OK
https://www.mil.am
Armenia
Country
AS49800
Network
May 14, 2022, 03:16 PM UTC
Date & Time
Websites
Websites
Runtime: 1.7s
On May 14, 2022, 03:16 PM UTC, https://www.mil.am was accessible when tested on AS49800 in Armenia.

Failures

HTTP Experiment
null
DNS Experiment
null
Control
null

DNS Queries

Resolver:
91.218.4.130
Query:
IN A www.mil.am
Engine:
system
Name
Class
TTL
Type
DATA
@
IN
A
185.8.2.158

TCP Connections

Connection to 185.8.2.158:443 succeeded.

HTTP Requests

URL
GET https://www.mil.am/hy
Response Headers
Cache-Control:
no-cache, private
Content-Type:
text/html; charset=UTF-8
Date:
Sat, 14 May 2022 15:12:17 GMT
Server:
Apache
Set-Cookie:
XSRF-TOKEN=eyJpdiI6InNLZHdXemtcL2llV25JXC9tak82WStUQT09IiwidmFsdWUiOiJyWWwyNzc3YUtTXC9FMmIrVFljbWVXNXN3Tk5sWDZFRFlBaFN1Tmg5R01hWkF6QVlQK0FEbHE2Y2FSUE1TMnZlVEVmbTN1aDRJcEVIdjhTa2lWRWVVWFE9PSIsIm1hYyI6IjE4NTI4ZjMyZGM3MWRjYzg4MjE0MzE0NjE5ZDZlYjBlZmRlOWJiMjMyMjc4N2NkZDQxNGZmZGViOWJjYmRkOGIifQ%3D%3D; expires=Sat, 14-May-2022 17:12:17 GMT; Max-Age=7200; path=/
Vary:
Accept-Encoding
Response Body
<!doctype html>
<html lang="hy">
<head>
  
  <title>ՀՀ ՊՆ - Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարություն</title>  
  <meta charset="UTF-8">

<meta name="description" content="content">

<meta name="keywords" content="content">

<meta name="author" content="content">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no">
<meta name="csrf-token" content="7qwDZmW5X6RYBqGnvMqyBxktx1WfZdjdv6dt7GDa">
<meta name="format-detection" content="telephone=no">

<link href="/img/icon/favicon.ico" rel="icon">
<link href='/img/icon/apple-icon.png' rel='apple-touch-icon' type='image/png'>
<link href='/img/icon/apple-icon-72x72.png' rel='apple-touch-icon' sizes='72x72'>
<link href='/img/icon/apple-icon-114x114.png' rel='apple-touch-icon' sizes='114x114'>

<link href='/img/icon/apple-icon-114x114.png' sizes='114x114' rel='apple-touch-icon-precomposed'>
<link href='/img/icon/apple-icon-72x72.png' sizes='72x72' rel='apple-touch-icon-precomposed'>
<link href='/img/icon/apple-icon-57x57.png' sizes='57x57' rel='apple-touch-icon-precomposed'>

<meta property="og:type"     content="website">
<meta property="og:title"     content="ՀՀ ՊՆ">
<meta property="og:description"  content="ՀՀ ՊՆ պաշտոնական կայք">
<meta property="og:image"     content="https://mil.am/img/og/og_hy.jpg" />
  
  <link rel="stylesheet" href="/css/app.css"/>
<link rel="stylesheet" href="/css/new_style.css"/>
<link rel="stylesheet" href="https://www.mil.am/style.css"/>

<style>
  @media all and (-ms-high-contrast: none), (-ms-high-contrast: active) {
    .container{
      padding-right: 30px;
    }
  }
</style>  
    <!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->
    <!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

</head>
<body>
  
  <noscript>
  <div id="disable_js">
    <div class="container">
      <div class="row">
        <div class="col col-12">
          <h1 class="dark-text">GAH!</h1>
          <div class="colored-line"></div>
        </div>
        <div class="col col-12">
          <p class="text-center">
            <i class="fa fa-chain-broken fa-5x main-color" aria-hidden="true"></i>
          </p>
          <p>
            This site requires JavaScript. I will only be visible if you have it disabled.
          </p>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</noscript>  

  
  <div class="preloader"><div class="status">&nbsp;</div></div>  

  
  <header>
  <div class="container">
    <div class="cd-auto-hide-header">
      <ul id="cd-navigation-lang">
        <li></li>
        <li class="active" ><a
              href="https://www.mil.am/hy">Հայերեն</a>
        </li>
        <li ><a
              href="https://www.mil.am/en">English</a>
        </li>
        <li ><a
              href="https://www.mil.am/ru">Русский</a>
        </li>
      </ul>

      <div class="logo">
        <a href="https://www.mil.am/hy ">
          <img src="https://www.mil.am/./img/logo_center_hy.svg " alt="Logo"/>
        </a>
      </div>

      <div class="search-news-section">
        <img onclick="openCalendar()" id="calendar" width="20px" src="https://www.mil.am/images/calendar.svg">
        <input id="d" type="date" readonly onclick="calender(this)">
        <span>
            <input placeholder="xxxx-xx-xx" class="your_date" type="hidden" disabled>
          </span>
        <a href="https://www.mil.am/hy/news"
          class="search-news">Որոնել</a>
        <div class="search-calendar"></div>
      </div>
      <div id="cd-navigation-search">
        <form action="https://www.mil.am/hy/search" role="search">
          <input type="text" class="search-field" name="q"
              onfocus="this.placeholder = ''"
              onblur="this.placeholder = 'Որոնում...'"
              placeholder="Որոնում"
              value=""/>
          
          
          
          
          
          
          
          
        </form>
      </div>

      <nav class="cd-primary-nav">
      </nav>

      <nav class="cd-secondary-nav" id="cd-navigation">
        <a href="https://www.mil.am/hy" class="secondary-logo">
          <img src="https://www.mil.am/./img/logo_coatofarms.svg" alt="Logo"/>
        </a>
        <ul>
          <li class="mobile-languages">
            <a class="active"             href="https://www.mil.am/hy">Հայ</a>
            <a             href="https://www.mil.am/ru">Рус</a>
            <a             href="https://www.mil.am/en">Eng</a>


          </li>
          <li>
            <a href="https://www.mil.am/hy/news">
              Լուրեր              <span class="top-dashed"></span>
            </a>
            <span class="right-ico"></span>
            <span class="bottom-ico"></span>

          </li>
          <li>
            <a href="https://www.mil.am/hy/army">
              Հայկական Բանակ              <span class="top-dashed"></span>
            </a>
            <span class="right-ico"></span>
            <span class="bottom-ico"></span>
            <ul class="subcategories">              <li>
                <a href="https://www.mil.am/hy/army#zinuj">
                  ԶԻՆՈՒԺ ՀԵՌՈՒՍՏԱԾՐԱԳԻՐ
                </a>
              </li>
              <li>
                <a href="https://www.mil.am/hy/military-enlistment">
                  ՀՀ ՊՆ ԶՈՐԱԿՈՉԱՅԻՆ ԵՎ ԶՈՐԱՀԱՎԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՐՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
                </a>
              </li>
              <li>
                <a href="#"> ՀՀ ԶՈՒ Ռազմաուսումնական հաստատություններ <span>&#x3e;</span></a>
                <ul class="sub-subcategories">
                                      <li>
                      <a href="https://www.mil.am/hy/structures/63">
                        ՀՀ ՊՆ Պաշտպանական ազգային հետազոտական համալսարան
                      </a></li>
                                      <li>
                      <a href="https://www.mil.am/hy/structures/65">
                        ՀՀ ՊՆ Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարան
                      </a></li>
                                      <li>
                      <a href="https://www.mil.am/hy/structures/54">
                        ՀՀ ՊՆ Արմենակ Խանփերյանցի անվան ռազմական ավիացիոն համալսարան
                      </a></li>
                                      <li>
                      <a href="https://www.mil.am/hy/structures/66">
                        ԵՊԲՀ Ռազմաբժշկական ֆակուլտետ
                      </a></li>
                                      <li>
                      <a href="https://www.mil.am/hy/structures/67">
                        Մոնթե Մելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժարան
                      </a></li>
                                      <li>
                      <a href="https://www.mil.am/hy/structures/68">
                        Սովորել արտերկրում
                      </a></li>
                                  </ul>
              </li>
              <li><a href="/hy/pages/38"> Պայմանագրային ծառայություն</a></li>
              <li><a href="">Խաղաղապահ առաքելություններ և ռազմաքաղաքական համագործակցություն<span>&#x3e;</span></a>
                <ul class="sub-subcategories">
                  <li><a href="/hy/pages/37">Խաղաղապահ առաքելություններ</a>
                  </li>
                  <li><a href="/hy/pages/39">Ռազմաքաղաքական համագործակցություն</a>
                  </li>
                </ul>
              </li>
              <li><a target="_blank" a href="https://www.1000plus.am/hy/">1000 +</a></li>


            </ul>
          </li>
          <li>
            <a href="https://www.mil.am/hy/structures/1">
              Նախարարություն              <span class="top-dashed"></span>
            </a>
            <span class="right-ico"></span>
            <span class="bottom-ico"></span>

            <ul class="subcategories">

              <li>
                <a href="https://www.mil.am/hy/persons/144">
                  ՀՀ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ
                </a>
              </li>
                            <li>

                <a href="#"> ՏԵՂԱԿԱԼՆԵՐ <span>&#x3e;</span></a>
                <ul class="sub-subcategories">
                                      <li>
                      <a href="https://www.mil.am/hy/persons/141">
                        Արման Սարգսյան

                      </a>
                    </li>
                                      <li>
                      <a href="https://www.mil.am/hy/persons/147">
                        Կարեն Բրուտյան

                      </a>
                    </li>
                  


                </ul>

              </li>
                            <li>
                <a href="https://www.mil.am/hy/structures/1#pn_sub">
                  ՀՀ ՊՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐ
                </a>
              </li>


            </ul>
          </li>
          <li>
            <a href="https://www.mil.am/hy/structures/2">
              Գլխավոր Շտաբ              <span class="top-dashed"></span>
            </a>
            <span class="right-ico"></span>
            <span class="bottom-ico"></span>
            <ul class="subcategories">

                            
                                            
                            <li>
                              <a href="#"> ՀՀ ԶՈՒ ԳՇ ՊԵՏԻ ՏԵՂԱԿԱԼՆԵՐ <span>&#x3e;</span></a>
                              <ul class="sub-subcategories">
                                                                  <li>
                                    <a href="https://www.mil.am/hy/persons/43">
                                      Կամո Քոչունց

                                    </a>
                                  </li>
                                                                  <li>
                                    <a href="https://www.mil.am/hy/persons/153">
                                      Առաքել Մարտիկյան

                                    </a>
                                  </li>
                                                                  <li>
                                    <a href="https://www.mil.am/hy/persons/155">
                                      Արմեն Գյոզալյան

                                    </a>
                                  </li>
                                


                              </ul>
                            </li>

                <li>
                  <a href="https://www.mil.am/hy/structures/2#pn_sub">
                    ՀՀ ԶՈՒ ԵՎ ԳՇ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐ
                  </a>
                </li>            </ul>
          </li>
          <li>
            <a href="https://www.mil.am/hy/libraries">
              Գրադարան              <span class="top-dashed"></span>
            </a>
            <span class="right-ico"></span>
            <span class="bottom-ico"></span>
            <ul class="subcategories">

              
                <li><a href="">ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ<span>&#x3e;</span></a>
                  <ul style="" class="sub-subcategories">

                                                                                                           <li><a href="https://www.mil.am/hy/libraries/77">Հայտարարություններ</a>
                     
                                                                                       <li><a href="https://www.mil.am/hy/libraries/76">Մրցույթներ</a>
                     
                                       </ul>
                </li>

              
                <li><a href="">ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՊԵՐ ԵՎ ԼՐԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ<span>&#x3e;</span></a>
                  <ul style="" class="sub-subcategories">

                                                                                                           <li><a href="https://www.mil.am/hy/libraries/61">ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ</a>
                     
                                                                                       <li><a href="https://www.mil.am/hy/libraries/21">ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆ</a>
                     
                                                                                       <li><a href="https://www.mil.am/hy/libraries/22">ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՊԵՐ</a>
                     
                                                                                       <li><a href="https://www.mil.am/hy/libraries/44">ՀԱՃԱԽԱԿԻ ՏՐՎՈՂ ՀԱՐՑԵՐ</a>
                     
                                       </ul>
                </li>

              
                <li><a href="">ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ<span>&#x3e;</span></a>
                  <ul style="" class="sub-subcategories">

                                                                                                           <li><a href="https://www.mil.am/hy/libraries/70">ՀՀ ՊՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ ՄՐՑՈՒՅԹ</a>
                     
                                                                                       <li><a href="https://www.mil.am/hy/libraries/57">ՀՀ ՊՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ</a>
                     
                                       </ul>
                </li>

              
                <li><a href="">ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ<span>&#x3e;</span></a>
                  <ul style="" class="sub-subcategories">

                                                                                                           <li><a href="https://www.mil.am/hy/libraries/31">ՕՐԵՆՔՆԵՐ</a>
                     
                                                                                       <li><a href="https://www.mil.am/hy/libraries/46">ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ</a>
                     
                                                                                       <li><a href="https://www.mil.am/hy/libraries/18">ՀՀ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆՆԵՐ</a>
                     
                                                                                       <li><a href="https://www.mil.am/hy/libraries/3">ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ</a>
                     
                                       </ul>
                </li>

              
                <li><a href="">ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ<span>&#x3e;</span></a>
                  <ul style="" class="sub-subcategories">

                                                                                                           <li><a href="https://www.mil.am/hy/libraries/39">ՀՀ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ԿԱՆԱՆՑ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԱՎԱՍԱՐ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ</a>
                     
                                                                                       <li><a href="https://www.mil.am/hy/libraries/25">ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԴՈԿՏՐԻՆ</a>
                     
                                                                                       <li><a href="https://www.mil.am/hy/libraries/35">ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ</a>
                     
                                                                                       <li><a href="https://www.mil.am/hy/libraries/37">ՀՀ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՎԵՐԱՆԱՅՈՒՄ</a>
                     
                                                                                       <li><a href="https://www.mil.am/hy/libraries/38">ՀՀ ՊՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԻՐԱԶԵԿՄԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳ</a>
                     
                                       </ul>
                </li>

              
                <li><a href="">ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՆԱԽԱԳԾԵՐ<span>&#x3e;</span></a>
                  <ul style="" class="sub-subcategories">

                                                                                                           <li><a href="https://www.mil.am/hy/libraries/15">ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՀՀ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ, ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐՆ ՈՒ ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ</a>
                     
                                                                                       <li><a href="https://www.mil.am/hy/libraries/16">ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՓԱԹԵԹԻ ՀԱՏԿԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԻ ԵՎ ՓԱԹԵԹՈՒՄ ՆԵՐԱՌՎԱԾ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ՕԳՏՎԵԼՈՒ ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ</a>
                     
                                       </ul>
                </li>

              
                <li><a href="">ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԶԻՆՎԱԾ ՈՒԺԵՐՈՒՄ<span>&#x3e;</span></a>
                  <ul style="" class="sub-subcategories">

                                                                                                           <li><a href="https://www.mil.am/hy/libraries/55">«ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԶԻՆՎԱԾ ՈՒԺԵՐՈՒՄ» ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ</a>
                     
                                       </ul>
                </li>

              
                <li><a href="">ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՆԻՇՆԵՐ ԵՎ ՊԱՐԳԵՎՆԵՐ<span>&#x3e;</span></a>
                  <ul style="" class="sub-subcategories">

                                                                                                           <li><a href="https://www.mil.am/hy/libraries/12">ՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ԳԵՐԱՏԵՍՉԱԿԱՆ ՊԱՐԳԵՎՆԵՐ</a>
                     
                                                                                       <li><a href="https://www.mil.am/hy/libraries/5">ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՆԻՇՆԵՐ</a>
                     
                                       </ul>
                </li>

              
                <li><a href="">ԱՅԼ<span>&#x3e;</span></a>
                  <ul style=" bottom:0!important;top: auto!important;" class="sub-subcategories">

                                                                                                           <li><a href="https://www.mil.am/hy/libraries/69">ՀՀ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ 2019Թ. ԿԱՏԱՐԱԾ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍԵՂՄԱԳԻՐ</a>
                     
                                                                                       <li><a href="https://www.mil.am/hy/libraries/62">2020-2022 ԹԹ. ՄԺԾԾ ԵՎ 2020 Թ. ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՅՏԵՐԸ, ՈՐՈՆՑ ԳԾՈՎ ՀՀ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՆԴԻՍԱՆՈՒՄ Է ԲԳԿ ԵՎ ՈՐՈՆՔ ՉԵՆ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒՄ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՄ ԾԱՌԱՅՈՂԱԿԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔ</a>
                     
                                                                                       <li><a href="https://www.mil.am/hy/libraries/50">ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ ԵՎ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ</a>
                     
                                                                                       <li><a href="https://www.mil.am/hy/libraries/41">ՀՀ ՊՆ 2017 - 2018 Թ.Թ. ԾՐԱԳՐԵՐ</a>
                     
                                                                                       <li><a href="https://www.mil.am/hy/libraries/13">ՀՀ ՊՆ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳԵՐԱԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԵՎ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ</a>
                     
                                                                                       <li><a href="https://www.mil.am/hy/libraries/14">ՀՀ ՊՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳԵՐԱԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԵՎ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ</a>
                     
                                                               
                     
                                                               
                     
                                                               
                     
                                       </ul>
                </li>

              

            </ul>
          </li>
          <li>
            <a href="https://www.mil.am/hy/pages/4">
              Լրագրողներին              <span class="top-dashed"></span>
            </a>
            <span class="right-ico"></span>
            <span class="bottom-ico"></span>

          </li>
        </ul>

        <div class="search-news-section mobile-search-date">
          <img onclick="openCalendar()" id="calendar" width="20px" src="https://www.mil.am/images/calendar.svg">
          <input id="d" type="date" readonly onclick="calender(this)">
          <span>
            <input placeholder="xxxx-xx-xx" class="your_date" type="hidden" disabled>
          </span>
          <a href="https://www.mil.am/hy/news"
            class="search-news">Որոնել</a>
          <div class="search-calendar-mobile"></div>
        </div>
        <form class="navbar-form" action="https://www.mil.am/hy/search" role="search">
          <div class="search-dropdown-control">
            <div class="input-group">
              <input type="text"
                  class="search-field"
                  name="q"
                  onfocus="this.placeholder = ''"
                  onblur="this.placeholder = 'Որոնում...'"
                  placeholder="Որոնում..."
                  value="">
              <span class="input-group-btn">
                <button type="submit" onclick="search_news()" class="btn search-news-button"></button>
              </span>
            </div>
          </div>
          
          
          
          
          
          
          
          
        </form>
        <a href="#cd-navigation" class="nav-trigger">
          <span>
            <em aria-hidden="true"></em>
          </span>
        </a>
      </nav>
    </div>
  </div>

</header>
<script>

  var href = document.querySelector('.search-news').href;
  var monthArray = ["Հնվ", "Փտր", "Մրտ", "Ապր", "Մյս", "Հնս", "Հլս", "Օգս", "Սպտ", "Հկտ", "Նոյ", "Դեկ"];

  function openCalendar() {
    document.getElementById('d').click()
  }


  function calender(e) {
    if ($('.main').length != 0) {
      $('#calenderMain').remove();
      $('#close').remove();
      $('#closeMobile').remove();
      return false;
    }

    date = new Date();
    currMonth = date.getMonth();
    currYear = date.getFullYear();
    days = [];


    week = ['w1', 'w2', 'w3', 'w4', 'w5', 'w6'];
    var cal = '<div class="main"><div class="yearDiv"> <span onclick="setCalender(currMonth,currYear-=1)" class="left">&lt;</span> <span class="year"></span> <span onclick="setCalender(currMonth,currYear+=1)" class="right">&gt;</span> </div> <div class="monthDiv"> <span onclick="setCalender(currMonth<1?currMonth=11:currMonth-=1,currYear)" class="left">&lt;</span> <span class="month"></span> <span onclick="setCalender(currMonth>10?currMonth=0:currMonth+=1,currYear)" class="right">&gt;</span> </div> <div class="dateMain"> <table id="fillDate"> <tr class="weekT"> <td class="wDay" value="0">S</td> <td class="wDay" value="1">M</td> <td class="wDay" value="2">T</td> <td class="wDay" value="3">W</td> <td class="wDay" value="4">T</td> <td class="wDay" value="5">F</td> <td class="wDay" value="6">S</td> </tr> <tr class="w1"></tr> <tr class="w2"></tr> <tr class="w3"></tr> <tr class="w4"></tr> <tr class="w5"></tr> </table> </div> </div> </div>'

    $('.search-calendar').append('<div id="calenderMain"></div><div id="close" onclick="closeCalendar(this)"></div>');
    $('.search-calendar-mobile').append('<div id="calenderMainMobile"></div><div id="closeMobile" onclick="closeCalendar(this)"></div>');
    $('#calenderMain').append(cal);
    $('.main').fadeIn();

    setCalender(date.getMonth(), date.getFullYear(), e);

    // document.body.onclick = function (e) {
    //   let currentParent = e.target.closest('div#calenderMain');
    //
    //   if (currentParent === null || e.target.id !== 'calendar' || e.target.id !== 'd'){
    //     $('#calenderMain').remove();
    //   }else{
    //     openCalendar()
    //   }
    // }

  }

  function setCalender(month, year, e) {
    selectedDate = "";
    clearCalender();
    days = [];
    var weekCount = 0;
    var d = new Date(year, month, 1);
    $('.main .month').html(monthArray[d.getMonth()]);
    $('.main .year').html(d.getFullYear());
    while (d.getMonth() === month) {
      days.push(new Date(d));
      d.setDate(d.getDate() + 1);
    }
    for (i = 0; i < days.length; i++) {
      if (days[i].getDay() <= 5) {

        $('.' + week[weekCount]).append('<td class="date" value="' + days[i].getDate() + '">' + days[i].getDate() + '</td>');

      } else {
        $('.' + week[weekCount]).append('<td class="date" value="' + days[i].getDate() + '">' + days[i].getDate() + '</td>');
        weekCount += 1;

      }

    }

    var tot;
    if ($('.w1').children().length != 7) {
      tot = (7 - $('.w1').children().length);
      for (j = 0; j < tot; j++) {
        $('.w1').prepend('<td>&nbsp</td>')
      }
    }


    $('.date').each(function () {
      $(this).click(function () {
        var selectedDate = "";
        var newHref = '';
        selectedDate = currYear + '-' + (String(currMonth + 1).length > 1 ? (currMonth + 1) : "0" + (currMonth + 1)) + '-' + (String($(this).attr('value')).length > 1 ? ($(this).attr('value')) : "0" + ($(this).attr('value')));
        $(".your_date").val(selectedDate);
        newHref = href + '/' + selectedDate;
        window.location.href = newHref;
        $('.search-news').attr('href', newHref);
        $('.main').slideUp();
        $("#calenderMain").remove();
        $(e).val(selectedDate.toString());
      });
    });
  }

  function clearCalender() {
    $('.w1,.w2,.w3,.w4,.w5').children().remove();
  }

  function search_news() {
    document.querySelector('.mobile-search-date').style.display = 'block'
  }

  function closeCalendar(This) {
    $('#calenderMain').remove();
    $('#calenderMainMobile').remove();
    This.remove();
  }
</script>
  

  
  <main class="cd-main-content sub-nav">
    
  
    <section class="top-slider sm-offset-bottom">
      <div id="topSlider" class="carousel slide" data-ride="carousel" data-interval="false">
        <!-- Indicators -->
        <ol class="carousel-indicators hidden ">
                      <li data-target="#topSlider" data-slide-to="0"
               class="active" >
            </li>
                  </ol>

        <!-- Wrapper for slides -->
        <div class="carousel-inner">
                      
                          <div class="item plus-pattern active "
                 style="background-image: url(/img/banner/banner1-slide1.jpg)">
                <div class="video-background loading">
                  <div class="video-foreground">
                    <div class="tv">
                      <div data-video-id="N7i_3B6Vpo0"
                         class="screen video-full-screen" id="N7i_3B6Vpo0"></div>
                    </div>
                  </div>
                </div>

                <div class="carousel-caption">
                  <span class="color-bars bar-yellow"></span>
                  <h1>
                    ՄԵՐ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ
                  </h1>
                  <h2>
                    ԵՐԱՇԽԱՎՈՐԸ
                  </h2>
                                                    </div>
              </div>
                              </div>

      </div>
    </section>
  
  <section>
    <div class="container">
      <div class="row">
        <div class="col-xs-12">
          <div class="heading sm-offset-bottom sm-offset-top">
            <div class="center-header">
              <h3>
                Լուրեր              </h3>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
    <div class="container">
      <div class="row">
                  <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-4 col-lg-3 sm-offset-bottom">
            <div class="card-sm">
    <div class="card-media-wrapper">
    <a href="https://www.mil.am/hy/news/10633" class="card-media s-news gradient" style="background-image: url(https://www.mil.am/api/v1/articles/10633/image/thumb)"></a>
  </div>

  <div class="card-body">
    <div class="news-title">
      <h4>
        <a class="content-truncate" data-line="3" href="https://www.mil.am/hy/news/10633">
          Հերքում
        </a>
      </h4>
    </div>
    <p class="card-text-smooth">
              14 Մայիսի
          </p>
    <div class="card-divider"></div>
  </div>
</div>          </div>
                  <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-4 col-lg-3 sm-offset-bottom">
            <div class="card-sm">
      <div class="badge-top green">
              <a href="https://www.mil.am/hy/maintags/31">
          #ԶՈՒ
        </a>
          </div>
    <div class="card-media-wrapper">
    <a href="https://www.mil.am/hy/news/10632" class="card-media s-news gradient" style="background-image: url(https://www.mil.am/api/v1/articles/10632/image/thumb)"></a>
  </div>

  <div class="card-body">
    <div class="news-title">
      <h4>
        <a class="content-truncate" data-line="3" href="https://www.mil.am/hy/news/10632">
          Մարտական հերթապահության հերթափոխ
        </a>
      </h4>
    </div>
    <p class="card-text-smooth">
              13 Մայիսի
          </p>
    <div class="card-divider"></div>
  </div>
</div>          </div>
                  <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-4 col-lg-3 sm-offset-bottom">
            <div class="card-sm">
      <div class="badge-top green">
              <a href="https://www.mil.am/hy/maintags/31">
          #ԶՈՒ
        </a>
          </div>
    <div class="card-media-wrapper">
    <a href="https://www.mil.am/hy/news/10631" class="card-media s-news gradient" style="background-image: url(https://www.mil.am/api/v1/articles/10631/image/thumb)"></a>
  </div>

  <div class="card-body">
    <div class="news-title">
      <h4>
        <a class="content-truncate" data-line="3" href="https://www.mil.am/hy/news/10631">
          Մասնագիտական հավաքներ
        </a>
      </h4>
    </div>
    <p class="card-text-smooth">
              13 Մայիսի
          </p>
    <div class="card-divider"></div>
  </div>
</div>          </div>
                  <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-4 col-lg-3 hidden-md sm-offset-bottom">
            <div class="card-sm">
      <div class="badge-top green">
              <a href="https://www.mil.am/hy/maintags/31">
          #ԶՈՒ
        </a>
          </div>
    <div class="card-media-wrapper">
    <a href="https://www.mil.am/hy/news/10630" class="card-media s-news gradient" style="background-image: url(https://www.mil.am/api/v1/articles/10630/image/thumb)"></a>
  </div>

  <div class="card-body">
    <div class="news-title">
      <h4>
        <a class="content-truncate" data-line="3" href="https://www.mil.am/hy/news/10630">
          Ստուգվել են հրամանատարների մասնագիտական գիտելիքները
        </a>
      </h4>
    </div>
    <p class="card-text-smooth">
              13 Մայիսի
          </p>
    <div class="card-divider"></div>
  </div>
</div>          </div>
              </div>
    </div>
  </section>

      <section class="news-slider preview-slider-control bg-colored sm-offset-top sm-offset-bottom">
      <div class="container sm-offset-bottom">
        <div class="row">
          <div class="col-xs-12">
            <div class="relative">
  <div class="owl-carousel owlOneSlide owl-theme unset-pos">
      </div>
</div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </section>
  
  <section>
    <div class="container">
      <div class="row">
        <div class="col-xs-12 text-center">
          <a href="https://www.mil.am/hy/news"
            class="card-md-2-more btn btn-site btn-site-md btn-site-primary">
            Լրահոս            <span class="top-left"></span>
<span class="bottom-left"></span>
<span class="top-right"></span>
<span class="bottom-right"></span>          </a>
        </div>
      </div>
    </div>
  </section>


  <section class="military-forces bg-colored">
    <div class="container">
      <div class="row">
        <div class="col-xs-12">
          <div class="heading lg-offset-top md-offset-bottom">
            <div class="center-header">
              <h3 class="text-center">
                Հայկական Բանակ              </h3>
            </div>
          </div>
          <div class="clearfix"></div>
        </div>
      </div>
    </div>

    <div class="scalable-section">
              <div class="col-xs-4">
          <div class="scale-image-lg scale-parent-1"
             style="background-image: url(https://www.mil.am/api/v1/slides/13/image)">
            <div class="image-overlay"></div>
            <img src="/img/common/cutoutBottom.png" alt="" class="fill-arrow">
          </div>
        </div>
              <div class="col-xs-4">
          <div class="scale-image-lg scale-parent-2"
             style="background-image: url(https://www.mil.am/api/v1/slides/14/image)">
            <div class="image-overlay"></div>
            <img src="/img/common/cutoutBottom.png" alt="" class="fill-arrow">
          </div>
        </div>
              <div class="col-xs-4">
          <div class="scale-image-lg scale-parent-3"
             style="background-image: url(https://www.mil.am/api/v1/slides/15/image)">
            <div class="image-overlay"></div>
            <img src="/img/common/cutoutBottom.png" alt="" class="fill-arrow">
          </div>
        </div>
          </div>

    <div class="row news-scalable-control">
              <div class="col-xs-12 col-md-4 scale-to-big" data-parent="1">
          <div class="show-on-xs image-bg"
             style="background-image: url(https://www.mil.am/api/v1/slides/13/image)"></div>
          <h4>Զորակոչիկներին եւ նրանց ընտանիքներին</h4>
          <div class="card-content">
            <div class="color-bars bar-red"></div>
            <h3>ԵՂԻ՛Ր ՏԵՂԵԿԱՑՎԱԾ</h3>
          </div>
                      <a href="/hy/army" class="card-md-2-more btn btn-site btn-site-md">
              Ավելին              <span class="top-left"></span>
<span class="bottom-left"></span>
<span class="top-right"></span>
<span class="bottom-right"></span>            </a>
                  </div>
              <div class="col-xs-12 col-md-4 scale-to-big" data-parent="2">
          <div class="show-on-xs image-bg"
             style="background-image: url(https://www.mil.am/api/v1/slides/14/image)"></div>
          <h4>Զորակոչիկներին եւ նրանց ընտանիքներին</h4>
          <div class="card-content">
            <div class="color-bars bar-blue"></div>
            <h3>ՍՏԱՑԻ՛Ր ԲԱՐՁՐԱԿԱՐԳ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ</h3>
          </div>
                      <a href="/hy/army" class="card-md-2-more btn btn-site btn-site-md">
              Ավելին              <span class="top-left"></span>
<span class="bottom-left"></span>
<span class="top-right"></span>
<span class="bottom-right"></span>            </a>
                  </div>
              <div class="col-xs-12 col-md-4 scale-to-big" data-parent="3">
          <div class="show-on-xs image-bg"
             style="background-image: url(https://www.mil.am/api/v1/slides/15/image)"></div>
          <h4>Պայմանագրային ծառայություն ՀՀ զինված ուժերում</h4>
          <div class="card-content">
            <div class="color-bars bar-yellow"></div>
            <h3>ՄԻԱՑԻ՛Ր ՀԱՅՈՑ ԲԱՆԱԿԻՆ</h3>
          </div>
                      <a href="/hy/army" class="card-md-2-more btn btn-site btn-site-md">
              Ավելին              <span class="top-left"></span>
<span class="bottom-left"></span>
<span class="top-right"></span>
<span class="bottom-right"></span>            </a>
                  </div>
          </div>

    <div class="row">
      <div class="col-xs-12 text-center military-forces-action">
        <div class="clearfix"><br></div>
        <a href="/hy/army"
          class="card-md-2-more btn btn-site btn-site-md btn-site-primary">
          Հայկական Բանակ          <span class="top-left"></span>
<span class="bottom-left"></span>
<span class="top-right"></span>
<span class="bottom-right"></span>        </a>
      </div>
    </div>
  </section>

  <section class="carousel-wrapper">
    <div class="container">
      <div class="row">
        <div class="col-xs-12 ">
          <div class="heading lg-offset-top sm-offset-bottom">
            <div class="center-header">
              <h3 class="text-center">
                Ծրագրեր              </h3>
            </div>
          </div>
          <div class="clearfix"></div>
        </div>
      </div>
    </div>
    <div class="container">
      <div class="owl-carousel owl-theme owl"
         data-owl-options='{"items": 1, "loop": false, "stageOuterClass" : "owl-stage-outer"}'>
        
                  <div class="card-md">
            <div class="overlay"></div>
            <div class="card-media-wrapper">
              <div class="card-media s-item-large-carusel gradient"
                 style="background-image: url(https://www.mil.am/api/v1/pages/2/image/thumb)"></div>
            </div>
            <div class="color-bars bar-yellow"></div>
            <div class="card-title">
              <h4>
                <a href="https://www.mil.am/hy/pages/2">Պատիվ ունեմ</a>
              </h4>
            </div>
            <div class="card-body">
              <p class="card-text-smooth">
                «Պատիվ ունեմ» ծրագրի գաղափարախոսությունն է` բուհական տարկետումը կապել ապագա սպայական ծառայության հետ...
              </p>
              <a href="https://www.mil.am/hy/pages/2"
                class="card-md-more">Ավելին</a>
              <div class="card-divider"></div>
            </div>
          </div>
                
      </div>

    </div>
    <div class="clearfix"></div>
  </section>

  <section>
    <div class="container">
      <div class="row">
        <div class="col-xs-12">
          <div class="heading lg-offset-top sm-offset-bottom">
            <div class="center-header">
              <h3 class="text-center">
                Ղեկավարություն ԵՎ Կառուցվածք              </h3>
            </div>
          </div>
          <div class="clearfix"></div>
        </div>
      </div>
    </div>
    <div class="container">
      <div class="row">
        <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-6 lg-offset-bottom">
          <div class="card-md-2">
            <div class="card-media-wrapper">

              <a class="card-media s-item-xlarge-single gradient"
                href="https://www.mil.am/hy/persons/144"
                style="background-image: url(https://www.mil.am/api/v1/persons/144/image/medium)"></a>
            </div>
            <div class="color-bars bar-blue"></div>
            <div class="card-body">
              <h4 class="card-title">
                <a class="role"
                  href="https://www.mil.am/hy/persons/144">
                  ՀՀ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

                </a>
                <a class="name"
                  href="https://www.mil.am/hy/persons/144">
                  Սուրեն Պապիկյան
                  
                </a>
              </h4>
              <a class="card-text-smooth "
                href="https://www.mil.am/hy/persons/144">
                ՀՀ պաշտպանության նախարարի պաշտոնին նշանակվել է 2021թ. նոյեմբերի 15-ին<br />
<br />
Ծնվել է 1986 թ. ապրիլի 26-ին, ք. Ստեփանավան
              </a>
              <a href="https://www.mil.am/hy/persons/144"
                class="card-md-2-more btn btn-site btn-site-md btn-site-primary">
                Ավելին                <span class="top-left"></span>
<span class="bottom-left"></span>
<span class="top-right"></span>
<span class="bottom-right"></span>              </a>
              <div class="card-divider blue"></div>
            </div>
          </div>
        </div>
        <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-6 lg-offset-bottom">
          <div class="card-md-2">
            <div class="card-media-wrapper">
              <a class="card-media s-item-xlarge-single gradient"
                href="https://www.mil.am/hy/persons/99"
                style="background-image: url(https://www.mil.am/api/v1/persons/99/image/medium)"></a>
            </div>
            <div class="color-bars bar-green"></div>
            <div class="card-body">
              <h4 class="card-title">
                <a class="role"
                  href="https://www.mil.am/hy/persons/99">
                  ՀՀ ԶՈՒ ԳԼԽԱՎՈՐ ՇՏԱԲԻ ՊԵՏ
                </a>
                <a class="name"
                  href="https://www.mil.am/hy/persons/99">
                   
                </a>
              </h4>
              <a class="card-text-smooth empty "
                href="https://www.mil.am/hy/persons/99">
                
              </a>
              <a href="https://www.mil.am/hy/persons/99"
                class="card-md-2-more btn btn-site btn-site-md btn-site-primary">
                Ավելին                <span class="top-left"></span>
<span class="bottom-left"></span>
<span class="top-right"></span>
<span class="bottom-right"></span>              </a>
              <div class="card-divider green"></div>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
    <div class="clearfix"></div>
  </section>

      <section>
      <div class="container">
        <div class="row">
          <div class="col-xs-12">
            <div class="heading-2 xs-offset-bottom">
              <h3 class="text-center">
                ՀՀ ՊՆ Կառուցվածք              </h3>
            </div>
            <div class="clearfix"></div>
          </div>
        </div>
      </div>

      <div class="container">
        <div class="row">
                      <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-4 xs-offset-bottom">
              <div class="card-xs-library">
                <table>
                  <tbody>
                  <tr>
                    <td>
                      <img src="/img/common/pn_logo.png" alt="">
                    </td>
                    <td>
                      <a href="https://www.mil.am/hy/structures/7">
                        ՀՀ ՊՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ՌԱԶՄԱԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
                      </a>
                    </td>
                  </tr>
                  </tbody>
                </table>
                <span class="right-ico"></span>
              </div>
            </div>
                      <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-4 xs-offset-bottom">
              <div class="card-xs-library">
                <table>
                  <tbody>
                  <tr>
                    <td>
                      <img src="/img/common/pn_logo.png" alt="">
                    </td>
                    <td>
                      <a href="https://www.mil.am/hy/structures/8">
                        ՀՀ ՊՆ ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ԲԱՐԵՎԱՐՔՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
                      </a>
                    </td>
                  </tr>
                  </tbody>
                </table>
                <span class="right-ico"></span>
              </div>
            </div>
                      <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-4 xs-offset-bottom">
              <div class="card-xs-library">
                <table>
                  <tbody>
                  <tr>
                    <td>
                      <img src="/img/common/pn_logo.png" alt="">
                    </td>
                    <td>
                      <a href="https://www.mil.am/hy/structures/9">
                        ՀՀ ՊՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
                      </a>
                    </td>
                  </tr>
                  </tbody>
                </table>
                <span class="right-ico"></span>
              </div>
            </div>
                      <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-4 xs-offset-bottom">
              <div class="card-xs-library">
                <table>
                  <tbody>
                  <tr>
                    <td>
                      <img src="/img/common/pn_logo.png" alt="">
                    </td>
                    <td>
                      <a href="https://www.mil.am/hy/structures/53">
                        ՀՀ ՊՆ ՌԱԶՄԱԿԱՆ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
                      </a>
                    </td>
                  </tr>
                  </tbody>
                </table>
                <span class="right-ico"></span>
              </div>
            </div>
                      <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-4 xs-offset-bottom">
              <div class="card-xs-library">
                <table>
                  <tbody>
                  <tr>
                    <td>
                      <img src="/img/common/pn_logo.png" alt="">
                    </td>
                    <td>
                      <a href="https://www.mil.am/hy/structures/71">
                        ՀՀ ՊՆ ԶՈՐԱԿՈՉԱՅԻՆ ԵՎ ԶՈՐԱՀԱՎԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՐՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
                      </a>
                    </td>
                  </tr>
                  </tbody>
                </table>
                <span class="right-ico"></span>
              </div>
            </div>
                      <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-4 xs-offset-bottom">
              <div class="card-xs-library">
                <table>
                  <tbody>
                  <tr>
                    <td>
                      <img src="/img/common/pn_logo.png" alt="">
                    </td>
                    <td>
                      <a href="https://www.mil.am/hy/structures/77">
                        ՀՀ ՊՆ ՌԱԶՄԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
                      </a>
                    </td>
                  </tr>
                  </tbody>
                </table>
                <span class="right-ico"></span>
              </div>
            </div>
                      <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-4 xs-offset-bottom">
              <div class="card-xs-library">
                <table>
                  <tbody>
                  <tr>
                    <td>
                      <img src="/img/common/pn_logo.png" alt="">
                    </td>
                    <td>
                      <a href="https://www.mil.am/hy/structures/78">
                        ՀՀ ՊՆ ԳԼԽԱՎՈՐ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ
                      </a>
                    </td>
                  </tr>
                  </tbody>
                </table>
                <span class="right-ico"></span>
              </div>
            </div>
                      <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-4 xs-offset-bottom">
              <div class="card-xs-library">
                <table>
                  <tbody>
                  <tr>
                    <td>
                      <img src="/img/common/pn_logo.png" alt="">
                    </td>
                    <td>
                      <a href="https://www.mil.am/hy/structures/80">
                        ՀՀ ՊՆ ԳԼԽԱՎՈՐ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐԻ ՏԵՂԱԿԱԼ
                      </a>
                    </td>
                  </tr>
                  </tbody>
                </table>
                <span class="right-ico"></span>
              </div>
            </div>
                  </div>
      </div>
    </section>
  
      <section class="sm-offset-bottom">
      <div class="container">
        <div class="row">
          <div class="col-xs-12 ">
            <div class="heading-2 sm-offset-top xs-offset-bottom">
              <h3 class="text-center">
              <span>
              ՀՀ ԶՈՒ Գլխավոր Շտաբի Կառուցվածք              </span>
              </h3>
            </div>
            <div class="clearfix"></div>
          </div>
        </div>
      </div>
      <div class="container">
        <div class="row">
                      <div class="col-xs-12 col-sm-6 xs-offset-bottom">
              <div class="card-xs-library">
                <table>
                  <tbody>
                  <tr>
                    <td>
                      <img src="/img/common/pn_logo.png" alt="">
                    </td>
                    <td>
                      <a class="content-truncate" data-line="3"
                        href="https://www.mil.am/hy/structures/12">
                        ՀՀ ԶՈՒ ԵՎ ԳՇ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
                      </a>
                    </td>
                  </tr>
                  </tbody>
                </table>
                <span class="right-ico"></span>
              </div>
            </div>
                      <div class="col-xs-12 col-sm-6 xs-offset-bottom">
              <div class="card-xs-library">
                <table>
                  <tbody>
                  <tr>
                    <td>
                      <img src="/img/common/pn_logo.png" alt="">
                    </td>
                    <td>
                      <a class="content-truncate" data-line="3"
                        href="https://www.mil.am/hy/structures/13">
                        ՀՀ ԶՈՒ ԳՇ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
                      </a>
                    </td>
                  </tr>
                  </tbody>
                </table>
                <span class="right-ico"></span>
              </div>
            </div>
                  </div>
      </div>
      <div class="clearfix"></div>
    </section>
  
  
  
  

  <section>
    <div class="fast-links-top sm-offset-bottom">
      <div class="container">
        <div class="row">
          <div class="col-xs-12 lg-offset-top sm-offset-bottom no-margin-top-xs">
            <h5>Հղումներ</h5>
          </div>
          <div class="clearfix"></div>
        </div>
        <div class="row">
                      <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-4 sm-offset-bottom external-link-wrapper-3-2">
              <div class="card-links-sm">
                <div class="left-image">
                  <a href="http://www.hayzinvor.am/"><img
                        src="https://www.mil.am/api/v1/links/8/icon/medium"
                        alt=""></a>
                </div>
                <div class="right-content">
                  <p>
                    <a class="content-truncate" data-line="3"
                      href="http://www.hayzinvor.am/">«Հայ զինվոր» շաբաթաթերթ</a>
                  </p>
                  <a href="http://www.hayzinvor.am/" class="card-md-more card-link">
                    hayzinvor.am
                  </a>
                </div>
              </div>
            </div>
                      <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-4 sm-offset-bottom external-link-wrapper-3-2">
              <div class="card-links-sm">
                <div class="left-image">
                  <a href="https://www.youtube.com/channel/UCH5dvlXECL-WSLwWsXl4_eg/featured"><img
                        src="https://www.mil.am/api/v1/links/9/icon/medium"
                        alt=""></a>
                </div>
                <div class="right-content">
                  <p>
                    <a class="content-truncate" data-line="3"
                      href="https://www.youtube.com/channel/UCH5dvlXECL-WSLwWsXl4_eg/featured">«Զինուժ» հեռուստածրագիր</a>
                  </p>
                  <a href="https://www.youtube.com/channel/UCH5dvlXECL-WSLwWsXl4_eg/featured" class="card-md-more card-link">
                    www.youtube.com
                  </a>
                </div>
              </div>
            </div>
                      <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-4 sm-offset-bottom external-link-wrapper-3-2">
              <div class="card-links-sm">
                <div class="left-image">
                  <a href="http://nkrmil.am"><img
                        src="https://www.mil.am/api/v1/links/10/icon/medium"
                        alt=""></a>
                </div>
                <div class="right-content">
                  <p>
                    <a class="content-truncate" data-line="3"
                      href="http://nkrmil.am">Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության պաշտոնական կայք</a>
                  </p>
                  <a href="http://nkrmil.am" class="card-md-more card-link">
                    nkrmil.am
                  </a>
                </div>
              </div>
            </div>
                      <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-4 sm-offset-bottom external-link-wrapper-3-2">
              <div class="card-links-sm">
                <div class="left-image">
                  <a href="http://mil.ru/smosng/news.htm"><img
                        src="https://www.mil.am/api/v1/links/12/icon/medium"
                        alt=""></a>
                </div>
                <div class="right-content">
                  <p>
                    <a class="content-truncate" data-line="3"
                      href="http://mil.ru/smosng/news.htm">ԱՊՀ մասնակից պետությունների պաշտպանության նախարարների խորհուրդ</a>
                  </p>
                  <a href="http://mil.ru/smosng/news.htm" class="card-md-more card-link">
                    mil.ru/smosng/news
                  </a>
                </div>
              </div>
            </div>
                      <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-4 sm-offset-bottom external-link-wrapper-3-2">
              <div class="card-links-sm">
                <div class="left-image">
                  <a href="https://www.e-draft.am/"><img
                        src="https://www.mil.am/api/v1/links/13/icon/medium"
                        alt=""></a>
                </div>
                <div class="right-content">
                  <p>
                    <a class="content-truncate" data-line="3"
                      href="https://www.e-draft.am/">Իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք</a>
                  </p>
                  <a href="https://www.e-draft.am/" class="card-md-more card-link">
                    e-draft.am
                  </a>
                </div>
              </div>
            </div>
                      <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-4 sm-offset-bottom external-link-wrapper-3-2">
              <div class="card-links-sm">
                <div class="left-image">
                  <a href="http://armhitec.com"><img
                        src="https://www.mil.am/api/v1/links/14/icon/medium"
                        alt=""></a>
                </div>
                <div class="right-content">
                  <p>
                    <a class="content-truncate" data-line="3"
                      href="http://armhitec.com">Սպառազինությունների և պաշտպանական տեխնոլոգիաների ArmHiTec միջազգային ցուցահանդես</a>
                  </p>
                  <a href="http://armhitec.com" class="card-md-more card-link">
                    armhitec.com
                  </a>
                </div>
              </div>
            </div>
                      <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-4 sm-offset-bottom external-link-wrapper-3-2">
              <div class="card-links-sm">
                <div class="left-image">
                  <a href="/files/LIBRARY/_SOC%20NAKHAGCER/16634.pdf"><img
                        src="https://www.mil.am/api/v1/links/15/icon/medium"
                        alt=""></a>
                </div>
                <div class="right-content">
                  <p>
                    <a class="content-truncate" data-line="3"
                      href="/files/LIBRARY/_SOC%20NAKHAGCER/16634.pdf">Զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների համար սահմանված իրավունքները, սոցիալական երաշխիքներն ու արտոնությունները</a>
                  </p>
                  <a href="/files/LIBRARY/_SOC%20NAKHAGCER/16634.pdf" class="card-md-more card-link">
                    mil.am
                  </a>
                </div>
              </div>
            </div>
                      <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-4 sm-offset-bottom external-link-wrapper-3-2">
              <div class="card-links-sm">
                <div class="left-image">
                  <a href="https://www.e-request.am/hy"><img
                        src="https://www.mil.am/api/v1/links/42/icon/medium"
                        alt=""></a>
                </div>
                <div class="right-content">
                  <p>
                    <a class="content-truncate" data-line="3"
                      href="https://www.e-request.am/hy">Էլեկտրոնային հարցումների միասնական հարթակ</a>
                  </p>
                  <a href="https://www.e-request.am/hy" class="card-md-more card-link">
                    e-request.am
                  </a>
                </div>
              </div>
            </div>
                      <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-4 sm-offset-bottom external-link-wrapper-3-2">
              <div class="card-links-sm">
                <div class="left-image">
                  <a href="http://www.odkb-csto.org/"><img
                        src="https://www.mil.am/api/v1/links/43/icon/medium"
                        alt=""></a>
                </div>
                <div class="right-content">
                  <p>
                    <a class="content-truncate" data-line="3"
                      href="http://www.odkb-csto.org/">Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպություն</a>
                  </p>
                  <a href="http://www.odkb-csto.org/" class="card-md-more card-link">
                    odkb-csto.org
                  </a>
                </div>
              </div>
            </div>
                      <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-4 sm-offset-bottom external-link-wrapper-3-2">
              <div class="card-links-sm">
                <div class="left-image">
                  <a href="https://www.jscsto.org/"><img
                        src="https://www.mil.am/api/v1/links/44/icon/medium"
                        alt=""></a>
                </div>
                <div class="right-content">
                  <p>
                    <a class="content-truncate" data-line="3"
                      href="https://www.jscsto.org/">ՀԱՊԿ միացյալ շտաբ</a>
                  </p>
                  <a href="https://www.jscsto.org/" class="card-md-more card-link">
                    jscsto.org
                  </a>
                </div>
              </div>
            </div>
                  </div>
      </div>
    </div>
  </section>

  </main>
  

  
  <footer>
  <section class="hot-line">
    <div class="row">
      <div class="col-xs-12 col-lg-5 col-sm-7">
        <a class="hot-line-icon"></a>
        <div class="hot-line-number">
          <h4>
            ԹԵԺ ԳԻԾ`                                                            <a href="tel:1-28">1-28</a>
                              <br><a style="font-size: 20px;display: block" href="tel:(+37412) 21-00-00">(+37412) 21-00-00</a>
                
                                    </h4>
          <p>
            09։00 - 18։00, Երկուշաբթի - Ուրբաթ          </p>
        </div>
      </div>
      <div class="col-xs-12 col-lg-7 col-sm-5">
        <p class="hot-line-text">
          Զանգահարե՛ք Թեժ գիծ ծառայության անվճար հեռախոսահամարով և ներկայացրեք Ձեր հարցերը        </p>
      </div>
    </div>
  </section>
  <section class="footer-links-bottom">
    <div class="row">
      <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-4">
        <a class="logo-footer" href="/">
          <img src="/img/common/logo_left_hy.svg"
             alt="">
        </a>
        <p class="footer-rights">
          <strong>
            1999-2022 Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են          </strong>
        </p>
        <p>
          ՀՀ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ        </p>
      </div>
      <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-4 text-center">
        <ul class="footer-links-map">
          <li>
            <a href="https://www.mil.am/hy/contacts">
              Հետադարձ Կապ            </a>
          </li>
          <li>
            <a href="https://www.mil.am/hy/sitemap">
              Կայքի Քարտեզ            </a>
          </li>
          <li>
            <a href="https://www.mil.am/hy/links">
              Հղումներ            </a>
          </li>
          <li>
            <a href="https://www.mil.am/hy/contact_us">
              Դիմեք մեզ            </a>
          </li>
        </ul>
        <div class="footer-download">
          <p class="footer-download">
            Ներբեռնել պաշտոնական հավելվածը          </p>
          <div class="row">
                          <div class="col-xs-6">
                <a target="_blank" href="https://appstore.com" class="pull-right">
                  <img src="/img/icn/footerAppStore.png" alt="Apple store">
                </a>
              </div>
                                      <div class="col-xs-6">
                <a target="_blank" href="https://play.google.com/store/apps/details?id=am.ImBanak.app.Itresources" class="pull-left">
                  <img src="/img/icn/footerGooglePlay.png" alt="Google Play">
                </a>
              </div>
                      </div>
        </div>
      </div>
      <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-4">
        <ul class="footer-links-social">
                      <li>
              <a href="https://www.youtube.com/channel/UCH5dvlXECL-WSLwWsXl4_eg" class="link-youtube" target="_blank"></a>
            </li>
                                <li>
              <a href="https://www.facebook.com/ArmeniaMOD/" class="link-facebook" target="_blank"></a>
            </li>
                                <li>
              <a href="https://twitter.com/armeniamodteam" class="link-twitter" target="_blank"></a>
            </li>
                                <li>
              <a href="https://www.instagram.com/mil.am" class="link-instagram" target="_blank"></a>
            </li>
                                    <li>
                <a href="https://t.me/mil_armenia" style="color: white" target="_blank">
                  <svg style="width: 28px;margin-top: 8px;" aria-hidden="true" focusable="false" data-prefix="fab" data-icon="telegram-plane" role="img" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 448 512" class="svg-inline--fa fa-telegram-plane fa-w-14 fa-2x"><path fill="currentColor" d="M446.7 98.6l-67.6 318.8c-5.1 22.5-18.4 28.1-37.3 17.5l-103-75.9-49.7 47.8c-5.5 5.5-10.1 10.1-20.7 10.1l7.4-104.9 190.9-172.5c8.3-7.4-1.8-11.5-12.9-4.1L117.8 284 16.2 252.2c-22.1-6.9-22.5-22.1 4.6-32.7L418.2 66.4c18.4-6.9 34.5 4.1 28.5 32.2z" class=""></path></svg>
                  
                </a>
              </li>
                    </ul>
        <div class="clearfix"></div>
        <p class="created-by">
          <a href="http://www.mind.productions" target="_blank">created by
            <strong>mind<span>._</span></strong></a>
        </p>
      </div>
    </div>
  </section>
</footer>
  

  
  <!--[if lt IE 9]>
<script src="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/html5shiv/3.7.1/html5shiv.min.js"></script>
<script src="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/respond.js/1.4.1/respond.min.js"></script>
<![endif]-->
<script type="text/javascript" src="/js/vendor.js"></script>
<script type="text/javascript" src="/js/app.js"></script>
<script !src="">

  $(document).ready(function () {

    var $window = $(window),
      start = 12,
      $newsWrapper = $('#newsWrapper'),
      $maintagNewsWrapper = $('#maintagNewsWrapper'),
      $tagNewsWrapper = $('#tagNewsWrapper'),
      $searchNewsWrapper = $('#searchNewsWrapper'),
      $loadingIndicator = $('#loadingIndicator'),
      loadingInProgress = false,
      locale = $('html').attr('lang'),
      endReached = false
    ;

var stat=1000;
var scrol=0;
    if ($newsWrapper.length>0) {
      $window.scroll(function() {
        scrol=$window.scrollTop();
       if(scrol>stat){
         stat+=500;

        if(!endReached && !loadingInProgress && $window.scrollTop() > $(document).height() - $window.height() - 600) {
          $loadingIndicator.show();
          loadingInProgress = true;

          var xhttp = new XMLHttpRequest();
          xhttp.onreadystatechange = function() {
            if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {
              window.stop();
              var data= xhttp.responseText;
              if (data.length === 0) endReached = true;


             setTimeout(function () {
               $newsWrapper.append(data);
             },1000);
              start += 12;
              $loadingIndicator.hide();

            }else{
              $loadingIndicator.hide();
              loadingInProgress = false;
              $window.trigger('scroll');
            }
          };
          xhttp.open("GET", '/'+locale+'/news/load' + '?start=' + start, true);
          xhttp.send();
        }

       }
      });
    }

    if ($maintagNewsWrapper.length>0) {
      $window.scroll(function() {
        scrol=$window.scrollTop();
        if(scrol>stat) {
          stat += 500;
          if (!endReached && !loadingInProgress && $window.scrollTop() > $(document).height() - $window.height() - 600) {
            $loadingIndicator.show();
            loadingInProgress = true;
            $.ajax({
              url: '/' + locale + '/maintags/load' + '?id=' + $maintagNewsWrapper.data('maintagId') + '&start=' + start,
              success: function (data) {
                if (data.length === 0) endReached = true;
                $maintagNewsWrapper.append(data);
                start += 12;
                $loadingIndicator.hide();
                loadingInProgress = false;
              }
            })
            var xhttp = new XMLHttpRequest();
            xhttp.onreadystatechange = function () {
              if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {
                var data = xhttp.responseText;
                if (data.length === 0) endReached = true;
                $maintagNewsWrapper.append(data);
                start += 12;
                $loadingIndicator.hide();
                loadingInProgress = false;
              } else {
                $loadingIndicator.hide();
                loadingInProgress = false;
                $window.trigger('scroll');
              }
            };
            xhttp.open("GET", '/' + locale + '/maintags/load' + '?id=' + $maintagNewsWrapper.data('maintagId') + '&start=' + start, true);
            xhttp.send();
          }
        }
      });
    }

    if ($tagNewsWrapper.length>0) {

      $window.scroll(function() {
        scrol=$window.scrollTop();
        if(scrol>stat) {
          if (!endReached && !loadingInProgress && $window.scrollTop() > $(document).height() - $window.height() - 600) {
            $loadingIndicator.show();
            loadingInProgress = true;
            $.ajax({
              url: '/' + locale + '/tags/load' + '?id=' + $tagNewsWrapper.data('tagId') + '&start=' + start,
              success: function (data) {
                if (data.length === 0) endReached = true;
                $tagNewsWrapper.append(data);
                start += 12;
                $loadingIndicator.hide();
                loadingInProgress = false;
              }
            })
            var xhttp = new XMLHttpRequest();
            xhttp.onreadystatechange = function () {
              if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {
                var data = xhttp.responseText;
                if (data.length === 0) endReached = true;
                $tagNewsWrapper.append(data);
                start += 12;
                $loadingIndicator.hide();
                loadingInProgress = false;
              } else {
                $loadingIndicator.hide();
                loadingInProgress = false;
                $window.trigger('scroll');
              }
            };
            xhttp.open("GET", '/' + locale + '/tags/load' + '?id=' + $tagNewsWrapper.data('tagId') + '&start=' + start, true);
            xhttp.send();
          }
        }
      });
    }

    if ($searchNewsWrapper.length>0) {
      var query = $('#query').val();
      $window.scroll(function() {
        scrol=$window.scrollTop();
        if(scrol>stat) {
          if (!endReached && !loadingInProgress && $window.scrollTop() > $(document).height() - $window.height() - 600) {
            $loadingIndicator.show();
            loadingInProgress = true;

            var xhttp = new XMLHttpRequest();


            xhttp.onreadystatechange = function () {
              if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {
                var data = xhttp.responseText;
                if (data.length === 0) endReached = true;
                $searchNewsWrapper.append(data);
                start += 12;
                $loadingIndicator.hide();
                loadingInProgress = false;
              } else {
                $loadingIndicator.hide();
                loadingInProgress = false;
                $window.trigger('scroll');
              }
            };
            xhttp.open("GET", '/' + locale + '/search/load' + '?q=' + query + '&start=' + start, true);
            xhttp.send();
          }
        }
      });
    }

    $window.trigger('scroll');
  });</script>  

  
    
  <script>
    $(document).ready(function () {
      // setTimeout(function () {
      //   window.stop();
      // },1000)

    })
  </script>
</body>
</html>
URL
GET https://www.mil.am
Response Headers
Cache-Control:
no-cache, private
Content-Length:
328
Content-Type:
text/html; charset=UTF-8
Date:
Sat, 14 May 2022 15:12:17 GMT
Location:
https://www.mil.am/hy
Server:
Apache
Set-Cookie:
XSRF-TOKEN=eyJpdiI6InpcL3hVM1pPMDdyQTBQQ3piVGZ0a2NBPT0iLCJ2YWx1ZSI6IjBhK2tLMDc2TDNoQ2pWOEVmRWczUHl5ZitxVkJ1ZUhudVBhcHFlekJKN0wrYkJDeDY1STYxVTdmaUNuWmZMOGhNa1wvYUZDOG5QXC9wRFhnZU9hUUFLR1E9PSIsIm1hYyI6ImM3NmVkYTY0ZDg1ODM3OGQ4ZDNkODBlZWIwZDA3NGUzMDkyOGNjZWE5YWJkZDJiM2ZiMGI5OThhYjkyZmQ1Y2UifQ%3D%3D; expires=Sat, 14-May-2022 17:12:17 GMT; Max-Age=7200; path=/
Response Body
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta http-equiv="refresh" content="0;url=https://www.mil.am/hy" />

    <title>Redirecting to https://www.mil.am/hy</title>
  </head>
  <body>
    Redirecting to <a href="https://www.mil.am/hy">https://www.mil.am/hy</a>.
  </body>
</html>

Resolver

Resolver ASN
AS51225
Resolver IP
91.218.4.130
Resolver Network Name
Armenian internet traffic exchange 'Armix' foundation
Report ID
20220514T151417Z_webconnectivity_AM_49800_n1_x55e5irtbZqUWqEg
Platform
unknown
Software Name
ooniprobe-cli (3.9.2)
Measurement Engine
ooniprobe-engine (3.9.2)

Raw Measurement Data

Loading