>
                    <div class="date fs14 italic">13 մայիսի, 2022</div>
                    <p class="short-description fs14 three-dots">Մայիսի&nbsp;13-ին աշխատանքային այցով Դուշանբեում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության ԱԳ նախարար Արարատ Միրզոյանը հանդիպում է ունեցել Տաջիկստանի Հանրապետության ԱԳ նախարար Սիրոջիդդին Մուխրիդդինի հետ։
&nbsp;</p>
                  </li>
                                                    <li class="home-news-item">
                    <a href="https://www.mfa.am/hy/press-releases/2022/05/13/fm_cis/11446" class="link three-dots db fb">Foreign Minister of Armenia Ararat Mirzoyan participated in the session of CIS Council of Foreign Ministers</a>
                    <div class="date fs14 italic">13 մայիսի, 2022</div>
                    <p class="short-description fs14 three-dots">Մայիսի 13-ին Տաջիկստանի մայրաքաղաք Դուշանբեում Հայաստանի Հանրապետության ԱԳ նախարար Արարատ Միրզոյանը մասնակցել է ԱՊՀ մասնակից պետությունների արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի (ԱԳՆԽ) նիստին։</p>
                  </li>
                                                    <li class="home-news-item">
                    <a href="https://www.mfa.am/hy/press-releases/2022/05/12/fms_arm_rus_az/11445" class="link three-dots db fb">Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի ԱԳ նախարարների հանդիպումը</a>
                    <div class="date fs14 italic">12 մայիսի, 2022</div>
                    <p class="short-description fs14 three-dots">Մայիսի 12-ին Դուշանբեում տեղի է ունեցել Հայաստանի, Ռուսաստանի ու Ադրբեջանի ԱԳ նախարարների հանդիպումը։</p>
                  </li>
                                                    <li class="home-news-item">
                    <a href="https://www.mfa.am/hy/press-releases/2022/05/12/fma_mirzoyan_lavrov/11444" class="link three-dots db fb">Հայաստանի և Ռուսաստանի ԱԳ նախարարների հանդիպումը Դուշանբեում</a>
                    <div class="date fs14 italic">12 մայիսի, 2022</div>
                    <p class="short-description fs14 three-dots">Մայիսի 12-ին ԱՊՀ ԱԳ նախարարների խորհրդի նիստին մասնակցելու նպատակով Տաջիկստանի մայրաքաղաք Դուշանբեում գտնվող ՀՀ ԱԳ նախարար Արարատ Միրզոյանը հանդիպում է ունեցել ՌԴ ԱԳ նախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։
&nbsp;</p>
                  </li>
                              </ul>

                              <a href="https://www.mfa.am/hy/news/" class="see-more-btn db fl fs14 trans-all">տեսնել ավելին</a>

                <div class="datepicker-box">
                  <div class="datepicker fs14 sprite-b select-none">Ընտրեք ժամանակահատված</div>
                  <div class="datepicker-main-box dn">
                    <div id="datepicker"></div>
                    <form id="date-filter-form" action="https://www.mfa.am/hy/news/" method="get">
                      <div class="tr">
                        <input type="hidden" name="start_date" id="filter-date-from" value="" />
                        <input type="hidden" name="end_date" id="filter-date-to" value="" />
                        <input class="dark-blue-btn ver-top-box fs14 trans-background" type="submit" value="Փնտրել" />
                      </div>
                    </form>
                  </div>
                </div>
                          </div>
          
          <div class="subscribe-box">
            <div class="subscribe-cols first tc pr">
              <div class="subscribe-title subscribe-toggle ver-top-box sprite-b fb fs22 trans-color">Բաժանորդագրություն</div>
              <button class="subscribe-button subscribe-toggle sprite-b" type="button"></button>
            </div>
            <div class="subscribe-cols second dn">
              <form action="https://www.mfa.am/hy/subscribe/" id="subscribe-form" method="post" autocomplete="off">
                <div class="subscribe-form-box">

                  <div class="subscribe-checkbox-list pr clear-fix select-none">
                                        <div class="subscribe-checkbox-list-left fl">
                                                                    <input class="dn" type="checkbox" name="languages[]" id="subscribe-hy" value="armenian" />
                        <label for="subscribe-hy" class="db fs14 sprite-b pr">Հայերեն</label>
                                              <input class="dn" type="checkbox" name="languages[]" id="subscribe-en" value="english" />
                        <label for="subscribe-en" class="db fs14 sprite-b pr">Անգլերեն</label>
                                          </div>
                    <div class="subscribe-checkbox-list-right">
                                              <input class="dn" type="checkbox" name="languages[]" id="subscribe-ru" value="russian" />
                        <label for="subscribe-ru" class="db fs14 sprite-b pr">Ռուսերեն</label>
                                              <input class="dn" type="checkbox" name="languages[]" id="subscribe-fr" value="french" />
                        <label for="subscribe-fr" class="db fs14 sprite-b pr">Ֆրանսերեն</label>
                                          </div>
                  </div>

                  <div class="subscribe-inner-box pr">
                    <input class="fs16" type="text" name="email" placeholder="example@mail.com" />
                    <input type="hidden" name="_token" value="UNO8ZTL0tI0Whd9oq6Orp7OckELGp3WaqwDLouUM">
                    <button class="subscribe-btn sprite-b trans-background" type="submit"></button>
                  </div>
                </div>
              </form>
            </div>
          </div>

                      <div class="simple-article-group">
              <div class="simple-article-box ver-top-box">
                <a href="https://www.e-request.am/hy/" class="simple-article-inner-link db pr" style="background-image: url('/images/banner/1/15335362123203.png');" target="_blank">
                  <span class="title db fb">ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐԻ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՀԱՐԹԱԿ</span>
                </a>
              </div><div class="simple-article-box ver-top-box">
                <a href="http://francophonieerevan2018.am/hy" class="simple-article-inner-link db pr" style="background-image: url('/images/banner/1/15529181443303.png');" target="_blank">
                  <span class="title db fb">Հայաստանի նախագահությունը Ֆրանկոֆոնիայի գագաթաժողովում</span>
                </a>
              </div>            </div>
          


                        <div class="simple-article-group simple-article-group--big">
              <div class="simple-article-box ver-top-box">
                <a href="https://www.mfa.am/hy/embassy-news/" class="simple-article-inner-link db pr" style="background-image: url('/images/banner/1/15985348164141.png');" target="_blank">
                  <span class="title db fb">ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչությունների լրահոս</span>
                </a>
              </div><div class="simple-article-box ver-top-box">
                <a href="https://www.e-gov.am/" class="simple-article-inner-link db pr" style="background-image: url('/images/banner/1/15985349434096.png');" target="_blank">
                  <span class="title db fb">Հայաստանի Հանրապետության պետական գերատեսչությունների էլեկտրոնային կառավարման համակարգ</span>
                </a>
              </div>            </div>
                                  <div class="simple-article-group">
              <div class="simple-article-box ver-top-box">
                <a href="http://despan.am/hy/home/" class="simple-article-inner-link db pr" style="background-image: url('/images/banner/1/15687939365755.jpeg');" target="_blank">
                  <span class="title db fb">Հայաստանի դիվանագիտական ներկայացուցիչներ</span>
                </a>
              </div><div class="simple-article-box ver-top-box">
                <a href="https://www.mfa.am/hy/accreditation/" class="simple-article-inner-link db pr" style="background-image: url('/images/banner/1/15296530223304.jpeg');" target="_blank">
                  <span class="title db fb">ՀՀ ԱԳ նախարարությունում 2019թ. համար լրագրողների կարճաժամկետ և երկարաժամկետ հավատարմագրման ընթացակարգ</span>
                </a>
              </div>            </div>
          
                      <div class="interactive-map-box">
              <h4 class="title fb fs18">Հայաստանը միջազգային հարաբերությունների համակարգում</h4>
              <div class="interactive-map">
                <div id="interactive-map" data-url="https://www.mfa.am/hy/bilateral-relations" data-img-src="/img/flags"></div>
                <div class="interactive-map-zoom dn pa tc">
                  <button class="interactive-map-zoom__btn fb fs20" type="button">+</button><button class="interactive-map-zoom__btn interactive-map-zoom__btn--out fb fs20" type="button">-</button>
                </div>
              </div>
            </div>
          
        </aside>

      </div>

    </div>

  </div>

  <div class="interactive-map-tooltip fb sprite-b dn"></div>

  </main>

  <footer>

    <div class="bottom-up-box">
      <div class="center clear-fix">

        <div class="bottom-up-cols fl">
            <h3 class="title fb fs20"><a href="/hy/overview">Հայաստան</a></h3>
            <ul>
                                                <li>
                    <a class="db fb" href="/hy/overview">Հայաստանի մասին</a>
                  </li>
                                  <li>
                    <a class="db fb" href="https://www.mfa.am/hy/study-in-armenia/">Ուսումնառություն Հայաստանում</a>
                  </li>
                                  <li>
                    <a class="db fb" href="https://www.mfa.am/hy/doing-business-in-armenia/">Բիզնես Հայաստանում</a>
                  </li>
                                  <li>
                    <a class="db fb" href="https://www.mfa.am/hy/Links/">Հղումներ</a>
                  </li>
                                          </ul>
          </div><div class="bottom-up-cols fl">
            <h3 class="title fb fs20"><a href="/hy/mission">Նախարարություն</a></h3>
            <ul>
                                                <li>
                    <a class="db fb" href="/hy/mission">ԱԳՆ</a>
                  </li>
                                  <li>
                    <a class="db fb" href="/hy/embassies">ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչություններ</a>
                  </li>
                                  <li>
                    <a class="db fb" href="/hy/state-protocol-of-the-republic-of-armenia/">Արարողակարգ</a>
                  </li>
                                  <li>
                    <a class="db fb" href="/hy/by-country">Դիվանագիտական ներկայացուցչություններ Հայաստանում</a>
                  </li>
                                  <li>
                    <a class="db fb" href="/hy/procurement-announcements/">Գնումների գործընթաց</a>
                  </li>
                                  <li>
                    <a class="db fb" href="/hy/work-in-mfa/">Աշխատանք ԱԳՆ-ում</a>
                  </li>
                                  <li>
                    <a class="db fb" href="/hy/interbudget/">ՀՀ ԱԳՆ բյուջե</a>
                  </li>
                                  <li>
                    <a class="db fb" href="/hy/int_ext_re/">Ներքին և արտաքին ազդարարում</a>
                  </li>
                                          </ul>
          </div><div class="bottom-up-cols fl">
            <h3 class="title fb fs20"><a href="https://www.mfa.am/hy/foreign-policy/">Արտաքին քաղաքականություն</a></h3>
            <ul>
                                                <li>
                    <a class="db fb" href="https://www.mfa.am/hy/bilateral-relations/">Երկկողմ և բազմակողմ հարաբերությունները` այբբենական դասակարգմամբ</a>
                  </li>
                                  <li>
                    <a class="db fb" href="https://www.mfa.am/hy/security-and-defense/">Անվտանգություն և պաշտպանություն</a>
                  </li>
                                  <li>
                    <a class="db fb" href="https://www.mfa.am/hy/non-proliferation-strategic-export-control-and-nuclear-security/">Չտարածում, ռազմավարական արտահանման վերահսկում և միջուկային անվտանգություն</a>
                  </li>
                                  <li>
                    <a class="db fb" href="/hy/genocide/">Ցեղասպանության ճանաչում</a>
                  </li>
                                  <li>
                    <a class="db fb" href="/hy/nagorno-karabakh-issue/">Արցախ (Լեռնային Ղարաբաղ)</a>
                  </li>
                                          </ul>
          </div><div class="bottom-up-cols fl">
            <h3 class="title fb fs20"><a href="/hy/news">Տեղեկատվություն</a></h3>
            <ul>
                                                <li>
                    <a class="db fb" href="https://www.mfa.am/hy/awaa/">Ադրբեջանի պատերազմն Արցախի դեմ</a>
                  </li>
                                  <li>
                    <a class="db fb" href="https://www.mfa.am/hy/news/">Նորություններ</a>
                  </li>
                                  <li>
                    <a class="db fb" href="/hy/photo-gallery">Տեսադարան</a>
                  </li>
                                  <li>
                    <a class="db fb" href="/hy/announcements/">Լրատվամիջոցների համար</a>
                  </li>
                                  <li>
                    <a class="db fb" href="https://www.mfa.am/hy/mfa-annual-report/">ԱԳՆ տարեկան հաշվետվություն</a>
                  </li>
                                  <li>
                    <a class="db fb" href="/hy/sample-of-inquiry">Տեղեկատվության ստացում</a>
                  </li>
                                  <li>
                    <a class="db fb" href="https://library.mfa.am/hy/home/">Գրադարան</a>
                  </li>
                                  <li>
                    <a class="db fb" href="https://www.mfa.am/hy/andznakan/">Անձնական տվյալների մշակում</a>
                  </li>
                                          </ul>
          </div><div class="bottom-up-cols fl">
            <h3 class="title fb fs20"><a href="/hy/cons_resep/">Հյուպատոսական ծառայություն</a></h3>
            <ul>
                                                <li>
                    <a class="db fb" href="https://www.mfa.am/hy/cons_resep/">Հյուպատոսական ընդունելություն</a>
                  </li>
                                  <li>
                    <a class="db fb" href="https://www.mfa.am/hy/consular-registration/">Հյուպատոսական հաշվառում</a>
                  </li>
                                  <li>
                    <a class="db fb" href="https://www.mfa.am/hy/free-consular/">Անվճար հյուպատոսական ծառայություններ</a>
                  </li>
                                  <li>
                    <a class="db fb" href="https://www.mfa.am/hy/fees/">Պետական տուրքի դրույքաչափեր</a>
                  </li>
                                  <li>
                    <a class="db fb" href="https://www.mfa.am/hy/passport/">Անձնագիր</a>
                  </li>
                                  <li>
                    <a class="db fb" href="https://www.mfa.am/hy/return-certificate-to-ra/">ՀՀ վերադարձի վկայական</a>
                  </li>
                                  <li>
                    <a class="db fb" href="https://www.mfa.am/hy/visa/">Վիզա (մուտքի արտոնագիր)</a>
                  </li>
                                  <li>
                    <a class="db fb" href="https://www.mfa.am/hy/residency/">Ժամանակավոր և մշտական կացության կարգավիճակ</a>
                  </li>
                                  <li>
                    <a class="db fb" href="https://www.mfa.am/hy/notary-services/">Նոտարական ծառայություններ</a>
                  </li>
                                  <li>
                    <a class="db fb" href="https://www.mfa.am/hy/citizenship/">Քաղաքացիություն</a>
                  </li>
                                  <li>
                    <a class="db fb" href="https://www.mfa.am/hy/special-residency-status/">Հատուկ կացության կարգավիճակ</a>
                  </li>
                                  <li>
                    <a class="db fb" href="https://www.mfa.am/hy/criminal-record-certificate/">Դատվածության և հետախուզման առկայության մասին տեղեկանք</a>
                  </li>
                                  <li>
                    <a class="db fb" href="https://www.mfa.am/hy/family-status/">Ընտանեկան կարգավիճակի մասին տեղեկանք</a>
                  </li>
                                  <li>
                    <a class="db fb" href="https://www.mfa.am/hy/customs-privileges/">Մաքսային արտոնություններ մշտական բնակության վերադարձողների համար</a>
                  </li>
                                  <li>
                    <a class="db fb" href="https://www.mfa.am/hy/handbook-of-frequently-asked-legal-questions-for-for-syrian-armenian/">Հաճախ տրվող իրավական հարցեր, տեղեկատվական ձեռնարկ սիրիահայերի համար</a>
                  </li>
                                          </ul>
          </div>
      </div>
    </div>

    <div class="bottom-down-box">
      <div class="center clear-fix">

        <div class="bottom-down-cols fl">
          <div class="logo-box sprite-b pr">
            <ul class="menu-list clear-fix">
                              <li class="fl">
                  <a href="https://www.mfa.am/hy/priv_pol" class="db">Confidentiality and Data Protection Policy</a>
                </li>
                          </ul>
            <p class="description fs12">
              <a class="valign-bottom" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/" target="_blank">
                <img src="https://mirrors.creativecommons.org/presskit/buttons/80x15/png/by-sa.png" width="80" height="15" alt="" />
              </a>
              &copy; 1999-2021, Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են: Սույն կայքում տեղադրված լուսանկարները պաշտպանվում են հեղինակային և հարակից իրավունքների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ: Արգելվում է տեղադրված լուսանկարների վերարտադրումը, տարածումը, նկարազարդումը, հարմարեցումը և այլ ձևերով վերափոխումը, ինչպես նաև այլ եղանակներով օգտագործումը, եթե մինչև նման օգտագործումը ձեռք չի բերվել Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության աշխատակազմի թույլտվությունը:</p>
          </div>
        </div>

        <div class="bottom-down-cols fl clear-fix">
          <ul class="info-menu fl">
            <li>Հեռ.` <a href="tel:+37460620000" class="fb">+374 60 620000</a></li>
            <li>Ֆաքս` <a href="tel:+37460620062" class="fb">+374 60 620062</a></li>
            <li>Էլ. փոստ` <span id="e461914815">[javascript protected email address]</span><script type="text/javascript">/*<![CDATA[*/eval("var a=\"uZW-eBE_D.X0Rt9Mz5IjkP@gFA4rlypnHL62qYJ3S7NfchKQVsomixvbGwdaT+C1O8U\";var b=a.split(\"\").sort().join(\"\");var c=\"svKbtxK7W7x\";var d=\"\";for(var e=0;e<c.length;e++)d+=b.charAt(a.indexOf(c.charAt(e)));document.getElementById(\"e461914815\").innerHTML=\"<a class=\\\"fb\\\" href=\\\"mailto:\"+d+\"\\\">\"+d+\"</a>\"")/*]]>*/</script></li>
            <li><a href="mailto:10001182@e-citizen.am" class="fb">10001182@e-citizen.am</a> (միայն <a class="fb" href="https://e-citizen.am/" target="_blank">www.e-citizen.am</a> համակարգով ծանուցումների համար)</li>
          </ul>
          <div class="bottom-down-info-box">
            <div class="bottom-down-info-inner">
              <div class="table-cell">Հասցե`</div>
              <a class="table-cell fb" href="https://goo.gl/maps/rsu5wuG6rELCMioo6" target="_blank">ՀՀ, Երևան 0010, Վազգեն Սարգսյան 3, Կառավարական տուն #2, Արտաքին գործերի նախարարություն</a>
            </div>
            <ul class="bottom-soc-list">
                              <li class="fl">
                  <a href="https://www.facebook.com/MFA.Armenia/" class="db" target="_blank">
                    <img class="trans-all" src="https://www.mfa.am/images/social/1/15568959991676.png" alt="Facebook" />
                  </a>
                </li>
                              <li class="fl">
                  <a href="https://twitter.com/MFAofArmenia" class="db" target="_blank">
                    <img class="trans-all" src="https://www.mfa.am/images/social/1/15568960327779.png" alt="Twitter" />
                  </a>
                </li>
                              <li class="fl">
                  <a href="https://www.youtube.com/user/MFAofArmenia/featured" class="db" target="_blank">
                    <img class="trans-all" src="https://www.mfa.am/images/social/1/15568960605044.png" alt="Youtube" />
                  </a>
                </li>
                              <li class="fl">
                  <a href="https://www.instagram.com/mfa_of_armenia/" class="db" target="_blank">
                    <img class="trans-all" src="https://www.mfa.am/images/social/1/15568960772836.png" alt="Instagram" />
                  </a>
                </li>
                              <li class="fl">
                  <a href="https://t.me/MFAofArmenia" class="db" target="_blank">
                    <img class="trans-all" src="https://www.mfa.am/images/social/1/15568962715543.png" alt="Telegram" />
                  </a>
                </li>
                              <li class="fl">
                  <a href="https://www.flickr.com/photos/169128117@N06" class="db" target="_blank">
                    <img class="trans-all" src="https://www.mfa.am/images/social/1/15568962851763.png" alt="Flicker" />
                  </a>
                </li>
                          </ul>
          </div>
        </div>

      </div>
    </div>

  </footer>

  <script src="/build/js/libs-2e8862311e.js"></script>


</body>
</html>
URL
GET https://www.mfa.am
Response Headers
Connection:
keep-alive
Content-Type:
text/html; charset=UTF-8
Date:
Sat, 14 May 2022 15:16:05 GMT
Location:
hy/
Server:
nginx
Strict-Transport-Security:
max-age=31536000;includeSubDomains
Response Body

Empty body

Resolver

Resolver ASN
AS51225
Resolver IP
91.218.4.130
Resolver Network Name
Armenian internet traffic exchange 'Armix' foundation
Report ID
20220514T151417Z_webconnectivity_AM_49800_n1_x55e5irtbZqUWqEg
Platform
unknown
Software Name
ooniprobe-cli (3.9.2)
Measurement Engine
ooniprobe-engine (3.9.2)

Raw Measurement Data

Loading