OK
http://www.people.com.cn/
Kuwait
Country
AS9155
Network
May 26, 2022, 04:59 PM UTC
Date & Time
Websites
Websites
Runtime: 2s
On May 26, 2022, 04:59 PM UTC, http://www.people.com.cn/ was accessible when tested on AS9155 in Kuwait.

Failures

HTTP Experiment
null
DNS Experiment
null
Control
null

DNS Queries

Resolver:
94.128.0.61
Query:
IN A www.people.com.cn
Engine:
system
Name
Class
TTL
Type
DATA
@
IN
A
163.171.128.148

TCP Connections

Connection to 163.171.128.148:80 succeeded.

HTTP Requests

URL
GET http://www.people.com.cn/
Response Headers
Accept-Ranges:
bytes
Connection:
keep-alive
Content-Length:
98688
Content-Type:
text/html
Date:
Thu, 26 May 2022 16:59:30 GMT
Etag:
"628faa69-18180"
Last-Modified:
Thu, 26 May 2022 16:27:21 GMT
Server:
RMW-WEB/220110
X-Via:
1.1 anxun21:10 (Cdn Cache Server V2.0), 1.1 PSxgHKG8lt85:9 (Cdn Cache Server V2.0), 1.1 hx172:10 (Cdn Cache Server V2.0), 1.1 PSdgflkfFRA1je97:15 (Cdn Cache Server V2.0)
X-Ws-Request-Id:
628fb1f1_PSdgflkfFRA1gi91_35688-54765
Response Body
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=GB2312"/>
<meta http-equiv="Content-Language" content="utf-8" />
<meta content="all" name="robots" />
<title>ÈËÃñÍø_ÍøÉϵÄÈËÃñÈÕ±¨</title>
<!--ÈÈÁ¦Í¼-->
<meta name="uctk" content="enabled">
<meta name="renderer" content="webkit" />
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=Edge" />
<meta name="viewport" content="width=1320, user-scalable=yes" />
<meta name="description" content="ÈËÃñÍø£¬ÊÇÊÀ½çÊ®´ó±¨Ö½Ö®Ò»¡¶ÈËÃñÈÕ±¨¡·½¨ÉèµÄÒÔÐÂÎÅΪÖ÷µÄ´óÐÍÍøÉÏÐÅÏ¢·¢²¼Æ½Ì¨£¬Ò²ÊÇ»¥ÁªÍøÉÏ×î´óµÄÖÐÎĺͶàÓïÖÖÐÂÎÅÍøÕ¾Ö®Ò»¡£×÷Ϊ¹ú¼ÒÖصãÐÂÎÅÍøÕ¾£¬ÈËÃñÍøÒÔÐÂÎű¨µÀµÄȨÍþÐÔ¡¢¼°Ê±ÐÔ¡¢¶àÑùÐÔºÍÆÀÂÛÐÔΪÌØÉ«£¬ÔÚÍøÃñÖÐÊ÷Á¢ÆðÁË¡°È¨ÍþýÌå¡¢´óÖÚÍøÕ¾¡±µÄÐÎÏó¡£" />
<meta name="keywords" content="ÈËÃñÍø,ÈËÃñÈÕ±¨,Öйú¹²²úµ³ÐÂÎÅ,ÐÂÎÅÖÐÐÄ,ʱÕþ,Éç»á,µØ·½,µØ·½Áìµ¼,¾­¼Ã,ÄÜÔ´»·±£,¿ç¹ú¹«Ë¾,ÐÂÅ©´å,½ÌÓý,¿Æ¼¼,ÎÄ»¯,Òûʳ,ÓéÀÖ,ÂÃÓÎ,ÓÎÏ·,¶ÌÐÅ,²ÊÐÅ,×ÊÁÏ,ÈËÃñµçÊÓ,ͼƬ,Ö±²¥,·Ã̸,¹Ûµã,ÀíÂÛ,´«Ã½,¹ú¼Ê¾üÊÂ,̨Íå,¸Û°Ä,Æû³µ,·¿²ú,IT,¼Òµç,¿ª·¢Çø,°ÙÇ¿ÏØ,ÌåÓý,°ÂÔË,²ÊƱ,½¡¿µ,ÄÐÊ¿,Éú»î,ÌìÆø,¹âÅÌ,Êý¾Ý,Ç¿¹úÂÛ̳,Ç¿¹ú²©¿Í,ÈËÃñ΢²©" />
<meta name="filetype" content="1" />
<meta name="publishedtype" content="1" />
<meta name="pagetype" content="2" />
<meta name="catalogs" content="1" />
<link href="http://www.people.com.cn/img/2020fenxiang/css/share2020.css" type="text/css" rel="stylesheet" media="all" />
<link rel="stylesheet" href="http://tools.people.com.cn/libs/swiper/2.0/idangerous.swiper.css">
<link href="http://www.people.com.cn/img/2020peopleindex/css/page202201.css" type="text/css" rel="stylesheet" media="all" />
<link href="http://www.people.com.cn/img/2020peopleindex/css/pagetyn4.css" type="text/css" rel="stylesheet" media="all" />
<link href="http://www.people.com.cn/img/2020peopleindex/css/compatible202201.css" type="text/css" rel="stylesheet" media="all" />
<script src="http://tools.people.com.cn/libs/jquery/1.11.1/jquery-1.11.1.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="http://tools.people.com.cn/libs/swiper/2.0/idangerous.swiper.min.js" type="text/javascript"></script>
<style type="text/css">
.datalh{ display:none;}
@media screen and (max-width: 1279px){
.asbanner,.ggtl,.ggtl div{ width:1000px !important;}
/*.ggtl, .bav .col-1 .fl div{ width:100% !important;}*/
.Classify span{ margin:0 25px;}
}
</style>
</head>
<body>

<div class="main">
  <!--Í·²¿-->
  
  <div class="header cf" id="rm_topdata">
    <div class="layout">
      <h1 class="top_logo fl"><a href="http://www.people.cn" target="_blank"><img src="/img/2020peopleindex/img/t_logo1.png" alt="ÈËÃñÍø" /></a></h1>
      <div class="zt_banner fl">
				
        <a href="http://jhsjk.people.cn/" target="_blank"><img src="/img/2020peopleindex/img/database.png" class="database" alt="">
				<img src="/img/2020peopleindex/img/xjp.png" class="xjp" alt=""></a>
        <style type="text/css">
        .datalh{ margin-top:80px;}
				@media screen and (max-width: 1279px){
					.header img{ margin-top:50px;}
				}
        </style>
        <a href="http://jhsjk.people.cn/" target="_blank"><img src="/img/2020peopleindex/img/2021lh/datalh.png" class="datalh" alt=""></a>
      </div>
      <div class="databank fr">
        <!--<a href="http://djsjk.people.cn/" target="_blank"><img src="/img/2020peopleindex/img/logodz2.png" class="dz" alt=""></a>-->
      </div>
    </div>
  </div>
  
  <!--µ¼º½-->
  <div class="rm_nav cf" id="rm_topnav">
    <div class="layout rm_nav_con cf">
			<div class="col col-1">
				<ul class="cf"><li class="shouye"><a href="http://www.people.com.cn" target="_blank">Ê×Ò³</a></li>
<li class="menu_item">
  <span>µ³Õþ<img src="/img/2020peopleindex/img/arrow2.png" class="zhuan" /></span>
  <div>
    <ul>
      <li><a href="http://cpc.people.com.cn/" target="_blank">µ³Íø ¡¤ ʱÕþ</a></li>
      <li><a href="http://renshi.people.com.cn/" target="_blank">ÈËÊÂ</a></li>
      <li><a href="http://fanfu.people.com.cn/" target="_blank">·´¸¯</a></li>
      <li><a href="http://theory.people.com.cn/" target="_blank">ÀíÂÛ</a></li>
      <li><a href="http://dangshi.people.com.cn/" target="_blank">µ³Ê·</a></li>
      <li><a href="http://dangjian.people.com.cn/" target="_blank">µ³½¨</a></li>
    </ul>
  </div>
</li><li class="menu_item">
    <span>ÒªÎÅ<img src="/img/2020peopleindex/img/arrow2.png" class="zhuan" /></span>
    <div class="xinwen">
      <ul>
        <li><a href="http://finance.people.com.cn/" target="_blank">¾­¼Ã ¡¤ ¿Æ¼¼</a></li>
        <li><a href="http://society.people.com.cn/" target="_blank">Éç»á ¡¤ ·¨ÖÎ</a></li>
        <li><a href="http://ent.people.com.cn/" target="_blank">ÎÄÂà ¡¤ ÌåÓý</a></li>
        <li><a href="http://health.people.com.cn/" target="_blank">½¡¿µ ¡¤ Éú»î</a></li>
        <li><a href="http://world.people.com.cn/" target="_blank">¹ú¼Ê</a></li>
        <li><a href="http://military.people.com.cn/" target="_blank">¾üÊÂ</a></li>
        <li><a href="http://hm.people.com.cn/" target="_blank">¸Û°Ä</a></li>
        <li><a href="http://tw.people.com.cn/" target="_blank">̨Íå</a></li>
        <li><a href="http://edu.people.com.cn/" target="_blank">½ÌÓý</a></li>
<li><a href="http://lxjk.people.cn/GB/index.html" target="_blank">¿ÆÆÕ</a></li>
      </ul>
    </div>
  </li><li class="menu_item">
  <span>¹Ûµã<img src="/img/2020peopleindex/img/arrow2.png" class="zhuan" /></span>
  <div>
    <ul>
      <li><a href="http://opinion.people.com.cn/GB/223228/index.html" target="_blank">ÈËÃñÍøÆÀ</a></li>
      <li><a href="http://opinion.people.com.cn/GB/8213/420650/index.html" target="_blank">ÈýÆÀ</a></li>
      <li><a href="http://opinion.people.com.cn/GB/427456/index.html" target="_blank">ÈËÃñ²ÆÆÀ</a></li>
      <li><a href="http://opinion.people.com.cn/GB/431649/index.html" target="_blank">ÈËÃñÀ´ÂÛ</a></li>      
      <li><a href="http://fangtan.people.com.cn/" target="_blank">ÈËÃñ·Ã̸</a></li>
<li><a href="http://opinion.people.com.cn/GB/427456/437949/index.html" target="_blank">ÈËÃñÌå̸</a></li>
    </ul>
  </div>
</li><li class="menu_item">
    <span>»¥¶¯<img src="/img/2020peopleindex/img/arrow2.png" class="zhuan" /></span>
    <div>
      <ul>
        <li><a href="http://liuyan.people.com.cn/" target="_blank">Áìµ¼ÁôÑÔ°å</a></li>
        <li><a href="http://bbs1.people.com.cn/" target="_blank">Ç¿¹úÂÛ̳</a></li>
        <li><a href="https://weiquan.people.com.cn/#/" target="_blank">άȨ</a></li>        
      </ul>
    </div>
  </li><li class="menu_item">
	<span>¿ÉÊÓ»¯<img src="/img/2020peopleindex/img/arrow2.png" class="zhuan" /></span>
	<div>
		<ul>
			<li><a href="http://v.people.cn/" target="_blank">ÊÓƵ</a></li>
			<li><a href="http://pic.people.com.cn/" target="_blank">ͼƬ</a></li>
			<li><a href="http://graphicnews.people.com.cn/" target="_blank">ͼ½â</a></li>
			<li><a href="http://art.people.com.cn/" target="_blank">Áé¾³¡¤ÈËÃñÒÕÊõ¹Ý</a></li>
		</ul>
	</div>
</li><li class="menu_item">
  <span>µØ·½<img src="/img/2020peopleindex/img/arrow2.png" class="zhuan" /></span>
  <div>
  <ul class="df">
    <li><a href="http://bj.people.com.cn/" target="_blank">¾©</a></li>
    <li><a href="http://tj.people.com.cn/" target="_blank">½ò</a></li>
    <li><a href="http://he.people.com.cn/" target="_blank">¼½</a></li>
    <li><a href="http://sx.people.com.cn/" target="_blank">½ú</a></li>
    <li><a href="http://nm.people.com.cn/" target="_blank">ÃÉ</a></li>
    <li><a href="http://ln.people.com.cn/" target="_blank">ÁÉ</a></li>
    <li><a href="http://jl.people.com.cn/" target="_blank">¼ª</a></li>
    <li><a href="http://hlj.people.com.cn/" target="_blank">ºÚ</a></li>
    <li><a href="http://sh.people.com.cn/" target="_blank">»¦</a></li>
    <li><a href="http://js.people.com.cn" target="_blank">ËÕ</a></li>
    <li><a href="http://zj.people.com.cn/" target="_blank">Õã</a></li>
    <li><a href="http://ah.people.com.cn/" target="_blank">Íî</a></li>
    <li><a href="http://fj.people.com.cn/" target="_blank">Ãö</a></li>
    <li><a href="http://jx.people.com.cn/" target="_blank">¸Ó</a></li>
    <li><a href="http://sd.people.com.cn/" target="_blank">³</a></li>
    <li><a href="http://henan.people.com.cn/" target="_blank">Ô¥</a></li>
    <li><a href="http://hb.people.com.cn/" target="_blank">¶õ</a></li>
    <li><a href="http://hn.people.com.cn/" target="_blank">Ïæ</a></li>
    <li><a href="http://gd.people.com.cn/" target="_blank">ÔÁ</a></li>
    <li><a href="http://gx.people.com.cn/" target="_blank">¹ð</a></li>
    <li><a href="http://hi.people.com.cn/" target="_blank">Çí</a></li>
    <li><a href="http://cq.people.com.cn/" target="_blank">Óå</a></li>
    <li><a href="http://sc.people.com.cn/" target="_blank">´¨</a></li>
    <li><a href="http://gz.people.com.cn/" target="_blank">Ç­</a></li>
    <li><a href="http://yn.people.com.cn/" target="_blank">µá</a></li>
    <li><a href="http://xz.people.com.cn/" target="_blank">²Ø</a></li>
    <li><a href="http://sn.people.com.cn/" target="_blank">ÉÂ</a></li>
    <li><a href="http://gs.people.com.cn/" target="_blank">¸Ê</a></li>
    <li><a href="http://qh.people.com.cn/" target="_blank">Çà</a></li>
    <li><a href="http://nx.people.com.cn/" target="_blank">Äþ</a></li>
    <li><a href="http://xj.people.com.cn/" target="_blank">ÐÂ</a></li>
    <li><a href="http://sz.people.com.cn/" target="_blank">Åô</a></li>
    <li><a href="http://www.rmxiongan.com/" target="_blank">ÐÛ°²</a></li>
  </ul>
  </div>
</li><li class="jubao"><a href="https://www.12377.cn/" target="_blank">¾Ù±¨×¨Çø</a></li><li class="language"><span>¶àÓïÑÔ<img src="/img/2020peopleindex/img/arrow2.png" class="zhuan" /></span>
<div>
  <ul class="dyz">
    <li><a href="http://mongol.people.com.cn/" target="_blank"><img src="/img/2020peopleindex/img/dyz/01.png" class="meng" /></a></li>
    <li><a href="http://tibet.people.com.cn/" target="_blank"><img src="/img/2020peopleindex/img/dyz/02.png" /></a></li>
    <li><a href="http://uyghur.people.com.cn/" target="_blank"><img src="/img/2020peopleindex/img/dyz/03.png" /></a></li>
    <li><a href="http://kazakh.people.com.cn/" target="_blank"><img src="/img/2020peopleindex/img/dyz/04.png" /></a></li>
    <li><a href="http://korean.people.com.cn/" target="_blank"><img src="/img/2020peopleindex/img/dyz/05.png" /></a></li>
    <li><a href="http://yi.people.com.cn/" target="_blank"><img src="/img/2020peopleindex/img/dyz/06.png" /></a></li>
    <li><a href="http://sawcuengh.people.com.cn/" target="_blank"><img src="/img/2020peopleindex/img/dyz/07.png" /></a></li>
    <li><a href="http://www.people.com.cn/BIG5/" target="_blank"><img src="/img/2020peopleindex/img/dyz/08.png" /></a></li>
		<br />
    <li><a href="http://en.people.cn/" target="_blank"><img src="/img/2020peopleindex/img/dyz/09.png" /></a></li>
    <li><a href="http://j.people.com.cn/" target="_blank"><img src="/img/2020peopleindex/img/dyz/10.png" /></a></li>
    <li><a href="http://french.peopledaily.com.cn/" target="_blank"><img src="/img/2020peopleindex/img/dyz/11.png" /></a></li>
    <li><a href="http://spanish.peopledaily.com.cn/" target="_blank"><img src="/img/2020peopleindex/img/dyz/12.png" /></a></li>
    <li><a href="http://russian.people.com.cn/" target="_blank"><img src="/img/2020peopleindex/img/dyz/13.png" /></a></li>
    <li><a href="http://arabic.people.com.cn/" target="_blank"><img src="/img/2020peopleindex/img/dyz/14.png" /></a></li>
    <li><a href="http://kr.people.com.cn/" target="_blank"><img src="/img/2020peopleindex/img/dyz/15.png" /></a></li>
    <li><a href="http://german.people.com.cn/" target="_blank"><img src="/img/2020peopleindex/img/dyz/16.png" /></a></li>
    <li><a href="http://portuguese.people.com.cn/" target="_blank"><img src="/img/2020peopleindex/img/dyz/17.png" /></a></li>
    <li><a href="http://www.swahili.people.cn/" target="_blank"><img src="/img/2020peopleindex/img/dyz/19.png" /></a></li>
    <li><a href="http://www.italian.people.cn/" target="_blank"><img src="/img/2020peopleindex/img/dyz/20.png" /></a></li>
    <li><a href="http://www.kaz.people.cn/" target="_blank"><img src="/img/2020peopleindex/img/dyz/21.png" /></a></li>
  </ul>
</div>
</li><li class="language dhfj"><span>ºÏ×÷ÍøÕ¾<img src="/img/2020peopleindex/img/arrow2.png" class="zhuan" /></span>
<div>
  <ul class="hzwz">
    <li><a href="http://cpc.people.com.cn/GB/69112/113427/index.html" target="_blank">ëÖ÷ϯ¼ÍÄîÌÃ</a></li>
    <li><a href="http://zhouenlai.people.cn/" target="_blank">Öܶ÷À´¼ÍÄîÍø</a></li>
    <li><a href="http://www.dengxiaopingnet.com/" target="_blank">µËСƽ¼ÍÄîÍø</a></li>
    <li style="display:none;"><a href="http://npc.people.com.cn/" target="_blank">ÈË´óÐÂÎÅÍø</a></li>
    <li><a href="http://acftu.people.com.cn/" target="_blank">¹¤»áÐÂÎÅÍø</a></li>
    <li><a href="http://www.chinaql.org/GB/index.html" target="_blank">ÖйúÇÈÁª</a></li>
    <li><a href="https://www.xuexi.cn/" target="_blank">ѧϰǿ¹ú</a></li>
    <li><a href="http://www.dswxyjy.org.cn/" target="_blank">Öй²ÖÐÑ뵳ʷºÍÎÄÏ×Ñо¿Ôº</a></li>
    <li><a href="http://www.12380.gov.cn/" target="_blank">ÖÐ×鲿12380¾Ù±¨Íø</a></li>
    <li><a href="http://www.nopss.gov.cn/" target="_blank">È«¹úÕÜѧÉç¿Æ¹¤×÷°ì</a></li>
    <li style="display:none;"><a href="http://tyzx.people.cn/" target="_blank">ÖйúͳһսÏßÐÂÎÅÍø</a></li>
    <li><a href="http://www.qizhiwang.org.cn/" target="_blank">ÆìÖÄÍø</a></li>
    <li><a href="http://www.gjbmj.gov.cn/" target="_blank">¹ú¼Ò±£ÃܾÖ</a></li>
    <li><a href="http://kpzg.people.com.cn/" target="_blank">¿ÆÆÕÖйú</a></li>
    <li><a href="http://ip.people.com.cn/" target="_blank">֪ʶ²úȨ</a></li>
<li><a href="http://ent.people.com.cn/GB/436846/441076/index.html" target="_blank">ÎÄ»¯ÆóÒµÉç»áÔðÈα¨¸æ·¢²¼Æ½Ì¨</a></li>
<li><a href="http://www.minge.gov.cn/" target="_blank">Öйú¹úÃñµ³¸ïÃüίԱ»á</a></li>
    <li style="display:none"><a href="http://rwdl.people.cn/" target="_blank">Öйú¹ú¼ÒÈËÎĵØÀí</a></li>
  </ul>
</div>
</li><li class="nav_jia"><a href="http://www.people.cn/app/download.html" target="_blank"><img src="/img/2020peopleindex/img/rmwjia1.png" alt=""></a></li><li class="wza"><a href="javascript:void(0)" id="cniil_wza"><img src="/img/2020peopleindex/img/wza.png" width="24" alt=""></a></li><li class="nav_more"><img src="/img/2020peopleindex/img/more2.png" alt=""></li><li class="sou"><a href="http://search.people.cn/" target="_blank"><img src="/img/2020peopleindex/img/sou1.png" alt=""></a></li><li class="Sign" id="login_button"><em></em><a href="http://sso.people.com.cn/login?fromUrl=http://people.com.cn" target="_blank">怬</a></li>
        <div class="p_login" id="p_login">
          <div class="jiao"></div>
          <div id="txz_dlh">
            <div class="lg_up">
              <span><img src="/img/2020peopleindex/img/dltx1.png" width="30" height="30" alt=""></span><em id="loginMsg"></em>
            </div>
            <div class="lg_down">
              <a id="logout" target="_self">Í˳ö</a>
            </div>
          </div>
        </div></ul>
			</div>
		</div>
	</div>
  
  <div class="nav_more_con cf">
		<i class="more_btn"></i>
		<div class="layout cf">
			<h1 class="cf"><img src="/img/2020peopleindex/img/logo_red.png" alt=""></h1><ul class="cf">
      	<li><a href="http://www.people.cn/app/download.html" target="_blank"><img src="/img/2020peopleindex/img/icon_more0.png" alt="">ÈËÃñÍø+</a></li>
				<li><a href="http://cpc.people.com.cn/" target="_blank"><img src="/img/2020peopleindex/img/icon_more1.png" alt="">Öйú¹²²úµ³ÐÂÎÅÍø</a></li>
				<li><a href="http://liuyan.people.com.cn/" target="_blank"><img src="/img/2020peopleindex/img/icon_more2.png" alt="">Áìµ¼ÁôÑÔ°å</a></li>
				<li><a href="http://bbs1.people.com.cn/board/1.html" target="_blank"><img src="/img/2020peopleindex/img/icon_more3.png" alt="">Ç¿¹úÂÛ̳</a></li>
				<li><a href="http://v.people.cn/" target="_blank"><img src="/img/2020peopleindex/img/icon_more4.png" alt="">ÈËÃñÊÓƵ</a></li>
				<!--<li><a href="http://www.people.cn/rmzy/download.html" target="_blank"><img src="/img/2020peopleindex/img/icon_more5.png" alt="">ÈËÃñÖÇÔÆ</a></li>-->
			</ul><h3 class="cf">ÈËÃñÈÕ±¨±¨Ïµ</h3>
<div class="more_con cf">
  <a href="http://paper.people.com.cn/rmrb/index.html" target="_blank">ÈËÃñÈÕ±¨</a>
  <a href="http://paper.people.com.cn/rmrbhwb/paperindex.htm" target="_blank">ÈËÃñÈÕ±¨º£Íâ°æ</a>
  <a href="http://www.cnautonews.com/" target="_blank">ÖйúÆû³µ±¨</a>
  <a href="http://paper.people.com.cn/zgnyb/paperindex.htm" target="_blank">ÖйúÄÜÔ´±¨</a>
  <a href="http://paper.people.com.cn/jksb/paperindex.htm" target="_blank">½¡¿µÊ±±¨</a>
  <a href="http://www.stcn.com/" target="_blank">֤ȯʱ±¨</a>
  <a href="http://www.ifnews.com/" target="_blank">¹ú¼Ê½ðÈÚ±¨Íø</a>
  <a href="http://paper.people.com.cn/fcyym/paperindex.htm" target="_blank">·í´ÌÓëÓÄĬ</a>
  <a href="http://paper.people.com.cn/zgcsb/paperindex.htm" target="_blank">Öйú³ÇÊб¨</a>
  <a href="http://paper.people.com.cn/xwzx/paperindex.htm" target="_blank">ÐÂÎÅÕ½Ïß</a>
  <a href="http://paper.people.com.cn/rmlt/paperindex.htm" target="_blank">ÈËÃñÂÛ̳</a>
  <a href="http://www.hqrw.com.cn/" target="_blank">»·ÇòÈËÎï</a>
  <a href="http://www.ceweekly.cn/" target="_blank">Öйú¾­¼ÃÖÜ¿¯</a>
  <a href="http://www.msweekly.com/" target="_blank">ÃñÉúÖÜ¿¯</a>
  <a href="http://www.gjrwls.com/" target="_blank">¹ú¼ÒÈËÎÄÀúÊ·</a>
  <a href="http://paper.people.com.cn/rmzk/paperindex.htm" target="_blank">ÈËÃñÖÜ¿¯</a>
<a href="http://www.rmsznet.com/" target="_blank">ÈËÃñÊý×Ö</a>
</div><h3 class="cf">ÆìÏÂÍøÕ¾</h3>
<div class="more_con cf">
<a href="http://sklccc.com.cn/" target="_blank">¹ú¼ÒÖصãʵÑéÊÒ</a>
<a href="http://www.huanqiu.com/" target="_blank">»·ÇòÍø</a>
<a href="http://www.haiwainet.cn/" target="_blank">º£ÍâÍø</a>
<a href="http://vip.people.com.cn/" target="_blank">ÈËÃñͼƬ</a>
<a href="https://visual.people.cn/editorial" target="_blank">ÈËÃñÊÓ¾õ</a>  
<a href="http://yjy.people.com.cn/" target="_blank">ÈËÃñÍøÑо¿Ôº</a>
<a href="http://www.peoplemooc.com/" target="_blank">ÈËÃñĽ¿Î</a>
</div></div>
	</div>
  <!--Í·ÌõÐÂÎÅ-->
  <div class="sp_bg cf">
    <div class="layout Headlines cf" id="hotnews">
      <h1 class="fbold" id="rm_topline"><a href=" http://politics.people.com.cn/n1/2022/0526/c1024-32431420.html" target="_blank">Ï°½üƽ»á¼ûµÚ¾Å´ÎÈ«¹úÐŷù¤×÷»áÒé´ú±í</a></h1>
      <div id="rm_topread"><a href="http://politics.people.com.cn/n1/2022/0526/c1024-32431420.html" target="_blank">Àî¿ËÇ¿Íõ»¦Äþº«Õý²Î¼Ó»á¼û</a><a href="http://politics.people.com.cn/n1/2022/0526/c1024-32431420.html" target="_blank">»áÒé±íÕÃÁËÈ«¹úÐÅ·ÃϵͳÏȽø¼¯ÌåºÍÏȽø¸öÈË</a><a href=" http://politics.people.com.cn/n1/2022/0525/c1001-32429467.html" target="_blank">µ³µÄÊ®¾Å´óÒÔÀ´È«¹úÐŷù¤×÷×ÛÊö</a><a href="http://politics.people.com.cn/n1/2022/0502/c1001-32413103.html" target="_blank">¡¶Ðŷù¤×÷ÌõÀý¡·Ê©ÐÐ Íƶ¯ÐÂʱ´úÐŷù¤×÷¸ßÖÊÁ¿·¢Õ¹</a></div>
      
    </div>
    <!--ÒªÎÅ-->
    <div class="layout rm_main cf">
      <div class="col col-1 fl" id="rm_focus">
        <div class="picWrap1 cf">
        <div class="tvplayshow">
          <div class="video-play"></div>
          <span class="closetv" onclick="stopVideoPlay()">¹Ø±ÕÊÓƵ</span>
        </div>
				<span id="prev1"></span>
				<span id="next1"></span>
				<div class="swiper-container swiper-container-p1 white">
				 	<div class="swiper-wrapper"><div class="swiper-slide"><a href="http://pic.people.com.cn/n1/2022/0526/c426981-32431434.html" target=_blank><img src="/NMediaFile/2022/0526/MAIN202205261902448607230117920.jpg" width="867" height="567"/></a><span><a href="http://pic.people.com.cn/n1/2022/0526/c426981-32431434.html" target=_blank>Ï°½üƽ»á¼ûµÚ¾Å´ÎÈ«¹úÐŷù¤×÷»áÒé´ú±í</a></span></div>
<div class="swiper-slide"><a href="http://pic.people.com.cn/n1/2022/0526/c1016-32431333.html" target=_blank><img src="/NMediaFile/2022/0526/MAIN202205261640477596584027965.jpg" width="867" height="567"/></a><span><a href="http://pic.people.com.cn/n1/2022/0526/c1016-32431333.html" target=_blank>ºÚÁú½­Ê¡Ê״ξٰìºÚÍÁµØ±£»¤ÖÜ</a></span></div>
<div class="swiper-slide"><a href="http://pic.people.com.cn/n1/2022/0526/c1016-32431259.html" target=_blank><img src="/NMediaFile/2022/0526/MAIN202205261640481351034609693.jpg" width="867" height="567"/></a><span><a href="http://pic.people.com.cn/n1/2022/0526/c1016-32431259.html" target=_blank>ÖйúÂÃÂí´óÐÜè¡°ö¦ö¦¡±µÄµÚÈýÖ»±¦±¦È¡Ãû¡°ÉýÒꡱ</a></span></div>
<div class="swiper-slide"><a href="http://tj.people.com.cn/n2/2022/0526/c375366-35286861.html" target=_blank><img src="/NMediaFile/2022/0526/MAIN202205261928137367550044052.jpg" width="867" height="567"/></a><span><a href="http://tj.people.com.cn/n2/2022/0526/c375366-35286861.html" target=_blank>ˢмͼ£¡¡°º£»ùÒ»ºÅ¡±Æ½Ì¨º£ÉÏ°²×°È«²¿Íê³É</a></span></div>
<div class="swiper-slide"><a href="http://pic.people.com.cn/n1/2022/0526/c1016-32431187.html" target=_blank><img src="/NMediaFile/2022/0526/MAIN202205261640484806841748357.jpg" width="867" height="567"/></a><span><a href="http://pic.people.com.cn/n1/2022/0526/c1016-32431187.html" target=_blank>¹ãÖݶ«²¿¹«ÌúÁªÔËÊàŦ¹ú¼Ê°àÁпªÐÐÒ»ÖÜÄê¼ÍÄîרÁз¢³ö</a></span></div>
<div class="swiper-slide"><a href="http://jx.people.com.cn/n2/2022/0526/c190260-35286837.html" target=_blank><img src="/NMediaFile/2022/0526/MAIN202205261408274481871878232.jpg" width="867" height="567"/></a><span><a href="http://jx.people.com.cn/n2/2022/0526/c190260-35286837.html" target=_blank>½­Î÷ÐÂÓࣺÂÌÉ«²úÒµÈë»­À´</a></span></div>
<div class="swiper-slide"><a href="http://society.people.com.cn/n1/2022/0525/c1008-32430452.html" target=_blank><img src="/NMediaFile/2022/0526/MAIN202205261927495862561565984.jpg" width="867" height="567"/></a><span><a href="http://society.people.com.cn/n1/2022/0525/c1008-32430452.html" target=_blank>ÓÐÎÒÔÚ</a></span></div>
<script type="text/javascript" src="http://pgg.people.com.cn/s?z=people&c=9" charset="gbk"></script>
<script type="text/javascript" src="http://pgg.people.com.cn/s?z=people&c=10" charset="gbk"></script>
<script type="text/javascript" src="http://pgg.people.com.cn/s?z=people&c=11" charset="gbk"></script>
</div>
				 	<div class="swiper-pagination1"></div>
				 	<div class="num1">
						<i><em class="thisp"></em>/<em class="allp"></em></i>
				 	</div>
				</div>
			</div>
        
      </div>
      <div class="col col-2 fr" id="rm_aq">
        <h2><a href="http://politics.people.com.cn/n1/2022/0526/c1001-32430502.html" target=_blank><img src="/NMediaFile/2022/0526/MAIN202205261850537345819996055.jpg" width="380" height="32" border="0" alt=""/></a></h2>

        <style type="text/css">
.red1,.red1 a:link,.red1 a:visited,.red1 a:hover{color:#c91116}
</style>
<ul class="list1"><li><a href="http://politics.people.com.cn/n1/2022/0526/c1001-32431195.html" target="_blank">½ü¾µÍ·|"ά»¤ÏÜ·¨È¨Íþ,ÂÄÐз¨¶¨Ö°Ôð"</a></li><li><a href="http://politics.people.com.cn/n1/2022/0526/c1001-32431197.html" target="_blank">¶ÔÕâÖ§ÌØÊâ¶ÓÎé,Ï°½üƽҪÇó¸øÓèÌØÊâ¹Ø°®</a></li><li><a href="http://politics.people.com.cn/n1/2022/0526/c1024-32431475.html" target="_blank">Àî¿ËÇ¿:×öºÃÏÄÊÕ¹¤×÷ È·±£²»Îóũʱ¡¢¿ÅÁ£¹é²Ö</a></li><li><a href="http://politics.people.com.cn/n1/2022/0526/c1024-32431465.html" target="_blank">ÀõÕ½Êé:ʹ·¨ÂÉÖƶȳÉΪÄþ¾²»·¾³µÄÊØ»¤Éñ</a></li><li><a href="http://politics.people.com.cn/n1/2022/0526/c1024-32430500.html" target="_blank">ÍôÑóÔÚ¸ÊÄϵ÷ÑÐ:È«Ãæ¹á³¹µ³µÄÃñ×å×Ú½ÌÕþ²ß </a></li><li><a href="http://politics.people.com.cn/n1/2022/0526/c1024-32430501.html" target="_blank">º«Õý:¸ßЧͳ³ïÒßÇé·À¿ØºÍ¾­¼ÃÉç»á·¢Õ¹</a></li></ul>
        
				
				<div class="fenjinnew">
<a href="http://cpc.people.com.cn/GB/67481/441898/index.html" target="_blank"><img src="/img/2020peopleindex/img/azq/fenjin.png" alt=""></a>
<ul class="list1 cf"><li class="anews"><a href="http://hm.people.com.cn/n1/2022/0526/c42272-32430522.html" target="_blank">¸ßÖÊÁ¿½¨ÉèÔÁ¸Û°Ä´óÍåÇø</a> <a href="http://hm.people.com.cn/n1/2022/0526/c42272-32430513.html" target="_blank">Âõ³ö¼áʵ²½·¥</a></li></ul>
</div>
<style type="text/css">
.fenjinnew{width:100%;height:auto;margin-top:10px;}
.fenjinnew ul.list1{ clear:both;}
.fenjinnew .list1 li{padding:20px 0 0px 0px; margin:0 auto;color:#c91116;}
.fenjinnew .list1 li a:link,.fenjinnew .list1 li a:visited{color:#c91116;}
@media screen and (max-width: 1279px){
.fenjinnew{width:100%; height:auto; margin-top:6px;}
.fenjinnew img{width:100%;}
.fenjinnew .list1 li{margin:5px auto 6px auto;padding:0px 0 0px 0px;}
}
</style>
				
        <style type="text/css">.a6zw{ min-height:19px;}</style>     
        <div class="a6zw"><h2 class="A6"><a href="http://opinion.people.com.cn/n1/2022/0526/c1003-32430517.html" target=_blank><img src="/NMediaFile/2022/0526/MAIN202205260555341784431722290.jpg" width="380" height="32" border="0"/></a></h2>
</div>
        
        
				
        <ul class="list1"><li><a href="	 http://politics.people.com.cn/n1/2022/0526/c1001-32430530.html" target="_blank">°ÙÄê´óµ³Ãæ¶ÔÃæ|×ÔÁ¦¸üÉú·¢·ßͼǿ</a></li><li><a href="http://opinion.people.com.cn/n1/2022/0526/c223228-32431156.html" target="_blank">ÈËÃñÍøÆÀ:ÒÔ¸ü¼Ó°ºÑïµÄ×Ë̬»¤º½ÐÂÕ÷³Ì</a></li></ul>			
        <div id="difang"></div>
      </div>
    </div>
<!--A7´ÖÌåÓÐÎÞ×ÔÊÊÓ¦-->
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function() {
	var $a7=$(".rm_main .col-2 .a6zw");
	var $alistli=$(".rm_main .col-2 .list1 li");
	var $df=$("#difang");
	if($a7.html().length == 0){
		$a7.css("min-height","0px");
		$(window).resize(function(){
			if(document.body.clientWidth > 1262){
			  $alistli.css("line-height","24px")			  
			}
			else{
			  $alistli.css("line-height","22px")	
			}
		});
		if(document.body.clientWidth > 1262){
		  $alistli.css("line-height","24px")
		  $df.css("bottom","0px")
		}
		else{
		  $alistli.css("line-height","22px")
		  $dfli.css("line-height","22px")
		}
	}
});
</script>
    <!--°æ¿é ÒªÎÅ-->
    <div class="layout section_main cf" id="rm_bq">
      <div class="tit1 cf"><h2><a href="http://www.people.com.cn/GB/59476/index.html" target="_blank">ÒªÎÅ</a></h2>¡¤<h2><a href="http://www.people.com.cn/GB/59476/index.html" target="_blank">Èȵã</a></h2><img src="/img/2020peopleindex/img/more1.png" alt=""></div>
      <div class="list2 cf">			
        <ul class="cf blist"><li class="key"><a href="http://politics.people.com.cn/n1/2022/0526/c1001-32431431.html" target="_blank">Íõ³¿ÓëίÄÚÈðÀ­È«¹ú´ú±í´ó»áµÚÒ»¸±Ö÷ϯ°ÍÀ×À­¾ÙÐÐÊÓƵ»áÎî</a></li><li class="key"><a href="http://politics.people.com.cn/n1/2022/0526/c1001-32431103.html" target="_blank">»ÆÀ¤Ã÷:ץסսÂÔ»úÓöÍƶ¯Êý×Ö¾­¼Ã¸ßÖÊÁ¿·¢Õ¹</a></li><li class="key"><a href="http://politics.people.com.cn/n1/2022/0526/c1001-32431206.html" target="_blank">¹úÎñÔº°ì¹«ÌüÓ¡·¢¡¶¹ØÓÚÍƶ¯Íâó±£ÎÈÌáÖʵÄÒâ¼û¡·</a></li><li class="key"><a href="http://society.people.com.cn/n1/2022/0526/c1008-32431180.html" target="_blank">2022ÄêÍËÐÝÈËÔ±»ù±¾ÑøÀϽðÉϵ÷4%</a></li></ul>
<style type="text/css">
.list2 span{height:60px;display:inline-block;margin-top:15px;width:305px;margin-left:19px;float:left;background:#dcefff;font-size:16px;}
.list2 span.lb{padding-top:11px;margin-top:0px;height:65px;}
.list2 span.lb em{display:block;line-height:28px;position:relative;padding-left:20px;}
.list2 span.lb em i{display:inline-block;width:6px;height:6px;vertical-align:super;background:#1c9bf4;border-radius:50%;position:absolute;left:8px;top:10px;}
@media screen and (max-width: 1279px){
.list2 span{width:240px;margin-left:13px;margin-top:20px;height:55px;font-size:14px;}
.list2 span img{ width:100%;}
.list2 span.lb em{ padding-left:3px;}
.list2 span.lb em i{ display:none;}
}
</style>
        <ul class="cf blist1"><li><a href="http://world.people.com.cn/n1/2022/0526/c1002-32431429.html" target="_blank">ËùÂÞÃÅȺµº×ÜÀíË÷¼ÓÍßÀ×»á¼ûÍõÒã</a><br><a href="http://world.people.com.cn/n1/2022/0526/c1002-32431436.html" target="_blank">ÍõÒã²ûÊöÖÐËù°²È«ºÏ×÷ÈýÏîÔ­Ôò</a></li><li><a href="http://world.people.com.cn/n1/2022/0526/c1002-32431477.html" target="_blank">Íâ½»²¿:±±Ô¼²»ÒªÔÙÆóͼ¸ãÂÒÑÇÖÞ¡¢¸ãÂÒÈ«ÊÀ½ç</a></li><li><a href="http://military.people.com.cn/n1/2022/0526/c1011-32431487.html" target="_blank">¹ú·À²¿:̨ÍåÊÇÖйúµÄÒ»²¿·Ö ÄÄÀ´µÄʲô"º£Ï¿ÖÐÏß"?</a></li><li><a href="http://finance.people.com.cn/n1/2022/0526/c1004-32431160.html" target="_blank">Á½²¿ÃÅ:½×¶ÎÐÔʵʩ¹úÄÚ¿ÍÔ˺½°àÔËÐвÆÕþ²¹Ìù ×î¸ßÿСʱ²¹2.4ÍòÔª</a></li><li><a href="http://politics.people.com.cn/n1/2022/0526/c1001-32431488.html" target="_blank">ÀîÏ£µ±Ñ¡Öй²¹ã¶«Ê¡Î¯Êé¼Ç</a></li><li><a href="http://finance.people.com.cn/n1/2022/0526/c1004-32431100.html" target="_blank">¹¤ÐŲ¿:ÎÒ¹ú´óÊý¾Ý²úÒµ·¢Õ¹È¡µÃÃ÷ÏÔ³ÉЧ</a> <a href="http://finance.people.com.cn/n1/2022/0526/c1004-32431087.html" target="_blank">¼Ó¿ì¹¤Òµ»¥ÁªÍø¡¢³µÁªÍøµÈ²¼¾Ö</a></li><li><a href="http://finance.people.com.cn/n1/2022/0526/c1004-32431404.html" target="_blank">ÉÌÎñ²¿:È«Á¦±£ÕÏÍâóÎȶ¨</a> <a href="http://finance.people.com.cn/n1/2022/0526/c1004-32431405.html" target="_blank">³ÖÐøÍƽøCPTPPºÍDEPA</a> <a href="http://finance.people.com.cn/n1/2022/0526/c1004-32431414.html
" target="_blank">Ö§³ÖйÚÒßÃç֪ʶ²úȨ»íÃâ</a></li><li><a href="http://finance.people.com.cn/n1/2022/0526/c1004-32431138.html" target="_blank">Ë°Îñ×ֹܾ«²¼Á½ÆðÆ­È¡ÁôµÖÍËË°°¸¼þ</a> <a href="http://finance.people.com.cn/n1/2022/0526/c1004-32431139.html" target="_blank">ר¼Ò:ÊØ»¤ÒÀ·¨¾­ÓªÊг¡Ö÷ÌåµÄ×ʽð»îË®</a></li><li><a href="http://finance.people.com.cn/n1/2022/0526/c1004-32431096.html" target="_blank">ÖÐÏûЭ·¢²¼Ïû·ÑÌáʾ:½üÊÓ¿É·À¡¢¿É¿Ø µ«²»¿ÉÖÎÓú ÎðÇáÐÅËùνÖÎÁƽüÊÓ¹ã¸æ</a></li><li><a href="http://edu.people.com.cn/n1/2022/0526/c1006-32431099.html" target="_blank">È˽ÌÉç»ØӦСѧÊýѧ½Ì²Ä²åͼÕùÒé:ÒÑ×ÅÊÖÖØлæÖÆ</a></li><li><a href="http://bj.people.com.cn/n2/2022/0526/c14540-35287512.html" target="_blank">±±¾©ÐÂÔö±¾ÍÁйڷÎÑײ¡¶¾¸ÐȾÕß16Àý ÆäÖÐÉç»áÃæɸ²é9Àý</a></li><li><a href="http://sh.people.com.cn/n2/2022/0526/c134768-35286835.html" target="_blank">ÉϺ£Îª¸ÐȾÕß¼°ÃܽÓÕßÉèÖø߿¼Öп¼×¨Óÿ¼ÊÔ·½²ÕºÍÓ¦¼±¿¼³¡ È·±£"Ó¦¿¼¾¡¿¼"</a></li></ul>
      </div>
      
    </div>
  </div>
<style type="text/css">
.list2 li:nth-child(4n+1),.list2 li.key:nth-child(4n+1){margin-left:19px}
</style>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function() {
	$(".blist").find("li").eq(0).css("margin-left",0);
	$(".blist1 li").each(function() {
		console.log($(this).index());
		if($(this).index()%4 == 0){
			console.log($(this).index());
		  $(this).css("margin-left",0);
		}
	})
});
</script>
<div class="layout ggtl cf"><!--AdForward BeginͨÀ¸01£º:-->
<script type="text/javascript" src="http://pgg.people.com.cn/s?z=people&c=1" charset="gbk"></script><!--AdForward End--></div>
  <!--°æ¿é ÆÀÂÛ µ³Íø-->
  <div class="layout section_Comment cf">
    <div class="Comment fl" id="rm_pljd">
      <div class="tit1 cf"><h2><a href="http://opinion.people.com.cn/" target="_blank">¹Ûµã</a></h2>¡¤<h2><a href="http://theory.people.com.cn/GB/148980/index.html" target="_blank">Éî¶È</a></h2><img src="/img/2020peopleindex/img/more1.png" alt=""></div>
      <div class="col col-1 fl">
				<span class="scale_img"><a href="http://society.people.com.cn/n1/2022/0526/c1008-32430551.html" target=_blank><img src="/NMediaFile/2022/0526/MAIN202205260629370295894267357.jpg" width="468" height="263"/></a></span><h4><a href='http://society.people.com.cn/n1/2022/0526/c1008-32430551.html' target=_blank>ÖþÀη¨ÖηÀÏß ÇåÀÊÍøÂç¿Õ¼ä</a></h4>
				<p class="gray">ÍøÂç¿Õ¼äÊÇÒÚÍòÃñÖÚ¹²Í¬µÄ¾«Éñ¼ÒÔ°¡£ÍøÂçÖеÄÐÐΪ£¬ÐèÒª·¨ÖÎÀ´¹æ·¶£»ÍøÂçÖеÄÎ¥·¨·¸×ÐèÒª·¨ÖÎÊÖ¶ÎÀ´ÖÎÀí¡£´ÓÖØÈ­´ò»÷ÍøÂçÇÖȨ·¸×µ½´óÁ¦ÖÎÀíÍøÂçÒ¥ÑÔ£»´Ó¿Æѧ¹¹½¨Î´³ÉÄêÈ˽¡¿µÓÃÍø»·¾³£¬µ½¼¯ÖÐÕûÖÎËã·¨ÂÒÏó¡£½üÄêÀ´£¬ÍøÂç¿Õ¼ä·¨Öλ¯²»¶ÏÍƽø£¬Îª½¨ÉèÍøÂçÎÄÃ÷¡¢¹¹½¨¸üÇåÀʵÄÍøÂçÉú̬»·¾³×ö³öÁË»ý¼«¹±Ïס£</p>

      </div>
      <div class="col col-2 fr">
				<h3><a href="http://theory.people.com.cn/n1/2022/0526/c40531-32430811.html" target="_blank">ÕýÈ·ÈÏʶºÍ°ÑÎÕ×ʱ¾µÄÌØÐÔºÍÐÐΪ¹æÂÉ</a></h3>
				<p class="gray">Ö§³ÖºÍÒýµ¼×ʱ¾¹æ·¶½¡¿µ·¢Õ¹£¬¼ÈÒªÉèÖá°ºìµÆ¡±Ò²ÒªÉèÖá°Â̵ơ±¡£</p><h3><a href='http://opinion.people.com.cn/n1/2022/0526/c223228-32430829.html' target=_blank>ÈËÃñÍøÆÀ£ºÇÐʵ¼ÓÇ¿ÐÂÎÛȾÎïÖÎÀí</a></h3>
				<p class="gray">¸÷µØÒÔ¼°Ïà¹Ø²¿ÃűØÐëÀιÌÊ÷Á¢ÕþÖÎÒâʶ£¬Âäʵ»·±£ÔðÈΣ¬¼á¶¨²»ÒƵؽ«Óйع¤×÷Â䵽ʵ´¦¡£</p>
<h3><a href="http://opinion.people.com.cn/n1/2022/0526/c431649-32431173.html" target="_blank">ÈËÃñÀ´ÂÛ£º´´ÐÂÇóְз½Ê½£¬´Ù½ø¸ü¸ßÖÊÁ¿¾ÍÒµ</a></h3>
				<p class="gray">ÒÔ´´ÐÂÊֶνµµÍÐÅÏ¢²»¶ÔµÈºÍÐÅÏ¢ËðºÄ£¬Îª´Ù¾ÍÒµ¡¢±£ÕϸßÖÊÁ¿¾ÍÒµÖúÉÏÁËÒ»±ÛÖ®Á¦¡£</p><h3><a href='http://finance.people.com.cn/n1/2022/0526/c1004-32430930.html' target=_blank>ÍËÎéÀϱø¿¹ÒßÏÔµ£µ±</a></h3>
				<p class="gray">¡°µ±¹ý±ø£¬Ò²Êǵ³Ô±£¬ÍËÎé²»ÍÊÉ«£¬Õٱػأ¬Õ½±Øʤ¡£Ò»Éùµ½Ò»Éúµ½£¡¡±ÕâÊÇÍËÎéÀϱøµÄ³Ðŵ¡£</p>
<span class="btn1 white"><a href="http://opinion.people.com.cn/GB/223228/index.html" target="_blank">²é¿´¸ü¶àÉî¶ÈÆÀÂÛ</a></span>
			</div>
    </div>
    <div class="cpc fr" id="rm_cpc">
      <a href="http://cpc.people.com.cn/" target="_blank"><img src="/img/2020peopleindex/img/icon31.png" class="cpc-img" alt=""></a>
      <div class="cpc_bg1 cf">
				<ul class="list3"><li><a href="http://cpc.people.com.cn/GB/67481/441992/index.html" target="_blank">Ìر𱨵À£º¾Û½¹µ³µÄ¶þÊ®´ó´ú±íÑ¡¾Ù</a></li><li><a href="http://dangjian.people.com.cn/GB/136058/431693/index.html" target="_blank">ÖÐÑëºÍ¹ú¼Ò»ú¹Ø¡°Ñ§²é¸Ä¡±×¨Ï×÷</a></li><li><a href="http://cpc.people.com.cn/xuexi/" target="_blank">ѧϰ·ÉÏ</a> <a href="http://cpc.people.com.cn/xuexi/GB/433640/index.html" target="_blank">ʱϰ֮</a> <a href="http://dangshi.people.com.cn/" target="_blank">µ³Ê·Ñ§Ï°½ÌÓý¹ÙÍø</a></li><li><a href="http://cpc.people.com.cn/GB/67481/444795/index.html
" target="_blank">µ³ÆìÔÚ»ù²ãÒ»Ï߸߸ßÆ®Ñï</a> <a href="http://cpc.people.com.cn/GB/67481/444438/index.html" target="_blank">Ç¿¹ú¸´ÐËÓÐÎÒ</a></li><li><span class="red"><a href="http://theory.people.com.cn/" target='_blank'>¹Û²ì</a></span>|<a href="http://theory.people.com.cn/n1/2022/0526/c40531-32430742.html" target="_blank">´òºÃÕþ²ß×éºÏÈ­ Îȶ¨ºê¹Û¾­¼Ã´óÅÌ</a></li><li><a href="http://theory.people.com.cn/n1/2022/0526/c40531-32430698.html" target="_blank">¾ÛÖǾÛÁ¦Íƶ¯ÖйúÌØÉ«ÐÂÐÍÖÇ¿â¸ßÖÊÁ¿·¢Õ¹</a></li><li><span class="red"><a href="http://renshi.people.com.cn/" target='_blank'>ÈËÊÂ</a></span>|<a href="http://renshi.people.com.cn/n1/2022/0526/c139617-32430812.html" target="_blank">ÎâÇ¿¡¢¶­¼Ò»ÈιóÖÝÊ¡¸±Ê¡³¤</a></li><li><span class="red"><a href="http://fanfu.people.com.cn/" target='_blank'>·´¸¯</a></span>|<a href="http://fanfu.people.com.cn/n1/2022/0526/c64371-32430728.html" target="_blank">·ÀÖ¹ÄêÇá¸É²¿Æð²½¾Íˤµ¹</a></li><li><a href="http://fanfu.people.com.cn/n1/2022/0526/c64371-32430744.html" target="_blank">ÉÂÎ÷½ô¶¢ÈƵÀÂÃÓεȡ°Ëķ硱ж¯Ïò</a></li><li><span class="red"><a href="http://dangshi.people.com.cn/" target='_blank'>µ³Ê·</a></span>|<a href="http://cpc.people.com.cn/n1/2022/0526/c443712-32430727.html" target="_blank">¡°¹¤Å©Îä×°¸î¾Ý¡±µÄÒ»Ãæ¹â»ÔÆìÖÄ</a></li></ul>
			</div>
			<div class="cpc_bg2 red cf">
				<a href="http://cpc.people.com.cn/" target="_blank">½øÈëÖйú¹²²úµ³ÐÂÎÅÍø</a>|<a href="http://cpc.people.com.cn/GB/67481/431391/index.html" target="_blank">²é¿´ÖÐÑëÎļþ</a>
			</div>
    </div>
  </div>
  <div class="layout ggtl cf"><script type="text/javascript" src="http://pgg.people.com.cn/s?z=people&c=2" charset="gbk"></script></div>
  <!--°æ¿é Áìµ¼ÁôÑÔ°å ÈËÃñÈÕ±¨-->
  <div class="layout Message_rmrb cf">
    <div class="col col-1 fl" id="rm_ldly">
      <div class="tit1 cf"><h2><a href="http://liuyan.people.com.cn/" target="_blank">Áìµ¼ÁôÑÔ°å</a></h2><img src="/img/2020peopleindex/img/more1.png" alt=""><em><a href="http://leaders.people.com.cn/GB/178291/407226/index.html" target="_blank">ÏÂÔØ¿Í»§¶Ë</a></em></div>
			<ul class="Leader_switch cf"><li class="active">×ߺÃÐÂʱ´úµ³µÄȺÖÚ·Ïß</li>				
<li>ÈËÃñ½¨Òé</li>
<li>30Ìì»Ø¸´ÂÊÅÅÐÐ</li>
<li>±à¶Á¡°Íø¡±À´</li>
<span>(»Ø¸´ÂÊ£ºÁôÑÔÖб»»Ø¸´µÄÊýÁ¿Õ¼ÁôÑÔÊýµÄ°Ù·Ö±È)</span></ul>
<script type="text/javascript">
$(function(){	
	$(".Leader_switch_con p img").on("click",function(){
		$(".ldewm").show();
	});
	$(".ldewm i.close").on("click",function(){
		$(".ldewm").hide();
	});
}); 
</script>
      <div class="Leader_switch_con cf" style="display:block;">
				<div class="lyfl">
					<h2><a href="http://henan.people.com.cn/n2/2022/0525/c351638-35285244.html" target="_blank">³ÉÊìÊß¹ûÖÍÏú ºÓÄ϶෽Эµ÷½âÅ©»§È¼Ã¼Ö®¼±</a></h2>
<p>5Ô·ÝÒÔÀ´£¬Êß²ËË®¹û½øÈë³ÉÊìÆÚºÍÏúÊÛÍú¼¾£¬ºÓÄϲ»ÉÙȺÖÚͨ¹ý¡°Áìµ¼ÁôÑ԰塱·´Ó³£¬ÊÜÒßÇéÓ°Ï죬ÊÕ¹º³µ½ø²»À´¡¢Å©²úÆ·Ïú²»³öÈ¥¡£Ïà¹ØµØÇø¼°Ê±Á˽âÇé¿ö£¬Ð­µ÷ÁªÏµÏúÊÛÇþµÀ£¬°ïÖúȺÖÚ½âÄÑÌâ¡£<a href="http://henan.people.com.cn/n2/2022/0525/c351638-35285244.html" target="_blank">¡¾ÔĶÁÈ«ÎÄ¡¿</a>


</p>
				</div>
				<div class="lyfr">
					<p><a href="http://sn.people.com.cn/n2/2022/0525/c226647-35285436.html" target="_blank">С΢ÆóÒµÔâÓöÈÚ×ÊÄÑ Î÷°²ÊÐÑãËþÇø£º¶à·½Ê½¶àÇþµÀÖúÆóç£À§</a><img src="/img/2020peopleindex/img/tubiao/ldtb2.png" /></p><p><a href="http://liuyan.people.com.cn/threads/content?tid=14831876" target="_blank">ÍøÓѸø½­ËÕÊ¡ÑïÖÝÊÐÊг¤ÁôÑÔ£ºÃÅÃæ·¿·¿¶«²»°´Õþ²ß¸ø×⻧ÑÓÆÚ</a><img src="/img/2020peopleindex/img/tubiao/ldtb2.png" /></p>
				</div>
				<div class="ldewm"><i class="close"></i><img src="/img/2020peopleindex/img/tubiao/ldtb.jpg" /></div>
			</div>
      <div class="Leader_switch_con cf" style="display: none;">
				<ul class="list4 cf"><li><a href="http://leaders.people.com.cn/GB/178291/218130/441383/index.html" target="_blank"><strong>ÈËÃñ½¨Òé</strong>|<a href="http://liuyan.people.com.cn/threads/content?tid=14830587" target="_blank">Ϊ³ÇÊзµÆÔö¼ÓÕÚµ²£¬·ÀÖ¹¹âÎÛȾ</a></li><li><a href="http://leaders.people.com.cn/GB/178291/218130/441383/index.html" target="_blank"><strong>ÈËÃñ½¨Òé</strong>|<a href="http://liuyan.people.com.cn/threads/content?tid=14819267" target="_blank">ÔÚ¸£½¨Ê¡ÉèÖñ±»Ø¹éÏß¼ÍÄî±êÖ¾</a></li><li><a href="http://leaders.people.com.cn/GB/178291/218130/441383/index.html" target="_blank"><strong>ÈËÃñ½¨Òé</strong>|<a href="http://liuyan.people.com.cn/threads/content?tid=14836152" target="_blank">¼ÓÇ¿Î÷ÏÌÐÂÇøÓëÏÌÑôÊÐÇøµÄ¹«¹²½»Í¨Ò»Ì廯½¨Éè</a></li></ul>
				<ul class="lypic cf"><li><a href="http://unn.people.com.cn/difang/GB/387639/404394/index.html" target=_blank><img src="/NMediaFile/2022/0402/MAIN202204021653363056289931614.png" width="252" height="75" alt=""/></a></li>
<li><a href="http://leaders.people.com.cn/GB/178291/218130/437413/index.html" target=_blank><img src="/NMediaFile/2022/0407/MAIN202204071447463467777924827.png" width="252" height="75" alt=""/></a></li>
<li><a href="http://www.rmxiongan.com/GB/388992/404344/index.html" target=_blank><img src="/NMediaFile/2022/0329/MAIN202203290934257100037769428.png" width="252" height="75" alt=""/></a></li>
</ul>
			</div>
			<div class="Leader_switch_con cf" style="display: none;">
				<ul class="list5 cf" id="ldhfl">
				</ul>
			</div>
      <div class="Leader_switch_con cf" style="display: none;">
				<div class="lyfl4 white">
					<a href="http://leaders.people.com.cn/GB/178291/218130/442740/index.html" target=_blank><img src="/NMediaFile/2022/0330/MAIN202203301648353750332869012.png" width="255" height="132" alt=""/><span></span></a>

				</div>
				<div class="lyfr4">
					<ul class="list7 cf"><li><a href='http://leaders.people.com.cn/n1/2022/0525/c58278-32430200.html' target=_blank>°ÑÐÅ·ÃÕâ¸ö¡°ËÍÉÏÃŵÄȺÖÚ¹¤×÷¡±°ìºÃ°ìʵ</a></li>
<li><a href='http://leaders.people.com.cn/n1/2022/0525/c58278-32429705.html' target=_blank>¸üºÃµ£¸ºÆðΪÃñ½âÄÑ¡¢Îªµ³·ÖÓǵÄÖ°ÔðʹÃü</a></li>
<li><a href='http://leaders.people.com.cn/n1/2022/0523/c58278-32427504.html' target=_blank>ÈËÃñÈÕ±¨¶ÁÕßÀ´ÐŰ棺¹æ·¶Ö°ÒµÅàѵÊг¡ ÓªÔìÁ¼ºÃ¾ÍÒµ»·¾³</a></li>
<li><a href="http://leaders.people.com.cn/GB/178291/218130/444200/index.html" target="_blank">ÐÂʱ´ú ÐÂÇàÄê|Ò»ÆðΪ¹ú¼Ò·¢Õ¹½¨ÑÔÏײß</a></li></ul>
				</div>
			</div>
			<div class="Leader_switch_ly">
				<span>×òÈÕÁôÑÔ<i id="totalThreadsNum">5138</i>Ìõ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;×òÈջظ´<i id="totalAnswersNum">5138</i>Ìõ</span>
				<em class="white"><i class="btn2"><a href="http://liuyan.people.com.cn/home" target="_blank">²é¿´ÁôÑÔ</a></i><i class="btn3"><a href="http://liuyan.people.com.cn/login" target="_blank">ÎÒÒªÁôÑÔ</a></i></em>
			</div>
    </div>
    <div class="col col-2 fr" id="rm_rmrb">
      <div class="tit1 clearfix"><h2><a href="http://paper.people.com.cn/rmrb/index.html" target="_blank">ÈËÃñÈÕ±¨</a></h2><img src="/img/2020peopleindex/img/more1.png" alt=""><!--<em class="bzdown"><a href="http://www.people.com.cn/GB/123231/365206/index.html" target="_blank">ÏÂÔØ¿Í»§¶Ë</a></em>--><a href="http://www.people.cn/app/download.html" target="_blank"><img src="/img/2020peopleindex/img/rmwjia2.gif" width="80" class="jiadown" alt=""></a></div>
			<div class="rmrb cf">
        <!--<i></i>-->
				<a href="http://paper.people.com.cn/rmrb/index.html" target=_blank><img src="/NMediaFile/2022/0526/MAIN202205260511497764739281128.jpg" width="160" height="226" class="tbpic" alt=""/></a>

				<a href="http://paper.people.com.cn/rmrbhwb/index.html" target=_blank><img src="/NMediaFile/2022/0526/MAIN202205260454490140731628259.jpg" width="160" height="226" alt=""/></a>

			</div>
      <div class="rmrbtxt"><span><a href="http://unn.people.com.cn/difang/GB/387272/index.html" target="_blank">ÈËÃñÍø¼ÇÕß±éÉñÖÝ</a>&gt;</span>|<span><a href="http://world.people.com.cn/GB/435265/index.html" target="_blank">ÈËÃñÍø¼ÇÕß±éÈ«Çò</a>&gt;</span></div>
    </div>
  </div>
  <!--video-->
  <div class="layout rm_video cf" id="rm_video">
  <div class="tit1 clearfix"><h2><a href="http://v.people.cn/" target="_blank">ÊÓƵÐÂÎÅ</a></h2><em><a href="http://5g.people.cn/rmspdown/" target="_blank">ÏÂÔØ¿Í»§¶Ë</a></em><span style="float:right"><a href="http://art.people.com.cn/" target="_blank"><img src="/img/2020peopleindex/img/lingjing.png" style="width:170px;height:auto"></a></span></div>
  	<div class="picg1 mt20 cf">
			<ul><li><span><i></i><a href="http://v.people.cn/n1/2022/0526/c444662-32431464.html" target=_blank><img src="/NMediaFile/2022/0526/MAIN202205262107544006657951209.jpg" width="384" height="209" alt="ÒÚÂÆÑô¹â£ü¸ßÊÖÔÚÃñ¼ä"/></a></span><a href="http://v.people.cn/n1/2022/0526/c444662-32431464.html" target=_blank>ÒÚÂÆÑô¹â£ü¸ßÊÖÔÚÃñ¼ä</a></li>
<li><span><i></i><a href="https://apiapp.people.cn/a/a/m/content_wap_530011.shtml" target=_blank><img src="/NMediaFile/2022/0526/MAIN202205261016402715146907303.jpg" width="384" height="209" alt="¹Å·çÖ®ÃÀ£¡24¾äÊ«´ÊƷζÏÄÌì"/></a></span><a href="https://apiapp.people.cn/a/a/m/content_wap_530011.shtml" target=_blank>¹Å·çÖ®ÃÀ£¡24¾äÊ«´ÊƷζÏÄÌì</a></li>
<li><span><i></i><a href="https://apiapp.people.cn/a/a/m/content_wap_530116.shtml" target=_blank><img src="/NMediaFile/2022/0526/MAIN202205261547075836816728796.jpg" width="384" height="209" alt="NASA¼Æ»®½«Ë«ÈËËÍÉÏ»ðÐÇ´ý30Ìì"/></a></span><a href="https://apiapp.people.cn/a/a/m/content_wap_530116.shtml" target=_blank>NASA¼Æ»®½«Ë«ÈËËÍÉÏ»ðÐÇ´ý30Ìì</a></li>
</ul>
		</div>
   </div>
  <!--section_Hotzt-->
	<div class="layout section_Hotzt cf" id="rm_hotzt">
		<div class="tit1 cf"><h2>ÈȵãרÌâ</h2></div>
		<div class="hotzt cf"><a href="http://cpc.people.com.cn/xuexi/GB/433640/index.html" target="_blank"><img src="/img/2020peopleindex/img/icon5.png" />ʱϰ֮</a><a href="http://cpc.people.com.cn/GB/67481/444630/index.html" target="_blank"><img src="/img/2020peopleindex/img/icon5.png" />ÑØ×Å×ÜÊé¼ÇµÄ×ã¼£</a><a href="http://cpc.people.com.cn/GB/67481/441898/index.html" target="_blank"><img src="/img/2020peopleindex/img/icon5.png" />·Ü½øÐÂÕ÷³Ì ½¨¹¦ÐÂʱ´ú</a><a href="http://cpc.people.com.cn/GB/67481/441273/index.html" target="_blank"><img src="/img/2020peopleindex/img/icon5.png" />¾Û½¹Ê®¾Å½ìÁùÖÐÈ«»á</a><a href="http://cpc.people.com.cn/GB/67481/442041/index.html" target="_blank"><img src="/img/2020peopleindex/img/icon5.png" />ÎÒÃǵÄÐÂʱ´ú</a><a href="http://cpc.people.com.cn/GB/67481/439635/index.html" target="_blank"><img src="/img/2020peopleindex/img/icon5.png" />"Ê®ËÄÎå"¿ª¾Ö²¼¾ÖÕâЩʶù</a><a href="http://politics.people.com.cn/n1/2022/0427/c1001-32409565.html" target="_blank"><img src="/img/2020peopleindex/img/icon5.png" />Ç¿¹ú¸´ÐËÓÐÎÒ</a><a href="http://v.people.cn/GB/61600/437331/index.html" target="_blank"><img src="/img/2020peopleindex/img/icon5.png" />ºìÉ«ÔÆÕ¹Ìü</a><a href="http://society.people.com.cn/GB/369130/444632/index.html" target="_blank"><img src="/img/2020peopleindex/img/icon5.png" />°ÙÈÕǧÍòÍøÂçÕÐƸרÏîÐж¯</a><a href="http://pic.people.com.cn/GB/442107/index.html" target="_blank"><img src="/img/2020peopleindex/img/icon5.png" />"´óÃÀÖйú"ÉãÓ°×÷Æ·Õ¹</a></div>
	</div>
	<!--¹ã¸æ-->
	<div class="layout ggtl cf"><!-- AdSame ShowCode: People_PC ÈËÃñÍøÊ×ҳͨÀ¸03£¨Ð£© Begin -->
<script type="text/javascript" src="http://pgg.people.com.cn/s?z=people&c=101" charset="gbk" ></script>
<!-- AdSame ShowCode: People_PC ÈËÃñÍøÊ×ҳͨÀ¸03£¨Ð£© End --></div>
  <!--·ÖÀà-->
	<div class="layout Classify clearfix">
		<span><a href="#lm1" class="active">¾­¼Ã ¡¤ ¿Æ¼¼</a></span>
		<span><a href="#lm2">Éç»á ¡¤ ½ÌÓý</a></span>
		<span><a href="#lm3">¹ú¼Ê ¡¤ ¾üÊÂ</a></span>
		<span><a href="#lm4">µØ·½ ¡¤ ·Ã̸</a></span>
		<span><a href="#lm5">ÎÄÂà ¡¤ ÌåÓý</a></span>
    <span><a href="#lm6">½¡¿µ ¡¤ Éú»î</a></span>
  </div>
  <!--²Æ¾­ ¡¤ ²úÒµ-->
	<div class="layout Finance cf pdao1" id="lm1">
    <div class="tit1 cf"><h2><a href="http://finance.people.com.cn/" target="_blank">¾­¼Ã ¡¤ ¿Æ¼¼</a></h2></div>
    <!--Öظ´°æ¿é-->
		<div class="Repeat Repeat1 cf section-common-share-wrap" id="rm_cj01">
      <div class="col col-1 fl">
        <div class="news2 cf">
  <h3><a href='http://finance.people.com.cn/n1/2022/0526/c1004-32430882.html' target=_blank>´Á´©Î÷·½ÓßÂÛÕë¶ÔÖйú¾­¼ÃµÄËÄ´óÃýÂÛ</a></h3>
  <em class="gray"></em>
</div>
<p class="gray"><a href='http://finance.people.com.cn/n1/2022/0526/c1004-32430882.html' target=_blank>½üÆÚ£¬Ò»Ð©Î÷·½ÓßÂÛ²»¶Ï¹¥»÷Öйú·ÀÒßÕþ²ß£¬³ªË¥Öйú¾­¼ÃÇ°¾°£¬¶ÔÖйú½øÐÐÎÞ¶ËÖ¸ÔðºÍ¹¥»÷ĨºÚ¡£´Ó³´×÷Íâ×ʼÓËÙÁ÷ʧ¡¢¾­¼ÃÑÏÖØʧËÙ£¬µ½Ö¸ÔðÖйú¼Ó¾çÈ«Çò¹©Ó¦Á´Î£»ú¡¢ÖÆÔì¡°Õ®ÎñÏÝÚ塱£¬ÕâЩÃýÂÛ»ìÏýÊÓÌý£¬Îóµ¼Êг¡¡£Îª°ïÖúÍâ½çÕýÈ·ÈÏʶÖйú¾­¼Ã£¬Ïû³ýÎó½âºÍµ£ÓÇ£¬ÓбØÒª³ÎÇåÕæÏ࣬ÀªÇåÃÔÎí¡£</a></p>
<div class="share1">
  <span><i class="gray"><a href="http://finance.people.com.cn/GB/70846/index.html" target="_blank">ºê¹Û</a></i><i class="gray"><a href="http://finance.people.com.cn/GB/70846/index.html" target="_blank">²úÒµ</a></i><i class="gray"><a href="http://finance.people.com.cn/GB/70846/index.html" target="_blank">½ðÈÚ</a></i></span>
  <em>·ÖÏí</em>
</div>

      </div>
      <div class="col col-2 fr">
				<ul class="list6 cf"><li><a href='http://finance.people.com.cn/n1/2022/0526/c1004-32430871.html' target=_blank>ËIJ¿ÃÅ·¢ÎÄ ¼Ó´óÆóÒµ´´ÐÂË°ÊÕ¼¤Àø</a></li>
<li><a href='http://finance.people.com.cn/n1/2022/0526/c1004-32430836.html' target=_blank>ÉϺ£ÆÖ¶«£º ³¬Ç§¼ÒÖصãÆóÒµ¸´¹¤¸´²ú</a></li>
<li><a href='http://finance.people.com.cn/n1/2022/0526/c1004-32430892.html' target=_blank>ǧÍòÈË¿Ú³ÇÊдó±ä¾Ö£º¹þ¶û±õÍ˳ö Î人Ôö×î¶à</a></li>
<li><a href='http://finance.people.com.cn/n1/2022/0526/c1004-32430870.html' target=_blank>ÓÃIP´úÀí±£»¤Òþ˽ ½á¾ÖÒ²ÐíÄÑÈçÄãÔ¸</a></li>
<li><a href='http://finance.people.com.cn/n1/2022/0526/c1004-32430857.html' target=_blank>С²ÞËù ´óÃñÉú Ïç´å½¨ÉèÔÚÐж¯</a></li>
</ul>
			</div>
		</div>
		<div class="Repeat Repeat1 cf section-common-share-wrap" id="rm_cj02">
      <div class="col col-1 fl">
        <div class="news2 cf">
  <h3><a href='http://finance.people.com.cn/n1/2022/0526/c1004-32430832.html' target=_blank>¾­Àú²¡¶¾¶à´Î±äÒìÌôÕ½ ¹ú²úйÚÒßÃçͨ¹ýÊÀ½ç¼¶¡°´ó¿¼¡±</a></h3>
  <em class="gray"></em>
</div>
<p class="gray"><a href='http://finance.people.com.cn/n1/2022/0526/c1004-32430832.html' target=_blank>5ÔÂ19ÈÕÊÀ½çÎÀÉú×éÖ¯¹«²¼¿µÏ£ÅµÐ¹ÚÒßÃç±»ÄÉÈëÈ«Çò½ô¼±Ê¹ÓÃÇåµ¥£¬5ÔÂ20ÈÕ¹ú¼ÊҽѧÆÚ¿¯¡¶ÁøÒ¶µ¶¡¤ºôÎü²¡Ñ§¡··¢±íÁË¿µÏ£ÅµÎüÈëÓÃйÚÒßÃçµÄ×îÐÂÑо¿³É¹û¡£¶Ì¶ÌÒ»ÖÜÄÚ£¬¹ú²úйÚÒßÃç½ÓÁ¬»ñµÃÊÀÎÀ×éÖ¯ºÍ¡¶ÁøÒ¶µ¶¡·µÄ¡°Ç¿Á¦±³Ê顱¡£
</a></p>
<div class="share1">
  <span><i class="gray"><a href="http://finance.people.com.cn/GB/70846/index.html" target="_blank">¿Æ¼¼</a></i><i class="gray"><a href="http://env.people.com.cn/" target="_blank">Éú̬</a></i><i class="gray"><a href="http://country.people.com.cn/GB/419851/index.html" target="_blank">ÃÀÀöÏç´å</a></i><i class="gray"><a href="http://gongyi.people.com.cn/GB/151650/index.html" target="_blank">¹«Òæ</a></i></span>
  <em>·ÖÏí</em>
</div>

      </div>
      <div class="col col-2 fr">
      	<ul class="list6 cf">
				 <li><a href='http://finance.people.com.cn/n1/2022/0526/c1004-32430859.html' target=_blank>ÎÞ²î´íÁ¿×Ó¼ÆËã»ú»ò³ÉÏÖʵ</a></li>
<li><a href='http://finance.people.com.cn/n1/2022/0526/c1004-32430861.html' target=_blank>ÐÎËÆó¦Ð· Ê·ÉÏ×îСң¿Ø²½ÐлúÆ÷ÈËÃæÊÀ</a></li>
<li><a href='http://finance.people.com.cn/n1/2022/0526/c1004-32430863.html' target=_blank>NASA¼Æ»®½«Ë«ÈËËÍÉÏ»ðÐÇ´ý30Ìì</a></li>

         <li><a href='http://kpzg.people.com.cn/n1/2022/0526/c404214-32430684.html' target=_blank>¿àζʳÎïÓªÑøºÃ£¿ÕâЩÇé¿öÏ¿ÉÒԳԵ㡰¿à¡±</a></li>
<li><a href='http://kpzg.people.com.cn/n1/2022/0526/c404214-32430634.html' target=_blank>ÃÚÄòϵͳ½áʯʹÆðÀ´ÒªÃü£¡ÈÕ³£»¤Àí×¢ÒâÕâЩÎÊÌâ</a></li>

        </ul>
			</div>
		</div>
		<!--picg-->
    <div class="picg1 cf" id="rm_cj03">
			<ul>
				<li><span class="scale_img"><a href="http://finance.people.com.cn/n1/2022/0526/c1004-32430889.html" target=_blank><img src="/NMediaFile/2022/0526/MAIN202205260952225184722953200.jpg" width="384" height="209" alt="Âò³µ£¿Ò»Á¾³µ»òÉÙ»¨ÊýǧԪ¹ºÖÃË°"/></a></span><a href="http://finance.people.com.cn/n1/2022/0526/c1004-32430889.html" target=_blank>Âò³µ£¿Ò»Á¾³µ»òÉÙ»¨ÊýǧԪ¹ºÖÃË°</a></li>
<li><span class="scale_img"><a href="http://finance.people.com.cn/n1/2022/0415/c1004-32400422.html" target=_blank><img src="/NMediaFile/2022/0419/MAIN202204191447306363645573725.png" width="384" height="209" alt="¡°Êý×Ö¼¼Êõ¸³ÄÜʵÌå¾­¼Ã¡±°¸ÀýÕ÷¼¯"/></a></span><a href="http://finance.people.com.cn/n1/2022/0415/c1004-32400422.html" target=_blank>¡°Êý×Ö¼¼Êõ¸³ÄÜʵÌå¾­¼Ã¡±°¸ÀýÕ÷¼¯</a></li>

        <li><span class="scale_img"><a href="http://kpzg.people.com.cn/n1/2022/0526/c404214-32430669.html" target=_blank><img src="/NMediaFile/2022/0526/MAIN202205260821361820277673672.jpg" width="384" height="209" alt="³Ô¼¦µ°ºÍµ¨¹Ì´¼¸ßÓйØϵÂð£¿"/></a></span><a href="http://kpzg.people.com.cn/n1/2022/0526/c404214-32430669.html" target=_blank>³Ô¼¦µ°ºÍµ¨¹Ì´¼¸ßÓйØϵÂð£¿</a></li>

			</ul>
		</div>
	</div>
  <div class="layout ggtl cf"><!--AdForward BeginͨÀ¸03£º:--><script type="text/javascript" src="http://pgg.people.com.cn/s?z=people&c=3" charset="gbk"></script></div>
	<!--¿Æ¼¼ ¡¤ ½ÌÓý-->
	<div class="layout science cf pdao2" id="lm2">
		<div class="tit1 clearfix"><h2><a href="http://society.people.com.cn/" target="_blank">Éç»á</a> ¡¤ <a href="http://edu.people.com.cn/" target="_blank">½ÌÓý</a></h2></div>
		<!--Öظ´°æ¿é-->
		<div class="Repeat Repeat2 cf section-common-share-wrap" id="rm_kj01">
      <div class="col col-1 fl">
        <div class="news2 cf">
					<h3><a href='http://society.people.com.cn/n1/2022/0526/c1008-32430748.html' target=_blank>ÉϺ£³ÖÐøÍƽø¿Æ¼¼ÁìÓò¡°ÖúÆóç£À§12Ìõ¡±ÂäµØ</a></h3>
					<em class="gray"></em>
				</div>
				<p class="gray"><a href='http://society.people.com.cn/n1/2022/0526/c1008-32430748.html' target=_blank>½üÁ½¸öÔÂÀ´£¬ÉϺ£³ÖÐøÍƽø¡°12Ìõ¡±ÂäµØ¡£Ò»·½Ã棬磽â¿Æ¼¼ÆóÒµ¡°×ʽðѹÁ¦¡±¡£Òýµ¼½ðÈÚ»ú¹¹£¬´´Ð¿Ƽ¼½ðÈÚ²úÆ·£¬»º½â¿Æ¼¼ÆóÒµÔÝʱÐÔ×ʽðѹÁ¦¡£ÁíÒ»·½Ã棬ÉϺ£³ÖÐøÖúÁ¦¿Æ¼¼ÆóÒµ³ÖÐøÔËÓª¡£ÒßÇéÆڼ䣬ÉϺ£È«ÊÐÓнüÈý·ÖÖ®Ò»µÄ¹ú¼Ò¼¶´óѧ¿Æ¼¼Ô°¡¢¿Æ¼¼ÆóÒµ·õ»¯Æ÷£¬ÔÚÂäʵ·À¿ØÒªÇó»ù´¡ÉÏ£¬±£ÁôÏßÏ·þÎñÍŶӣ¬Îª²¿·ÖÈëפ¿Æ¼¼ÆóÒµ¡°±Õ»·ÔËÓª¡±Ìṩ֧³Ö¡£</a></p>
				<div class="share1">
					<span><i class="gray"><a href='http://society.people.com.cn/' target=_blank>Éç»á¡¤·¨ÖÎ</a></i><i class="gray"><a href='http://society.people.com.cn/GB/136657/index.html' target=_blank>¹ö¶¯ÐÂÎÅ</a></i></span>
					<em>·ÖÏí</em>
				</div>

      </div>
      <div class="col col-2 fr">
      	<ul class="list6 cf"><li><a href='http://society.people.com.cn/n1/2022/0526/c1008-32430775.html' target=_blank>È˹¤ÔöÓ껺½â¶«±±ºµÇé</a></li>
<li><a href='http://society.people.com.cn/n1/2022/0526/c1008-32430768.html' target=_blank>¿Æ¼¼¸³ÄÜ¡°²ËÀº×Ó¡±£¬ÉèÊ©Å©Òµ´óÓпÉΪ</a></li>
<li><a href='http://society.people.com.cn/n1/2022/0526/c1008-32430814.html' target=_blank>Ñ×Ñ×ÏÄÈÕ£¬ÍÑÈ¥ÕâЩҥÑԵġ°¿ÆÆÕ¡±ÍâÒÂ</a></li>
<li><a href='http://society.people.com.cn/n1/2022/0526/c1008-32430818.html' target=_blank>¶Ӫ×ßºì ¸Ï³±Á÷ÎðÍü°²È«Óûð</a></li>
<li><a href='http://society.people.com.cn/n1/2022/0526/c1008-32430864.html' target=_blank>±£¼Û¿ìµÝ¶ªÊ§£¬ËðʧÓÉË­³Ðµ££¿</a></li>
</ul>
			</div>
		</div>
		<!--Öظ´°æ¿é-->
		<div class="Repeat Repeat2 cf section-common-share-wrap" id="rm_kj02">
      <div class="col col-1 fl">
        <div class="news2 cf">
					<h3><a href='http://edu.people.com.cn/n1/2022/0526/c1053-32430862.html' target=_blank>×ß½ü»Æ´óÄêʽ½ÌʦÍŶӡª¡ªÐÄ»³¹ú¼ÒÓý¶°Áº</a></h3>
					<em class="gray"></em>
				</div>
				<p class="gray"><a href='http://edu.people.com.cn/n1/2022/0526/c1053-32430862.html' target=_blank>2017Ä꣬»Æ´óÄêäÛÈ»³¤ÊÅ¡£µ«ÊÇ£¬ËûÊÖÖеĽÓÁ¦°ô´«¸øÁËÖйú´óµØÎÞÊýµÄ»Æ´óÄêʽ½ÌʦÍŶӡ£½ÌÓý²¿ÓÚ2017ÄêÆô¶¯¡°È«¹ú¸ßУ»Æ´óÄêʽ½ÌʦÍŶӡ±´´½¨»î¶¯£¬È«¹úÏȺóÓÐÁ½Åú¡¢401¸ö½ÌʦÍŶÓÈëÑ¡¡£ËûÃÇÔÚÖйú´óµØÉÏÑÓÐøׯƴóÄê¡°ÐÄÓдóÎÒ¡¢ÖÁ³Ï±¨¹úµÄ°®¹úÇ黳¡±¡°½ÌÊéÓýÈË¡¢¸ÒΪÈËÏȵľ´Òµ¾«Éñ¡±ºÍ¡°µ­²´ÃûÀû¡¢¸ÊÓÚ·îÏ׵ĸßÉÐÇé²Ù¡±¡£</a></p>
				<div class="share1">
					<span><i class="gray"><a href='http://edu.people.com.cn/' target=_blank>½ÌÓý</a></i><i class="gray"><a href='http://edu.people.com.cn/GB/1053/index.html' target=_blank>¹ö¶¯ÐÂÎÅ</a></i></span>
					<em>·ÖÏí</em>
				</div>

      </div>
      <div class="col col-2 fr">
				<ul class="list6 cf"><li><a href='http://edu.people.com.cn/n1/2022/0526/c1053-32430874.html' target=_blank>±±¾©ÊÐÖи߿¼½«ÈçÆÚ¾ÙÐÐ</a></li>
<li><a href='http://edu.people.com.cn/n1/2022/0526/c1006-32430890.html' target=_blank>¸ß¿¼ÁÙ½ü ËÍ¿¼ÉúÒ»·ÝÓ¦ÊÔСÌùÊ¿</a></li>
<li><a href='http://edu.people.com.cn/n1/2022/0526/c1006-32430903.html' target=_blank>È«ÃñÔĶÁʱ´ú ÉÙÄê¶ùͯ°®¶ÁʲôÊé</a></li>
<li><a href='http://edu.people.com.cn/n1/2022/0526/c1006-32430834.html' target=_blank>ËûÃÇÒÔ¡°½Ò°ñ¹Ò˧¡±×÷ºØÀñ¸øѧУÇìÉú</a></li>
<li><a href='http://edu.people.com.cn/n1/2022/0526/c1053-32430872.html' target=_blank>´Ó¡°Ç廪²©Ê¿¿¼Ð­¾¯¡±ÎÚÁúʼþ¿ÉÒÔ¿´³öʲô</a></li>
</ul>
			</div>
		</div>
		<!--picg-->
		<div class="picg1 cf" id="rm_kj03">
			<ul>
        <li><span class="scale_img"><a href="http://edu.people.com.cn/n1/2022/0526/c1006-32430816.html" target=_blank><img src="/NMediaFile/2022/0526/MAIN202205260929563463368023034.jpg" width="384" height="209" alt="¸£ÖÝ£ºÖþ¡°³²¡±Òý¡°·ï¡±À´"/></a></span><a href="http://edu.people.com.cn/n1/2022/0526/c1006-32430816.html" target=_blank>¸£ÖÝ£ºÖþ¡°³²¡±Òý¡°·ï¡±À´</a></li>
<li><span class="scale_img"><a href="http://society.people.com.cn/n1/2022/0526/c1008-32430866.html" target=_blank><img src="/NMediaFile/2022/0526/MAIN202205260923543410483963058.jpg" width="384" height="209" alt="ËÄ´¨ÈÊÊÙ£ºÊ߲˷áÊÕ ´åÃñÔöÊÕ"/></a></span><a href="http://society.people.com.cn/n1/2022/0526/c1008-32430866.html" target=_blank>ËÄ´¨ÈÊÊÙ£ºÊ߲˷áÊÕ ´åÃñÔöÊÕ</a></li>
<li><span class="scale_img"><a href="http://society.people.com.cn/n1/2022/0526/c1008-32430868.html" target=_blank><img src="/NMediaFile/2022/0526/MAIN202205260922539824372941843.jpg" width="384" height="209" alt="½­ËÕ¶«Ì¨£º÷繡°Ãȱ¦¡±³ÉʪµØгè"/></a></span><a href="http://society.people.com.cn/n1/2022/0526/c1008-32430868.html" target=_blank>½­ËÕ¶«Ì¨£º÷繡°Ãȱ¦¡±³ÉʪµØгè</a></li>

			</ul>
		</div>
	</div>  
	<!--banner-->
	<div class="layout ggtl cf"><!--AdForward BeginͨÀ¸04£º:-->
<script type="text/javascript" src="http://pgg.people.com.cn/s?z=people&c=4" charset="gbk"></script><!--AdForward End--></div>
	<!--¹ú¼Ê ¡¤ ¾üÊÂ-->
	<div class="layout International_Military cf pdao3" id="lm3">
		<div class="tit1 clearfix"><h2><a href="http://world.people.com.cn/" target="_blank">¹ú¼Ê</a> ¡¤ <a href="http://military.people.com.cn/" target="_blank">¾üÊÂ</a></h2></div>
		<!--Öظ´°æ¿é-->
		<div class="Repeat Repeat3 cf section-common-share-wrap" id="rm_gj01">
      <div class="col col-1 fl">
        <div class="news2 cf">
					<h3><a href='http://world.people.com.cn/n1/2022/0526/c1002-32430545.html' target=_blank>¹ú¼ÊÂÛ̳£º¾¯Ìè´øÓÐÀäսɫ²ÊµÄ¡°Ó¡Ì«Õ½ÂÔ¡±</a></h3>
					<em class="gray"></em>
				</div>
				<p class="gray"><a href='http://world.people.com.cn/n1/2022/0526/c1002-32430545.html' target=_blank>ÃÀ¹úµÄ¡°Ó¡Ì«Õ½ÂÔ¡±´øÓÐÀäÕ½¶Ô¿¹µÄÓ°×Ó£¬ÊÇÃÀ¹ú¿ªÀúÊ·µ¹³µµÄ²úÎͬµØÇø·±ÈÙÎȶ¨·¢Õ¹µÄ´óÊÆÏà㣡£
Öйú¼á³Ö×ߺÍƽ·¢Õ¹¡¢¿ª·ÅºÏ×÷֮·£¬ÊÇÇøÓòºÏ×÷µÄ»ý¼«²ÎÓëÕߺÍÖØÒª¹±Ï×Õß¡£ÖйúÒѾ­³ÉΪÑÇÌ«µØÇø¾ø´ó¶àÊý¹ú¼ÒµÄ×î´óóÒ×»ï°é£¬Í¬µØÇø¸÷¹úµÄÀûÒæÉî¶ÈÈںϡ£ÃÀ¹úÆóͼͨ¹ý¡°Ó¡Ì«Õ½ÂÔ¡±¹Ä¶¯µØÇø¹ú¼Ò¹ÂÁ¢Öйú£¬ÊDz»µÃÈËÐĵġ£</a></p>
				<div class="share1">
					<span><i class="gray"><a href='http://world.people.com.cn/' target=_blank>¹ú¼Ê</a></i><i class="gray"><a href='http://world.people.com.cn/GB/14549/index.html' target=_blank>Éî¶È±¨µÀ</a></i><i class="gray"><a href='http://world.people.com.cn/GB/157278/index.html' target=_blank>¹ö¶¯ÐÂÎÅ</a></i></span>
					<em>·ÖÏí</em>
				</div>

      </div>
      <div class="col col-2 fr">
				<ul class="list6 cf"><li><a href='http://world.people.com.cn/n1/2022/0526/c1002-32430509.html' target=_blank>¼ûÖ¤¡¤Öйú»úÓö|¡°¶ÔÖйúÊг¡³ÖÐø·¢Õ¹³äÂúÐÅÐÄ¡±</a></li>
<li><a href='http://world.people.com.cn/n1/2022/0526/c1002-32431051.html' target=_blank>ÖÐÀ­Ñ§ÕßÏà¾ÛÔÆ¶Ë ¹²ÉÌÈ«Çò·¢Õ¹³«Òé</a></li>
<li><a href='http://world.people.com.cn/n1/2022/0526/c1002-32430942.html' target=_blank>°Í»ù˹̹×ÜÀí±íʾ¿¨ÂåÌØË®µçÕ¾½«´Ù½ø°ÍÂÌÉ«·¢Õ¹</a></li>
<li><a href='http://world.people.com.cn/n1/2022/0526/c1002-32430927.html' target=_blank>ͨѶ£º°£¼°¡°ººÓïÇÅ¡±±ÈÈüÑ¡ÊÖµÄÐÄÉù</a></li>
<li><a href='http://world.people.com.cn/n1/2022/0526/c1002-32430547.html' target=_blank>ÁªºÏ¹ú´ó»áºôÓõ¹ú¼ÊÉç»á½ô¼±Ö§Ô®È±Á¸¹ú¼Ò</a></li>
</ul>
			</div>
		</div>
    <!--Öظ´°æ¿é-->
		<div class="Repeat Repeat3 cf section-common-share-wrap" id="rm_gj02">
      <div class="col col-1 fl">
        <div class="news2 cf">
					<h3><a href='http://world.people.com.cn/n1/2022/0526/c1002-32430923.html' target=_blank>Î÷°àÑÀר¼ÒºÍÉ̽çÈËÊ¿ÈÏΪŷÖÞÓ¦É¶Ô»ªºÏ×÷</a></h3>
					<em class="gray"></em>
				</div>
				<p class="gray"><a href='http://world.people.com.cn/n1/2022/0526/c1002-32430923.html' target=_blank>Î÷°àÑÀ¶àÃûר¼ÒºÍÉ̽çÈËÊ¿ÈÕÇ°±íʾ£¬ÖйúÊг¡·Ç³£ÖØÒª£¬Å·ÖÞÓ¦ÉÓëÖйúµÄºÏ×÷¡£

Î÷°àÑÀ°ÍÈûÂÞÄÇOBSÉÌѧԺ½ÌÊÚ°®µÂ»ª¶à¡¤ÒÁÀ­Ë¹ÍÐÈøÔÚ½ÓÊܼÇÕ߲ɷÃʱ˵£¬Öйú¾­¼ÃÔö³¤ÓÐÄ¿¹²¶Ã£¬ÖйúÊг¡Ò²Ê®·Ö¾ßÓÐÎüÒýÁ¦¡£Å·ÖÞֻҪȷ¶¨¡°Í³Ò»¡±ºÍ¡°³¤ÆÚ¡±µÄÉÌÒµÕ½ÂÔ£¬¾Í¿ÉÒÔ½èÖúÕâ¸öÊг¡±äµÃ¸üÇ¿´ó¡£

ÒÁÀ­Ë¹ÍÐÈø±íʾ£¬Öйú¾­¼Ã³¤ÆÚÎȶ¨Ôö³¤²¢¾ßÓоºÕùÁ¦£¬Å·ÖÞÓ¦ÓëÖйú½¨Á¢¡°¸üÉµÄ¾­Ã³ÁªÏµ¡£</a></p>
				<div class="share1">
					<span><i class="gray"><a href='http://world.people.com.cn/' target=_blank>¹ú¼Ê</a></i><i class="gray"><a href='http://world.people.com.cn/GB/1029/42356/index.html' target=_blank>Å·ÖÞ</a></i><i class="gray"><a href='http://world.people.com.cn/GB/157278/index.html' target=_blank>¹ö¶¯ÐÂÎÅ</a></i></span>
					<em>·ÖÏí</em>
				</div>

      </div>
      <div class="col col-2 fr">
				<ul class="list6 cf"><li><a href='http://world.people.com.cn/n1/2022/0526/c1002-32430911.html' target=_blank>ÊÀ½ç¾­¼ÃÂÛ̳Äê»áÓë»áÕßÈÏΪÊÀ½ç¾­¼ÃÇ°¾°²»ÈÝÀÖ¹Û</a></li>
<li><a href='http://world.people.com.cn/n1/2022/0526/c1002-32430933.html' target=_blank>Å·ÖÞÑëÐУº¶íÎÚ³åÍ»¼Ó¾çÅ·ÔªÇø½ðÈÚ·çÏÕ</a></li>
<li><a href='http://world.people.com.cn/n1/2022/0526/c1002-32430921.html' target=_blank>·ÆÂɱö¹ú»áÕýʽȷÈÏÂí¿Æ˹ӮµÃ×Üͳѡ¾Ù</a></li>
<li><a href='http://world.people.com.cn/n1/2022/0526/c1002-32430549.html' target=_blank>È«Çò¿ÉÔÙÉúÄÜÔ´·¢µç¼ÓËÙÔö³¤ Ϊ×îÖØÒªµçÁ¦À´Ô´Ö®Ò»</a></li>
<li><a href='http://world.people.com.cn/n1/2022/0526/c1002-32430548.html' target=_blank>·ÇÖÞ¿ª·¢ÒøÐÐÖ§³Ö·ÇÖÞÓ¦¶ÔÆøºò±ä»¯</a></li>
</ul>
			</div>
		</div>
		<!--Öظ´°æ¿é-->
		<div class="Repeat Repeat3 cf section-common-share-wrap" id="rm_gj03">
      <div class="col col-1 fl">
        <div class="news2 cf">
					<h3><a href='http://military.people.com.cn/n1/2022/0526/c1011-32431020.html' target=_blank>±±²¿Õ½Çø½¾üijÂ÷¢»Ó¹Ù±øÖ÷Ìå×÷ÓÃÍƶ¯Ö÷Ìâ½ÌÓý×ßÉî×ßʵ</a></h3>
					<em class="gray"></em>
				</div>
				<p class="gray"><a href='http://military.people.com.cn/n1/2022/0526/c1011-32431020.html' target=_blank>¡°ÃÉɽ¸ß£¬ÒÊË®³¤£¬¾üÃñÐÄÏò¹²²úµ³¡­¡­¡±½üÈÕ£¬Ò»³¡¡°ÔÞΰ´ó³É¾Í¡¢Îòʱ´úÔðÈΡ¢Ç¿Ê¹Ãüµ£µ±¡±Ö÷ÌâÑݽ²»î¶¯£¬ÔÚ±±²¿Õ½Çø½¾üijÂÃ×°²½ÎåÁ¬Ò°Õ½¾ãÀÖ²¿À­¿ªá¡Ä»¡£À´×ÔÒÊÃɸïÃüÀÏÇøµÄ¶þ¼¶ÉÏÊ¿ÍõÑ«£¬ÒÔ¡°ÀÏÇø»»ÐÂò¡¢ÌúÐĸúµ³×ß¡±ÎªÌ⣬¶¯Çé½²ÊöÄǶξüÃñË®Èé½»ÈÚ¡¢ÉúËÀÓë¹²µÄá¿áÉËêÔ¡£</a></p>
				<div class="share1">
					<span><i class="gray"><a href='http://military.people.com.cn/' target=_blank>¾üÊÂ</a></i><i class="gray"><a href='http://military.people.com.cn/GB/172467/index.html' target=_blank>¹ö¶¯ÐÂÎÅ</a></i></span>
					<em>·ÖÏí</em>
				</div>

      </div>
      <div class="col col-2 fr">
				<ul class="list6 cf"><li><a href='http://military.people.com.cn/n1/2022/0526/c1011-32431029.html' target=_blank>µÚ80¼¯ÍžüijÂãº×ÔÖ÷±£ÕÏÖúÁ¦Õ½Ó¥Ô¶º½</a></li>
<li><a href='http://military.people.com.cn/n1/2022/0526/c1011-32431031.html' target=_blank>µÚ78¼¯ÍžüijÂÃÓëÓÑÁÚµ¥Î»¿ªÕ¹³£Ì¬»¯¶Ô¿¹ÑµÁ·</a></li>
<li><a href='http://military.people.com.cn/n1/2022/0526/c1011-32431041.html' target=_blank>µÚ74¼¯ÍžüijÂýáºÏ¹¤×÷ÈÎÎñϸ»¯ÈÙÓþ±íÕÃ</a></li>
<li><a href='http://military.people.com.cn/n1/2022/0526/c1011-32431026.html' target=_blank>º£¾üÑо¿ÔºÄ³Ëù£º×¨¼ÒÍŶÓǶÈëÖ¸»ÓÁ´Ìõ</a></li>
<li><a href='http://military.people.com.cn/n1/2022/0526/c1011-32431049.html' target=_blank>ºþÄÏÊ¡À¶É½ÏØ£ºÃñ±ø±¼¸°¿¹ºéÒ»Ïß</a></li>
</ul>
			</div>
		</div>
		<!--picg2-->
		<div class="picg1 cf" id="rm_gj04">
			<ul>
				<li><span class="scale_img"><a href="http://world.people.com.cn/n1/2022/0526/c1002-32430938.html" target=_blank><img src="/NMediaFile/2022/0526/MAIN202205261009475273241671903.jpg" width="384" height="209" alt="ÂÃÂí´óÐÜèµÄµÚÈýÖ»±¦±¦È¡Ãû¡°ÉýÒꡱ"/></a></span><a href="http://world.people.com.cn/n1/2022/0526/c1002-32430938.html" target=_blank>ÂÃÂí´óÐÜèµÄµÚÈýÖ»±¦±¦È¡Ãû¡°ÉýÒꡱ</a></li>
<li><span class="scale_img"><a href="http://world.people.com.cn/n1/2022/0526/c1002-32430860.html" target=_blank><img src="/NMediaFile/2022/0526/MAIN202205261003368461533933709.jpg" width="384" height="209" alt="Ó¢¹ú·¨¶÷µºº£È¸ÊýÁ¿Ôö¶à"/></a></span><a href="http://world.people.com.cn/n1/2022/0526/c1002-32430860.html" target=_blank>Ó¢¹ú·¨¶÷µºº£È¸ÊýÁ¿Ôö¶à</a></li>

				<li><span class="scale_img"><a href="http://military.people.com.cn/n1/2022/0526/c1011-32431034.html" target=_blank><img src="/NMediaFile/2022/0526/MAIN202205261029598903925190816.jpg" width="384" height="209" alt="º£¾üÁ½²¿¶ÓÁªºÏ¿ªÕ¹Ô®Ç±¾ÈÉúÑÝÁ·"/></a></span><a href="http://military.people.com.cn/n1/2022/0526/c1011-32431034.html" target=_blank>º£¾üÁ½²¿¶ÓÁªºÏ¿ªÕ¹Ô®Ç±¾ÈÉúÑÝÁ·</a></li>

			</ul>
		</div>
	</div>
  <div class="layout ggtl cf"><!--AdForward BeginͨÀ¸05£º:-->
<script type="text/javascript" src="http://pgg.people.com.cn/s?z=people&c=5" charset="gbk"></script><!--AdForward End--></div>
	<!--µØ·½ ¡¤ ·Ã̸-->
<style type="text/css">
.tgpic{margin-left:625px;vertical-align:middle;}
@media screen and (max-width: 1279px){
.tgpic{margin-left:440px;}
}
</style>
	<div class="layout Local_interview cf pdao4" id="lm4">
		<div class="tit1 clearfix"><h2><a href="http://unn.people.com.cn/" target="_blank">µØ·½</a> ¡¤ <a href="http://fangtan.people.com.cn/" target="_blank">·Ã̸</a></h2><span class="tgpic"><a href="http://www.people.com.cn/32306/432845/441766/index.html" target="_blank"><img src="/img/2020peopleindex/img/tjpic/qnlogon1.png" /></a></span></div>
		<!--Öظ´°æ¿é-->
		<div class="Repeat Repeat4 cf section-common-share-wrap" id="rm_df01">
      <div class="col col-1 fl">
        <div class="news2 cf">
					<h3><a href='/n1/2022/0524/c32306-32429363.html' target=_blank>Ïç´åÈçºÎ½¨£¿×¨¼Ò£º¼ÈÒª·ÀÌ°´óÇó¿ì£¬Ò²Òª±ÜÖؽðÔì¡°Åè¾°¡±</a></h3>
					<em class="gray"></em>
				</div>
				<p class="gray"><a href='/n1/2022/0524/c32306-32429363.html' target=_blank>¡°È«Ã潨ÉèÉç»áÖ÷ÒåÏÖ´ú»¯¹ú¼Ò£¬¼ÈÒª½¨Éè·±ÈٵijÇÊУ¬Ò²Òª½¨Éè·±ÈÙµÄÅ©´å¡£¡± Õã½­´óѧÖйúÅ©´å·¢Õ¹Ñо¿ÔºÊ×ϯר¼Ò»Æ×æ»Ô±íʾ£¬¡¶·½°¸¡·½«½â¾öÎÒ¹úÏç´å½¨ÉèÏà¶ÔÖͺóÎÊÌ⣬ÓÈÆäÊǸÄÉƹã´óÏç´å¾ÓÃñÃñÉúºÍ´Ù½øÏç´åÈ«ÃæÕñÐË£¬ËõС³ÇÏç²î¾à£¬Íƽø³ÇÏçÈںϷ¢Õ¹£¬ÊµÏÖũҵũ´å¹²Í¬¸»Ô£¾ßÓÐÉîÔ¶ÒâÒå¡£</a></p>
				<div class="share1">
					<span><i class="gray"><a href='/32306/index.html' target=_blank>Ç¿¹úÐÂÎÅ</a></i></span>
					<em>·ÖÏí</em>
				</div>

      </div>
      <div class="col col-2 fr">
				<ul class="list6 cf"><li><a href='/n1/2022/0524/c32306-32429073.html' target=_blank>@ÖÖÁ¸Å©Ãñ Çë¹Ø×¢Õâ·Ý°ÙÒÚ²¹Ìù</a></li>
<li><a href='/n1/2022/0517/c32306-32423561.html' target=_blank>¶àÖØѹÁ¦ÏÂÖйú¾­¼Ã×ßÊÆÈçºÎ£¿</a></li>
<li><a href='/n1/2022/0516/c32306-32422950.html' target=_blank>ÈËÃñ±ÒÔÚSDRÀº×Ó»õ±ÒȨÖØÉϵ÷ÊÍ·ÅÄÄЩÐźţ¿</a></li>
<li><a href='/n1/2022/0516/c32306-32422774.html' target=_blank>ÎȸÚλÌá¼¼ÄÜ·Àʧҵ ÕâÌ×Õþ²ß¡°×éºÏÈ­¡±¸øÁ¦</a></li>
<li><a href='/n1/2022/0515/c32306-32421976.html' target=_blank>@¸ßУ±ÏÒµÉú£¬ÕâÏî֪ͨ¶ÔÄã¾ÍÒµ´óÓаïÖú</a></li>
</ul>
			</div>
		</div>
    <!--picg4-->
		<div class="picg4 cf" id="rm_df02">
			<ul><li><a href="http://www.people.com.cn/n1/2022/0524/c32306-32428567.html" target=_blank><img src="/NMediaFile/2022/0525/MAIN202205250841307267502261443.jpg" width="147" height="220"/><b>Å̺ÍÁÖ</b>
<span>Õã½­´óѧÊý×Ö¾­¼ÃÓë½ðÈÚ´´ÐÂÑо¿ÖÐÐÄÁªÏ¯Ö÷ÈΡ¢Ñо¿Ô±</span> 
<em class="gray">Õâ·ÝÒâ¼ûΪ¡°ÎÄ»¯+Êý×Ö¡±Õ½ÂÔÌṩÁË¡°Ê©¹¤Í¼¡±</em></a></li>
<li><a href="http://www.people.com.cn/n1/2022/0521/c32306-32426922.html" target=_blank><img src="/NMediaFile/2022/0523/MAIN202205230825070618550746305.jpg" width="147" height="220"/><b>¶­ÐÂÒå</b>
<span>ÖÐÑë²Æ¾­´óѧ¿Æ¼¼Óë½ðÈÚ·¨ÂÉÑо¿ÖÐÐÄÖ÷ÈÎ</span> 
<em class="gray">ÈçºÎÊغÃÀÏÄêÈËÑøÀÏÇ®¡¢¾ÈÃüÇ®£¿ÌýÌýר¼ÒÔõô˵</em></a></li>
<li><a href="http://www.people.com.cn/n1/2022/0519/c32306-32425224.html" target=_blank><img src="/NMediaFile/2022/0522/MAIN202205221049246273756084125.png" width="147" height="220"/><b>ÕÅÅôÓî</b>
<span>Öйú¹ú¼Ò²©Îï¹ÝÎı£Ôº½ðÊôÆ÷ÎïÐÞ¸´Ñо¿ËùËù³¤¡¢¸±Ñо¿¹ÝÔ±</span> 
<em class="gray">¡°ÎÄÎïÒ½Éú¡±µÄ¡°ÍûÎÅÎÊÇС±</em></a></li>
</ul>
		</div>
		<!--Öظ´°æ¿é-->
		<div class="Repeat Repeat4 cf section-common-share-wrap" id="rm_df03">
      <div class="col col-1 fl">
        <div class="news2 cf">
 <h3><a href="http://hb.people.com.cn/n2/2022/0526/c194063-35286228.html" target="_blank">ºþ±±£ºÈ«Á¦ÒÔ¸°ÎȾ­¼ÃÔö³¤ ÔöÇ¿¸É²¿ÐÅÐÄ×¥Âäʵ</a></h3>                                                                                                      
 <em class="gray"></em>
</div>
<p class="gray"><a href="http://hb.people.com.cn/n2/2022/0526/c194063-35286228.html" target="_blank">5ÔÂ25ÈÕ£¬ºþ±±Ê¡Î¯Êé¼ÇÍõÃÉ»ÕÖ÷³ÖÕÙ¿ªÊÐÖݵ³Î¯Êé¼Ç×ù̸»á£¬Ñо¿µ±Ç°ÐÎÊÆ£¬²¿Ê𾭼ù¤×÷¡£ËûÇ¿µ÷£¬ÒªÈÏÕæѧϰ¹á³¹Ï°½üƽ×ÜÊé¼ÇÔÚÖÐÑëÕþÖξֻáÒéÉϹØÓÚÒ»¼¾¶È¾­¼ÃÐÎÊƵÄÖØÒª½²»°ºÍÔÚÖÐÑë²Æ¾­Î¯µÚʮһ´Î»áÒéÉϵÄÖØÒª½²»°¾«Éñ£¬¼á¾ö¹á³¹Âäʵµ³ÖÐÑë¡¢¹úÎñÔº¹ØÓÚ¾­¼Ã¹¤×÷µÄ¾ö²ß²¿Ê𣬽øÒ»²½Í³Ò»Ë¼Ïë¡¢¹Ä×ã¸É¾¢£¬Ôúʵ×öºÃ¡°ÔöÐÅÐÄ¡¢·À·çÏÕ¡¢ÎÈÔö³¤¡¢ÍƸĸ¸÷Ï×÷£¬È«Á¦ÎÈס¾­¼Ã´óÅÌ£¬È·±£¡°Ë«¹ý°ë¡±¡£</a></p>
<div class="share1">
 <span><i class="gray"><a href="http://liuyan.people.com.cn/" target="_blank">Áìµ¼ÁôÑÔ°å</a></i><i class="gray"><a href="http://unn.people.com.cn/GB/393135/index.html" target="_blank">¸÷µØÐÂÎÅ</a></i><i class="gray"></i></span>
 <em>·ÖÏí</em>
</div>
      </div>
      <div class="col col-2 fr">
				<ul class="list6 cf"><li><a href="http://sc.people.com.cn/n2/2022/0526/c345167-35285996.html" target="_blank">ËÄ´¨Ê¡Å©Ãñ¹¤¹¤×ʱ£Ö¤½ð±£º¯±£ÏÕ·þÎñƽ̨ÉÏÏß</a></li><li><a href="http://ah.people.com.cn/n2/2022/0526/c227131-35285995.html" target="_blank">Ϊ°Ñ¡°ºôÉù¡±±ä¡°ÕÆÉù¡±£¡°²»ÕÍƳöÖØ°õÐж¯·½°¸</a></li><li><a href="http://sd.people.com.cn/n2/2022/0526/c166192-35286413.html" target="_blank">ɽ¶«ÐÂÐÍÑз¢»ú¹¹¿ÉµÇ¼ÇΪÊÂÒµµ¥Î»·¨ÈË</a></li><li><a href="http://sc.people.com.cn/n2/2022/0526/c345509-35287279.html" target="_blank">ËÄ´¨Å©´å¹«Â·ÍøÂçºÍÑø»¤¹ÜÀíÌåϵÒÑ»ù±¾ÐγÉ</a></li><li><a href="http://sn.people.com.cn/n2/2022/0526/c186331-35286477.html" target="_blank">ÉÂÎ÷½¨Á¢½¡È«¹¤»áÖ°¹¤ÐÄÀí½¡¿µ·þÎñÌåϵ</a></li></ul>
			</div>
		</div>
		<!--picg3-->
		<div class="picg3 cf" id="rm_df04">
			<ul><li><span class="scale_img"><a href="http://gz.people.com.cn/GB/195053/404081/index.html" target=_blank><img src="/NMediaFile/2022/0525/MAIN202205251717054054187605305.jpg" width="290" height="158" alt="2022Öйú¹ú¼Ê´óÊý¾Ý²©ÀÀ»á£ºÇÀÊý×Öлú ÏíÊý×Ö¼ÛÖµ"/></a></span><em><a href="http://gz.people.com.cn/GB/195053/404081/index.html" target=_blank>2022Öйú¹ú¼Ê´óÊý¾Ý²©ÀÀ»á£ºÇÀÊý×Öлú ÏíÊý×Ö¼ÛÖµ</a></em></li>
<li><span class="scale_img"><a href="http://leaders.people.com.cn/GB/70158/437866/index.html" target=_blank><img src="/NMediaFile/2021/0804/MAIN202108040916253352833455785.png" width="290" height="158" alt="ѧµ³Ê·¡¤°ìʵÊ ¶Ô»°µØ·½Á쵼ϵÁзÃ̸"/></a></span><em><a href="http://leaders.people.com.cn/GB/70158/437866/index.html" target=_blank>ѧµ³Ê·¡¤°ìʵÊ ¶Ô»°µØ·½Á쵼ϵÁзÃ̸</a></em></li>
</ul>
		</div>
	</div>
  <div class="layout cf"><!--AdForward BeginͨÀ¸06£º:-->
<script type="text/javascript" src="http://pgg.people.com.cn/s?z=people&c=6" charset="gbk"></script><!--AdForward End--></div>
	<!--ÎÄÌå ¡¤ Éú»î-->
	<div class="layout Local_interview cf pdao5" id="lm5">
		<div class="tit1 clearfix"><h2><a href="http://ent.people.com.cn/" target="_blank">ÎÄÂà ¡¤ ÌåÓý</a></h2></div>
		<!--Öظ´°æ¿é-->
		<div class="Repeat Repeat5 cf section-common-share-wrap" id="rm_wt01">
      <div class="col col-1 fl">
        <div class="news2 cf">
  <h3><a href='http://ent.people.com.cn/n1/2022/0526/c1012-32430740.html' target=_blank>ÖÐСѧÉú¹ºÊéÐÐΪÑо¿±¨¸æ£ºÉÙÄê¶ùͯ°®¶ÁʲôÊé</a></h3>
  <em class="gray"></em>
</div>
<p class="gray"><a href='http://ent.people.com.cn/n1/2022/0526/c1012-32430740.html' target=_blank>Êý¾ÝÏÔʾ£¬2021Ä꣬µ÷ÑÐÊ¡ÊеÄÖÐСѧÉúÈ«Ä깺ÂòͼÊé25513±¾£¬ÆäÖÐ9ÔºÍ12ÔÂÊÇÈ«Ä깺ÊéµÄÁ½¸ö¸ß·åÆÚ£¬Í¼Ê鹺ÂòÊýÁ¿·Ö±ðռȫÄêµÄ10.98%ºÍ6.02%¡£9ÔÂÕýÖµÐÂѧÆÚ¿ªÑ§£¬ÖÐСѧÉúÍùÍù»á¸ù¾ÝѧϰËùÐè´óÁ¿Ñ¡¹ºÍ¼Êé¡£¶ø12Ôº®¼Ù¼´½«¿ªÊ¼£¬ºÜ¶àº¢×ÓÒ²»á¹ºÂòͼÊé·á¸»¼ÙÆÚÉú»î¡£ÔÚ¹ºÊéÀà±ð·½Ã棬2021Äê½Ì¸¨ÀàͼÊéÕ¼¾ÝÁËÖÐСѧÉúËù¹ºÍ¼ÊéµÄ¡°°ë±Ú½­É½¡±£¬Õ¼±È´ï55.59%¡£</a></p>
<div class="share1">
  <span><i class="gray"><a href="http://culture.people.com.cn/GB/172318/index.html" target="_blank">ÎÄ»¯</a></i><i class="gray"><a href="http://media.people.com.cn/GB/40606/index.html" target="_blank">´«Ã½</a></i><i class="gray"><a href="http://travel.people.com.cn/GB/41636/index.html" target="_blank">ÂÃÓÎ</a></i><i class="gray"><a href="http://sports.people.com.cn/GB/436800/index.html" target="_blank">ÌåÓý</a></i></span>
  <em>·ÖÏí</em>
</div>

      </div>
      <div class="col col-2 fr">
				<ul class="list6 cf"><li><a href='http://ent.people.com.cn/n1/2022/0526/c1012-32430755.html' target=_blank>¶à¹úÒÕÊõ¼Ò¹²»­¡°Ò»´øһ·¡±</a></li>
<li><a href='http://ent.people.com.cn/n1/2022/0526/c1012-32430675.html' target=_blank>¸£½¨ÓÈϪ£º¹ÅØȱڻ­ËßÏç³î</a></li>
<li><a href='http://ent.people.com.cn/n1/2022/0526/c1012-32430687.html' target=_blank>¿Æ¼¼Îª½úìôǧÄê¹ÅÊ÷¡°ÑÓÄêÒæÊÙ¡±</a></li>
<li><a href='http://ent.people.com.cn/n1/2022/0526/c1012-32430730.html' target=_blank>¹ÅÊ«´ÊÖеijõÏÄÉ«²Ê</a></li>
<li><a href='http://ent.people.com.cn/n1/2022/0526/c1012-32430735.html' target=_blank>¡°Íø±ê¡±Ê±´úÒѾ­À´ÁÙ ÍøÂç¾çƬ½«³ÖÖ¤¡°Éϸڡ±</a></li>
</ul>
			</div>
		</div>
		<!--Öظ´°æ¿é-->
		<div class="Repeat Repeat5 cf section-common-share-wrap" id="rm_wt02">
      <div class="col col-1 fl">
        <div class="news2 cf">
  <h3><a href='http://ent.people.com.cn/n1/2022/0526/c1012-32430674.html' target=_blank>¶«¾©ÆÚ´ý2025Äê¾Ù°ì¡°×îºÃµÄ¡±ÌᄊÊÀ½õÈü</a></h3>
  <em class="gray"></em>
</div>
<p class="gray"><a href='http://ent.people.com.cn/n1/2022/0526/c1012-32430674.html' target=_blank>¶«¾©¶¼ÖªÊÂС³Ø°ÙºÏ×Ó25ÈÕÔÚÕâÀï±íʾ£¬Èç¹û¶«¾©»ñµÃ2025ÄêÊÀ½çÌᄊ½õ±êÈüµÄ¾Ù°ìȨ£¬½«³ä·ÖÀûÓþٰì°ÂÔË»áµÄÉèÊ©£¬ÕùÈ¡¾Ù°ìÒ»½ìÓÐÊ·ÒÔÀ´×î³öÉ«µÄÌᄊÊÀ½õÈü¡£Ð¡³Ø°ÙºÏ×ÓÊÇÔÚ»á¼ûÊÀ½çÌïÁª2025ÄêÊÀ½õÈüÆÀ¹À´ú±íÍÅʱ×÷ÉÏÊö±íʾµÄ¡£Ëý˵£¬¶«¾©ÔçÔÚ1991Äê¾Í¾Ù°ì¹ýµÚÈý½ìÌᄊÊÀ½õÈü£¬ÈËÃÇÏÖÔÚÒÀÈ»¼ÇµÃÃÀ¹úÑ¡ÊÖÁõÒ×˹´òÆÆÄÐ×Ó100Ã×ÊÀ½ç¼Í¼µÄʱ¿Ì¡£ËýÏ£Íû¶«¾©¾ÓÃñÔÙ´ÎÓлú»á¿´µ½È«Çò¶¥¼âÔ˶¯Ô±µÄ¾«²Ê±íÑÝ¡£</a></p>
<div class="share1">
  <span><i class="gray"><a href="http://culture.people.com.cn/GB/172318/index.html" target="_blank">ÎÄ»¯</a></i><i class="gray"><a href="http://media.people.com.cn/GB/40606/index.html" target="_blank">´«Ã½</a></i><i class="gray"><a href="http://travel.people.com.cn/GB/41636/index.html" target="_blank">ÂÃÓÎ</a></i><i class="gray"><a href="http://sports.people.com.cn/GB/436800/index.html" target="_blank">ÌåÓý</a></i></span>
  <em>·ÖÏí</em>
</div>

      </div>
      <div class="col col-2 fr">
				<ul class="list6 cf"><li><a href='http://ent.people.com.cn/n1/2022/0526/c1012-32430543.html' target=_blank>ÌåÓý²úÒµ ´´ÐÂΪÏÈ</a></li>
<li><a href='http://ent.people.com.cn/n1/2022/0526/c1012-32430681.html' target=_blank>Öг¬¡°µÝ²¹·½°¸¡±»ñͨ¹ý ´óÁ¬È˶ӻع鼸³É¶¨¾Ö</a></li>
<li><a href='http://ent.people.com.cn/n1/2022/0526/c1012-32430677.html' target=_blank>ÔÆÄÏ£ºÉÙÊýÃñ×崫ͳÌåÓýÔ˶¯»á6Ô¿ªÈü</a></li>
<li><a href='http://ent.people.com.cn/n1/2022/0526/c1012-32430678.html' target=_blank>³ÂÍñæÃÃÎÏëÕ¾ÉÏÊÀ½ç±­µÄÎę̀</a></li>
<li><a href='http://ent.people.com.cn/n1/2022/0526/c1012-32430676.html' target=_blank>NBAÎ÷²¿¾öÈü£º¶«ÆõÆæ30·ÖÖú¶ÀÐÐÏÀÁ¦¿ËÓÂÊ¿</a></li>
</ul>
			</div>
		</div> 
    <div class="picg1 cf" id="rm_wt03">
			<ul>
        <li><span class="scale_img"><a href="http://ent.people.com.cn/n1/2022/0526/c1012-32430736.html" target=_blank><img src="/NMediaFile/2022/0526/MAIN202205260915058833173988731.jpg" width="384" height="209" alt="°¢¶ûɽ£ºÊ÷Ƥ¹¤ÒÕÆ·ÊÜÇàíù"/></a></span><a href="http://ent.people.com.cn/n1/2022/0526/c1012-32430736.html" target=_blank>°¢¶ûɽ£ºÊ÷Ƥ¹¤ÒÕÆ·ÊÜÇàíù</a></li>
<li><span class="scale_img"><a href="http://ent.people.com.cn/GB/436846/441423/index.html" target=_blank><img src="/NMediaFile/2022/0516/MAIN202205161100345607672958658.jpg" width="384" height="209" alt="¾­µäÎÄÒÕ"/></a></span><a href="http://ent.people.com.cn/GB/436846/441423/index.html" target=_blank>¾­µäÎÄÒÕ</a></li>
<li><span class="scale_img"><a href="http://ent.people.com.cn/GB/436846/441616/index.html" target=_blank><img src="/NMediaFile/2021/1214/MAIN202112140906054646621785014.png" width="384" height="209" alt="¼á³Ö¡°Á½´´¡± Êéдʷʫ"/></a></span><a href="http://ent.people.com.cn/GB/436846/441616/index.html" target=_blank>¼á³Ö¡°Á½´´¡± Êéдʷʫ</a></li>

			</ul>
		</div> 
	</div>
  <!--½¡¿µ ¡¤ Éú»î-->
	<div class="layout Local_interview cf pdao6" id="lm6">
		<div class="tit1 clearfix"><h2><a href="http://health.people.com.cn/" target="_blank">½¡¿µ ¡¤ Éú»î</a></h2><em><a href="http://health.people.com.cn/GB/408835/428895/index.html" target="_blank">ÏÂÔØ¿Í»§¶Ë</a></em></div>
		<!--Öظ´°æ¿é-->
		<div class="Repeat Repeat5 cf section-common-share-wrap" id="rm_jk01">
      <div class="col col-1 fl">
        <div class="news2 cf">
  <h3><a href='http://health.people.com.cn/n1/2022/0526/c14739-32430912.html' target=_blank>йڲ¡¶¾ÒòºÎ²»Í£¡°±ä±ä±ä¡±£¿</a></h3>
  <em class="gray"></em>
</div>
<p class="gray"><a href='http://health.people.com.cn/n1/2022/0526/c14739-32430912.html' target=_blank>¡°Ð¹ڲ¡¶¾Ö®ËùÒÔ¡®ÉƱ䡯£¬ÊÇÒòΪËüÊÇRNA£¨ºËÌǺËËᣩ²¡¶¾¡£¡±Ìì½ò´óѧÉúÃü¿ÆѧѧԺ½ÌÊÚÍõÌÎÔÚ½ÓÊܿƼ¼ÈÕ±¨¼ÇÕ߲ɷÃʱ½éÉÜ£¬RNA²¡¶¾¸´ÖÆÒÀÀµÓÚ×ÔÉíЯ´øµÄRNA¾ÛºÏø£¬ÕâÖÖ¾ÛºÏø¾À´íÄÜÁ¦±È½Ï²î£¬Èô²¡¶¾ÔÚ¸´ÖÆʱ·¢Éú»ùÒòÍ»±ä£¬¾ÛºÏø²»»áÇå³ý³öÏÖÍ»±äµÄ»ùÒò¡£³¤´ËÒÔÍù£¬Í»±ä»ùÒò¾Í»áÔÚRNA²¡¶¾Öв»¶Ï»ýÀÛ£¬×îÖÕµ¼ÖÂRNA²¡¶¾²»Í£±äÒì¡£</a></p>
<div class="share1">
  <span><i class="gray"><a href="http://health.people.com.cn/GB/415859/index.html" target="_blank">½¡¿µ</a></i><i class="gray"><a href="http://health.people.com.cn/GB/437422/index.html" target="_blank">Éú»î±¦µä</a></i></span>
  <em>·ÖÏí</em>
</div>

      </div>
      <div class="col col-2 fr">
				<ul class="list6 cf"><li><a href='http://health.people.com.cn/n1/2022/0526/c14739-32430900.html' target=_blank>¡°Ê®ËÄÎ塱¹úÃñ½¡¿µ¹æ»®¾Û½¹ÖÐÒ½Ò©¸ßÖÊÁ¿·¢Õ¹</a></li>
<li><a href='http://health.people.com.cn/n1/2022/0526/c14739-32430895.html' target=_blank>½¡¿µ·öƶ¸øÅ©´åȺÖÚ´øÀ´½¡¿µ¡°»ñµÃ¸Ð¡±</a></li>
<li><a href='http://health.people.com.cn/n1/2022/0526/c14739-32430904.html' target=_blank>ºËËá¼ì²âµ¥È˵¥¼ì×î¸ßÏÞ¼ÛÿÈË·Ý16Ôª</a></li>
<li><a href='http://health.people.com.cn/n1/2022/0526/c14739-32430918.html' target=_blank>ÒßÇéÏ¿¼Éú±¸¿¼ÕâЩÊÂÐèҪעÒâ !</a></li>
<li><a href='http://health.people.com.cn/n1/2022/0526/c14739-32430920.html' target=_blank>ºÈÅ£ÄÌÖ°©¡­¡­ÕâЩ¿ÆÆÕÒ¥ÑÔ±ðÐÅ£¡</a></li>
</ul>
			</div>
		</div>
	</div>  
	<!--introduction-->
	<div class="layout rm_introduction cf" id="rm_rmdb">
		<div class="col col-1 fl">
			<div class="tit1 cf"><h2><a href="http://www.people.com.cn/GB/50142/104580/index.html" target="_blank">ÈËÃñÈÕ±¨</a></h2><img src="/img/2020peopleindex/img/more1.png" alt=""></div>
			<div class="synopsis PeopleDaily cf">
				<div><a href="http://finance.people.com.cn/GB/8215/435221/441514/index.html" target=_blank><img src="/NMediaFile/2021/1203/MAIN202112031702197018826158813.jpg" width="109" height="156"/></a>2021Äê11ÔÂ30ÈÕ£¬ÓÉÈËÃñÈÕ±¨ÉçÖ÷°ìµÄ2021ÖйúÆ·ÅÆÂÛ̳ÔÚ±±¾©¾ÙÐУ¬Õþ¸®Ö÷¹Ü²¿ÃÅ´ú±í¡¢ÆóÒµ¸ºÔðÈË¡¢×¨¼ÒѧÕßÆë¾ÛÒ»Ìã¬Î§ÈÆ¡°¼ÓÇ¿Æ·Åƽ¨Éè Íƶ¯¸ßÖÊÁ¿·¢Õ¹¡±Ö÷ÌâÕ¹¿ª¹ã·ºÑÐÌÖ¡¢ÉîÈë½»Á÷£¬¹²»°ÖйúÆ·ÅÆ·¢Õ¹Î´À´¡£<em class="black"><a href="http://finance.people.com.cn/GB/8215/435221/441514/index.html" target="_blank">[ÏêÇé]</a></em>
</div>
				<ul><li><a href="http://culture.people.com.cn/GB/22226/432889/" target="_blank">ÈËÃñÈÕ±¨½øÏç´å ÔÆÉϾ۽¹ÍÑƶ¹¥¼á</a></li><li><a href="http://unn.people.com.cn/difang/GB/387639/398486/"target="_blank">ÈËÃñÈÕ±¨½øµØ·½ È«ÃæС¿µÐ»­Ãæ</a></li></ul>
			</div>
		</div>
		<div class="col col-2 fr">
			<div class="tit1 cf"><h2><a href="http://www.people.com.cn/GB/50142/420117/index.html" target="_blank">ÈËÃñÍø</a></h2><img src="/img/2020peopleindex/img/more1.png" alt=""></div>
			<div class="synopsis PeopleNetwork cf">
				<div>ÈËÃñÍøÊÇ¡¶ÈËÃñÈÕ±¨¡·½¨ÉèµÄ´óÐÍÍøÉÏÐÅÏ¢½»»¥Æ½Ì¨£¬ÊÇÈËÃñÈÕ±¨Éç¿Ø¹ÉµÄ´«Ã½ÎÄ»¯ÉÏÊй«Ë¾£¬Êǹú¼Ê»¥ÁªÍøÉÏ×î´óµÄ×ÛºÏÐÔÍøÂçýÌåÖ®Ò»¡£1997Äê1ÔÂ1ÈÕ£¬ÈËÃñÍøÕýʽÉÏÏß¡£2006Äê7ÔÂ1ÈÕ£¬Öй²ÖÐÑëÅú×¼ÈËÃñÍø³Ð°ìµÄ¡°Öйú¹²²úµ³ÐÂÎÅÍø¡±ÉÏÏߣ¬³ÉΪÐû´«ºÍ½éÉÜÖйú¹²²úµ³Ë¼Ïë¡¢ÀíÂÛ¡¢Õþ²ß¡¢ÐÅÏ¢µÄȨÍþÍøÕ¾¡£<em class="black"><a href="http://www.people.com.cn/GB/50142/420117/420317/index.html" target="_blank">[ÏêÇé]</a></em></div>
				<ul><li><a href="http://dangshi.people.com.cn/n1/2021/0929/c436975-32241997.html" target="_blank">È«¹úµ³Ê·ÖªÊ¶¾ºÈü×ܾöÈü¾ÙÐÐ</a>
</li><li><a href="http://capital.people.com.cn/n1/2021/0923/c405954-32234149.html" target="_blank">µÚÈý½ìÈËÃñÍøÄÚÈݿƼ¼´óÈü°ä½±ÒÇʽ³É¹¦¾Ù°ì</a>
</li></ul>
			</div>
		</div>
	</div>
	<!--rm_under-->
	<div class="layout rm_under cf" id="rm_qixia">
		<div class="tit1 cf"><h2>ÆìÏÂ</h2></div>
		<div class="UnderCon clearfix">
     <ul>
			<li><!--<a href="http://www.peopleonline.cn/" target="_blank"><img src="/img/2020peopleindex/img/11.jpg" width="162" height="50" alt=""></a>-->
      <a href="http://sports.people.com.cn/" target="_blank"><img src="/img/2020peopleindex/img/logoty.png" width="192" height="50" alt=""></a>
			<a href="http://v.people.cn/" target="_blank"><img src="/img/2020peopleindex/img/8.jpg" width="153" height="51" alt=""></a>
			<!--<a href="https://coo.people.cn/" target="_blank"><img src="/img/2020peopleindex/img/logozz.png" width="141" height="50" alt=""></a>-->
			<a href="https://www.huanqiu.com/" target="_blank"><img src="/img/2020peopleindex/img/10.jpg" width="135" height="48" alt=""></a>
      <!--<a href="http://video.people.cn/" target="_blank"><img src="/img/2020peopleindex/img/logosx.png" width="145" height="50" alt=""></a></li>-->
      <!--<li>--><a href="http://health.people.com.cn/" target="_blank"><img src="/img/2020peopleindex/img/logojk.png" width="115" height="60" alt=""></a>
			<!--<a href="http://peopletech.cn/" target="_blank"><img src="/img/2020peopleindex/img/7.jpg" width="152" height="50" alt=""></a>-->
			<!--<a href="https://visual.people.cn/editorial" target="_blank"><img src="/img/2020peopleindex/img/logosj.png" width="176" height="50" alt=""></a>-->
			<!--<a href="http://yunying.people.cn/" target="_blank"><img src="/img/2020peopleindex/img/logoyy.png" width="149" height="50" alt=""></a>-->
			<a href="http://www.haiwainet.cn/" target="_blank"><img src="/img/2020peopleindex/img/logohw.png" width="221" height="44" alt=""></a>
			<!--<a href="http://www.people78.cn/" target="_blank"><img src="/img/2020peopleindex/img/logoqp.png" width="174" height="49" alt=""></a>-->
      <a href="http://yjy.people.com.cn/" target="_blank"><img src="/img/2020peopleindex/img/logoyjy.png" width="170" height="39" alt=""></a></li>
     </ul>
		</div>
	</div>
	<!--footer-->
	<div class="rm_footer cf">
		<!--office-->
		<div class="layout office cf"><div class="office_domestic fl" id="rm_guonei">
        <h3>¹úÄÚ·Ö¹«Ë¾</h3>
        <div>
        <a href="http://bj.people.com.cn/" target="_blank">±±¾©</a>
        <a href="http://tj.people.com.cn/ " target="_blank">Ìì½ò</a>
        <a href="http://he.people.com.cn/" target="_blank">ºÓ±±</a>
        <a href="http://sx.people.com.cn/" target="_blank">ɽÎ÷</a>
        <a href="http://nm.people.com.cn/" target="_blank">ÄÚÃɹÅ</a>
        <a href="http://ln.people.com.cn/" target="_blank">ÁÉÄþ</a>
        <a href="http://jl.people.com.cn/" target="_blank">¼ªÁÖ</a>
        <a href="http://hlj.people.com.cn/" target="_blank">ºÚÁú½­</a>
        <a href="http://sh.people.com.cn/" target="_blank">ÉϺ£</a>
        <a href="http://js.people.com.cn" target="_blank">½­ËÕ</a>
        <a href="http://zj.people.com.cn/" target="_blank">Õã½­</a>
        <a href="http://ah.people.com.cn/" target="_blank">°²»Õ</a>
        <a href="http://fj.people.com.cn/" target="_blank">¸£½¨</a>
        <a href="http://jx.people.com.cn/" target="_blank">½­Î÷</a>
        <a href="http://sd.people.com.cn/" target="_blank">ɽ¶«</a>
        <a href="http://henan.people.com.cn/" target="_blank">ºÓÄÏ</a>
        <a href="http://hb.people.com.cn/" target="_blank">ºþ±±</a>
        <a href="http://hn.people.com.cn/" target="_blank">ºþÄÏ</a>
        <a href="http://gd.people.com.cn/" target="_blank">¹ã¶«</a>
        <a href="http://gx.people.com.cn/" target="_blank">¹ãÎ÷</a>
        <a href="http://hi.people.com.cn/" target="_blank">º£ÄÏ</a>
        <a href="http://cq.people.com.cn/" target="_blank">ÖØÇì</a>
        <a href="http://sc.people.com.cn/" target="_blank">ËÄ´¨</a>
        <a href="http://gz.people.com.cn/" target="_blank">¹óÖÝ</a>
        <a href="http://yn.people.com.cn/" target="_blank">ÔÆÄÏ</a>
        <a href="http://xz.people.com.cn/" target="_blank">Î÷²Ø</a>
        <a href="http://sn.people.com.cn/" target="_blank">ÉÂÎ÷</a>
        <a href="http://gs.people.com.cn/" target="_blank">¸ÊËà</a>
        <a href="http://qh.people.com.cn/" target="_blank">Çຣ</a>
        <a href="http://nx.people.com.cn/" target="_blank">ÄþÏÄ</a>
        <a href="http://xj.people.com.cn/" target="_blank">н®</a>
        <a href="http://sz.people.com.cn/" target="_blank">ÉîÛÚ</a>
        <a href="http://www.rmxiongan.com/" target="_blank">ÐÛ°²</a><br>
        <a href="http://unn.people.com.cn/GB/422044/index.html" class="qb01" target="_blank">µØ·½ÆµµÀÈËÔ±Ãûµ¥</a>
        </div> 
      </div>
      <div class="office_overseas fr" id="rm_guowai">
        <h3>¹ú±ðƵµÀ</h3>
        <div>
          <a href="http://japan.people.com.cn/" target="_blank">ÈÕ±¾</a>
          <a href="http://usa.people.com.cn/" target="_blank">ÃÀ¹ú</a>
          <a href="http://uk.people.com.cn/" target="_blank">Ó¢¹ú</a>
          <a href="http://ru.people.com.cn/" target="_blank">¶íÂÞ˹</a>
          <a href="http://korea.people.com.cn/" target="_blank">º«¹ú</a>
          <a href="http://australia.people.com.cn/" target="_blank">°Ä´óÀûÑÇ</a>
          <a href="http://www.people.com.cn/GB/138812/index.html" target="_blank" class="rm_map">ÍøÕ¾µØͼ</a>
        </div>
      </div></div>
		<!--Links-->
		<div class="layout Links cf">
			<h3>ÓÑÇéÁ´½Ó</h3><p><a href="http://www.zgjx.cn/" target="_blank">¼ÇЭ</a><a href="http://www.xinhuanet.com/" target="_blank">лªÍø</a><a href="http://www.china.com.cn/" target="_blank">ÖйúÍø</a><a href="http://www.cctv.com/" target="_blank">ÑëÊÓÍø</a><a href="http://www.chinadaily.com.cn/" target="_blank">ÖйúÈÕ±¨Íø</a><a href="http://www.cri.cn/" target="_blank">¹ú¼ÊÔÚÏß</a><a href="http://www.youth.cn/" target="_blank">ÖйúÇàÄêÍø</a><a href="http://www.ce.cn/" target="_blank">Öйú¾­¼ÃÍø</a><a href="http://www.taiwan.cn/" target="_blank">Öйų́ÍåÍø</a><a href="http://www.gov.cn/" target="_blank">ÖйúÕþ¸®Íø</a><a href="http://www.scio.gov.cn/" target="_blank">¹úаì</a><a href="http://www.cac.gov.cn/" target="_blank">ÖйúÍøÐÅÍø</a><a href="http://www.tibet.cn/" target="_blank">ÖйúÎ÷²ØÍø</a><a href="http://www.wenming.cn/" target="_blank">ÖйúÎÄÃ÷Íø</a><a href="http://www.cnr.cn/" target="_blank">Ñë¹ãÍø</a><a href="http://www.chinanews.com/" target="_blank">ÖйúÐÂÎÅÍø</a><a href="http://www.gmw.cn/" target="_blank">¹âÃ÷Íø</a><a href="http://www.chinamil.com.cn/" target="_blank">Öйú¾üÍø</a>
<a href="http://www.ccdi.gov.cn/" target="_blank">ÖÐÑë¼Íί¹ú¼Ò¼àί</a><a href="http://www.idcpc.org.cn/" target="_blank">ÖÐÁª²¿</a><a href="http://www.scopsr.gov.cn/" target="_blank">Öбà°ì</a><a href="http://www.mod.gov.cn/" target="_blank">¹ú·À²¿</a><a href="http://www.counsellor.gov.cn/" target="_blank">¹úÎñÔº²ÎÊÂÊÒ</a><a href="http://www.cdpf.org.cn/" target="_blank">²ÐÁª</a><a href="http://www.mj.org.cn/" target="_blank">ÖйúÃñÖ÷´Ù½ø»á</a><a href="http://www.ccgp.gov.cn/" target="_blank">Õþ¸®²É¹ºÍø</a><a href="http://www.cvf.org.cn/" target="_blank">ÖйúÖ¾Ô¸·þÎñÁªºÏ»á</a><a href="http://www.qstheory.cn/" target="_blank">ÇóÊÇÍø</a><a href="https://www.beijing2022.cn/" target="_blank">±±¾©¶¬°Â×éί¹ÙÍø</a><a href="http://www.legaldaily.com.cn/" target="_blank">·¨ÖÎÍø</a><a href="http://www.nncc626.com/" target="_blank">Öйú½û¶¾Íø</a><a href="http://www.wenweipo.com/" target="_blank">ÎÄ»ãÍø</a><a href="http://www.workercn.cn/" target="_blank">Öй¤Íø</a><a href="http://www.banyuetan.org/" target="_blank">°ëÔÂ̸</a><a href="http://www.dangjian.cn/" target="_blank">µ³½¨Íø</a><a href="http://www.cyol.com/" target="_blank">ÖÐÇàÔÚÏß</a><a href="http://www.rmwl.cn" target="_blank">ÈËÃñÎÄÂÃÍø</a><a href="http://www.cqnews.net/" target="_blank">»ªÁúÍø</a><a href="http://www.iqilu.com/" target="_blank">Æë³Íø</a><a href="http://www.k618.cn/" target="_blank">δÀ´Íø</a><a href="http://www.hebei.com.cn/" target="_blank">³¤³ÇÍø</a><a href="http://www.eastday.com/" target="_blank">¶«·½Íø</a><a href="http://www.chinaxiaokang.com/" target="_blank">ÖйúС¿µÍø</a><a href="http://www.chinawriter.com.cn/" target="_blank">Öйú×÷¼ÒÍø</a><a href="http://www.crt.com.cn/" target="_blank">ºìÉ«ÂÃÓÎÍø</a><a href="http://www.qianlong.com/" target="_blank">ǧÁúÍø</a><a href="http://www.enorth.com.cn/" target="_blank">±±·½Íø</a><a href="http://www.southcn.com/" target="_blank">ÄÏ·½Íø</a><a href="http://www.rednet.cn/" target="_blank">ºìÍø</a><a href="http://www.chinatibetnews.com/" target="_blank">Î÷²ØÐÂÎÅÍø</a><a href="http://www.ts.cn/" target="_blank">ÌìɽÍø</a><a href="http://www.cnhubei.com/" target="_blank">¾£³þÍø</a><a href="http://pudongnews.eastday.com/" target="_blank">ÆÖ¶«ÐÂÎÅÍø</a><a href="http://www.hgdaily.com.cn/" target="_blank">»Æ¸ÔÐÂÎÅÍø</a></p></div>
		<!--information-->
    <div class="layout information cf">
<p><a href="http://www.people.com.cn/GB/1018/22259/index.html" target="_blank">ÈËÃñÈÕ±¨Éç¸Å¿ö</a>
  <span class="xian">|</span>
  <a href="http://www.people.com.cn/GB/50142/420117/index.html" target="_blank">¹ØÓÚÈËÃñÍø</a>
  <span class="xian">|</span>
  <a href="http://hr.peopledaily.com.cn/" target="_blank">±¨ÉçÕÐƸ</a>
  <span class="xian">|</span>
  <a href="http://job.people.com.cn/" target="_blank">ÕÐƸӢ²Å</a>
  <span class="xian">|</span>
  <a href="http://www.people.com.cn/GB/208743/403202/index.html" target="_blank">¹ã¸æ·þÎñ</a>
  <span class="xian">|</span>
  <a href="http://www.people.com.cn/GB/208743/403202/403212/index.html" target="_blank">ºÏ×÷¼ÓÃË</a>
  <span class="xian">|</span>
  <a href="http://gonggao.people.com.cn/" target="_blank">¹©¸å·þÎñ</a>
  <span class="xian">|</span>
  <a href="http://data.people.com.cn/" target="_blank">Êý¾Ý·þÎñ</a>
  <span class="xian">|</span>
  <a href="http://www.people.com.cn/n/2013/1227/c373005-23961344.html" target="_blank">ÍøÕ¾ÉùÃ÷</a>
  <span class="xian">|</span>
  <a href="http://www.people.com.cn/n1/2019/0308/c420117-30965009.html" target="_blank">ÍøÕ¾ÂÉʦ</a>
  <span class="xian">|</span>
  <a href="http://sso.people.com.cn/resource/html/userInforPro.html" target="_blank">ÐÅÏ¢±£»¤</a>
  <span class="xian">|</span>
  <a href="http://kf.people.com.cn/" target="_blank">ÁªÏµÎÒÃÇ</a>  
</p>
<p>ÈËÃñÈÕ±¨Î¥·¨ºÍ²»Á¼ÐÅÏ¢¾Ù±¨µç»°£º010-65363263&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;¾Ù±¨ÓÊÏ䣺<a href="mailto:jubao@people.cn" target="_blank">jubao@people.cn</a></p>
<p>ÈËÃñÍø·þÎñÓÊÏ䣺<a href="mailto:kf@people.cn" target="_blank">kf@people.cn</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Î¥·¨ºÍ²»Á¼ÐÅÏ¢¾Ù±¨µç»°£º010-65363636&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;¾Ù±¨ÓÊÏ䣺<a href="mailto:rmwjubao@people.cn" target="_blank">rmwjubao@people.cn</a></p>
<p><a href="http://www.people.com.cn/img/2014xuke/2018hlwxw.html" target="_blank">»¥ÁªÍøÐÂÎÅÐÅÏ¢·þÎñÐí¿ÉÖ¤10120170001</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.people.com.cn/img/2014xuke/2018zzdxxkz.html" target="_blank">ÔöÖµµçÐÅÒµÎñ¾­ÓªÐí¿ÉÖ¤B1-20060139</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.people.com.cn/img/2019peopleindex/html/gbds2019.html" target="_blank">¹ã²¥µçÊÓ½ÚÄ¿ÖÆ×÷¾­ÓªÐí¿ÉÖ¤£¨¹ãý£©×ÖµÚ172ºÅ</a></p>
<p><a href="http://www.people.com.cn/img/2011zzzs/2018xxwlcb.htm" target="_blank">ÐÅÏ¢ÍøÂç´«²¥ÊÓÌý½ÚÄ¿Ðí¿ÉÖ¤0104065</a>&nbsp;|&nbsp;<a href="http://www.people.com.cn/img/2014xuke/2018wlwh.html" target="_blank">ÍøÂçÎÄ»¯¾­ÓªÐí¿ÉÖ¤ ¾©ÍøÎÄ[2020]5494-1075ºÅ</a>&nbsp;|&nbsp;<a href="http://www.people.com.cn/img/2014xuke/2018wlcb.html" target="_blank">ÍøÂç³ö°æ·þÎñÐí¿ÉÖ¤£¨¾©£©×Ö121ºÅ</a>&nbsp;|&nbsp;<a href="http://www.people.com.cn/img/2014xuke/2018icp.html" target="_blank">¾©ICPÖ¤000006ºÅ</a>&nbsp;|&nbsp;<a href="http://www.beian.gov.cn/portal/registerSystemInfo?recordcode=11000002000008" target="_blank">¾©¹«Íø°²±¸11000002000008ºÅ</a></p>
<p class="copyright">
ÈË Ãñ Íø °æ Ȩ Ëù ÓÐ £¬Î´ ¾­ Êé Ãæ ÊÚ È¨ ½û Ö¹ ʹ ÓÃ<br />
Copyright &copy; 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved
</p>
<p class="attestation">
<a href="http://www.piyao.org.cn/" target="_blank"><img src="/img/2020peopleindex/img/copy_py2.png" width="175" alt=""></a>
<a href="http://www.people.com.cn/img/2014xuke/2018icp.html" target="_blank"><img src="/img/2020peopleindex/img/copy_icon1.png" alt=""></a>
<a href="https://ss.knet.cn/verifyseal.dll?sn=e12050911010020686307708&ct=df&a=1&pa=980951" target="_blank"><img src="/img/2020peopleindex/img/copy_icon2.png" alt=""></a>
<a href="http://si.trustutn.org/info?sn=470170320027574551118&certType=1" target="_blank"><img src="/img/2020peopleindex/img/copy_icon3.png" alt=""></a>
<a href="http://www.itrust.org.cn/home/index/itrust_certifi/wm/2710933198.html" target="_blank"><img src="/img/2020peopleindex/img/copy_icon4.png" alt=""></a>
<a href="#"><img src="/img/2020peopleindex/img/wzahg.png" alt=""></a>
</p>
</div>
	</div>
	<div class="nav_mask cf"></div>
</div>
<style type="text/css">
.topb{position:fixed; bottom:80px; right:20px;font-size:18px; font-family:"Microsoft YaHei";background:url(http://www.people.com.cn/img/2020peopleindex/img/topb.png) no-repeat top center; width:90px; height:50px; line-height:50px; padding-left:40px;cursor:pointer; display:none;z-index:111}
.topb:hover{color:#fff;background:url(http://www.people.com.cn/img/2020peopleindex/img/topba.png) no-repeat top center;}
</style><div class="topb">·µ»Ø¶¥²¿</div><script type="text/javascript">
$(document).ready(function() {
	$(document).scroll(function(){
		var bkTop=$(this).scrollTop();
		if(bkTop > 200){
			$(".topb").show()
		}
		else{
			$(".topb").hide()	
		}			
	})	
	$(".topb").click(function(){
    $('html , body').animate({scrollTop: 0},500);
  });	
});
</script>
<script src="http://www.people.com.cn/img/2020fenxiang/js/share_qr2020.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script>
<script src="/img/LOCAL/2016/09/112887/js/jcarousellite.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript" src="http://unn.people.com.cn/GB/399635/index.html" charset="gbk"></script>
<script src="http://www.people.com.cn/img/2020peopleindex/js/main202201.js" charset="utf-8" type="text/javascript"></script>
<script src="http://www.people.com.cn/img/2020peopleindex/js/rmwtyn2.js" charset="utf-8" type="text/javascript"></script>
<script src="http://tv.people.com.cn/img/player/v.js" type="text/javascript"></script>
<script src="http://www.people.com.cn/img/2020peopleindex/js/slide20201216.js" charset="utf-8" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">
function playVideo (id) {
	// ÕÒµ½×î½üµÄÃûΪtvplayshow²¥·Å´°¿Ú
	var event = event || window.event
	var target = event.target || event.srcElement
	var box = $(target).parents('.picWrap1')[0]
	var videoBox = box.querySelector('.tvplayshow')
	var sliderBox = box.querySelector('.people-slide') || box
	var mainSlide = slideBoxList[sliderBox.getAttribute('boxindex')]
	// ÏÔʾ
	videoBox.style.display = 'block'
	// Í£Ö¹×Ô¶¯ÂÖ²¥
	if (mainSlide) mainSlide.stopAutoPlay()
	mainSlide.isBusy = true
	if (id.substr(0, 4) == 'http') {
		videoBox.querySelector('.video-play').innerHTML = '<video src="' + id +'" autobuffer"></video>'
		setTimeout(function(){
			videoBox.querySelector('video').play()
		}, 0);
	} else {
		showPlayerBox({
			id: id,
			width: box.offsetWidth,
			height: box.offsetHeight,
			// ²¥·ÅÊÓƵµÄºÐ×Ó
			box: videoBox.querySelector('.video-play')
		});
	}	
}
function stopVideoPlay () {
	// ÕÒµ½×î½üµÄÃûΪtvplayshow²¥·Å´°¿Ú
	var event = event || window.event
	var target = event.target || event.srcElement
	var box = $(target).parents('.picWrap1')[0]
	var videoBox = box.querySelector('.tvplayshow')
	var sliderBox = box.querySelector('.people-slide') || box
	var mainSlide = slideBoxList[sliderBox.getAttribute('boxindex')]
	// ÏÔʾ
	videoBox.style.display = 'none'
	videoBox.querySelector('.video-play').innerHTML = ''
	mainSlide.isBusy = false
	// ¿ªÆô×Ô¶¯ÂÖ²¥
	if (mainSlide) mainSlide.startAutoPlay(3000)
}
var mainSlide;
$(function () {
	if ($(".picWrap1")[0]){
		mainSlide = new Slide($(".picWrap1")[0], '.swiper-wrapper', '.swiper-slide', {
			// ×Ô¶¯²¥·Å¼ä¸ô
			 autoPlay:4000,
			// Çл»ÏÂÒ»¸öÂÖ²¥Í¼µÄclass»òID
			nextEl: "#next1",
			// Çл»ÉÏÒ»¸öÂÖ²¥Í¼µÄclass»òID
			prevEl: "#prev1",
			// Êý×Ö·ÖÒ³Æ÷
			numberPaginationEL: ".num1 i",
		})	
		var rtime;
		var timeout = false;
		var delta = 200;
		$(window).resize(function() {
				rtime = new Date();
				if (timeout === false) {
						timeout = true;
						setTimeout(resizeend, delta);
				}
		});
	}
	function resizeend() {
		if (new Date() - rtime < delta) {
			setTimeout(resizeend, delta);
		} else {
			timeout = false;
			mainSlide.resize()
		}        
	}
})
</script>
<script src="http://tools.people.com.cn/css/2010tianrun/webdig_test.js" language="javascript" type="text/javascript" async></script>
<script type="text/javascript" src="http://log.people.cn/open/js/embedding-3.0.3-min.js"></script>
<script src="http://www.people.com.cn/img/2020peopleindex/js/embed-0.1.js" charset="utf-8" type="text/javascript"></script>
<script src="http://www.people.com.cn/img/2020peopleindex/js/ief.js" charset="utf-8" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript" src="http://log.people.cn/open/js/embedding-pc-clickheat-3.0.3-min.js"></script>
<!--nogg-->
<style type="text/css">
.picWrap1{background:url(/img/2020peopleindex/img/tubiao/ggtbz.png) no-repeat left top;}
.ggtl{background:url(/img/2020peopleindex/img/tubiao/ggtb.png) no-repeat left 20px;}
.bav .col-1 .fl{background:url(/img/2020peopleindex/img/tubiao/ggtbz.png) no-repeat left top;min-width:30px;min-height:17px;}
.bav .col-1 .fr{background:url(/img/2020peopleindex/img/tubiao/ggtbz.png) no-repeat left top;min-width:30px;min-height:17px;}
@media screen and (max-width: 1279px){
.ggtl,.bav .col-1 .fl,.bav .col-1 .fr{ max-height:110px;background-size:cover;}
}
</style>
<script>
$(document).ready(function() {  
	$(".ggtl").each(function(index, element) {
	  if($(this).find('img').length > 0){
		  var index1=$(".ggtl").index(this);
		  $(".ggtl").eq(index1).css("height","135px");
		}
  });
});
</script>
<script defer async type="text/javascript" src="http://tools.people.com.cn/wza/assist.js?sid=2716&pos=left&bar=0"></script>
</body>
</html>

Resolver

Resolver ASN
AS47589
Resolver IP
94.128.0.61
Resolver Network Name
Kuwait Telecommunication Company (Under Association)
Report ID
20220526T165849Z_webconnectivity_KW_9155_n1_lWi9odX24I6ZY9SH
Platform
android
Software Name
ooniprobe-android (3.6.0)
Measurement Engine
ooniprobe-engine (3.14.1)

Raw Measurement Data

Loading